Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

IftONÖMİ CALISAN NÜFÜSUN ANA SEKTÖRLERE BÖLÜNÜMÜ 19?0 Milletlerarası ÇaUşma 1964 yılı bütçe tasarışı gerekçesinde ödenekler toplamı ile gelir Uhmini arasındaki 390 milyon liralık farkın iç istikraz İle karşılanacajı bildirilmisti. Gazetelerln verdiçi bllglye göre yeni bütçe, karma komisyonda ilk teklif edilen miktardan 20,8 milyon fazlasıyla 13 milyar 484 milyon llra olarak kabnl edilmiştir. Gelir bütçesi de. ilk tahmin edilen miktardan yaklaşık olarak 172 milyon lira fazlasıyla 13 milyar 325 mllyon lira olarak kabnl edildiğine göre Sdenek ve gelir bötçeleri arasındaki fark 158.9 milyon liraya inmekte ve bn farkın da ylne iç istikrazlarla karşılanması düşüntilmektedir. Görülüyor ki, maliye, açık miktsnnın finansmanda İç istikraz altematifi üzerinde ısrarla dnrmakUdır. Gerçekte bn açık bütün kamn sektörünün ffnansman açıfrı degildir. Kamn sektBrü bir bütün olarak ele alınırsa açık miktarı 80D milyon liranın üstüne çıkmaktadır. Demek olnyor ki. bnnnn istikrazla karsılanmak istenen miktarı ynzde 20 den azdır. Geri kalan açıfın da. bazı çevrelerce iyimser kabnl edilen gelir tahminlerine dayandıfı. dolayısıvla beklenen gellr artışı KaSlanamadıtı takdirde toplam açık mlktannın daha da büyflyebileeegi Iddia olnnmaktadır. Ekonomlmizde tehlikeli eğilimler yaratmaga çok mflsait olan bn sonncun Uterlnde ne kadar dnrnlsa azdır. Biz konnn"n jöıe çarpan bir kaç vanına kısaca deginmek Istiyornz. O tstikraz yolnyla elde edileeegi düştlnölen 1583 milyon lira rerçekt; büyük bir tntar deftildir. Ancak Istikrazlardan olnmln «onnçlar elde edilebllmni için 5nce bnnların gerçek tasarmflar» dayanması. «onra da verimii yatırımlara tahsi* edllme»! gerekir. Ekonomimizin bncünkfl sartları altında yflksek falzll olma«ı gereken devlet tahvillerinin kolayea satıldıtını kabnl etsek bile bn borçlanma borç yükü zaten büyük c'nn devlet bütçesinl biraz daha a|ırlagtırmıyacsk mıdır? O Bütün reform tesebbflslerine rajmen. bütçe gerekcesinde «yıl İçinde gelir tahsiIStı mflsait hir leylr gosterdltl ve büyük odenek HSveleri yapılmndırı takdirde bfltçenin İstikraza başvnrmadan kapatılması Ihtimai dahillndedir» demek. reformların «onnçları hakkında mfltereddit. havdi daha mnnis «Syllyelim ihtlyatlı olmak defil midir? Sosyal adaietin hn kadar savnnnldnftn rünümüzde ücret gellrlerinin en küçük dllimlerine kadar saldıtı verfriyi devam ettiren Maliye. flcret dıiında olnp verrl içl ya da verri dısı (ellrlerin de henflz potanci «el birer verjri kaynajfr niteiijtinl tasıdıtinı hstırlamalıdır. 0 1 9 6 4 bfltçe gerekçestnde 70» milyon llra olarak değiştlrilen iktisadî devlet tesekküllerine bBtçeden yapılacak transferler toplamı plânın 1964 programında 950 milyon lira olarak Sörülüyordn. Maliye, aradaki 250 milyon liralık farkın bütçe dısından saglandıgına kanidir. Biz bn konn üzerinde başka bir yazıda tekrar dnrmafc istiyornz. Simdlllk belirtmek lstedl«imlz odnr kl, zarar kamılıfı olarak bütçeden Iktisadi devlet teşekküllerine yapılması öngörülen tntar 570 milyon liradır ve bn para toplam kamn selirleri açıjı olarak tahmin edilen 800 milyon liranın yaklaşık olarak yüzde 70 ine eşittir. Di?er bir deyimle iktisadî devlet tesekküllerinin reoreanizasyon ve finansmanı ile ilgili tasanlar iki yıldan fazladır geciktirilmeseydi, belkl de. 800 milyonlnk açıfın hflyfik bir kısmının simdi söz konnsn bile olmamssı gereklrdl. öte yandan Erejli Demir ve Çellk Fahrikalanna 1964 bfitcesinden 45 mllvon lira olarak öngorülen ikramn 135 milyon lira fazlasıyla 180 mllvon llrayâ yükseltilmesinin bütçeye gerçek bir yük teşkil ettifini belirtmek gerekir. özetlersek. diyeceğiz ki, gsliba olnmln ve gerçekçi yolların yerine etrafında dolssıyor ve reformen olmanın gerektirdiği Gordiom'nn davranışını bir tflrlü benimseyemiyornz. Tekrar edelim: Türkiyede özel teşebbüsün yatırım egilimini azaltmadan vergi gelirlerini arttırmak için teerSbeli maliye nzmanlanna knlak vermekte ne kadar gecikirsek güç yollar o kadar nzayacaktır. Bütçe açıklanna ve istikraza dair (MİLYON K İ S İ ) 13.12 1963 yılında ücret artışı 19 7 7 Bürosu (B.LT.) na göre: Doğu Atmanya Türkiye ile ticaretini geliştirmek istiyor 19 6 3 TOPLAM l i i i TARIM V. SANAYI HİZMETLER 14 yıl sonranın problem ve sonuçları ıçınde çalışan nufua 1963 yılındakı 13,1 mllyondan 1977 de 19,2 mılyona yüluclecektir. Bu, 14 yıl içinde yaklaşık olarak çahşan nüfusun yarı yan çoğaiması demektîr. Mutlak sayı olarak en büviik artış hizmet sektörlerinde brf<lenmektedır. Bunu sırasıyla sanayi, «onra tarırn sektörleri izİemektedir. Çalışan nüfusun ana sektorlerde yüzde dağılımına bakılırsa, kalkınrr.a plânı, tarım sektöriind* faaliyet gösteren nüfusun nisbi olarak azalacagını, buna karaüık sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranlarının artacağını söylemektedir. Bu gelişme leri önce önemli bir sonuç izİemektedir: Kalkınmanın toplumsal ve ıktisadi amaçlarını gerçek leştirecek egitim hedeflerine gecikmeden ulaşmak. Öte yandan bu gelişmeler iki önemli problemi de kesin bir jekilde ortaya çıkarmaktadır: 1 1977 de çalışan nüfusun 19,2 milyona yükselmesine rağmen ijsizlik azalmayacaktır. Bu problem, bizi, tasarruf gücümüzü plânın öngördüğü oranın üstüne çıkarmağa zorlamalıdır. 2 1977 yılında sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan işgücü (idareci ve müteşebbisler hariç) 1962 ye nazaran 5 milyon kişi artarak 73 milyona ulaşacaktır. Bu problem bizi ekonomik, toplumsal ve siyasa! yapımızı yeniden gözden geçirmeğe yöneltmelidir. « • • • • • * • • *••«•»»••••• •••'! Cetir vergisinin hontrol vasttası olarak Servet vergileri «Servet Beyanı» müessesesi mevcutsa da, global servet vergisi olmadığı için kontrol gerçekleşemiyecek Yozon : Dr. Selâhottin TUNCER Memleketitnizde verjtl reformu »arfiyatın (harcamalar) vergilendiril ve veraset v» intikal vergilerinin nun ve zamlsrın •»•tışıldığı şu meil olup gider vergileri ile ger birbırine bağlanarak müessir bir günlerde «ervet vergUerı üzerinde çekle!«mektedir. Bu iki büyük ver kontrol ıısteminin kurulması tekde bilhai'tf dumtmskt*rt.ı M»li gj rnanrumesi »rasında liçüncü lif edilmektedir. Ancak Türkiyede literatürde servet vergileri derin 'kategori vergi grupu kalmaktadır »ervet beyanı seklinde bir müesllgine incelenm'i bir konuduı. An^i, bu da. servet verpileridir. Ser»ese mevcutsa da sahsi itibarl | cak memleketimizin sartlan ve vet vergileri, tarihi hir vergi man global bir «rvet vergisi olmadığı durumu bakımından bu verginiu j zumesl olarak bu iki cereyanın i ç j n teklif edilen kontrol fonksiiki Bnemli fonkslvona üjerinde jortasında mutavassıt bir mevki al v o n u gerçeklesemıyec«ktir. Şayet durarak konuya ısı'f tutmak ye maktadır. Halbuki eski devirlerin böyle bir kontro! ıtstemi yaratılrinde olacaktır malî slstemleri içinde servet ver malt isteniyorsa, önce tamamlayı! ^emli bir yer isgal etmek c. mahiyett., düşükni.betli global Bugünün rr.odern F akat m ge r V bir vergıler.n.n dojup Rell.me., I l m g.lecektir. l ana istikamette BunUrdan biri D cisi, gelirin lendirilmesi aluo gelir vergileri i l e rlhI ettirilmekte; ikinei.1 i *•*••>•«••••*••< tahakkuk " , . f"" " * "" ' " « ' Bir Röportaj: Malî polis piyasada ısağlıyacak Yeni kunılan teşkilâtın şefi Gürbiiz Atabek çalışmalarımız namııtlı (üeeara korku değil, inşirah verecek mahiyettedir diyor kaybetmişler, ikinci ve hattâ Üçüncü plâna düşmüslerdir. Servet vergilerinin malî açıdan yani devlete gell'r «ağlamak bakırr.ından önemleri a7almakla ber«ber. modern devletlerin vergi sistemleri arasında yasadıkları bir vakıadır. Bııgün B. Almanya. t»veç, tsviçre kıntonları, Amerika ve Hindistan gibi bazı ülkelerde değişik jekillerde olmakla beraber. servet vergilerine veya gelir servet vergisi birleşimlerine rastlıyoruz. Bu vakıarıın iki önemli nedeni vardır ki, ayrıca incelenmeye deger! 1) Bugün geîir verpileri yanında uygulanan global bir servet Lozan vergisi, hususî bir kontrol fonksl30 Kasım 1903 tarihinden itibarenjbek »unlan söyledi: Içılıkîan ile, ikinci grup ticari • ç e yonn ifa etmektedir. Gelir vergisi faaliyet» geçmi» bulunsn «Mali Po « Çalısmalarımız, namnsln tücnet sahtekârhklan, hileli iflâslar, •sistemleri içindeki direkt kontrol, lis» Teşkilttının piyasada «ürkün cara korkn defil inıirah verecek haksız rekabetler, marka ve mal otokontrol usulleri bir yana bıAÇIK tü» denebilecek kadar Bnemll te mshlyettedir ve böyle devam ede taklidi, vergi kaçakçılıkları ile mü rakılacak olursa, çr'.obal bir servet ^^ 1 reddütler yarattığı, hemen her ve eektir. Biz, piyasada is emniyeti cadele etmektedir. Teşkilâtta. ge vergisi. servet beyanı mahiyetinde olrr!ak sileyle ortaya atılmaktadır. Hatır j Ve karsılıklı güvenln tesisl için nellikle lktisat ve Hukuk Fakül! üzere. bir kontrol fonksiyo {£ n u i l a lanaeağı fibl, Ticaret ve Sanayi namasln tacirlerin yanında yer al teleri ile fktisadî ve Ticari îümler etmektedir. öyle ki. servet Odalan yönetlcileri İle Istanbul mı» bnlnnnyoraz. Herhangi bir Akademis: mezunu genç elernanlar, üelirin donmus bir sekli olduguns, Milletveklllerinin yaptıklan «dert baskm endisesine de mabal yok görev almıslardır. Aynca, Sube Srtre, gelir vergisinden ksçırılmak i leçme» toplantısında »öz alan ta tnr. Zlra, ke»in suç delileri elde mensuplarının özel kurs ve eğiti, suretiyle büyük «ervet birikmesi cirler, bu konu üzerinde ısrsrls Vdilmedikçe bir is yerinin basıl me tabî tutulmaları için hazırlık ne imksn bırakılmamaktadır. Bir durmuşlar re «Mali Polisin her ın muı hiç bir zaman bahls konusn lar yapılmaktadır. gelir vergisi mükellefinin üç sebir bsskın yapmasından endise et olmıyacaktır. Bizlm gSrevimlz heYeterli defcil nede bir vermis olduju ayrı bir tiklerini» bildirmislerdir. »*P nzmanları gibi inceletne ve lstanbul'un ekonomik düzeninin "ervet vergisi beyanr.amesinde sös Bu durum karşısında Mali Poli kontrollar yapmak degildir. An b ü t ü n v u r d a e f k l y a p a c ak mahi terecegi serveti ile daha önceki İSTİHDAM «in bu güne kadar henüz kesin cak, mntazarrır olan vatandaşın y e t t e o l d u g u h e s a b , katılarak Tür vıüarda beyan ettiği gelirleri » Çahsma ve gelir sağlarns ıstek likle bilinmiyen çalısma tarzı kiyenin tlcarî hayatmın kalbi c rasında illi (causal) bir münasebet ve kararmda olanların emeklerinhakkında bilgi almak üzere ilgilllan îstanbul'da 50 kisilik bir ma'kurularak gelir vergisi beyanı vaden yararlanmak üzere çalıştırılYazan: Muammer EROL lerle görüsmeler yaptık. Vardığıli polis kadrosunun yefersizHği ü ! s l t a h sekilde Vontrol edilmiş olmalarıdır. m a k t a d ı r mız sonuç, piyasadaki endişelerin zerinde durulmaktadır Bu kadro. J k l l a n Böylece beyan dısı bıra TAM İSTİHDAM bir çekilde gerçeğe uymadığını 'başlaneıç durumunda dahi az g ö i «elirler. servet vergisi be; Lozan Kulübü tarafından «Top turumda söz alân bütün hatipler.jma yapan Ziraat Odaları yöneticiortaya koydu. Bu arada Emniyet rülmektedir lyannamesi ile ortaya çıkmaklrak reformunun Türkiye'de uygu sahip olduklan çeşitli gorüsler a|lerinden Murat Zafer ile Gemi In Cari ücret «eviyesinde çal;?m»k ladır MaH Şube Müdürü Gürbüz AtaEsas olarak ve Türk ekonomisini i Alman fervet vergisi Uma sekli ne olmalıdır?» konu rasında bir takıra memleket ger:saat Mühendisi ve çiftçi Fahri istiyen herkesin is bulabildiği isnin 5lrf b u baltalayıcı faaliyetle mücadeîe at kontrol fonk mnda tertip edilen açık oturum çeklerinl de dile getirdiler. .Tanman'ın istatistikl bilgileri ihtt Mhdarn seviypsirlir. 'maeı ile kurulmus olan bu teşki siyonu dolayısiyle ipka edildiğint geçtigimiz pazar günü çok kslaba Meseli: kendisinin de büyük jva eden görüsleri de, müstakbel İSTİHDAM SEVİYESI :ı ! •••"ı,k bir grup tarafından ilgi ile iz çapta bir toprak ağası olduğunu; toprak reformunda, üzerinde has (HACMİ) sürenler mevcuttur. lâtın İlk Müdürü Gürbüz Atabek. ileri lenrr.iştir. söylemekten çekinmiyen Dıyarbaisasiyet gösterilmesi gereken ger Bir yılda çalısılan basit iş s»atı mal! ve ekonomik olaylarm bir 2) Buçün için servet vergileri a sıl verei kaybede Ecvet Güresin'in yönetlmindeki kır CHP Milletvekili Şehmuz As.çeklerı ortaya koyması bakıramdan toplar^Hır. toplumun temelini teskil ettiğini. olmak vasfını .... BASİT İŞ SAATİ beHrtfyor ve bu yeni teskilâtm bir; rek tamamlayıcı verçi (Ergânzun açık oturuma Köy Işleri ve Top lan'ın. Türkiye'de toprak reformu, oldukça ılgı çektı Vasıfsız (basit) işçilerin bir saatçok faydalar laglıyacagma inanıjgsteuer) karakteri almışlardır. Son lum Kalkmmas: Bakanı Dr. Lebit nun yapılmasının «art oldujunu; Bu arada jöz alan hatiplerden yanm asırlık devre zarfında bir Yurdoğlu, D:yarbakır Milletvekili faktt, bu konuda çıkacak kanun; Bski Hatay Cumhurbaskanı Tay lik err.ekleridir. Iftihdam seviyesiyor. Sökmen sadece devlet araziıi nin tesbitinde vasıfh (kalifive) işM. B. defaya mahsus olmak üzere ah Sehmuz Aslan, eski Hatay Cum '«nn tatbik kaabileyetinin olamı,fur ("•SrçnrüSimıze g*re Yabancı SeTnan fevkalide servet vergilerin hurbaşkanı Tayfur Sökmen. Eski yacağı için ölü doğacağını ve an: nin daŞıtılmasını, eski Bakan ve çilerin çalışma süreleri önceden Gürbüz Atabek rnaveyi Tesvik Komitesi kendisine den sarfı nazar edilecek olursa, Devlet ve Ticaret Bakanlanndan cak seyredilebileceğini bildirmesi, yazar Cemal Sait Rarlas i«e Türkı kararlaştırılan katsayılarla çarpılknl eden Fransız Pechlney, Ba Narmıslu Ttlccardan yana devamh (müstemir) mahiyett*ki Cemil Sait Barlas, yazar Ilhan Sel ayrıca bütçe imkânlarının da re.vede yapılacak toprak reformu için 'îktsı wnr? 'w'ıma eklenir. Tarım ilâçlan. Derby ve Kavel mfiracaatı üzerine barekete geçservet vergileri başlıca vergi ol çuk, yazar Çetin Altan, Doçent foırnun biı tek ilde dahi uygulan. Kızıhrmak'ın sınır kabul edilere' EMEK GÜCÜ k^blo firmalannın yaptıklan mü mektey)z.> mak vasfını tedricen kaybederek Haydar Kazgan, Doçent Sencer masına yetmiyeceğini söylemesi. ol bünyeye göre doftuda ve hstH» özel sektör Hükümet Kişisel emek Eüci cslısma VF(Ş. du!c r^caa'îarı uygun mütalâa etmiş. tamamlayıcı vergi vasfını slmışlar Divitçioğlu, Ziraat Odaları 2. Bas K îöav enteresan bir konuşma idl. vapılacak reformlarda ayrı avf Tpgidir. Bu yetenpk el ve knl 50 kişilik kadro Ocak ayı basında yapılması geSiemens Firmasmın teklifinin İse N i t e k i m Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun kıstaslar gerektifini savunmuslar •"meftinde oldufiu gibi kafa ı>m#Sın İUili mercilerce tekrar incelenmei r 0 ! U b u l *U*" 5 0 k i ? ü i k b l r kad «ktigi halde «iyasi buhran doîa dır. Bövlece avırma prensipinin kanı Fahri Tanman, Ziraat Odalan d a u n a n .. yısiyle ,. ui^.. w «.^, sektör ^»» w , gereği şekilde uygulanabilmesi i 'Yönetim Kurulu üyesi Murat Za ' hütün reformların muvaffaki dır. tede vasıflı ya da va«ıf$ız nlahiEinp karar vermiştir. I teşkilat, karşılıksız tehir edilen özel n etinin sahtekârlık Bakanlar toplantm için' geTeken'' C'• «ermaye iratlan. say kszanç f*r ve Çiftçi Tesekkülleri Federas ^ ancak aydın kişiler tara Konumın ilmi bir .»cıdan inrr '•r Toplam pmek şücü ise. çnlı„ . , .... 1, , , . , i cek verenler, ticari flndan başlanrr.ıştır Türkivel yapılacak «güçlü bir sefer, lenmesl gerektigini hilrliren Do ' " ' " ' " '» araygnlgrın toplamıdır. Kabul edıhp Bakanlar Kurulu yaparak başkalarına zarar 3rar veren hazırhklara y lanna nazaran munzam b!r servet yonundan da Ahmet Arbil katıl. mışlardır. | berhğe» bağlı olduğunu Ifade et,Çent Sencer Divitçioebı da vap"5 ttCRET nun tasvibine sunulan projelerin ler, gümrük. döviz ve beyaz ze Odalar Birliği tarafından tesbitine vergisine tâbi tutulmaktadır. Milli splirdpn emek e'if•jnp vemahivetleri söyledir: Fransız Pe hir kaçakçılığı yapanlar. mal ve Çahgılan dilek ve t«mennilerin 6 Umuml ve şahs! bir servet verBir aga ve Btesl Imesi çok yakın bir gelecekt» Zi; konuşmasmda «Verimin ve dnlavı chiney Firması FerroKrom ve Kar marka taklit edenler. sahte bono ?ubat perşembe günü yapılacak gisinin tatbikatının tarihçesi Al Geri kalmış ülkelerdeki toplum ı r a a ' Bakanmın" da bu konudaki [siyle milli gelirin arttınlması icın nlen payriır Mal ve hhmet seklınk e s i n to pıt ımal etmek üzere yaptığı yatı tanzim hükümet görüşünü açıklıya! toprak reformu zaruridir.» demiş ^e ödendiSi de favnt) olmskla beP I a n t l T a getirileceği sanılmakta manyada 1848 yılında baslamıs ve kalkınmalarında bütün reformla j m edenler, enler, çift çift fatura f a u a kullakulla n e n ller cağnı söylemesi, oturumu izliyenrımı 8,3 milyon T.L. tutanndaki nanlar ve paravan firma kurarak|"1Traber çağımızda d=ha çok para ile olduğuçeşitli merhalelerden geçerek za " > ?ermaye istirakiyle tevsi edecektir. gerektiği sekilde tatbik e lere huzur veren bir ifade tarzı o Yazar tlhan Selçuk ile Çetin Al Tdenir CnakdiV Ücretin para ile hileli iflasa gider.lerle mticadele manımıza kadar gelmiştir. Halen thracat Kavel Kablo ve Elektrik Malzemeita n da Türkiyede yapılması için ifadesine nominal ncret.'nak'ü ücdüebilmeleri için de olumlu orta larak kabu! edildi. leri Fabrikası, îsviçreli La Societe etmek gayesiyle kurulmus bulun Ihracatta Vergi îadesi Komisvo iyürürlükte olan Alman servet ver mın hazırlanmasının çart olduğuçaba gö=terilen her türlü refor ' r et ile satın alınabilreek na' ve Devlet arazisi (VermögensteuergeAlpensster A. G. ile teknik işbir maktadır. Maksadın. tacirleri ce nu geçen hafta sonunda yaptığı s e f z ) kannnn mun gerçekleşmesi İçin fikir fi? l " İ 7 m " " p " de gerçek üeret rienir. 34 t a r i h l i o l u p lıfti yaparak suni deri üretimini ka m "l«ndırmak değil, millî ekonomi toplantıda ihraç ms.li nite'liğinde d a t â d1i 9 ' 1 9 5 2 y ı l m ' nun tartışıldığı ve savunuldugu o! Oturumda teknik birer konus eürîüŞünün şart olduğunu ileri süı tSSİZLİK IZİ l lite. çp=!t ve randıman bakımından : z a r a nhaltalayıcı ve diîer tacirlerin olup satış güçlüğü ,;eken bazı kon n u s U l h e r nedilmiştir. Verginin komüşlerdir. , Çalışma istek ve ye*enp?inrîe on a sebe cları e v i s e r v e t ri=ın düreltecekfir. Bayer Tarım l n ü n e P faaliyetlerin ö s a n t r e madenlerin de ihracattaver v e unsurlarıdır Sonuç olarak. açık oturumda he ücret ürerin: lup da eeçer (carî) Ilâfları Şirketi tesislerini genişletj ge?™ek oldugu bildirilmek. gj iadesine tâbi tutulması kararfilobaldir. Gerçek ve tüzel kitedir liren fikirleri şu çekilde özetliye den ve kanun ya da gelenekle Fapmek. toz ve wettab!e powder ilâç| . laştırmıştır. ŞİIer de mükelleftirler. Gerekli isbiliriz: : tanmıs süreler içinde iş arayanlalarını da imal etmek maksadiyle Birleşik Amerika'da, Almanya.1 Komisyonu bu karan almaya ^SDa v e muafiyetlerle vergi şah1 Ocak Oeak Ocak Ocak Ocak Şnbat Türkiyede toprak reformu rın is hnl:>mrı*^nls.ı^,7. 34 milyon DM tutarında ayni ser tngiltere, ttalya gibi bütün batı sevkeden antimuan. çinko, bakır ^"ettirilmistir. Vergi her üç seneÎ9 30 27 31 1 zaruridir. Ancak, bu reformun bir GİZLİ İŞSİZLtK rt mave eefirmekre ve satış gibi bazı madenlerin istih&* °i r verilen beyannameler ş üzerin devletlerinde örnekleri bulundu»u , cevheri g i Comhnriyet 19S3 Oi.Ofl l zihniyet ve bütün d:Eer mtiessesej Görünürde acık ve belirli hir is96.50 96.80 96.70 96.70 vü?dp 5 rovalty y iitemektedir. t ' hâlde memleketimizde henüz üç! ç raç ç edildikleri eri şekilde ihraç edil edil rinden tarh edilmekte olup. p nisbe p 1964 96.30 96.20 • lerde birlikte ele alınmafi serekır «i'ilik > 9630 96.25 <W.2O nlmad:gı halde i; cücürün Rerby b F Fabrikası bik i«e meveut p plâs i iayîık î k bi bir maziye sship h olan Mali Mi meyip konsantıasyon için ayrı birl*' % 1 dir. Bu bskımdan Alman y ç ! 3 önemli olan tarım«al re 'lüşük '• 1963 R«şat ! P ü 138.00 hir verimlilik (crodüktivıte) 138.00 138.011 tik f b k d servet vergisi, bizttihi serveti de138.00 138.00 tik fabrıkarında plâFtik ve suni de Poüs tegkilat:, Ksçakçılık. Maliye.; işleme tâbi tutuirr.alandır. formdur Toprak refoımu bunun te, vp ona ııveıın 'füşiik bir ücretle ıt1984 139.50 138.00 139.00 rii eşya imalâtını tevsi için yabancı DolsndırıcılıV ve tnterpol 138.00 olmak Bu konu ile ilgili 138J5O p g olarsk Sanayi y î fiü. servetin iradmı vergilemeyi rııelini teşkil etmell. fgkat finsnf j 1963 ortak tarsfndan konulaak olan üzere dört grupts faalivet göster; Bakanlıgı ve Odîîar Birligınde ee.JJ hedef ittihar etmektedir. Yani : Külçe 14.65 14.60 14.65 14.Ç0 14.60 i man, donatım, topraklarm eenişi 1964 14.2S 1450 14.17 14.20 14.20 223 bin DM'lık toklifi gerçekleştir •mek*edir. Ririnri grup döviz. uyus rekli çalıçmalar» baslanmıs bulun litibariîir. liSi ve tfafılmış olanîarın birleFti Her isçinin (çalısiinınl helirli bir mişbulunmaktadır. tturucu madde ve gümrük kacafei maktadır. Meznleketimizde da servet, feltrl rüaaesi meselesi iyi i süre içinde ürettiği miktardır. Lozan Kulüp'te yapılan açık oturumda tarım reformu yapılırken finansman, donatım ve dağılmış toprakların birleştirilmesinin de dikkate alınması gerektigi belirtildi Millî gelirin arttınlması için toprak reiormu şart,, Demokratık Alraan Cumhuriyetl (dijer adı ile Komunıst Almanya), Türkiye ile olsn tıcarî münasebet,erını geliîtîr™811 »temektedir. Bu münasebetle bır basın toplantısı iüzenliyen Doğu Almanya Dış Tıcaret Türkiye Mümessilligi Direktorü KarlHeinz Amarell, hükumetınln Türkiye'den riaha genış mıktarda mal almays ve o nıspette makina aksamı satmaya hazır olduğunu bildirmıs fakat bazı forma iiteler yüzünden ticari münasebetletimizin baltalandığını ve gecıkmelerin olduğunu söylemıştir. Direktörün ifadesme göre. bu aksarrsalar sonucu Doğu Almanya, Türkiye yerine aynı malları ıhraç eden Yunanistan ve diğer memleketlerden mal almak zorunda kalmakt»dır. öte yandan Demokratik Alman Milletleraraıı Çah|ma Buroıunun Cenevrt'deki Merk»zınd«n bil Cumhuriyeti tnart bssında açılacsk dirüdığine göre. 1963 yılı için otuz kadar ülkedeki ücret durumlan ve geleeek yılda 800. knrulus yılını hakkında bazı verıler elde edılmiştlr. Bunlardan binsi hariç olmak idrak edecek olan Leipzig Fuarms üzere digerlerınde nakdi ücretler deği»ik bir »ekilde gelismislerdır. ! Türk firmalarının da katıimasını örneğin Filipinlerde artış yüzde 0,6 (tarım kMimi hariç) Kolombiya | saglamak için yer kira§ı almamaya I ve bazı başka kolaytıklar gdsterda ise yüzde 39,7 (imalat sanayiinde) dir. meye karar vermiştir. Fakat Fuatmalat sanayiindeki nominal ücret değisikliklerine göre memle ; nn Türkiye mümessili Çadi Ataketleri şöyle bir ıınıflamaya tabi tutmak mümkündür : ! göksel'in ifadesine göre. şimdiye O Tüzde 20 den faıla ücret artışı ır»»trren dort memlekat vardır. l kadar yalnız İS kadar tütün ihracat | çısı müracant etmis ve Odalar BirBunlar Arjantın. Şili. Kolombiya ve Yugoslavya'dır. liğinin kstılma kararı vermesıne 0 Ücret artışı yüzde 10nn üstünd* fakat yüzde 20'nin altında olan ve vaktin azalmaıına rağmen hememleketler ise şnnlardır: Güney Kor», ttalyi, tsrael, Japonya nüz Birlik kendiıine basvurmamıs ve Meksika. tır. Halbuki başka memleketlerden O üerct artışı yüzde 5 ilâ yüzde 10 arasında olan 9 ülke vardır : bu yıl, geçen yıla nazaran Fuara Federal Almanya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Norveç, Holin daha fazla müracaat olmuftur. Doğu ve Batı Blokundan bu artıs da, Filipinler, Porto Riko ve îıveç. »'a25, Federal Almanyadan İse Vt30 Q Ücret artııları yüzde 2 ili yüıde 5 arasında olan memleketler dur. Sınal mımul ihracatımın tetiıe ınnlardır: Buîgaristan, Kanada, A.B.D., Irlsnda, Macaristan. vik gabalan gcsterdigimiz bugünPolonya ve îngiltere. lerde Odalar Birliğinin böyle fır0 teret artı»ı en zsyıf oUr»k (yüzde 1î kadar) Avustrslya, Çin sstları daha lyi değerlendirmesi ge(Tahvan) ve Yeni Zelanda'da kaydedilmiştir. Çekoslovakyada rekir. iıe ilk altı aylık sonuçlara göre 1983 te kaydedilen artıs yüzde 1 in altında olmustur. Nominal ücretlerde yeralan artışın yanısıra tüketim mal ve hizmetleri fiatlarında devam eden yükselişîer reel ücretlerin daha yava.i bir gelişme kaydetmcsine sebep olmuçtur. O Seklı ülkede çalısanlann satınalraa güclerl azalmıştır. Bu ülkeler: Arjantin, Avusturya, Seylan, Şili, Çin (Taiwan), Güney Kore, Filipinler ve Çekoslovakyadır. Şili ve Güney Kore hariç, Tmris Avrups EVonomık Top • diğerlerinde reel ücretlerdeki azalma yüzde 5in altmdadır. O Beş ülkede reel ücretler yüıde Iten daha faıla artmiflardır. luluğunun Istatis'ik Dsıresı tarafından açıklanrHJır» E<ire, Avrupa Federal Almanya, Belçika, îtalya, Meksika ve Yugoslavya. Ortak Paıarı. 1 B * > 3 yılınin ilk altı Q Kanada'da reel günlük ücretler agustos 1962 den agustos 1963 e lyındı, Türkiyeden 91 milyon dokadar yüzde 1.8 artmış, Amerika B. D. nde isc ekim 1962 den | larlık mal ithal etmistir Bu ra • ekim 1963 e kadsr yüzde 2,8 yükselmiştir. Avustralya'da, Dani k«m. 1962 yılının aynı devre»! ıçe» markada, Fransa'da ve Yeni Zelanda'da retl ücret artıaları yüz I rısinrickı ıthalita nazaran yüzde de l'i geçmemiştir. | 13 oranmda bir artış ıfsde etmekjtwlir. Avrupa Ortak Pszarı israfın rtan Türkıyeye yapılan ıhracat da hemen hemen aynı ölçüde artmis ve 1D63 yılının ilk altı ayında 80 mıiyondan 94 milyon dolara yukelmışfır. Turkiyenm. bahis konu«u altı aylık çevre ıçerısinde Avrupa Ortak Pazsrı memleketlerme sattıjı gıda maridesi, tütün ve içkı. dejer itıbanyle. vüz de S, ham madde yüzde 23. ijlenmış maliar ise (pndüstn mamıılleri hariç,) yüzde 236 oranında artmıştır. Bun» kar?ı!ık Türkiyede. Avrupa Ortak Pazan memlekct'.erınden, değer itibariyle, yürde 22'.) oranında fazla ham madrie, yıi/ıie 4fi oranında fazla makıne ve tas.it. vürde 10 or^nında ria fazla kimya maddesı ıthal etmıMirKulüpte yupıiaıı açık oturuma kstılaalar Avrupa Ortak Pa?.arı devletle Berkea reformu savunuyor rinin Türk ihracatındakı hıs=esi, 1962 yılında. yüzde 4d,5. yanı Amerikanınkinın iki mıs'ıidir. Türkiyenin ithalâtına peiince. Avrupa Ortak Pazarı ve Birleçik Amerikanın bundaki hisselen, sirasiylt yüıde 30,2 ve yüzde 29,1 dir. 19 ülkede nominal ücretler yüzde 520 arası, 11 ülkede de yüzde 5 den az arttı, 8 ülkede reel ücretler azaldı Müşferek Pazar'ın Türkiye ile olan ticaroti artıyor Yabancı sermayenin 4 yatırım müracaalı uygun mülalâa edildi Altın Fiyatlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog