Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

LGEMENÜK KÂYITsfe ŞÂRTSIZ M İ L L E T İ N D İ R Meclis gündeminde önemli bir konvî Haftamn = Onemli bir hanun = = IIIIIIIIIIIIIIIİİIIIIIIIIIIHIIIİIIIUIMIIIIIİIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C. Senatognnda 1964 jılı butçesi azerindeki çörüşmeler devam ederken ote vandan Millet Meclisi, bir guredir önem ıııııııııuıııııııu li bir kannnu ıncelemektedır. önplânda genıs vatandas 4 1 TaKvımlerm 5 Şuba* >* ta""'" ' kutlelerini ve daha sonra. Anavasamızın «Demokratik rejinı gosteraıı:ı sırada Cumhurıyet min vazgeçılmez nnsurlan» dedigı partiler'ı ilgilendiren bu Senatosunda en < o tenkıdlere he >k onemli kanun «Partıler Kannna» dnr. iei i an Mıllı Lj.ıtım BakanlığıAdı çeçen kanan tasansı Anayasanın 57. maddesinin llllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIllllllllllllilltlllllllllllllllll nın butçesi goruşulmekte ıdı S07 zornnlnlngnna uvnlarak, özellikle. partilerin knrulug ve Anayasa mahkemesinin Î6 mart eaatı uzerıne rnahkemece tes alan senatorler. ozellıkle bu Bafaaliyetlerini birtakım sart ve nsnllere baŞlamakta, giyasi 1963 tarıhınde 6570 savılı Kıra Kabıt olnnur. kanın çalışmaıarından olumlu *o hayatın baslıca nnsnrları oUn bn tesekküller için yeni bir nnnunun bazı maddelerını ıptal B Esaslar: ttıbarı metre nu(,lar alınmadiRinı en «ert şenizam getirmektedir. etmesı bn kararın kamu ovnnda ç l ) a r , a > n c a kıraları sınırlavan ıfadesıne gore, bu tasannın kakare arsa bedelı ve ıtıbarı met kılde tenkıd edıvorlar egıtım teş. ,de t e n l d g Ancak, tasannın bn genel hedefleri tek tek ineelenip, k l dnyulmasından sonra, dar gelırlı hukumıenn Amenka Bırleşık Dev nunlaşması ıçin en az 5 tvhk bır cetirilen kaidelerin derinlerine tnlldiginde, Parl&mentoda rekare bına degerı toplamının k l U t l n l n t a m bır keşnekes ıçırde vatandaşlar yenıden aıle butçesı letlen başta olmak uzere, Israel, surenm geçmesı gerekmektedır. temsil edilen her partinin. çeşitli noktslarda sıkâyet ve itıkonut olarak kıralanan kısmı o l d u | u n u d a h a orceden fıkır b'r hesaplannı gozden geçırme lomn. F r a n f a h a K a Belç.ka ve îran hnoml! m n ^ o l n t razian bnlnndnŞn açıfca çıkmıştır. mn kullanışlı ınşaat sahası ile U g l n e v a | m , ç c a s ı n a d ıle getırıor lugnnu dnydnlar. Zıra Anayasa l I e d a h a b l r ç o K ^ e n l i e k e t l e n n kıra UneiTIII ITiaddelBr Kannn teklifi C.H.PIi bir kısım mılletvekilleri taraçarpımı sonunda elde edilen U r d l B l r s e n a t o r > ortaokulların Mahkemesınce 6570 sayılı kanannn kanunlarmda mevcut olduğunu Kıraların ta>ını bakım.ndan halı fından ortaklaşa vapılmıştır. Tani bir Hükflmet tasansı demıktarın juzde 10u o konntun k a l k m a s , tezını sa\unırken, dıgeı 2 ve 3. maddelerının ıptalinden ] l e n s u r m e k t e l d l l e r I}i imtihsn verdı tıldir. Tasan partı grnplannda Incelenmis, ber parti bonnn haz»r arsa ve bına degerlerının kı senelik kıra bedelı ıtıbar oln b ) r > e n a t o r d e b a z l okuUrın kosonra bına kıralan tamamen sern u r uzerindeki Rörüslerinı tesbit etmig ve açıklamıstır. Halen ralara ıntıkaiı esaslannın ongorulmunıst >uvası hahne geldıgını ıle okuldakı oSrencıler raralından >« best bırakılacaktır. Anayasa MahMeclis Genel Knrnlnnda mnzakeresi devam eden Partiier Juğu bına kıraları hakkmdakı kaC Kıralavanla bırlıkte o n t U r e r e ı t ı bu ogullara polıs te* zılmış şnrlerı osuyuşunj dınıeme kemesinın ıptal ettıfi kanan madKannn Tagarısının şikSvet ve itirazlara kona olan baslıca nun tdsarısırın onemli maddelerını turmak üzere kıralanan verler: k l l a t l n l n kuruiınası gereKtıgını ye başlamıştı öktem, henuz bırın deleri hakkında ileri surdügü geozellıkleri gövle özetlenebilir : şu çekılde ozetle\ebıîırız Kiralayanla mntfak. nelâ, ban S e n a , 0 kuısvısunden sert bır lısan cı snrin ıkıncı k tasina geçmeden, ' rekçesinde 6570 sajılı kannnnn 2 1 Demokratik rejim ile idare edilen memleketlerdr Anavasa Mahkemesinin Kıra KaKanan kapsanu: Beledı>e smırla yo gırış verı eıbı servıs verlerı I a , { a d e e d l v o r d u ve 3. maddelerinde ongorülen sı«Yeter. bunları daha fazla dınlebövle bir kanun yoktnr. Talnıı, partilerin mali duromlaıptal rı ıçeriMndekı b'raların kıralanma nırlamaların adalete ve eşıtlığe av nununun bazı maadelerını n. mnstereken kollanmak uze. B u a ğ ı r t e B k l ( 1 I e n n v a p l l d l g ! s ı mek ıstemuoruz» seslerı \uk»elr» konotnn kısım, kısım kıra riyle llgili bazı kayıtlar vardır. kın durumlar doğnrdngn, gayrı etme^ınden bu \ ma 11, kıraların ında ve kırala>anla kıracı aras, n rada senatorler bır an onte kur dı Bır îmam Hatıp Okulundakl lanması halinde kıra bedelı kı 2 Anavasa, her vatandasa parti kormak hakkını tanı menkul gabıbı vatandaslar arasıntme çıkıp tenkıdlerı cevaplamak oğrencıler tara'ından %azılan bu racının mtıstakıl ıstifadesınc dıgı balde, tasan. parti knraeaklar Için belirli sartlar kov da haznrsnzlnğa >ol açtıgı ıfade ıçin sabırsızlannn Mıllı ESıtım şıırlerde Ataturk e leke suru'mek terk edilen kısma aıt kırsnın maktadır. Bn hali 11e tasannın, Anayasadaki Smir hükmü olnnmaktadır. Ancak bu kararın Bakanı Oktemın ne sekılde konu ı^tenmekte, komunızm ılkelerı tel vnzde M fazlası ıle hesap edıihlil ettifri ileri sürulmektedir. ıptal tarıbınden 6 ay sonra yürür şnraKinı merakla neklemek'evdı kın olunmakta \e Turkuenın anlir. 3 Tasan'nın partiler Için <Tip gtatü» getirdigi iddia lüğe firecefı de belirtılmistir. ler Mılli ESıtım Bakanheı Teşkı cak serıat hukumlennın uvgulan D Mobılvalı kıralama: Kul lâtmdan en a? 66 kısının ha7ir bu ması halinde kalkınacağı beh'tıledilmekiedir. lanılması mutad mobılva ıle lurdugu bu oturumda «oı «ırası mekte ıdı Turkı>eae asın sağcı Zira, genel kongreierin partilerin en vüksek organı ol dnjhı, tasanda belirtildlği halde bn organın vetkilerini dakıralamalarda mobılva ıçin ali ve solcu cere\an'arın go?e batrna Anayasa raahkemesının bu ka raltıeı hükümlere de yer verüdifi ileri sürülmektedir. ö r = nacak v.tl.k kıra. mob.lya be d ö k t < ? m o p c e „ „ „ £ 8 T va basladıgı bu »ıralarda butun rarı dar gelırlı vatandaslar arasın nek olarak, parti idare orçanlarına «Merkez adavı» gbster î^Z dehmn yuzde 25 ın. ve o yer.n bulu parülein hırleçerek orta \okı tut h a k k l n d a l ç l k l « m , d . doğurur rae yetkisinin verilmls olması gSsterllmektedır. = da genış olçud» uzuntu wllık k.ra bedelını geçemez. , l k l e A P s l r a l a n n d a 0 . ması gerektıgını ta\sı\e eden Ban u r k e n o l e l i Siyasi partileri, aldıklan mali vardımları açıkla = ken kanun kovucu da sosval ha Kira Mukavelelerı: Bu kanunun t u r a n s e n atorler snrulannın ce kan, alkıslar arasında kursuden vatta vukubulacak haksızhkları maya mecbar etmenin çesıtli mahznrları da\et edeceğı be ^ u.vgulandığı verlerde bulun konut v a p i a n r n a d l j j l n , oturduklan ver ınıyordu onlemek ıçin hazırlıklara gırıştı lirtılmektedır. Bn konnda, partilerin, Anavasa Mahkemesi' =EE ve ıs verlerı kıra sozlesmeJerının d e n bağırıvorlardı Hıvımn bone ne snretle hesap verecekleri hnsusunan da açık esasla ^ ^ Fakat 26 Mart tarıhınde alman ka vazıh olması mecburıdır Sozle= 2 u l m a > a v u z tuttugunu goren Dok rardan sonra 26 Ağustos 1 " de %5 ra batlanması zornnlnlngana isaret edilmektedir. = mede, hılafına sarahat olmaduı sozu değıştırerek bır takdırde sozlejrr.eler bır •ene mud 5 Genel olarak cezaî huknmler mugiâk ve agır sörul ==: ıptal hukmunun yururluğe gırdıeı komunızm pıopagandası va sure zarfında yenı bir kan ınun detlıdır mektedır. Anavasa, partilerin nyması eereken terael pren ^ ^ Konut kıra sozleşmesının uzapan oğrencılerın vakalandığını a Rİpleri savmıs ve bnnlara avkın tntnm sösteren partilerin ~ hazırlanamaması dar gelırlı \atan ması: Kıracı kııa mudJetının bı çıkladı Şımdı homurtular kes 1 kapatılacağını kavdetmıştır. Ayrıca 19 madde ile de din is= daşlann endışelerınde haklı olduk tımınden en az bır, en çok ıkı av mış, butun kulaklar Bakanın bu tlstnareılıti Bnlenmistir. Tasandaki bükumlerle. bn esas = = ları g»reğını ortava kovdu 26 Agu^ once bınavı bosaltacağını Noter ların dısına çıkıldıği ve dolayısivle demokratik rrjimin In = : to«tan sonra gazetelerde zaman za. vasıtasıjle bıldırmedığı takdırde kı kigafına enjel olundnğn İddia edilmektedır. = man zaman rastlanan haberler kı racıların mağdunyetını açıkça gosra aktı aynı şartlarla bır yıl uzaBnnlar ve bnnlara paralel ılk&yet konnlannın vsnınra E = terıyordu Zıra bu haberlerde ev tılmıs ssvıhr haşka flklr ve gffrtigler de İleri sfirülmüstflr. Tasannın = sahıplerinın eskı kıralara 10 mislı Meellstekl mfltakereleri nrannda eereklilifı \e favdalan = ne kadar zam yapmak ıstedıklerı Görevli ve vetkill mahkeme: Bu da nznn nzan anlatılmıg ve tasvip sörmustnr. özellikle, = =dahı goruluyordu. kanuna gore tahlıve ve kıra tesbıBu arada huPartiler Ksnanannn «Geçmlgin istismarına ve sorumsnz ^z kukçular arasında ust mahkeme tı hususunda açılacak dâvalara. bı. davramslarına, parti içl ovnnlara, kavnaÇı «üpheli harcama ~ nıtelığım tasıyan Anayasa mahke. nanın bulunduğu ver Sulh Hukuk Imar tskan Bır I.ISMJM. uy«sı pır kolar», parti Içl dikta heveslerine ve 8zet olarak her tflrlu de = mesını Kıra Kanununun bazı mad Mahkemesınde bakılır Mühendi'lık re Mımarlık haknu hakkında rortısünu bjr fenerasyons son verecejfi» de belirtilen hnsnvlar arasında ^ ^ delerını ıptal kararı da tenkıdlere Tahlive sebepleri: Kıra «artları kında kanun teklıfı ovlama sırasında uç sekılde dır. = >ol açmakta\dı Hukukçular Anana ve Borçlar Kanjnunan bu kaÇahsma: beıırtır. Bunlar : nuna aykırı olmıvan hukumlerıne Tnrdnmmdaki giyasi tekâmflle ve partilere venilikler = \asa mahkemesinin ıptal kararına A) Bevaz ov: Teklif edıeetirecek olan bn kannnnn. tenkid edilen noktalan vanın z = karşı 1961 Anavasasının mulkne' rıayet edılse bıle aşağıdaKi vazıl. Sendıkalar Kanunu ıle Grev ve len hususun «kalıul» edildıgı da ilerici ve tanzimci ySnieri de hnlnndofru bir eerçektir. ^ E hakkını duzenlıyn 36 maddesmı hallerde kıralavan tahlıje d â v a s ı ) I o k a U K anununu n bazi maddelea Ç d b l b r anlamını taşır. Muzakereler sonacnnda «akıncalı vönlprinın bertaraf ^ ^ ılen surerek bu ıptal sebebının nmn değıstmlmesı hakkında kaB) Yesıl ov: Mılletvekılı edilerek olnmln vönlerivle kannnnn. memleketııı «nasi ha ^ ^ haksız olduğunu munakasa konu A Kıracı tarafından bınanın n u n t e k h { l e r l va da senatoruıı. teklif edıvatı, baska bir derimle rejim için faydalı olaea^ı senel ka Z=L su vapıvorlardı Ana\a<=anın 36 tahlıye edılefejı aktın bıtımınden , •îir av once ba^lav an sure ıçınde' Malıve: len husus hakkında hıçbır naat halinde belirmektedir. ^ madde«ınde ıse ?o\le denılmekeörusıı olmadıcını, kararsız Noter vaıtasıyle büdırılmış olma, Özel ıdare ve beıedıveler sonım KEMAL AYDAR = te\dı serbest bırakılmasından ıse 6 aydakı hukukı munasebetlerde bu ka sına rağmen tahlıve edılmezse aklu saymanlarıyls kıvmet muhafız buluııdutunu. tarafsız kaldı îfını bıldırır. Bu ova «çekimtin bıtımınden ıtıbaren Herkes. Mulkiyet ve Miras hak geçmesıne rağmen yenı hazırlanan nun hukumlerı uygulanır. ı^= larına ka«a taztıınau verılm»»» ser ov. denır. B Bınayı yenıden ınşa veva hakkında kanun teklifi. kına gahıptir. Bn haklar, ancak bına kıraları hakkındakı kanun ta Konnt kiralannın tesbitı: A Usul: Bn kanunun y6 ımar maksadıyle tevsı veya tâdıl kamn vararı amacivle. kannnla sı sarısının Millet Meclıır.de gorusul C) Kırmızı oy: Konunnn Adalet: rürlöfe girdigı taribte kırada amelıvesı esnasında ıçınde ıkamet nırlanabılır. Mulkiyet hakkının mesıne henuz başlanamamıştır Mıl benımsenmedıSı. teklıfın abnlnnan veya bn tarihten son veya ıştıgal mumkun olmadığı fenknllanılması toplnm jararına av ı e t Mechsı gundemının oncehkle levhınde bulunuldu^unu an Anaja^ava a\kırı kanunların ksl ra kirava verılecek konutların nen anlasıldığı takdırde en az a1 kırı olama?.» goruşulmesı kararlaşnrılan ı?ler latır. ' kira bcdellen bo kannnda goa l l a î' o n c e Noter vasıtaMvle ıhbar dırılmasına daır bazı teklıfler. Hukukçulann ozellıkle uzennde bolumunde bulunan D na kırdlan OYLAMALAR terilen esaslara çore. kiralayan ederek bu muddetın bıtımınden ıtıHillî Sa\nnma: durduklan konu bu kararın top hakkındakı kanun ta^ansının onu Meclıslerde gorusıılen ko la kıracı arasında anlasma ıle baren Harb Akademılerı hakkında kalum yararma avkyrı d ırı mlar va. muzdekı gunlerrie ele alınacağı nular hakkında bır sonuca veva bnnlardan bırınm müraYukarıda ıkı madde halnde o nun tasarısı ratmıs olmasıvdı Hukuk *atbıkat umulmaktadır Avrıca ılsı'ılenn ulasmaH ıçin uç sekılde ovlaz"tlenen tahlıve sebeplerın.n vanın ma vapılır. Bunlar : MI1H Egıtım. da tasanda bu sebepler etraflı bır SENATÜR MİLLETVEKİLİ 1 ls'arî ovlama. EI kalsekılde duzenlenmış bulunmakta ögrttmenler yardıml«|mt Kudırmak ya da ayaga kalkmakC.M.I* 36 175 dır rumu kanun teklıfı. tır. A.P. .. M 154 2 Açık oylama: Ücenn C.KJMJ» M 25 de TBMM uvelerinın adları >IP h 13 vazılı ov kigıtlannı kntnya r.l.p. j atmalarıdır. V.T.P 1, 39 3 Gizli oylama: lsimstz B a g ı m g ı z l a r 5 1 35 ve işaretsiz renkll yuvarlak(Cumhurbaşkanhğı kontenjaların kutuva atılmagıdır. nı dahıl) ÎŞ'ARt OYLAMA A ç ı k 4 9 tç Tüzuk geregince açık va da gızlı ova başv uralmıvan 1R9 450 dnramlarda ba oylama vapıBu haftakı transferler ıle Parlâmentodakı sandal>e durumu lır. Milletvekilleri görüşlerıbu şeklı almıştır nl ellerini kaldırmak sureEger bır »ayın »enator, durumu kan AP Çorum Senatoru Dr Zekı tiyle açıklarlar. Baskan, önortaya dddi olarak atmasaydı, ey Arsan, belkı de bır Ordınaryus e« kabnl, sonra reddedenlerı lardır Cumhunyet Senatosuna uğ Profesor olarak yurda donecekler Mrar. EI işaretlerinden dn Btr mllletveMH açır cerevanlann propagandMina karşı ramıyan ve mılletın parasıyla dok di' rnm avdınlanamazsa, Baskan mekteplerde polls bıüundnTiılmasını ıstedl Gazeteler Byeleri avaja kaldırmak snBır »enator rlusununuz Senato torluk ihtisajı içın yurt dışınt çı Dersimize ba$bvonız sevpili talebeler ve sayın emniyet mensupları... retiyle de iş'arî oylama yapaBaskanhk Dıvamna aylarca rapor bilir. gondenyor, parasını tıkır tıkır ö m e k : TBMM üvelerinden »lıyor ve raporun ardını kestıkten blrinin konnsmasının nzatılçok aonra bu iayın lenatorun «namatına va da konusmanın mevcut» oldugu farkedılıyor ve kesilmesine bu oylamayla olaya el konuluyor' karar verılır. Parlâmentoda devamsızhk cıddı olarak ıncelendığı zaman mılletı AÇIK OYLAMA Onnn Için bu koseden kendıŞımdı bız de vuksek musaadele Çaja, vorumunun doğrusunu ve yoruma gore def'eri »oldan çıleden çıkaracak kadar onem ka Bfitdn akçeli islemlerle illerini «Hitaplarını tâdil babında nvle savın E<;at Mahmut Kara«unulacak T1 P senatoru Çağa şov !e tanımlıvordu: zanmaktadır. piü butiin kanunlar açık o y efklrı ve firayı nmnmiyeye nez da «Sızı uğurlular s'zı» devıp kurt'u Ok gıbı haslıyahm «Ahıret gununde defteri sağ Iama snretiyle kabnl j a da tşte 5 şubat 1964 sozlu «orula Hatıbe adam dıyemezsınız, dinde ikaz ve ikame eylemevi taraftan verılenler bunlar ne A. P. sıralarına lâf jetıştırdı reddedilir. veeibe adü itibsr eyliyornz efen nn goruşulmesme ayrılan c,arsam mutludurlar Defterlerı >O el durdu 5İ ba gunu saat 18 05 de Millet Mecö m e k : Bütçe Kannnn, verKorldornn nereginde otnmrsa na dönnp tehdide basiadı: dİIBJi îerıne verilenler, bunlar ne hsındekı manzara: fi kannnları, vj.. otnrsnn tesı Parlimentonnn her KJzünüzü lutfen feri alır mısı«Oğlnm Otyam, eger bnnn va •nut^uzdurlar » ls'ari oTİamanın vapılabı Başkanlık Dıvanı bıle ek<ik' SH vanından hattâ kalerifer daire ursan alimalah hır sene tekzip nız efendlm? Dr anpt Nleı Ba«kanlığının lecefi hallerde 15 mılletvekıdece Baskan Vekul Mekkı Keıkın, sınden bıle dnyulan, CHP nın gönderır canından bezdırırım.» Dıyanet îşlen butçesı ıçin Kur'an çevırısırde bunun yoruli birınci oylama sırasında llyas Kılıç ve Kanunlar Mudur en konnşkan milletvekillerinden îhsan Sabrı Çağlayan (A P ) Neyse, nasyonal devımını «mil CKMP lı Senato Bagkan Vekt vazılı olarak açık ovlama tek Muavını var. zıra çoktnr da hasının ka liyetçi» olarak kabnl ettık de mu \ahut çevırısı a^ağı yukarı söz alınca E^at Mahmut Karali savın ve sevimil Hâıım Dağlılif edebılirler. Ovlamava gedım dostu Mardinll Mehraet Ali bovlelıkle bu euzel korıdor yâ ?ovle' 450 kışılık salonda parrnakıa «a kurt (CHP) sovlendı Senatoda Devlet Bakanı 1bnın devimlerınden bırkaç örnek : rahım • Sağcılar ne uğurlu kımseler, çildıği sırada 5 uvenın açık Arıkan, Sırrı Hocaoğln ıle vılacak kadar az uje' Hatta bıın Saffet Omaj. Dıjanet Yahu ılımde Ih^an Sabrı, renlığini sıze de dn>urmak kıs«Kifâyeti Usvip edenler» ovlama teklifi de mumkun solculara ne yazık » Sehmnz Aslan'ın otnrdağu ma met oldn. tşlen bütçegı goruşulurken bır lar ısımlerıyle aynen çoyle dı» pohtıkada îh^an Saorı, ıç dur. Kona hakkında lehte ve saya geldı, çantasını gfiyle bir Adalet Partısınden. Melahat Ge «Bn mevznda bir kıfâvet tak ara: Çağa, bu yorumu kmayarak, rjolıtıkada trsan Sabrı Plânda alevhte vapılacak knnuşms fırlattıkran sonra: • Arkadaşlar Memlekette gen dık Nerıman AğaoSlu Ih^an AtaHununla sag ve «ol meselesımn thsan Sabrı Usul hakkında Ih rirl meventtnr. tttilinız* »rs lardan gonra ovlamsva »erı ov, Turhan Bılgın ve Muhıttın Gu cı vardır Kımler olduğunu tarıf «Arkadaslar dedı, dügundam kotüye kullanıldıgını behrtti. »an Sabri, Dın ışlerınde de lh edeceğim.» Hr. Ovlann toplanmacından ven tasındım sızın gibı ben de gogÇağa, sağcılar derken A P sıra »an Sabri AP de bagkı adam «Bn bapta Encumen karsn edee«ğim» dedı gonra Baskan. nviamanın bıt Cumhunyet Halk Partı«mden Ettı ve ornekler verdı Anka>alîst oldam..» ^rına bakıyor ve ışaret edıyor. yok ura' mevcnt olnp heyeti filinize taktifini ilin edınee, bnnrlan j Bunu AP lıler duşunedursun dim kılınacaktır.» ranın en buyuk camılennden bılh<;an Kabadayı, Kemalı Beyazıt, *dı sosyali^te çıkan ve CHP Solcalar derken C H P sıralanCumhunvet Senatosunda Dıgonra hlç klmse ov kullana j nnde doğru yol gbsteren bır dın Ali Rıza Uzuner, Reşıt Ülker, Vaen tatlı dilli milletvekillerinden "îı ısaret edıvor, ortada oturan bız geçen haf*a MıUet MeclısmOysa, \nayasammn 3 üncü maz adamı son vazdıgı kıtaomda «Ya hı Özarar, Âsım Eren zira çoktnr da. Şehmnz A« yanet Isleri butçe=;ı gorusulur lar ıse kendılerıne aıt bır yo dekı bır tartışmava donelım maddesınde «restnî dil Türkçeken ıçen firen bır garetecı bir AP nın unlu Konj a Mılletvehudıler oruç tutmasa olur, ama Ikı tane de Bakan iorulan ceGtZLt OYLAMA lan: runı olmadığından hem sevınjp dir» denılir ve sanırım gavın Hâ bır mu«luman oruç tutmaz ıse kılı Saıt Sına Yucesoy kursude vaplandırmak uzere, Malıve BaKa | Bu oylama da, 15 mılletvf «Ne? .Ne? Neeee* Sosvalist mi kaç dakıka sonra hem de uzuluvorlardı zım Dağlı, \navasamızda da an katlı vacıptır» buyurrnuş' • 5*y» ded! . *Hacı Bavram ca Tabıı buna konusma denebını Ferıt Melen \e Ulaştırma Ba I kili va da genatörün teklıfı oldnn?» deyinre Ankan patlabir dil kullanıldıfım, oknrken, Çağa konuşurken, "soz atmalar lırse kcnuşurken bır CHP lı Bakan, bunu anlattıktan sonkanı Ferıt Alpıskender' Ile «!nr. TBMM övelerinın dı, elinl o eanıra d5rt bin Hra mııne mı geldım vanlıçlıkla'» Sbrmüslerdır. Kursude T t P senatoru tam deıımıvle «gırla» gidivor oturduğu \erden bagırdı ra tordu hanjH vonde oy knilandıkları Şımdı gucu sadece Parlâmentol lık masava vnrarak baçırdı: Simdı.. Hâzım Oaglı, «Bn mev Esat Ça*a buvuk bır cıddıvetle du \e «ena*or hep^me de vetıçı «Arkadaşlarım, bu adama şırn Ne bıçım konuşujnrsun be bo ovlama gonnennda bellı muhabırlerını fcorıdora «okmam«k «Beğeııemedin mi aslanım... Kıır'anı Kprımın «Vakıa suresi» vordu znda bir kifâvet takrirı mevcnt dı ne denır7» almaz. Çünkö igiınsiz ve isa ıçn toplantı ustune toplantı v«adam' Sogvalist «ldnm va » ve buru ni baska bır anlamda vorumlıtor» jerıne, «Bu konuda bır ve örneğın Dıyanet Işlerı Baş Bır ıkı senator herren cevap retgiz renkli vovarlakiar atı pan, korıdorda olup bıtenlerın lıa Başkan vekılı Nurettın Ok, C ıspat etmek için ekledi: terlik finercesi vardır» dege aca v erdıvan Dıvanet tslerı Başkanlığına kpnhâının Kur an çevrı*ıne eo HP :ı mılletvekılıne oır kızdı lır. Çekimser ov. kırmızı VP mu ovuna du\urulmama'i ıçm çek 1 ba Senato'nnn savın Svelerı: «Sosyalıst oldnm ya Hem d« çativor, onların çevırılennin re deften sağ taraftan «unula «Allah bela«ını ver^ır denır » bevaz ynvarlaklann bırMdr parlak çareler bulan T B M M orbır kızdı kı eorn e ır \e hemen nasyonal sogyaligt » rloğru olmafhjını haşka vorum cak ve ne <ı de en başta sunu Yanı efcrdım bovle'ıkle 15! «Bovle leh<,e ıstemezzuk'» mıi atılmaaı leklindrdir TBHI1H tak Batkanhk Dıvanının bu h«zm a/arladı, tabıııı f Masa etrafında kahkahatar ve çev ırıloriei nrnekler vere 'acak A P lı Dnktor îetbı fivelennin etıhmlrrinı eırlı man^raravı gostprmemek ıçin bu Hd'ıbe i Ijm dv em°zın, «o dıveeekler? Elbette degıl. Ne Dıyanet tslerı Ba^kan' ;ı \p var kı Dağlı'va bunvuı kar«ıtını kıhlerıne hırakmavıp vure Tanpatlavınca, «Fena bir sev dedim rek tabıî bu ararla \rapça çok Tev^*ocUı oturduğu verrien mıtntma amacını euder. fiıylı sef»r de basın locasiniıı onun» rıva hdvale buv ıır'l ;lar' da dı\pn vok'. rıldanıp rturuvordu avnı çevırı Eh, demek u'ul bo, le galıba» direrek isı duzeltti, ba soz ederek anlatıyordu ov teklifi razılıdır. "aklarna duvan» ceiiaıesJ beklene Biııa kiraları kanun tasarısı Bülcnt J)ikmener Bına kıral an hakkında kanun tasansı İbrahim IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIIII Oktem = Tatbikattaki duıum Komisyonlarda neler var? OYLAR Sandaiyalarm partilere göre dağütşt Olayıı railletvekiü ile i devam eden Meclis oturuntu Üstelih Nasyoncl Vardır elbette... Hazım Daglı'yı Hyarış... Gericiliğin «Tarif» i: Yakıa suresi yorumu... nin İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog