Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ııııııııııııııııııııııııımıııı 40 yıl öncesmden... lıkle onarılacaktır. Bu arada bu bölgelenn çevresıne ağaçlar dıkı vılın ortaya çıkardığı veya bir İflikânjız oluyordu. Nihaj'et Yulecek, çirlcin manzaralar ortulme ıpapazın ihtiraslanndan doğan bir nanlı'lar buna da bir çare buldu' msele değildir. Gerçekte «Kıbrıs lar. tlk ı? olatak Yunanistandaki ye çahşılacaktır. mâlum cemıyet tarafından idare öte yandan yol, su, elektnk ve meselesi» Yunan şövenizminin, 143 seneden beri harırladığı. bir kan edılen Girit çetecileri, arabulucu imar plânları ele alınacak ve 1964 ve garantör rolünde clan îngilizyıhnın sonlarına doğru gecekondu h hâiledir. bölgelerinde otur.nl.nn huzur ve | Biünditi gibi Yun.n LtiHâH». lere kars, ban ta.rruzlar yap.rak. bugun s.hhî şartlan temin edüecektir. ı s a g l a m a k icin 1814 de Narda ahali bunu Turkler t.raftndan yapüm.ş gibi gösterdiler. Böylece fngilble tır. Zira esefle soylemek gerekır Gaziosmanpaşa ve Zeytınburnu sinden 510 kişinin kurduğu «Etrin Türk mahallelerım topa tut ki Rum çetelerının bu barbarca sal nun içme ıuyu ihtiyacı için su boniki Ederia», Yunanistanın henüz masına sebeb oldular. Bundan »on dın?larına karşı, garantör devletrulan sipariş edilmıştir. Önumuz istiklâl almadığı devirlerde bile, ra da Türklerin bu »ekilde. güya ler olarak Yunanlılar bir yana, ne deki günlerde iu depoları da iha Kıbns ile ilgilenmege başlamıs ve tecavüzlerde bulunmasına, Girif in Ingılizler ve ne de Türkler, masum leye çıkarılacaktır. Teıisler tamara 'â 1821 de Kıbns Rumlannı Yu muhtar idaresine rağmen burada Turk halkını korumak ıçın bir lanınca Gaziosmanpaşada 28, Zey nanlılaştırmak maksadı ile, KıbrıO^manlı askerlerinin bulunmasınm şey yapanıamışlardır. Şımdı, Kıbtinburnunda 17, Osraaniye önle *a. Ortodoks mityoneri olarak külli sebep iddia ettiler. Ve rıs'ın >iğit Türk çocuklannın Kıbme bölgesinde 10 çeşme yapılacak vetli miktsrda Yunan rjanazları nihayetolduğunu devletlerin Sultanlf"'» f e t h e d e n cengâverlerin torun buyük ve 234 meskene su verilecektir. eöndermi'tir. Bunlar Kıbns'da olduklarını ıspat edercesme Aynca geckondu bölgesinin ih kiliselerde yaptıkları telkinler ve Hamit üzerinde yaptıkları baskıç a r p ı s a r a k raeydana j ı i lar sonunda, adadan Osmanlı tiyaçlannı zamanmda karjılamalc' mekteplerde derslerle ^ ^ t & m a m e n k a l d ı n I d l . B u n . .Lefkoş e Mudafaası» ile Rumların üzere İmar Bakanlığı ile sıkı ted a d a k i e d h i , e a t l l , adadaki ttedhi? vvekkatll ] bütün hesaplan altust edilmıs bumasta bulunacak bir büronun ku birer sövenist Yunanlı yapmak i | v e r ü e r e k m u h t a T İ y e t ' lunuyor. Türkler bugün, fıılen Lefrulrnasm» baçlanmıştır. dn yıllarca çalı?rmslardır lağvedıldi ve sonunda Girit ada koşe'nın yarısına sahıptırler. LefYunan istiklâlinin kazanılmasm sının tamamen Yunanistan'a ilhakı koşe'nın kuzeyindekı Ortaköy ve Gonyeli köyleri ile bu cıvarda üsBelediye Şube IMüdürlükleri d s d a büvük roiü olan, bu «Etni s a | l a n ( l l ne yeni tâyinler yapılacak ki Ederi,. eemlTetii.Inplanl.ri Şimdi de Kıbrıs'da aynı plânlar lenen Türk alayı, Lefkoşe'nm kuze bir mer uygulanmak isteniyor. 1955 de baş|^ i emnıyet altmda bulunduruî" lıtanbul Belediyesinin sehrin 14 leeririnde. K.bm. 1 haledir. Bunun tamamlanması ıı. ' „ „ „ . hareketleri »onunda * . Ağırdağı, Kırnı, ve Kömürcü ilçesinde faaliyet gösteren Beleçin de. mutlak surette Kıbns'ın ta once îngilterenin adadan çıkarıl gibi Beşparraak dağlannın Lefkodiyt Şube Müdürlüklerine tftyinşeye bakan sırtları ve sahıldeki ler yapılması için hanrlıja ba»> mamen Yunanistans ilhakı gerek ması v . 1959 da Zürıh ve Londra mektedir. îste bunun ieindir ki. antlaşmalarından sonra 1960 da A Girne" kasabasım Lefkoşe'ye bağlanmıstır. »"" ""•""'f bu dağlardan l an a s f a l t «Etniki Ederia»nın yıllarca ug*»» ' Hllen Belediya şube müdürlük rasmalar'idan sonra. nihayet «Me daya bir muhtariyet verilmesi sag * y eden «Boğaz» Fakat ^ ™~ ~ Kıblerine kaymakamlar vekalet et galo trtea»eı birer Yunanlı sö landı. r ^ bu anlaşma ile "~ '" cesu; Türk earantor devletlerın askerle, . ° . or<ul u mektdir. Belediye Baskanı Hâsim venist haline eetirdigi ns'a ^ ' kontro Kıbns'ın ri de K gelmiati. Bunlarla beraber [ln>n kontrolü altmdadır. Aynı dağberaber [ tşcan, Ankara temasları sırasın sulhsever laventer , „.., , „ . , t . . ,'lann Toroslara bakan kuzey yuhristiyanlan. .. " •• , • , ^ j da lçisleri Bakanlığı yetkilileri ile sonunda «EOKA» adı altmda fiü! eelen Türk alayının Kıbns taı bu zunun en yuksek noktasına da n zunun . . , . , . .. . . tıckı bu konuda görüsme yaptığını ve harekete geçen blr topluluk hali lunusu. . v ,. Gınt deki , ,Osmanlı Turk, mucahıtlennın Turk bayra, ' . , „,„„„ askerlerı gıbı, vKıbrıs m tamamen , , , • . . . ,., müspet cevap aldığını söylemiş° . ... , , • , ğını vçektıklennı oğrendık b Yunanıstana ılhakına mânı oluyor, * tir. Müstskil Şube Müdürlerinm ne eelmistir. Kuruldugu günden beri. Bizansldu. Nihayet, EOKA cılar | tâyininden sonra, hem kazalardaki belediye çahşmalan daha olum j împaratorluBunu diriltmek eayesi| n iki Ederia» nın emrind c «.„ tadırlar de esasen ayİu bir safhaya girecek, hem d e | i i güden hu eemlyetin. «Megalo ğuna şüphe olmıyan Makarios. kaymakamlar idarl işlerle uğraşltdea» adı altmda ortava attıgı ha Kıbnstaki Türk alayınm Kıbrısdurumu : Mora. Ma tan çıkmasını önce sulh yolu ile vali bir maya vakit bulabileceklerdir. Türk hükümeti, Kıbns Rumlannın kedonya. Girit ve 12 adslarla. Kıb sağlamak ıstedi. îşte bir kaç ay ev son hareketlen ile Türklen imha ölçme ve tartı âletleri rı^. îrmir ve îstanbul zsptediierek vel vâki olan muahedenin tâdil mühürlenecek teklifi, bundan başka bir şey de gayesini güttüklerini anlamış ve «Büyük Yunanistan» vani «Bizans ğildi. Fakat bu teşebbüs Türkler görmüş olduğundan Londra konölçme vc tartı âletlerınin 28 şu Tmnaratorlugu» Irarulacalrtır. tarafmdan kuvvetli bir direnme feransında Türk tezini azimle sabat akşamına kadar muhürlenme Simdiye kaflar bunu elde etmek vunuyor. En raühimi bazı düşünce•i gerekmektedir. 1962 ve daha ön için. 20 cî yflzvıl'.n vüzünü kızar ile karşılaşıhnca, bu defa tedhiş, lerin tesiri altında bir türlü kabul ceki tarihleri taşıyan ölçme tartı tacak alcakça tedhR tahrik, yan tahrip, yağma ve katliâm yolu ile etmek istemedikleri halde, dünya aletlerini Belediyenin ölçü ve tarçm. yagma ve katliâmlann her buna ulasılmak istendi. umumt efkârı da nihayet Yunanh âletleri ayarlama memurluğun «ekli Vullanılmıs ve bu metodlar Kıbrıs Rumlannın ilk günkü rad lıların kötü niyet ve entrikalannı da mühürletmeden kullanacak es la, bu^flne kadar gercekten, Mora 3ro konuşmaları ile, sonradan gianlamış bulunuyornaf ve ticart müeıseseler eezalan Makedonva ve Gir't'tf. Yunanistan riştikleri teşebbüslerden, bugün ar Îşte Kıbrıs meselesinin durumu dınlacaktır. basanlar elde edilmiştir tık kesin olarak anlaşılmıştır ki, bugün bu noktaya ulaşmıştır. ŞimPakat me^ele Kıbns'a (tellnee; Makarios'un maksadı, 56 saat içe di, gerek Kıbns Rumlannın, geBoş arsalar yeniden Kıbns'ın tnfi!tere*nln elînde bu risinde en büyük Türk topluluğu rekse Yunanistan ve Grivas'ın düzenlenecek lunması. dunımu blraz rtçlestlr nun bulunduğu Lefkoşe'deki TürkŞehirde bulunan boş arsalarla, miçtir. Nihavet Birinei Chan Har lerin, Ini bir baskın ile işini bi Türkiye'nin kararlı ve azimli hameydanlann yeniden düzenlenme bi sonunda «Megalo td»a» nın tirmek ve Türk kesimini ele geçir reketi karşısmda, bir çok siyasî «ine başlanmıştır. Bo arada Kaba diSer bir safhasi olan Izmir vt A mekti. Bundan sonra, Türk lider entnkalara sapmak istiyecekleri muhakkaktır. Fakat bizce bunlann tas ile Dolmabahçe arasındaki tahil nadolunun J )sg»H te.'ebbflsfl de lerini silâh zoru ile radyoda dile Türk hükümetinin tutumu ile, KıbPardesü Trençkot Imperteks • caket i an»eridi halkın <hn>enebileeeti bir bfltün teiîh!? ve Itatliâmfara ra9yer haline getirilecektir. Buraya. men basanya ulasamamıî, Türk dikleri gibi konuşturarak ve ken T, S mücahitlerinin kesin karârları taion ;EIbİ8e «.Bayan Trençkotu • Manto Ço: İ k l a ş l s 8İ oturma yerleri yapılacak, yetişkin îstiklal Savasının zaferle netice ^ ^ b dünyaya t şunu lilân rettırecek u u i a ' ar s ^ . >' a s î bütün ban gömlek Vs. Vs. Vs. çam agaçlan dikilecektir. vermiyeceğini ^ jjjç jjjj. j a y d a ğ lenme.«l. bu plînlann lerdi: «Biz Kıbrıs Türkleri bu Abir duraklamava «e'beb nlmustur. dada Rumlarla birlikte kardeşce bir an evvel enlamalan, Kıbns meselesinin banş volu ile hallini Yalnız IT cl Cihan Harbinden geçinmekteyiz. Bağımsız Kıbns mümkün kılacak yegâne çaredir. sonra. sivasl sebeplerle 12 adalar Cumhurıyetine dışardan herhangi Bütün bu olanlardan sonr KıbBahçekapı No 32. Tel: 22 21 25 a Volayea ele geçirilerek «Mepalo bir şekilde bir müdahal e yapılma ns Türklerinin, Grivas'ın son aşk tdea» nın blr snfhası daha gerrek. smı katiyen kabul etmiyoruz. Bu ilânma rağmen. Rumlarla aynı ileşrlrildikten sonra. «ıra vlne Kıb nun için Kıbnstaki garantör dev dare altmda yaşamalanna imkân letlere ait büütn askerlerin kaldıİlAncılık: 8105/1324 Karla kanşık yağmur ns'a gelmiîtir. Halen Kıbrıs'ta eekalmadığı gerçeğinı, gerek Kıbns çen olaylar. 1899 da Girît'de ee nlmasını ve Zurih Londra ant1 Rumlan i l e Yunanistan, gerekse »••t••>••••» Ege sahilleri ile Trakya kesiml çenlerin tıpatıp aynıdır. îyl dlkkat , l a ? m a s l n a dayanan Kıbrıs Anaya bütün dünyaca bir an evvel anlave Çanakkale çevreleri parçalı edilirse vaktiyle Girifde' de avnı, sasını n bu şekilde tâdilini istiyo şılmasından başka çıkar yol kalbnlntlu, diger bölgeler çok bn DİSnın tatbik edildiginl mamıştır. O halde Kıbrıs TürklerigSrmelc lntln, Akdeniz, Gfineydoğn Ana mflmkündür. Hattâ o zaman Girit Bundan sonra yapılacak iş gayet ne ayn bir idare sağlamıyacak bir dolu bölgeleri ve Karadeniz sa vözünden çıkan Türk Yunan kolaydı. Turklerin idarede hiç bir hal şekli, Kıbns'taki hâdiselerin ANKARA BÜRO'sunun dahizmetc çirdiğini saygı ile hilleri yağmnrln, Marma/ra bölge harbinde. Osmanlı ordusunun, Yu hakları olmıyacak, tamamen bir adevamından başka bir şey e yaramıbildirir. al yağmnr ve karla kanşık yağ nanlıl n tâ Atinaya kadar sürerek zınlık muamelesi görecekler; bu yacaktır. a mnrla, fç Anadoln, D o | n Anado tam bir hezİTiete uSratması bile. defa yıllardan beri devam eden ikMîthatpa5a Cad. 39, Mithatpaşa Atp. Daire 4 Tel: 12 09 65 ln bölgeleri ve Ege bSIjresinin fç bu ülSnın tatbikini durduramamış tisadî baskıya eklenecek siyasî Akrabasını yaralıyan genç kesimleri aralıklı kar yağışb getı Zira Osmanlı zaferi üzerine he baskı altında, Kıbns Türkleri de savcılığa teslim oldu çeeektir. men araya hri'tiyanlık gavTet! ile Garbi Trakya Türkleri gibi, eritiAynalıkavakta, evvelki gece, Re. ŞEHRİMİZDE büyük devletler girmiş ve hir muh Up yok edılecek ve sonunda niha C ep Konuk adlı akrabasını tabanMerkez: Ankara Cad. 47 İstanbul. Tel. 22 16 04 îstanbulda hava parçalı bulutlu tariyet idares! kurnlarak Girît'teki yet Kıbns'ın tamamen Yunanista C a ile yaralıyan, 18 yaşmda Hü»eye ara sıra yağmurlu geçecektir. kangıklıklara ıon verilmek lsten na ilhakım »ağlıyacaktı. yin Yıldınmer, dün, Savcılığa tesCumhuriyet 1321 En yüksek sıcaklık 5, en düşük mistir. tşte 24 Arahktan sonraki katliâm üm olmuştur. Ablasına sarkıntılık ise 1 derece olacaktır. Fakat aslında, bu muhtariyet kis gecesi Kıbns Rumları, bu maksat1 yaptığı için, Recebi korkutraak vesi altında, Girit Rumlannın ga la harekete geçerek yıliardan beri I maksadiyle yaraladığını söyliyen ŞUBAT 5 RAMAZAN 21 yelerine ulasmalan için daha uy bu gaye için hazırlanmış, talim ' v e tabancayı Üsküdara geçerken Blr Ineğe gOnde 10 kuruş, bir favuğa ayda 20 kuruşluk Besilerr l jgun bir ortam hazırlamaktan baş gormüş ve en mükemmel silâhlar denize attığını bildiren genç, tev. lile veya Verira raarka ( Steriiıze kemık unu ) hayvan sıdası kAfidir. I ka bir şey yapılmamıştır. Muhta la silâhlandınlmış Kıbns'ın bütün kif edilmiştir. idir. r Bütün hayvanlana SOt Et, Yurnurta yun \e kuvvetinden tamamen menl riyet ilân edildikten sonra, olay EOKA cıları Lefkoşe'y e toplamıss Istifade ediniz. Mufassal iîahoanıe isteyinız. ""TTÖNLÜK""""""""' ü lar şöyle geçmiştir. Muhtariyetten lar ve bunlara Makarios Yorgakis''•""" OPEBATOR DOKTOR jttanbul : Twfilc Karada»ut. Galata Kemeraltı Cad. No. 71 Tel: 44 42 29 sonra da garantör olarak Girit'de in emri ile Kıbns Rum polisi ve V . ] 7 Ofl 12 28 15.12 17 30 19 031 5 23 Izmir : Muttafa Tabanoğlu. Yemış Çarşısı 854 Sok. No. 23 Tel: 22777 bir miktar Osmanlı askeri bırakıl jandarmalarını da katarak teşkil M U H İ T T İ N Ö Z D E M İ R ş KAMYONETLER 1.38ı 6 5 9 9.43 12 00 1 33111.54 mıştı. Halbuki bunlar orada ettikleri müthiş bir kuvvetle, Türk Kulak Boğaz Burun Hastalıklan Mütehassısı İlâncılık: 8095/1325 gelmistir. dıkça, Girit'in Yunanistan'a ilhakı l lerin üzerine saldırmıslardır. FaAJLMANYADAN ddndü. Hastalarını modern takımlarla mücehGÜLERMAN Tic. Ltd. Şti. ^nillllllllllllillMIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII lllllliriıll|l"">l|[||| IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIll lllllllllIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIltlllIIIIIIIIIIIMIllf/^, hez BURSA'daki muayenehanesinde kabule başladı. Şeref han kat 2, No. 22 Galata Atatürk Cad. Çakır Hamamı karşısı Telli Apt. BURSA Tel: 49 16 71 49 32 52 ECUMHTJRİYET'İn T e f r i k a s i : 1 8 knmala çahştı; nflmerosnnn o mu ayartıyor oglanı?» arala tanıtsaydın, eglenirdik eglenirdik...» Tıl = Cumhuriyet 1335 tekrarladı. rmda bir şey mi var? Hayır, o maz sesini çıkarmıyor bile. Hiç, Cumhuriyet 3 U Sonra, o da Sınna'nın elini hall yok, Yesim'in. Babası has o taraflı olmuyor. ~ yakaladı: talanah laten Syle çirkinleşti Sırma yavas yavaş knsknlan ~ PROF. NIMBUS'UN MACERALARk Ço güzel, sen. Very «ttrae ki! üstüne baains da bakmıyor. mağa başlamıştı. bn ilgisiılik E tlve, very attraciive .. Müthis flrülflyor. tlgi çekmek niye? Aradan bir kaç gün ge S tngilizce bir takım ISkırdıIar için rol vapıyordnr. Ne olacak çince, simdi telâslanıyor: Yıl S »Sylüyordu. Kızı bir türlfi bı •anki? ölünce ağlar ııılar iki maz eakl Tılmaz değil, artık; H rakmak iıtemiyordn. Gftlfiyor, ffin. sonra kekS! keyfine bakar. önceki yakınlıfrı bnlamıyordn = Mirasa konacak: Oturdnklan onda. Hep uzaklaşıyor, kaçıyor = sorular soruyor, «akalasıyor... apartıman kendilerinlnmis. BfiBulent bey âdeta sinirlendi. âdeta kendisinden. «Keşki kız C tDn para onun. «Artık yeter» gibilerden elini saydı. darılsaydı, diye düsfin ~ kaldırdı: Derin derin eöğiU geçirdi: «a dü: «çüzel bir kavça ederler, E Please, sir; please, please... sıl dertll benim, ben ..» birbirlerine yüreklerindekini E Onn corla otomobile gStftrdfl. Şebnem'in düŞflnünde, orta •Sylerler, sonnnda anlagırlar, o 5 Bodrnm katı filân diye sikâAraba kalkarken, Robert ks dan kaybolnp bir daha gSrfln Gel, come on, Roof bar, lur biterdi.> bn böyle sürflp gi = yet ederdi. Şimdi bsyafı gnrar medifi için Yılmat'ın k»aea4fasını camdan nzattı: dancinç . diye parmağını çevidemez. Konuşmalmm onunla. E duynyor «cadde nstünde* der Baby...» diye «eslendl. El m, büyflk mesele çıkaraeagını riyor. = ken. Ne bilecek adamlar apartı lalladı. sanmıştı. Kendinl laTnnmaga Açık açık konuşmahyım* Kızı tutmuş, zorlnyordn âdemanın neresinde oturdnfunn? Hocam?... E hazırlanmıstı: «ihtiyar bir aile Sırma karşılık verdi. ta. dostn, diyeeekti; ayol, adara elBülent bey kararlıydı. önce Onlar gidince döndfi, kapırun Ayşeçül, Iiseden kalma alış E Bulent bey befenmedi onun lisini aşkın. Ablan annemin iyl «hanımefendi» yi evine teslim halkasını çekti, içeriye ?lrdi. bu hareketini : kanlıkla parmak kaldmyordu. = edecek, sonra Taksim'e, kendi Sabırsızlanıyordu olanlan an abbabıdır. Geçerken, benl ma> Bir feyler •orfav. Hanımefendimiz madem git = salanna çağırdılar. Sırnafik ta yerine dönecekti. Galan bir er nesine, kardeslerine anlatmak mek istiyorlar, bize emirlerine Doçent Leyli hanımın bfltfin E bir inıanlar; «İHâ otur» diye kektl o ; vazifesini bilirdi. Elin uymak düşer! için. tenliği östünde, barttn: = zorladılar; kiramadım. Aklım ne idüğü belirsis Amerikali'i Amerikalıya da bnnn söyledi. vm Ba sornnnznn cevabını da ş fikrim hep ılzde ama kalkamıile yalnız bırakmazdı damını. Robert boynunu büktü : Doçent Leylâ banıra, makine yornm. Sonra, etegimin fermn ha Bnce vermiştim. Geçen dera E O.K Robert Sırmavı kendisine doğ gibi konnsnyordn; hiç darma an koptn. Ne yapayun? Çık te nınn urun anlattım. Dinle ~ Şn mâsam çocuk halleri de rn çekti. Gidiyorlar. memişsiniz, demek. dan. Serpil'le Şenol barıl harıl tım, gardroptakl kicdan Ifne lp aek hostu! Kıvırdılar, caddeye çıktılar. not tntnyorlar. Ayjegül fena halde boıuldu: E lik istedim. Dfizeltinceye kadar Hep birlikte salondan çıktıÇavns, fırsst bnldnkçs, yanm Sahltd Erdal Snündeki kâçıda blrsey vakit feçti, tsbiî. Dondflm ki, Ben yoktnm, efendim. Has E lar. llkin, asağıya inip gardropdakinin kollannı, omnzlsnnı AtatOrb Buivan V»ner An NAZTMENADt 1er karalıyordn. Sırma baktı, gitmişsiniı!» HattS yalnıı ıa taydım, gelememiştim... = ta bıraktıkları paltolarını aldıoksnyordn. Bir seferinde de iaz önce bahis konnsu olan bir vunmıyacak, doğradan doğnıys * 'ar. Evet, farkmdayım: çok de E 12OT20. Telefon 12 j» »4 filip yüzünfi yfizüne sürdü. Sayısı 25 Kuruş alman filozofunun ismini yazı hflcnma geçecefcti: «ask olmn, vamsızsınız. Fakat bn bir cebep E 17 51 35 13 00 M. Genel Yayın Mudürü Çavnş: Sazık, yol o kadar kısa ki! yor bovıına. Yarım sahifeyî bubeni bekiemediniı; o kadar ara değil, her söylediğimi iki kere = Türklye Harlc! Ö^Ieyse ben götOreceğim Harbiye, Pangaltı, derken, Ifte ECVET GÜRESİN nnnla doldnrmus. Deli rni ne?! dım tiıleri...» Ura Kr. Lira Kr tekrarlamam için, E DOCiV tl.LhKİ geldiler bile. •izi arabamla, ^rdi. * Ay, Erdal, bayılaesgim, ye Fatlh p ^ MnhHİiı SVftll3>'Cldl Otomobili otelin park yerinOtomobil dnrda. Hepsi indiErtesi nbah, flniversiteye peTine basladı, bıraktığı yer E Yazı tslerml fillen ldare eden Senellk 150 O0 Sobagı Nn 1 Dc ter artık!... deydi. ler. Hnee, ilkin sevinmişti: Tılmas den. Biteviye bir sesi Tar. Ne E Sorumlu Müdür: 6 ayhk 80 00 Telefon 10B1 40.00 Ne sıkıcıydı, Leylâ hanımın hiç kfiskün değil; gfieenmemif. Direksiyona geçti. Kızı yanına Bülent bey, sayçılı saygilı; 3 ayhk Z2.00 44 00 . dersi. tki saat te sürüyor. Za Oteki arkadaşlar biraz takıl redesin, Profesör Fricke! Adam E VECDÎ KIZILDEMtR aldı. Bnlent beyi arkaya otnrt Hanımefendimiz, beni ihya ten sinirli, Sırma Bn sabah vi mıslardı: «baskalannı bnldnn, arada baska konnlara geçer, es E • GÜNEY tLI.EK» BfROSÜ : tu. Sonîu; ettiniz, bugün. Sizinle tanış ne hiç yanına gelmr Tiisti. Tılpriler yapar, gü'er, çüldürür, E Gazetemlze gBnderllen yazılar koBasan ve îayan Küçüksınt Mpvianı Efilrnp Ranı maktan bSyük seref dnyclnm . » maz. Şimdi de Yesim'le bera bizi bırakıverdin.» «nereye kay canlı tutar bütün grnıfı karşı E Adress? nulsun, konnlmasın iade edlln* Ü Mdtbaucılık ve boldnn birdenbire?...» «gSrdfik, sında. derken, Atnerikalı başını keldır = Sırma: Ilanlardan mesullypt kabul olun CUMHURIYtT ber oturnvor. Kavelveni bize de maz Abone ve İlân tsiprl tçln zar GazPtecllib T. A Ş. Cagalnglu Bu ffa7«.f ŞisH, dedi: r^H^P üstıinde. dı; apartımana haktı. t«mlni otrîne bir knrt du^tfl «acaba YAfın östfîne «Ahnnp» vrva «Î13n f r b ö l g e s l d e Bertrand Eussel, 1923 te yazdıçı bir eserde azgelişmlş 01kclerin kalkınma dâvalan konusunu ele almıs. 1923 yılında yeryüzünü düşününüz! Türkiye Knrtulus Savaşından yeni çıkBUf. 8ovyet ihtilâli Kusyayı bastanbasa bir yeni düzenin esiğine getinnis. Asyada Çın snmürgeciliğin elinde Hindistan <U Syle.. Aiy» ve Afrjkada bugıin kalkınmak için çırpınan dtztnelerle yeni devietin hiçbiri o zaman benüz doğmaraış... Degnıacı için bir ıçık bile yok. Asafjıya aktardığımız satırlar böyle bir dünyada yazılmıştır. Şimdi dünyanın birinci meselesı halkıe gelen «azgelismiş ülkelerde kalkınma» sonauz zorlnklarla dolu bir yoldan geçer. Ama bu kalkınmayı gerçek anlamda bir kalkınm» gibi ele ahrsak . Yani Atatürkün tanımladıfı gibi: «Muasır medeniyet se\ivesine erismek» biçiminde ele alırsak. Çağdaş medenuet düzeyine erismek demek. azgeüsmlf bfr ülkede «anayii knrmak demektir. Bu konnda söyle konosuyor Russell: «Oeri kalmıs bir memlekette endüstrlyaliznı (sanayicilik) aristokratik olmak zornndadır. Ye ilk zamanlarında eger dif yardımlarla desteklentnezce halkı fakirlige düşürecektir. Bolşevikler de, sanayii tıpkı kapitalist tröstlerin kodamanları kadar otokratik bir idareye bairlamaya ve isçilerine ancak ölmiyecek kadar bir ücret vermeye mecburdurlar. Sanayün dış yardım almadan gelistirilmesi düşünce ve tasavvurun iistünde öyle müthis zorlnklarla doiudur ki buna hiçbir millet hattâ Rusy» bile gögüs reremez. Süphesiz Ingiltere'nin yabancı sennaye almadan endüstriyalizmi baıardıgı dogrudnr. Ama bnnnn sartlan çok özeldi ve pek de tekrarlanmau artn edllir çeşitten »eyler degildir. Bir kere kömür ve demir Ingiltere'de yanyana bulunmaktadır, yeni keşiflerin hepsi Ingiltere'de yapılmıs vcya Napolyon Harbleri dolayuiyle îngiltere'nin faydalanmasına arzedüerek imalâtı tfehşetll nenzlatnustır. Bnnlann hepsinin iistünde de o zamaa tngilter* lle rekabete girişeeek başka endüstriyalist millet yoktu. Bfîtfln bn arantajlara rafmen isçilerin faklrli|i ve asın çalnmalan ancak aristokratik bir tiranlıkla idareye zorlanan milletlerde (BHllen soydandı. Bn nedenlerle geri kalmış bir modern eağ fîlkesinin bazı Bzel avanlajları olmadıkça ve dif yardım d«**egt bnlnnmadıkça endustrilesmesi nmnt edilemeı.» • Bn n t ı r U r u ••aldıgı günden bn yana kırk yıl, yani yan m Mra yakın bir saman geçmiştir. Taribî gellşimin Rnstell'm girüşltTİ difina taştıgı pek görfiltnedi. Bn kırk yıl içinde • • zaman geri kalmıı bir ttlke sayıian • Bnıya gerçl sanayiini kunnu» ye bugün Amerika ile beraber dünyayı idare eden ikinei knvvet baline ginnistir. Aneak bn knvvetini neler pakanna elde ettiğini blliyornz. Herhalde ortaya çıkan bir gereek «zgelistni» ülkelerin medeniyet dflzeyine çıkabilmeleri dâvaıının Syle «vnr patlaıın, çal oynasınsla ynrfimiyeeegi, büyük fedakârhklar iftiyen bir iş oldnğudur. Böyle bir dnramda kalkınmasmı demokrasiyle yfirtitmek Istiyen toplnmlan yöneten sımflara iki is düsniektedir: 1 Sanayiin temel taaı olan işçilerin, 1963 dünyasında, kfiçfik bir azınlıgın refahı besabına çalıştınlamıyacağını bilmek. 2 tktidar yarısında yakın rabatlıklann ve refabın vaadleriyle oy teplamağa kalkmamak. Refahın kapımıza dayandığını tSylemek açık bir yalandır. Ama refabı bir küçük azınlık arasında paylaştırmak da 1964 yılmda mümkfln deçildir. Bu gerçekleri de dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar halka anlatmağa çalışmalıyız. Bundan sonra Türkiyede pembe vaadler 27 Mayıs öncestaden eok daha kıı» rtre içinde suya düsecektir. Nitekim kMİlsyon hOkum*Uerinin kl bir y ü içinde düşmüştür. =haberlerf Kıbrıs meselesinin aslı nedir? Bugün bütün 'dünyayı ilgilendi. ren cKıbrıs meselesi», ashnda birŞehre gırış bölgelerınde bulu çoklarının zannetnan gecekonduların çevresi bnce tiği gibı, son 510 GÜNÜN KONULARI MALÎ KONULAR çevreleri onarılacak Gecekondu Yunanlıların gayesi ne idi? bugünkü durum nedir? Yazan: Tatbikata göre vergi reformunun başarı şansı Yazan: Vural ARlKAN Eski Hesap Uzmanı M64 yılı bütçe açığının ka sap nzmanları heyetinin yayın ladığı bir etüde nazaran memle patılması için başvnrulacak ma kttimir.de tetkik niıpeti yüzde lî tedbirleri Basbakan ile Maliikiyi skşkm değildir. tşte tetkik ye Bakanı vergi reformn adı altında açıklamışlardır. Bunla nispetinin bn derece düfüklüğü ortalama kâr haddi mflessen, biri, ortalama kâr haddi ile seslnin işlemesine fiilen engel gider esasının islahı, vergilenolmnatnr. dirmede aleniyet gibi güvenlik 2 Ortalama kâr haddi tattedbirleri, diğeri de baıı vâsıbikatının tesirll o U m a m u ı n m tah ve vâsıtasız vergilere yapı lacak zamlar olarak iki grup ikinei ve mühim sebebi, ba türlü tarhiyatu, verginin oeza ta toplamak ksbildir. Süphesiz dir ki bu tedbirlerin ne netice sız salınmasıdır. Yani vergi ile birlikte mükellefe kaçakçılık, vereceği simdiden kesin olarak kusur, usulsüzlük gibi ber han söylenemez. Bununla beraber, gı bir cezanın kesılmemesidir. düşünulen tedbirlerin tatbikatBu durum, vergi ahlâkınm tees ta müsahade edileu eksiklikleri §üs etmedigı memleketimizde giderip gideremiyeeeği arastınl mükelleneri, yüzde iki gibi zadığı takdirde, reformun başarı yıf bir ıhtimalle tetkik gördükşansı ortaya çıkmış olacaktır. leri ahvalde dahi ancak vergi Bu yüzdendir ki, birkaç yazıda, aslını ödemeye mecbnr oldokortalama kâr baddinden başlalarından, ekıik beyana teavik raak üzere alınan tedbirler ayetmiştir. rı avrı tatbikata nazaran müna Şu hale göre reformdan beklekasa konusu yapılaeaktır. ııen nıüessesenin işlemesine \ e Bilindiği gibi 1950 yılında müessiriyetine engel olan balTürk vergi sisteminde gerçekleri kaldırmasıydı. Oysaki, Maten bir reform yapılmıgtır. Re liye Bakanının açıklamasına form vergi sisteminin bünyesi gbre gene bu nevi tarhiyatla ile ilgili olmuştur. O suretle ceza kesilmiyeoektir. Sadece ki, o zamana kadar bazı dış gö tarhiyat incelemeye bağlı olrüntfilere (karinelere) göre alı maksızın, beyan zamanında, mü nan vergiler yerine, gelir ve kelieflerce düşüklük haklı sekurumlar vergilerinde olduğu beplerle ızah edilemediği takgibi, mükelleflerine gerçek kadirde vergi daireleri tarafınzançlannı kavrıyan vergiler ikâ dan otomatikman yapılacaktır. Mükelleflerin de tarhiyata itime edilmiştir. Vergilendirmede, raz etmeye hakları olacaktır. vergi nazariyelerine uygun ola rak gerçek kazanç esasının ka îşte bir taraftan tarhiyatın bulü vergilendirme tekniği ba cezasız yapılmasının devam et kımında bey an esasının benim tirilmesi yukarıda açıklandığı üzere müessiriyete mâni olacasenmesini icap ettirmiştir. Ger ğı gibi, diğer taraftan da verçeklik ve beyan gibi iki esasın gi ibtilâflannın itiraz, temyiz bir arada bnlunması, bn vergi komisyonları İle Danıştayda inlerin başan şangını mükellefle rin ahlâki telâkkilerine bag celenip karara bağlanması en az 3 yıl gibi bir zamana bağh lamaktadır. Bir diğer ifade ile bulunduğundan müessesenin mükelleflerin vergi ödeme bak mükellefler üzerindeki tesirini kındaki inanışlan, hattâ cemiazaltacaktır. Çünkü, mükellefyetin davranışı bu kabil vergi lerin beyan zamanında ödenlerin başarısında rol oynamakmesi gereken vergiyi ihtilâf netadır. özellikle bu hnsustaki ticesinde herhangl bir munablâkilik anlayışı, idarenin mü zam zararları olmaksııın 1lerikellef gelirlerini karşılıklı ola ki yıllarda öderaek istemeleri rak tetkik edemedigi iş nevile pek tabii ve iktisadidir. rinde hususi bir önem taşımak Kaldı ki düşüklüğü gerektitadır. Meselâ müstehliklere pe ren haklı tebepler takdirinin rekende olarak satış yapan işvergi dairelerine bıralulması letmelerde, eğlence ve istirada, dairelerln personel kadrohat yerlerinde, lokanta ve otel ları sebebiyle, müeaıeseyi lş; lerde durum böyledir. Çfinkü letmiyecek, aksine bazı suiistibnnlar, hâsılatlarını sattıklan mallerin yapılmasına imkân emteanın veya yaptıkları işin hazırlıyacak karakterde görüncins ve vasfını göstermeksizin, mektedir. Zira, vergi dairelerialıcıyı tesbit etmeksizin gfinnin mfiessiriyetinin arttınlması lük kasa fişleriyle tevsik etmek hakkında (1) yapılan bir etüdtedirler. Ayrıca satıs hâsılatımn de açıklandığı üzere vergi daibu türlü tevsiki isletmede kaydl releri vasıflı elemandan yokenvanter yapılmasına imkân sundurlar. Meselâ Istanbnldaki vermemekle vergi matrahının büyük bir vergi dairesinde 100 idare tarafından dpğru ve ke memur {alışmakta, bnnlardan sin olarak tesbitfne mâni olyalnız bir tanesi yüksek tahmaktadır. tşte. bn noktadan ha silli, 25 kadan lise Uhsilü, direket eden kannn yapıcı, bn ğerleri ilk Te orta tahsilİi bugibi isletmeler için ortalama kâr lunmaktadır. Gene bn etüdde haddi esasivle tarhiyat yapaaçıklandığı gibi verçi dairelebilmeyi önçörmüştür. Ortalarinde ücretlerin düşüklüğü mema kâr haddi tatbikatında. özel murları mükelleflerin işlerini komisyonlarca her iş nevi için özel olarak takip eder hale gayri safi satış kârı tâyin edilsokmustur. B a yüzdendir ki, mekte. eger miikellefin beyanı vergi dairelerinden haklı sebep tâyin olunan nispetlere göre dü gibi takdire taalluk eden bir sükse mükellefe tarhiyat yapıla meselede mBkellefle hazine abilmektedir. Verji sistemimiıde rasında âdeta bilirkişilik roiü böyle bir müessese olmasına rağ oynaması beklenemez. men, itiraf etmek lâzımdır ki, Bu sebepten, sanıyornz ki, bn müessese başarılı bir şekilde vergi reforrnn adı altmda umuişliyememiştir. Bu iki sebepIanı vermesi şüpheli bir değiten ileri gelmistir. şiklik yapmak yerine, mükel. lefleri beyana zorlayıcı ceza 1 Ortalama kâr haddine gö tatbikinin kabul edilmesi, bakre bir tarhlyatın yapılabilmesi Iı sebeplerin, sair kazanç ve önce vergi usul kanunnnun etn iratlarda oldnğu üzere objekrettiği tarzda hesap incelenme tif esaslara bağlanması ve versine bağh tutulmnştur. Bilindi gi dairelerine bu bakımdan yet ği üzere memleketimizde verki verilmeyip onlann yapacakgi incelemeleriyle Maliye Veları islemlerin mecbnrî olarak gösterilraesi uygun düşecekkâleti besap nzmanları meşgul tir. olmaktadırlar. Bunların sayı itibariyle azlığı ve çok zaman Bakanhk teşkilâtinda başka iş (1) Vergı dairelerinin tesiri lerde çalıştınlmalan vergi tet nasıl arttınlabilir. Teftiş Kukik nispetini düşürtnüştür. Herulu yayını: 5. ımmıııııııiMiıııııımmıı 1 Prof. Dr. Derviş Manizade kat aralarında bir kısım iivil kıya • fetlı Yunan alayı subay ve orleri nin de bulunduğu anlasılan, bu kuvvetin hücumlan. Kıbrıs Türklerinin vatanperver evlâtlannın çelık göğuslerıne çarparak kınlmak zorunda kalmıştır. Evet bu vahşıyane saldınlar ve bu katliâm teşebbuslerını, ladece Subay ve memurlara Peşin vermeden ERTÜRK GİYİM EVİ R9RRİYET REKLÂM AJANSI HÜRRİYET REKLÂM AJANSI TAVUK İNEK MAZDA 1 CumhuriYel 5a Servlsi» kavciının knnmı«ı lâzımrtır. Halkpvi Sokak No 3941 SASTNA ITVTHSVI t.aıhhflt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog