Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

8 Şubat 1964 D I Ş HA B E R L E R DÜNYADA BİR Karcryip denizinde yeni bir buhran 1 Zaman geçiyor Pakl, ne yapalım? Vargiye bindirelira. Ama, çok olnr. öyleyse, azaHalım. ziraate blraa bir şeyler kovalım Ama, yine, malum ya, belM de fazla kaçar. Dofro. Ziraatten fazla ka. çabillr, demek «anayie jüklenellm. Tüklenelim, vflklenellm. ama, nlhavet P3ti3vı dr Peki, peki, o halde, hele bir düsünelim. Vakit \ar raı? Ne münasebet: Vakit, faliba, çoktan geçti bile! D. N. Makarios'an şartları 'akariM, « n l y e . tedbirUrlnln artınlmatn »m»eıyla Kıbrua gönderü'meri dü»ünülen İ O J K N ) kisilik NATO barış güeünun jerçekleşmeslnl geeiktinn«ktedir. Nor rnal diplomatik kanallardan ve kapalı kapılar arkannda yapıUa muzakerelerde neler KonnsnldnMiami (Florida> 7, (a.«. • A.P. Radyo) Küba Dış işleri Bftkanı Raul Roa Hava ğunn bilmiyonı». Hstta bentiı resmen açıkİKUnıyan AngloAme na radyosunda yaptığı ve Miaml'de dinlenen bir konuşmasında demiştir ki: «Bugün rikan Plâmnın, meselâ Batılı bey öğledenberi Guantanamo körfezine giden sular kesilmiştir. Su, ancak, Kübalı balıknelmilel kuvvetin Makarios Hflkiimeti kadar Kıbrıs Tttrk makam çılar serbest bırakıldığı takdirde yeniden açılacaktır.> Bn yüryıJm basında imzalanan bir antla$maya eöre Amelarını da mnbatap kabnl edip etrikanın egemenliğinde bulunan Guantanamo üssii, Küba adamiyeceği gibl bazı hayati noktaları da karanlıktadır. smın en güneyinde, Santiago de Cnba'mn 60 kilometre kadar seri tavgiye hszırlamalannı iste. nzağında bulonmaktadır. Geçen pazar günü içinde 39 kişi diği sanılmaktadır. Başkanın özel Başpiskoposun Anglo Amerikan Plânina karşı 1leri sürdüğu sartlar bulunan Küba balıkçı gernisi Amerikan karasulanna girdiği danışmanlanndan Bill D. Moyers, da eiıli tutulmaktadır. Ancak «iddiasiyle Birleşik Amerika kryi koruma teskilâtı tarafından dunım hakkında her ymnm aaatte bir Başkan» bilgi Terildlgini »öyzan haberlerden ve Rnmlann mâyakalanmıştı. yabancı muhabirle lemiştir lum şüphe ve korknlan ile Kıbrin dâvet edildiği bir basın top Bugün Weizmann Enstttüsü »erısın gelecegi için tasaTİadıkları lantısı düzenliyen Küba Basbaka refine veriln yemekte riiz alan siyasi çözüm yolnndan, ileri iürnı Fidel Castro, Guatanamo'ya as, Başkan Jonhson Guantanamo usdüğii sarllann ve istcdigi ek gakeri olmıyan ihtiyaçlar için günde \ sündeki Amerikan askerleri ile airantilerin sunlar oldugu anlaşılbir saat süre ile i«me suyu rerile.| lelerinin ihtiyaçlan olan «uyun maktadır: ceğini bildirmiştir. İçme «uyu, ma! temin «dilecegini söylemiştir Bas1 NATO banş gücü Güvenlik halll saatle 89 arasmda temin edijkan, Guantanamo'daki Am«rikan Konseyinın emrine verilmeli ve lecektir ' kuvvetlerinin on iki günlük tu ihBirlesmiş Miiletlere karşı soromAmerikaı hareketinin bir «soguk | tiyacının şimdiden karsılanmıı olIn olraalıdır. New Tork ", (a ».Radyo) şavaş. gosterisi olduğunu iddia | duğunu. ayrıca Florida'da Evergla. 2 Türk ve Sunan Alaytan Muhafazakâr eğilımh «Daily eden Castro, Kübanın tehditlerden i des'ten devamlı olarsk su temin NATO bans giicune katılmamalıNews» bugunku sayısındB yılmadığını, ilk çıkarma tehdidil edilebileceŞıni belirtmistir. dır. «Sam Amca aynı gün çenehalinde aiarm verileceğini ve Küj öte yandan Dışisleri Bakanı D«3 Kıbrısın her hangi bir şesme ıkı yuraruk yedı» ifabaltların saldınya karşı sonuna an Rusk bugün Washıngton'da ök\lde taksimı Rumlar «Federasdesinı kullanarak Kuba ve kadar dayanacağını öne sürmüs nemli bir toplantıya başkanlık etyon» tezimizi de taksim aaymak1 Fransa Hükumetlerinin son tur. ,miştir. Bu toplantıva Rusk'tan tadırlar yeni arabulucuya veri' kararlannı yorumlamaya çaJohnson dnrnmu yakından baska. Savunma Bakanı Robert lecek görevin çerçevesi dısında to lısmaktadır. Küba Hukumeizliyor ıstihbarat servisleri (Mcnsmara, tulmalıdır. tinin dün Guantanamo ussüCastro hükümetinin karan yenı (C.t.A.) Baskanı John» Mccone, 4 Türk ve îfunan Alajlannın ne verilen suyu kestiğinı, bir buhranm doŞmasma yol açı Genelkurmay Baskanı General geri çekilmesi, meydana çıkarılaaynı gün General de Gaulle mıştır. Başkan Jnhnson bugün Sa Maxwel! D Taylor Dışişleri Ba. cak siyasi çozüm yolnnvn bir parHükümetinin Castro'ya 1 0 vunma Bakanı Robert Mcnamara. kanlıgı Mü'teşarı George Ball. Lâça^ı olmalıdır. milyon dolâr karsıhğmda Dışişlen Bakam Deon Rusk ve Dıs. tin Amerika işleri i!e gorevli Ba5 NATO barış gücflne siyasi Fransız ağır kamyonları tai«>leri Bakanının Lfttin Amerika kan Yardımci'i Thomas Mann. kılavuzlnk etınek fizere Londra tılmasını tasvip ettiğının cğ işleri ile gcrevli yardımcısı Tho millî güvenlik mete'.elerinde Beysz ve Lefkoşede kurulacak Büyük El renıldığinı kaydeden ga7ete, mas Mann ile telefonla bu mese Saray özel danısmanı Mcgeorpe çiler Komisyonlarmın yetkileri be şöyle devam ediyor: leyi göriişmüştur. Bundv v dıger şaheiyetler katıllırli bir şekilde sınırlandırılmalıBaskamn baslıea danısmalanrı'mıştır. «Sam Amca, Sovyet'.er Birdır. Knmlardan knrnln • Kıbrıs Hü lığıne büyük mıktaraa buğkümeti», ber iki Büyük Elçiler day satmasmdan öturü, CasKoraisyonnnda da temsil edilmetro'ya tngiliz otobuslerınin yi istiyecektir. satılması hakkında bir fey 6 Siyasi çözUra volnnun arsn masında Birleşmis Milletlere de • söyliyemıyeceği gıbı. Fransadan gelen darbeye karsı rol verilmelidir. I da her hangı bir ıtırazda buYakarıdaki maddelerden, Başlunamaz. Amerıka'nın, Guan plskoposun kurnazca alaşmak i«tanamo'ya verilen suyun ketediği başlıca iki hedef, kolaylıkj silmesine karşı ne yapacala anlasılmaktadır: ğına gelınce, bu konuda bir 1 Kıbrısın üzerinde bir Birleş: şey bılmiyoruz.. Fakat şuna mış Milletler şemsiyesi açmak i ınanıyoruz ki, Başkan JolınWashi^ton Moskovadan, nükleer silâhlara sahip 2 Geçici bir bal çaresi olan son, Fıdel Castro'nun darbeolmıyan ülkelere nükleer silâhlann verilmesini etnnıyet tedbirlerinin artırılmaçı sinı lade etmek isterse, Amemeneden bir anlaşmaya derhal katılmasını istedi konusundaki anlaşmayı, Kıbrısın nkan kamu oyunun en az eelecegi bakkındaki Rutn tezi istiyuzde 90 ını arkasında hulakametinde atılmıs önemli bir adıtn caktır » Cenevre, 7 (APajı.) Amerika : yardım ettiğinı, fakat Federal Albaline getirmek. bugun Rusyaya, nükleer silâhlarB 'manya intikamcı çevrelerinin mu«New York Herald TrıbuMakarios, Birlesmiş Milletlerin sahıp olmıyan memleketlere nükj halefeti ile karşılaştığını ileri sürne» gazetesı de daha cıddi N \TO'ya kıyasla Kıbrıs Rura dâ* leer sılâhların verilmesini mene müştür. bir ıfade ile aynı uyarmada vasını daha büyük sempatiyle ele den bir anlaşmaja derhal katılmaOturum tatil edildikten sonra bulunmakta ve su sonuca alıp destekliyeceğini zannetmekte | sını teklil etmiştir. basına demeç veren William Fosvarmaktadır: «Amenka, Gudır. Ayrıca, mflttefikin müttefike Foster, nukleer sıiâh'ıarla »ilâh ter, konferansta »oğuk barbin yeantanamo'daki menfaatlermi silâh çekemiveeeği düsüncesiyle teknolojısini yaymanın bütün dün niden yer almasından duyduğu ösavunmak için olumlu tedbir NATO bans gücünün bir «Türk is yaya gayet cıddi bir tehdıt teşkil j züntüyü ıfade etrais. Çarapkin ise ler alacaksa. muttefikleritılâ hareketini» BnleyemiyeceSinedeceğini soylemış ve nükleer teh [ «Amerikanın tutumunun müdafaanin hareketlen ve aynı nıütdeıı endise dnymaktadır. Nihayet, didı menedecpk beş madde'.ik bir j sı imkânşızdır Hem nukleer sılâhtefiklerce Aoierıkanın kabul Birlesmiş Milletlerin aksine, NAprogram îunraustur. Buna gore, ların yapılmamasından bahsedıyor zorunda bırskıldığı yasaklar TO barıs gucünü tatlı canı istediDoğu ile Batı, nukleer silâhlann !ar. hem de çok taraflı nukleer kuv yüzunden kendını haklı bir gı zaman Kıbrıstan çıkaramıyacadağılmasına mânı olmalı. bu konu vet fıkrinden vazeeçemıyorlar. Biserbestı ıçinde görmelıdir ve gını bilmektedir. da diğer memleketlere bılgi verme zim bu konudaki tutumumuz eeçen bu durumda Castro, sonuçOte yandan Başpiskopos, Kıbnmelı ve bej'nelmilel nezaret altın haftadan berı değişmiş değıldir^ lan kestıremivebilir.» sın gelecegini tâyi n etmek amaeıy dpmistır da Plütonyum ve U235 silâhlarının [ «New York Tımes» gazetela arılacak ve neticesiz Londra ınıalı durdurulmahdır. I si için mesele «bir bardak Konferansının de\amı mabiyetini suda fırtına»dan ıbarettır. Foster, Rusya ile Amerikanın ( Uvvacak yeni müzakereleri daha Bu gazeteye gore. Kubanın ııukleer silâhlann yayılmasının önj baslamadan kazanmak hevesine TEŞEKKÜR suçu hafiftir ve Kuba balık lenmesı hakkında bir ortak bildirı düsraüştür. Merhum tciâl Bayülkenln çı gemilerinın. Kübalı kapyayınlamalarını tekhf etmiş, ayrı1 Makariosun ileri sürdüşii sartp;l, Mellh Bavulkfn'ln babası, tanın one sürduğu gıbı. Ame ca, nükleer silâhlann yayılmaması ların ve istedifi ek garantileriu Gülblln Ba3T)lkcn'in kayınpcrikan kıyılarına ru?gârın etprpr.sıpının tatbıkını sağhyacak biı 1».W dan geriye sıtmemeye azirali derl. Alp ve Melek'ln dedelert. kisı ile surüklenmış ülması sıra kontrol tedbirleri tavsiye etTiirkler tarafından kabul rdilebiHılml Zlv» Ülkpn'ln. Cavide bıle mümkundur Butün buu Tekell'nln. Nihal Ülken'ln ve mıştır lir bir hale nasıl zetirilebılecegini lar her iki taraf için de bir Sabahat Lokman'ın halazadetasavvnr güçtür. Türkiye, NATO Amerikan delegesi sözlerine son lerl. merhum Ağah. merh'jrr «lğneleme siyasetı. ıntıbarıs eücünc ivı ni\etli ve Kıbns verırken, NATO'nun çok tarailı Mpmduh ve Zekl Mazlum ve baını vermektedir. 1962 eki nukleer kuvvetı hakkındaki Ametakı 130.000 sovdaşına emniyet doy : Süheylâ Alıyhek ln tç>TPZademındekıne benzer ytnı bn gusu aolavabiiecek derecede knvrikan tasarısını mudalaa ederek, Ifii. MUbln Dlkel ve Blhln An• eüdümlü merm!» buh^anı vftlı olduguna ınandıgı için göbu taparınm nukleer silâhlann ya1 ter"In davılan siz konufu degıHır ve lurü<îlerinin hazılarından vazsreçe vüması prensipıne aykırı olmariıDr. Operatör iumlu olan sa'ipce «ukunet refc ve önemli fpdakârlıklar yapa Şinı ılâve etmıştir. ve sabırdır rak rıza goftprmısiır. Halbaki MaKEMALETTİN HAKKI Wilham Foster'den sonra kürsü ı kariosun ilerı «iirdiiğü sartlar \p ye gelen Sovyet delegesi Semyon BAYÜLKENin ek çarantiler, Ançln Amerikan Çarapkın, «Almanyanın nukleer sıvefatı dolayısiyle Prof D > KePlânını tanınroaz bale getirmekle M EVLİ T nan Tükel'e aıle dostu Erclilâhlardan arınması» hakkında Dodir. Ve ytıkandaki altı maddenin ment Ökten'e cenaıp meraslmlSPI gıii birlâu Almanva tarafmdan yayınlanan kabulü, deŞii 1959 dan geriye gıt ne katılsn ve taziyet edanlere • 1 K k^rdpşırr muhtıranın nazan dikkate ahnmamek, Türklere Kıbns dâv«sını ta tcşekkür ederlz H tH AT sı için konferansa ve bütün dünya Allesl mamen kavbettirecektir. SERTEL'in rr.illetlenne çağnda bulunmuş ve Kayhan SAÛLAMER nlüTürün lkln'Eu muhtıra, Batı Almanyadaki Cumhurtyet 1453 c\ penel devrtbazı çevreler ne pahasına olursa veslr.e tesaduf olsun atom sılâhlarma sahıp olmak DOKTOR «"len 9 Subat V EFA T ıstedıklerinden, reddedilmektedır» o<!4 pazar günu ögle namaMerhum Hacı Ragıp efendl 'inı mtitaakıp Amerikan ve merhum Fatma Şalıver HaSlsli Camlinde ! Çarapkinden sonra nımm kızı, merhum Ismatl Hak Ueri, Saç ve Zütırevt ••Vnınacak M°v ı delegesi tekrar söz almış ve Sov kı Beyin refika*ı, merhum MüBastalıklar Mötehassısı | yet delegesinin sozlerini nazan dık lld! S^rifp hüttln de«t. akrsba kerrem Yentür, Emekll D<"nlz ve dln kardp^lfrlnın teerlfl<"rtnl | kate almıyacağını ve yorumlamıya Albay Mukadder Blrkan. Batstıfciâl Cad. Parmaklsap) rica ederlm. yındırîık Bakanlığı Teftlş Hecağını belirtmistir. No. M Tel: 44 10 73 Ah|T=ı >JprH Sertel veti Relsi Yüksek MüBuna cevap veren Çarapkin, DoCllmhjrtıc* 144" hendli Hâdl Blrkan'm anceCumhuriyet 1471 ğu Almanva muhtırasının bansa lerl. merhum Burhan Yentür, Fazllet Bir kan ve Saadet Blrkan'ın kayınvalldelerl, Ruhl Yectür. SOheylâ Yentür. Yükack mlmar Hulkl Yentür. Bılt« Yentor. Yütaek Klmy» Muhendlsl Ayfer Kflra. S*lâha«ln Kara. Nlh*l Blrkan. Dlstablbi Altan Blrkan. b e n GSren, Nevzat OSrac Göngbr Bir kan ve 6OOO Lira (8odrum kat) i 3 odalı MOnlr» Btrkan'ın MyOkanneleSOO Pesln UstU SO Llra taksltle (Normal ) 12OOO • • 3 ıt Ayçe, Ahmet. Berrln YentOr İOO 750 • > ( • T« NllOfer Kara'nın ntnelert 12OOO • 3 1OO 7SO 'Teras 16000 • 154 M2 150 1OOO HACER BtRKAN > (2 katlı 12OOO • Oükkan 150 75O rahmetlne kavuşmuftar. Cenaıesl » Şabat 1964 cumartol fiğle namaztnı mütajünp 10.2.964 PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR AYRICA % 15 TENZİLÂT YAPUJR Tey»Oöye Camllnden kaJdınlainn I İ D A k ' A D A D f l ll P 3 s e n e l l k programdaki en az 100 mssksnin c«kt)T. Merla rahmet lUU L l n H r\MrrAr\U I L L kuralı ve dırekt satı^larına katılmak ıçın Küba, Amerikan Guantanamo deniz üssünün suyunu kesti Castro kararı, Amerika 39 Kübalı babkçıyı tevkifine misilleme olarak aldı; 12 günlük su stoku var Amerikan basmmm tepkileri Asıl sorumlu: Makarios Lrondra'da Kıbrıs'ın ?ele liiıııııiMiıın YOZOfl " " " " " £ ceğini yeniden düzenleme honusunda yapılan üç baftalık görüşmelerin belirli ve tntarlı bir sonnca varmadan dagılmıs olması, nııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıfi Ada'da hüküm sürmekte olan gergintiği daha da ar rupa Konseyine göturme hayalleıı hiç değilse 3 ay için sutırraıştır. Persembe gecesi ya düşmüş olmaktadır. Kıbrıs'ın Tiirk köylerine Şımdı as:l mesele, Muttefıkgaldıran silâhlı EOKA'cılar lerarası NATO kuvvetınin Aevleri atese vermisler. sada'da barış ve guvenliğı sağvnnmasız kadın ve çocnklalamasıdır NATO kuvvetlerın öldürmüsler ve Ada'da yeniden tedhişe baslamıs • nın gorevı 3 ay gıbi bır zamanla sınırlandırılmıştır ve bu sulardır. Ada'da geçici olarak re içınde hem güvenliğın saqdfizeni saflamakla gorevli lanıp sağlanmadığına bakıbıtngiliz birliklerine rafmen rak, hem de Kıbrıs'ın geleceeı kareaşalıkların devam etkonusunda hir karara varıia mesi, meselenin son derecaktır. Tabii asıl önemli soce teblikeli bir bal almava başladıginı föstermektedir. GATRtMEŞRü BAŞKAN Bütün bunlara karşı resmen Kıbns Cumhurbaskanı sıfatını taşımakta olan Başpiskopot Makarios'un artık Kıbrıs'ta hiç kımseye söz geçiremediğinin kesinlikle anlaşılması gerekmektedir. Bir cumhurbaskanı olarak yurttaşlarına eşitlik. huzur t e güvenliği sağlamak iktidarınt kaybeden Makarios'un, kendisini hâla Cumhurbaskanı aaymaktaki hüzün vericı gülünçlüğü farketmemek imkânsızdır Şurası muhakkaktır ki, Kıbns'ta »rtık bir devlet düzeninden sB» açmak saçmadır ve Makarios, *iyasi iktidarın ahlâkl dayanaklarını yitirerek meşruiyet dışı bir kliğin kuklası dunımuna gelmiştİT. l lll l Kıbrısta artık bir devlet düıeninden söz açmak saçmaAr w Makarios, meşraiyet dışı bir kliğin kuktası hâline gehnişür Pari» 7, (a.a. . A.P.) Ba\an Wur*mekle kalcnayıp çetelen ta. Nu Fransada vayınlanan «Candıde» mamen ımha edebileceğımizi bilidergisine verdıği bır demeçte. es\ ordu Bu sebeple kocam Vietevifet masrafına para . Id Başkan Ngo Dınh Diem'in kar Kong çetelenmn tekliflerini öğrennmAi mi gelsin verfi dedesi Ngo Dinh Nunun her ıkısınin mek istemekte tamamen haklıydı. jj air. Bnnu demek bir cesahayatına malolan hükumet darbe Şurasını d ılâve etmeliyım ki rettir; çünkü diyenler an. sinden önce komünist Vi«t Kong bu temaslar «kardeşçe» bir hava tipatik olur; ama memleket menunsuralrı ile temaslarda bunlun ıçinde cereyan etmekteydı.» faatleri, icap ettirince, antipati, öte yandan Güney Vietnam hü sempali düsünülemez. Vergi gelidugunu «nylemıştır. Bsyan Nu bu demecinde ayrıca kumeti tesislerıne karşı dun komü rinı irttırmak lâzım geliyorsa anist gerillaların yenı bır taarnıza çık *çık sdylenir ve arttırılır. Taşunları soylemı«tir' jıri'tıklerj bıldırılmıstr. hut niç belli etmeden para basar• Kocam her kımle olursa nlsun Komunstler n?uhtelif bölgelerde lar. >anı emisvonu arttırırlar. Çoher hangi bır temas için teşebbüs* büyuk çapta hücumlara geçmisler geçmemıstir Fakat komünist geril. ve hükum^t kuvvetlerını agır ka İru kimseler farkına varmaz. Pilacılann isteğı uzerıne kendılermı yıpîara uŞratmışlardır Son zaman >asada para çogalır.. Herkesin e, kabul ederek goruşmeğe başlaym larda komünıstlerın artan taarruz. lîne geçen para da artmıs göriica, kocamı tamamen bizzat ben ları. en son hukümet darfcesine ,'nür. Hakikatte paranın kıymeti 'düser. Piyasada 10 lira yerine 20 destekledım. karşı olan muhalefetin siddetlen, lira dolasan bir memlekette 10 liDüşman bızım kazanmakta ol diğini gostermektedir. ra kazanan 15 lira kazanır, ama duğumuzu. kendılennj yalnız pus,10 hralık şey 30 liraya çıkar. Bu|nun böyle olduğunu Türkiye, su ge;en 25, bele son 15 yıl zarfında : a«> acı gormüş, anlamıstır. Demek isterim ki enflâsyon bir uyuşturuvu maddedir. îlk önceleri keyif ve saadet vahimeleri verir. Sonradan elindekı paranın üçte bire, beste bire düsiüğünü anlayınca insanın ayakları snya defer; memleket perisan olnr. Onun için aklı basında bükümetler karşılıksız alabildijine para basmular. Basarlarsa sonu iflâs olur. Bunun misalleri Almanyada. Tnnanistanda çorülmflstür; bizde de az kalsm ı şörülecekti. Bayan Nu, kocasınm komünistlerte temasfa olduğunu basına açıkladı Ağacın all daltarı I Hilmi YAVUZ j Silöhsızlanma Konferansında rumluluk NATO barliklenne düşmektedir. Ada'da düfeenin korunması işi başan ile yürütülürse, devlet şeklinân değiştırilmesi konusundakd diplomatik pazarlık görüşmeleri daha sağlam bir ortam bulacaıktır. Makarios gerçekten kötü niyetli değilse, NATO kuvwtlerine gereken kolayhğı göstererek güvenliğin sağlanmasına yardım etmeiidir. ZirajNew York Tımes'ın yazdığı gibı, «Meseleye bır çözum yd&M aramak konusundaki sorumluluk >îakanos'a aittır Anayasanm • "'isfırıÎTie^iîiı ve bu anaya• • v ı temıiat d''ına alan anjaşmiarın feshedıîm^ıni istiyer*k huhranın doğmasına yol açpın kendısidır.» "Y Amerika bir çağrıda bulundu ! Devlet masariflni kısmalıdır; a! ma kısamaz bir türlü. Çünkü her ı roasraftan bir, bes, on, yüz, bin i kişi sebeplenır.. Once bunlann teI siri. sonra da devlet muhafazakârlıfei bu masraflann kısılmasına müsaade etmez. Kısmak şöyle dur sun her masraf bütçesi normal olarak geçen yılınkinden daim» (azla olur. Bu bir zaruret defildir. Ama âdet olmuştur. Olaoca da masraflar artar, Iratlar mssrafları kapanıayınca da ya »ersi, ya istikraz.. Istikraz, Türkiyede zor bir kaynak olmustur. Çünkü Türk parası 25 senede meselâ dolara gore 7 8 misli düsmüstür. Devlet tahvili para demek oldn^una göro o da oldugn v erde bu ölçüde düşmüstür, Hususî şirketlerin veya yabaneı paralar esasiyle çıkanlmış bazı devlet tahvil ve hissa t senetleri kıymetini nıubafaza «4er. ı Çünkü iradı kâr veya döviz hesa. biyle ödenir. Devletin ki ise latrit > kalır. Bunan için devlet tahvillei rine ragbet «almıstır. Frangs'da da aynı fanomen müsahede edilmiştl. Zannederim altın esası ti. zerinden bir teminata haŞIadılar da iç istikraza rağbeti çektiler. Bu zaruretledir ki Millî Birlik Hükü. meti zamanında bir rnecburi istik. raz olan Tasarruf bonoları icat edildi. Simdi herkes aldı&ı paradan ve verdifci verginin matrahı üzerinden devlete yüzde üç nispetinde borç para verivor. Bu borcu devlet 10 sene sonra ödemeye başhyacak; »ma sistemin karısıkh î.ı hazineyi bu istikraza karsı küstürmüştür. Küstürmuştür de ne yapacaktır?™ İ Tarık Z. Kırbakan KREDİLİ MESKENLER KAYITLARIN KAPANMASINA PEK AZ ZAMAN KALMI$TIR 1 ŞARTLAR öte yandan, Ada'ya Müttefiklerarası bır polıs kuvveti gondermek konusundaki Ingilir Amerikan plânını, Başpiskopos bazı «sartlar» ın yerme getirilmesi halir.de kabul edebileceğmi bildirmiştir. NATO polis kuvvetı ile Birlesmiş Milletler arasında bır bağ kurulması yolundaki isteği reddedümis ve Makarios'a, Birlesmiş Milletler müsahidine NATO birlikleri üzerinde doğrudan digruya bıi yetki verilemiyeceşi ke«:ınlıkle tebliğ edilmiştir. Makarios. îngiliz Amerikan plânı üzerindeki itirazlarına karşı verilen taviîlere rağmen, Kıbns bunalımmı Birlesmiş Milletlere eotürmekte dıretirse o zaman ne olacaktır? tngiliz Dışişleri Bakanhgına yakın çevrelt", Makarios'a karşı özel bir diplomatik oyunun tasarlanmakta olduğunu belirt mektedirler. îfade edildiğine göre, eğer Makarios NATO polis kuvvetinin Kıbru'a gelmesini hiç değilse bir süre için geciktirmek amaciyle meseleyi, oyalayıcı bazı çıkmaılara tokmaya çalışırsa, kendisine Kıbnst« »«dece Rumlan temsil ettiği nazik bir sekilde hatırlatılacaktir Zira aynı çevreler «resmen Kıbns Cumhurbaşkanı o!ma?ına rağmen Anayasanın gerekirdiîı şekilde Türk cemaati lideri ve Cumhurbaskanı Muavini Dr Küçük'ün ve dolayısivle Türk cemaarinin rızası olmaksızın Makarios'un bütün Ada halkı adına konusaraıyacaSına» isaret etmekte dirler. Tabif o zaman Dr. Küçük veto hakkını kullanacak ve Anayasa gereğince, bu veto dolayıeivle Makarios'un Birleş miş Milletlere müracaah, hukuken batıl savılac.iktır. ASIL MESELE Gbrünüşe gorp, Kıbrıs'a Müttefiklerarası NATO kuvvetlennden kurulu b,r poli« kuvvetinln çıkmama«ı ıçın. • Makarios'un bütun direnmelerine ragmen hiçbır engel kalmamıştır Makarios'un meseiejT Birleşmiş Mılletler veya Av Cianlrurtyet 145S KUR'A 27 ŞUBAT 964 PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI SAAT 18 OE HARBİYE SPOR VE SERGI SARAYINDA. BAKIRKOY NOTERİ SAYIN F1RUZAN ÖZÇERİ İSTANBUL 4. NOTERİ SAYIN KuZIM AZAMET, BEYOĞLU 9. NOTERİ SAYIN MUZAFFER ERER'in VE HAZIR BULUNABİLECEK MÜŞTERİLERİMİZİN HUZURLARINDA ALENİ BİR ŞEKILDE ÇEKİLEÇEKTIR T A Ş R & D A N T A L İ P L E R : BabçtMpı Zlraat Bankası ( 1102 Gal«n sayıh MOHendıt Hlmir MaMnct GOr Umum. maktuplara takar teket cevao ««rmağ* imkân Müsssaseiıız. kandl Imır M ü a n K M l ) htsabını 100 Ur» kaDaroyu gonderdlkkn takdlrds. bu haktan istıfads »öetjllecstcur ve ad mlarlnl blldlrfiılerln mukmMlsrt nemen pcstalsnacaktır oltMdtOı Kln. tallplarln nd» 660 aılafl iııva tttılbl yaDmıjt'f Istanbalda bir tanıdıklarına yazıp malOmat almalan n u olunur V EFA T Avukat Fevzl S«n<eDi T* Nedlme Şgngelllnln oSollan. Becla SengeiU'nln *şU Nazan SengelU'nin babacı Taban öget. Suzan Tüfelcçl Yi. Mh. Sanlh ve Avukat Ilhan SengeiU'nln kardeçleri Mazlum öge\ merbum NOÜet Tüfekçl'ntn kayınbll»d«rt Dr. BOlent Artuner. YukC»k MUhendia tlhan Artancr, Vedta Kıral'ın enlçtelerl Edtrnell zlraatçi Artık almıyorum. Tssarruf bonosunu kaldırdım mı diyeeek? ZaDnetmem.. Belki bnnu vergi ba'lin© getiretek. O zaman da aialetı ı madaleti kalmıyacak. Adam aç açık ' kalmış. Eski evini 5.000 liraya sa' tıyor. 150 lirasını vergı d1ye keseceksin.. Adatnın 500 lira aylıgı var. Her ay 15 lirasım öteki vergilerden ayn elsrak keseceksln.. O'acak şey de$il Ama yaparlar mı, vapariar! Çünkü simdi yatınm ve kalkımna gösleri maliyecilere, plâncılara kuvret verdl. Irtediklerini yaptırıyorlar. Münakasa bi. I? edemezsin. tste o zaman bahçelerimiıde ber 2iın sabit oldujumuı bir fenomen tckerrür edecek.. Ağacın alt dallarındaki vemisİPri toplayacakiar.. Sür'atle, şiddetle topla>acaklar. Ham iken top la^acakIar. hattâ tomurcuklarını kırıp sflecek senenin yemişme hilp zarar \ereceklerdir. Derken te çoze ilisecek. Orafara için, agacı silkip Fransa Cumhnrbaşkanı General de Ganlle'ün son yapvemiİTi'.ii dıisürnıeye raiışacaktı|ı basın toplantısında Güneydoğtı Asya'nın «tarafsızla^ lar, bi, lece scacın kökünü sarsatınlması» yolnndaki teklifi, Batılı mâttefiklerin Komücak, b»!!ı dallarını kıracaklardır. nist Çin'i tanımasndan sonra Atlantik tttifakına indirilBu hep bo'vle olmustur. Bahçelerimiş bir darbe olarak vMtflsndtnrmBktadjr. nıizdeki dut agaçlan gibi. Zira De Gaulle'ün NATO için Simdi sahidi olduğumuz gayret tığı konuşmada, »tarafsız» bir bağımsız bir nükle«r kuvvet bndnr. Alınamıyan vergilen, kapolıtıkayı savunmus ve Ameriolma yolurdaki davranışlan, çan vergileri elde etmek için dıiCenevre Sılâhsızlanma Konfe ka Birleşık Devletlerini suçbsünfilen çareler bu çesit şeylerdir. yarak Fransa'yı ovm'jştür. Siransından çekilmesi, tngiîtere1 , Nitekim lâkırdısı edilen servet hamdc'a gore »Kamboç'un asOrtak Pazar'a ginnesİDe vergisi de buniardan biridir. Halk«rt güeünun kuvvetlenmesibuki Türkîyede servet vergisi (veolan muhalefetı. Atlantik An ne yardım eden Fransa'dır». ya sertnaye vereisi) vaüdır. Tıllaşması içinde Fransa'nın ayı Göoey Vıetnam'da tarafsızlığa lardan beri almmaktadır. Bina ı e ncı, infiratçı ve bir anlamda eğrHmH junta, onceki hafta arsa vergileri servet versisi değil tehlikeli bir oyun oynamakta devrilmiş ve böylece De Gaulmidir? Adamın kiraya vermediği oldufunu zaten daha önceden le, Güneydoğu Asva'da egzankendi evinden alman, veya bos ortaya koymuş bulunmaktaydı. trik Sihanuk'la eleie vermek kairnış iradından ahnan ve nıhaFakat Güneydoğu Asya gıbı durumunda kalmıştır. yet arsalardan kıyraet üzerinden komünist nufuz sızmalarının De Gauîle'un, bütun bu dav alınan vergiler servet vereisı deağırlık merkerini teşkil eden fil de ne vergisidir? Otomobil ver ranışlarla Fransa'n'n öteden bir bölgenin «tarafsızlaştınl beri gururla soz açtığı «buyükgişi ne vergisidir?. ması» teklifi, De Gaulle'ün lüğünü> kabul p*tıımekt°n başYcri çıkarılacaçı «övlenen F m . Amenka Birlesik Devletlerine ka bır sey değıldır De GatıHe, lâk \ergisi ne olacaktır? Biiiaiavs dolayısiyle Atlantik îttifaFransa'nın. Amenka"n:n eeerın Millî Müdafaa vergiçıne iisne kına açıkça meydan okumakta menl'.gı pltmda h:r ıılke olarf'lmesi kararlastırılan bir nmh, devam ettiğini göstermektedir iki rnısli zamlar ne vergisıdır',' Bnn rak kalma=ına tahammul etve bunun sonuçlan meselâ Celann hepsi servet vergisidiı. Ve memekte ve Atlantik tttıfakını nevre Silâhsızlanma Konfebunlar servet vergisinden beU'ebu yönden kuçümsemektedir. ransından çekilmekten çok da Ama bütün bunların Batı Blonen sermaye>i ısletme ve clıri ha yaygın ve menfi olacaktır. arttırma gayesine hizmet et. kunda önemli çatlakiar meymekte midirler? Bir ad3m arsaşi'i Bununla beraber, De Gaulle, dana getirdığmı hesaba katveva meskenini satıp paras'iı hır Güneydoğu Asya'da ladece madığı sürece, ortaya çıkacak yere yatırmadıkça nasıl jrad ala. Kımboç'u yanıbaşında bulmuş olan tehîikeli durumlardan bizbilir? Satarsa alan adam a\nı dutur. Kamboç'un Amerikan azat kendisini sorumlu tutmak, ruma düşmıyecek midir?.. l*9<btarı Devlet Başkanı Norokanaatimizce Batıhlann hakdom Sihanuk, geçenlerde yapkı olacaktır. Bnnlar lâfı kolay, tatbikata geçilince çıkan istifham isareilerıne cevap vermesi zor teküflerriır. Dâva ağacın alt ve öst daîlarındaki yemisleri vaktinde dniru dürüst toplavabilmek dâsas>rf>r. Bnnu yapamayınca çok >emıs alacağım diye ajacı zedelemek »e eelecek vılların yemisini azaltKnU mukadderdir. Halbuki agacı gu!>relemek, snlamak, icabında hudamak mahsulü arttırır ve kalıtesini yükseltir degil mi?.. hayali Ben bahçıvan de^ılim' derseniı ona diyecefim yok! ' B. FELEK UMUMİ İMAR MÜESSESESİ 1 Yeni Londra asfalti Bakırkoy Kavşağı ( tncırlı otobüs durağı ) ANDIRAN SITESI 2 Tepebaşı Meşrutiyet.Caddesl No. 107 Kat 1 ( TttD jurlerlnde yalnız AKHRMt,SİTESİNDE. ulr gOnlsnM tı«r ikı r^rıjc %ttX 18 « kadar muamels jacüır ftâncuık: 9196/1462! ŞAHABETTty FtRUZAN SE^GELLt SJ 19«4 tarlhlnde vefat «tmletir MUbar»k n«?ı 8 2.19S4 cumartesi pflnU Aksaray Vallde Csmllicfen r>flp namazını mfltaakıben ebedi l«*iTshstgâhin« tevdl edilecktlr ALTIN FÎATLARI • 2 1964 Cunhunyet Keşat HamH Aziz N'apclyon S4 Ayar kfllçe 133001? W lOfOflİCTpn 95009c"f 9 3 0 f l = 3 •<•' 963C'J«4f :4C9"4"2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog