Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

UURl Zengin milletler Yazon Barbara Ward ıııııııııııııınımıımımımii! = Sigaraya dalr: Tek büyük İJIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ '' w \ ^ ^ ^ . .*'•!'. . • * • .'•\~i ııııııııııııııımııiHi . ••>!*. ..•'•: «>' V • ' ••*.'*'» . ^ ^ . ' •*"•" . .. . . • . . •"••'"'. •"• " • ' " I V ^ : " * . . " K ^ "•' yAZAW.'«AMDİ Sigaraya dalr Enflâsyona doğru Garlp olaylar İki Sovyet fıkrası. viçrenin büyuk gazetelerinden biri bu hususta şunları yaııyor: «lsvıçre, bir sekerci dükk&nına kapatılmış bir küçük çocuğa benziyor. Bütün arkadaşlan haline (ipta ederlerken anaaiyla babası onun mide fesadına uğramasından korkuyorlar.» Böyle korkunç bir tkıbete meydan vermemek için, tsviçr* Hükümeti, şimdiye kadar mUÜ görülmemiş bir takım olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştır. Halbuki îsviçre Hükümeti, özel işlere kanımamayı kendisine siar edinmi» bulunuyordu Başta, îsviçreye fazla para girmesine meydan vermemek tedbirı geliyor. Bunun için de 1 ocak tarihinden itıbaren bankalara yatırılacak yabancı paralara (aiz verilmesi yasak edilmiştir. Bundan sonra bütün bankalar faakez Bankasına muntazaman bilgi verecekler. Bu tedbir îsviçre bankaların ı n dıllere destan olan eski gizB lilik „ „ „ „ . . . , . dereceye . prensipini bir . kadar zedelivecek gibi göründüğü için, yerliler olsun, yabancılar olsun î^\içre bile artık eski îsviçre olmaktan çıkmıstır, diyorlar. tügu için biçarelerin ainİTİeri bozuluyor, melankoliye tutuluyorlar, hattâ tinir depresyonlanMosko v a d a ne bile yakalanıyorlanm;. oturan Boris, nasılsa bir kolayını bulup Amenkan ı n pasaport almış, bazı büyük gıtmiş. maiazalarınd. , Bolşey«ni bır tnoda ihtılâhnyaşabalâj nnın üstüne bir akrabası tefrıka halın var. Sarmaş S de roman başı dolaş olmuşlar, öpuşüp kucak Ş yorlar. Tefri laşmışlar. Aralarında ş y konuş Zî kalar haftadan ma geçmiş: = haftaya deği Madem ki Panse geldın, fır S şiyor ve bir evvelki tefrikanın sattan ıs f ifade gel sana bır kat s devamı verihyor. Müşteriler, bir kos*um diktirelim. E hafta evvel başlayan heyecanlı Elbise vesıkamı daha evvel ~ bir zabıta veya macera romanı kull?nm:ş*ım, dıktıremem ki! ; ; nı muntazaman tâkip edebilsin Ayol burada vesıka filân Ş ler dıye. yok Ne ıster>:en yaptınr^ın Son ^ Olay, Kuıyada, Amerikaya seyahat için pasaport veren bir büroda geçiyor. Adam, pasaport almak için aylarca gelip gitmiş, büronun kapısını aşındırmış. Nihayet, pasaport memurunun tepcsi atmış, Bir sabah yine aynı adam karşısına dıkilince, rnasasına bir yumruk ındirmi». ra bır Iüks lokantava gıdip se Ş ninle kafaları çekelim. Lokanta vesikam da kalma Pasaport isteklısi boynunu Ş bükmüş: 5 Peki yoldaş, demış, öyle = yapayım. Ama altı sene sonra Ş oğleden evvel mi geleyim, öğle d«n sonra mı? S Ş Amerıkada ha ~ zırlanan ve orllllllllllllllllllllllll Etahğı birbırın. ; katan, ııgara Eİ aleyh i n d e k ı ~m«şhur rapo• run tesiri, ıu« 2»ya düsen leyStinyağı damla= 51 gıbi, yayılyayıh' Sdıkça Eyor. 387 »ayfa E içinde 171000 kelimeden ibarct Bugun dünvanın ıçınde bulun medıklen bır şeydı; ancak, b:r n tanımışlardır. Yalnız, bu devrt tıdan gelmıştır. Bunda, somürgeci E olan bu raporun ilk faydası kendugu devrım fakir mılletle yandan lomurge ıdarelerı oralar mi kendı topraklarında gerçekles lığin büyuk ölçüdt payı vardır. E disine dokundu. Basılıp piyasahenuz tamamıvle sarmamıs. daki bolge savaşlarına son verince tirmek lmkânından henüz yoksun Bu isin de onculeri Batıh tüccar E ya verıldıkten sonra Amerikamn lar olmuştur. S kapı» kapıa giden kitabı oldu. ölenlerın azalması, bır yandan da durlar. onları çağımızın dunvasına 5 llk zararım da Teksas'ın üç tıramamıstır Ergeç onlar da iler tıbbın, yeni sağhk bılgısının çoS bın kü«ur nüfuslu küçük Eartlıyeceklerdır. ÇajŞımızın en buyük cuklm küçuk yaştaki ölümlerden kurtarması. büyüklenn de ömüı> Kabıle hayatı y ş y yaşıyan toplumBu tüccarlar Dogu filkelerine Ş land kasabası gordu. Bu kasabadramı da buraHan çıkıyor: Bu devy p rımlerin en «onunda ne çekil ala lerınl uzatması üzerıne boyle bır ı j eşıtlık kavramı yoktu. îdare gıdıyorlar, oralardan baharat, ipek j= da sigara satışı yasak edildi. Kaart a E saba »ınırları içinde sigara içerdeğışıkhk ortaya çıktı. cağını bılmiyoruz. usleri kab'lenin ^ s h l a n elindey gibı çeyler alıp geliyorlar, b l bunlan d ğ k h t kt E ken görulen herkes bin dolar gibı di. Bunun için, gençler hıç bir se Avrupada satıyorlardı. B«?langıçDeğışıklikler her yerde bajlaîşte bu delişikliklerin o ş lş g E para cezası ödeyecektir. h t k mıç hıç bır yerde tamamlanmaMeşhur raporun, sonradan gelülkelere yeni ekonomik düzen ku kilde eşitlık ıstiyemezlerdi; yajla ta o gıttıkıeri ülkelen fethetmek E mışMr. Yalnız. bu gıdiş ne durdu rulmarian once gırmesı Batı ile nıp sıranın kendilerine gelmesinı fibi bir nıyetleri yoktu. Bu seler = mesı beklenen tararlan da ayrı. rulabılır, ne de tersıne çevrilebi Doğu arasmdakı farkın en büyük beklemek zorundavdılar. len sırf kendi kazançları içln ya E Tütün şirketleri, sigara iiatları, lir. Butün dunya yenileşme yolu âmillerinden bıridir. E|itlik olmayınca, fertler arasın pıyorlardı. Sonradan, aralannda tütüncü dükkânları, reklâm müna girmiş bulunuyor. Daha XIX. vüzyılın ikınci yan d a birbirini geçme vanşı da oU çarpışmalar başladı, çünkü her = e«seseleri, hatta ligara reklâmBundan bınierce yıl once, avla sına kadar bu toprakların çogu m.zdı Esasen. kabUede geniş çap biri bu maddeler üzerinde teke. = « • ^ ^ n g ^ £ r beslenme, vıyecek birıktirmenin binlerce yıldanberi ı«üregelen bir ta bir alışveriş itnkanı da yoktur. kunnak iıtiyorlardı. Bunda sası s hep endlşe içindeler. Sigara yuyerını bir yere verleşıp tarım yap yasayı? içindeydiler: Nüfuslan yi Tanm satıs için değil. ancak gün'laeak bir şey yoktu: ÇOnkü, bir ' ~ zünden akciğer kanserine tutuma iıi almıjtt. Bugun de, onun ,, . . ' . . ..." lluk yaşavışı «ağlamak için yapı gemi dolusu küçük hindistancevi E l, a n n..ı v, = »ts rf.ho h.cir. . „•„„,:*,„,.„. ,. , , . İ • ' , „ ,,„, *„„„.*. u' „ „, !,.,.„ KÎ, E başka gibi, ıkhn, bilirnın, tekniğin uygu yeceklennin sımrına kadar yukse lır. Bundan dolayı da ileri toplum„,zini Avrupada karaya çıkaran bir = k a n s kimseler,a rhattat üdahar k e t l e e r h a s t a i l | t ü n ?i lanmıalyle toplmuun ufiradıftı de lir, lonra, bu sımrı a;ınca Ç>rp:j larda gördüğumüz para biriktirme kimse yüzde be» bin kârla satı ri aleyhine tazminat divaları açğijıklik eskı durgun ekonomi dü malarla, bogujmalarla, kıthklarla, işi de kabilenin bilmediji bir ş»y yordu. maya hazırlanıyorlar. O dert de nflfus kendiligınden azalırdı Çin »eninl ger.de bırakıvor. Başlangıçta tüccarlar arasında oayn. fibi büyük, yerlesmis bir medeni dir. Işte, gerı toplumlarla ileri top lan silShh çarpışmalar «onradan Raporun yayınlanmasından yette bile bu böyleydi. lumlar arasmda bu kadar geniş karalara da yayıldı Bu arada i l k j " sonra, bu husustaki fikri soruDoğruıu »ranırsa, düny» bir t%k İar varken, bugün fakir milletler dinci yüzyılda Cavadaki sivasî du Ş kan Yardımcısı Mikâil Larvenbüyük devrim lçindedlr, bund»n Oeltlim ikınci degisiklige: Bu de de bir degiçme, venileşme ma rumdan faydalanarak, kendılerıne|= tef şovle demiş: önce gözden geçirdiğimiz o dört ına devTim bunun ınc«k birer dünyada değeri olan ijlert 6nem yasının kaynamakta oldugunu gö j boyun eğecek sultanlan başa ge S vtrme, insanın maddi çevresinı rüyoruz. Bu nasıl oldu? Bu ışde! tirdıler, böylece bütün o zengin , Mesele bi?i Amerikalılarparçasıdır. duzeltmeye yarıyacak seylere da dışarıdan ne gıbi etkiler geldı' «bahara' adaları» nı ellerine ge ~ dan yarıvarıya daha az ilgilenZengin ülkelerde bu değişmenin dirivor Çunkü evvelâ Rus kaha büyük ilgi gösterme devrimı Bu soruların bır tek karşıl:5ı çirdiler llk safhaaı tamamlanmı», ortaya dınları hemen hemen hıç sigara diyebilecegımiz bu değisiklik de vardır Bu deîıçıkiıpı doguran kuv YARIN. Fakir milletler ve ko r yeni. rengin, verleşmi», teknit» içmezler. Scnra sigara içen bir dünyanın çehresine başka blr bı|Vet, çoğunkıkla, çagırıİTnadan. Ba munizm... kimsenin evine eece katiyen hırHerlemis kapitalist devletler çıkçim veren kuvvetlerdendir. l E «ız girempz. Ondan sonra. tütün miîtır. Ftkir ülkelerde iıe bu büEtki toplumlarda, kabile hayaıçen adamı knpek ısırmaz. yük devrimin ilk lafhası daha yeT.C. Devlet Demir\'ollan İşletmesi Merkez Alım ~ tun içen adam geceleri oyleTütında böyle bir kuvvet hemen he~ öknl baslamııtır. îjte, zengm milmen hiç yoktu. tnsanlar doğar ö~ ^urür ki evine hırsız girse korletlerle fakir milletler arasındaki ve Satım Komisyonu Reisliğinden: lür, mevshnler gelir geçer, bunŞ kurian kaçar. Yme, tutün içen tezat büyük ölçüde bu zaman aylar pek olagan, alışılmış seyler Ş insanın bacak damarları oylesinlığından ileri gelıyor. olarak görülürdu Hayatın gıdışı~ ne ser^tir ki ancak ba^tcna dayaŞimdi, d8rt büyük deSijikliftin ni, akıjmı değistirmek soz konusu , S narak yürümeve mecburdur, yei yeni uyanan (llkeler üzerinde bile olamazdı. Bu arada, gerı top•£ Yanına köpek vaklaşamaz. Bir ki etkilenni Yal Ş de, tütün içenlerin genç yasta lumlarda tabiat akılla nüfuz edi ' mz, burada h.f.rlamamu ~ olmeleri var • u ... ^••,... . lemiyecek bir sır olarak kabul e ı 1. 1° adet maSaza ve 2 adet manevra trr.lst(.rıı trkhfalma ^ııretıvle alınacaktır «kir W kultur. t.rih. gel.nek b« d , l i r d i T a b i a t Ü M n n e I n M m n , k . ' S Bir Amerikalı fabrikatör de, 2 Teklıfler pn geç lfi 3 1164 Pazartesı gunu Jaat 17, ye ~ isçilerinin, çalışma saatlerinde kımından zeneın elsn Hinrti.tan |h d p g l l a n c a k b ü v ü t e J İ r e d e i â kadar Ankara d^ Maizpme Daıresınde tpplaran komisyonu3 tutun icmelerini vasak etmiş ITİbi memleketlerle, Afrik. Avıır, h H i . M e s e U M r \Tmsg]n v a t a g , muza venlmıs veva jselmı= olacaktır. S Sphebini «övle anlatıvor' tr. ya. Gunev Amerika kabiİPİeri a n c g k s u l â r l n d a b l r erk f ek ç o c u k ZZ « Bu kararım sa'esınde se«ıbl. nhm» bır arasında 3. Bu ıçe aıt ^«rtnartKîler. Ankara'da Merkez ve İ5tand e 6 i , t i r l ! e b l ! : r i , | yoksun topluluklnr gelenekten bile k u r b a n e d e r e k büS nede en az 200 bın dolar tasarbul'da Sırkecı ve/neierinden 25, lıra mukabıhnde temın edıama, sellerin onüne set çekmek | yük fark vsrdır. E r uf edececime eminim Ha^talalecektır. in«anm aklından bile geçmezdj. 2 nıp 17İ1 alanlara verilen ücretBugün Batı medpnıyeti. teknik 4. TCDD ıhaleyı yapıp vapmamakta, kısmen yapmakta Ş lerden dolayı.» ilerlemevle, bir eok tabiat âfetleveya tercıh ettığı talibe yapmakta tamarnen serbesttır «Bıyolojık devrım» dedijimiz nü rinin önünu almış, fakir milletler (Basın 1630,1441) § Enflâsyona doğru: fus artısı bu ülkelerin eskidtn bil ' de, kalkınrr^a ba«ilavınca. bunla' E îsv.çrelılen bır korku almış. 2 Bu Eîdısle, bir para y.fiını altınNEW YORK ESRAR1 223 Yazan P DecoureeJle ^ ria ezıleceğız dıye du^unuyorlar. ~ Banka kasalarında ve tedavülde S o kadar lızl& para vaı kı, bu re»slH fah ve istîktar ulkesi, »îradiye î 2 l f a d a r göjrvUgtıedık bir enflâsyon " "~ tehdidı karşı^ında bulunuyor. Is Bütfin dünya yenileşme yolunda Çağrılmadan gelen Yüzde beş bin kâr liyetleri hakkında tsviçre Mer İki Sovyet flkraSl dı 5 En büyük tezat Teknik çağı ve Manevra Traktörleri Satınalınacak Nüfus arttşı r Eeeyyy, çok oldun artık, Romada bir âdet, eskı bir ge demiş. Boşuna gelme demiyorlenek var Her yeni senenin ilk muyum ben ne tamandır sana? gunu, saat gece yansını çalınca Pekı ama, yoldaş ben daha evîerin pencereleri açılır, ne kane kadar zaman beküyeceğim? dar eski kap kacak, kırık iskemle. kınk dökük şu bu var Altı sene bekliyeceksın. Şim sa h p pencereden sokağa atı di git. altı sene sonra gel! lır. Bu gelenek, polisin de bele IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİMIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl^ divenin de umacıdan korkar gibi korktuklan bir sey. Çünkü evvelS, pencerelerden «okaŞa atılan Ate berinin sebeb oldugu gürültü göklere çıkıyor. Üstel ; k de beledive temizlik ljleri ser^ j vi<;inln başma büvük dertler a I çılıvor Ortalığı temizlemek i i çin personeli. s=nenin o üç günü bir mıs'.ine çıkarmak icap ediyor. Sokağa atılan eski püskfınün çarnma'i vÜ7''inden vara1 Sumeıbank Şışlı Bar.ka Şubesi Deknra'yon îşleri inşaatı, birim fıat esası ve kapalı zarf usuhı ıle eksıltmeye konulmuştur. lanar.lar da avn Bu sene yara2 Y.ipılacak isin keşif bedeh 32 0O0. TL. olup muvakkat Iı sayısı 271 olmuş. Yaralan, betemınatı 2 10(1, TL. dır. reket ver«in, niîpetle hafifmiş. 3 Eksıltme evrakı Ankara'da Sumerbank Ankara Şubesi *v Müdurlügünrten; t«tanbu!'da Galata'da Süır.»rbank îstanbul ŞuTanınmış Alman veterinerleribe^ındpn 150 TL mukabilinde alınabihr. nin tavsiyeleri flzerine, Frank4 Eksıltme evrakı 14 subat 1964 cuma eünu saat 15 00'e kafurt hayvanat bahçesi müdürO, dar Ankara'da Sumerbank Haberleşme Servısıne tevdl edilecektir bir karar vermiş. Bundan §on5 Bu eksiltmeye istirak edeceklerin; bir taahhütte l î 500, ra, hayvanat bahçesi, haftada ilirahk dekorasyon işlerini rnutaahhit sıîatıyle yapmış ve zamakl gun ziyaretçilere kapalı kanında kabulünü yaptırmış olduguna dair işi veren idareden almlacak. Sebep hayvanlann sağmıs belgeyı haiz olmaları şarttır. Iığını korumak Gerçekten de 6 Banka işi dıledıgıne yaptırmakta veya tamamen ihale mü<;ahade edilmiş ki ziyaretçiden vazgeçmekte serbesttir. lenn haykırışmalan ve el kol i hareketlen hayvanları ürküt (Basm 1S6İ A. 806/1443) r.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Garip olaylar Yahu. ne lâf anlamaz adam s sın burada hiç bir sey içm ve E sika usulü yok divorum sana' E Ne ıstersen alırsın, bildiğin gı bi ver ıçersin, gezer dolaşırsm = Boris bıraz düşünmüş, sonra S sormuş: S Demek ki burada her şey S serbest diye iddia ediyorsun öy E le mı? = İddia ettiğim fılân yok, dog E ruvu söylüyorum. E O zaman Boris bannı iki eb E arasına almıç, mırıldanmış: Aman yarabbi, ne karıjık ~ i?! S Ü SUMERBANK GENEl MÜDÜRLÜĞÜNDEN ••••»••••«>•<••••••••••••••••< > • • •• • • »< • • • » • • •» 23456789 • Istanbul'da başlamıştı bile. Bemett her tarafını nynstnran butesire mnka\emet edemi yecegini anlıyorda. Çar naçar Çinliye: Bı î!^/™ 1 *'! M K S s ö ^ I i v e c e k l e r i m v a r d e d i olran kurtar.. Servetim «enin ve Clarel'in volda polıs merkezine de ugradı lerı sa\esinde Jameson kendıne ,elmisti. \e Forbes'i vanına aldı. Bir kaç dakıka sonClarel kıza: «Sız onu bırakma.Miı. «lcdı. Be ra her iki§i Lonç Mn'in vamnda ıdiler. nim acele bir isim var. nero'p aidijorClarel'e: Geleceğını bili>ordurn. dedi. u n n ı ? " Havduda vsrd.m edcb.Iecekj e Dusman.mm "nereVfVÂtieL e'd'eccğinTuhrâln gane adaraı bulacağtm. . etraem zor değild.. Beni takip ediniz .. (ArKası var) ISTANBUL T 30 Açı'ıs Kısa habcrter H»fif müzik 8 00 Haberler 8 15 Onın havalan ' 30 Sal^n orkeFtraları ° 0(1 Yurdun «eni 9.30 KüçUk k^nser 10 00 Kına hahprler Kspanı» UOf Açi !? . Kısa hJberler Salon prkep'rsılan 12 20 Şsrkılar 12 40 Ha'If mUzik 13 00 $arkı l»r in 2(1 H.,berler 13 30 Küçuk rrkeftra 13 4S Saz esrrlpri 14 00 Cuıturtpıl konnert 14 45 TürkUer 15 00 Ka.vıp mektuplaı 15 05 Kısa haberler 15 10 farkılar 15.",0 Hsftanın prngraTîI^n H45 Yu = uf Bohiç Günv !ı nrkr = trseı :«00 Çrukl^rın s'»tl l"00 Türküler 17 24 Kjr'nnı Kerim ve açıklaması 17.34 Iftar vaktı 17 35 F«sıl tcıpluluğ\ı 18 00 Reklâmlar geçldl 19 00 Haberler . Günlük olay'ar 10 30 Gençllk saatl 19 45 Şevket l'gurlurl ork«trası 20 00 Şarkılar 20 20 Edlth Lâleşenden pivann İle haflf melAdıler 20.30 Onhe! günde bir 22 00 Reklâmlar geçtdl 22.30 Gunümuıun plâklan 23 00 Haberler 23 10 Gece müzlgi 24 00 Kısa haberler Kapanıç ANKARA 6 27 Açılış fi30 Günaydın 7J0 Sabah mtlzlSı 7 45 Oyun hahavları 8 00 Haberler 8 10 Slzin içln çaiıyoruz 8 30 Bu sabahm çarkılan 9 00 Kapan'.ş 11 57 Açılış 12 00 Kı=a habrrler 12 02 Percv Faıth orkestrası Ger»hwln'ln eserlerinl çalıyor 12J5 Küçuk Uânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 10 Jonnv Mathls »öylüvor 13 Î0 Kcdnlar tST^NBUI. !L RADYO5V trolulufu n 55 Kayıp aranıyor 17 58 Açılış 18 00 Dansa çagr. 14 43 Şarkılar 15 00 Müztk der 13 10 Her zaman sevllen plâklar glsi lfiOO Şarkılar 16 20 Rad 19 00 Salon nrkestralan ıle otuz yo kltaplıtı 16.35 Hepsı Almandaklka 19J0 Akş»m müzl*l ca soylüyor 17 00 Kısa haberler 20 00 Plâklar antsında 20 30 Dan» 17 02 Saz eserleıi 17 09 Din mılzlgl 21 00 Cumartesı krnserl Ahlâk ilzerlne knnuşma 17:4 22 00 Caz dünyaeından 24 00 Kur'anı Kerlm 17 20 Ezanı Muhammedl 17 23 Çocuk saatl Kapanış. 1800 Spnr savlapı ^8 15 Reklam programları 19 00 Hnberler 19 25 HÜML durumu 19 JO Şarkılar 19 50 Ujkudan once 19 55 Orhan Sezener trkestrrf?! 20 10 SeçtiSlmız sarkı; >r 20 40 Mlkrofotıda 13 2' 00 Kısa haberlor 21 02 Şarkılar 21.20 Blr knnumuz var 21 50 Şarkılar 22 10 O'lmp dağmdan mazlk 22 45 Haberler 22 55 Dans! Dans! Dins' 24 00 Kapanış \NK/\R \ İL RADVOSU 16 57 Açılış 17 00 Dansll çay 1SO0 tnsan haklan günü kon«crinden neçmeler İS 25 Lorln Maazel yonetiyor !9 00 Hafıf rrü zlk 19 30 Radvo ıle Ingrtüzce 19.45 înKlllzce müzlk 20 00 Müzik severlerle başbaşa 21 00 Haftanm plSkları 22 0C Dans müzlğl 23O0 Kapanış. Şükrü \aili ııasaııııs verdiği beyanat Yunanlıların huduriıımuîd? Uhsıriptt? hulunHuklarına daic'kan hahprler uzerırç Üçüncü Kolordu KıımBndsnı Şukrü Naiü Paşa şunlsrı soylpmiîtır: « Yvın«nlı!arın Kulrliburgaz'da askerî tahşıdatta bulunfluklarıns ıhtimal vpreniyorum Bu haberın valan olmas! mu hakkâktır Bilivor^unuî ki Loıan muahedesi ile Trakyads hçı •ki tarafta otuzar kılometrebk hirer gevrıaskerî muıtıka ihdas "rlümiötir Bu Tnıntıkada ne onlar. ne de biz sskerî bir harekette hulunamavız Hudut bekç.ileritniz ve komiserlerimiz son derece Hıkkatli ve tetiktedifler T > Prenses Şhekar Şiikriı Naili Paşa Halıl Bey bundan yedıbuçuk sene evvel Şivekâr Hanımla 500 lira mıhri muaccel ve 500 lıra mihrı müeccel (boşanma tarminatı) şartı ıle evlenmıs ve bu hususta bir de senet vermiştır Senetc gore, Sclım Beyın herhangi bir kadınla mcşru veya Rus scfirini n beyanatı gavrirresru müna«'bD'ı ısp^t pdılrliŞı takdırde «Dc\letlu ve IsF P T T Pjatrıkhanpsirın ]\Toskova ile mimasehet t"sıs ettiğ' rimetlu Pırnse? Ha^rptle'in ile aralarındakı nıkâh bozulmuş ola<vrtleri üzfrınp Bnc* s;?r "T.Z Yunu» Nsdi B?y. Rus Sefirı Sariç caktır Se'irn BPV, araM piıiır 31 incı sunu ceccsı bu mukaveleıle blr nr>'âkat vanmış, elci şu bevanatta hulunmuptur: \e s\V,,, olaıak Amfrıkplı Mariam Savda 'le bırLkte Dolmabahçe « Kesin olarak sö''!pvrbilirim kı. bıf 1 tamamıvle = Turk rıhtınrnda »"'"'kcn zevc"="=> Sv«k Han"n taıafmdan e^rulmüşhukümetinin yetkısi içir.c'.erlir. bıc ^ır \ ;"arrın>n Vuna muHaha1 P»vm VC'K" ' .kı dost aıle tıır Buna i'îîıiaH^n pp'îan dıvada leye hrkk' voktur.» a? acl'"»Hakı wmTi 7 pjın bu ç^'"^dp l c f ' r pdilcr"i\ecrcın! sovlemı"'dp Prenses Sivekâr hanımın npfıka tlâ'ası hr şev ısnat etmış olamı>acağıın VP Kır ar^Ha gr Pırr;f Ç • ^l;i> Hantmın, z?.ei Slım B " s ' f ^ n * f>c'"3i naka gurp b'rakilmı;tır llerı suım'i«tur faka dâ\d:ına dun 8 inci Hukuk Mâhkcmesırde baslanmıştır. 8 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten KATlH .!2!J171 Pazartesl gunlerl tatıl • Her gün saat 21 de, pazar 15,30 da «lsyancılar» Çarsamba saat 14.30 da Pazar saat 11 de • • C'"uK Pıyatrosu» • RAUIROV 360682 Perçemb» günler! tatıl Heı gun raat 21 de. Cumarteıı Pazar 15.3( da «Evcılık üyunu» SlTE 476947 Pazartesl jünleri tatıl Her gün saat 21 de «Ah Baba, Vah Baba» • TEPKBAS1 442157 Pazar. Pa/artesi, Carşamba, Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da «Altı SOI I) XN S\G\: • Kısı Yazannı Arıyor», Salı, Persembe, Cu1 lşl,ınbulda Bngaziçlnrie Ama J vutkoyünden blrar llerlde hasıl ol ^ martesi >;aat 21 de «Hoffman'ın Mnsaüarı» muş kuçuk ve şlrtn körfezln adı llkl (ISKrtüAR Cuma günleri tatıl Her gün scz) 2 Etrafını çe\lrlD kuşatan saat 21 de. Pazar 15.30 da «Yedıncl Köpek» • ikt soz). 3 Bazı lannın ayagına YENt KOMEDİ 440409 Salı gunlerl t^tıl kaç kere gelır de ylne teperler. ka21 de «Tepcden Inme». Çaraamba 14 30 da. rın dovuran. 4 Bır renk. kımılPazar 11 de rÇocuk Tiyatrosu» Diger gün dömak bile hoşuna gltmlyen lnsan • ler 16.30 da «Gülniha!» İar bcvledlr 5 Ince ytlnlö kumaç • lardan. yanlış» ın yarısı. blr edatın T AKSARAT KfÇÜK OPKRA n S 7 a Suar» kısaltılmışı 6 ltlyad peyda ede A 21 1? Pazartesl hariç, her gece, cumarien rek 7 Yapmak lstedleü devlr ve ^ pazar ve çarsamba 16.15 te matınede «Yedı ftrfını dolaşma Işl eksik kalmamı? • Canlı» durumda» anlamma lkl soz 8 tGlz T llce çal'» karsıhgı kotü blr emır. oğ J ARENA 446418 440704 Patarte=I. Salı Çar şamba 21.15 te. Pazar 15 ve 21.15 te • .Se?ar retım Tiüesseselerlnden 9 Ter«l ^ ısınmava ve ısıtmaya yarayacak mad + ve KleoDatra* Persembe, Cuma 21 15 Cıı de ele geçlr!» anlamına karma blr • martesi 15 ve 21.15 t e : «Boing Boırc» emırdlr AZAR 226246 (Gazanter Ozcan Uönu) Dl VUKARID4N AŞAĞIYA: kü topluiuğu) Pazartert dışnnda her gece 1 «Mesken veya dükkân ku21 15 d e : Çarsamba Cumartesi Pazar matınf rup para karşılığı başkasına devret • 16 15 t» «Muhteşem Serseri». me tlcaretiyle uğraşan (lkl soz). 2 T Herhangi blr Işl yapmaya lâyık va • BPLVAR 214R92 Pazartesi dışında tıer ee c* 21 15 te (Çarşamba cumartesi oazar ma ziyette bulnunuş. (lkl eöz) 3 Her ^ tine 15.15 te) «Kart Horoz» kesln basılmaınası gereken en hassas ^ tell. çok hızlı dönen şeyler İçln bu • OORVEN «49736 . Suare Î1.15 Matine • Cı> kehme tpkrarlanarak kullar.ılır 4 • mdrtesl PazaT 15 te Parsrtesi latıl «yâhSnf Blr erkek adı resmî ve kanunl ka T Z'iîürtler» rarlar a'mak lçin kurulmuş U7man • GEN*VR 493109 Çarsamb» hariç, "iap 2i İS lar topküugu 5 «Ke*ln olarak çlte (Cumarte':! ve Pazar matine IS te) . zflmlş çlzgi» karçılıgı İki söz. 6 «Düsrr.an Çiçek GönSermez» Saat İ de • R Blr hayavTiın ya 1234567Ö9 «Havvanat Bahçc^ı» ve »Cephede Pıkr.ı^. nsı. zarran zaJL fSTANRri 44223r Suara XI.» Matlne man düştlp baıKİ/Uz 1 1 • vılma hastalığı*" Carsamba C ertesi, Pazar l ) t e : «Mp=edi ve / na totulmuş kl 4 Sâdk Zp'ce'eri» Her cıın 18 15 te Münır sl 7 Eskiden S Ö7<ı.l Topl'iligu »General Çopçatar» buna «Tpîlrak* • KARACA i4fifiR« Suarelerde ve pa/ar ma denıllrdl fgen 7 • tine 15 te Muamtnet Karaca: «Lâhmacun metrl terlml) 9 r Cumhun\etı« Gilnev Anad^lu • muzda bır pva OflnkO nuimacaıur KEIVT JIYI ^(.^ILARI 449736 Her gün l« <1e 8 rZümrüt hall»ı1llml» »ekH • P3zarte«=ı lf ve 21 15 te S*lı (Halk ve öffrenrenclnde para saklamaya mahsus docil Carjamba tatil .Halkın G«zfl». «Kalhın lap» anlamına lkl «Sz 9 Baslıca Sesı» ffida maddelerlmızden blrl. blr soru cdatı. içkl (Dlvan Edeblvstırdal • KflCttK SAHNB (Gülrtı Sflrnrl • Bnfin Cezzar) 4956I)2 Pazartesl tafiî Suare 21 n =k?n nhtj cmfhyp Cuma. Cumarte»! Pazar İT de matine: «Bü tun Kadmlaı Güzeldir» • ORAIOftLD 494939 Paxarte«i tatil Heı gece «aat 2115 (Matine Çarşamba 18 ve Cumarte^i . PaTsr 15 t e ) : «Bflyflk Baba» • SARAY «Dişi Kaplanlar. (R. i.) StTE 477762 «Şark Gecelerı» (I R.) ŞAN 486792 . «Korkunç Şuphe. (T) TAN 480740 • .Çıpkın Baba» (İ) f.MELEK «Sürgun Yolu» 1. Bergman YEM AR «Aiakazam» (R 1.) Y. TAKSÎM »Çiçek^ız Bahçe. O Gursirav YILDIZ 476342 1 Pamuk Pren;es 2 • Cehennem Fedaılen. ALEMDAR 223683 «Korkunç Suphe. (T) ATSÜ (K Gümrük* 1 «Âd"ml<? Havva.. 2 «Vuhun Geroisi». BÜLVAR 213578 • «Çiçeksiz Bahçç. (T) KtTLÜP 227183 «Genç Kızlar. (T) MARMARA 223860 «Adalar ŞeUanı» MELEK (Eyüp5 1 «Korkunç Şuphe., 2 «Bir Bahar Aksamı». RENK 211525 • «Aska Davet» R Hudson SIK 223542 .Çiçeksiz Bahçe» (T) YENt 225892 «Disi Kaplanlar. YENÎ (B Köy) 1 «Çiçeksiz B a h ç f , 2 «Korkunç Şüphe» KADIKÖY : OPERA S608Î1 «Çiçekıiı Bahçe» (T) REKS 3*0112 «J. L«wis Egleniyor» ÖZEN 399994 «Kaptan Surakas». SÜREYTA 360682 «Tek Ba«ına» ( î ) SITNAR 1 «Kadm Avcısı», 2 . «Aşk ve tntıkam». KCLÜP ( B . B e ^ ) «Mevlut» U. Uraz • • • 4> • • • • 4> Ankara'da Devle! Iiystrolan BÜYÜK TİYATRO 113832 Suare 20.30. Salı • tatıl Pazartesl « ö p Beni Kate». Çarsamba, Cuma Cumartesı «Komedi Fransez» temsıllerı Pazar matine. «Sıze ö y l e Gehyorsa öyledır., Suare: »Yenufa», Perşembe «Yenufa» • Krt'ÜK rtVATKII UIITO Suare 2OJ«i Pa'artesı Tatıl pa^ar matine 15 t e : »Topuzlj» «»DA rtYATHOSH 111169 Saat 18 de Pa • zartesl t?tıl «noe'jm Günü» • VK.M SAHNK 1I5HII9 Suare 20J0 Pai!»H»«t • tatıl. pa/ar matıne 15 te «Bıtmıven Bu Afk» f ' C f rtY«TI!(l 115H09 Suar» İUJti • Paiarresı »atıl Pazar matine 15 te «Llllumi Otel rivstmlar MEYUAN SAHMKSİ 17521)0 Carsamh» ta • tıl Her Eün 18 15 re «Sil Bastan» 2115 t* • Mavı Devrıye» HALKKVİ OY! NCJILARl Carsamha cı> marte<=l pa/aı 21 Pd de 1 «Evın tçi» i «Bıt Evlenme» ANKARA TÎYATROSU Pazartesl «a'ı ha rıç 21.15 te ve persembe 15 3(1 da «Gizlı (Jr • du» Pazar matine ve pazartesl, matine ve suarede: «Godofvu Beklerken». • Lüzumlu Telefonlof • İTFAİÎE: Bevoğlu: 44 46 4 4 . Istanbul: 2142 22 Kadıkoy : • Sinemalar 36 08 72 Üskudar: 36 09 45 Bakırkoy 7164 66 Adalar : 516(181 tstinye 63 60 20 • ATLAS 44()815 «Gangsterın Sevgılı=ı. * POLİS t M D \ T : t^tanbul 27 45 f . * EMER 448439 «Kırmızı Dudaklar» (1) Be\oglu 27 45 01 Anadolu • İNCl 484^5 «Cıçeksı? Bahçe» (T) Y,,kaM 27 45 02 Sıhhi fmdat. KIIN\K «HJ«ı»ı «A«k? Davet» R Hnrisnn Bevoglu : 44 4t ?3 F atıh 21 15 cLÂI.K 4V«5 •Yenılrt;p? Sılâhşor» (F) t"«kudar 36 0î3fi lA'fi^ î'IIHn «Can Pa/ar. M. Nur • TRK\ : Demır^nlU,. 3 04 7K LEATNT Kı*'..c Ysn:ın» J. Taylor 'Ha\darpaşa^ 22 10 79 (Sırkpcıl RÜTA 44^439 .?ark Gecelerf» * ICAK : T H Y (Termınsl) . ii 02 36 • Hava Alam: 73 82 40 » • * • • • » • • * • » J» » » «• • • «• • •• ••» L Istonbul'do Sinemalar Ankara'da • ALEMDAR 154136 «Spartaküs». A.NKARA 123432 • «Enayıler Kıralı Polıs. BfYÜK 124075 «Gölgedekl Adam. <İOI.BAŞ1 122215 • «Korkusuz Kahada.M. I\CI 121986 .Canavann Yavrusu» KO.N'AR 120750 «Hayat Çemberı.. RE.VKLt 132163 «Büeür». t'LÜS 122294 • cPepe». » • » * • #«• • *««« • <.•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog