Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Belçikada iki Türkün Maden iyçisi Kavalcıoğlu ve Gürcüsoy Linguafonla yabancı dil öğrenselerdi alış veriş ettikleri mağazada yanlışlıkla alkol yerine ıneUlik alkol alıp zehirlenmiyeceklerdi. Parasız izahat: Linguafou Enstitüsü, Ankara Caddesi No 107 tstanbul ( Tel : 22 92 30 ) İlâncılık: 8136/1465 Ölümii î 40. yıl sayı 14197 umhuri KURUCUSU: 3TUNTS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KANLI TOPRAKUR Bomanı Toplumun bütün değer çıkarı için kuüanan birı romanı. şahsi F. 10 REMZİ, Cumartesi 8 Şubat 1964 Üâncıljk: 8135/1461 Kıbrıs buhmnında Amerika Makariosu[ =/ /sorumlu,, tutuyor |. Bir Kongre üyesi, Makarios, Sovyet yar E= dımınıkabuletmekle hata işledi, dedi. = Fred J. ZUSY bildiriyor | | VVasbington 7 Amerıkan basınının Kıbrıs buhramnın =Z= başlıca sorumlusu olarak Başpiskopos Makarios'u göster :== mesinden sonra, Amerıkan başkentinde de aynı temayül şş lerin belirdiği görülmektedir. Amerikan gazeteleri buhra j ^ nin meydana çıkmasında ve gelişmesinde Makarios'un büyük payı olduğunu belirtmekte ve Başpiskoposu suçlamaktadırlar. öte yandan Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerinden Snyder de dün Kongre'de yaptığı konuşmada, »Makarios'un Sovyet yardımını kabul etmekle ciddi bir hataya düştüğünü» söylemiş ve General Grivas'm Kıbns'ta komünızmin gelişmesinden Makarios'u sorumlu tutmuş olduğunu hatırlatarak. «Makarios şimdi tam mânasiyle tecrit edilmiş bir haldedir Baspiskopos, yüzde kırkını komünistlerin teşkil ettiği kendi cemaati üzerindeki nüfuz ve kontrolünü dahi kaybetmiştir> demiştir. «Washington Post» gazetesi bugünkü başyazısında Makarios'un Ada'da barış ve düzenin korunması için teklif edilen Ingiliz Amerikan plânı^S Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Adada çarpışmalar devam ediyor İngiliz kuvvetleri duruma hâkim olamıyor Londra, Kıbrıs buhranına yegâne çözüm yolu olarak, ortaya bir nevi taksim şeklinin çıkabileceğini ima etmeye başladı Rauf Deıtktaş dün Londradan Ankaraya döndü Her teçtn S^" A d a ğiinü biraz daha ezmektedir. Âcil ve tesirli çareler bckliyoruz Dün saat 19.35 te Londradan îstanbula gelen Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş Yeşilköy Hava Alanında verdiği beyanatta, Ada Türklerinin ean ve mal emniyeti konusundaki soruya ceArkası S». 7. Sfl. 3 de LiMASOL liirk köyjeri Üe iriibai kesildi Parlâmentodd bu hafta Bina kiraları kanun tasarısı Haftanın portresi Ibrahim Öktem Koridor 5. Sahifenizde Enerji Bakanlığına bağlanacak daireler dün belli oldu • Rumların yaşadığı bölgeler Türklerin yaşadığı bölgeler Rum . Türk karışık şehirler Yukandaki harita. İngilterenin «The Sunday Times» gazetesinden alınmıştır. Gazete haritanın başlığını, «Taksim fena bir fıkir olabilir, fakat fülen gerçekleşiyor Kıbrısı bolen duvar» şeklinde vermektedir ve yazısmda da Türklerin göç na reketlerinden bahsetmektedir. m Rusya N.A.T.O.'dan Kıbrısa müdahale etmemesini istedi Kruçef dün Makarios'a da bir mesaj Moskova 7(A.P.a.a.) Rus Başbakanı Kruçef, Amerika ile diğeı NATO devletlerinden Kıbrısa mu dahale etmemelerini ve Ada Hukümetinin kendi öz işlerini kendisı nin halletmesine meydan vermele rini istemiştir. Sovyet lideri bu talebini Başkaı Johnson'la Türkiye. Ingiltere, Yıınanistan, Fransa ve diğer NAT( devletleri Hükümet Başkanların gönderdiği birer mektupla ile' sürmüştür. Mektubun bir sureti bugün b rada Sovyet Dışişleri Bakanı A' ,drei Gromyko tarafından. Ameı kan Büyükelçisine tevdi edilmİ5tı , Mektubun beş sahife Tuttuğu sn lenmektedir. Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Sofokles Venizelos Ankara 7, (CumhuriyetTclek*) Başbakanhkça alman karar gereğinc Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığtna bağlanacak daireler ve teşekküller, bugün belli olmuş ve 4951 sayılı kanuna dayanılarak kurulan Enerji ve Tabiî KaynakLefkoşe 7 Kıbrıs köylerinde lar Bakanlığı, bugün fülen tesekbütün şıddetiyle bir iç harb yenıkül etmiştir. den başlamıştır. Dün Ingılızlerin Başbakanlık kararına göre, Baçgözü önünde cereyan eden Arpalık ıbakanlığa bağlı olarak çalışan (Aysezomena) çarpışmalarına InjAtom Enerjisi Komisyonu ve Teşgilizlerin seyirci kalmaları ve mü jkilâtı, Bayındırlık Bakanlığına bağ dahale edememeleri, durumlannı h Devlet Su tşleri Genel Müdürbütün çıplaklığı ıle ortaya koymu» lüğü, Sanayi Bakanlığı Merkez Ku 1ur. Başhyan iç harbi, lngilizler ruluşu ile bağlı kuruluşlar araönlıyemiyecekler ve masum vatan daşlarımızın kanları yine döküle sonra, 61ü ve yaralılan taşımaktan sında bulunan enerji ve maden daireleri, Elektrik Etüd îdaresi; cektır. ibaret kalmıştır. Dünkü çarpışmalarda Aysezometngilizler, hâlen Adada müşahit; Maden Teknik ve Arama Enstitüra (Arpnhk) köyüne uzun müddr* ıık yapıyorlar ve çarpışmaları sey sü; Türkiye Kömür İşletmeleri yardım edilememiştir. Ingilizlerin. rediyorlar Nitekim çarpıçmalardan Kurumu, Petrol Dairesi. Türkiye tek gayreti. çarpışmalar durduktan Arkası Sa. 7, Sü. 4 de \ ArkMı Sa. 7, Sfl. 8 de Ticaret Bakanlığı bir bildiri yaynüadı Gaz darlığı yaratanlar takip ve tecziye edilecek Piyasaya normalin üstün de gaz arzedildiği hald e, bazı şafanktnn stok yapmalan sonucu sun'î darlık yaratıldığı bildiriliyor Ankara 7, (Cumhuriyet • Teleks) Zam yapılacak maddeler arasm<'.a «gaz» ın da bulunması bazı şaıı.'larin gaz stoku yapmalarına • ebep olmuş ve hissedilir şekilde ıir gaz darlığı başgöstermiştir. Bil ınssa büyük şehirlerimizde halkın oğunluğu mutfağından ısıtmasma Kadar gaz kullandığı için bir zamanların modası haline gelen «kuy ıııklar» gaz kuyruğu ile geri dönnıüştür Bu konuda Ticaret Bakanlığı bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride bazı şshısların asırı menfaat temini Arkası Sa. 7, Sü. I de Merkez Birliğinin (2) numarah adamı Atina 7 (Ozel muhabirimizden) Sâbık Yunan Başbakanlanndan Sofokles Venizelos, Giritteki siyasi bir kampanyadan dönerken dün sabah erken saatte bir yolcu gemısınde vefat etmiştir. Bir akciğer hastalığından ölen Venizelos 69 yaşındaydı. Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Son 20 yıl zarfında Venizelos muhtelif seferler, kısa fasılalarla C.H.P. küçük kurultayı bugün KAR YENİDEN BASTIRDI £v\'elki gece y a rısı başhyan kar yağışı, dun aıis«uiii, kadar araBaşbakan ve Dışişleri Bakanı ola saat 14 te Başbakan Yardımcısı ve lıklı olarak devam etmiş ve ısı eksi 2 dereceye düşmüştür. Çamlıca, Levent. Esentepe ve Yeşilköy rak vazıfe görmüştür. C.H.P. Genel Sekreteri Kemal Sa gibi yüksek semtlerde karın kalınlığı 1015 santimi bulmuştur. Ege üzerindeki alçak basınçla Bal Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Arkası Sa 7. Sü. I de kanlardaki >üksek basıncın etkisi önümüzdeki günlerde de devam edecek ve yer yer kar yağışı olacaktır. Denizlerde ise fırtına bütün şiddetiyle devam etmekte olup gemiler koylara sığınmak zonında kalmışlardır. İstanbul yolcu gemisi Marsilyada n kalktıktan sonra şiddetli bir fırtmaya tutulmuş ve Cenova'ya güçlükle girmiştir. Ayrıca ahnan haberlerden, bütün yurtta şiddetli bir kışın hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Ankarada da dün kar yağışı devam etmiş, sıcaklık sıfıruı altmda 5 dere ceye kadar düşmüştür. Sofokles Venizelos dttıı öldü İıtönii, G.H.P. Küçük Kurultayında Kıbrıs buhranından bahsetti Bayan Kennedy'ninı Görsel'e cevabî mesajı açıklandı Ankara 7, (**•) Cumhurbaskanı Cemâ! Gürsel'in Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy'nin ölümü dolayısiyle bayan Kennedy'j'e gönderdiği tâziyet mesajma karsı bayan Jacqueline Kennedy şu cevabi mesajı göndermiştir: C«z «labibnek için saatlenee bekleyen vatandaşla «Ekselâns Cemal Gürsel Türkiye Cnmtanrbaşkanı Aziz Cumbnrbsşkanı, Sahsen büyük bir kayba nfradığım ve üzgün olduğum bir sırada almış olduğnm müteaddit alicenap mesajlsrdan dolayı derin teşek kür ve takdir hislerimi sizin Kavga, salondan sonra koridorda devam delâletinizle Türk milletine duynrmak isterim. Bütün ederek yumruklaşma hâlini aldı Türk milleti tarafından izhar edilen serapati tezahürleri, Ankara 7, (Cumhuriyet . Teleks) ettiği görülmüş, Cömert de önünson haftalar zarfında benim Türkiye Büyük Millet Meclisi deki kâğıtlan alıp Kılıç'm suraiçin bir knvvet kayna*ı olbeşinci birleşiminde bugün e?ki Ti tına atmıştır. Birden bire ayaia mnştnr. caret Bakanı Mehmet Baydurun Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Millî mâtem ilânı ile Tür Yüce Divana sevk edılmesi için dördüncü birleşimde gerekli çokiye radyoları ve basınının, ğunluk sağlanmadığmdan bu dezevcimin hâtırasını anmak fa işari oya başvurulmuş ve Bayiçin dile çetirdikleri methidur'un Yüce Divana sevki kesinleş yeler, Türk milletinin hisset miştir. ti|i acının derinliğini açıkça ifade etmiştir. Daha sonra geçici Komisyona ütyi niyet ve hakiki keder, ye seçimine geçildiğinde çoğuniki milletimiz arasındaki ya luk kalmadığından Başkan, Mille* kın dostlnğun hem bir semMeclisi birleşiminı açmıştır. bolü, hero de eşimin Türk İki AP li milletvekili kavça etti .• Ankara, 7 (CumhuriyetTelcks) milletiyle paylaştığı prensip Millet Meclisi birleşiminı ızle i ~ Türkiye Öğretmen Dernpklerı ve ideallerini hürmftle anma mek üzere gelen vaîanriaşUr, b u ı ^ ' " ' Federasyonu bugün öır hılvesilesi olmuştur. Onun. bu gün hemen hemen b o . > =• ; • ontia y E n d ! r ' v ' a . v mlıyarak Samsun A P sederece sevildiğini, hürmetle yana oturan iki AP li natörü Dr. Fethi TevetoSlu nu anıldığım ve derin acımın nan âni çıkan ve yumruklasmah sert bir şekilde •îro'pşto e'mi'iir. dünyadaki bütün dostları kavgasını seyretmişlerdir. Samsun . v T e v e t o g l u ' n u n , 5»na f .o1s Millî mızca sahsen paylasıldığını milletvekili Bahrı Cömert (AP) ıle Egıtim BakanlıŞi bütcp=ı «örüsünilmek. bana büyük çönül Içel milletvekili Celal Kılıç (AP)' lürk^n Federasyon ıçm «feFat çcm ferahlıçı ve çurur vermek yan yana oturmakta ve siva.sı par beri, habaset vuvası» sıbi .özlerıtedir. tiler kanununun sörüşmelcrını iz nin ele alındıüı hildirirte özeüe Hiirmrllorimle.» lerlerken Celâl Kılıç'ın Bahrı Cö şöyle denmek'edır: meriti sert bir şekilde dışan dâveti Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Lokomotif yolsuzlugu ile ilgili 11 memurun dün ifadesi alındı Savcılığın dosyayı ve ifadeleri incelemesinden sonra, Vazifeyi ihmal den dâva açılıp aoılmamasina karar verHecek Ankara 7, (Cumhuriyet Teleks) daire başkanlanndan onbiri hakünsaç, Muhittin Ersun, Habib 33 Dizel lokomotifinin AID yar kında Savcılıkça tahkikat açılmış Genniyanoğlu. Hakkı Ungan, Cer tlr dımiyle almışı münasebetiyle ileri Dairesi Reisi Hakkı Tomsu, Malsürülen yolsuzluk iddiaları niha Bu münasebetle Devlet Demiryol! zeme Dairesi Reisi Fevzi özil, yet Savcılığa intikal etmiş ve buları Genel Müdürü thsan Pulak, I Yüksek Tetkik Kurulu Başkanı gün de ihmalleri görülen onbir Genel Müdür Muavinleri N'eylân Arkası Sa. 7, Sü. 5 te yüksek dereceli memurun ifadesi alınmıştır. Dizel iokomotiflerinin General Motors Şirketinden alınması kara. rı sebebiyle ortaya çıkan volsuzBa a İki AP Meeliste kavga etti Cumhurıyet, Mıllıyet gazeteleri Toplu Sozleşme yaptı ^ iddiaian ve uı aş t,r ma lığınca = #» . . . .,.••. . , . T , r,.. . lığınca kurulan tahkik heyetinin ıncelemesini bitirmesı sonucunda istanbul basınında ilk toplu sozleşme, dün saat 11 de Devlet Demiryollan Genel MüE Cağaloğlundaki Basın Sarayında yapdan bir törenle, Cumhudürü, Genel Müdür Muavinleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin | S riyet ve MilKyet Gazeteleri işverenleri ile Türkiye Gazetecir ter Sendikası yöneticileri arasuıda imzalatımıştrr. Senatoda görüşü lmesine başlandı E Törende Örfi İdare Komutanı Org. Refik Yümaz, Vali Ankara, 7 (Cumhuriyet Teleks) yatmmlarının bugünkü şartlar alE Niyazi Akı, Belediye Başkanı Hâşim İşcan, Türkİş Konfede Sağlık ve Sosyal Yardım Bajtında gerçekleştirilmesınin imkânZ rasyonu Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, İş ve Işçi Bulma Kukanlığı bütçesinin görüşülmesine j sız olduğunu ileri sürmüştür. = rumu Müdürü Necati Ahibaba, gazete sahipleri ve fikir işçiE i Muğla 7, ,(a.a.) Ege tütün pi bugün Cumhuriyet Senatosunda' Ertuğ, 1963 yılı sonunda elde edıZ leri hazır bulunmuşlardır. Resimde Türkiye Gazeteciler Sen Z yasasını takip etmek üzere bölge başlanmış ve ilk oiarak A.P. Gruılen rakamlara göre Kalkınma PlâE dikası Genel Başkanı Hasan Yılmaer (solda) ve Milliyet ga 3 I de tetkik gezisine cıkmış bulunan pu adına söz alan Elâzıâ Senatörü ı nında önsörülcn sağlık hizmctlcrı E zetesi sahibi Ercüment Karacan (sağda) Toplu Sözleşmeyi im EJTekel Bakanı bujun Kfiyregiz'de Prof. Cclâl Erluğ, Knlkınnıa Plâı yatinmlarının ancak onda birinin zalarken £örü!mcktcdir. 3İ> Arkası Sa. 7, Sü. 3 de ,nmda ongörulen tdgiık ha2nıetlerW* .••• Arkası Sa. 7, Sü. 7 de 'ııııııımııııiMmımııııımıııtıııifHMfvutnıtırııımıııiMNiıııııııııııiHi Güney Doğu Bölğesinde k n1,5 milyon trahomlu var Öğretmenier Tevet,oğluna cevap verdi Tekel Bakanı dün bir trafik kazası geçirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog