Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mutehassıs Tarıhçılcrımızın hazırladığı Resimli, Haritalı Mufassal Osmanlı Tarih i nm altiM» ciUi tfe okarafc tamamtenflj/} 15 inei eütterfcırfcar.sHtsn «ttt Ufadır.i İSKİT fiâneılık8133/1373 41. yri soyı MW5 umhuriyet KUKUCUSU: YUNUS NADJ Talgraf v» BMktup adresı: Telefonlsr: 2 2 4 2 9 0 Shakespeare'ın en unlu tragedyalafJlM^ j başında gelen Othello, Ulku Tamer'ın yenı^ ve guzel çe\ırısı ıle Varlık Yavınları arasında çıkü Fıatı 2 lıradır Ilâncılık 8075/1369 Cumhunyet Istanojl Posta Kurusu. îstanbul No 246 2 2 4 2 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 99 2 2 4 2 9 6 Perşembe 6 Şubat 1964 fifi Bakanlar Kurulu toplanarak Makarios'un cevabmı inceledi Toplantıya Genel Kurmay Başkanı Sunay da katıldı inönü iki cemaatin birbirinden ayrılmalarını da şart koşuyor Amerika ve ingiltere Makarios'un şartlarını kabul ettiler Fred J. Zusy bildiriyor Washıngton 5 Başbakan Ismet Inonunun «Washıngton Post > gazetesine verdığı ozel demeç bugun gazetede vayınlanmıştır Inonu Wash'ngton Post un muhabırı Robert Estabrook la vaptıtığı goruşmede Kıbrıs konusu uzerınde durmuş \e «Kıbrıs ıçın tek çıkar yolun Adada ıkı cemaatin vanvana fakat bırbırlerınden avrılmış şekılde bır federal hukumet kurmaları olduğunu. sovlemıstır Estabrook'a gore, Inonu, Ada'da muttefıkler arası bır barışı koruma kuvvetı teşkıhnın Kıbnsta guvenlığı sağlamak ıçın «mutlaka gereklı» olduğunu ıfade etmışUr Inonu bu kuvvetın Bırleşmış Mılletler Polıs Kuvvetınden çok daha fazla tercıhe şâyan olduğunu belırtmış ve Bırleşmış Mılletler Polıs Kuvvetınuı bır «sı>asî propaganda» unsuru olarak kullanılabıleceğıne ışaret etmıstir. Inonu daha sonra Kıbrıs meselesınde Turk ve Yunan umumî efkârmın gosterdıgı sagduvulu tutuma olan euvenınden soz açmıştır. Estabrook'un belırttığıne gore Ingılız hukumetınm Kıbrısa ınzıbat kuvvetı olarak acele askerî bırlıkler gonderme kararı, Turkıyenın geçen aralık ayında Adava tek başına mudahalede bulunma konusunda bazı nıyetlerı olduğunun açıga çıkması uzerıne alınmış bulunmaktadır Estabrook, Turkıvenın Ame. nkan Hukumetınm de tasvıbı ıle ılk o n c Ingıltere ve Yunanıstan a uçlu mudahalede bulunmavı teklıf ettığını fakat bu teklıfın reddedılmesı u/" rıne tek başına mudahale etme hakkını kullanmava nıvetlendığı nı hatırlatmakta ve tngılız Hukıı metının de bunun uzerıne Kıbrıi, acele olarak ınzıbat bırlıklerı g' n (Arkası Sa. 7, Sü 4 t e | Tek Çıkar Yol, Federal Hükiimet Kıbn staki Amerikalıların dün tahliyesine başlandı Türklerin de mukabelede bulunmalan üzeıine Rumlar rehine ioplamaktan vazgeçtiler Lefkose 5 (Telefonla) Kıbrı, lı Rumlar tam bır şaşkınlık ıçınde j bugun gazetelere sanlmışlardır Çunku, gazetele >n bır kısmı Ma karıos un NATO tekhfını reddettı ğını yazarken bır kısmı da kabul (ttığını j azmaktadırlar Rumlar tarafından înaılızce ola Arkası Sa. 7, Su. 7 de l hadvofoto (CUMHURtYET A P ) Makarıos ve Amerika Bınukelçısı ınfılâkteıı sonra hasarı ıncelerlerken Başbakan ismet Inönü VVashlngton Post gazetesine özel bir demeç verdi Kıbnsta dün de bomba patladı Amerikalıların malları yakıldı İnHlak dün Amerikalıların kaldığı otelin öniinde oldu u 11111111111111 VVashıngton S ( u . ) Resmı Amerıkan şahsıvetlerı Amerıka Bırleşık Devletlerı ve îngılterenm Kıbnsta Barışı Koruraa Kuvvetı ıle ılgılı pla nı tadıl etmek «uretıyle Makarıos a yenıden sunduklarını bıldırmışlerdır ltalya ve Yunanıstan tarafından desteklendığı belırtılen venı plânda Adava gondenlecek 10 000 kısıhk kuvvetın Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konsevıne karsı sorumlu olması kabul edılmıs tır Arkası Sa. 7, Su. 5 te LbFKOSE 5, Amerika Bır lesık Devletlerı Buı,uk Elçılığı bı nasında ıkı bombanın patlamasın dan sonra Averof otelının önunde park etmış bır otOTiobıl de bır 'nfılak «onurjnda kullanılmaz ha'e gelmıştır Averof otclmın mu^terılerınien ıçoğu Amerıkalırtır tçınde bomha [patlnan otnmobıl bu otelcle kalan bır tngılıze aıttır Bu U(,uncu ın fılak sonucunria varalanan olma mıj, sadece otelin nencere camla tının çoğu kırılm:$tır Dun çecekı ınfılâkler telefon •santralını ve bır kapıjı hasaıa ugratmjN bınanın camları kırıl mı<;tiQ. Bır Amerıkan nobetr' a %rkası Sa 7. Su. 3 1 I Bombayı | İ atan rum | f yakalandı | Lctknsc 5 Bır gece oncc ^ \rrerıkan Sefaretı ıle bupun ~ ~ Averof otelme bomba atanlar ~ rian bırı olduâu anlasılan bıı ^ Ş Rum gencı Rum kesımırde S ~ \ ıkilanmıs'ır ZZ Hunı polı<n \m»ııkuı Sefa ~ Ti'ııneM o7el drdektıfleıı bu S ^ tıın gıın old> yerınde patla Ş; ; « n bombanın par^alannı a ^ = ı ımıMjr ve tahrıbatın dcıc Ş ~ e.nıı olçmeve ça!ı;mıs]jıriı! S Tahkık.ıtı vuıutenlcr.n ıfdde H Ş =ıne gore bombjyı bır kışının S = Arkası S». 7. Sü. 2 dr = ıııııııııııııı»: •<ııımıııımmııi!iııııiiimııııııııiı Yargıtayca kararı bozulan 2021 Mayıs sanıklannın duruşması dün sona erdi Ankara 5 (a.a.) 2021 Mavıs o Hava Hakım BınbaM Hıkmet Ta la\laıına katılmak suretıjle Ana \ukçuoglu ve ıddıa makamında ı asaj i ıhlal suçundan sanık olup Savcı Bınba=ı Turgut Akan ve yar mahkumıvet hukumlerı, Askerı dımcıları Savcı Bınba=ı Nacı Tu Yargıtavca bozulan 24 kışı hakkın ranay ve Savcı kıdemlı Bınbaşı dakı da\a bugun Mamak 1 numa Oktay Sedef katılmışlardır ralı Sıkı\onetım Askerı Mahkeme Oturumu açan duruşma hakımı «ınde bakılarak sonuçlandırılmış ıddıa ve mudafaaların ve Yargıtay bozma ılamının ıncelendığını ve tır Yapılan açıklamava gore, saat 10 hazırlanan kısa kararın tefhım eda baslavan duruşmava, başkan dıleceğını bıldırmış ve hazır buolaıak Hava Tuggeneralı Lutfı Er lunan sanık ve sanık mudafılerıne M.ven duru^ma hakımı Denız Ha karşı hukum fıkrasını okumuştur Arkası sa 7 Sıı H de k ı Alb»\ Isuman Ozdalga, u>e Bir okulda komünizm ve gericilik propagandasi yapan şiirler bulundu Cumhunyet Senatosunda bu hususu bildiren ve şiirleri okuyan VFilü Eğitim Bakanı Dr. Oktem, şiirleri yazan öğrencilerin bulunduğu okuiıın adını tahkikatın devam ettiği gerekçesiyle açıkl amadı; aym otuı umtla komünizm propagand asına karşı okullara polis konnıası da isicndi Ankara, 5 (Curaburıyet.Telfks) Cumhurıjet Senatosunun bugun ku oturumunda Mıllî Eğıtım Ba kanlığı butçesımn muzakeresine baslanmış ve M P Senato topluluğu adına soz alan Mustaia Yıl maz Inceoğlu, ozellıkle orta ve vuksek derecelı okullarda genıs olçude komünizm propagandası yapıldıgım, bunun onlenmesı ıçın bu gıbı okullara polıs konulmasının gerektığını soylemıştır Inceoğlu sozlerine temasla ılk okullarda, dınî oğretımın çok yeter^ı? olduğunu, Imam Hatıp O kulları sajısımn da artırılması £erektığmı ve tmam Hatıp Oku'la(Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Kaçak mernuler \e kaçakçılar Kaçıncı? Esenboğa hava meydanı, vapıldığından ba yan» geçen zaSanıklar 50 bin mermi ile birlikte ele geçirildi man ıçinde kaza rekorunu kırdı sanınz. Eskısi ıçın meydan olAlmanvadan şıleple vurdumuza ler, sabaha karşı taksıje yuklenır maya elverisli defildır, denil mermı kaçıran buvuk bır kaçakçı ken goru muştur Ancak şuphe u mişti. Gerçekten etraftakı bır şebekesının ıkı elemanı dun saba vandırmamak ıçın polıs tarafından ıki tepe, ınis ve kalkışı zorlas ha karşı Uskudarda 50300 adet ta herhangı bır mudahalede bulunul tınyordu. Azna bu defa öyle bır banca mermısı kaçmrlarken suçus mamıs ve taksının arabalı vapura yer bnlnnda kı dort taralı çev tu yakalanmıslardır gırmesı beklenmıstır cAbıdın Da nlmıs, senenin bir kaç syı sıs, Üskudar Emmvet Âmırı Gazan ver» şılepınde kamarot olarak ça kışın da tipi yüzfinden tehlıkeli, fer Yokav ve arkadaşlan tarafın lısan 28 vaşmda Rızelı Muammer ve tabiî gelen giden korkn için dan saat 02 30 da arabalı vapur ıçın Gırıt tarafından, jurda sokulduğu de. Nitekim yabancı nçaklar dn de yakalanan 150 bm lırahk kaçak an^s lan 2012 kutu tabanca mer rnmn çok zaman elverişlı gör mermıler, şofor Mesut Yorulmaz mısmın Fener Kuçukmustafapaşa mÜTor, mevdan üstunden geçip ıdaresmdekı 58120 plâkalı taksıde mahallesınde gızleneceğı, sanıklagidivorlar. Oraya mılyonlar va ele geçınlmıştır rın ıfadelerınden snlaşılmıstır tırdık dive baska bir meydan Dort gun once, Denız Naklıyat Üskudar Emnıjet Âmırlığınde yaptırmıvonız. Berı laraftan kaŞırketme aıt «Abıdm Daver» şıle kaçak mermılenvle bırlıkte alıkozalar, ârızalar ve kaçan nçakpıjle Almanjadan yurda getırılen lar dolayısıvle kaybettigimiz ve bır sure şılepte bekletıldıkten nulan her ıkı sanık da sebeke men milyonların da (arkında değiliz. sonra, gece sandalla Üskudar Şem supları hakkmda bılgı vermemış Her halde bu bövle devam et sıpasa sahıhne çıkarılan mermı lerdrr Yalnız sofor Mesut, »Benım Arkası Sa. 7, Su. 2 de mıyecek ve sonanda Ankaraya veni bır bava meydanı bulnnacak. Bnlunacak ama kimbilir daha kac nçak, kaç kişi, ve ne kadar milyon kaybettıkten sonra . f\A r\ Âlmaıtya'dan yurdumuza mernti kaçıran bir şebeke dün meydana çıkarıldı Yer altındaki kablolar geçît yapılmasına mâni oluyor P T T ldaresı, Taksım ıle Şışlı arasındakı yeraltı telefon kablolarının yerlerını değıştınnedığı takdırde Taksım ıîe Şışh arasındakı vol boyunca veraltı geçıdı yapılamı>acaktır Telefon kabloları yuzunden Osmanbeyde başlanüan a. 7, su. Cankurtaran Sandalı n fl Q Danımarkah bır denızcı o ,m Back Sorensen, >enı bır tıp csnkurtaran sandalı ımal etmeve muvaffak olmu^tur Kurek çekn ek suretıyle kazava uğnvan gemıden suratle uzaklasabılen sandalın aynı zamanda jelkenlerı de mevcuttur Avnca bır de dıştan takm, motoru bulunan sandalm bır baska avantajı da ıçıne 20 kısıj ı ^(a bılmesı ve ustu kapanaDilır olmasıdır Resımde çelıkten ımal edıl mıs bulunan sandal ve denızcı Sorensen, Kopenhag lımanında goru luyor. MAHKLM OLDLLAR Sah'e ev rak duzenlıierek bır bankadan çektıklerı 5 mıl>on lırajı vurt dı şına kaçırmaktan sınıL Yah>a U raz ıle pılot Huse>ın Bo'azai, dun 1 Toplu Aslıye CPZ ı Mahkfmesınrie vapılan duruşma'an. sonunda, 15 er mıljon 175 er bın lıra para cezası ıle 3 er yıl hapıs cezasına Umum Müdür, «Uçakta radann bulunmaması mahkum edılmışlerdır Mahkeme, a\nı suça ıştırakten sanık olarak bir mahzur teşkil etmez» dedi. \argılanan Semıh Zarıfoğlu, Esma Uraz Mesut Turfandarın ise delılTurk Hava Yolları Genel Mudu nın kaza sırasında en fazla hasa sızlık \uzunden beraetlerıne karar | ru Samı Şehbenderler, Ankara ya goren jerı burun kısmıdır. Bu dd vermıştır Bu şebekeye mensup olıkınlarmdakı uçak kazasımn «Pılo tahmmımm doğrulamaktadır> de duğu ıddıa edılen Nezıhı Kuzbari | tun vakıt^'z ını=e geçmesı >uzun mı^tır Ancak bı'ırkı«ı soruturma hakkında ıse mahkeme, duruşma den vuku bulduğunun tahmın etSi tamam'anmam « olrtus ınrian ke ı . nın tatuıne karar wermıştır. düdığını» soylemış \ e . «ETI ucağı i Arkası Sa. 7, Su. 1 de ETİ uçağının vakitsiz inişe geçtiği iddia ediliyor o eoti* i o o o o oo İlgi çekici bir yan serisi U1Iİ1J l l l l l l l l l l II l l l l l l I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 O O Zengin milletler Fakir milletler Yazan: Barbara VVARD ÖYKU HASTAUĞI OLM^SINî... Bizdckl Elekrtronık Beyın memlekct «artldrına lntibak edemediglnden haetalandl Gazeteler 4 üncü sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog