Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

îMnııııVfiıııııııııııııııııııııııııııiMiıııııınıııırıiHiiMMiııııııııııııiHriMuniunııııımııııımmnHiııımniHin; 1! Beden Terbiyesi Genel MÛdörlüğü 1 yıf 5nce verÜen roporu cevaplandırdı | Ağır sıklet kırallanmn hikâyesi | Efsanevî Sullivan'dan I baiyoz yumrukların Isahibi Sonny Liston'a.. • BAŞLARKEN İ 25 şubatta yapılacak Sonny • Liston • Cassius Clay boks roa • çınıtı heyecanı daba şimdiden | biitün dünyayı kaplamıştır. : Patterson'a iki defa biriııci ra İ vuntta yere seren, baiyoz ynm İ rnkla Sonny Liston'un, «müs: takbel dünya şampiyonu» di; ye imza atan, şair rnbla ırk; daşı, Cassins Clay'in nâraağ; lup ünvanını silip silmiyeceği ; ni, kadın . erkek, genç • ibti : yar milyonlarca insan merak : ediyor. 20 nci yüzyılın ikinei i yansının belki de en büyük ; maçı olacak bn. ; Ağır siklet dünya şampiyon • luğu karşılaşmalan, daima be i yecan fırtınaları koparrnış ve : hâsılat rekorlan kırmıs dev i taâdiseler olarak spor taritaine | geçmiştir. 22 eylül 1927 tari; hinde Chicago'da şampiyon> lnk tabtı için yapilan Gene > Tunney . James Dempsey mii : sabakasmı tâkip eden 104.943 i kişi, 2638.660 dolâr (28 milyon ; 586 bin 600 Tl.) ödemiştir ki. ! bu rakam, 200.000 lik «Maraca > na» Stadında oynanan ürn; rıay Brezilya (31) 1950 Dün> ya Kupasının finil mahiyetin I deki maçta elde edilen fntbol i hâsılat rekorundan 8 mlsli da; ba fazladır. ; tşte, Lirton . Clay mflmbak*sının büyük önemini nazan iti bara alarak, ringleri senelerce titreten, boks Urihinin müthış adamları, ağır siklet kıral larının dev maçlarını, bir filim şeridi gibi gözlerinizin önüne serecek; size, «Asil »anaUın ölümsüzlüğe kavuşan süper şöbretlerini anlatacağız. Ba enteresan yazı serisinde, «Boston'nn müthiş adamı» ve «Kabadayı boksörlerin kıralı» meşhDr Jobn L. Snllivan'dan, zaraanımızın 1 nnmaralı afır sikleti, Sonny Liston'a kadar gelip geçen, «Şimpiyonlar Şam piyonları.mn, spor tarihine al tın barflerle geçen heyeeanlı hikâyelerini bnlaeak, boğalan yıkan ucmır demir ymnmklann „**„ yummKiann mü Güreş kulüplerine yardım için karar çıktı Ajanlık tarafından verilen raporda kulüplerdeki tesis, minder ve malzeme yokluğu acı bir lisanla beliıiîlfyordu G. Saray bugün Antalya'ya Güreş Federasyonu âzası r« Böl | sonrı niharet e«rıplındırmış re ge Ajanı Bilge Tüte'nin geçen yıl birçok kıymetler yetiştiren kulüphazırladığı ve Genel Müdürlüğe : Iere her türlü maddi yardımın yaHaber bildirdiği rapor Müdürlükç» ince . pılacağms müjdelemistir. lenmiş ve müspet bir netice ver • güre? kuîüplerinde ve ıpor çevr«lerindt memnunlukla karsılanmifmiştir. Raporda. Istanbul güres kulüple tlT. rinden Kasımpaşa, Topkapı, AlRinglerde binleroe genç şan tınay, Güreş. Beşiktaş, Anadolu ve sını denedi, kimisi meşhur ol ^ Demirspor kulüplerinde tesis budu kimisi de adını dahi içittîre. = lunmadığı ve bu kulüplere her meden göçüp giti.. Bazısına söh E türlü malzeme ve minder yardıraı ret »ağlıyan ringler bazılarına E yapıimasının şart olduğu ifade eda mezar oldu.. Ş dilmişti. Ayrıca güreş için sart Demir yumruklar birisini ^ olan Fin hamamımn da mevcut olşöhrete ulaştınrk»n bir diğeri = madığı zikredilmiş ve güreş kulüpni mahva sürüklemişti. Işte E lerinin bu dertlerine bir hal çaresî yumrukların zaferi, ve zafer 2 bulunması istenilmişti. yumruklannm hikâyesi... E Genel Müdürlük, geçen yıl vericadelelerine bütün heyecanı Hff>(•!• II11111IIIII111III111111 i 11111111111 |*R len raporu 1 yıl tetkik ettikten ile şahit olacaksınız. Türkiye E Boks Federasyonn asbaşkanı E Tahran 6 (özel) Ordu futbol Tb. Nihat Işıtman ve yazarımız= Sezai Paker tarafından itina E takımımız yann (bugün) burada ile hazırlanan bn yazı serisi, = iran ordu takımı ile karsılasacakşöhretin zirveslne ulasmış, E tır. milyonlan peşinden süriikle E Antrenör Coşknn, Kılıç çittikten sonra bütün yükün üzerinde topIandığıru şampiyonlukta pek iddialı olmadıklannı ifade etti Galatasaray futbol takımı bugün uçakla Antalyaya gidecektir. Sarı. kırmızılılar pazar günü stadın açıhşı münasebetiyle hususi bir karşılaşma yapacaktır. Galatasaray dün sabah Dolmabah çe stadında çalışmıştır. Başantrenör Coşkun özarı antrenmanlar. da çok yorulduğunu ve menejer Gündüz Kılıç gittikten sonra da bütün yükün kendi üzerinde olduğunu söylemiştir. Coşkun özarı takımın son maçta biraz düzeldiğine temas ederek şampiyonlukta pek iddialı olmadığını da belirtmiştir. All Sami Ten Galatasaray idarecileri All Sami Yen stadını gezmişlr, fakat çalışmalann çok ağır olduğunu görmüşlerdir. Buna rağmen ilgililer 5 ay sonra stadm biteceğini bildirmiştir. Diğer taraftan stadı gezenler stadm ancak 1965 se. nesindt bdtebileceğini belitmışlerdir. Ordu takımı son maçını bugün Tahranda iran takımı ile yapıyor mis, yumrnklan ile büyük E servetler kazanmıs ve çoğu, E kendi şöhretlerine boynn e| E dikleri için, sefalet lçinde 61. = müs «Ringlerin raüthtı adam = ; lan.nın hikâyesidtr. E (Tann: Kabadayı bok= •«flerin kıralı: John Snllivan) = Dünya ordulararası futbol şampiyonasının iik tur eleme maçla rında Suriyeyı 10 yenen ordu takımımız Irak'a 21 mağlup olmuş tur. Yarınki maça takımımız bundan önceki kadrosu ile çıkacaktır. ŞÜPHELI ZAFER» »IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllr Âmerikan Olimpîyat takımından 3 sporcu otoaobil çalma suçundan tevkif edildiler Kayakçılarımızın son müsabakalan bugün... Takunmnz K. Slalom için B. Topal, M. Demirhan, i Z. Şamiloğlu ve O. Yüce tertibinde kuruldu Necmettin ÖCAL bildiriyor ' £••••••! j j tnMbmek, « Kıç Olimpiyatlannın kapanmasına kala kala üç gün kaldı. 23 ocaktanberi burada bulunan kayak milli takımımız Olimpiyatlardaki son müsabakasını yann (bugün) Lizum vâdisin deki K. Slalom ppstinde yapacak. K. Slalom'a fcatılacak olan kayak millî takımımız ilk defa Bahaettin Topal, Zeki Şamiloğlu, Ze ki Eryıldırım, Erdinç Ugur şeklinde ilân edildi. Sonra tekrar tes bıt edilmesine karar verildi. Müzakerelerden sonra yarınki eleme müsabakasına Bahaettin Topal, Muzaffer Demirhan, Zeki Şamil oğlu, Osman Yüce tertibîyle çıkılması hususunda anlaştnaya va rıldı. Kayakçılarımız mÜNabaka kur'alarını bu deta da son grupta çektiler.; Çıkışta Bahaettin 88 inci. Muzaffer 92 nci, Zeki 101, Osman 104 üncü olarak çıkacaklar. 145 ka yakçının katılacağı müsabaka zevkli ve çekişmelı geçecek. 1 milyon seyirci Kış olimpiyatlannı pazar günü ne kadar bir milyon seyircinin takip edeceği tahmın edilmektedır Bnz bokeyi Buz hokeyi maçlarında Kanada, Rusyı, Isveç ve Çekoslovakya dizilis ve avantajla sıralarını muhafaza etmektedırler. Çekoslovakya geçen olimpiyadm şampiyonu Amerikayı 71 yenerek hezimete uğ rattı. Isveç, 1sviçreyi 120, Rusya Almanyayı 100 yendiler. 3 Amerikalı tevkif edildi Innsbrnck (Avustnrya) 6 (A.P.) Âmerikan Kış Oümpiyadı takımının üç mensubu bir kayakçı ile iki tobogancı bugün burada tevkif edilmişlerdir. Avusturya polisinin bir sözcüsü bu üç sporcunun bir otomobil çalmak ve âmme huzurunu bozmakla suçlandınldıklarını söylemiştir. Âmerikan Olimpiyat Takımınin bir sözcüsü hâdiseyi yorumlamaktan kaçınmış ve bu işle Viyanadaki Âmerikan Elçiliğinin meşgul olduğunu söylemiştir. Takımın diğer idarecileri hâdise için cyersi? bir eğlence» demişlerdir. Fotoğraf: Necmetttn ÖCAL B. Slalom'a katılan Osman Yüce yarısı bitirirken Mersin, 6 Genç millî takımımızın kadrosundan bir kısmı dün akşam girmiş olduğu Mersin stad J , Beşiktaşlı Zeki de yomu loimanlanndaki kampların1 da bu sabah antrenör Sabri Kı * Genç takım kampına raz'dan nazari ders aldılar ve öğ! * dâvet edildi leden sonra da antrenman yaptılar. Mersinde açılan Genç Milli takım kampına Beşiktaşlı Genç milli takım natnzet kadro Yusuftan sonra, Zeki de çagsu Istanbul ve Ansara futboicu i rılmıştır. Her iki futbolcularının da ıştirakiyle pazartesi gü j nun 10 subata kadar kampa nü Mersin îdmanyuriü ile bir ha [ katılmaları bildirilmiştir. zırlık karşılaşması yapacastır Bu; karşılaşmayı Futbol Federasyonu Başkanı O. Şeref Apak da izüyecek ve 12 şubatta Mersinde, 15 şubatta Antalyada Romenlerle yapı Beşiktaş F. Bahçe lacak genç milli maçına çıkacak genç millî takım kadrosunu açık maçını Alman Fotograf. Tülây DİVİTÇİOGLU lıyacaktır. hakem idare edecek DÜN ÇALIŞTILAR SanKırmızılı ftıtbolcular dfln toplu Romenler teliyor Ankara 6, (Carahnriyet • Teleks) halde D. Bahçe stadında antrenman yaptüar. Bu hafta lig maçı yapAnkara 6, (Cumburiyet Teleks)! 17 şubatta îstanbulda oynanacak mıyacak olan G. Saraylılar bugün uçakla Antalyaya gidiyorlar. Genç millî takımımızla iki maç Fenerbahçe . Beşiktaş maçını yöyapacak olan Rumen genç milli netmek üzere Futbol Federasyoşubatta trenle nunca Batı Almanyadan hakem is [takım kafilesi, 10 ş tenmiştir. | llstanbula gelmiş olacaktır. Rakibimiz Rumenler pazartesi günü Genc takınt Mersinde dün antrenman yaptı geliyorlar BASKETBOL VE VOLEYBOL PANORAMASI Beşiktaş ve Fenerbabçe küçük rakiplertnden çekiniyorlar fki büyükler «Onlar kadar bizim de puvana ihtiyacımız var» diyorlar Haftattın asları: Erda! <F. B> ,YaIçın LT.Ü) G. Saray 4 oyuncu ile 102 sayı yaptı Ali Engin 244 sayı ile başta Voleybolda sankırmızıh ekip Bakırköy'e çok kıymetli bir set kaptırdı Kız takımları liginde ise G. Saray, F. Bahçeyi yendi Hanrlıyanlar: Tuncer BENOKAN ve Ercan TURCAN Amatör takımın yeni kadrosu açıklandı Ankars 6, (Cnmhariyet Teleks) Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 4 martta Batı Ai manya ile karşılaşacak Ümit millî takımınin amatörlerin dışında yeniden tesbit edilmesi hususunda Teknik Komiteye tâlimat verildi ğini açıklamıştır Tesbit edilen yeni kadro şöyledir: Ali (Göztepe), Nihat, Ihsan (Bey koz), Atillâ (F Bahçe), Cumali, Faik. Hamdi (G. Birliği), Osman (H. Tepe), Rifat, Nurettin, Tun cer (Sivas Karagücü), Erol (G Saray). Ayfer (Altay), Ziya (PTT), Sanlı (BJK), Turan (A. Gücü), Metin (J. Gücü), özden (A Demir spor), Mehmet (Şekerspor), 1brahim, Kemal, Hayrettin (Demirspor), Turgay (îzmirspor), Musta fa (A Ordu 1 Basketbolda bu hafta üzüeü Varujan maçın başınd» sakatlanıp Klaaman resi Beşiktaşın mağldbiyetini hahâdiselere sahne oldu. Tunçerin çıkınca G. Saray «Nedret, özer, zırlayan yegâne faktör oldu. N'ev. 2 1 H ü E r d a l ( F hiç yoktan sinirlenmesi ve hskeCnal, Nedim» tertibi ile 35 dakika seyin (F. Bahçe) 16 puvan, Iren zatın Beşiktaşın her şeyi Feridumin bâriz hatasıydı olay. oynadı. G. Saray, bütün maç b o ı ( p T T ) > A t c s ( P T T ) 1 2 puvan, Ek nn sık sık sabanın dışında alıkoyG. Saray 4 kişi ile kuvvetsiz ra yunca 5 favul yapmıstı. Ve Ned| m e ı ( D . H. Okulu) 10 puvan,' Hü ması tek kelime ile yersizdi. Ligkibi D Şafakava 102 sayı vaptı ret 39, Nedim 36 sayı ile hsftala seyin (İTÜ) 9 puvan, Nedret, Şen de fiçüncülük mücadelesine giren rın sayı rekorlannı kırıyorlardı. gün (G. Saray) 7 puvan, Akm (Î. I.T.Ü. ise Beykozu yenerken arzu Fakat üzülecek durum G. Sarayın T.Ü.), Metin (D. H. Okulu), Ha luydn Blihassa Talçın ve Alper, 4 kişi ktlmasıydı. Fenerbahçede luk (B. Spor) 5 puvan, Tunçer (F. genç arılann sivrilen oynncoları Hüseyin sakat olduğu için oynama Bahçe), 4 puvan, Ferhan (F. Bah oldu. dı , bu „ hafta, , J Î.T.Ü. li Hüseyin ise çe), Demir (PTT), Hallt (D. H. O Kız takımları liginde ise GaJa duzeldığınden Beyoğluspor maçıj kulu), Richard (M. Spor) 3 puvan, Itasaray ezeli rakibi Fenerbahceyi na çıktı, fakat sag elini kullandı Yaman (İTÜ) 2 puvan, Ali (D. Şa! e zeli havadan uzak bir maçtan son sadece. faka) Varujan (G. Saray) 1 puvan. j r , kolayca yendi. Kuvvetsiz Fener bah e Haftamn 5 ası: 1 Erdal (I\ Ttkımlar O. B.M ? > Güneş ve Canel vâsıtasiyle Bahçe) 2 lren (PTT), S Rie F. Bahç* lt 1068 700 36 rakipleri önünde tutunmak istediy hard (M. Spor), i Haluk (B. G. Saray 11 1 902 603 31 se de, Galatasaraydan Afife ve Spor), Ekmel (D. H. Okulu). 12 3 894 672 30 Alevin güzel oyunlan Fenerbahçe I.T.Ü. 12 Haftamn takıraı: D«niı Harb P.T.T. 4 809 7S6 28 ye fırsat vermedi. Fenerbabçe kız Okulu. t 829 777 26 takımınin 3 set boyunca aldığı 22 j D. H. Ok. 12 5 689 746 23 sayı, Sarılâcivertli takımın kuvHaftamn hakemlari: GundOı Ak Modaspor 11 Kad. Spor 12 I 661 789 18 vet daramnnu açıkea göstermekte tu( • Aflf Kavalı, Beykoz 12 10 S991043 16 dir. Sayı Kırallıti B. Spor II 661 7S5 16 1 Ali Engin (D. Şafaka) M4 ıa D. Şaf. 11 632 »70 14 tkinei yarının İlk baftaatate çıyı, 2 Hüıeyin Alp (İTÜ) J07 *akardıkları oyniM t 5 n haftann I Istanbul Radyosu Program Mu yı, 3 Erdal Poyrazoğlu (F. BahtDDtALI AlUy dün Ş«ref dürlüğü son istekleri nazan di£VOLEYBOL ası snnlar olmuştur: çe) 200 sayı, 4 Hüteyin (F. Bah Madtnda aatj*nman yaptı. R«simçe), 195 sayı, 5 Ekm«l (D. Harb tlk yansı Fenerbahcenin liderli 1 Talçın (İTÜ), I Semlb d« bu hafta iki maçta da şanslı kate alarak bundan böyle pa/wr gunlerinden başka cumartesi gün(B. Spor), 3 Are! (B Spor), olduklarını Okulu) 189, 6 Nedret (G. Saray) ği ile kapanan göyliyen 2 Altaylnı e r j d e D . Bahçe stadında yapılaABDURRAHMAN KÜÇÜK Abdurrahman Küçük Innsbruck J 1 7 9 7 ı r e n ( P T T ) 1 7 7 ) g Halit ikinei ve (kader yarışı) geçtigi1 ^ j futboicu.. cak 1 inci Türkiye ligi maçlarını ta yaşınm küçüklüğüne rağmen yarısı bitirenler arasmdaydı. İşte (D. H. Okulu) 174, 9 Akın (Î.T miz hafta içersinde başladı. naklen yayınlamayı kararlaştırÜ.) 166, 10 Leon (M. Spor) 161 Küçük yarışm finalinde görülüyor Geçen haftamn en büyük hâdimıştır. sesi şüphesiz ki şampiyon adayı Galatasarayın rakibi Bakırköye Masa tenisi kıymetli bir set kaptırması oldu. Böyleee Fenerbahçe ile Galatasabölge birinciliği rayın verdikleri set sayısı bir hiza Masa tenisi bölge birinciliği ıru fa geldi. Cumartesi günü D. H. sabakalarında şu neticeler ahnOkulu önünde rahat bir şekilde mıştır. galip gelen Sankırmızılı voleybol Örtaköy G. K. Kurtuluş G K eular, pazar günü kuvvetli rakip 54, Beyoğluspor Şişlı 54), Orta leri, Bakırköy karşısında ise hav köy G. K. Fenerbahçe 53 Beyli zor maç çıkardılar Galatasaraoğluspor • Çırçır 50 Fefterbahçe yın tek set kaybına D. H. Okulu Şişli 50. Beyoğluspor Ortaköy G. maçının yorgunluğu sebep oldu. K. 50, Kurtuluş G. K . Şışü 50, Lider Fenerbahçe ise ligin sonFenerbahçe • Kurtuluş G K. 52, daki takımı Darüşşafaka önünde Kurtuluş G. K. Çırçır 50 eksik kadrosuna rağmen çok rahat bir galibiyet aldı. Haftamn en Bülent Eken istifa etti zorln mücadelesi ise ilk yarının fzmır 6 (Tclefonla) Göztepe muvaffak ekipi Beşiktaş ile Beyoğ takımınin antrenörü Bülent Eken, luspor arasında geçti. Siyahbeyaz bugün kendisine verilen para reh takım tek set almadan maçı kay zasını protesto etmek gayesıyie ı.>bederken beceriksizliğin ve tecrü tifa etmiştir. tdare Heyeti yann besizlifin örneklcrini gösterdi Bn Voleybol licinde nldukça hareketli bir hafta çerirdik. Rcsim(bugün) toplanacak ve mııhtemearada koçları Nevzatın kötü idade haftamn nıadaruıdan birisi görülmektedir. lcn istifayı kabul edecektır. *<• Beşiktaş futbol takımı dün yap da Beykoz ile yapacğı maça hazırtığı çalışmalarda hırslı gözükmüş lanmaktadırlar. tür. Siyahbeyazlılar yann saat 14.30 , Güven ve sakatlığı geçen Sanlı bu maçta oynıyacakîardır. Beşiktaş menejeri Sadri Usuuğlu Beykoz maçı için «çok çetin bir maç. 2 puvan için çalışacağız. Bizim de onlar kadar puvana ihtiyacımız var» demiştir. F. Bahçe Fenerbahçede dünkü antrenma. nmda pazar günü Kasımpaşa ile yapacağı maça hazırlanmıştır. Sarılâcivertli futbolculann nefeslerıni açmak ve bedenlerini rie form^ sokmak için Eşref Aydın antrenmana nezaret etmektedir. E. Av. dınm futbolcuları sıkı bir sekilde çalıştırması oyuncuları sevindirmiştir. Fenerbahçeli idareciler Kasımpaşanın sonuncu olmasının hiç bir şey ifad° etmediğini onların da puvan almak için her türlü çare. ye basvuracaklarını söylemekte ve takımlarımn bu maçı da 2 puv?n ile atlatacaklarını ifade etmektedirler. Cumarlesi maçları da Radyoda yayınlanaeak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog