Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ıııı=ıııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııınııııınıııııınıııııiJiıııuıımııi'Eiiıı IIIIIHIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIII Bulanık sular Tflrkiyenin son yinni yıl içinde demokrasiyi deffl, blr M T rlyetsizlik rejimini yaşadıgı, gün geetikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nafta içinde 141 ve 142. maddelerin gerek acık oturnmlarda, şerek basında yeniden günün konnsn olması, bu gerçeği bir daha ve acıyla hatırlatmıs tır. Bakıyoruz. çeşiili yazılar yazılıyor, çesitli sözler söyleniyor adı geçen maddeler için... Hepsi kulaktan dolma ve çoğo yanlış. Deniyor ki : Evet. . 141 v« 142 yl deÇiştirelim. Ama ya hilâfeti istiyenler? Ya komiinizmi istiyenler? Onlara meydan mı açalım? Birisi biivle kotıuştu mu, Şark kafası işin ötesini berisinl araştırmadar katılır. Oysa, böyle bir dnrum karsısında akıl ve mantık, önce süyle bir soruyn çafırır : Peki ama, bu 141 ve 142. maddcler acaba hilâfeti ve komiinizmi mi yasaklıyor? Toksa topyekun fikir hürriyetini mi? Ne yazanlarımız, ne okuyanlarımız araştırma zabmetine katlanrnadan konusmayı tabiî röriirüz. Gerçekleri araştırmadan konnşmak ve karar verraek alışkanlığmı bırakmadıkça da işlerimiz Arap saçından beter kansır. 141 ve 142. maddeler eğer 1938 yılındaki halivle kalsaydı, simdl üstünde tartısmak bile belki gereksiz olabilrrdi. Ama Demokrat Parti, iktidara selir çelmez bn madrtelere el atarak dejjistirdi. C.H.P. adına, Faik Ahmet Barutçu, o z.iman Meolis kürsüsünde ateş püskürdii. Ve bn maddelerin yeni biçimiyle fikir hürriyetini yokettiğini ilân ettl. Gene C.H.P.'nin Mardin Milletvekili Kâmil Boran da aynı otnrnmda partislnin gSrüşünü söyle açıkIıyordu : 142. maddenin iklnci fıkrası kabul edildigi takdirde her yazı yazan bir hukuk müşaviri bulup damşacak, acaba şu kelime şu mânaya mı gelirî Bir suç mu »ayılır? Kanaatimce bu şartlar altmda bir basın T» yazı hürriyeti tasavvur etmek mümkün dejildir. Osman Bölükbaşı, gene Meclis kürsüsünden : Bu maddenin şümulüne girmiyen hiçbir fikir hareketi. cer«yanı düsünülemez... diyordn. Izrnir Milletvekili Behzat Bilgin ise • içlne doğmnş gibi Inı maddenin kabnl edilmesi hallnde toprak reformn konusnnda bn memlekette tek kelime konnsnlamıyacağım o tarihlerde MecUı kflrsüsünden sSylemistir. N'itekim 21 Mayı» 1960 a kadar bn söVlediŞi çıknııstır. Slmdi toprak reformu konusnnda halk oyunnn içinde kaldığı şüpheleri, demokrasi sdı altında yürüttügümüz bftrriyetsizlik rejimine baflamak gerekir. O zaman en basta tsmet Paşasiyle 141 ve 142 nci maddelere kargı dnranlar şimdi susnyorlar. Hem de nasıl... Türkiyede basin rejimfni diizenlemek fçin MiIIetlerarası Basın Enstitüsünden iki nzman istiyor Hükflmet... üzmanlar geliyor incelemeler yapıyor v e açık olarak diyorlar ki : Basın hürriyetini Istlyorsamz, bn maddeleri kaldınnız vey» degiştiriniz. tkisi Wr arada yflrüme*.. i DÜŞÜNCELER I [GÜNÜN KONULARI Boğaz ve Florya turistik tesisler kurulacak yoiundâ! beraber yaşama Yazan: Ergun Kruçei'in barış içinde Balct II. Ucuz Kahramanlık Yazan: General Kenan Esengin Zonguldak Milletvekili Blr profesör, Isviçrede yakın Başgil de biliyor ki, Türk bayları dairoa zulmün, istipdayıllarımızın siyasi olaylarını dıu, gericiliğin karşısında ol kapsayan bir kitap yayiDİamısmuşlar ve medeniyetin, ileri tır. Kitabın adı «La Kevolnti hamlelerlni devrimlerin ve ger ons Militaire 1960 en Turquie»... çek demokrasinin öncülüğünü 21 Mayıs ihtilali deraek istiyor... yapmışlardır. Olayları kendi şörüs, duyuş, düşünüş ve polıtikasının rnh Gerçekleşmiş gibi gösterilen baletine göre takdim eden bn mesele; Başgil'in üzerinde ger yazar, Istanbnl Hukuk Fakül çekleşmiş gibi dnrdnğn mesele tesi eski profesörieriaden Ali şudur: Fuad Başgil'dir. Uznn zaman 1950 seçimlerinin sonncn beldanberi kaynağı bizce bilinmili oldnğn vakit, iktidan kazayen dövizlerle Isviçre'de yaşanan D. P. liderleri başlangıçta maktadır. bir şaşkınlık geçirmekte ve Milli meselelerimizl rahatça orduyu da tanımamaktadtrlar. tahrif ederek, bir çok sahıslara, Bu durnmdan istifade etmek müesseselere ve ideallere gölisteyen D. P . den milletvekili ge düşürmek amacını güden bn olmus bir emekli snbay, kenkitabın kapsadığı fikirler üzedisinin bir knvvet olduğunu rinde Istanbnl Uukuk Faküitegöstermek v e daha sonra D. P. si asistanlarından meslekdaşı içinde üstün mevkiler alatilsayın Dr. «Bilge Lmar» 13 ocak mek için, bn Iiderlere «bazı tarihli Milliyet gazetesinde özyüksek rütbeli snbaylar ikttdalü olarak durmnş ve gerekll rı bize vermek istemiyorlardı. cevabı vermişti. Fakat mesele Inönü'ye de gidip talimat albununla kapsanmıyacak kadar mak teşebbüsünde bnlnnmusönemlidir. Son yılların hastalıklar, fakat biz her seye hikira larından birisi olan «Ucuz Kaholdnk, snbaylar bizi tntnyoriar ramanhk* bol bol mesnetsiz, merak edecek bir şey kalmaindî ve maksatlı konuşma ve mıştır .» demiş ve bazı geneyazmalar üzerinde toplnmca rallerin isimlerini vermişti. Bu durmamız gerekmektedir. Çün nun üzerine D. P. liderleri hükü, bir memlekette nznn yıllar kümeti devralınca bir kaç kuhocalık ve profesârlük yapmış mandanı faal vazifeden nzakolan bir kişinin, çok ciddî olaylaştırmış, daha sonra o milletları bn kadar hafife alması, bn vekili bakan olmnş, fakat bir kadar yanlış ve maksatlı olarak süre sonra liderler kendilerinın dünya efkârına snnması ve kükandırıldığını ve icraatlarının çük politika hesaplariyle, kişihatalı oldnfunn anlamıs ve kısel ihtiraslar ve kinlerle, millî zağa çekilen generallerden mer müesseseleri mahalle kahvesi hnm «Orjeneral Mnzaffer Tnğdedikoduları açısından ele ala savul» n Izmir Valiliğine, Orgerak mütalâa yürütmesi çok e neral «Şahap Gürler» 1 de Gelem verici ve h3zindir. Bir in nel Knrmay ikinci Başkanlığısan için bundan daha büyük na tâyin etmişlerdl. çöküntü belirtisi olamaz. Politika, ihtiras, ucuz kahramanlık Başgil bunları neden yazmıhevesi ve bencil iddialar insayor? Yazmak istemiyor da, onnı bu kadar darlıça götürmemedan... 1945 t e çok partili siyalidir. ihtiras, olumln yönde itisî hayata girdiğimiz zaman ci bir kuvvettir. Fakat yine ihmemlekette herkesten çok sntiras öyle bir manivelâdır ki, hayiarımız bn meseleyi destekiyi kullanılmasını bilmiyenler, ledieini ve gelişmesini istediğikaldırmak istedikleri ağırlığm ni bilmiyor mn? Bnna bütün altında kalır, ezilirler. millet biliyor... Bn hal 195! yı politikası Marksizm Leninizme göre! zarlarda malların; satma rekabetı izinden yürümek v* Batı dünyası Belediye, Boğaz ve Florya sahil Komünizm ile Kapitalizm ara1 yüzünden çıkacağı tezini iavun • ile harb istemek suçları ile ıtham yolunda turistik lokantalar ve te. etmiştir. Bundan sonra Kruçef hüsındaki çekişmede ergeç Komü muştur. sisler kurmak üzere harkete geçnist ihtilali çıkaeak ve işçi devStalinin ölümü ve Malenkov'un cumlarını dışta Amavutluğa yönelt miştir. Ucuz fakat lüks bir sekilde leti kurnlacaktır. Komiinistler, ıstifasından sonra başa geçen Kru mif ve bu memleketi de ortak amayapılacak olan tesisler, eski devKapitalizmle Komünizmin ihti çef, «Barış içinde beraber yaşama» ca hiyanet etmeklc «uclandırmı» rin niteliklerini de taşıyacaktır. lâfsız yaşamalarına imkân ol prensipini tekrar ele almış ve Rus tır. Bu suretle 1958 den beri Rusya Her sınıf halkın ve turistin az bir madığına inanırlar ve bu ihti ya'mn tutumunu ona göre ayarla ile Komünist Çin arasında devam ücret ödiy»rek faydalanacağı tesislâf sonunda dünya komünist ih mıştır. edegelen aile kavgasına Arnavutlerin ilki Florya sahil yolunda tilâlinin olacağını iddia ederler. i'ukanda açıklacdığı gibi, bu iuk da katılmıştır. Bilindığı gibi kurulacaktır. Fikrimizce yukarıda ana hatları teori her ne kadar Marksizm • Le Komünist Çinin Başkanı MaoTse^ Bu arada bazı yabancı firmalar komünizmi ninizm'den ayrılarak Batılılarla Tung, Tito'dar. sonra Kremline karBelediye başkanîıgına müracaat j s n ^yâbTlmekTçin komünist dok harbi kabul etmezse de, iki kutup şı başkaldıran ikinci komünist liederek tegisleri açacaklan kredi., t r i n i n i n dayandığı iki önemli te arasında bir rekabetin bulunduğu deri olmuştur. lerle inşa etmek istedik!rinl bil meli asla akıldan çıkarmamak ge na inanır ve böyle bir rekabeti destlk isyanı Stalin zamanında Tito dirmislerdir. Tesisleri yabancı fir rekir : tekler. Kruçef'in kendisinin de söy yapmış ve Rusya'nın Yugoslavya' malar 5.10 yıl işletecekler ve daha İki listem arasmda «nlajmazlık ledıği gibi insanhk için ya barış nın iç işlerine karışamıyacağım idsonra bedelsiz olarak Bel«liyeye ve dünya ihtil&li. içinde beraber yaşama yahut da dia etmişti. Stalinin ölümünden devredeceklerdir. Bu noktada şu tual sorulabilir : topyekun mahvolma yollarından Bu ihtilâlin mutlaka iki »istem a başka bir yol kalmamıştır. Barış sonra 1955 te Kruçef, Malenkov ve G. Saray ve Osmanbeyde de rasında bir harb şeklinde kendini içinde beraber yaşama prensipine Bulganin Belgrada beraber yaptıkları bir dostluk ziyaretinden sonra yeraltı geçitleri yapılacak göstermesi sart mıdırt Yoksa sade geçen sene 1961 ekiminde toplanan durum düzelir gibi olmuş ve meîki özel banka bütün masraflan ce iktisadi bir ihtilftl olabilir mi?. Komünist Partismin 22. Kongresinkendileri tarafından ödenmek şartı Marksizm Leninizme göre iki! de de temas edilmış ve Rusyanın sele a n l a s m a z l l k ile Galatasaray v e Osmanbeyde kutup arasında harb elzemdir. 1955 | Batılılarla harb istemediği açıkça i ile" 1""~"*° birer yeraltı geçidi yapmak l«te. te başa geçen Kruçef ise bu teori belirtilmişti. Bu kongrede konuşan " başgöstermiş ve MaoTseTung, ş o . ıv diklerini Belediyeye bildirmisler yi değiştirmi? ve meşhur barıs için Kruçef söylevine, ^»h;u Stalır. Kruçef'i Marksizm Leninizm'e hıdanılde , . , ,„,„ yanetle suçlandırmış, Batılılarla dir. ve meşhur antıparti grupuna hüde beraber yaşama siltemini öne Bankalar buna karsıhk yeraltı sürmüştür. cumlarla başlamıştır. Bu antipartı . . ..,.. ,, . ileri sürs e t l n l n g u l u n ç 0 İ d u ğ geçitlerinde reklam yapma hakkıKruçef'e gör* bu siyaset geregin grupunun en tanınmışlan Molotof, m v e nın kendilerine verllmesini iste ce Rusya anlasmazlıklann barış Malenkof, Kaganovıçve 80 ,tŞ1n ^ T*"^*™*?***"^ z a r u r l olduğunu ıdd.a etmiştir 1961 mektedirler. Belediye tklifleri in. yolu ile çözülmesini, harbin orta daki Mareşal Vorosilof tu. ,,.,,,. c „. .... de Arnavutluk da Komünist Çin celemektedir. t. dan kalkmasını, bütün askeri üsleStalinin Sovyetler Bırhğıne ve s a ( l n a k a t , ı m ı s t l r . rin ilga edilmesini ve nihayet milBoş arsalar otopark çok , .. , . • letlerarası serbest ticaretin kurul komünizmin ortak amacına haline eetirilecek Kruçef'm * B a " ' ^ d e b e , r a b " raasını arzu etmektedir. Bu prensip büyük zararlar. dokundugunu söyliyerek konuşmasma devam eden vaşama. poUtıkMina karşı olanlaŞehirdeki boş arsalar ile sokak taraftarlarına göre barış içinde ben n ! a d e c e K o m u m s t Cınv e A r n a " • lann otomobil ve kamyonlar tara raber yaşama Batı iîe Komünist Kruçef, Mareşal Voroşilof, Molotof. Malenkov ve Kagonoviç'i Stalin'in vutluk olduğu söylenemez. Bizzat Hilâfetl ve kornfinlnni ys#aklayıeı mçık ve kesin maddeler fından otopark gibi kullanılmasını dünyası arasında rekabetin kalk Sovyetler Birliği Savunma Bakanı koymak vardır. Hil&feti v e komünizTnl ileri sürerek topyekun önl«mek mümkün olmadığı takdir ması demek değildir. Sadece bu reMareşal Malinovski, Rusyanın Bafikir hürriyetini kıneı maddeler koymak vardır. Bnnlann ikisi de otopark ücreti almnk için Be. kabet harb yolu ile kendini göstea y n şeylerdir. tı dünyasına karşı daha sert bir sılediye Meclisine bir teklif yapıl receğine, barışçı yollardan yapılan Ama gene simdi denebllir ki : yaset izlemesi lâzım geldiğine inamıştır. iktisadi bir rekabet olacaktır. îzmlr Î.TJ. Akademlsi Canım, işte istedlginlıi yazıyorsnnnz ya! Hürriyet yok mu? nanlar arasındadır. Bütün bunlara Teklif kabul edildiği takdirde Teorinin siyasi ve iktisadi geçAsistanı Yok... Elbette Batı anlamında tngilteredeki gibi, Fransadaki atlı ve motörlü nakil vasıtaların mişi Lenin ve Buchann'e kadar u rağmen komünist liderlerin çogunGÜNAT SÖNDÜRMEZ gfbi bir hürriyet yok. Ama îngiltereyi de, Fransayı da bir yana dan yılda 30 lira ile 80 lira arasın zanır. Lenin 1917 de başa geçtiğı luğu Kruçef'ın tarafını tutmakta İle bıraksanız çene hürriyet yok... Fiilî bir durum var ortada. îktida değis^n otopark ücreti alına. zaman komünistlerin Batı dünyası Dr. KEMAL BAŞOL dır. Bunlar Pekin'in harb siyasetidarların mesrebine, savcılann müsamahasına dayanan bir fiilî caktır. Teklifin gerekçesinde şehir ile harb istemediklerini öne sür Evlendller ne karşı bulunmakta, Batı dünyalına kadar devam etti de ondan Başçirin kitabındaki hakikadnrnm... Toksa 141 ve 142. maddeler gerçekten İşietilirse, Jstendeki nakil vasıtalan sayısı gözö müştür. Fakat sonralan bazı yazıAnkara 7.Î.3984 sı ve bilhassa Amerika ile olan resonra neden değişti acaba? te asla uymıyan iddialardan bir diği zaman tabnr tabnr insan cezaevlerine yollanabilir. nüne alındığı takdirde yılda 20 lannda Lenin'in bu tezi inkâr ettikabetin harb olmadan da devam pasaj üzerinde dnralım: Büyük iddialar peşinde olan Nitekim arkadasım Çetin Altan bn maddelerin kovnştnrması milyon lira civannda para topla ği görüldü. îktisadi bakımdan ise ettirileceğine inanmaktadırlar. BAŞGtL NE DtTOR? Profesör Başgil, neden meselealtındadır bugün... On yıl mı, on be? yıl mı eeza tebdidi basının nacağı ve bu suretle Belediyeye teorinin ilk açıklamasını Rus yaHaı: *1 1452 Fikrimizce, halen iki dev arasın«1950 seçimlerinin sonncn bel yi bn eepbeden de mütalâs eügtündedir. yeni bir gelir kaynağı sağlanacağı zan Bucharin'in 1920 tarihli lstihadaki bu büyük rekabetin en ateşli olduktan sonra ban yüksek demlyor? Acaba bn memleketbelirtilmektedir. Blr ülkede ya sınırlan açık, belli ve kesin çiziimiş hürriyetle Devrinin İktisadi «Economics of li safhasını iktisadi rekabet teşkil rütbeli subaylar, Inönü'ye gfte, bir adamı sefaref imamlıgın ler olnr, ya da tek yffrilfl bir devrim rejimi olnr. Bngünkü karHAKfKl öt« yandan Trafik Müdürlüğü, a Transition Period» adlı kitabında etmektedir. Bu rekabeti bilhassa derek seçimi kazanmış bnlnnan dan, Ordinaryüs ProfesBr üngaşalıîımız bn ikisinin de bizde olmayısı. . Bulanık sularda ceBelediyeye müracaat ederek, Bele. bulmak mümkündür. Bucharin'e Asya ve Afrikanın geri kalmış Demokrat Partiyi bertaraf edevanı ve makamına çıkaran aaaretimize göre kulaç atıyoruz; attığımız kadar... diyey* ait bos arsalann tesbitini göre esas Komünist ihtilali iktisadi memleketlerine yapılan yardımlarrek bir askerî faarekette bnlunnnller, sebepler ve faktörler üv« otopark haline getirilmesini is sahada v e geri kalmış znemleketda izlemek kabildir. Amerikanın mak üzere ondan talimat Istezerinde, Başgil şimdiye kadar t«miftir. Bu suretle vasıtalann yol lerin sosyalist kampına katılmaları 1947 den sonra geri kalmış memdiler, fakat InSnü, halktan durmnş, ilericl, medeniyetçi, ile lara bırakılzaası önlerneeck ve tra gerçekîesecektir. leketlere yapmağa basladığı yarkorktnğn için bnna eesaret edevrimci zflmrenln Snettleri ofik tıkanıklıjı kısmen olsun gide. 1934 t* başa geçen Stalin, Troçki' demedi » dımlara 1955 ten itibaren Rusya da lan snbaylar hakkında olntnlu rilecektir. nin hemen dünya komünist ihtilakatılmış ve o tarihten bu yana Değil bir profesör, en nfak bir etfld yapmış mıdır? Bafgil AÇIK ALTIN RENGİKDEOİR Boş arsalara çöp döken 150 lini yapma fikrini benimsememiş bir sornm dnygnsn taşımıyan Hindistan, Endonezya, Mısır, Burbnnlan bilmiyor mn? Biliyor, ve komünizmin ilk önce Rusya içinbir küçük yazar dahi, bn söz. fakat o, şimdi nenı kahramankişi cezalanduıldı ma, Kamboçya, Afganistan gibi leri bn kadar rahatlıkla yazaŞehir Hattı vapurlannda içilme de kuvvetlendirilmesi lâzım geldimemleketlere büyük yardımlarda lık peşinde v e hevesindedir. O, maz. Çünkü, bn sSzlerin ve si yasak olan »alonlarda siga,ra gi gerekcesiyle, dünya ihtilali teKendisince hoŞ görünmek istebulunmnştur. Sadece Rujlar bu iddialânn hiç bir mesnedi yokiçen yolculardan 39 u dün cezalan. zini geri plâna itmişti. Bu tarihten diji küçük bir zümrentn dnyyardımlarında Amerikalılardan datnr. famamen «ökak dedikodn • gnlarma v e dflşüncelerttı* kodmlmıştır. BelefliyeZabttası ekip tkinci Dünya Savâşına kadar olan ha kurnaz davranmışlar ve AmeISVEÇ ÇELİGÎNDENIMÂL EDlLfR sundan ibarettir. Yazar profeleri vapurlarda devamh kontrolda devrede, Rusya iç durumunu dünnşnyor ve yazıyor. tlraln, yarikanın %5 faiz almalarına mukasör, ya o zamanki dedikodnlan bulunarak, bu yasağa halkı alıştır zeltmeye önem vermiş ve Batı zarlığın, profesSrlüfftn hüviyet bil kendileri Vo2 ilâ 3 faiz almışlar dünyası ile anlaşmazhklardan kakasitli olarak gerçeklermiş gimaya çalışacaktır. ve haysiyetine nymayan, bazin ve yapılan yardımların ne şekilde bi göstermeyi nygnn görmüş, olan taraf da, iste bndur... l öt« yandan Belediye Zabıtası çınmıştır. Stalin'in 1928 de harbi kullanılacaklannı kontrol etmiyeAMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU veya, zahmet edip meselelerin cnı kahramanlık hevesi, çok ekipleri iki gün içinde çeşitli semt yasaklıyan BriandKellogg Paktını rek bu memleketler hakkında daTRAŞ BIÇAGl içyüzünü Sğrenme'den, gelişi güyaygındır... Olaylan tahrif etlerde boş arsalara çöp döken 150 imzalaması, 1934 te Cemiyeti Akha büyük sempati yaratabilmişlerANKARA 127318 İST. • 442636 vam'a girmesi v e 1935 te Fransa ile zel bir iddiada bnlnnmnstnr. mek, yalan v e iftiralarla, kisi kişiye para cezası uygulamıştır. dir. yaptığı saldırmazlık anlaşması bu ve müesseselere saldırmak v e Once, Başgil'e ?nnn hatırlatBu şekilde Kruçef'in «Barıı içinsiyasetin delillerini teşkil eder. böylece siyasî yatınm yapmak, mak isteriz ki, Inönü'nün çok de beraber yaşama» politikasım üç llâncılık: 8277/1457 bir hastalık haline gelmiştir. partili demokratik rejime geçîkinci Dünya Savaşından sonra açıdan incelemek mümkündür : Başgil de ne yazık ki, bn hasmemiz husnsunda samimî olnp ise 1945 tarihli Yalta Anlaşması ile 1 Batıda statükonun muhafatahşa tntulanlardan biridir. olmadığı şimdiye kadar cereyan . Barış tçinde Beraber Yaşama polizası. Gerçekten bu hazin heves ve eden olaylarla ispatlanmış ve I tikası Stalin tarafından tamamen zihniyet Basgil'Ie beraber git2 Buna mukabil komünizmin tarihe mal olmuştur. 1950 seçim terkedilmiş v e Rusya bu anlaşma Otobüı Isletmesi personeJi için alınacak olan 98 adet deri tikçe genişlemekte ve gelişmek Asya ve Afrikanın geri kalmış lerinden sonra, yüksek rütbeli ile Uzakdoğuda Kuril Adaları, Kucaket beheri 200 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf tedir. Ucnz kahramanlık hevessnbaylar Inönü'ye D.P.yi bertamemleketlerinde yayılması. zey Sakalin ve Mançuryayı almış, usulil* 18^0.964 salı «rünü saat 16 da eksiltmeye konulmuştur. lilerine imkân vermek, toplumraf etmek hususanda hiç bir Kruçef bizzat kendisi Rusyanın »,. • • . • . » • 11 1 • Doğu Avrupada ise, Doğu Alman.1 Şartname Hesap İşlerinde görülebilecektir. İhaieye iştirak sal bir önem kazanmaktadır teklifte bulnnraamışlardır. A 0 Asya'da hürriyet savaşlannı «Wars ™'™ l ' ^ ^ ^ " ! ! : va, Polonya, Çekoslov.kya, M.caedecekler 1963 yıh taadikli Ticaret Odası ve 1470 Urahk m u re Dogu Karadeni, bolgelerı of Liberation» destekliyeceğini bilijinealan R o vakkat teminat belgelerile birlikte hazırlayacaklan kapalı cok bulntln ve ara.ıray»gmur.[ m direrek bu noktayı açıkça belirt u r zarf teklli mektuplannı ihale günü saat 15 e kadar Başkanta. dıger bBlgeler çok bnlntln m u j t u r O rt,dogud« tran v . tsramiştir. ve srasıra kar yağışlı geçecek el'in içişlerine kanşmaya başlıyan hğsmnt makbuz karşüığı tevdı etmeleri ilân olunur. Postada 3 Tarafsız memleketlerin dosttir. Rüzgârlar knsey ySnlerden, Rusya, 1940 da Türkiyeye Boğazlar raku bukeak gedkmeler kabul •diünez. luğunu kazanma politikası. Sert sakala: 0,08 m/ro Marmara ve Egede orta knv Anlaşmasının yenilenmesini teklif Kruçef bu şekilde geri kalmış vette ve sonralan kuvve<lice. etmiştir. Stalin 9 subat 1946 tarihli (Basm 1390 • B. 92/1442) memleketlere iktisadi yardım, A diğer bölgelerde hafif ve araseçim nutkunda Marksizm LeniM/S FETHİYE merika ile teknik, kültürel ve iktinra orta knvvette esecek, bava nizm'den söz açmış ve Batı ile Kosadi rekabet ve Asya, Afrika mil sıcaklıkları düne nazaran biraz münist Bloklannın aralannda an22 Şubat 1964, 10 Mart 1964 tarihleri arasında artacaktır. liyetçiliğini Batı emperyalizmint Rotterdam, Bremen, Hamburg, Anvers, Londra laşmazlık çıkmadan yaşamalanna karşı kışkırtmak yolları ile komü FEVKALÂDE KESKİNDİR limarJanndan Türkiyeye yük alacaktır. imkân olmadığmı söylemiştir. Ednizmin bir gün mücadeleyi kazanaŞUBAT 8 RAMAZAN 24 ward Cranshaw'a göre Stalin bu SÜRA1 cağını ummaktadır. Zaten Maks'ın devrede pek muhtemel olarak bir E a u bundan 100 sene önce Batımn FranK 3 M ara dünya komünist ihtilâlini harbc Hı EMNİYfî sa ve Ingiltere gibi sınaileşmiş a ç le çıkarmayı düşünmüştür. Buna O 2 ü devletlerinde olacağını tahmin etrağmen Stalin hayatının sonuna INTİZİM tiği komünist ihtilali bugün Asya ve 222G3 V. 1 7.03 12.23|15.15 17.33| 19.06! 5.20 doğru tutumunu değiştirmiş 3. Dünya Harbinin Batı emperyaYÜZDNOZÖ OKŞAR GİBİ TRAŞ EDER ve Afrikada harbe lüzum olmadan E. 1 1.31 6.56' 9.42112.00' 1^3(11.43 listlerinin kendi aralannda dış paBANKALAR CADOESİ, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA üâııâcılık: 8076/1469 İlâncılık: 8047/1459 perde arkasından yavaş yavaş yaTEIEFON 4.4 76 6 3 . 4 9 56 7 0 TEIGSAF: KOÇTUĞ İSTAN8UI yılmaktadır. Kullanılan vasıtalar değişmiş, fakat gayc aynı kalmışXI = tır. den bfltfln bötfln «labillrdl! arap sabannyla! ECUMHURÎYET'in Tefrikası: 21 Reklâmcılık 444/1448 Kapıeının çocngtınn hınçla B E Hem, eğleneeli olnr blr erkeğt öpeceğim gellyor makinenflnden itip içeriye glrdi. = baskasından aymp (tendine leri. Hep karsımda göreyim lsPROF. NTMBUSTJM MACEBALABk Oğlan, tam eşikte dnrmnş, = bağlamak. tnsana «stünlflk tiyomm. yol vermiyor. Kımıldamıyor, = dnygnsn verir. Bir denemell... A... yeter artık! bile. Sanki gelen insan d e | i l . = Köksal'ın ailesi de cengin: BaSırma da ilgilenmiş, eflenOysa, ynkan kiroeılardan biri = bası Edremitte sabnn töccanymişti saçı knrntnlarken. Fakat mış. Hiç degilse, yanındaki kı sini tS nzaktan çördü mfl, he = fazlası, can sıkıyor! Aksamdan men koşar. Büyük kapıyı açar, 5 zı. bir gezmeye, bir sinemaya beri baska konn yok. Hep searkasından da «ıntarak bekler: gStfirecek kadar paran var, eeşnarlar. Bayılacak, bafıracak Bahşiş alacak onlardan; çiklet C binde! neredeyse. ~ Filolojl bBlümflnde rrkek a ı . paran koparacak!... Zaten slnirliydi Sırma YılmaSırma: «Dilenci maknlesü...» = GSnfil eğlendirmeye hlle Insan n n yüzfinden Cniveniteye gitdiye söylenerek yurüdtt. Bir 5 bnlnnmnvor. Ah, şimdi meselt mek bile cam Iftemlyordn o gün sn veledi gfizel bir döve s Teknik Üniversitede oiıavdı, şrflndenberi. Kendlsinl yiyor: AHab razı olsnn bakkal Ko= Tılmaz çibilerin, KSksal gibl eekti, vallahi! «Ne yaphm? ne vaptım M Hilye. ço'dan. O söyletnisti: «Knrtulerin pesine mi dfineTdl! Befen Sıcağı sıcağma biıirmiş<i işi: tonda! Hiç .. tkl kere dans etHırslı hırsh koridorn geçer = luşta bizim madamın berberi Bankaya koşmo<ı, parayı getir tim o adamla, hepsi b n ! » An beğendiğini, evien korkmadan, ken, y a n karanlıkta yüıüne = En külüstörü. mekteptftn eıktı lardı: Biraz kızar, kıskanır, daYunanistana, oŞlunnn yanına miş, aksama da evdeydi seşuarbir şeyler çarptı. Baktı, Şerlfe 5 mı, 3000, 4000 Hra aylıtı ax gB hanımın pazen entarisi. Yıka* E rılır .. Ama hfltfln bötün bomfverlesmeye eidivor. Dükkândalar .. ki esravı nvenn fiyatla satamış, hava yağmarln diye ora E tlk heves, öçfinO de çalıştır malan için bir sebep yok orta rflyor. <îa. Amerikalıyı bile çSrmerBİşcak. Mösvö Dimitri bir baksırt. ya, kaloriferlerin bSyfik born E mıslardı. Annesinin, Sırmanın, Oraya da girilmiyor k l ! Hel« ti. •sterse...» snna asmış. «Hay patlayın, ge E îoejin saçlannı ıslatmıs. tarakendisi gibi kızlar, ne mflm. mıs, kovmnstu her birisini bir Avsel hemen adres almış, git kfln! 2000 kişi başvnmyor. 10 I, berin hepiniz!» İllâllab bn ka> = Bazan; «Ne hali varsa g5rtanenin altına. pıcılardan! Çekilmezdi artık. = •nisti. 80 i kazanıyor imtihanı. Piyansön, diyordn; amaan... lânet eo ?ibi blr şey. Haksızlık, val Ablası gitsin, mal sahibine şi Ş ö v l e pek hir şeyîer yok. Küolsnn. Aptalın biri! O benl bıtr)«k bavılmısfı: «Ne tatlı bir k&yet etsin. Kovdnrsnn!... E lahi! •'Mür bir kaç knltuk. kötü rakmasa. ben ono bırakacakhm, sıcaMık vprivor!» Bovnna soMnthiş sinirlenmişti. E •vnalar. bnrda lefenler... raten. Hiç evlenîr miylm zflrnvor «Snravı cevirince soÇnr Kızıyordn Fakat, kendi odalanmn ka E gflrt çocnkla?!» mıı?» «T5n dü*me ne lcin?» Fliolojiyl bltirenlere lyi para Ama. sao knrntma makineleSahlbl A N K A K A K(?K«»!SU : puını açınea, birden bfltün 8f E vermedigi için hfikHnıete; ber •îni eörüncp. birden bevecantşte, onsnz da yapamıyordn. Yemekten sonra sesnrarlan Atatürk Buivarı Ytneı Ap NAZİMENADt kesini nnntta. Eşikte, a ğ n açık E istiyenl Sgrenci almadıklan 1 'aTiını<rtj D'ha venivdiler: veptemÎTİem^lerdi. Üstterinl 5rt Vakit seçirmek niyetiyle bile VtlMlŞKHlB kaldı: E çin Teknik Ünivergiteye; Ay<enivıJMer Tam heŞenrtiSi renk olsa, böyle blrlsl lâzımdı: T n ı nıfisler dİTpJce, sıkı sıkı bağla» Telefon : 12 »5 44. 12 O 2C S GatO Tayın MOdflru Sayısı 25 Kuruş segillle sözlfl oldngv için KBkKarsıda, ledirde, ayaklannı E *?• Acık krpm. fîldisi Hem de bioer katmaya hayata. Toksa 12 09 ««. 17 57 35 Tamam!... ECVET GÜREStN »al'a; kendisini bıraktağı için nzatmış, şey otnroyor. Şey, if mektebin tadı kalmıyor. Git, kendilişînden dnrnr . ama ISkırdısı bitmlTOrklye # Harlcl Yılmaza; seşnarlara hayran U r a Kr. Llra Kr. te!... Hiltondakl Amerikaü... E ders dinle, not rnt, çalış, imtiDOĞÜ tLLEKİ B f K D S U : relince. yor hSlâr * hayran bakıvor diye annesine; Robert! E ^~^ hana çir .. Çekilir mi arada biFatlh Paşa Mahalltsi Şfft«HS''Cld) diŞ'ni belli etmemek •«•nislnl almaya ıritsen... Van tşlerinl fuien ldara edea 1M1.00 SeneUk 75.00 Sokagı No S Dlvarhfikıı kazancını ailesint harcamayıp GSzIerine Inanamıyorda. Ne E raz da rnacera olmavmca?! Sorumlu Müdür: lein: «Hor knllanılmıs..*. «boya tvi kandırdın. adamı. Bn S ayhlc 40.00 rele/<m: I0O1 80.00 dükkân lcin saklıyor diye abreden çıktı bn? Nasıl geldi?!... E (an bozuk..^ «snrası kapkara» Peki, simdî ne yapacak? Kfik fivat» vfrmtTâi dönvada. Kayhan SAĞLAMER S aylık Î2.0C Iasına: sakat diye kızkardesi44.00 * Hepsi gülüyorlar: E fflân dive a5ız vapıvordn. Ov. sal'ı ayartsa... Aysesfllle nişan Bir hpvooanlandım, banka ne; dısanda kavga eden kapı* Çok mn şasırdın? E tLLKKİ BfKOSU : sa. kirli ^aflorp Cîzik bile yok It gibiler; ama gözleri uldır kansmacak dive! cıyla karısına; ynkanda, tepeGazetemlze gSnderilen yaalar koKOçüksaat Mfydan' Cdlrnp Hanı Çavnş kalkmı", elini yakala E iMlerinde. Bir «ilinsin . fıldır. Sırmaya 5yle çeliyor ki. Annevle tpek «Inrop dnrnp Basan ve Xayan nulmm, koculmssın lada edllmez ADANA lVl^fnn «55C haska bir küçük nöKe de ba Ierinde atlayıp ziplıyan bir nn mı?, saüıyor kahkahalar ata sevinivorlar: Sıkı sıkıva pa7arlık etmiştl. CtTMHtTRlYET Matbaacılık ve • maranın çocngnna... Herkese rak: E yır dpmer. Ne jrü7f1 Ronııtjda anlasmıslardı. tlânlardan mesuUyet kabul olun Gazetedllk T. A. Ş. Cagaloglu BU gazpte. BA«=IN AHLAK YA. kızivordn! f Artzi**ı v a t 1 ^ Belki. nntı AvspçülOn Naoi! fla mril nırıl oldo Tivor. od^tTi c * v a r dlm a ı Abone ve İlân l*lerl tçln zarHalkevi Sokak No. 3941 ptrm«tlr SASINA uymayı r tın ustfine tAbone» veya «îlân '^JlllllIllIIIIIIIIIllllIlIllIIIIIIIIIlllIllllllllIlllllIlIlIIIllIllllllUIIIIIIlllIlIIIIIIlllllIllIllfllllIIIIIIlllVlillJIIIİIIIIVIIIlIlIIIIlllllIIIIllllllIlllillllllllllllllllllUillIllllllIllIlllIlllllllIllllllllllIlllt^ Servlel» kaydının konması lâzıredır. JOB JOB JOB ExNCYCLOPAEDIA BRITANNICA Bursa Belediye Başkanlığından . , BORNOVALI BATTANiYELERi JOB JOB JOB KOCTUĞ IŞLETMESİ CumhuhYet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog