Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

(Baatarafı 1 inei Sahifede) 9 Baştarafı 1 ncı tahilede v»p olarak, «Gönlümüz, Türk Dev Baştaraiı 1 ınci sahilede ıe 1,5 mılyon trahomlu buiunmakVenızelos «Ellas» yolcu gemisın Baştaratı 1 ncı saintede retier. bo^a çıkaracağı korkutunu lttlnin daha ilk katlitmdan sonra belirtmiş, tadır. Türkiyenin resml saglık hizde ölmüştür. Sabık Başbakanın ö gerçekleştirilebildiğıni artırmıştır. sonra ölü ve yaralılarımızı tesbıt kimıeyi dinlemeden garantör devMillî Piyangonun 7 şubat çekili 028200 028643 028907 032371 03267a lümü üzerine gemı derhal Giritte yeni finansman imKânlannın temin metlerinde çalışacak 33 bin hekıme Yetkili şahsiyetler şu hususları ederek gerekenleri Lefkoşe'ye geedilememesi halinde 15 yıl için ge ihtiyacı bulunmasına rağmen, resji dün Ankarada ıaat 13.30 da ya034426 035479 037119 037376 038689 let ııfatı ile gelip Ada sathmda tirmek için ilk önce muhafız ve ifade etmişlerdir: İhtilâfla ilgili kı Suda Körfezine dönrr.üştur. çahşan rekli olan 15 milyar lira tutann mî saglık hizmetlerinde pılmıştır. îkramiye kazanan BU 039173 039991 040919 041052 045862 emnlyeti sağlamasını isterdi. Çün zırhlı araba vereceklerini »öyledik tırafların çoğu bunu tatmin edici Eski Başbakanlardan Elefterios 046472 047576 047704 048653 050251 kü Türk Devletinden başka bir tlaki saglık hizmetleri yatınnnlan doktor sayısı halen S bin 500 dür.» maralan aşağıda bildiriyoruz: V'enizelos'un oğlu olan Sofokles C51721 051864 052747 053025 053616 kuvvetin can ve ma! emniyetimizi leri halde, Rumların sert çıkışları bir hal çaresi bulmamakla beraber, Venizelos, Ticaret Bakanlıgı bütçesi ifade 1894'te Hanya'da doğ nın realize edilemiyeceğini 069217 numarm 500.000 lir« Hükümetinin nazarında 057025 058801 0590SO 059143 061580 sağlayacağını zannetmiyoruz. Son sebebiyle bundan vazgeçmişlerdir. Îngiliz üzerindeki müzakereler mustur. Yunan Askeri Akademisi etmiştir. 039262 n u m ı r ı 100.000 lira «Taksim. fiilen (De Faoto) yer alRumların «köye gelmiyeceksiniz, hâdiseler de bunu göstermektedir» 063130 066857 068224 069576 06981C Antara, 1 (Cumhnriyet Teleks) ni bitirdikten sonra hayatını asker, ' Y.T.P. Grupu adına söz alan YTP 991201 numara 100.000 lira makta olan bir vâkıadır. Kıbrıslı kimseyi sokmııacağız» yollu teh071280 071810 072466 073657 074048 demiştir. lige vermiş. Balkan ve Birincı Adana Senatörü Turhan Kapaniı Dün gece Cumhuriyet Senato043584 numara 50.000 lira 074063 074267 074786 075047 075735 Denktaş, beraberinde. Londra ditleri karşısında emniyeti sağlıya Türk ve Rumlar şimdiden birbirleıse saglık hızmetlerinin sosyalleş sunda geç saatlere kadar devam e063687 numara 50.000 lira 079577 C79765 079930 081705 086164 Konferansında Kıbrıs Türklerini mıyacaklarını ifade ile sıyasî irtı rinden ayrılmak ve uzaklasmak a 1 Ounya Savaslarına katılmıştır. tirilmesı konusunda pilot bölge o den Ticaret Bakanhğı Bütçe Ka10.000 lira kaaanan nnmaralar 086217 086739 087265 088320 088788 temsil eden Millî Savunma Baka bat komitesine başvurulmasını is • meliyesine girişmişlerdir. İki cami! 1922'den 1930 yılına kaaar askert larak seçilea Muş ve bazı Güney nun Tasansımn görüşülmesi sıra000415 009941 019885 045131 046353 039066 089428 089795 091741 092099 nı Osman örek ve Temsilciler Mec temişlerdir. Boylelikle Aysezome aya men?up aileler, yanlanna men ! ata?elık yapan Sofokles Venızelos, doğu Anadolu bölgesındekı tatbi sında Ticaret Bakanı Fenni Islim050481 056120 057034 068823 078032 093194 0936S3 C93550 098108 098714 lisi Türk Grupu Başkanı Halit Ali na'da ölü ve yarahlar, sokaklarda t kul mallarını da alarsk. daha dost ' 1930'da Albay rütbesinde askerligi terketmiş ve 1936 da babasının ölü; kattan olumlu sonuçlar alındığını | yeli, ileri bir ücret sistemi getır5.000 lira kaztnanlar çevrelere taşmmaktadırlar. 500 Lira ikramiye kazanan Rıza olduğu halde. Londra Konfe kalmıstır. 1 .. . münden sonra siyaset hayatına atıl belirterek. «Doktoılara az maaş ve mekte olan toplu sözleşmelerin ücOlü ve yaralılar 002921 003387 004804 011208 013039 Kıbrı ; Türkleri esa?en bir süre ransının son durumu hakkında numaralar: rilmesi onlann resmî sahadaki sağ j ret artışlanna yol açacağını ifade İlk partide Ingılizler yanmaya denberi, federasyon esasına daya mıstır. 017459 035444 037393 043501 043557 Son üç rakamı (105, 358) ile Türk Hükümetine bilpi vermek ve 1913 yılında Mısıra giderek sür , lık hizmetlerinde çahşmamalarına etmiştir. 046615 049962 054517 060574 062696 nihayet bulan iki yüz adet numa müzakerelerde bulunmak için Tür devam eden evler srasmdan 7 ölü nan ve yeni bir teşrii çerçeve datslimyeli, bu ücret artışlarınm açmaktad^r Yurdurnuzda haleıı 064951 075362 094890 097486 098009 ra beşer yüzlira . kiyeye gelmiştir. Yeşilköyde bir ve 5 yaralı Türkü tesbit ederek hilinde bir nevi fpks.m tezini sa 5 ündeki Yunan Hükümetinin D e i jvol 40 bin nüfuslu bazı ilçelerde tek fiatlara tesır ederek enflâsyon yagetirmişlerdir Sokaklarda daha ı vunmakta idiler Fakat Ada nühıjniz Kuvvetlerı Bakanlığını yapmış 2.000 lira ikramiye kazanan saatlik tevakkuftan sonra Ankara100 Lira ikramiye kazanan hekim bile bulunmamaktadır» de' ratmaması için emek prodüktiviteva geçen Kıbrıs Heyeti, oradan ceset kaldığmdan bu mıktarın faz sunun çoğunluğunu teşkil eden tir. 1944 te Başbakan olan Sofokles miştir. numaralar: nnmaralar j sinin artırılması gerektiğini söylela olduğu sanılmaktadır. Gece evRumîar buna ötedenberi karşı koyS Venizelos, Yorgi Papandreu'nun ! Lefkoşeye dönecektir. Son iki rakamı (31, 84) ile niha. C.H.P Senato Grupu adına, Sag miş, kota ve libeTa=yon sistemi ko000440 002333 002364 003447 005270 ler hâlâ yanıyor ve uzaktan gorümuslardır. < Mıllî Bırük hukümetını kurmasmı Rauf Denktaş gazetecilere sunlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı nusunda şunîan söylemiştir 006269 006438 007056 007447 007461 yetlenen iki binumara yüzer lira. Bu arada Îngiliz Bakanları ara kolaylaştırmak ıçın istıfa etmiş ve Bütçe Kanunu Tasarısı konusunda 50 Lira ikramiye kazanan ları söylemiştir: «Londra Konfe lüyordu. 007501 007625 009986 010500 011798 « Ithalât genis ölçüde libere eRumlann ifadesine göre, 5 Rum d a Makarios'un yola getirilebıvenı hükümette Başbakan Yardım söz alan Abdülkenm Saraçoğlu.! dilmiştir. Ancak Türkiyede imal e?ın numaralar: ransı Türkiye Heyeti ayrılah a«kı013187 014725 015504 015637 015721 ölmüş ve 18 kişi de yaralanmıştır. leceği ümidi hâlâ mevcuttur. Zira r:Iı5' eörevine getirilmiştir. T da kalmıs bir vaziyettedir. BildiğiSon iki rakamı (4, 8) il nihayetürkıyede her yıl 10 bin çocuktan I dilen maddelenn liberasyon liste015850 017597 0179İ2 018138 018377 Aysezomena baskınına üniforma Adaya bir NATO Barıs Ordusu 1946 da Venizelosçu Liberaller ı f i 5 , n i n ölmekte olduğunu, umumi sinden çıkanlması, sanayinin ko018583 019873 019932 022649 023129 lenen yirmi bin numara ellişer niz gibi Makarios. hir çok vesile lı Rum polisleri ve birçok siviller gönderilmfsinden ba<:ka diğer yelerle NATO kuvvetlerinin Kıbrısa • Partısını kurmu«!, 1951 e kadar bır n ü f u s a nispetle yurdumuzdaki ö runması için zorunlu görülmüştür. 024696 025086 026979 027075 027221 lira ikramiye alırlar. katılmışlardır. Bu hususu, Rum ga şâne şık, Kıbrısın Türk Orduları çok kere Bakanlık, dört kere Bas , ü m o r a n l n l n m e d e n î ü ] k e l e r e nis 12. kotada ilân edildiği gibi, temiBİrmesini uzatmaya çalışmakta ve , zeteleri de açıkça yazmaktan çe tarafından iş£ali tehüke'i olabilir. bakanhk ve Dısışlerı Bakanlıgı Kıbnsta olup biten faciadan zerre ' olduğunu ifade nat hadlerinin yükseltilmesi yoliykinmemektedirler. Baskınm. plânh Ingilizler bunu surekli olarak Baş j ar:nı<îtır. Yunanistanın Kuzey At p e t l e 3 m i s H kadar üzüntü ve endişe duymamakle bu maddelerin ihtiyaçtan fazla ile şunlan söylemiştir : olduğu ve hattâ uzaklardan Rum pıskopos Makarios'a hatırlatmakj V ı a n tık Paktı Teşkilâtma girişi, Vetadır. Gayesinin teklif edilen NA« Türkiyede 10 bin kişiye 17 ithal edilmiş olması önlenecektir. çetecilerı getirildipi öğrenilmistir. tadırlar. TO kuvvetlerini Birlesmiş Milletnıze!o!='un Dışisleri Bakanhğı sıra yatak düşmektedir. Ve bu nispet Ancak yine yerli sanavii koruma Bastarafı 1 inci sataifede birbirine yaklaştırmak için göster lere bağlı bir kuvvet haline ge Nitekim Rum yarahlardan öyleleri Amerika ile Inçiltere =ında olmuştur. Doğu illerinde 10 bin kişiye 1 ilâ amaciyle bazı muafiyetler tanıma var ki, Arpalık kojüne 100 kilotır'ın başkanhğmda başlamış ve diğimiz gayretler tarihin takdirle mutabakata vardı e trimek olduğu asikârdır. Bundan 1953 ten 1955 e kadar siyaset ha S yatak şeklinde ıfadesini bulmak yoluna gidilmiştir. öraeğin, sigara anacsğı olaylardandır. Bugün ° metre uzaktan getirilmişlerdir. açış konuşmasını yapan Başbakan Londra 7 (Radyo) lngilt?re ile •vatından çekilmiş, 1956 da Liberal tadır. Doğu ve Güneydoğu Bölge kâğıdı, çamasır ve buz dolabı akda maksadı Garanti Antlasmasını Ismet înönü, Kıbrıs meselesinde CHP olarak, hükümet olarak va kolaylıkla bertaraf etmek imkâm Bunlar arasında Andre R'stovidi. , Amerika. bir NATO barıs gücünün Partinin başına geçerek Karaman sindeki 17 ilde resmî kayıtlara gö samı ile bazı montaj sanayii marandaşlar arasmdaki ayrı fikirleri son durum hakkında «bir an önce nı temindir. Londra Konferansında bu şekilde uzaktan getırilıp çarpış | kurulması konusunda bundan son li^'e karşı cephe almıştır. mulleri liberasyon listesinden çıemniyet kuvvetlerinin Kıbnsta â bağdaştırmaya ve hükümete olan suçlu mevkiinde bulunan Makari malarda ölenlerden biridir ve Mır' r a a t l ] a c a k adımlar konusunda mukanlmıştır.» 1961 yıhnda Yorgi Papandreu ile güveni artırmaya çalışıyoruz» şek tu koyundendır. , tabakata varmıştır. Varılan mutaKıbrıs sayişe hâkim olmalarmı bekliyoos, bu taktikleri ile şikâyetçi mevbırlikte. bütün merkez ve merkez • Ticaret Bakanı daha sonra Türlindeki sözlerıni şu cümle izlerniş Rum gazetelen, bu baskında, In, unab a k a t > ş i m d i d e T ü r k i v e v e Y kiine geçmeye çalışmakta ve zamaruz» demiştir. sol partilerini bir araya getıren kiyede henüz sermaye piyasasımn (Bastarafı 1 inci Sahifede) tir: gilizlerin, Turklerle birlik olup, ' iecektir n i s t a n ü e m ü z a k e r e edi nın uzaması ile Türkiyenin müdaKonuşmasını özellikle Kıbrıs, Merkez Birliği Partisini kurmuş • nin «teferruat noktaları üzerindeki teşekkül etmedigini, yurdun birçok demokratik düzen, kalkınma ve «Siyasi ihtilâtların zehirli olmama hale hakkının soğutulacağına inan Rumlara ates açıld'tını iddia et D a h a s o n r a î n g i l t e r e Milletler Ca tur. mekte ve bunu.^emperyalistlerın ı . . lüzumsuz inadı» dolayısiyle Kıbns bölgelerinde aynı mübadelenin yam i a s l İ I e M ü r a s e b e t l e r v e S o m ü r maktadır.» reformlan ile C.H.P. içi mesele sı için çalışmamız gerektiğini bilbir oyunu» olarak vasıflandırmak çeler Bakanı Sandys. aynı konuda Sofokles Venizelos, 3 kasım 1963 ta katliâm ve tedhişin «tehlikeli pılmakta olduğunu ifade ile, «Devler olmak üzere dört konu etrafın hassa belirtmek isterim.» Kıbrıs Türk Heyeti Başkanı, bu tadırlar. let gerek kendisi, gerek satış kooLondradaki Kıbrıs Rum heyeti ile genel seçimlerini mütaakıp Yorgı bir şekilde gelismesine yardım et peratifleri aracılığı ile fiatları kont da toplıyan Înönü, konuşmasına düsüncelerle Londra Konferansını Dün gece Adanın kuzey bölge Papandreu tarafından kurulan ve I , belirtmekte ve şöyle demek Reformlar t i g i n ; Kıbrıs olaylannın tarihi ve yakın terk ettiklerini, katliâm hareketle sinde Mansura, Alevga. Selentapi. ^örüşecektir. rol etmek zorundadır» demiştir. 16 şubatta yapılacak seçimler ıçın 'edir zamandaki durumu hakkında bilÎnönü reformlar konusunda ise rinin Makarios'un yanına bırakıl Ayyorgi köylerine de Rum çetecıyine Papandreu'nun teşebbüsü ile • Bir kilisenin başkanı olarak Lokomotif yolsuzluğu gi verdikten sonra katliâma deği şunları söylemiştir: mıyacağınm temin edilmesi halin lerin tecavüze giriştikleri ve Turkistifa eden son hükümette, Basba Cumhurbaşkanı Makarios, henüz Gaz darhğı nerek «Haksız olanlar bugün da • Memleketin ötedenberi bek de, tekrar konferansa katılabile lerin hâlen mevzilerinde dayan Bastarafı 1 inei incı sahifede k?n YardımcılıŞı vp Disişleri Ba vakit geçmemişken, Ada'ya geniş hi şiddet yoluyla haklanmızı, soy lediği reformları tahakkuk ettir ceklerini belirterek şöyle devam makta oldukları, gelen haberler a Edıp Sirmen, Hukuk Müşaviri Ab kanlığı görevlennı almıştır. Bastarafı 1 inci sahifede ve tesirli bir kuvvet gönderilmesidaşlanmızın haklannı ihlâl yo mek için Kanunlar hazırlatıyoruz. etmiştir: bas Çetin, Muhasebe Müdürü Nirasındadır. Venizelos'un doktoru, tanınmış ı n j öipören li kuvvet haklundadırlar. Bu arzulan tahakkuk Dost ve müttefıklerimiz muhitleöte yandan Turkler tvrafından yazı Şahın. bugün Savcılığa gelj « B d « de faydalanarak spek^latıf siyaset adarrunın, 16 şubatta Yuna! kmdaki iti « Dirseklerine kadar masüm i d e n etmiyecek; bunda muvaffak ola rinde programımızın iyi karşılan Türk kanına giren Makarios'un A terkedilen Minareli köyune giden mışler ve tahkikata el koyan Sav nistanda yapılacak genel seçimlere (j geçirmelidir » : hareketlere gmştıklenmn ogremleri mıvacaklar. dığına ve müspet neticeler doğaca nayasayı istediği şekilde tâdil için üçlü karargâh subavları. camiin cı Muavinı Hakkı Coşkun tarafın diğini, darlığa meydan verülmemehazırlık icin acılan kampanYork Times ğına inanıyoruz. Plâna müstenit si için Belediye ve Valiliklerce Bu olaylara milletimiz kayıtsız bir konferans varmış kanaati ile tâlân edildiğini. Kur'anı Kerimin dan teker teker ıfadelerı alınmıs yada muhtelif konuşmalarda bulun gerekli tsdbirleria alıztmakta ol. kalamıyacağı gibi hükümet de vakalkınma politıkası ile bütün mem hareket etmesine asla müsaade e parçalandığını ve Türk mahallesin tır. duktan sonra Pire'ye gitmek üzere konT,i 7 konusunda sorumluluk Maka zifesini ifadan geri kalmıyacaktır. leketin her köşesini vazifeye dâvet dilmemelidir. Her geçen gün Ada de bulunan okuldaki Atatürk hey Saat 10 dan İS P kadaı üç saat Giritten «Ellas» gemisine bindiği nosa aıttir. Anaytranın deSiştiril duğu, mülkiye âmirlerj ve beledibu davranışlaettik. Plâna dayanan kalkınmanın Türklüeünü biraz daha ezmekte kelinin paramparça edildiftini tes1 devam eden ıfao> alınmada, sanık i ni ve geminin kalkısını mütaakıp demiştir. meçini ve bu anayasayı teminat allardan onbirıncı«ı olan Hareket briç oynarken clrliısünü söylemiş tına alan anlasmalannın feshedil ra karşı uyanık înönü bu arada, «Bizim zannı güç olduğunu ve ledakârlık istedi dir. Âcil ve tesirli çareler bekliyo bit etmişlerdir. istendiği belirtilmekte ve failleri Poli'de bu şekilde çarpısmalar Dairesı Reisi Sıtkı Baykara, Vi tir. mızsa, ıçiçe kanşık ve dolaşık bir ğini anlamış bulunuyoruz. 1964 se ruz.» mesini istiyerek buhranın doSmasıV'enizelos. 16 şubat genel seçim na yol açan kendisidir» demekte hakkında kanunî takibata durumda olan bu cemaatlerin bir nesi plân çalışmalan bakımından Londra Konferansının devam e olduğu haberi gelmiştir. Rumlar yanada görevlı olması sebebiyle 1 rek tecziyeleri cihetinc gidilaeeği arada yaşıyamıyacaklarına şahit daha guç olacaktır. Fakat, verim dip etmediği konusunu anhyama i bu haberi teyit ederek kendüerin bulunamamıştır Ariüyede. gerek erini mütaakıp iktidara seleceji 1 acıklanmaktadır. iiliği de aşikâr hale gelecektir. dığını, yeni bir konferansın başla i den herhangi bir kayıp olmadığım j Genel Müdür gerekse Genel Mü muhakkak sayılan Merkez Birlığı rios'a düsHiŞünü belirtmektedir. olunmuştur. En doğru yol federal öte yandan ilgililer gazın h«r za. devlettir. Bunlan dünya devletle Memleketin iktisadi kurtuluşunu yıp baslamıyacağının da belli olma j belirtmekie yetinmislerdir. Türk dür Muavinlerı ve Daıre Başkan Partisinin Papandreu'dan sonra (2) man olduğu gibi normal miktaıda rine hulus içinde anlattık» demiş bu yoldan sağlayacağız. Lüks için dığını belirten Denktaş, Makarios lerden ise hiç bir haber alınama ı a r l rnümkün olduğu kadar foto numaralı adamHır Baba?ı Eleftepirasaya anedildiğini •• nkıntı çe de yaşıyamayız.» Öğretmenler un Ingilterede eski önemini kaymıştır. tir. muhabirlerinıtı objektiflennden rios Venize'os, Atatürk ile birlikkilmemesi gerektiğini itaâe etmek Lefkoşe ile Türk köylerinin irti| kaçmaya çalışmışlar ve koridor te Türk Yunan dostluğunun tetnönü, daha sonra CHP içi me bettiğini, «Makarios» kelimesinin Bastarafı 1 ucı sahifede înönü, konusmasına devamla, tedirler. tstatistiklre göre aon 10 artık istihza ve nefret anlamma batı tamamen kesilmiş oldugundan • l a r d a b i r k o V alamaca oimuş, so melini atan adamdır. selelere değinerek CHP nin «Hacneselenin çözüm yolunun ilk saf«Tevetoğlu ve onun glbi düşü yıl içinde gazın istihlâki bir misli geldiğini. Türk hükümeti ile ara ne olup bittiği belli degildir degildir. Du D u , n u n d a f o t o rauhabirleri hepsinin te Tepkiler hasında bulunduğunu, îngiliz ve kiki eksiği» nin «propaganda deni larında ihtilâf bulunmadığım açıknenler iyi bilsinler ki. Türk ö» artmıştır. 1953 yılmda 298 bin ton rum karanhktır. Rumlann bu kee iml rini kmişlerk e r t e k e r r s e çe Sofokles Venızelos'un âni ölüAmerikan tekliflerinin sadece Kıb len yayma ve anlatma sanatından lamış ve: olan gaz istihlâki tedricj «urette ftirs tetmenleri bu cı re, plân deŞ5stirerek evvelâ köy d j r mahrum bulunuşu» olduğunu söyn s hükümetince kabul edilmedi I diplomatık çevreler k a b a M , d l n l a r l a Matiir^ l e m m 1962 de 397 bin tona çıkmıştır. 1963 ve 1 ğini belirttikten jonra, «Kıbrısta lemiş ve İstiklâl Savaşından tah «Amerikan îngiliz teklifini kabul leri temizledikten sonra, I.efkose S a v c , M u a v l r , , H a k k l C o s k u n de bazı ıstihfamlar ortaya yarat l e r i n i n s a v u n u c u s u y k o n l y t I C U S U ün 10 aylığmın yekunu ise 356 bin s a n l k l a n n ] { a ki bir grupun Türk cemaatine mü rip edilmiş. yanmış bir ülkeden eden Türkiye tâviz vermiş sayıla ye hücum edecekleri anlaşılmakta mıştır. unlü polıtikacının Kaybı olmaktan alıkonamazlnr. TevetoŞ tondur. Gaz sarfiyatı bilhassa kış bilir mi?» sorusuna da şu cevabı dır. Bu bakımdan önümüzdeki gün l n c e l e d i k t e n ahede ile verilen haklann ihlâlini nasıl çıkıldığını kısaca özetlediknin genış tepkiler yaratacağı ka lu. Türk ö5retmen>rİTie »hlak ve aylannda faıla olm«ktadır. Bunun vermiştir: lerde, küçük ve müdafaasız Türk va açıp açmamaya karar verecek n a a t i y a y g l n d l r . Bununla beraber emrivâki haline getirmeye çalıştı ten sonra bu süre içinde yapılanla beraber bu«üne kadar istilnol, « Bu, Türkiyenin hüınüniyeti köylerine yeni sılâlı baskmlar bek tir. Tahkık heyetmin Savcıhğa ö lümünün seçim neticelen üzerin milliyetçilik dersi vermek değil. istihlâki karıılıyabiliyordtı. lara şöyle bir döndükten sonra, ğını, «Kıbn» Türklerinl zor kulsevk maddesi «vazıfeyi ihmfil.dir. , d e k i e t k i s i n i n n e o l a c a ğ l ş i m d i d e n almak durumunda olduğunu iyi Köylünfin ödryecegi lanarak vazgeçmeye icbar ettiği «bunun adı 27 yıldır idare ettiler nin yeni bir örneğidir. NATO kuv lenmektedir. vetleri en erken bir zamanda gelip tnçilizler ne dlyor? . :kestirilememektedir. Sıvası unsur b'lmelidir. ni» bildinnij ve «Bu devlet, çok ve bir çivi dahi çakmadılar, oluHyliiTe tade edfleeek tesirli bir şekilde vazifeye başlar Îngiliz mütareke <ari!»âhıt Înluk, azlık üzerine kurulan bir dev yor» demiştir. Înönü, bu eksikliğe 2 A.P. İl kavga ettİ lar bu arada, kaybmın genel se Türk halkını eahil bırakıp ken Ankara 7, (Cnmhnriyet Teleks) ' ve Makarios'a yaptıklarımn hesabıgiliz devriyeleri tı!1i<e mahalline let değildir. Bu devlet vatandaş temasla konuşmasına devam etmiş, .... , ..,... . Maliye Bakanı Ferit Melen gaza Bastarafı 1 inci sahifede Çİmlerden sonra daha tesirli ola| nı sorabilecek bir duruma girerse, vardıklan vakit büvük çapta çerzıhn.yet, aydın Turk ogretme y a p ı l a c a k z a m m l n ı k ö y l u v a t a n d a . lann karan ile bir ve diğer ta son iki, üç yıl içinde yapılanları [ . Cö c a § l n l " e « sürmektedirler. Türkiyenin hareketi bir tâviz addo pışmaların oerevan e'mekt oldu kalkan Ceİâl Kılıç, Bahri nl i n D1 a bul.ahalka anlatmaya imkân bujunarafa iltihak hakkıoa malik değil". .,ş a isabet.iedeoftfc »iktaraıın kövlüğunu gördükl«rini Hldirraiştir. merte bir yumruk sallamış, yum Venizelos, Merkez Birliği safla ! ' e r z " r n » n k»rs»sında lunamaz.» dir. Avrupanın ortasında öyle ! madığtm ıtiraf etmek gerektiğini Halftln cehalet Ve sefaleön. ye iade ediltnesini öogören ve Şefik Resmi bir Îngiliz bıldırısind» irugun boşa gıtmesi ile çevrelerin rındaki mutedil unsnrlarm genış eaktır. d e n devletler vardır ki, istiklâlleri di ı söylemiştir. Înönü, değil yapılan j ya"rTananlar bu o y u n l a n n ı | t n a n taraftndan «eri snrüten tekîngiliz mütareke temsilcisı Cvril de bulunan diğer AP li mîlletve itimadma sahiptı. Bu bakımdan | Tekel Bakanı ğer bir devlete iltihak etmeme | ları anlatmak CHP aleyhindeki kendi Bakanlığınca da beBirliği .aflarında bulunan dışan çıkarPickard ile tngili7 nütareke kuvkilleri kavgacıları „,,„„ ,«. Türk ö5 r e *meri avriınlatm;. ^ÖTPv al şartına bağlıdır. Kıbrıs da böyle 1 suni olarak yapılan telkin ve pro Bastarafı I ncl sahifede imsendiğini açıklanuştır. vetleri kumandan. Grnera! Peter m.şlardır. Id hatırı sayıhr say.da politikacı ken y a ; a r k e n ' k a r a n h k r u h l u kim l s l m Bilindiği gibi Şefik înanın tekbir devlettir» şeklinde konuştuk | pagandalarla başa çıkılamadığını bir trafik kazası geçirmiştir. Young'ın, çarpışmalıra son ver Cömert, dışar. ç.kanlırken Celâl desteklıyordu. vını yapar^en. karanlık ruhlu kim selerin saldırılarına kövlerde kullanıldığt ve bunlardan kurtulunamadığını TT • , .. , „ . „ . . , . saldırılarına her devirde devirde lifi kövle tan sonra eunlan söylemiştir: Yoldaki arıza yüzünden âni ola mesi için Reisicumhur Makarıos'a JKılıç'a «Dışan gel dışarı... Orada Venızelos Merkez Bırhgmm h. . tutumu.' anan 50 u g r a m l ş t l r T e v e t o g l u n u n belirttikten sonra, konuyu önümüz rak fren yapan, içinde Tekel Ba«Bir hükümet biz çokluktayız, r h H n ı ^ p a n d r e u ı l e pay.a^ak pay.a^ak müracaat ettikleri açıklantnıştır. Sörüşelim. demiştir deki yıl yapılacak genel seçimlere kanı Mehmet Yüceler, Muğla Seson bir örneğidir ; bu sebeple cemaat tanımıyoruz, Bildiride çarpışmalann neticede, Milletvekillennin, basın mensup ta idi. Merkez Birliği saflannda getirmiş ve CHP İl Başkan ve tem natörü Muallâ Akarca ile Muğla Fakat bu yol yolcusuna yararh, lira verginin köy nüfusu gözönüne derse kendisine istiklâl veren te silcilerine gelecek seçimlere kuv Valisi Şerif Tüten'in bulunduğu «tngilizler tek bir Kurşun dahı at^ lanna koridordan getirdikleri habe bulunan ve 1961 den l *ı!f.S1 o l m ı v a c a k t l r T ü r k halkı kendisi almarak köy bütçelerin» iade esameli tahrip etmiş olur. Bu hakla bakımdan taal durumda olmaTiaksızm» sona erdiŞi b»Iırtilmiş1 re göre, iki milletvekili yumrukvetle hazırlanmalannı ve geçmiş makam arabasına arkadan bindi" """" ne gerçekten hizmet edenleri ayıısmı ihtiva etmekte idi. ra sahip olan cemaatler gibi, bu te laşmalarına bir süre devam etmiş yan Liberal Partının Başkanlığına seçimlerden ders almalarını» dile ren (06 AR 127) numaralı resmî a • ir !e minatı veren devletler de kendi tngüiz resmi DİHirı^ınm ba/ı r ve sonra arkadaşları tarafınkimin getirilecegi merak konusu' ""TurklVe " ö 7 r e ? m « ' " Dernekleri miştir. raba hasara uğramış, bu arada ö •ium iddialan izerine vayınlandı ^ haklannı koruyacaktır.» ikinci defa ayrılmışlardırEneıji Bakanhğı dur. Baba . ogu) Vemzeloslann as | M i l ] . F e d e r a s y o n u T e v e t o g l u v e F e d e r a s v o n u T e v zel Kalem Müdürü thsan KarakaInönü, daha sonra demokratik gözlemcı milletvekillerinin len G.rıth olmalan dolay.sıyle bu M i l ] ı Daha sonra CHP Genel SekreteS,ı tahmin edilmekta lir. C'a'pi»' Bastarafı 1 inei sahifede b e n z e r e r i n i n b u v e r s i z v i r k i n Federasyonu Tıaya katılan bazı Kıbrıslı düzen konusunu ele almış ve ikti ri ve Başbakan Yardımcısı Kemal le, Tütün Ekıcileri Rurr '"desine göre Kılıç. Bahri Cömerte gıbı meselelerde son derece has :*«„,« , ,, " ,, , .. , Petroüleri Anonim Ortaklığı, Etidara geldikten bu yana vatandaş Satır bir konuşma yaparak CHP Başkanı Korkut Efe ile Anadolu îolisler. Îngiliz askerlerınin keıParti öğretmeninin yok. . . . olan f Çg yo ı Giritlileri ^ ; . ; i , ; , . . ; Lıberal r..., ^.^Jıftıralanm nefretle reddeder. Turk ve Işletmeleri; Ticaret Balar arasında aynhğı, uzaklığı gi içi meseleler üzerinde durmuş ve Ajansı Muhabirlerinden Türkmen lılerıne ateş açtıklannı iidıa etış, Comert de cevaben «Bunlar; Başkanlığına Gırıth bir Lıberalı nuna kadar yürüyeceğinı, o devkanlığına bağlı Petrol Ofisi ile il Parlak hafıf surette yaralanmışlarderecek ve sağduyuyu hâkim kıla bu arada memur, halk ilişkilerinışlerdır Fakat '>u ıddia, hâoı <üçük oyunlar, lüzum yoktur» de'•getirmekte israr edecekleri söy rimlerden asla tâviz xrermiyeceği gili olarak adı geçen Bakanlıklar» cak, onları birbirine yaklaştıracak nin düzenleneceğini. halka kötü dır. selerle ilgili resmi ^ır Kıbrı> Rum "ntştir. Cömertin bu sözü Kılıç'a lenmektedir. Bu arada Merkez ni, karanhk kuvvetlerin her za ait işler ve yetkiler, Enerji ve Taşartları aradıklarım belirtmiş ve işlem yapan memurların yakasına Kazada, Bakan ile beraberinde tebliğı tarafından da yalaıılan, dokunmuş, kavga bu sebeple çık Birliği de seçimlere 8 gün kala yâ m tlr onan karsısmda olacağmı bir kerejbiî Kaynaklar Bakanhğma dev«iki koalisyonda da siyasi gruplan yapışılacağını belirtmiştir. kilere bir şey olmamıştır. mıştır. ' 'f ni en geç yarına kadar Venizelos iredilmiştir. Îngiliz görüşü tan boşalan yere bir aday göster daha ifade eder.» mek zorundadır. Londra 7 (A.P.) îngiliz yöneRusya ve Kıbns Sofokles Venizelos, siyasi ve ticileri bugün, Kıbrıs meselesıni Bastarafı 1 nci sahifede diplomatik çevrelerde politika ala halletmenin yegâne yolu olarak .. „„ .,„ . ortaya bir nevi taksim şeklinin çı T a s s Ajansına göre, Kruşçef'in nında mâkul ve itidalli temayülle kabileceğini ima etmişlerdir. jNATO'lu hükümet ve devlet baş re sahip bir şahsiyet olarak tanınYetkili şahvyetlerden gelen bu kanlarma gönderdiğı nota, «askeri makta idi. Bu bakımdan seçim 12. Kota Tahsisli İthâl Mallan Listesinde kayıtlı olup Sakuvvetli imalara göre, Hükümet Jmüdahalede bulunma plânlarını mücadelesinde daha ihtiraslı olan nayi Bakanlıgı emrinde bulunan ve Odalar Birliğince Odamız Başkanı DouglasHome ile diğer ıtakbih edici» mahiyettedir. , Merkez Birliğinin yaşlı lideri Paemrine tefrik edilen 161 Kota'da mevcut 73.13 pozisjonlu yalBakanlar şimdiden bu fikir sonu] Krnçef, Makarios'a bir 'pandreu ve yakmlarının bundan nız D^J». saclardan, 156 Kota'da mevcut 73.10.10 Pozisyonlu cuna varmışlardır. j mesaj gönderdi sonra izliyecekleri tutum merak Yüksek kademedeki bu îngiliz] Lefkoşe 7 (A.P.) Sovyet Rus' edilmektedir. Elektrod, yay ve klasör imâli için filmaşin, 183 Kota'da mevHidroteknik işler için fayda sağlayan teknik düşünüşünün ana hatları, Adada j yanın Lefkoşe Buyükelçisi Pavel ' Merkez Birliğinin 16 şubat secut 78.0110 pozisyonlu yalnız % 99,97 safiyette ham kurşun yeniden şiddetin patîak verdiği. I Yermosin, bugün Kıbrıs Cumhur çımlerini kazanması halinde de (yalnır Aku Sanayi için) dan müracaat edecek üyelerimizin elemanlar ^ Iç kuturları : 80400 mm. ^ tayin edilmiş Türkçe ve Rumca konuşan Kıbrıs , başkanı Makarios'u ziyaretle ken Venizelos yine Dışişlerine getiriOdamızdan temin edecekleri talepnamelerle 10.2.1964 tarihine lılar arasındaki buhranın koyulaş ] disine Sovyet Başbakanı Kruçef'in lecekti. basınç 10Kg/cm2 kadar müracaatlan ehemmiyetle duyurulur. tığı bir sırada belirmiştir. özel bir mesajını vermiştir. Yeni hâdiseler aynı zamanda bu Yermosin'in ziyareti Cumhurbaş(Basın 1815/1469) radaki Amerikan, Îngiliz ve diğer kanlığının bir sözcüsü tarafından j İLÂN müttefik diplomatlar arasında en basına duyurulmuştur. dişe uyandırmış, başıboş tedhişin, I Gürel mobilya Zengin Kristallar Elektrik cihazlan Sözcü, Kruçef'in mesajının muh İst. As. 7 nci Hukuk müzakere yoluyla bir hal çaresine teva ve mahiyetini açıklamaktan • Halılar Gtimüş ve bayram hediyeliklerile pırd pınl eşya Hâkimliğinden: ulaşmak için hâlen sarfedilen gay: kaçmmıştır. : MÜZAYEDESİ Şuayip Cihan Sirkeci • Büyük İstiklâl Oteli • 9 şubat 1964 pazar günü saat 10 da Perıhan Yaşar Cihan taraE RFYOfîl II • Meşrutiyet caddesi No: 217 Gülşen Apt. fından aleyhinize açılan dâVEF AT vadan dolayı; adresinizin | " ™ " " " " • Daire 5 (Amerikan Sefareti karşısında) meçhul olması hasebiyle dâMerhum Hüseyin Hüsnü Bey ile merfaume Rabia Ha• MOBİLYALAK : 11 parçadan ibaret klâsik yemek odası va arzuhali ve dâvetiye ilânımın oğulları, merhume Şadan Görk'ün eşi Tomris Öz• takımı; Lui Filip salon takımı; kadife kaplı rahat salon takınen tebliğ edilmiştir. Duruştemir ve Oktay Görk'ün babaları, Necmettin Öztemir'in • rru, yanm ay oyun masası orta ve sigara masaları gayet güzel ma günü mahkemeye gelmekayınpederi, Murat ve Zeynep Öztemir'in dedeleri, Ve• ve komple yatak odası takımı, çift çift koltuklar portmanto diğinızden, gıyap kararı tebcihi, Vehip, Osman ve mevhum Bedri Görk'ün ağabey• karyolalar tonet sandalyeler. liğine karar verilmiştır. 27/ leri Taylan Görk'ün amcası, Hürriyet ve Fahamet Görk'ün • POBSELEN KKİSTAL VE GÜMÜŞLER : 74 parça Fran3/964 saat 11 de mahkemede kaymbiraderleri OSIHANLI BANKASI • sız malı komple tabak takımı (eksiksiz ve kusursuz) yine hazır bulunmanız veya kaOSMANBEY ŞUBESİ MÜDÜEÜ • komple 47 parça Alman malı tabak takımı, bakara bardak tanunî bir vekil göndermeniz, aksi halde duruşmanın gıya• kımı renkli ve beyaz kristal, kusursuz şekerlik, meyvalık vabmızda devam edeceği teb • zo pasta tabaklan; v.s. v.s. limoj tabaklar. K.PM. oasta ve Su ve pis su boruları, konveyör boruları, sulama tesisleri lig makamma kaim olmak ü; çay takımı, gümüş vazo, kupa meyvalık ve bademlıkler por7 şubat cuma günü bir kalb krizi neticesi vazifesi başınzere 20 gün müddetle ilân ; selen ve bronz biblolar. da vefat etmiştir. Cenazesi 8 şubat cumartesi (bugün) olunur. E ELEKTRİKLİ EV CİHAZLARI : G.E. buzdolabı, son moöğle namazını mütaakıp Şişli Camii Şerifmden kaldırılaS del Westinghouse pırıl pınl elektrik süpürgesi ve cilâ makinesi rak Zincirlikuyu mezarhğına defnedilecektir. (Basın 18051450) • B.T çamaşır makinesi Murphy. Philips ve portatif boy boy Mevlâ rahmet eyleve. AİLESI • radyolar, pikap, Fransız fuar avize ve Fransız avizeler pikap. • Magic Chef borulu petrol sobası, halı ve peccadeler. ayaklı ve • Singer dikiş makineleri yağlı boya tablolar ycpyeni Admiral Kısmet: 22/1466 • portatif daktilo makinesi Junkers fırın ocak şofben evin rau• jambaları, perdeier, Rudge erkek bisikleti v.s. v.s. fırsatı ka• çırmaymız. • BEHAB Tarlabagı Cad. No: 46 Tel: 49 4J 38 Millî piyango dün çekildi Rauf Denktaş İngilizler hâkim olamıyor Vanizelos 1 5 nıiiyoıı trahomlu Başbakanın demeei Asbestos Çimento Basınç Boruları ISTANBUL SANAYI0DAS1NDAN ND 10 BEH1Ç GÖRK V E F A T /hraca/çısı : Bankamız Osmanbey Şubesi Müdürü, mesai arkadaşımız • kıymetli (BERGBflUHflKDEL Bay BEHİC GÖRK'ün Gesellschaft für Ausfuhr und Einfuhr vazifesi başında vefat ettiğini teessürle bildiririz, Cenazesi 8/2/1964, bugünkü cumartesi günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldınlarak Zincirlikuyudaki Asri Mezarhğa defnedilecektir. ASTRA rm\ Hâncılık: 8272 1453 \ Bayram ihtiyaçlannız için Pakmel emrinizde. : RADYOLAR : Siera, Grundıg, Telefunken, Aga, ThomŞ son, Sinka, Mascot v.s. E BTJZDOLAPLARI : Arçelik, Ambra, Norge, v.s. E ÇAMAŞIR MAKİNALARI : Aıçelik. Miele, Noıge. Nurne• tal. Ve her zevke uygun şık avizeler, Dikiş Makinalaıı. Yazı • Makinaları, Gaz Sobalan, Alman Akordeonları. Bi^iklet, v.s. î NOT: Asgari taksitlerle sat'.? dev&m etmckledir. von Bergbauerzeugnissen m.b.H., Berlin W 8 t OHO'NuschkeStraBe 55 Demokratik.Alman Cumhuriyeti Di} Ticarei müeîsesesl 256/144i» ULLERİ OSMANLI BANKASI TürMye Umum Müdürlüğü 8207/1458 Ş İ PAKMEL Okçumusa caddesi Şişhane Mektep Sokak 12/1 Tel: 44 93 79 !••••••••• •••••! Faal 1052'1433
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog