Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Matematik Problemleri Orta I Orta II Orta III IHSAN IRK Ortaokul ogrencılerı ıçın yazılrruş yarduncı ve çok ıstıfadelı kıtaplardır. Ifadeler açık, sonuçlar kesındır. Her sınıf ıçın ayrı ayrı olup 10 «r liıaduv İNKI LAP ve AKA KİTABEVİ nâncdik: 8134/1424 40 yıl sayı U196 umhuriyet Telgraf ve mektup adresı: Telefonlar 22 42 90 Prosper Mıllı Egıtım Dunva Edebıvatından T< Fıansız Klâsıklen boüjmund,e,*Prâ6per Meıımeenın Altın Araba adft eserl İMtCBl malı nın kalemınden dılımıze Bakanhk > aj, ınevlerıyle biitüıı kıtapçılarda 120 kuruş fıyatla satılrtAtada. (Basın 1699,1412) KI7RÜCUSU: rUNUS NADÎ KURÜCUSU: YTJNUS NADÎ C u m h u n y e t Istano ıl Posta Kurusu 22 42 96 îstanbu) No 246 22 42 97 22 42 «8 22 42 99 WP Cumc 7 Şubat 1964 EOKA'cılar Tiirk köylerine yeniden taarruza başladılar EOKA'cılann kullandıfı sılâhlardan bırı.ulâhın ustune orak çekıç kszınmıstır Kıbrıs'ta durum vahîm bir şekilde gelişiyor Ingihz • Amerikan plâmnda Selâhattin Güler hazı değişiklikler yapıldı Bildiriyor Arpalık köyüne hücum eden silâhlı Rumlar Türk evlerini ateşe verdiler ve bir köy okulundaki Atatürk heykelini parçaladılar, 5 Türk öldürüldü İIIİIIIÜIIIIHIIIIIIIÜII Londra 6 Londradakı ıvı ha Turkun oturdugu *Avrozomeno ber alan çevrelerden oğrenıldığıne Arpalık Turk koju, bugun sa«t gore Ingıltere Hukuroetı, Baspıs 12 15 te sılahlı Rumların baskının kopos Makarıos a teferruath karM uğramıştır SE Lefkoşe, 6 Kıbns Turk Soru Halen karcıa koyler ^ E teklıflerını sunmustur Bu karsı Ikı saat suren çaıpışmalar sorn ^ ^ cemaat lıderı Dr Fazıl Ku de kalmakta ol<ır\ Turk ce teklıfler NATO uyelerınden verı da can kavbı olmus Turk evıeı :T= çuk, Amerıka «Tome» dergısı maat mensuplarının sayısı j ^ ^ lecek bırlıklerden mevdana gele Rumlar tarafından ate<=e verılmı* = muhsbırıne Kıbrıs Turklerı kaçtır' Gerıye kalanâarın e ^ S cek bir ınzıbat kuvvetının Kıbrısa I tır Ölu ve varalı sa%ısı henuz ke ~~ nın davalannı belırten bır mfh yerlere tasınrnaları daha S S gonderılmesı volunda geçen hafta sın olarak tesbıt edılememıstu be>anat vermıştır ne kadar zaman aİBcaktır' ^ 3 Turk cemaa* lıderı Amerı sunuian Ingihz Amerikan planı | saat 17 ve kadar, 3 Rumun olduruı Cevap Turklere karşı Rum ^ ^ kan dergısının v azarının sohucumu başlamada>n once 104 ıle Baspıskopos Makarıos un once1 dugu 3 Turkun de varalandığı o , Z^ rularını cevaplandırırken, olan karma koy savm, şımdı S î kı gunku cevabında ılerı surdugu renılmıştır Turklerden de olduru mealen şunları sovlemıştır ıtırazlar arasında uzlaştırıcı bir nı lenleıın bu'undugu \e varalı sav Arkası Sa. 7, Su 1 de = : sının 15 e vukseldığme daır habc tehktedır Bırlesık Amerıka Hukumetınce ler gelmektedır I.TAlman son haberlere gore Turk de onavlanan venı tngılız karşı lere hucum eden Rumlar arasır tek ıflerı sunlardır 1 Başpıskopos Makarıos Kıb da polıs knafett tasıvan RumİHi rısa gonderılecek uluslararası kuv gorulmuştur Arpalık kmu Turk vet ıle Bırleşmıs Mılletler Guven lerı cıvardakı «Karmabadorm a> hk KonseM arasında bır bag kukovu vakmlanndakı bır ere çt rulmasını ıstemıştı îngılız Huku kılmışlerdır Koy cıvarında bulu ••metr, Krrmsa gonderılecek bır nan ve olavdan haberdaj tdueı Bırlesmış MıUetler gozlemcısının bır îngılız bırlıgı mudahale etme Bırleşmıs Mılletler Genel Sekre mıstır Ola>ları vennde tesbıt etmek u terhğıne \e Guvenlık Konsevıne Arkası Sa. 7, Su 6 da Yakalanan bır EOKA'cı, Turk polısının ehııden ka<,mava (.alısırken uluslararaM kuvvetm faalıjetlerı konusunda duzenh olarak rapor Ankara, 6 (Cumhurıvet Teleks) vermesını teklıf etmektedır Buna Cumhurı\et Senatosunun bukarşılık Ingıltere bu gozlemcının gunku oturumurda Ba\mdırhk Ba uluslararası kuvvet uzerınde dog kanlıgı butçesının «orusulmesıne rudan doğruva herhangı bır 5 etkı baslanmıs \e bu arada s nz alan sı buîunrnaMnı ıstememekteöır ICHP Senatorı Fehmı A'paslan 2 Başpıskopos Makarıos ulus 'Ba\ındırlı* Bakanhgında bazı ıslararası kuvvetın gorevmın açık lenn aksadıgmı behrtmı^ \e 'Plan. olarak onceden behrtılmesmı ve lama Teşkılatı Kara\ ollarını bırınbu kuvvetın Kıhrıs Hukumetmın cı plana almazsa plâncılara karsı eğemenlığını zedelememesını ıstemucadele açacağım Yol gıtme%en mıstı Inşılız Hukumetı uluslar vere bır sev gıtmez Meclı«te de arası kuvv etın Ingihz komutamnın ha\a zaten musaıt Elbı lığı \apıp Nisan ayında toplanacak olan İdareciler konKlbns çarparak > n eğmenhgıne savgı goster Planlama Daıresımn aliını ustuTOPRAĞA VERILDI Ankara yakınlarında daga Tureut Ytldızl 1 1 1 6 ^ k o n u c î u n d a kesın tahmat alagresinde, toplum polisi ihdasından başka, Va ne getıreceg z Plancılar mernleke Ankara, 6 (Cumhurıvet Teleks) parçalanan ETI uçagmda şehıt duşen Kapten Pılot . „ « „ jcağını fakat bu komutanın Kıbrıs Gundemınde fcı>dbi Partıler Katı tanımak zorundadır> demı^tır ıle Ikıncı Pılot Z.hm Hızal Ankarada. Hostes Tansel Seçener de Is | H u kumet,nm otontesım K.bn.h lilerin ve İdarecilerin yetkileri de görüşülecek ruıı Tasarısı De\ let Perbonelı Me»Daha sonra soz alan Tunceh Se tanbulda japüan hazın torenlerle toprağa venlmışlerdır Tansel Se I Turklere mgulama%a kalkism>% a natoru Mehmet Alı Demır ll ve lek Tesekkullerı Kdnunu Tasarısı, çener'ın nâşı sabah Ankaradan uçakla Istanbula eetınlnuş ve Ak c a ğ ı m bıldırmıstır Özel Ögretım K u r u m u K^ınunu TaHaluk BESEN kov \olları hakkında şunları so^ sarısı gıbı one"nlı konuidr bulu sarav Valde Camnnde namazı kılmdıktan sonra Merkezefttıdı me 3 Kıorıstakı Tı rk \e Yunan ıemıstır nan Mıllet MeclısınJe bugun Nuzarhğına defnedılmıştır. Toren sırasmda kızının tabutu uzerıne 4rkası Sa. 1, Sü 4 de Ankara, 6 (Cumhurıvet^Teleks) lerın ve ıdarecılerın sorumluluk «1962 \ihnda \apı!an \e lllere rettın ^.rdıçu u (CKMP) İhsan kapanan annesı fenalık gecırmıştır. Resırnde fenalık geçıren annesı a Içıs'erı Bakanhgınca ıdarecıler ve jetkı meselelerı. ısabet eden îl \olu mıktarı 16 Atao\ un I A P ) b ı r o ı ı l c n ı e satas.kucakta camıden çıkarıhrken gorulmektedır K.ongreının nısan ajı ıçınde An 2 Içışlen Bakanhğının merkez 1963 de 12 \e 1964 de konjlacak ma ıddıaJa^ına «ahne olnıu ve 55 Ankara 6, (Comhurnet • Arkası Sa. 7, Sü. 1 de | Arkası Sa. 7, Su 1 de daklka bu vuzden gf.çmı c Meclıs karada toplanmasına karar verılTeleks) Seçımh kamu kumi; ve bu volda ııazırlıklara başrumları tarafından ıhrarat Sadettın Bılg ç ın ( A P ) ba^ırdı^ı ıle ılg'h istihsal maddelerı lanılmıştır gıbı «horoz dopu"u» >erı halınB ıçın vapılan tahmmlerm vanTurkıyede ıkıncı defa toplana gelmıstır lıs olduğu bugun Devlet Iscak olan ıdarec er r.on^te»ınde F e r r u h Bn^bP\ lı nın bri kanlıçın tatıstık Enstıtusu tarafından muıkı ıdare\e aıt l.onu'ar rouz^ da saat 14 te açılan 44LI!KLI bırleLondra 6, (a.a ) K brıs mese açıklanmıstır Dış tıcaret ukere edıleceK ve öJnlıra ddir ka «ımde Ivurettın Ardtçnq]u dıın Ihle^ındekı son durumu, bu sabah zerınde olumsuz sonuçlar j a nun tasarıları hazırlanıuktır san A am un Mer ı«t \ j n h . i hır kı bır yazısında ele alan «bagımratan bu hususu dıkkate aRulolar halinde dışandan getirilen etiketler eşya sız Tımes» gazetesı Makarıos un Kongrenın gundemınde başnca Arkası Sa 7 Su 2 dc lan Enstıtu, kendı vonetışu hjsuslar ver almaktadır son karşı teklıflerının o\alavıcı Anket Adanadan başlanarak devre devre bülar üzerine memle ketimizde dikiliyor mınde «İhraç Maddelerı İs1 Planlı de\^enın oaşarıva u etkılerının Kıbns meseıesınde en tihsal Tahmın Komıtesı» adı tün illerde tatbİk edilecek Mucahit BEŞER bu>uk tehhkejı teskıl ettıgını belasabılmesı ıçın koordınator valıaltmda bır komıte kurSon gunlerde >a>gm bır hal naşmadıkları bu sahtekarlar, her hrttıkten sonra, Kıbrıs da duzenı muştur Komıteve konu ıle aUn >enı bır sahtekarhk usulu gun bıraz daha artarak faahjetle sağlamak ıçın Adava acele olarak Devlet Istatıstık Enstıtusu, ıçen Adana'da başlıjacas olan «Aıle ıle bınlerce \atandaşın dolandırü ^ını genışletmektedırler venıden sılâhh kuvvetler çonde Arkası Sa 7 Su. 5 te sınde bulunduğumuz şubat a>ı or butçeien anket» uvgulamasi de\ makta oldugu mevdara çıkarılmışl Yerlı malı gomlek vesaıre gıbı Arkası Sa. 7, Su. 3 de tasında «Aıle butçel»rı anketı» uy re devre dığer illerde tatbık edıle tır Cıddı bır suç olmasına rag gı>ım eşjasının uzerlerıne >aban gulamaama balıyacaktır. I Arkası Sa. 7, Sü. 4 de personel jptersızlıgı \e onem cı etıket ve markalar ılıştıren sah men semezhk gıoı sebepler juzunden tekarlar, ıthâl malı duşkunlerıne kalıtesız malları aşırı fıyatlarla ılgıhlerm bır turlu mucadele%e satmaktadırlar Bavullara doldur, Ankara, 6 (CurahurıvetTeleks) dukları çeşıth gıvım eşyasını maj Teknı^ oku] ogrencılen aralaAnkara, 6 (CumhurıvetCeleks) hallelen ve ış yerlerını dolaşarak | rında bırleserek «Turk Teknıker Cumhunyet Senatosunun dun satan bu şahısların, j abancı marTalebe B rlığı» adı altında bır öğgecekı oturumunda Mıllı Egıtım kaları ve etıketlen nereden bul Bakan «Piyasa kapanana kadar istikrar sağlanacak ve renc teşekkulu kurmuşlardır Bakanhğı butçesının snru«u'mpsı dukları once anlaşılamamıstır Y« ekicinin alm teri degerini bulacaktır» dedi 6 000 oğrencıvı kapsamına alan Arkası Sa. 7, Sü. 6 da sırasmda Mıllı Egıtım Bakanı Ib Yazısı 7 nci sahıfede Bırlık vonetıcılerı bugun bu konurahım öktem ılkokullaıri? M iv da yavınladıklan bır bıldınde balumanlığm, ımann \e ahlak ku zı stekîerme de ver vermışler ve' Yassıada mahkumu Zekı Eratarallarmın gavet açık oUrak e e bu ısteklerımn venne getınlnjel manın vurt dışına kaçmasına yaralındıiını orta derecelı okullarHa me^ı halındp It63 1 4 der= yıh% dım ettıklerı ıddıası ıle vargılan Arkası Sa. 7, Su * de ı tn «bovko'lar vı » olacağmı açık makta olan 3 sanıktan Husevır • İTmıslardır Çakmak ve jandarma e n Mustafa Akav da Savcımn ısteğı uzerme OSrencılenn ısteklen çoyledırtahhve edılmı lerdır Üçuncu =a «A) Lıse ve en«tıtuler üzerine nık Turka\ Erataman ıse ga^ rı aece 3 yıl gunduzlerı 2 yıl tah«ıl ı mevkuf olarak j argılanmaktadır goren teknıker okullarına vuksek Tevkıf tanh en gt7Qnunp almara^ okul unvanı verılmel dır «irkası Sa. 7, Sn. 6 6 ı Ankara 6 (CumhurıvetTeleksr) \rkası Sa 7 Sü. 3 de Bayındıriık Bakanı Aııf H.kırı' Onat, Cumhunjet Senatosunu 1 üiıgunku oturumunda T I P senatoru Esat Çaga'nın bır «orusuna cevaben «vatandaşlardsn kara\o lundan geçış vergısı aîmma^ı ıçıa Bakanlıkça çalısmalar japıldıgmı Adalet Bakan'ığı hakım sa\cı ve jçıklamıştır zabıt katıplerınm durusma sıra «.ınaa re^mı knafetlerı ıle gorev Onat, bu vergınm ahnaoıln t^ı Ankara fi (CumhurıvetTeleks) vapmalarını amır olan 28 subaî ıçın yolların luks ve adı olaıak Beş vıllık Kalk nma plâmnda 1342 tarıhh «Hukkam ve mensubı ayrılması gerektıgını ve buna gore iMtıen belırtılmış tek f. oje olan nı Adlnenın Resmı Kısvelerı Hak vergımn de vatanöastan tiecı^iıt ve 3 m ı l j a r 300 rnlvon lırşya çı kında Kanun. u tatbık etmek ka «ekılde tahsıl edılecegnı bu kokacağı hesap anan Keban barajı rarını alm s ve bunu Savcıhklara nuda, trafık çahşmalarınm japı 1 hakVında b ı r koordmasyon kurulii bıldırmıstır makta olduğunu da sozİTine ek ku"ulmuştur v Karar daha zıvade zabıt kâtıilelemıştır. Bugune kadar ıkı top antı vapaı rınm gunıuk elbıselerı ıle durusSoz konusu çahsmalaıın tdmam kdiul çalışmalarında ^merıkar ma\a çıkmalaıı \e duruşmanın anmasjjle h».zırjandcak oJan ka>• ba=co mubendıslık f rmasmın Ke cıddıyetını bozmaları dolayısıyle 1 njn ta^arı»*!^^^^*^ 1 e demırjoüan bara ı hakkında hazırlndıc ti'' \ 1 rıkt \\d bır roket a tı Gı.zctclı.r lu afş<fıwl^fe Jrljabetı onleme aAjılan satıulaı Arkası Sa, 7, Su. i de Arkaü Sa. 7, Su. 7 de 1 AZ IS IZ ınr«öngpre£ek'hr LJThani ancak hiç bir hal çaresi bulunmadığı takLefkose 6 Laınaka \olu jakır dirde meseleyi Güvenlik Konseyine göiürecek lannda bulunan ve 180 Kıbrı<= |Kıbrıstaki 104 j jjkarma köyden| 181i boşaltıldı| IIIIIHIflllllllllllllg Bayındıriık Bakanlıgı butcesı goruşalorken plâncılara şiddetle çatıldı Ardıçoğlu ve Ataöv dün Mecliste tartıştılar Nümayiş ve toplu hareketlere karşı "Toplum Polisi,, kuruluyor 1963 yılı ihraç maddelerine ait istihsal tahminleri dün açıklandı Yerli malı birçok gîyim eşyası Avrupa etiketleriyle satılıyor «Times» Kıbrısa acele olarak yeni kuvvet gönderilmesini istiyor Aile bütçeleri anketinin uygulanmasına başlanıyor f Teknikerler istekleri yerine gelirilmezse boykota başlıyacaklar Erataman olayı ile ilgili duruşmada 40 lanık dinlendi diiıı resmen açıldı o Senatoda AğırnasU Tevetoğiu ile tartıştı Karayolu geçiş vergisi alınacak Zabıl kâtipleri önlük giyecekler Keban Barajı bitince İsfanbulda elektrîk 5 kurusa salılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog