Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

«Öîüm Kampı» dâvasında esirlerin öldürifoiükleri açıklandı Eski bir S.S. görevlisi, duruşmada kadun ve erkek esirlerin gazla nasıl zehirlendiklerini anlatü DI Namas Ortak Pazar ölkelerinin Törkiye'den satın aldıklorı tütunün 10.8 milyondon 23.1 milyon dolara çıkfığını, Yunanistanın ihracatının döşOk olduğunu söyle di Yunanistan Ortak Pazardan şîkâyetçi Altılarla olan ihracatında artış olmadığı için Seks raporu İsveç'te bazı tenkidlere sebep oldu Stockholm 4 (a.a. ve Radyo) «Ahlâksız olmak veva olmamakı ışte b:r çok îsvecli1 nın bugun karşı kar;ıva bulunduğu mesele b'jd>;r îçveç halkının »erbest aska karşı ızlpdığı tutum. serbest aşsın endışe verıcı b>r durum varattığına daır 140 tıp otorıtesı tarafından >avınlanan rapordan sor.ra temelınden «arsıntılar geçırmeve baçlamı«tır. Raporda «Monogam evlılih 5ın ta T i i ' ? ı t?\ı?e"\ olduğu ve serbest aşkın aklt ve tiDbi bakımdan teMıkelı bır durum yaratabıleceğı» beürtılmektevdı Her kafadan bir ses ocanın evi Bnünde kavga olmnş., hava da sognk. Hemen yorganı sırtına alıp dısarı fırlamış.. Dnrnn yabn, dövüsmeyin, ayıptır.. falân diye kavgayı yatış' tırmaya çalısrnıs.. ne ise beş on dakika sonra ış mayna olmus; Hoca da eve dönnıus.. bakmış ki sırtındakı yorçan ortalarda yok . Karısı sorraoş: Ne ımiş kavganm esası? Bizim jorgan uzerine Imiş! Yorgan gitti, kavga bitti.. demis.. Şu gunlerde yine vergi reformn, yeni vergiler, vasıtalı vergıler, vasıtasız vergiler.. gelir vergisi, sermaye vergisi gibi lâflar edilip dn • royor. Gazetelerde makaleler, meclislerde müzakereler, radyolarda 1 acık otnrnmlar.. Bnnlar güzel seylerdir; eğer bir maknl ve mntedil ncticeye vanlırsa.. ama korkarım ki, vergi gibi tam soğnkkanlılık ve bir ilim kafasiyle, realitelere nvgmn olarak yerlestirilmesi lâzım gelen malî vazife bir takım bisler, tâvizler \e «cümle edebiyatı» ile eğri blr mahreke çirmesin.. böyle olarsa \urumez.. venıden âvarlanması cerekır.. o zaman da Turkiycde hâlâ bir türlü teessüs edemenıiş oian vergi an'ane ve istikrarı gerçekle şemez. Her sene, herkes: Acaba bn sene ne \ereiler cıkacak.. nispetler ne olacak?.. Ser. \et verçisi alınacak n ı ? d n e düşünıip isini kısar, parasım saklar. Brüksel 4, (a.a. • AJP. ve Radyo) Yunanistan Dışişleri Bakanı Hristo Pala ' mas, Yunanistan Ortak Pazar ortaklık konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Avrupa Ortak Pazarına ortak üye olduğu 1962 eküninden bu yana Ortak Pazar ülkelerine olan ihracatında gözle eörülür bir artıs olmadıöından şikâyet etnuştir. Rapora ımzalarını koyanlardan bin olan Dr. Uli N'ordwall, îsveçlı ebeveynlerın ço cuklanna cınsi davranışlada doğru ıle >anh<; ara^ırdakı p e r d e 1 6 g O r < 1 b u i s t e k farkt oğrptmeltte âcız kaldıkanl"t™..t,, Erkek esirlerin !, . F c ı u c «nemlek«tlermden olan Bul ^ "7 ^ »•>• e"«ı " " " " • * *** I *»\irhk olan birineiri Atin. . Ko"' " f' " mcımcjseuerınaen oıan BU1™ anlatmıstır. K J I V İ . . * " ™ I ~ . ™ l mı ol raakl e r B b e T O r t a k renk yolu, 6 milyon dolârlık 2 nd lannı ıddıa etmektedır Dr. garistan'dan ^ .. f duktan sonra, dovulerek, >akıla d e b u J 0 n ithâl ettıkler. »utunPazar .», l . , ^ , inde ulkelennden * beşı, önümuz sı de Atina Elektrik îdaresi yuzde | Nordwa'I şunlan bel'.rtmekiçin lak veya Turultrak olduruluslen. , .öylemistır deki temmuzdan itibaren Yunan verileoettir > r t o l d u ğ u n u ıi tedır. «S^sva; bır felâkete nı seyrettığim soylıyen Emıle Konseye yakın çevrelere gore, vol açabılecek bır duzen ıçınHantl, «kadın ve erkek esırlerin, Yunan heyetı, altıların Yun*mstan de bulunu\oruz Aıleler çogaz odasına gotürulrr.ek uzere, becuklanna doğru ıle vanlış araberce soyunduklannı oır türlu ra5indakı farkı oğretemeyınseyredernezdim, fazla utangaçtım» ce, bu gorevın okıılların o demıştır muzlarına yüklendıeını kaBuna rağmen Ranger 6, ay sathına istenildiği gibi iniş Hantl ıfadeıine söyle devam ttbu', etmek zorundavız » yapan ilk uzay aracı olduğu için, 1969 yılından önce ! zarar görür. mıstır: Raporun tepkı«ı karışık olAy'ın fethi yolunda çok önemli bir adım saydryor « Çok zaman bir sey yapmadan Ben, bütün ba münakaşaları Hotnuş, bır çok kım«e >;erbast oturur ve esirlerin dldürülüsünü oanın durumn ile tâkip ederlm. Pasadena 4, (AA ve AP) Ame şılmaktadır. Anzanın Ranger 6 nın aşka karşı açılan kampan\ayı tâkip ederdım. Bana verilen gorerikalı uzay uzmanları dun Ranger,içinde alınan emn kameralar» ile Çünkü, kendimi bildlm bileli ailek narı Ranger Washington 4, ( M . ) Amerika tasvıp ederken. bazıları da vin ne oldN&unu bufün bile ke Birlesik Devletleri Başkanı Lyrtlr 6 dan gelen sınyal kartlarını baş ten mekanizmada olduğu tahznin miz ve kendımiz bir gün vergiden tenkıdden ger' ka nnmıstır. •ıniikle bttaiYorum.» kartulmaş değiliz. Bogiın de ağır don Johnson, Amerikalı profesor, tan basa yenıden gozden geçirerek edilmektedir. N'itekim ' \ftonabledet»» çadenecek vergiler ödiyenlerdeniz. uzay gemisi Ay'a çarpmadan ön1 Tepkiler Bunun toeeine yargH Mao» Hof edebiymtçı, düşunür ve uzmanlara zetesıniıı \a?ı ısleri müdürü Hükümetler daha dogmsu malimeyer, Hantl'in «ozünü keserek, çağnda bulunarak kendılerıni, Be ce neden resim gonderememis ol «Rangçr6», Ay'a çarpan üçöneu Kort Sanıuels«on, raporu ten «sen bir şey . yapmadın,, Scherpe yaz Saray'a kanaatlenni bildirme . . . , duğunu araştırmışlardır'uzay aracıdır. İlk çarpan, Soyyet yenin ilk tasası, Hazineye irad bnlkıd ederek «¥anılı>orsnnnz, ... A..ı •. • maktır. Bana vergilerle elde ederM bır şey yapmadı. öyleyse, esirleri y e d â v e t etmiştir. 66 aaat suren bir yolculuk to, ler Birliği tarafından 1959 da atıbepimızın gekse ibtiiacı vac» kim oldürdü» diye sormustur. nunda tam zamanında ve ıstenıllan «Lünık2» idi. Bu araçta tele dirayetli bir maliye, vergi artınlıBu çağrınm yer aldığı blldiride, dedıkfen «oıi'a şunlan Uâ\e şmda daima kaynaklan knmtmaHantl buna cevap olarak, esirle Princeten etmektedır Rapor, bır çok jlen yere ınmiş olan Ranger 6 uzay|vızyon kamerası yoktu re görevi, mak endişesıle tasalanır;çiinkü çok n oldürenlerin baskaları olduğu |f e «oni Eric Goldman'ın, ıgemısının ıçmde televiz yalruaea, yer ıle Ay arasındaki vanlış anlamiara vol açabılenu, kendisinin tadeea ölüm vara c e ] j görüslere yon kameraları nedense çalışma bosluk hakkıada bilgi to»laaMk defa bir verginin »rtınlmasıoın, cek mah'jette olup. geçici gelirin eksılmesrne sebep oldofn kalarını imzaladıguu, «öylemıştır. ve Ay'a ınış hakkındakı r« tan ibareftı. ( mış zenleştirmekle görevli olarak, bır ıntıha j aratmaktadır > görülmfistflr. Bir seyinflatuu»r» simler elde edılememıştir. «Ranger4» Ay yüıeyind* parçala Cumhurbaşkanlığı Bzel müşavirli ; tırdığınız zaman pares basına döDevletın kontrol'inda ouluRanger 6 ının sonuç vermeyen nan ikinci uzay araeıdır. Amarikağir.e getırildiğı de belirtilmektesen kâr, arttığı halde omuzDİ satv nan »cmfi bılgıler bırlığu uçuşu, Amerıkaya simdiye kadar lı bilginler, S« nisan 19«î de fırlatı fin eksilmesi gibi. Şimdl Made blr dır doktorlanr.dan Eh?abeth Sjo168 milyon dolara mal ola n «Ran lan «Ranf«r4»ün Ay'ın förOmma milyarlık bir açık v»rdır. ilk e n . Baskanın bu yeni teşebbüsflnün evaıl da, gazetenın goruşlsrı ger» programmın altıncı başarısız 'yen yürüne düştflğunü ıöy]«Her dişe amacı, bildıride kuîlanılan deyirn banon kapsamaadır. Vergi ne ısrırak ederek «Tetismiş , lığıdır. Boylece her Ranger Uzay ken, Ruı biljinlari bunu »üph«yle nazariyecîleri banna vasttaan Ie «Beyaz Saray'da yeni fiklrlere bır liimse. toplnmdaıı müdagemisinin Ay'a yollanışı 2fi milyon Ikarsıladıklarmı aaklaaaaraaMskUr gilerle kapsnmasını toterier karsı bir pencerenin daimi olarak hale sörmeksızın, ıstcdiiı cın dolâra mal olmaktadır. laraçık bulundurulması»dır Türkiyede vasıtalı ver«ri ı si havatı yaşamakta serbest ' Buna rağmen Ranger 8, simdiye Ay'm lotoğTaflannı ç*km«k gö ı yüksek oldnğnnn, bmran bırakılmalıdırs donekted r » , 1 LO8 ANGELES Amekadar Ay'a ıstenıldığı gıbi bır üüSjrevine gehnce, bu isi simdiye ka adalete aykın oldngtmn ,>m 26 yaşındafi genç b;r Isrik»n Braille Enstltflsünün yapabilen ilk Ranger uzay gemisi dar yalnız «Lünik3» baeBFmıstır. î rerler. Belki dofrndnr. Çünkü «M»ndy> Blee • D»vie« veçlı bavan da «eksuel. hur > knraeaıa Robert Aikinson olduğu halde televızyon kamera Sovyetler Birliği taraiından 4 rıvetı ştı kelımelerle savun ^ n n n lüren bir hiigtaük dev larının çalısmaması ydzünden tam ekim 1959 da •• =•• » • m i ı ı n, fırlatılan .*»»• .^. 5 iyl fakir de, maktadır «Evliıik herkesm o resinden tonr» camarteıi rü bir basarıya ulaşmıs sayılmamak oldukça heyecan vericı blr ifi ger zengin de aynı nlspette öder. O Londra, 4 (a.a.) Pazar sabahı zel me^elesıdır Evlenmek ıs ' tadır. I çekleştirmiş, Ay'm gbrünmeyen yu halde ba bir baksızlıktır. nfl olmfisiur. Kabartroa â y i n den donerken fenalık geçiren temıyoum Fakat ıvı bır ıs J Her seye rağmen, henüz esrarı zunün fotoğraflannı, 60.000 kilomet Vallaha! Haksızlık olabilir, ama k6r afabetini (Braille «iste 6 3 y a ş ı n d a k l ı n g j h z A n a Kıraliçe ve ev bulutsam. bır çocuğum j nı muhafaza eden ânzanın «ebep r e mesafeden çekmiş ve bu resim mi) gelistiren bn flnlü ens| S İ glizabetk'ın apandisitten rahat. asını ıcterım, fakat ko ) olduğu başarısızlık, 362 kıloluk bu l e " . çekişinden ıkı hafta lonra, otomobil sahibi bir adam, haftada titflnfln karncasn Atkinıon ç ] z o l d u g u gnlaşılmıstır. o'iıa<ını a?la> ^ uzay aracının, büyuk bır sasmaz1 y * n l J 8 ekimde, dunyanın yakıaın 100 litre benzin sarfeder, fakir blr | adam haftada iki defa otobflse b i . I»1S t« blr kaza sonucunda, Bilındiğı gıbi Ana Kıraliçe, tn8 n c e hkla hedefıne isabet etmesindeki ner. Bunlarm benzin vergisi ola gıliz Milletler Topluluğuna dahil jmukabil başanyı golgeleyemez. yollamıstı. blr sırada, yeryuzCne, geçtiğı mffctar yap Yeni Zelsnda ve Avustralyada u Profumo skandahmn kahramanlarından olan Mandy'n b M ^ S H . ^ jZıra bu isabetın kaydedilebilmesi Robert Atkinson z u n s u r e c e l { b i r s<.Vahate çıkacak«Ranger6» basarısızlığı, Amerika nın Fransız asılh bir baron olan Pierre Carvello ile 16 yaşındaydı, t, için yapılmış olan en karmasık 251 m n u z a y y a r , Ş ında son zamanlar'osval evleneceği söyleniyor e ışlemm hepsının, basanyl» sonuç d a e l d e e t t i g i başanlardan sonra "Jil s e LONDRA Dışişleri Bakanlıgı Kıraliçenin sağlık durumu Münih 4, (a.a. ve Radyo) Pro etmiştir » A n a Akra Gana Başksnı Kname lanmıs olması gerekroektedır. Bu 'beklenmedık bir şeydir Münih 4, (a.a. ve Radyo) Proi sozcüsünün açıkladığına göre în hakkında •»orulan bır soruya Ingı fumo «kandalının kahramanlannisabetıyle • Ranger6., Ay'm " fakir ta>mn .irndalının kahramanların, Diğer bır gazete ıte Baron Car; i l J t e m l , t M n a l l e i l g l h r e f e r a n gıltere yeni Vietnam idaresini ta ı IZ hekımler birlıŞının sözcüsu, dan bebek yı yuzlu sarısm Mandy Rı vello nu« Ingılız «Bıra Kıral.. S»r | d u m u n k e , l n s o n , l ç ı a r l ahnmışt.r. yüzüne düşen «Ranger4»ü nımıstır. şöyle cevap vermiştır: ceDavies ile . vasıtalı vergiler, fi • GAlNESVİLLE Dan u Amerıkahlar tarafından baile Fransız asılh BaronjErnest Cam'm kızı ıle evli oldu, B u n a g 0 T t ı 2773.920 «eçmen, tasa asmıs bulunmaktadır. ituIİ,ı «Bugünku teknik ve operatörle Pıerre Carvello'nun gelecek yıl i ğunu yazmaktadır. atlara katılır ve yükseltir;. Kamera sistemi sanyla yorungelerıce oturtulmuşkatul etmı?tır «Havır» oyla vergi sistemi henüz iyi beklenmekteöte yandan Mandy, Ortadoğu^a r ı„,„ sayısı 2 452 Kamera sıstemı, uzay gemisinin tu ve «Ranger6»nın da, Ay'ın 1969 vergi tabsilâtı rahat yı n ı n y ğ sa dır Boylece. en basit sistemlerınden birısı ola yılından once fethedılmesı yolun hele vasıtasız verşriler Jamaika'daki biiyük seker plân yapacagı turneden sonra • bir fahı' Nkrumahin .halk bırlıgı partısi» ro memleketın meşru tek sıyasi partı Irak kabul edılmekteydi. Kamera{da çok onemli bır adım teşkıl ede lıi «kaçak» iarla çoraklaşan mem'lar yeryuzünden idare edılen bır|cek bir başarı sağlayacağına mut lekptlerde daha rahat ve emin se1 bep görmüvorum » halıne gelmıştır ron Carvello'nun servetı mllyonla PARİS «Sud Avıaton» şirkesinyalle çalıştınlıyordu. Aynı za|lak nazan ıle bakılmaktaydı. kilde tahsil edilen vasıtalı rı bulraaktadır. ti, Komünist Çın'e Caravalle tıpı manda bu ışı otomatllc olarak ya I «Ranger6», bundan once fırlatı re giderler. Bizde de öyle | Munıh'teki bir gece kulübünde orta menzüli jet yolcu uçaklan pabilecek bır mekanızma da bu lan beş «Ranger»ın en gelışmışıdır tur.Ancak, bnnu öyle âvarlamalıyız çahşan Mandy, dun akşam kendiVEF A T satroaya haznlanmaktadır. Şirkelunmaktaydı Ranger, 6 kamerala Bununla bırlıkte Mıllî Havacılık ki; yükü. fakir tabakanm sırtına JSI ıle konusan bır gazeteciye «Mütın bır gözcüsü, uçaklarda bulurın çalışma emnnı almış olduğu ve Uzay daıresi (NASA) bundan on binmesin! Elbette bnnnn da bir Merhume Nenme Erman'ın mh'ten sonra Batı Berlin'de bır nan Amerikan vapısı havalandırnu bildırmışıt. Bundan da Ranger cekı «Ranger»lerde gerçeklestirıle yolu >•eşl, Jakarta Sefaretl ma«Iahat'sure çahsacağını ve arkasından İ8 ma ve otomatik pılot sisteminin. 6 nın yer yuzunden kameraları ça|mıyen«Ay yüzeyine hız keserek ın güzan Nthat Erman ^jsell Şiradi. ba verei miin 1 , tanbul ve Beyruta» gıdeceğını söy Îngıhz veya dıger bır Avrupa ülGöksov, Atlllâ Errpan ın çok lıştırms emrinı almı? olduğu hal|me» meselesini bundan bırkaç ay sıras.nda bir znmre dikfc»»* ? lemıştır. Gayet sevınçli olduğu ha sevglll babaları ve Ankarftda kesı yapısı teçhizatı ile değistirilde kameraların çalı«madığı anlaıönce terketmiştı. tedir. Bq zümre A T linden anlaşılan Mandy, «butün bu Mlthatpaç» Eczanesl sahtbl Ecdıkten sonra satıg islemine başlazncı Durmuş Gcksoyun kayın^erlen gcreceğim ıçın çok memnîcaSını söylemiştir Buna sebep babası. istaEbul Esk) Xahlye nunum Fakat evlendikten ionra d» Amenkan kanunlannın bazı ENGİEN FestivsHnin birineW M'Jdılr'erlndPn şarkı söylemeye devam edıp etmı Amerikan mallarının Komünist veceğımı henu? bilmıyorum» deALİ RIZA ERMAN Ç11 e satılmasını yasak etroesıdır de bir rrnştır Hakkın rahm^tlne kavuşmuş,Iarı tercih eder ve e t V^'«fc«V'«^'«V«V«»«k'^^«k^«k'^^<k'«V«^A 18 yajında olan Mandy. 36 yatur Cenare«ı Bugün 5 2 964 melidir. Şövle bir misal.. şındakı mustakbel eşinı bundan çarsamba gTinö oğlp narrazını mütaa'op TeştTklyc C&mllnden ısekiz ay once Londra'da tanımıs.„ uır Kszançtan 40 kaldırllarak Fertkov alle ksbtır. Baron, hâlen Munih'te bulun bin lira gelir vergisi alınır.. bn J Cok kârh, saŞlam garan^ılı f rtstanlıtıns defnedllecPktlr maktadır. 100 bin lira kazancı, ber biri 10 bin \ acele para aramvor f Mevlâ rahmet eyllye. Pans'te doğan fakat gonradan liralık on mukellef kazansa, yine J T e l : 22 18 76 Evlâtlan vp D&rnadı îneiliz vatandaşı olan Baron Car..100 bin lira ıçin alınan vergi, 3000 Pazar Matine: 1819 Tel: 48 54 08 İfliraya düser. Tani vasıtasız ve vello, hâlen evlıdır Baron, gazeCumhurıvp* 1337 Currhurtvet 13*0 tecilerın eşı hakkındakı Bütün suî I müterakki vergilerde buyük ka • Reklâmofak *2ZfSS$& zançlar verçıcilik ve devlet iradı allennı cevapsız bırakmıj, bosanbakırnından himave edilmelidir. " ; ma dâvası açıp açmadığını açıkla ?JBnna mukabil küçük kazançlardan • madığı gibi, esinın kım olduğu hu i jaz verçı alınmalı ve bnnların daha • susunda da en küçiik bır bılgi ver j fazla kâr etmesı \f hn volla ı e r memiştir. • ginin çoğalması çarelerı bultmma • Çıltin Meksıka'da evlenecekleri Ş lıdır, Ba da toplnm için hem sos«oylenmektedir. E yal adaletin, hem <;p«^al hizmetleProfesyonel knmarbaı J rin gerçrklcsmesinı saçlar. öte yandan Mandy'uın evlenme • I Bir de gelir verşpsinden kacak. Adapazan Şubemiz icin te«tt»« ye hazırlandığı haberıni veren • 1 ziraî verırıden de kontrolsnzluk • ıilenen özel çekiliste : Londra gazeteleri, Baronun •proS zünden beklenen hâsıla elde edileBeheri 24 şışe, gdrlü, ahşap şişe kasaları ımal ettirilecekfesyonel bir kumarbaz» olduğunu meyJnee, gelir vtrgisinin alevhıne bildirmektedirler. Bır sabah gaze tır TâLplerin numunesini gorup sartlarını gorüşmek uzere dönenler ve ısi, bir sertet \prgisivtesine gore Mandy, «Baron CarvelHarbıye Cumhunyet Cad 2334 adresine müracaatları rıca oluIe yapmak ıstivenler %ar. Dun^ada lo'ya delıce âşık olduğunu ıtıral Lira dağıtıyoruz. teerübesı yapılmış, Türkivede de «varlık verçisı» adı ile denenmis oHesap açtırmakta acele edımz. İ !an servet verçisinin memleketimiz Hesabmız varsa, mıktarını çoğal • • ıcin pek zararlı oldnjunn hâ<îise • tarak; kazanma şansınızı artmnız tâncılık: 8183/1331 • ler ispat etmiştir. Bu vumurta geAynı hesapla Bankamızın : ! 'ıren tavu£n kesmektir ^fpmleketYAŞADIKÇA HER VIL ! Ie ne gibi ihtilâtlar çıkardığı >ıarSaygon 4, (ajı.) Bin kadar SğGELİR • lık vergisi» hensâme'iindp efirıılrenci, eski Millet Meclisi binaıı & • • müştör Bnnu nazarirecilpr bır * TAHSİL BOYUNCA AYnünde toplanarak son hükümet dar • çare iç)n tekrarlarlar. Kpnf'jlprın LIK GELtR besı ile görevinden uzaklaçtınlan • den para, öjiit vp ders alriısrınHz ve ) Tümgeneral Duong Van Minh le% ; i Batı memleketlennde bövle rtır ÇEŞİTLİ PARA tKRA( j hinde fösterilerde bulunmujlar• 1 ebia"at» yoktur. Zamanlı /an^ın. dır MİYELERİ • ] sıs bnnnn lâfını dahı ptmpk re S'rke^rmzın 1963 vılı hesap ve muarnelelerini tetklk etmek ( 963 muamelelerini çekılış'ıerıne katılma hakkını da i miyptin mubtelıf tabakalarınrta ı~re H,.«Pr!ariar Umumî Heveti Esas Mukavelenamemizin 36 elde edersinız. j türlü akisler vapmakta, is «artn^ın. ıncı maddesi lu.kiımlerine g 6re âdiven 16 mart 19S4 pazartesi Son para yatırma tarıhi 5 Şut ; an ve türlü mnnasebetlerde mpnfî TEŞEKKÜR t I l r " J ^ « t 15 dp, Istanbul. Beyoslu, İstiklâl caddesi. No: 122/4 bathr ; tesirler yaratmaktadır Bu lâfiirı f ^ kflin Buvuk Knlup'de toDİanacagmdan, savın ortaklarımı. Mustsıip olduğum sairake• edenler afızlannda. dillerını Mır. t >m veva v=kıl!erinm sözii erfiien E ün ve saattp toplantıda ha»eel hartahgımı büyük lhtl• kaç defa oevirdikten sonra knnıı» mam ve hazakatle teshls edef nr• . buiunmalar, v • tortlantı gıinünden en geç bir hafta önce S salar daha ıvi ederler. Çurıkii: e .. •onlantı gününden en geç bir hafta önce rek cerraht müdahalede buluf hh h l J «Evlenraemi.se karı boşamak ko • «ahth, hulunHuklan Hisse Senptlerini Şirketimize tevdi Ue topnup benl huzura kavuşturan lavdırj tşçi Slgortalan tstanbul Has'ant. <ry ^iris kprtı almalan rica olunur ( Mesulivetsız galShiyetler. hpr ı« lanesl 2 lnci Harlciye Operai B lânço Ile kâr v P 7arar hesabı VP İdarp MPCIİSİ ile murate ve bilhassa devlet işlennde cok törlerlnden i .n,^ va^oris,., tnuîantmın 15 fjün evvelinden itibaren Kâgıtzararh olmaktadır. Curuhuriyet 1310 Opt. Dr. ADNAN * h a n e f l o b"'unan SirW Mrkezinde sajnn hissedarlanmızın emKÜRKÇÜOĞLU I nrp =m^Hf tuhılacaktrr. A RUZNA ME : ve İlk tejhlfl koyan Dahlltvp • B 0 YÜ K flth : } 1 «irUetin 1SB3 v.Iı hesao ve nrnamelerine dair idare mecDr. MUZAFFER LÜGATI ; J I'" >e murakıp raoorlannm oknnması. MOLLAAHMETOĞLU J 2 S.rketin 1™* y j , bilânço ve kâr ve zarar hesabmm iîicelandı \ Müessesemizin satış ve alım işlerjıe aıt ılân ve sııkulerlerı ^ Jenıp tasıliki \e idare meclisile muranblann ibrası, Dr Mahraut Günev. Dr Kev[ Beher cıldı 40 T.L. Bahçekapı SÜMERHAN girış hclündekı ılân mahaüerıryzde • zat Hastane Servls h*mçlreİ6ri W Idsre Merlki a^l.kları icin secim yapılması. j Her üç oıldımn başiıca | sayın muşterilerimızın tetkiklerıne arzedılmektedir. îclâl Utku Emüıe ÖztOrk. Rem0 i 1%4 V I | , ; c i n ;l^j m u r a k i p j n t j i ı a b l v e ücretlerinin tesbiri. • satış verlerızJve Gök^el'p vp fdarp'ipn NuKeyfiyet teyıden ilân olunur. î t 5 idare Meelisi azalarma Türk Ticaret Kannnunun 334 ünrivç Kocaokcuva P^n«njz teçpk1 en maHdçiinde mevzuu bahis izinin verilmesi kflrü bir bnrç Mtlrtn f t Dilokler » îssr»,**,;• ^:^rr™ johnson, Amerikan fikir adamlarının yardımını isfedi Bakan özellikle, ttitün ihracatı üzerinde durarak ««on ttçı Frankfnrt 4, ( I A ve Radyo) yıl içinde Türlriyenin Ortak Pazar ülkelerine olan tütun ih Itütünleri için tarifelerd» yütde I Auschwitz ölüm kampı sanıklan racatırun 10,8 milyon dolardan 23.1 milyon dolara yiiksebnesl ıbee indirim yapmaya aanr olduk ...««.»»uu .&«,» uu^^vu uuıoıiMu t»».x ııuijoa auıara yuKseımesı ı ocy u m ı n m y a p m a y ı nın hugun devam edılen durusman« karşdık «yni süre içinde yunanistanın ihracatının çok da ilannı bildırmişlerdır. sında, eski S.S. gdrevhsi Emil ha düşük oranda artış kaydettiğinio soylemiştir. Dıger üye, yânı ltalym, bona da Hantl iiade vennistır. , l m ] ı m i l I I l l a urıaıt razar uılte k a r ç ı oldu Yunanistanın Ortak Pazar ülke | : : 2 u n u bildiralgtir. : > İ İ 1 C ölum kampmdaki «orevı, seçılen l" r t n , oolan t tütun ihracatı, son uç | n a n »"•» ettikleri tutünler uç .r r îrr " " J ' ' " " " ' " • " " " 1 ~ " e r i M l a n u t u n ihracatı, son lçin Ote yandan, Altılar, ban Yunan için ö t e yandan, Altılar, ban ka b011 r k e d e r e S " f ^ •"* « * yıl lçinde 29.5 milyon dolardan 38.6 l « » ™ k târifelerinde en az yüzde projeleri içı n düsük f . u l e t Ay fethedilebilecek mi ? Ranger 6 uzay gemisinin ay a indiği halde niçin resim çekemediği araştırılıyor 9 Dfinyadan Kısa Haberler Ingiltere ana kıraliçesi apandisitten rahatsız Yakında tsianbula gelecek olan Bebek yüzlü sarışiH Mandy evleniyor E referandumunun kesin sonucu alındı $ DİKKAT KÂTİ VALERE Bu akşamdan itibaren SİSE NAKLİNE MAHSUS AHŞAP KASALAR YAPTIRILACAK Traş bıçağı yüzünüzü okşar gibi traş eder! KORDON BLÖ'DE Bıtgâıı son gön 45.000 R a b a k ) Elektrolitik Balar ve Mamulleri A. Ş. İDARE MEGÜSİNOEN: Saygonda öğrenciler devrik Junta önderi Iehine gösterl yaptı 1 TÜRK İY E ÖĞRETMENLER B ANK ASİ Satış ve Alım : FELSEFE | Ta ma m *~>^*:+~9Z&**+*^^. „„ Reklâmcılık 426/1336 Cumhurlyet 1320 HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAĞMAÇ1K ALTIN RENGİNDEOİR. SÜMERBANK ALIM VE SATİM MÜESSESEŞİ CBasm : Kanaat ve İrıkılâp î [ Kitabevleri j Cumhunyet • İ337 1227 1315J =" 3*"*/ U ^,^s^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog