Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mutehajsıı Tarıhçılerım zın hazırladıŞı ^Osimli, Haritalı Mufajsal Osmanlı T a rih i n n ıltıncı cıldı de çıkarak tamamlandı. 15 n c cıîtler kırkar, altmcı ellı lıradır ISKIT YAYINEVİ GUVEN YAYINEVİ nâncılık 8133^1495 40. yıl sayı 14198 umhuriyet KURUCUSL YUNUS NADI Telgraf ve mektup adresı Telsfonîsr 22 42 90 Cumhurıyet IstanDjl Posta Kutusu Istanbu] No 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 i» Pazar 9 Şubat 1964 S \ \ * * I D E VATIRIM \e J.ERM\\t TERAKI>İ5(IJJ Bulent Yazıcı, Prof Metnduh \a,a Dr Şahap Kocatopçu, frot Orhan Dıkmen, Ord Prof Omer C. Sarç, Kemal Kurdaş, Ibrahım Ongut, Oktay Yenal, Cıhat Iren ve Sır Roy Harrod gıbı tanınmış \abanci ıkt.satçılar Odemelı gonderılır 50 TL Isteme adıesı Ekonomık \e Sosval Etudlcı Konfeıans Hejetı Bevoglu Imam ~ol ?k 5 3 Istanbul Kıtapçılar Ankara Beı^?n Kıtabevı Bejazıt Ehl Kıtabevı, Cagaloglu De Yayıne\ı Cumhurı>et 1480 Hükünıet ile Kruçefin mesajlarını dun goruştu bugunku toplantı«ında Kıb r ita mılıetlerarası bır barış kusvetnın kuulmaM volunrid dfgi}iklıge ugramıs jenı [ngılız Amenkan orlak teklıfı ınrelenmıs Turk huku metmın cevohı >ıazırlanmı« tır Dıgtr tardftan Sovvet Basbakanı Kruçefin Tuıkı ve Btrlesık ^merıka Fran ^•t v e Yunanıstan hukumetkııne goTderdıgı mfjj da gozden geçınlmı^tır » Basbakan tsmet Inonu gı zetecılerın *Kıbrıs konu«jnda Kruçefın gonderdifci me . « <jd verılen cevap» hdkkır • da sordukları bır sorjva I s e ; «tetkık ettık Uzun bovlu ça : ıstık» demekle ve'ınmıstır : Ote \andan Bakanlar Ku : rulundan sızan habeılerde ; Arkası Sa 7 Su 1 de : Plan yeni şekliyle Makarios'a haftaya veriliyor Kruçef Başpiskoposa yeni bir rnesaj yolladı Amerıka ve Ingiltere\e Kıbnstan ellerini çekmesıni soyliyen Sov>etlerm, Kıbrıs meselesine doğrudan doğruvn karısmıs olduğu belırtilıyor Londra, 8 (a.a. A P. Rad>o) Londra ve \\ a^hıngton ddkı vet ^ılı kavnaklara gore bov>et ^ e f l Kruçefin ıtırazlarına ragmen Kıb rısta nızam ve a^avışı temın edecek 10000 kiMİık bıı NATO barış gucunun kurulma^ını ongoren AngloAmerıkan Dİanının onumuzdekı hafta Ba^pı^krpo' Makarıo^a tevd ı oeklenmpktedır Makarıos un ı'erı »urdugu ^art]ar uzerıne 'adıl edilen Anslc^Amerıkan planı nalen ^ n k a u ve \tınaria Turk ve Yunan hukumet lerı tarafınddn ıncelpnmekieriır Kruçef dun Gu\enlık Kc n«e%ırın 1a mı U\CM «ıfatı\ IP t n j Itpre Amer &a ve Fran^a\d VP Komcu de\ le'ler olmaları rin!a\t»ıv < rie • T u r k n e ve Yunanıslpra K brıs s» 7 v,, ı rtp Kruçefin tehditlerine roğmen NATO borış gücünön gerçekleştirilmesine çalışılocak : Ankara 8 (CumhumetTeleks) Bakanlar Kurulu'nun bu gun vaptıgı dort saatlık bır toplantıda Kıbrıs konusunca degıştırılmıs Ingılız . Amerı kan teklıfme ce\ap hazırlan mış ve ajnca dun Kruçef 'arafından Turkıje ve dıcer NATO uvelenne gonaerılen mesaj gozden geçırılraıştır Başbakan Ismet Inonu nun bdskanlıgında saat 12 de ba« lıjan top.antıja Dısıslen Ba kdnlıgı Genel Sekreterı Fu at Bavramoğlu ıle Kıbr s Su besı Muduru Turan Tu'uv da katılmıslardır Saat 14 te dağılan Bakan lar Kurulundan sonra Turızn ve Tanıtma Bakanı Hukume adma şu konuşma3i japmi} tır. « Bakanlar Kurulurun Duşman kurşunlarına hedef olan 13 vaşıtıdakj Ismaıl Musanın nâşı Devam Ediyor CHP Kuçuk Kurultavı dun de çalısraalarına devam etmistır Kurultayda partı ıçı meselelerı, vergı reformları konuları goruşulmuştur Resım, Kumltava katılanlaıdan bır grurm go^tprn Vt"Hır Halk stok ycıpnıakian vazgeçtiği takdirde gaz sıkıntısmm ortodon kalkacağı belirtiliyor | sıkmtısı ilgîülere göre halkııt aşırı talebindeıt doğuyor Ankara, I (ComhurıyetTelekı) >apan bır kımsenın ancak 1400 lı Gaza 14 kuruşluk bır zam >aıra gıbı bır kâr sağlıvacağını, av""pîTaca^r irar/erlerınırT btr rhadlTe'tıca 'garıfl saklanması ıçîn buMTıC uzerınde aşırı bır talebın ve sıkın'ciepolar gerektıreceğı ve bunun \\ashinfton 8 subat Bırle^ık Atmın doğmasına vol açtığı anlaşıl da buvuk mas'afla'a vol açacağı •nıştır llgılıler dun vaptıkları a nı ılerı «rmu<Ie r ve «gaz bır «pe merıka Dısi'lerı Bakanı Dean Rusk rıklamada pı>asa\a aşırı gaz ve kulâsyon maddes değıldır» demı: cuma gunu vaptıgı basın toplantı«ında Kıbrıs hakkında sorulan bır rıldığı halde sıkıntın'n bazı kım 'crdır «oruvu geni"; bır «ekılde cevaplan eler tarafından >tok vapılmasınıl Habenmızın altında bulacağınız Jırmıstır "bep olarak go^termıslerdır çe^çevedekı rakamJar şu gerçek 4rkası Sa 7 Su. 5 te Tıcaret Bakanlığının bu açıkla lerı ctava kovmaktadır | iıasının yanısıra konustuğumuz d 1 1962 vılından 1963 e 80 bın 2er ılgılıler, gazın buvuk olçude tonluk bır stok dev redılmıştır îtok vapılamıvacağın =o lemis er 2 1963 tuketımı zle bu stoktan dır llgılıler kılo ba=ına 14 kuruş,15 bm *onj kullanılmıştır luk bır zammın «tok yapan'ar ı 3 1964 tahmm'erınde 16 bın çın kâ'lı olmadıŞn 10 ton tot \rkasi Sa. 7. Sü S da Dean• Rusk'ın •• • • • goruşu Kıbnsta katliâm v enlden başladı Ci7otrlor Adada Türklerin evlerine de bomba atılmaya başlcndı Gaz mevcudu ve tüketin Cıa7 <ıL nt sin n asıl « e b e b ı n ı ı \ atanda>;ların k^sısel e n d i " l e r m d e n dogan dav ranısları ^onucu o l d u ğ u n u belırten llgılıler b j konuda u r a k a m l a r ı v e r r a ı s l e r d ı r (Ton olaratv) Y A Z I SIZ İngiliz aileleri tahliye ediliyor, tecavüze uğrayan köylerdeki Türkler de başka yerlere nakledüdiler Selâtıattin Güler Bildiriyor R. Özarda Tiirk ve Rumların Adada beraber yaşamaları hayaldir dedi leks) Kıbnstan donen Av dın mılletvekılı Resat Ozar da bugun vaptığı tevph cba sın toplantmndan sonra» e ger, ^.da\a NATO kuvvetler çıkar ve Turklerın ehndekı ılahları toplama voluna gı derse Turkler «ılah'arını teslım etmıvecek ve bu vuz den tatsız olavlar geçecekt r» demı«tır Özarda, basın toplantısın da once, Kıbnsta Bavrak ve Sancak Radjolannın javın bantlarından derledıgı b • programı gazetecılere dınlet mış «Orada durum bu, «ım dı bazı konuları vazrramak kavaı ıle gorusler mı açıkiı vacagım» dıvereK gezı î'le Arkası Sa 7 Su 3 de İILLAR 1962 1963 1064 IÇ ÜRET1M 281 931 395 903 476 000 ITHAL4T TOPLAM TÜKtTlM 296 42i 38o01 30 000 578 356 434 404 506 000 397 900 4o0 000 490 000 Balkanlardan yenihit soğuk dalgası getipot Kayseride şiddelli yağmur sebebiyle bir evin damı çöktü, 5 kişilik aileden üçü öldü Ç . &4( f • * ' * / § V , Ş D£/V .. *,»» .»»^ •",»». „.'. • ' ^ &4l£ft.tSl *'.* •tfr'o*» " . : f • t * * • •«• Lefkose 8 Kuzeydoğu Kıbnsta Polı kasabasında bır Kıbnsıı Turkun evının onunae bır bomba patlamıstır Patlama sıra^ında v aralanan olmamıstır Polı Turk ve Rurnların bırlıkte oturdukları bır kovdur Adanın dıger bolgelerınde durum «akndır Huzursnz sükunet Öte vandan Kıbnsta dundenbe rı sınırh ve gergın bır hava hu Maamafıh EOKA'cılann Turk kum surmektedır Perşembe gunu koylerıne ufak çapta tecavuz tevuku bulan kanlı olavlardan son 'ebbuslerı de vıne devam etmek ra adava hâkım olan bu huzur«uz tedır «ukunetın n e kadar devam edece Nıtekım Lefkoseve gelen haber ğı bılınmemektedır Arkası Sa. 7, Su. 1 de \nkara. 8 (CumhnrıvetTe Balkanlar uzerınde bulunan O • Rallranlar guk dalgası ve kar fırtınasımn Bul ganstan uzerınden memleketımıze doğru gelmesı beklenmektedır llgılıler, Romanva ve Yugo=lav >anın soguk dalgası tesm altında bulunduğunu ve karın da butun sıddetıvle devam ettıgını bıldır raıslerdır Arkası Sa. 7, Su. 6 da >•• tngiltereyi Avrun? ile birleştirecek olan tüıtel te de tamamlanacak 1970 • • * \ * • .... lt\ Aydemirle ilgili karar. Senato Komisyonlarında \nkara 8 (Cuır'ıurıvet Teleks) Talaf Avdemır Fethı Gurcan ve O=;rran Denız haklarında v erı len nlun cezalarının \erine getı rılmeqne ve Eıol Dınçer hakkın dnkı ol ım tera^ınn ı«e verıne ge ıırıımfc^]ne dan Mıl'et Mech^ın ae ıkı defs gorusulup kabul edı len kanin tasarı=ii Cumhu^ıvet SeIKI ISKELE K •VLDIRILIYOR Sehır Hatları Isletmesı \ uzde natosuna gelmıstır 800 zarar etügı Errargân ve Istınve ıskeielerını kaldırmak ıcın te^dı çecen kanun ta'arı^ı Senato sebbuse geçmıstır 10 vıl evvcl bu ı^keleleıden 100 bm kısı ınıp bı Anavasa ve ^dalet Komısjonla nerken gecen vıl bu rakam 10 bının altına dusmustur 'dare bu & ıına ha' alp °dılmıstır kelelerden gunde vasatı 3 kişının vapurlara bınıp ndıgını bunlarında ıscı ve ^ a solu olduğunu tesbıt etmıstır llgılıler, her ıkı ıskelemn yenne Tokmakburnuna vakm bır verde i enı b r ıskele ıçın etudlere baslamı^lardır Re=ımde Emırgan ı^keleı goruluvor Manş denizinin altmda açılacak tunebn kesiti 2 milyar 250 milyon frauga çıkacak olan tünel sa\esinde Paristen Londraya 4 <>aat 20 dk.'da gidilebilecek Pans, 8 (Ozel) Fransa ıle In Eiltere Manş Denızı altından ge çecek bır Tunel'm msası hu<=usun da anlasmışlardır B J tunel 197ü \ 'ından once bıtırılecektır Fran«a Arkası Sa. 7, Su. 7 de istanbul metro hattı 1964 programına ahndı Işcan; «Halkın, rah at seyahatini temin için metroyu gerçekleştireceğim» dedi. Beledıye Baskanı Haş m l^can Yeni kira kanunu s s s Meclis g ü n d e m i n d e i'aziM 7 ocı saiııtede , Yüceso^'un takbih cezaçı pazarlesi anü Srâ BleMk Ankara 8 (Cumhurıvet Teleks) 28 ocak gunu Mıllet Meclısınd* uptıâı konusmd rioırvi'iivle Kon\ı A P Mılletvekı ı ^aıt Sına Yu^t «ov'd hır triKhıh ce/H^ı vpnlmp«ıtı '"' ! 1 nskırJt Mı Belediyelerin borçları • Istanbulluların rahaî seyahatlerını temın ıçın elımdekı butun ım kanlan kullanarak metrovu I milyar, özel çekleştıreceğım» demıstır seridarelerinki 700 milyon Beledıve, Metıdıvekoy Tophane Sırkecı, Taksım, Ak^aGalatasarav Emmonu, re ray Karakoy, Beva^ıt metro Yenıkapı arasınrla 1 kılı rret 2 ha'tını Arkası Sa, 7, bu. i de lilanbuJ nıeüusumuı kesıtı Vnkara, 8 (CurahnrıvetTeleks) 1964 programına almı>:tır Prnsra Cumhurıjet Senato^unda İçıs'e ma alınan Bu hattın ınşa>:ı ıçır ver rı butçesl gorusmesı «ıra^mda ten İI ve yabancı fırmalarrian tpkiıf Arkası ha. 7, bu. i de i Arkası i a . 7, Su. 3 de uzunluğundakl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog