Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Zengin milletler | «Okurlardanpi GELlSf GUZEV. "Mimhuriyet Çarşambadır Çarşamba Yazan: Hamdi Varoğlu Ne nmen ortsvt bir fıyat ayarşekle sokulmak ıhtıvacınrladır Ak laması vergı reformu filin (ibı sı halde «temız sehır Ktanbul»» lâflar çıksa, «klım» hep, çoeuklusioganı, uç kelımelık slogan olmak ğumda dınledığım masallardan tan otev e geçemez bın gehr Çarşambadır çar»amba| * * * mııalı Ikı »rkadaş konujuyordu. Bırı Geçmış gun, teferruatı p*k aklımda Kalmadı ama galıba, sırtın ötekıne. Tki Bakana üç sotu mecbur tutulmaktadırlar. Ka nunu çığnıyerek derse girmıyen ilkoğretım mudurlerı, maaşlarını tam mı, yoksa girmediklerı derslere aıt maaş kesıntısı >apılarak, kesıntılı mı maaş al • maları ıcabeder? b Derslere firmiven ilkBJretım mttdürlerı hakkında kannnı tâkıbat yapılır mı? Toksa hareketlerinde serbest mı bırakıhr? 0 Böyle bır dnrnmda devlet hszınesının zararı \ar mıdır? Bu zararı kım oder, bangı kannna da\anılarak ödetılır? Saygılanmla > yazı ilgilıler tarafından ıncelen mıstır : «Butun semtlerde oldufa gıhi Kızıitoprak mıntıkasında da faz la mıktarda ınsaat ve tamırat meventtnr. Bn msaatlar gerek parsel dnrnmn, gerekse ınsaat ın bujuklugu sebebıvle zaman za man sahıplen tarafından cadde ve sokaklara ınsaat malzemesı vıeılmak ve barç vapılmak sn retıyle ısgal edildıgı bır vakıadır Bo çıbı hallerde sadece ısealıve mevzunnda vazıfelı me murlar tarafından eereklı cezaı ıslem vapılmakla beraber mal zemenın derhal kaldırtılması temın edılmektedır. Son bır ay ıcınde tanzırn edılen zabıt Nn. ları asafna çıkarılmıstır Da Adı ve adresl mahfnz bir o rum hassasıvetle takıp edılmek tedır » knvncnmaz yazıvor «llçemız Sağlık Merken hakkında dıleklenmizın gazetenız vasıtası ıle ılgıhlere dayrnlmasını rıca ederız. Adı ve adresı mabfaz bir okn1 Yenı inşa edılen bina, ba vucumnz vazıvor kımsızlıktan ve blnanın içerı «Bızler avda 250 lıra öcretle sınde balanan su tesısatının boznklağnndan harap bir hale gel Sıtma Sağlık Korovucusu olarak halkm hızmetınde dı^er per mıstır. sonele nazaran daha fazla vıp2 Haetane ve haatalar baratıcı vazıfede bnlnnmaktaTiz. kımsız bır sekilde kendl ken250 lıra ıle aıle feçındırmek dılenne terk edilmektedirler. 3 Mevcnt «ıhhiye memurlan çocuk okntmak ve dıfer masraf•an karşılamak mfimkfin olmakovlerde dolasmamaktadır. K5v Ifi vatandaslar ve çocnklar «al dığından 1964 mart mal! vılı bazm hastalıklar tebebıvle evler sında fieretlerımıze bır avarlade vatmakta, bakıimamaktadır ma vapılmasını beklıvornz lar.» Arıca terfımızın sağlanmasını, çocuk lammı ve dı£er baklardan ıttıfade etmekligımizi u v g i l a n «Beledıveden Istekler» başlıkh mızla dılerız.» Bıga, Zeytınlık mahallesi, Nato sokak 13 numarada oturan okuyacumaz Kemalettın Şimşeker yaaıyor. «Savın Mıllı Eğıtım ve sayın Malıve Bakanının tam selâhldakı kanbaru aldırıp bu >ukten Bır ?e\e dıkkat ettim, dedi, yetlı beyanları ıle gazetenızın kurtulmak ıçın gıttığı perılı ha bazı âdetler var, bazı ırılletlere msmda etrafını alan cınlerle pe mahsus Bazıları da var, her mıl a\m sutnnunda bır vatandaş olarak benı tenvır ederek bıl rıler «Perşembedır perşembe» dı let bırbırınden alm ş avnen tatgımin takviyesıne ve tereddut «•Fakır» mılletlerı na«ıl tarıf 6 •Goruluvor kı, zengın mılletlerle Madras takı tuccarlara, hele mu v e ^1T terane tuttururlar da adam, bık edıyor decegız? «Az gelışm ş» devımı bu fakır mılletler arasındakı uçurjm son mevsımınde avı postu satmak gunlerden çarşamba olduğunu bıl övledır, ama nereden geldı ettigım hnsusların izalesıne imnun ıçın pek elvenşh degıl çunku çok genıştır daha once belırttığı *oıa> ış değıldır ' dıgı ıçın mat edıp doğrusunu »07 şımdı aklına bu? kân v enlmesıne musaadelerini saygılarımla rıca ederım. az gelısmış mılletlerın ıçınde bır mız gıbı, gıttıkçe de genışlemekte Doğu nun bu bajındır durumu 1 Bır memur. bmnden çok farklı toplumlar bu dır ıle Batı nın bununla olçunce fakır lunuyor Mesela, Hındıstan'la Pa gorunuşu yalnız dune mahsus bır a Herhangı bır soçtan dolakıstan eskı buvuk bır medemyeşe> değıldır Bugun de, meselâ, vı mahkeme kararı Ile 2 ve>a tın nurasçılarıdır, sanatta, edebı Endonezva yol bakımından bırçok 3 av hapıs cezası yıyecek, bu Bu durum neden ılerı ;elıyor' jatta ıdarecıhkte de gel.şmış menr. Avrupa ulkelennden dıvelım, cezanın ınfazı Ile bapıste yatarleketlerın Dirçok ozeıhklerıne sa Yerjuzunur bu\uü bır k smını nı Norveçten . daha bayındırdır sa, bu memnra bağlı bulunduçın bojle geiış bır fakırhk yorganı hıp bulunujoriar, buoa ragmen ğn daıresı maaşını verebılir Bunlann nedenını anlamak, açık ortmuş bulunujor' çok fakıraırler Başka ulkeler roemı? lıvabılmek her ne kadar zorsa Bjnun karşılığını bulmaga çalışselâ Kongo hemen hemen hıçbır da, dunvanın bugun gırıştığı zen b Ba durumda devlet hazımadan once hatırlamamız gereken bakımdan gelışmış değıllerdır gınlık varışmda bazı ulkelerın nı nesının zararı var mıdır? b l rn o k t a v a rb e n c e Bunun ıçın, bence fakırhğı tarıf Içınde bulun çın gerı kaldığını gosteren belırıı c Maası Bdıyen raakam içın en lyı vol bunun bır mılletın duğumuz vuzjıl bovle bır sorunun fızık nedenler vardır lşte bunlar bakkında hangı kannna davanı adam başına dusen gelınnı hesap ılk defa olarak ortava atıldığı yuz dan bırı larak ve ne gıbı ıslem vapılır? ' lamakiır yıldır Çunku, bugune kadar faklr2 Memnrlar çocuk zammı aElnd» tuttuğu bır Avrupa mecTropık 4oprakların bırçoğu bın ler, kanburunu alacamlan yerde «Zengın» mılletlerın lervet levi lık butun ınsanhğın kaderı olarak yıllarca şıddetlı yağmurlar altın ceza olsun dıve venı yenı kanbur muasmdaia jokak resmını gosterlırlar. yesım yılda adam başınt 170 Ingı kabul tdılmıstı Htrkesm pek ola d , k a m ^nmhlıklen sellere lar ılave ederler dı Evlerden evlere genlı ıpler us a Bır memur devlet hesamış lız Lırası kadar bır mılll gelır ola gın olarak gordugu bov le bır sebına yatılı olarak okuvan bir Yapılması kararlaştırılan vergı tune asılmış çamaşırlarla dolu bır vı formak da kımsenın aklına gel karışıp gıtmıştır, bugun buraları rak tesbıt edeeek olurıak, gorüruz çocugn ıçın çocuk zammı alabı reiortnu, bana oyle gelıyor kı et «okak resmıydı bu uevam ettıelverışsız verlerdır kı ıp^anlıgın •• O bunun altında mezdı Insanlann /8ı ' çoğunluğunun tarıma yandan, tropık ulkeler çalış rafında koparılan patırtı arasında öte Mesela ışte gu çamaîir asma lır mı? maja da pek gelecek yerler değıl bır terslığe sebep olacak ve gun adetı Butun dunya samaşırlarını b Ba durumda devlet bazı dır Sıcakhk 40° vı bulunca hava lerden çarşamba olduğunu bıle bı boyle kurutur değıl ml' Acaba inesının zararı var mıdır'' 0 dakı rutubet de o90 a çıkınca ın l e perşerabedır perşembe dıve a p e çama«ır »smayı *n once bangı c Bovle bır memur hakkın=an e.ınden dısaı çıkıp da ma'e vaz avaz hayKiranlar, n ha\et za mıllet dutunmu? dıve merak edıda hangı kanuna davanılarak ve raatık dava«ı çozmek ıstemez He V alh kanburjn sırtına \enı \enı vorum Bızden mı «Imıslar der^m ne gıbı ıslem vapılır !e ağaç kesecek hendek açacak ha kanburlar eklenmesıne ^ebep ola bu âdetı' 3 flkoğretım modurlerı haknız h ç >oktur caklar hında Belkı Ama Dizım bır âdeti Yagmurun mu«on ruzgârlarına Gorunen kov kılavuz ıstemez mız daha vardır kı taş çatlasa onu a Ilkoğretım mudurlen esba|'ı olduğu bı %erde tar m urun Şımdne kadar pıyasaj a vavılan »aklıt edemezler kıden ılkoknllar vonetmenlıfı lerınm oır \ıh bır vıhna u\maz hangı vergı vardır kı mukellefı seremnce haftada 6 saat, sımdı Nedır o ' 'rmaklar bır bakar^ınız sel olur de 222 savılı kaııun gereğınce sırtına juklenır gıbı olan juku, Bız ıpe jalnız çaTiaşır değıl bır bakar«ınız kuru bır \atak Hın haftada 4 saat ders okutmaja bıç mıne getırıp bır sılkışte, kan un da serenz, bunu alsmlar ba d s*anda Gjne\ cogu As\a ulke burunu zaten bın zahmetle taşı kalim hadlerı v a r » ! erınde mJson ruzgarları esmedıg de olur, o zaman \a§mur yağ van halkm sırtına aktarma etmemaz, su olmajınca da tarım >apı mı^tır' Barbara Ward Geri kalmamn nedenleri Göz kamaştıran Doğu Bakımsız bir sağhk merkezi Sıtma sağlık koruyuculannın durumu Belediyenin cevabı lamaz Fakırhğı doguran redenlerden bırı de tropıkal çemberde enerjı ka^naklar nın pek az bulunuşu dur Ortadogu \ enezuella, Endonez\a bır yana bu çemoer uzennde komur petrol pek \oktur Devrim yoksunluğu Zengın arabasını dağdan asırır, fukara, duz ovada y olunu saşırır, derız Yenı %ergı reformu da, korkarım, dağlardan aşan araba sayMhıç dokunmadan duz ovavı, n a vollarını şaşırmış \en\ jenı kafı lelerle dolduracak NEW YORK ESRARI 222 Yaıan: P. Deoourveli* Bjtun bunUra bakarak şu sonu ca varabılırız Tabıı ka\naklar ba îstanbul temız şehır olacakmış kımından Kuzev Yarımkuresn le Bu senenın sloganı da bu Gunev Yarımkure11! arasında bır \enı Beledıye Başkanımız sessız He çok a rıhkUr var Bundan dolaM şım îşcan gıoı sıvrılıklerı Kuzev ılerlemi' Gjney durgun 'adasız bir vumrukta yassıltıp kalmıştır, dıvebılırız duzluge çıkmav ı bılen bır ıcraat Yalnız bırınm zengırlii.v le ote adam nın de\'inde bu sloganın kının fakırlıgı gıbı zıt bır duru \akm zamanda gerçek halıne gemun en derın nedenı bence şun leceğıne ınanmak ıstıyoruz dan ılerı gehjor Son vuz>ıl ıçın hedefiere ulaşmak ıçın her de Batı dun\a*ının \u7unu degış çe^den once nokleşmış zararlı zıh tıren çeçıtlı devrımler fakır devlet nıvetlerın kotu aJı^kanhkların gı lerde henuz ja doğmamış, ja da . . , , derılmesı gerektıîıne de ınanıvo dogmuş bıle ol<s daha tam bıcı, . r u z B u n l a r mpı almamı^ bul J nu^or duzelt'medıkçe, dog usun hızla art Bu ulkelerde nufusun hızla art r u * ' u b u " a t s t a n b u l u n n a s l 1 b l k ro mamdan ılerı gelen bıjolojık dev tt e m l z ş c h l r o l a c a £ l n a o \a«amaktadır Adam basına yılda daha ıvı bır ha>at surebıleceğı n m % e n x ^ e n l basladnsa da, otckı l a y k o l a y duşuncesı henuz pek venıdır buvuk değış klıkler a^d n bır Geçenlerde Bevoğlunun en goze 170 tng Lırasının ustunde mılll geŞımdı sorumuza donehm maddecılık ve bu . du ıvacılık dev eorunur bır semtınden geçerken hrı ancak Kuzey Atlas Okyanusu çevresındekı memıeketlerde bula Batı'nın zengınlığıyle bunun dı rımı e^ıtlık devrımı hepMnın u* butun «.okakların apartıman kapı bılıyoruz Bu arada, Amerıka Bır şmda kalan ve^lerın hemen hemen tunde de bırıkmış paranın bılgı ları onune bırakılmış, tıklım tık lesık Devletleıı'nde, Kanada'da bu hepsının fakırlığı ara^ındakı tezıt nın her gunku hajata u\gulanma lım çop tenekelerı ıle dolu oldu mıktar ılç, dort katını bulu>or bıraz şaşılacak bır şevdır • unku sından ılerı gelen bılımsel \e tek r, u n ü gormu<;tum Bu hal gunlerce , J Avuetraly» ıle Yenı Zelanda da bu yuzyıllarca • • • • • bır\ıllarea zen ' devrim • • Doğu, nık kalkınmRja • başlıvan devam ettı Gunlerce çopçu >uzu boluğe gırıyor Komunıst Bloku ginlığıyle tanınmış butun dun\a\ı ulkelerde daha jenı %enı %eşerı g o r m , e n mahalleler surat'e bırer ıçmde Rus>a ıle Çekoslovakya yıl jhayran bırakmış bır ulkevdı Al }or çopluk halıne geldı da 170 tngılız Lırasına vaklaşmak tın, elmat, par>alı kokular, vaglar Tarın DÜ\Y\ BÜYtK BtR Durumu, Temızlık Işlerı Mudur uzereler, hattâ bunları artık zen n tdır baharat, gozkamaştırıcı ışleDE\RİM İÇİNDE iugune telefonla haber vermeyı guj mılletler arasında sayabılmz m e ı e r ı ıpeklıler gıbı, o çağların duşundam \k=;amına saat altı, ye Buna karsıhk ınaanların buyuk zengınlık saydıgı şevlerden soz a Fı n Kae't dı sularında mahallelerde kıvamet bır çogunluğu 170 tngılız Lırasının çıldı mı ılk once Doğu akla gelır ler .op'J Butun çop arabaları çok altında bJİunuyor, hattâ bazı dı Bu arada bın vılı geçen bır «u se'erber olmus'u Erte^ı «abah memleketlerde . meselâ Hındıstan' re ıçmde Batının ekonomı* nde en butun sokaKİarda butun çop tene da bu mıktar 20 Ingılız Lırasına buvuk amaçlardan bın bu zenıpn kelerı bomboştu kadar dusujor (Turkıyede takrı Doğu ıle •lısvens bağları kurmak j DemeK oluvor kı, durtulmedeı ben 55 Ingılız Lırası) Hındıstan'da olmuatur LMUM MLM.fc.bMLi A bugun 400 500 mılyon kadar bır Karakoy Kırtasıye i vurumıven servıs envle un salmıj Yalnız, bu, kolay bır ış değüdı. ınsan topluluğu yaşamaktadır Bu Çunkü, Batı ulkelerı Doğu'da n al Tel 44 59 18 } Beledıye, her şe> den evvel eskı fakır mılletler toplaraının hemen mak iıtedıklerı mallara karsı onla «zatulhareke» adını verdlğıhemen beste ıkısı kadardır kendıne vurujeblür Reklâmcıhk 395 1405 mız kendı ra latacak çok sey bulamıyorlardı *** , genç Çinlının kendıne nzattığı kadehı bır nefeste çektıkten sonra,. \niat ba kalım, benı nasıl saUlıyacaksın, dedı Lone Sın eevap vermeden açık bnrnnan çems bır demır kapıva dofrn ilerledı. Ba kapı açıldık ta ıçerıde ıkı cam tabutun balundaçu go ruldu. Tabutlarda gıvınık ıkı Çınli vatıyorda. I.ongSın bnnları açzı açık kalan Bennett'e ısaret ederek Ba adamlar olmus değildir, dedı Sadece havatlannı bır muddet ıçin durdurdum Dusnunlann senı bu halde görurlerse, muhakkak kı jakalama>ı düşunmezler L&kin bn çare, havdudun hosuna gıtmeraıştı. Çınlıden baska bır ımkân bnlmasını ıstedi. O ıaman I.oneSın, hayduda vaklasarak: «O halde bana serveiının saklı bnlundağa >eri soyle kı, saııa bır paıuebır ver% vım, dedi. Çunku demın ıçtığm su, seni ba tabutlarda görduklerıne benzetecek (Arkası var) BULMACA î 234S6789 • • • • » • • • • • • • » • • • • » • • • , •••••••• • • • •• ^ • • • • • •• • » • •• • » • • • • » » • • • • ••• • » Istonbul'da KA1İH üunı Pazartesl gunlerl u t l l Her gun saat 21 de pazar 15 30 da «Isyancı lar» Çarşamba «aat 14 3U da Pazar saat 11 de • Çocı k Tıvatn ' j . R \ U I K O Y İM6S2 Ferşemb» gunlerl tatü Heı gun saat 21 de Cumarte'i Pazaı 15J0 da «tvcılık Ojunu» S t T t 476947 Pa^atesl gunlerl tatıl Her gun "=aat 21 d» «Ah Baba Vah Baba» TFPPB^Sl 442157 Pa^ar Pa/artesl, Çarsımba Cuma *aat 21 de Pazar 15 30 da «Altı Kı«ı 'iazarını Anv or» Salı Per=embe, Cumartesi «aat 21 de «Hoffman'm Masalları» P ^ K f ü A R Cumd gunlerl tatıl Her gün «aat 21 de Pazar 15 30 da «Yedıncl Köpek> YF\t ROMEDİ 440409 Salı gunlerl tatll 21 de «Tepedcn tnme» Çarşamba 14 30 da, Pazar 11 de »Çocuk Tıyatrosu» Dığer güner 16 30 da «Gulnıhal» A K s * R * Y K T c P R OPERA «9723 • Suar» 21 15 Pazartesı harıç, her gece cumartesi. nazar \e çarş3mba 1615 te matınede «Yedı Canlı» ARFNA 446418 440704 Pazartesl Salı, Çarşamba 2115 te Pazar 15 ve 2115 te «Sezar ve Kleopatra» Perşerrbe, Cuma 2115, Cunartesı 15 ve 21 15 te «Bomg Boıng» AZAK 226246 (Gazanfer özcan GSnfll Ol ku topluiufu) Pazartesl dışında her gec« 21 15 de: Çarşamba Cumartesi Pazar matina 1615 te «Mjhtesem Sersen» BÜLVAR 214892 Pazartesl dışında heı gece 21 15 te 'Çarşamba <rumarte«i pazar tns tıne 16 15 tei «Kart Horoz» DORMEN 440738 Suare 21 15 Matlne Comartest Pazar 15 te Pazartesi »atı] «SâhSne ZüSurtler» GEN \R 403109 Çar*amhrt harır ?uap 21 15 te (Cumartesi ve p q?a? matıne 15 te) : «Düsrran Çıçek Gonflprmez» Sa>t 18 de : •Hayvanat Bahce«ı» e , . C e ı h e i e Pıknı*. t S T A N B n . 44223»Su»re îl I5 Matlne Çaşamba C erte<;ı Pazar 15 t» «Mesedı ve Sâdık Zevcelerı» Her gur 18 15 te Munır Ö7kjl Toplu'ugJ ^Gei= al Çopçatan» RARAC% 44fi66f1 Suarelerde ve pazar ma tıne 15 te Muammeı Karaea «LShmacun Cumhunyeti» KENT OTDNCDL^R] 44973P H»t çun 18 de Pazartesl İP ve 21 15 te Salı (Halk ve ögrend ) Çarşamba tatıl »Halkın Gozu» «Kalbın Sesl» KÜCÜR SAH.NB (Gülrlı Sürnr) • EnjiD Cezrar) 495552 Pazartesl tatıl Snsre 21 n Cuma, Gumartesi Pazar 17 de matine «Bu tun Kadın'ar Güzeldlr» ORALOÖLTJ 49493S Pazartesl tatıl Heı gece saat 2115 (Matıne Çarşamba 18 ve Cj marte«ı Pazar 15 te) cBüvuk Baba» Aris co 8OLDAN S \ G A 1 Blr plvesla gahneve konulmaTarja ve^a bahçe kenarlannda açılan fıkl «ozl eskl harflerden blrlnln okunuşu 3 Bir alacak veva verecegl vok edecek karsılık blr çeşlt • •«ndal 4 «Baskentı Bagdat olan • bl" komşu memleketln bal u p m a J mutehftssis havvanı» karsılıgı Ikl FOZ 5 Bin» vapma uzmanı 6 Buldurtmava çalışan 7 Seelenme edatlanndan UzuntU ve ıstırap doguranlardan 8 Bssıbos lşslz ve ^ gUcsüz dolaıan kalltesl duguk 9 + Köçuk küçük parç»l»rdan gnıp ha • llne gelmi'; durumd». «ahlp V.UKARID4N AŞAÖITA 1 Blr 1 vapmayıp dlnlenme h«= 11 2 Fransada btr nehlr (»OyleB + dlgl glbı vazılmıştır), liyık gOrmc • ha 1 3 Örtüvü llertye «JogTU »O • remlven 4 Bır clıu toprmk. Bota 5 Kaşıntı va\2İA5b?i9 pan hastalıklar dan vabancı Blr «oru tak ho' ve gJzel " 4 ^ BPŞ \e açıklık ver «çok» kellme«lnln ter ıl « Mısırdakl Tannlardan baeı sarık ı eskl OflBkH Targjç 9 Trk HaUedflmlı tekli r«r]»nınca blr çeşlt BU lçme şekrl b«llrtr çok kirlı «Dısı Kaplanlar» (R 1 ) SİTE 477"62 .«ark Gecelerı» (î R ) SAN 486792 «Korkunç Şuphe. (T) T\\ 480740 «Çapkın Baba» (1) • î . MELEK «Surgun Yolu» î Bergman + TEM AR «<iiaka7am» (R I ) • Y T \ K S l M *Çıçpksi7 Bahçe» O Gur«ırav • YILDIZ 476^42 1 Psnu^ Prensps 2 Ce • hfnnem Fedaıler ^ AIEMD4R 2 J ' b ^ Krr^ ıç < ıphp. (T) = • 4 Y S t (K G u ı r ' j ^ ı 1 .Arlmle H? a» X 2 «1Nuhun G"rrı ı» • B I L \ * R 213578 «Ç C ^ M ? B hce. (T) * KLLÜP 227183 .Genç Kızlar» (T) • MARMARA 2238^0 «Ma'ar ^e\tan » • »nELER fEvup) 1 .Korkunr S ıphe» 2 • «Bır Bahar Aksamı» * RENK 211525 «A = ka Davfi» R Rııd^on • SIR 223542 «ÇîpksiT Bahçe» (T) • TENt 225892 «Pı ı Kanlinlar» X I E V İ (B Kov) 1 .Çıçek=:z B = hçe» 2 «K >r • kunç Şuphe» KADrKÖY • OPERA 360821 «t, çe\=ız Bahce» <T) RERS 360112 «T Lewı« Eglen: or» ÖZEN 369994 K^ptan S 1 raka=« SÜREYTA •'50^32 • Tpk Bd ırn» (1 SUNAR 1 «Kadın •\\cı«ı» 2 « \'=^ \e kam» KULÜP ( B B e j ı ) «Me.İJt» U L ı iz İ S T A N B U L T30 Açüıj Kısa Haberler " 35 Kur anı Kerlm . Saz E*erlerl 8 0O Haberler 8 15 TUrküler S "0 Hafif Muzik 9 00 1«tanbulun Sesi 9 20 Toprak ve Ürün 1 30 Küçuk Konser 10 00 Kısa Habcrler Kapanıs 12 00 Açııls . Kısa Haberler Salon O'Ueftraları 12 20 Şarkılar 12 40 Hafıf Müzlk 13 00 Sarkılar 13 20 Haberler 13 30 Plak D Uhıiddn 13 45 Türkuler 14"" Rnrnser ^aatı 15 00 Ksa Habprlrr Kapanış 17P0 A.C.ı'ıç Kısa Haberler IıOı Saz E er e n 17 22 Kur anı Ken > \e Aiiklama«ı 17 32 Iftsr \ >ı t| n 31 Kadınlar Faslı 15 00 Rei. mlar Geçıdl 19 00 Haberler Günluk Olaylar 19 30 Hafıf Melodüer 19 40 Şarkılar 2^15 Küçük Mürik AlbumU :n 30 Şarkılar 20 S0 Met«orolojl Sohbetl 2100 E«kl ŞUrtmlzln Ustalan 21 30 Edi Nevtekten Plvano ıle Hailf MelodUer 21 40 Şarkllar 22 00 Reklâmlar Geçldl 22.30 Radvo Oda Orkestrası 23 00 Haberler 21 10 Dans ve Caz Müzlgl 20 00 Ki";a Haberier Kapanl = İST4NBLL İL RADYOSU 17 53 \çıh8 18 00 Caz Albümlerl 18 30 Plâklar Arasında 19 00 A.kşam Melodllerl 19 J0 Küçük Konser 20 00 Radyo Ue Almanca 2015 Çlğan Havaları 20 30 Mlnvatür Müzık 21 00 Gece Konseri 23 00 Cef'tll Müzik 24 00 Kapanı» Bevaü Frfslı 18 1^ \urttan Segler *9 00 Haberler 19 25 Hain Açllış 6"0 Günajdm va Durumu 19 30 Şarkılar 7 02 Kur anı Kerlm ve Türkçe A 19 'iO Uvkudan Önce 19 55 Toplum ve Eğıtlm 20 10 Şarkılar çıklamaBi 7 15 Saz Eserlert 7 30 Sabah Müzlgi 7 45 Be? Se« 20 25 Sılâhlı Kuvvetler S»atl Beş Ş^rkı 8 00 Haberler 8 10 20 40 Şarkılar 2102 Gece KonSlzın Içln Çalıvoruî 8 30 Kadın «erl 22 00 T B M M Sıatl 22 15 Sevilen Melodıler Arasından lar Dünvası 9 00 Kapanıs 22 45 Haberler 22 55 Haftanın 11 57 Açılış 12 00 Kısa Haberler 12 02 Ögle Tatlll Içln 12 30 Besteclsl 23 40 Gece Yansına Dotru 24 00 Kspanış Haberler ve Solo Şarkılar 13 00 ANKARA ÎL RAD\OSU Haberler 13 15 öğle Konsert 16 57 Açılış 17 00 Danslı Çav 13 40 Şarkılar 4 00 ögleden Sonra Dans 14 30 Türkuler 14 45 18 00 Barok Müzlgt idOO Hafıf Müzlk 19 30 Rad\o Ile TranŞarkılar 15 00 Kapanif 16 57 Açılış 1" 00 Kısa Haber sızca 19 45 Franeızca Müzik 20 00 Aksam Konseri 2100 Dılek ler 17 02 Saz Eserlert 17 08 Dln Ahlâk Üzenne Komısma Pınan 22 00 Gece Konseri 17 13 Kur anı Kerim 17 19 Ezanı 22 30 Dans MUzlgl 23 00 Kap»Muhammedt 17 21 Inoeaazdan ms A NKA R A Ankara'do Oevlet Ilyatrolan BÜTÜK TÎY4TRO 113832 Suare 20 30 Salı tatıl Pazartesl c ö p Benı Kate» Çarsarrba, Cuma Cunartesı «Korredı Fransez» terr^ıl • lerı Paza" matıne «Sıze Ö le Gelıvor^ Ov ledi'», Suare »Yenuia» P» embe «Yeraf=ı» K t Ç Ü R TİYATRO 11116« t,usr« WJh PazarteM tat 1, pazar matıne 15 te ıTopu/l > * ODA TİVATROSÜ 111169 Saat 1» de Pazartesl tatıl «Dogum Gunu» TEfii SAU.NB 115809 Suare 20.30 f a » a n . s ) tatıl, pazar matine 15 te «^ıtmıven BM A k. OCDNCt) TtTATRO 115809 Suara a Mt Pazartesl tatıl Pazar mstine 15 te . L n u ı . . Ozel Tıvatrolar MEYD^N SAHNESf I752fm Carşamh» ts tıl Her sun 1815 te «S ' B s s ' a r . 2' l1) le «Mavı Devnye» b cu pazaı 21 00 de 1 «Evın Içı» 2 «Bır Evlenme» 4 V K A R 4 TÎTATROSD Pazarte ı salı ta nç 2115 te ve perşembe 15 30 da «G!7'ı Or du. Pazar n a ' ı n e ve pazarteı matm» l e suarede «Godot'\u Bekîerken» 7 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Yunanlılara verdiğimiz cevabı nota At nada \ jnaıılı ara verdıgjnız cevabi nota Atınada yankı uyandıı mı«tu A ı t i narb ıhtunalı lâftnı ağzına almayan Yunan hukumet) a konuda Bııleşmış Mılletlere başvurmava karar vermıştır Turk hukuraetı se bu cırıetı kabul etmemektedır Zırâ bu Patrıkhant mescleoi tamamıj'le Turk hukumetının ıç şlenne aıt bır meselfd r Ve Tuık mılietı hıçbır vabancı mudahalevı kabul edemez Lüzumlu Teiefonlar • İTFAİ1E: Be>oğlu 44 4«44 îstanbul 2142 22 Kadıkoj • 36 08 72 Ü«kudar 36 09 45 Bakırkov 7164 66 Adalar 51 60 81 Istınve 63 60 20 • POLÎS İMDAT. Manbul 27 45 00 Bevoglu 27 45 01 Anadolu Yakası 27 45 02 Sıhhı tmdat: Bevoğlu 44 49P8 Fatıh 2115 95 t<=kudar 36 05 36 • TRE\ Demırjo ları 36 04 75 fHavda'üa'a) 22 30 79 (Sırkecı) • ^ APLR Denız ollan 49 18 °Ç Nobetcı M 44 02(17 Şehır Hat ları 44 42 33 44 43 59 • IÇ4K T H Y CTermınalı 44f:Qfi Ha\a Mam 73 82 40 • VÖBETCt SAACI 2" 4T 81 • TR\FİK 44 16 61 • BELEDtTE Zah ta 22 00 İB Aî'rarlıklar 22 0163 SB = ! k t rrı 2'0S' ! j Trm ?lık 1 e u "1 n 7T • SLLAR. 44d4 1S lAr za • ^ • • • Mısırda kanlı olaylar Mısırda «eçım sırasında bazı kanlı olavlar olmuş beş bın k şılık bır ka le Mısır pıyade daıresme hucum etmısler ve çarpı^ malar o'mutur Netjcede 36 kısı tevkıf edılmıstır 28 jaralı varZıver Pd^a Geneıal Alleubv dır Mısır gazetelerı General Allenbv ıle Başvekıl Zıver Paşajı vaktıvle Istanbuldakı Damat Ferıd ıle Genera' Haınngtona ben iteaindeM «Rue Souteıaz «ÜJ ve mektebın karsısındakı «Rue Teatıe» g bı levhalar goze çaıpmaktadıı Bunlarm bır an evvel kalzetmektedırler Giıı ıp j t ı eııne T ı V ce 'e\halar konulması ısterunektedır Fransızca >azılı sokak lcvkaları Beyoglundakı bazı sokak levhalarmın nsla Friiı^ızca oidukları hayretle gorulmu; Beledıvenın ve alâkalı'sr n Hıkka* nazarı ç°kılmıştır Meselâ Galatasaray Lıse?sı vınıııdakı Rje Kaıtal T Î Sinemalar Istanbul'da Sinemalar Ankara'do * Fasta dusmanlık kalktı ka A'iH\ılk'ın n Rp'iıİ! nın kızı '1» n lfnmesı Fa= ta ıkı kuvveth ıc arasınılaVı du radnlika son vermı tır ATL4S 440835 «Gangsterm Sevgılısı» EMEK 448439 «Kırmızı Dudaklar» ( î ) tSCl 484o95 «Çıçej<sız Bahçe» (T) KONAR 482606 < \*ka Uavet» R Hudson LALE 443I<)D cYemlmez Sılahşor» ( F ) L t K S 440380 «Can Pazaı » M Nur LEVENT «Kmkunc Yanen» J Tajlor t^ 448439 .Şark G=celen» \LEMD\R 154136 «bpartakn». 4NKARA 123432 «Enayıler Kıralı Polıs. B Ü İ Ü R 124075 «Golgedekı Aflam» ( . 0 L B 4 Ş 1 122215 .Korkuu, Kabada>ı» tNCl 121986 .Canavarn Vavu«u» KO\\K 120750 « r ^ a t Çemberı. RENKLİ 132163 .Bjcur» t t t ' S 122294 «Pepe»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog