Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Kızların psikolojisi Evde kapalı tutulan bir genç lazın isyanı «Benim de dışanya çıkarak biraz rahatlamaya ihtiyacım olduğunu neden anlamak istemiyorlar. Ben de kendim gibi gençlerle beraber olmak, yaşamak istiyorum» kadar bir tek aşk mektubn bile almadım. N'asıl alırım ki? Be ni kımse ne tanıvor, ne de kendımi tanıtmak için evden dıcarı çıkabilıvorum. 8 şuabat Tamamen serbest bırakılan bir kız «Evime veya okula döndüğiim zaman bana nerede olduğum, nasıl vakit geçirdiğim sorulmamalı, Bana itimat edildiğini hissetmek için böyle davranılmasinı tercih ederim» Hayattan bıkmak Bısınızı ağnttığım için Szur dılerım. Fakat artık bavattan bıkmıs bir genç kızın mâne\ı baznra kaTHşraası ıçın hislerıni açığa Tnrması doiavısivle kaybettifinn vaktinıze örulmıyeceğinizi nraanm.» fkıncı mısal ise bınncısının tam tfrsı B;r bankerin kızı. Bütun maddi ımkânları «ahıp tyı bır tahsıl goren ve ı«,tediğı kadar hur Aılesı hakkındak) fiknnı »oracak olursanu cevabı şu oluyor: tcabettiğl samanlarda beraber >a;ıvornz. Genç kızın bu «ozunden de anlaşılacagı gıbı anne ve babasını $a dece onların çocuklan oldu5u ıçın kendı=ıne vakın bıre nsan o!arak kabJİ edıjor Baba»ımn para lanndan soz açıp soracak olur'anız Sızce saadet para mıdır'1 Ha\ır. Bana gore tamamen ınsanın \arlığını anntmasındadır saadet. Kendinden ba$ka ber sevı düsünınek, îalnız etrafına ıyılık yapmakla nğrasacak bır ınsan kendı sah • için de biraı zaman ayiTmaı Iıdır. Meselâ ben taz tatillerımi Akdenızdeki ıssız bir adada yalnız basıma geçırirım Allaha ınanır mısınız' Verkyen: VecSi JtmlSemir Zamanımızda buyuk tehuke kızlardan gelmektedır Nıtekrm bundan evvelkı yazıda verdığımız ntısaldekı genç kız, cemıyet hayatmin kotu bir tarafımn doğurduğu netıcedır. Erkekler genç yaşlannda haşarı olmalarına rağmen vajlan dıkça uzerlerıne çoken sorumluluk dolavmvle kendılennı toparlıvabılraekte ve kotu durumlardar kurtulabılmektedırler Üzerıne esa<; eğıhrme'i gereken nokta, genç kızlar olduğuna gore tamamen ba = ka baçka aılelere tnen>up ıkı g»nç kızın hıs«ettıklerı jevler bundan oncekı vazıdakı ml salın varattıgı bojluğu dolduracaktır olacak kl ona sramızdan almı;. Babam orta kazançlı bır ın «an, fakat otnrduğuraaz ev dedemden kaldıîı ıçın kıra ver mivornz. Bandan dnlavı bır ıçe çim sıkıntımız vok. Fakat ebevevnımle npden«e tvi eeçınpmiioram. Annemle konnşsak bile ha karsılıklı fikır tartış masından ba«ka her «ere ben zı\or. Ü<telık annem kendısı ıle konasma\a kalktıjım zaman matlaka henı va babama va koımulara vevahut da ku çiik kardeslerimr çekıstırıvor Babam daha ciddi bir insan, fakat o da beni eiödije almı yor. Erkek kardeşım 17, kızkardeş lerım ıse bıri 14, aıgerı 12 >a$ında. Fakat annrm aaıma he pimıze sankı ^e$ vssında ım: şiz gıbi muamele edivor. Her zaman durmadan tekrar ettığı bır sozu \ardır Ben haıatta sızı beş dakıka bıle valnız bırakmadım. Bu soznne rajmen annemın bızımle beraber olmaktan herhansı bır «ekılde saadet du\dn fanu da zannetmıvorum. Bılhassa ben mevzanbabis oldn» gam zaman daıma kendisini dinlemedıeımı ve aklıma estıîı fekılde bareket cttıgimden sl kâvet eder. Geçenlerde »rıtadas lanmdan elen kartpostalları vatak odama asmıştım. Fena halde sınirlenerek bnnları SÖK tiirdii. Sebebini hâlâ dâşfindSğöm halde hnlamtvonım. Cep harçlıgı Bir kızın bunoltısı Orta hallı bir aıleve mersııp bır gpnç kızın bır Eun hısler.nı anlatarak mâneM bır huzura kavujmak ıcın tanımadıjŞı bır şar^a \axdığı mektup savaiı dıkksttır Mek tubu Hvnen çovle «tsmım Bu hakıki ısmım dpğıl Sadece bn ISTTII ta<ımak ıstedıjım ıçın «sıze kendımı hov le tanıtıvorum. \t \3siudaMtn sansın \e ma\ı gozliMum. Seh rın fena savılmıvacak bır semtınde orta hallı aılcmle hpraher vasamaktai ını. fi kısıvi7 Babam. annem hen hır crkek ve ıkı kizkardeşım. Rendfn hiı vıik hir erkek kardosım var mıs fakat dojduktan snnra faz la ^aşıvamadan olmns E£pr va şasavdı ne ivı olarakti Kendv mı daha hnr his«edecektıro O nunla beraber gezecek dam pdecek, evde karşılıklı çeçıp knnusacab, hattâ mmdı kımseve sovlemedrn ırımr eomdiıSiım dıısııncelerımı bıle ona anlatacak \f pa>lasaraktıtn. Sımdıkin den cok, çok daha mesnt olacaktım. tmna ne vapaiım kı Allah bunn bana çok Hep anneler Anneme ev lslerlnde Tsrdım ederek feçırdipm eunumün vorjpanlagıınn nnatmak içln ak şaraları kapı komso bir arkada«ıms bile gitmek ıstesem nöbetçi gibi vanıma kfiçfik kız kardeglerimden biri takılır Bir arkadajınıı ev© çajıracak olsam mntlaka ıçlerindrn biri aranuza karışır. Benım de dıjanv» çıkarak biraz rahatlamsrs ihtiTaeım oldn fnnn neden anlattıak istemiror lar? Bütfln ?ün Nleri l!e nftrastıjım e%den bıkıvornm. Brn de kendim cibf (fpnçlerle btra1 ber olmsk, onlarla konosmak, cmlarla ne$elenmek istİTornm. Her eenç kıı çıbi dsnsli Terlere riderek e$lenmek istivornm. Fakst bana imkân mı vsr Bir kere akrabalarımızdan blrinin dSjfflnfine rittik. Ba benim ilk \e aon dansh toplantım oldn. Onda da bötün geee annem ve babam çatık ka?larla gSzlerini üzerime .'ikerek bfltfin çece beni takip ettiler. Netlce bir daba bövle verlere çit mtmtif karar verdim. ' Bana cep barçh£ı bıle vermeı ler. Halbnki kitap, plfik. def ter re kalem eıbi sevler alraak için param olsun ne kadar <• * Evet. Fakat dinî vecibelerı terdim. Bır seve ihtıracım olyerıne getirmem Bnnan bir »edata zamanlar her seferinde bebı de dısıplınden nefret etannemden veva baharrdan İlk memdır. Daima hür olrnak. dıraektep rornkları elbi para isledıjım gibi vaçamak isterim. terim. Tabiî her zaman oldnfn Dıledığım gıbı va«arım degibi para istemiverek Terilir mekle neyı kastedıvor'unuz"1 ve arnı söz tekrarlanır. tçimden geldifcı gibi. Tam Gene mi? mektepte bizi içine soktnkları Ben de artık para istemlyodisipllnin tam tersine. îstecfirum onlardan. gim zaman sinemaya gidebilme liyim. tstediğim zaman da arBazsn kendımi 51mfl<ı hissedi kadaşlarımla «ababa kadar efyornra Fakat içırai kiraseye lenebilmelivim. Evime veva odökemİTornm. 19 ravında bir knla dönddfflm zaman bana penç kızın bn «ekildeki dfljünnerede olngnm, nasıl vakıt geeelere saplanması »izi hayrete çirdijim soralmaaıah. Bana, düçflrerekfır. Fakat ben de her bana itimat edildıifnı hıssetkes eibi dıledltim »ekilde ve imek için bövle interim nançlarıma gört yaşamak isti>oram. Ben biraz daba ilerl »*üçnnürüm. Neden liselerde veva koBen de her genç kız gibi evIejlerde birbiri :1e nijanlı talenerek bir ynta sahibi olmavı lebelerin oknmasına 7in \erildösüniivornm. Fakat hngiıne Disiplinsizlik Bir atolyede çalışan kızJardan bir grup Batı Almanyada olduğu gibi Bütün Dünyada da En kaliteli radyodur CAPRİCE 6141 w II MODELİ t T>lefun«sn lambası 1 Stlenium redrasBr 7 Fonkslyon 6 d»vre Tam devreM Transforms torPICKUp anten vı toprak prızı Ölçuler 5 7 0 K 2 0 5 « 2 0 5 LEFUNKEN lllilllf ne daima siddet yolona teroih mez anlamam. Mademki oknlla na taraftarım. PohMka ıle ılgilenır misınız? eder. Kendilerine nzun zaman ların kız, erkek mfişterek ol Hajır. danben çalışmak ıstedigimi, ba masında çocakların ılerideki saretle dünyayı daha iyi anlıhayatlarına nazırlanmaları bayacağım gibi » i m t de yardımkımından favda eörülüvor, öv Yukarıda bırbırıne tamamen ku cı olabileceğımı anlatmak nte Gençlık hakkmda ne düşunule ise çocakların aralarında ni tap ıkı mısal verdık. Bırı sefal^ mi$ fakat dınletememıştım. An jorsunuz? sanlanmalannın ne mahzura 'ın ıçme duşmuş zavallı bır genç kız, dığerı ise babalarının paracak bandan bır >ıl ev\el ba Eskıden oldngu gıbı keadı var. bamın işleri Kotu eidip malî kabuğuna çekilmiü bir gençlık Bence ask denilen şey bir ları ıle geçınen Bırı orta hallı bakımdan sıkıntna du;tfikleri \ok artık Akranlarım havatın bastalıktan bafka bir şey de dığerı ıse zengm bır kız Bunlann ortası >ok mu' Çah;an kızlar? zaman benım çalışmama izin tadını çıkarmasını bılıyorlar o Sildir. Fakat oknlda dabi olsa verdiler. kadar. gençlerin birbirleri ile levişme Hakıkaten zaraanıımızda bır aıle Patronlannızla mıina«ebetle Sızce aşk nedır? lerine ızin verirmesi taraftan nın hemen hemen butun fertlen Itımattır. yım. çalışmak zorunda kalmakta ve an nniz nasıl? Onlarla bir aile büvüfü Açk mektubu vazar mi'uıız* Bize ber çev yasaklanacak o1 cak bu sekılde oır aıle rahat bır imiş gibi munasebetlerim var Bakın çok enteresan bir lona, bizler de yasaklanan bn şekılde geçınme ımkânma kavuşadır. Bazı arkadaşlarımın yaptık konu uzerınde soru sordanaz. bılmektedır. Sımdı onlardan birişeyleri dışarıda vapmak için ları gıbı ışirade kalmayı hiç Saiun bızlerın de eskıden sizin nı dınlıvelim çareler aramaya başlarız. bir zaman emejımden baska se\aptıfınız gıbı romantik mekBanun için gençlere karsı Allem çocnkları ıle konobeplere bailamak istemem. tuplar lazdıitımızı zannetmedaha musamahalı da\ranılması ?arak anlaşma \olana gıdeceği Ha;. attan neler beklıvorsuıın Rızler her «e^de oldağa ginuz? bi ask mektuplarımızda da açıçı/dır Mektuplarımızın tonn Fazla bir sev beklediğım ?avet basıt, samımi ve dırektyok. Sadece sewlen ve saMİan tır. bir insan olmak ıstivorom. Çalışan bir kız Mayatın tadını çıkarmak Çok küçük yaşta evîenenler Bayındırlık Bakanlığı 0Sİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Eskışehır III Bolge Mudurluğü mıntakasında bulunan AlpuÇıçeroz Barajı 50lu I Kısım İnşaatı kapalı zarf usulu ıle ve teklıf a!na suı ctı v le eksıltme; e çıkarılmıştir 2 Inşaatın muharnmen ke^ıt bedeh 6 000 000 TL olup geçıcı temınatı 193 750 lıradır 3 Muteahhıtlıkçe bu ışte kullanılmak uzere şartıjede çal'sır vazıvette 1 adet 1 1 2 Yd3 Ekskavator (Shouel), 3 adet 8 Yd3 Skrevper 2 ad^t D6 Dozer, 3 adet buyuk tırj Gra' der, 5 adet 10 tonluk damperlı kamjon, 3 adet 5 tonluk damnerlı ksm\on, 2 adet 5 tonluk kamjon. 2 adet 210 Ft3 kompıesor fıkı taoanrp'ı), 1 adet 125 Ft3 kompresor (ıkı tabancah) 1 adet 10 P a tulumba, 1 adet 5 Ps tulumba, 2 adet şartnamesıne u\gun keçı s\ağı (çekıçısı ıle). 2 adet şartnane=ne mgıın la^tık tekerleklı s lındır. 3 adet 5 tonluk arazoz 2 adet 0 5 m3 luk betonıjer (munferıti. 1 adet ağır tıp Vıbrator, 1 adet hafıf t'p Vıbrstor, 1 adet 1 Cu Yd >uklevıcı \e 1 sdet 6 ton ssat kapasıtelı Konkasnr bulundurulacaktır 4 Dıale 24 2 1964 pazaıtesı eunu saat 15 00 de Ankarada Ulus Ruzgârh sokak Çatal Handak. DSI Baraılar ve Hıdroelektrık Santrallar Dpııesı Başkanlıjı kat'rda toplanaolan DSI Meıkez Ihdle Komısjonu tarafından kapalı zarf usulu ıle j apılacaktır. 5 Ihale tasarısı ve eklerı 100 lıra bedel mukabıhnde 4 maddede jazılı adresten temın edılebılır 3 Istekh bulunan şahıs ve\a şırketlerın, DSI Baraılar \e Hıdroelektrık Santrallar Daıresı Başkanlı5ına 20 21964 per«embe eunu saat 17 00 \e kedar bır dılekçe ıle muıacaat ederek ıhaleve ıstııak b^lgesı ıstemeler, ve bu dılekçe\e aşağıda kavıtlı vesıkaları eklpmelerı lâzımdır a) Bayındırlık BakanhSmdan alınmıs muteahhıtlık karnesı (B gıupundan en az 6 000 000 hralık) b) Makina ve teçhızat bevannamesı, c) Taahhudu altında bulunan ısler b^jannamesı, d) Teknık personel bevannam°sı, e) 3 maddede ıstenılen ış makmalarının ış programma uvgun olarak şantnede cahsır vaznette hazır bulundurulacağma daır usulu veçhıle tanzım edılmjş bır taahhutname, f) Iş yerının gorulduğune dair DSI III Bolge Mudurluğunden alınacak bır yazı 7 İstekhler ıştırak belgesı alıp almadıklarını 22 2 1964 cumartesı gunu saat 9 00 dan ıuharen oğrenebdırler 8 20 21964 tarıhıne kadar ıhale tasarısı ve eklerını almamış olanlara ıştırak belgesı \enlmez. 9 Ihaleve ıştırak etmek ıstıven şahıs veva şırketleım, teklıf zarflarını 24 21964 pazartes. gunu saat 14 45 e kadar 4. madd°de belırtılen adrcstekı DSI Merkez Dıale Komısvonu Başkanlığına makbuz mukabılınde teshm etmelerı şarttır 1" Telgrafla yapılacak muracaatlar ve postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez 1794/1451) Telefunken'inbu üstünlüğii 1897 den heri devamlı calısmalann veuzun tecrübeninmahsuludür. Telefunken parazitsiz bır alışı tam bır seçmeyı temın eden yegâne ahızedır. Telefunken almaklaen mükemmelradyoyualdıgınıza emın olabiürsinİL mm dir JUBİLATE 7381 T MODELİ 8 Transıstor VB pıl olçulu goz !âmbası 2 dlod 3 dalga, Pıkap f i j l Ferıt vs Folı anten filculer 350x220x190 BANOOLA 6261 W II MODELİ 6 Telefunken lâmhası, 1 gSz lâmSası IIB cem an 8 fon^slyon. S dıvre, 1 dalga bandı.PıckUp. («9 «Ima rTape), nnmzam hoparlör, antm ve toprak prlzl 0l;Q!«r: 550<295x210 TELE TEKNIK SANAYİ ve TİCARET LTO. Ştı Galata Tahir Han Kat 2 Istanbul Tel: 4 4 4 0 2 8 4 4 7554 CAPRİCE 6141 V MOOELİ V 4 Telıionktn ISmöası t Selenlum rsdresör 7 Fonkslyon 6 de/ro Tam devrjiı TransformıtörPictUp, anten vs toprak prı;l Ol;Qlır 330» 2201180 mm dır nâncılık: 8119/1464 K Ö M Ü R N A K L İ Y E S İ Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Atatürk Bulvarı No: 211 i Kavakhdere ANKARA 1 Dodurgadan Çorum Çimento ^abrikamıza (50 000) ton kdmur naklettirilecektir. 2 Bahıs konusu naklıyata aıt şartnameler Ankarada Genel Mudurlükten, îstanbuMan Alım ve Satım Mudürluğumuz CYağ Kapanı, Arapka3rum sokak No 18 Guzel I7mır Han Galata) ıle Çorumda Çıırento Fabnkasından bedelsız olarak teram edıhr. 3 Tekliflerın en geç 18/2/1964 =;alı sunu «aat 15 00 e kadar Genel Mudurluğumuze tevdi edılmesı lâzımdır 4 Yukarıda kayıth tarîh ve saatten sonra v<=rılen teklıfler nazarı ıtıbare almmıyacağı gıbı Postada vâkı gerıkmojerde kabul edılnvyecektir. (Basm 1611 A 877 1439) T.C. Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden: Muhlelif cins iezgâh, makina, aparey ve makas satınalınacak 1 Muhtelıf cıns tezgâh, makıne aparev ve makas kapalı zarf usulu ıle satmalmacaktır 2 Tekhfler enceç 17 3^1964 salı gunu =aat 17 \e kadar Ankarada Mslrcmp Daıresine toplpnan Komısvonumuza verılmış veva gelmıs olacaktır 3 Bu ı^f Htt şartname'er Ankarada Merkez ve Istanbulda Sırkecı veznelermden 25, lıra mukabıUnde temın edılecektır. 4 TCDD ıhalevi yapıp yapmamakta kısmen japmakta veya tercih ettıSı tâlıbe vapmakta tamamen serbesttır. (fiasıo 1629/1' Yerli Mantar Tapa ITHAL MALINDAN DAHA UCUZ Daha iyi Kalite Mantar Sanayii Türk Ltd. Şti. Tepebaşı • Meşrutiyet Cad. 145 Tel: 44 67 95 İstanbul (t ancılık 8234 14b3) KATIP 41 451 023 No. lu Sağllk Muayene Fı=ımı ka^bettım Hukumsuzdur, Ayşe Gulcan tCumhunvet •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog