Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

IKI Tarcmn aa puvana ınnyacı ı\uııııuııııı IKI şuıııeuı BESİKTAŞBEYKOZ Toto'da 13 ü bulunca ortakiar mahkemelik oldular Adana 7, (a.a ) SporToto'nun 24 uncu hafta maçlarında 13 tuüurulunca (Aslan Ortak Bacı) ortakhktan atıl mış \e mahkemevp bajvurmak zorunda kalmı«tır 56 yaşlarında Pakıze Pck adlı kadınla, emeklı komıserlerde n Supht Gursoy arasında ortaklaşa o\nanmakta olan SporToto'nun 24 uncu haftasmda bır kolonda 13 tutturulmuştur Iddıava gore, Toto koponu, Suphı Gursoy adına doldurulduğuninn, «Aslan Ortak Bacı» lafını da hatırlamıyan Suphı, bojle bır ortaklığın aralarında varıt olmadığmı ılerı surmuştur. Pakıze Pak ıse, \edı kolon tutarı, 14 lıradan 7 lırası nı kendısının vatırdığını, ortaklıklarma tamk olanlar bulunduğunu ıddıa ederken, Suphı Gursoy da aralarında boyle bır ortakhk bulunmadığını kendı totosunu yatırma ya gıderken Pakıze'ye ken dı toto kuponunu da yatırmak ıçın verdığını soylemek tedır. Ortâkhk iddia eden Pakıze, bır avukat vâsıtasıyle mahkemeye başvunnuştur var, fakat şans kime gülecek.. D. Bahçede ilk maçı İst. Spor Altay yapıyor Bırıncı ve tklnei Türkiye Iıglerıne bugun tstanbnl, Ankara ve tzmırde devam edılecektır. I. TÜRKtTE LlGt ISTANBLLDA |||||||||||||||||||||||||||||||| Dolmabahçe Stadında gunun ılk INIINIIIIIIIimillllMNIIIII maçını saat 12 45 de Istanbulspor ıle Altay japacaklardır Lıgın ılk devresınde îzmırae 22 12 1963 tarıhmde ıkı rakıp 0 0 be rabere kalmışlardır Besıktaş . Bevkoz Dolmabahçe Stadında gurun ıkıncı kar'ilaşmasını saat 14 30 da Beşıktas ıle Bevkoz oyna^acaklar dır Lıgın ılk devresınde Beşıktas, Beykozu 3 11 1963 tarıhinde 20 jenmıştır ANKARAD4 19 Majıs Stadmda Gençlerbırlığı ıle Demırspor karşılaşacaklardır Lıgın ılk devre«ınde 7 9 1963 rarıhınde Demırspor, Gençlerbırl»ğıne 31 galıp gelmıştır. IZMİRDE Alsancak Stadında Goztepe ıle tzmırspor oynayacaklardır Lıgın ılk devresınde 5 101963 ta rıhınde Goztepe, Izmırsporu 1 0 ^enmıştır. Fotograf Tula. Dî\ İTÇİOĞLL tstanbulda Şeref Stadında KaIDDIALI KALECI Istanbulspor karşısında rahatça 2 puvan r a s ü m r ü k ıle Teşıldırek ojnavaalacaklannı soyleyen Altayın populer kalecısı Varol antrenmanda caklardır. tlk devrede Karaçumda oldukça hırsh ve iddıalıydı. ruk Tesıldireği 21 yenmıstir Avrupa Karmasımn haf ve forvet hattı kurulamıyor llllllllllllllllillllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ GENTO (Rakipsir solaçık) MASOPUST (Istooılıuoynı hsf) teknik idarecisi Helmut Schön ile Sandor Barcs defansta anlaşıyorlor, fakat... l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ Okullar okçuluk şampiyonası pazartesi günü başlıyacak Okullararası Turkıye okçuluk »ampıyonası, Ankara, Istanbul, Aydın, Bılecık, Bursa. Edırne, Esklşehır, Malatya, Mamsa ve Zonguldak okullarına mensup okçula rın ıştırakıyle pazartesi gunu Dol Tahran 7 (aj.) Dunya Ordu|nanmış ve takımımız îran Ordu taımur halıne gelen Emcedne stadınmabahçe Stadında başlıyacak ve lararası Futbol Şampıjonasında ı kımını 10 mağlup etmıştır Karşı da kalabahk bır sejırsı kutlesı o4 gun devam edecektır. grup eleme maçı bugun burada oy1 la'ma şıddeth \agmura rağmen ça nunde japılm'ştır Ordu takımı Tahranda Iron'ı mağlup etti: 10 2 nci devrede Ayhan'ın attığı golle BELGRAD, 7 (özel) 8 nısanda Belşrad'ın «Partızan» Stadında oynanacak Tugoslav *vrupa Karması maçı, futbolseverleri yakından mesgul etmektedır. Yuçoslavva Futbol ( e derasyonu, mıllî takımın daha ıvı hazırlanabılmesı ıcın, halen vatani vaıifelerini yapan meshur Musluman bek Fahrettın Tusuf ile, 1962 Dünya Kupası'nın gol kıralı Drajen Jerkovıc e 1 ay izin verilmesinı istemıstır. Tuçoslav takımının bu maca şu kadro ile çıkması beklenmektedır. Soskıç (Partızan) • Durkoviç (Kızıl Tıldız), Tusuf (Partızan) Radakovıç (Rıjeka), Vasoviç (Kızıl Tıldız), Perusıç (Dınamo) Samarcıs (O.F.K. Beojrad), Şeknlarac (Kızıl Tıldız), Jerkovıç (Dınamo), Kostn, (Kızıl Tıldız), Skoblar (O.F.K. Beograd). U E F A Merkezınden sızan ha berlere gore, karma takımı kur ra (Italval, Gento (Ispanya) şek makla gorevlendınlen, Alman Hel lınde dızılmesı kuvvetle muhtc mut Schon ıle Macar Sandor Barcs mel Amancıo (tspanya), Çıslen*o takımın teşkılı hususunda anlaşa (Rusva) Eusebıo (Portekız), Uue mamaktadırlar. Herberger'ın hale Seeler (Almanja) ve Kuçera (Çe fı Schon, 90 dakıka aynı tempo ıle koslovakja) nın ısımlerınden de mucadele edecek genç kıjmetlere | bahsedıhyor yer vermek ısterken, Kolegı Sandor Barcs, karmanın, futbol pıyasasında ısım yapmış şohretlerden kurulmasına taraftar. Ancak, Tek nık Komıtenın ıkı âzasının anlaştıkları tek nokta, Yasın (Rusya) Armfıeld (Ingıltere), Schnelhnger (Almanya) şeklınde olacak takımın Cassius Clay'ın babası gen defansıdır Bılhassa haf hat o ğ l u n u n ZeilCİ MÜsIÜtsnda buyuk tereddut var. Maldıni, Herbergerin halefi bazı şöhretlere yer vermiyor Itllllllllüllllllllllllllllllllllllllllllllllll*l llllllllllllllllll l l l l l l l l l l l l l l |,,Kabadayı boksörlerin kıralı I Sullivan unvanını (75. raundda teknik | nakavtla galip | gelerek korumuştu Hazırlayanlar: Nihat IŞITMAN ve Sezai PAKER Jim Fisg. Jack Bronghton, Bill Darts, Tom Cribb, Tom Sayers 70 kusnr ravnntlnk kanlı maçlarda, çıplak elle cıhan şampiyonlnfcnnu kazanmıs super sohrctler banlar.. Çıplak ellı sampıyonların sonuncusu, «Boston"nn müthış adamı» olarak tarihe geçen, meşhur Jobn L. Sullıvan'dı. John Snllivan, 7 snbat 1882 tarıhinde Mississippi'de yapılan şampiyonluk maçında çetın rakîbi Paddy Ryan'ı 9 nncn ravnntta nakavt ederek altın tac'ı başına geçirmiş ve 1889 yılında Richbnrç'da Jake Kirlsin'e 75 inci ravuntta teknik nakavtla galip seldiği karşılasroada da nnvanını kornmaştn. Acı knvveti, buruk cesareti ve heybetli vücndn ile, XIX. Tnzyılın sonlannda «Eşsiz» sıfatını almıstı John Sallivan. «Kabadayı boksBrlerin kıralı» diye tanınan Sallivan, kalabahk yerlerde ortay» çıkarak, «V»r mı bana yan bakan, ben meşhnr Snllivan'ım» şeklinde nara atmaktan bilhassa zevk dnyardı. Hakikaten, nznn yıllar boynnca kendisine meydan oknyacak hiçbir baba\iğit çıkmamıştı ortava. Çünkü, efsanevî kahraman mertebesine yüksclen John Snllivan'Ia dovusmek, çılgınhktan baska şey değildi. Fakat zaman, şampiyon'nn aleyhine ışliyordn ıstemıyor Schon Buna mukabıl Barcs bu oyuncular uzerınde ısrar edıyor. Haf hattı ıçın en kuvvetlı namzetler Hanon (Belçıka). Bıld M.«n, Florıda 7 (AP) Agır şampı\onu Sonny Lıs(Isveç), Meszoly (Macarıstan), Hern ü eb a Ilk yarıda taraflar gol ka\dedebın (Fransa), Solymosı (Macarıs ' î a ° " J m 2t l n d e m a ^ o l a n memıslerdır Ikıncı varıda takımıtan) ve Voronın (Rusya). Forvetın * n m m > 5 b o k s o r Ca^sıus Clav hak mız bastırmış ve 75 dakıkada galıBeyoğluspor Eyup Sultanı ziyaret etti (Gazeteler) k'nda babası, dun The Herald ga ıse, Greaves (îngıltere), bı\et golunu atmıştır Gerılerden FATIH SULTAK MEHMETIN RUHU Işte ozledığım İstanbul koçva) Van Hımst (Belçıka), Rıve zete^me verdığı mulakatında oglunun 18 vafindan berı Zencı Mus uzatılan topu Avhan musaıt pozıslumanlar n uj esı olduğunu sdlevonda vakalamış ve çektığı sut ağmıştır lara takılmıştır Bu arada Yunan Clay, Zencı Muslumanlarının uhakem Belonıs nızamı bır golumuyesı olduğuna daır ıddıajı te\ıd zu de savmamıştır Takımımız bu veva tekzıp etmemıştır Zencı Mus maçı şu kadro ıle ovnamıştır. lumanlar mıllıyetçı bır teşkılâttır Clay'ın babası, kuçuk oğlu Rupy «Necmı • Altan Özcan Oral, nın de Zencı Muslumanlara menHa\rettın, \ ural Yalçın, Ayhan, •up olduğunu so\Iemı<!tır Ofban. Antalya, 7 (özel) Galatasaray Futbol Takımı bugun şehrımıze gelmış, ıdarecıler ve taraftarları tarafırdan karşılanmıştır Sarı Kırmızıh takım >enı \apilan şeh r mız Şehır Stadının açılışı muna ^ebetıvle yarın (bugun) 14 30 da Ferrokrom Su Sporları karması ıle bır karşılasma japacaktır B Gız antrenor Galatasaıav genç futbol takımını Kıbrısta antrenorluk \apan fa Liselerarası güreş şa mpiyonasından sonra Ikat son hadıseler sebebıvle vurda donen Bulend Gız çalıştıracaktır piuskai, Popiuhar ve Masopust'u manlann üyesi olduğunu Galatasaray Antalyada karma ile bugün karşılaşıyor Türkiye güreş şampiyonası iddialı F.Köy ile I için Ajanlık İstanbul liseler (güreş karması nı tesbit etti iddialı Demirspor Türkiye kupası: İstanbul Gure1; Ajanı Bılge Tu'e mu^pet karşılandığı takdırde Lı*eA>fTRE>fMAN Takımırnızın en Jcuçuk kayakçısı Abdurraalı«elerarası gures musabakalarında lerara^ı Gureş Şampıjonası martın Adana 7, Bugun şehrımıze gel man Kuçuk K. Slalom musabakası ıçın bır antrenman sırasında temavuz eden gençlerı tesbit etmış sonunda tstanbulda yapılacaktır. mış olan Ferıkoy futbol taKimı, ve toplu çalısmalara çağırmıştır Ipazar gunu Turkne Kupası ele »•••••••••••••»••••••••••••»•»•» Lı=elerden seçılen guresçıler 4 me maçları ıçın Adana Demırjpor martta ıkı salonda bırden Bol,;e la karşılaşacaktır antrenorlerınm ve ajanlığın neza Ferıkojluler de, bu maçta en az • • • • » • » • • • • • • » » • • • • • • • • • • • » » • • • • retınde toplu çalışacaklardır. TopDemırspor kadar iddialı oldukla lu çalışmaya çagırılan guresçıler rını sojlemekte ve Demırsporu şunlardır kendı sahalarında elemek ıçın Havdarpasa salonunda çalışacak ızımlı olduklarını bıldırmektedır guresçıler • H Pa«a Lısesınden Hu ler seyın Ergun, Mehmet, trfan Kaplan, Muammer Sokollu, Ibrahım Esen; Kuleh Lısesınden Hasan, Sa Necmettin ÖCAL vaznor bahattın, Rasıt. tstanbul Lısesınde çalışacak gu Sullıvan'ın en buyuk zevkı kalabalık yer = re^çıler 1. Hatıp'ten Hamıt Delıînnsbraek (Telefonla) Çarşam aşçıhktır Burada yabancı gazetelerde ortaya çıkarak «Var mı bana yan ba = baş, Hıdayet Keramı, Şemsettın, Volejbol lıg maçlarına bu hafta b a 8 u n u 5 0 kılometrelık maraton cıler Zımmermann a «UÇAN AŞÇI» kan, ben meçhur Sullıvan'ım» dıye nara Ş Sabn; Vefa Lısesınden Nacı Gor'onunda İ T U ve Sergı S a r a y ı n ! > a n s l m kazanan Isveç lı Sıxten adını takmışlardır. atmaktı.. E geç, Fuat Polat, Ahmet Sozer, Turı da japılacak olan karşılaşmalarla jjernberg, perşembe gunu 28 ıncı han Pandul; Y Sanat'tan: Tuncer, devam edılecektır Kız maçlarının doğum gununu merasımle kutla Fransa'nın bu>uk bır otomooıl oknyordn! Snllivan, maçın mntlak favorisi ka = Necatı Özcan, Nazım, Kabataş Lıılk devresı de bu hafta vapılacak mıştır. fırmasının temsılcılığını yapan bır bnl ediliyor ve nmumi kanaat, narin yapılı ve Ş sesınden: Ayhan Gokgoz, Muhıttın, olan musabakalarla bıtecektır Haf Avusturya mağazal;ının tertıpledı zarif görünüşlü Corbett'in kanlı kulçeye d5ne= O sıralarda, John Snllivan'ın idmanverici Erdoğan, Alı Rıza, Pertevnıyal Lıtanın maçlarının programı şu şe1956 yılında Italya'nın Cortına ğı «Olımpıyad Toto»su genış ılgı ceği merkezinde idi. Bahsi muşterekte Corbett'e, = sesınden: Turgay, Tuncer (spanng partner) liğini, son derece yakışıklı bir kıldedır. d' Ampezzo kasabasında yapılan gormuştur Inssbruck Olımpıjadla antrenörü, iki idman vericisi ve kendisine hay genç olan James Corbett yapıyordn. Ekmek paCumartesı 1 T Ü ranlık dnyan birkaç hammdan baska hiç kinue E Gureşçıler hazırana kadar toplu VII. Kış Olımpıjat Oyunlarında rımn butun gahplennı tahmin e rasını çıkarmak için vüendnnn, canlı bir kum 15 00 Galatasaray Rasımpasa ınış, slalom ve buyuk slalom branş den ve otomobıl sahasmda soru çalışacaklar, gureşın butun o\un sans tanımamıstı. Büyük çiftlik sahipleri, Snl= torbası olarak, Snllivan'ın demir ynmrnklantnnsbruck 7, Erkeklerarası ar (genç) livan'm lehine, 10 dolâra kara koca çLftlikleri = ve kaıdelerım oğreneceklerdır. Aylannda dunya elıtını mağlup ede lan 4 sualı doğru cevaplandıranııa giper ede ede adamakıllı pisen Corbett, uv 16 00 Galatasaray Besıktaş ni ortava koynyorlardı. Bn dev maçın en büyük S nta Ajanlık 15 nısanda şehnmızde tıstık patına]i bugun Alman Maa rek 3 altın madalya kazanan ve lara, 1964 modelı bırer spor ardba tasının bfitün iyi ve zayıf taraflarını da öğren17 00 D H Okulu Darusçafaka daha sonra sporu terkederek «Be hediye verılecektır Toto'ja ıçtıhnsnsıyetı Qneensbrny Markisi'nin tanzim etti E bu lıselı guresçıler arasında bır fred Schnelledorfer kazandı Man misti. Ve 1892 yılının sıeak bir yaz günü, bütun Pazar Sergı Sarayı fred ılk defa bojle uluslararası ği modern boks kaideierine göre (meşin eldi E bırıncılık tertıplıvecektır. Mıllî E yaz Perde.ye geçen Avusturya'lı rak bedava ama, bu talıhlıjı bul gazeteler baş sayfalannda Amerika'vı altust 10 00 IT.U Beyoğluspor venler ve 3'er dakikalık ravnntlar halinde) ya E ğıtım Mudur Muavını Hayrettın bır derece almaktadır Tonı Saıler, înnsbruck'dakı musa mak ım/sansız âdeta Çurku, eden gansasvonel haberi verdiler: John Snlli11 00 Fenerbahçe • Beykoz pılması idı. = • Kıvanç Lıseler Turkıve Gureş Şam 4 kı^ılık Bobsleıgn jarışmasını bakalarda Vıyana'nın «Wıen Ku musabakalarda o^e buvuk surprız van'ın yanındaıı ayrılan James Corbett, eskı 12 00 Rasımpasa Bakırkoy nstasına, «Sampivonlar SampivonTi» na meydan T a n n : DEV MAÇ S pıyonasının Istanbulda vapılması | 1 S e Kanada ekıpı kazandı Bayan 13 00 Fenerbahçe Anadolu (kız) rıer» gazetesınm muhabırlığını yap ler oldu kı . ıçın Izcıhk ve Spor Mudurluğune' lararası 3X5 kılomtrelık bayrak maktadır. . 00 Beşıktas . Altınordu (kız) FiiıııııııııınıuıııııııııııııııiMMiMiııııııiHnıuımıiiıııııııiHmıııııııııııııiMiııııııiiiıııııııiKiuıııımınımııır; bır tekhîte bulunmuştur. Teklıf jarışmda ıse Sovjet ekıpı bırıncı 14 Inış musabakasını kazanan Avus „ ... . . 15 00 Galatasaray Beykoz (kız) oldu turya'h kayakçımn asıl mesleğı,, Ç : f t l e r a r a . s ı " t I S U k musabaka60 yarda dünya rekoru larda gar p bır ka/a oldu. P Bertoşevıch A Vlahovska (Çekoslo egale edildi vakya) çıftı ağır bır fıguru >aparOmaha Nebraska: 7, (a.a.) ken, Bertosevıch ın pantolu bovOmaha Ünıversıtesı oğrencılerından boja parç^iorıverdı Seimı den Terrıy Wıllıams dun vapılan lerın çoğu çıftın musabakavı terk kapalı salon atletızm yarışmalaetmesını beklıjordu Ancak, Berrında 60 } ardayı ret 6 sanıvede tosevıch, kız parterı ıle bırhk'e, alarak bugune kacar elde edılen hıç bır şey olmamıs gıbı en kuen ıjı derecejı egale etmıştır. çuk bır hevecarı alametım goster meden, gosteme devam etti ve 36 Bugün yapılacak çıft arasında 9 unculuğu aldı O yürüyüş musabakası gece Berto<=e\ıch Vlahovska cıftı, şampıyonlugu kazanan Rus çıftın Bugun «aat 14 30 da Le\entte \ude n bıle daha fazla alkıslanmı^tı ruvus musabakaîarı japılacaktır • Atletızm Ajanlıgının tertıpledığı Şampnonluk maçını Ru^va ıle bu mu^abakalar Bujuklerde 7000 "vnajacak olan Kanada buz hokemetrc, Gençlerde ıse 3000 metre u M takımının antrenorıuğunu 1961 zerınde olacaktır Ajanlık progra wlında kendısını dıne Vdkfeden, mına goıe Buvukler kapalı salon Bauer >apmaktadır Eskı rahıp, bırıncılıgı dc \ann «aat 10 da Kur hadıselı geçc n Kanada Is\ eç (3 1) tulus salonunda buyukler arasında, maçında bır kaza ^eçucrtk, \uzun I yapılacaktır. ü. bialomda Zımmennann'ın cıkısı den yaralandı. yarın karşılaşıyor \ u r n i ı i ! | İNNSBRUCK'TAN NOTLAR: Bu hafta yapılacak voleybol maçları Olimpiyal şampiyonlannı tahmin edenlere olomobil hediye edilecek Erkeklerarası patinajı Alman Manfred kazandı HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog