Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

V , I M I I : 5 t\i . ı r.jL EKS • IIIIIIIIÜIIIIIM B K/ııiıı * son aşkı! Brigitle bu ay ' t ı v ı s ı m ı t H u ı ı v • • 9 w\ 1 llllll Haztrtıyaa : Kadret StMAN Kim? Nerede? Niçin? Ne Demişti? «Galip gelmeyi biliyorsun ama, bundan faydalanmayı bilemiyorsun.» Kartaca'mn biiyük ve değerü kumandanı Anibal, düşmanını eze e?e Roma'ya yaklaşmış; lâkin son darbeyi vurmak için. şehre girmekte tereddüt etmişti. Ertesi gür. Romahlar tnparlandılar, şehri savundular, bir süre senrs da Anibal'ı geri çekilmeye zorladılar «Fırsatı kaçırmıyalım.» diye çırpınan Mahribal. bu durum karşısında yakın arkadaşına kırgındı. Bu kırgınlığmı, yukarıdaki sözlerle belirtmekten kendini alamadı. Bir düşürrce bir p,m: Bu da Itf.r mantık tkinei Mahmut «U ^rinin çok zalırc bır devlet adamı vartiı. Par iişahın yskınlanndan olan HSlet Efendi ismli/tnı adam, olur olmez geb*p lerle, herkesi rferi iisine gsmmszlar ve öldür türdü Bır defasm<? a. vıı» ölüme mahküm eHır liği biri için. «da/IB çok gtııçtır: «cıyınız,» diye ;efaatte bulunaı^Bra. hiddetl* şn cevabı verdi. «Yahu; ona gemjtir kiynnynı, *OTB ihtiyardır kıymayro, der dSTursnnuı. lyi ema. öldürmçk için her zsmat torta yaşîıyı ner*den bulaeağız?» Brezilya'da evleniyor l!!!l!!ll!llllllllllin Diiğünün Rio karnavalında yapılması nflhiemel, Oanaf, zengin bir ailenin çocHğn olan Bob Bu Sözü Beğendinİz mi? / Mm. Dc Stael «Ruh, bir damlada bin ceherrnemin alevîdir.» DAMLALAR: Bir tek vatanı mız var: Biiyük, çilleli, fakir, Bir yanı gözya şa, bir yanı şiir... Şinasi Özdenoğiu B. B. son filminde Anthony Perkins ile Yurt güzellemelerinin içli ve özlü sairi, Türk okuyucusunatkendisıni hayli ozletmi* bulunuyor. ŞBu iki mısreı küçük bir arntafan olarak «unuyo ruı. Brifltte Bardofnun hayatında «•MlttltllMIIMMIHIfimiMlltllltflllllMMIMIIMIIIMIIIIMIMMIIMIIHIIMMIIIIIIMUIIIIIIIIItlttlfltlllllUIIIIIfttlfl 27 kvsım 1963 tarihi bir dBnüm noktası fibi kalacak muhakkak... Güze] linema yıldızı o gün Gilbert Becaud'yu alkıslamaya gitmiftj. Bob Zaguri de ona refakat edlyordu. Sshnede ise Brigitte'in esH »evgilisi Samv Frey mesleÇinin en büyük rolünö oynamaktay dı. Bob'un koluna garılmıs olan Brigitte durraadan gülümsiyen bu yakısıklı delikanhya kendi kaderinl bağlad.gını ilân etmek lstiyor l»y<5ı gene fiş.k olacaktı. damcafız onlara tek bir kelime da tanki... Brigitte hayatında ilk defa ba? bile söylemek istemiyordu. Bunun Tek kelimeyle Brigitte o gün kadınlar gibi seviliyordu. Yal la beraber, oğlunun arkadaçı olan ka Bob Zaguri'ye «evet» demişti. nız kendisi için seviliyordu... Fss Kıralının yaveri vürbası ZeOnun içindir ki Brigitte yakm rifi'ye su iltifatta bulunmustu: larına içini açtı, kısa cır «üre son Brlpitte çok hoş bir kadın, Belki aldananlar bulundu ı m ıra cvlenmek istedigini açıkladı. istene Bob onnnla pekalft evlenebilir... Bob, Brigitte için hiç bir ıımın Brezilyaya yaptığı seyahat de bu geçiei bir flört olmamıştır. Daha kimseler için bir sürpriz olmadı. Bir Italyan otomobil firmasının baslangıçta Bob'u derin bir aşkla Brezüyadaki temsilcisi olan Bob sevdiğini anlamıştı. 'Bob da ken150 kuruşluk biletleri karaborsada 5 Hraya satılan çocuk sinemadi yönünden ona bal g.bi âşıktı.Zaguri bir aylık ayrılıktan sonra isinin başına dönmek zolaruıda çoğunluğu büyükler teşkil ediyordu. Fakat yine de Karîisına zengin bir Brigitte deCasabianca'da eczacılık yapan gil de fakir bir kız çıksaydı ve runda kalmıştı. Oysa, Brigitte onBob'un kardesi Eddıe ile, henuz çocuklar, tatlı kahkahalar içlnde eğlendiler bu kız gene Brigitte'in kendisi o dan bir an bile ayrı kalmak iste tahsılinı yapan öteki kırdeşı Stan miyordu. Bunun üzerine güzei yıl d:z Bob'a yalvardı, kendininden ley ve kızkardesi de «ynı fikirdeRöportaJ Mücahit BEŞER «tatlı ahmak kız> filminin tamam ler. Hazır Bob'dan bahsederken Zalaması için müsaade istedi. gurı'lerin «milyarlar» ı söz konuBirkaç saattir nemli kaiaınmsu edilince bunda biraz mübalâğa larda ölgün ışıltılarla yansıyan olduğunu söylemelıyjz. Zaguri'ler fer=iz kış güneşı, Beyoğlu'nun o mükemmel bir aüe, çok zengin bir gece işledıgi sayısız günahlaı: aiie ama yatları müteaddit malikâ. sılmeğe çabalıyordu. Kırlı bn Billanconrt stüdvolsrınds filmin neleri bulunan mllyoner ve mil sokak kedisi, çöpçülenn pazaı yarderlerle hiçbir ügileri yok... | son sshnesi de artık çckilmiş bilsabahımn rehavetiyle boşaltmamişti. Hiç seyahat etmekten hoş Zaçnri ailcsindr berkes çalışır.l: yı unuttuk'an kocamnn bir çöp Aylarca Avmpada y»?ıyabilecek lsnnuyan, nçsktan nefret eden, tenekesinin içinde. alaturka gaçok büyuk para teklifleri »Idıgı kodrette olan Bob sade bir hayat zinolarda felekten bir gece Ç a halde Fransadan ayrılıp Holly sürer. Rio de Janeiro'da, Cânblani lanlann cömert artıkları arasınwood'a bir tfirlfl gitmiycn Brigitte ea'da bir göktırmalaTanın onnn. da keyifle debelenmekteydi. cn katında otnran Bob'nn ne teertesi jtinü biletlni alıyordn. Kocaman çöp tenekesinin helefono vardır, ne de sofnktasva, Bagımsız bir hayat sflren Brimen yanında bir saate yakın zagitte önee Bob'n *nnesiyle baba <nrak.hava tertibatı... raandan beri, sırtını bir ayakkasına tanıtmak istrmişti. 5 ocak bı mağazasır.ın vitrinine dayıyatarihinde Bob Zaguri nihayet «nirak öylece duran temiz pâk gıfsnh» «ınm ebeveynl ile tanıştı. Bu da ekonomi ihtlyacından gel yimli genç adam, birden ara somem»ktedir, sadece Bob lükse düş kağm köşesinde beliriveren kükün değildir. Bir taksi şoförüyle çücük kız çocuğuna doğru atılde bir elçi ile de, bir prensle de dı. Fakat aynı anda, çocuğun he'arkadaşlık kurabilir Bob... men arkasındaki ba?örtülü yaşBrifritte Bardot ile Bob Zagurl': Bob Zaguri'ye gelince )imdi de nin evlenmesi mnhakkak ki 1964: lı kadını görürce, gözlerindekı sevinç pırıltılnrının yerini doe, belki de hiç isteoiiyerek, dost yılının evlenmesi olacak. Gençler[ larımn toplandığı bütün lokaller büyük bir ihtimal ile Şnbat ayı nuk, kaskatı bir ifade aldı: Bıde Jünün konusu haline gelmişti. içerisinde Rio'da tertlplenen meş çak gibi.. Casablanca'da, Le Triomphe kah : hor karnava! esnamnda dünya cvt. •Anneannem «inemadan çıvesinde, ve daha bir çok barlar , ne ?irecekler . kınca beni baradan alacak..» da ve gece kulüplerinde hep on Ama biliyorsunuz bu karnaval 6 yaşlarında kadar görünen dan bahsediliyordu. kırmızı mantolu. sıskacık küçük Rio"da en büyük çı!gınlıklara daiönemli bir maden işletmeciliği ma g^bedir. Belki Brigitte bundan kız, kendi^ine biraz fazla sıkıca ni idare etmekte olan Bob'un ba korkar ve evlenmp toreninln başsarılarak kucakhyan genç adabasınm yakasır.ı artık ga2eteciler ka bir verde }'^pıimasını istevebi» mı ürkek naıarlarla seyrediyorbir türlü bırakmıyordu. Ama aHr... du. Yajlı kadın bir tek kelime bile konuşmadan, yüzündeki nefreti genç adama fırlstarak, geldiği ara sokağa daldı. Hasretle dolu lefkatli bakışlarını bir an çocuğunun üzerinde gezdircn baba, bilmem kaçıncı Asliye Hukuk Mahkemesinin kendisine bağı;ladığı bilmem kaçıncı «haftada bfr gün» e işte böyle girdi. Ondan ayrılmamak için Zengin ama miiyarder değil Çocuklar eğleniyor! Bob, Bardot aiiesine tokdim ediüyor Evlenme Rio'da mı? I Zaguri oilesi ne düşünöyor ? QV\on Brigitte Bardot''ile nişanlısı, Bob, Rio'da eğlenirlerken Beyoglu: Tezatlar panoraması Saat 8a yaklajıyordu. Gür.e» kendini hafifçe hissettirmeğ» ba»lamıçtı. Önce bir muhailebiciy* girip tavuk goğsü kazandibi yediler. Aga Camii'nin köşe»indeki seyyar oyuncakçının teıgâhtarlıgında daha da güzelle?en adambalonlardan sat:n aldılar. Bir »üre vitrinleri seyrettikten sonra Galatasaraj"'a doğru yürüdüler. Annelerinin, babalannın ellerinden tutmuş renk renk çccuklann te;kil ettıkleri Babalar, anneler. aaneanııeler, dedeler pazar Mbahlannı artık (octtklanaa hasredlyorlaır da kalan küçükler ve onlann arzulannı karııhyamadıkları için üzülen annebabalar durumu siddetle protesto ediyor ve sinem» ilgilüerini karaborsacılara yardım etmekl» suçluyorlardl. Ezniniz ki, ortada sadece kendileri olıaydı, aynı kimıeler meseleyi bu derec« büyütmiyecek • lerdi. Ama işin içinde «çocuk» olunca.. ten yedikleri zılgıtların acııını ço cuklardan çıkanyorlır. Muhakkak ki, halinden en çok memnun olan kirnse büîeci. Sanırız o gün gazoı utıs rekoru kırmı; tır. Yüklenici nam ve hesabına inşaat ve elektrik tesisatı yaotırılacaktır Kasabanın adı Posof (Kar«) 1) 2) 3) 4) 5) fşin mahiyeti Şebeke tevsii ve tnşaat tçleri TL. A 660,85 Iller Bankasındaıt Kesif Be^eli Teminatı TL. 3.349,56 Sevİmli sahneler 6u arada, çok sevimli sahnelerl* d* karçnaşt.k Antraklarda olduğu gibi, filim boyunca da daima dolu olan tuvaletlerde bir hercümerçtir gıdiyordu. En büyük şaskmlığı ıse, kızlar: İle birlikte gelen babaiar çekıyorlardı. öyle ya, kızını erkekler kısmına götürse olmaz. kadınlar knrnına ds kendısi gıreratt. Bu karışıklik içinde, çfı naçar küçük ki7.ini yalnız h3i. n* kadınlar kısmına çönirren baba da, âkıbetine razı dur Çocuk, üstübas; stv^ıklam ür,nmüştür. Filimden sonra kı?a bir show programı gosterılıyor. Taklıt K I ralları, frambszlar. karnından konuşanlar hep orada Fakat a *ıl $how, muhnkkak ki »eyırcılerin kentlileri. Onlar fsyretmek daha eğlenceli oluyor. Son olarak, genç bir adam ile şipşirin iki o£!u sahnerie oinvi dık numaralar vaptılar KiiCıK ler de onları büyük bır hayran lık ve gıpta ile «eyrettıler Eîeı o anda seyirciler arasmda bn anket yapılsaydı, eminiz kı bü tün çocuklar IBüvüvünce re o> mak istersin?» sorusunu •cam baz olacağım» diye cevaplanri rırlardı, Oysa, sahnedekı küçiiklenn de en büyük srzulaı •sanınz kendılerinı seyreder, tuzları kuru çccuklardan biri olmaktı... Geçlci Malî Vetcrlik TL. Elcsiltme evrakı Satış bedell TL. 4.456, 20, 6) 7) 8) Yukarıda Işin mahiyeti, keşif bedeli ve teminatı yazılı posof elektrik tesisatı birİTn fiat esası ve kapah zarf ustih'i iV pk^;HTieye konulmustur. Tekiif zarfları en geç 13 Şubat 1954 Perşemhe günü saat 12 ye kadar makbuz mnkabilinde bankaya tesiim Bdilerektir. Teklif rarfları 13 Şubat 1954 günü saat 15 te Bankamız Satınalma Komisvonu tarafından açılacaktır. Bu tesiçler Için lüzumlu ithal malzemesi ile bazı yerli malzeme (bakır, te!, agaç direkler) Bankaca veHiecektir. Bu işlerin eksiltmesine Iştirak etmek istiyenler. YETERLİK BET.GESİ almak üzere en geç 8 Şubat 1M4 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 13 e kadar bir düekçe ile Bankaya müracaat edecekler ve dilekçelerine: a Bankamızdan müteahhit karnesi alanlar karnelerini, »lmıyanlar varsa, Baymdırlık Bakanhğından aldjklan karnelerini ve ay rıca şimdiye kadar yaphkian işlerin nevi, mahiyet ve miktarlann] eösteren belgelerin asıllarmı veya tasdikl; ömekîerini, b Malî yeterliklerini tevsik etrnek üzere yukanda yazılı miktarda \^ırlık veya krediye sahip olduklarına dair teminat mektubu vermeye selâhiyetli Bankalardan biri tarafından ve İlk eksiltme llân tairhlndfTi Bonra verilmiş bir referans mektubu veya Banka cari hesap cuzdanını. e Orneğine uygun teknüc persone] re te çhizat beyannarnesini, d Hâîen taahhüdü altmda bulunan işlere ait nümunesine uygun taahhüt beyannamesini ekliyeceklerdir. Eksiltme evrakı bedeü mukabiîinde Bankam tz Enerji Müdürlüğünden ahnabilir. Banka, işi dilediğine vermekfe veya ihateyi vapıp yapınamakta serbesttir. Vaktinde yapılmryan veva postada geciken müracaatlar, kabu] olun~.az. BAHÇEKAP!) Faal 1042/1460 caddeye kadar taçan upuzun kuy ruja katıldılar: Saray Sinem»sında pazar sabahlan tertiplenen ıhow programlı çocuk matineaine gidiyorlardı.. Birkaç »aat öncesıne kadar kiraiık sokak kadmlarınm tur attıkları »ineKaraborsadan 5 Uraya güç manın önü, şimdi kuş cıvıltılannı andıran, saf. nefieli çocuk ses belâ tedarik ettiğimu biletle sl leri ile bambaşka bir kimlik ka nemadan içeri girmeyi başannca, gördüiümüz iahne bi*i hay zanmıştı: Ne t<?zat?.. li sa»ırtmı?tı: Tıklım tıklım dola sinemada ieyırcilerin çogunlugunu çocuklar değil ds, büyükler teşkil etmekteydi. Hele araBirkaç yıl önce açıkgcz bir lartnda, lraytan bıyıklı delikanetnekli öğretmenin kendi he«a hlar da görünce, akhmız^ Ankı bınt tertiplediğl çocuk matine ra çocuk parkına girebilmek ileri çok büyük ilgi çekince, he çin tanıdıklanndan birkaç .«aat men bütün sinemacılann aynı liğine çocuk kiralayan bazı Meş yola b*?vurmaları üzerine, kü rutiyet çapkınlanm hatırlıdıkçükler için artık haftalık belli Haydl, günahUnnı «lmtyılım.. ba|ll eğlenceler arasına giren Fiüm saat 10^0 da başladı. Pi bu listemin gördüğü rağbete en yasada yeteri kadar çocuk filmi belirli kanıt, karaborsacıların 150 kuruşluk biletleri 5 liraya olmadığı için, eski dokümanter satmaları idi. Ne zaman açıldığı leri, mikileri, komedl flllmleribelli olmıyan gije daha progra ni birbirlerine geli?igüzel ekle4 a baflamasına birbuçuk saat misler, 45 dakikayı doldurunca U> da »rkasına bir «loıi» yazrmşlar. "*ken, »yer kalmadığı» gerekAlm «ize çocuk filmi. Küçüklerçesi' le kaprlı tutuluyordu. Bir ure .nr rchat hareketleri ile d«, yetişkınlerin müskülpesentçaşkınhk uyar.dıran karaborsacı :ıği olmadığı için herkeı balinnın elindeki tomar tomar bilet den memnun. Çocuğu güîüp eğler de bitince. ortalığı bir bağı lendikçe anne • babalar da teşnş çagınşt'.r aldı. Çocuk bu, lerini çıkarmıyorlar. Bu arada lâf anlar mı? Kimbılir kaç gün sinetna personeli de, hafta ara'îür kurduğu hayaller bosa çı lannda patronlanndan, yetiskin kip kstüdsp çeri rtonmpk zcrun seyircilerden. belediyeden, polis Çoğunluk koytan bıyıklılarda 150 kuruşluk bilet 5 lira
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog