Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Sevket Sureyya Aydonir TOPRAK UYANIRSA? Ekmeksizköy Oğretmeninin Hâtıralan Bu kıtap, br uısanın zafendır. Toplumu fetheden ve toprağı venen ınsanın hıkâyesı. REMZI KITABEVİ Fiyaü 10 lira Üâncılık: 8135/1323 40. yıl sayı T4194 u m h u r'ıvet KURÜCCSÜ: rUNUS NADI Telçıaf ve meklup adresı Cumiıurıyet Istanoul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Tel=!oıılaı 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 OLÜME Agatha Chrıstıe'nın en ve en sevılmıs zabıta romanlannı olan bu eser Gulmen Oztrak'ın üe Varlık Polıs romanları serısırun ; cıldı olalak çıknı ştır Detektıf klâNikle<;rrıs değerlerını b getirtne çalasmın urunu olan bu ^erî herkesin. guvenle J bavuracağı edebi değr~ sşerler yayınlamaktadır 3 Lıradır ' incıhk: 8075/1322 ElÇİIİğj bOlllbalanillöl Bombalama olayuıdan bir süre önce Makarios'un İngiliz Amerikan plânını şartlı olarak kabul ettiği açıklanmıştı Lefkoşe, 4 M a . a n o s u bır NATO barısı munafaza ku\\et le ılgılı îngılız Amerikan teklıfı ıe verdığı ce\abın açıklanması ian bır kaç «aat sonra Lefkoşed kı buyuk ınfılak ısıtılmıştır Lefkose radvosu bombalann saaı 9 Gmt de Amenkan Buvukelçılı ıne atıldıgını \e Makarıos'us bız <ıt olav mahallme gıttığmı ve A nerıkan Buvukelçısı ıle konuştu ıınu so\ îemi'stır Bınanın arka tarafındakı beton bır sutun çokmu* ve telefon tel len kopmuştur Infılak sirasında ıddı sekılde varalanan olmamışır Olaydan sonra Amenkan Bu ıkelçılığındekı muhafız erlenn "fakatıude Bas^anlık Saravına gı r en Buvukelçı Frarrer Wılkıns ın Makarıo* J «ıddetle protesto ettığı renılmış ır Makanos plânı sartlı olarak kabul eitı Londra. 4 (AP) Başpıskopo= Makarıos KiDrı^a bariai koı jucu bır mut*efık ordu gonderıl me^ıne daır îngılız \merkan pla nını bugun bazı ka\ıtlarla kabul etmıstır Makarios'un cevabı Londra da Ku>n<=lı Rum Dışışlerı Bakam Spı. ros Kıprıanu tarafından îngılız Hı ^umetı Bakanları\le Amerıkanır Londra Buvukelçısı Davıd K Bru s e a sunulmustur Sonradan Îngılız ıdarecılerı şu hususları belırtmıs erdır 1 Kıbrıslı (Rum) makamları 4rkası Sa. 7, Su. 2 de Lefkoşedeki Amerikan Aydemir, Gîircan, Deniz'in Millet Meclisinin dünkü oturumunda" İ(1(1171 (1(111 Çarşcmba 5 Şubat i964 *. rı onaylandı Ankar 4, (Camhanyet • Teleks) Millet Meclısınde bugun, ılk bırleşımde olduğu gıbı kalabalık bır dınlejıcınm katıldığı oturumda 20/21 Ma>ıs samklarından Talât Avdemır, Osman Denız, Fethı Gur. can ve Erol Dınçer ın olum cezasına çarptınlmalarma daır Başkanlık tezkeresı ve \dalet Komısyonu raroru muzakere edılmıstır. Ferruh Bozbejlmın baskanlığındakl 47 bırlesımd» MP lıderı Os. •nan Bolukbası ve ık, arkaşının \erdıklerı «Maddenın beraber rauzakeresı, ancak ıdamların ayrı ayrı ovlanması» volundakı onergelerı kabul edılmıstır Bır baska onerge sahıbı Cevat Odyakmaz, (CKMP) soz almış «Bu olum cezalarının yerıne getırılmesmde memleketin bır menfatı var mıdır Sorusunu sormus ve bunun tetkıkırun ger»ktığım ılerı sür. mustur Odyakmaz, olum cezalarının maksadı temin edıp etmedığı1 nı orneklerle belırtmış ve ıstemlenı yerıne getırmedığı ıçın «olum ceza^ına rağmen cemıyette olum cezasını gerektıren suçlar ışlen. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Dr. Kuçuk, Ingıliz Amenkan leklifinı kendısıne sıınan Amenkan Buyuk Elçısi Frazer Wılkıns Rısmlar, Türkler arasmdan rehine toplamaya başladılar Adadaki Rum gazeteleri dünkü nümayişler sirasında, haklarının korunacağına dair Sovyet elçisinin teminat verdiğini yazıyorlar Eti yolcu uçağmın enkazı ile personelin cesetleri bulundu Haluk BESES Etı uçagınm Ankara cı\arında bulunan enkazı Lefkose 4, (Telefonla) Runrgenış propaganda yapmaktadırlar [yanında ajnı buvuklakte Amerı gazeteleri Makanos un bugun, In Makanosun sozculuğunu yapan kan Bujuk Elçılığınde mevzılengılız, Amenkan teklıfıne katı su Fıleftros gazetesı, dunku numayış mış Amerikan denız pnadelen rette red cevabı verdıgını bıldır lere daır bılgı verırken, NATO gosterılmektedır aleyhmde gosterıde bulunan or Bovlelıkle Sov\et Buvuk Elçısi mektedırler taokul ve Öğretmen Okulu o ğ r e n | m n açıktan açığâ Kıbrıs Rumları Gazeteler sıvıl halk* Amenkalılara karşı numavıslere cılenmn Sovjet Buvuk Ekılığı n . n açtıkları NATO, îngılız ve «evketmek ve avaklandırtnak ıçın onune gıttıklerını ve Buvu<c Elçı Amerıka alevhındekı kamnanyaya Kaptan Pılot Turgtıt Yıldız Yermoşının balkona çıkarak hı katılması Moskovanın tutumunu Etı uçağı personelının hal tercu tap ettığını bıldırmektedır Buvuk açıkça ortava kojmuştur melen şoyledır: Elçı, cSovjet halkı hurrnetınızı Kriz geçiren bir anne Kaptan pılot Turgut Sıldız temin ıçın mucadelenızde vanı ba Edındığımız bılgıve gore, Ma 18 vılhkuçucu olan kaptan pılot karl s sınızdadır. Sıze teminat verıvo° . Sovjet Buvuk Elçısi Yery.hnda « rum» demıştır Yermosın tezahu oml o î l n l ol Iel t l k d a m l t e m a s halınde u ratta bulunan ogrenc.lere gulerek P. P kararlarını bu temas Jurk hava kuvvetlennden ıstıfa eel sallamış ve teşekkur etmı<tır ! a n n a Z°re avarlamaktad.r Irtı derek ayrılmış ve avnı yıl, Tur,, EOKACI \ıkos Sampsonun ga b a t l R u m Dışışlerı Bakanlığında H a ^ a Vollarına pılot olarak tayın Ankara 4 (CumhorıvetTeleks) z e t e s ı n d e Buvuk Elçımn balkon Sore\h bır memur sağlamaktadır edılmıstır Daha ^onra kaptan pı lotluğa terfı eden Turgut Yüdız Başbakan Ismet İnonu bugun Çan d a n o ğ r e n c l ] e r e h l t a p e derken bır Rnmlar, tngılızlerı suçlavorlar 1928 vılında Muğlada doğmuştur kava Kosku bahçe=mde vaptıgı resmı >avınlanmıştır Bu resmın Rum gazetelerı bugunku Evlı olan gunluk gezısınden sonra Koşk kalannda tampo n bolgede evlenn v e 1 k l z ç o c u ğ u b u ı u n m a k t a d ı r pısında kendısını beklıven basın duvarlarım delerek geçmeve çalı A r k a d a ş l a n t a r a f l n d a n s e % 1 , e n b u mensuplarının Kıons konu«unda însanlar, her zamankı gıbı gun«an \e halnle Turk pohsı tarafın değerlı pılotumuzun ka\bı, bajuk luk ışlerınde Oruçlarında, eglen <;orduklan bır soruva «u cevab' dan vakalanan Rum tedhıiçılerın vermıstır celermde Fakat bu ınsanlardan bır uzuntu varatmıstır « Davamızda haklıvız Kazana Arkası Sa. 7, Su l de bazıları ıse, ne f eden eglenceden Arkası Sa. 7, Su. 8 de cagız • înonu daha sonra ba«m mensup ları\le sakala^mıştır Uçak personelinin hal tercümesi \nk»ra 4, (Cumhunyet Teleksı Belçıkava gıdecek ışçılerı An r.ara dan îsUnbula goturmek uze re pazartesı gunu gecesı saat 19 H da Yeşılkojden hareketle Ankd raja gelen v« sat 20 34 te Esenbo t,a uçuş kuîesı ıl» temasa geçtık len sonra ırtıbatını kavbeden THY nın Dakota tıpı C47 Etı yolcu uçağı kar tıpısı ıçınde kajbolu undan 16 saat sonra Ankara Esen ooga arasında Onjedıncı kılomet redekı Pursaklar ko\u t»pelerınde parçalanmış bır şekılde bugun saat Sa 7 Sfi 4 te) tltinci pilot ZUui Hnal ve Hostes Tansel Seçeaer kazanacağız» dedi Tansel, beri hostes olmayı istemişti Alâeddin BİLGİ butun zevklerden uzak, olum sessızlığı ıçmde Felaket gecesmm mateme bogduğu bu ınsanlardan, bır çoğu krız geçırmekte, şaşkm lıkla, kapılarını açan bır jabancıdan bır umıt, bır «sag olma» haoerı beklemekte Dun mesut ınsanların onunden akıp geçtığı, bır apartmanın 6 numaralı daıresınde, kotu haberı on ceden almıs bır aılenın olum ses sızlığıne burunen b'r odasında 10 dakı^a kaldım Ankaradakı uçak Arkası Sa 7, Sü. 3 te \ Zengin milletler ııııııumnıuıııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııımıımıı Fakir milletler Belediyede çalışan 15507 kisiye yılda 105 milyon ödeniyor Beledıve Meclisinin dunku oturumunda Beledıje Başkanı ve >ardımcıları 1963 vılında yapılan ışlerle 1964 jılında yapılacak ışler hakkında bılgı vermıslerdır îlk konuşmavı yapan Kadrı ll kay «Itfaıje teşkılâtı şehnn mal ve can emnıyetını koruyacak du'umda değıldır Mezarlık sıkıntısı ıse had bır safhaya gırmıştır. Cenazelenn kaldırılması da zorlukja mumkun olmaktadır Gunde 4060 Ankara 4, (CnmhurıvetTeleks) k'sı olmekte buna mukabıl elde 15 Cumhurıvet Senatosunun bu cenaze arabası bulunmaktadırs de gunku oturumunda Mıllı Savunma mışti' Bakanlığı butçesı muzakere edılB j arada Belednede 15507 kı=ı mı^tır nın çalıştığını ve 105 mılvon lıra Grup so«culennm konuşmalarm maas ve ucret odendığını behrten dan sonra Mıllı Savunma Bakam tlkav, maaşların fazla tutması dotlhamı Sancar =oz alarak Turkıve lav»sı\le aTime hızmetlerıne japıl nın savunma meselelerı hakkmda ma=ı gereken harcamaların artırıli genış bılgı vermıs ve senatorlenn 1 madıgına ısaret etmıstır Dıger Rc (\rkasi Sa. 7, Su. 6 da) Arkası Sa 7, Su 3 te Senatoda Savunma biitçesi gorusuldu 14 lerden beşi dün sorgu yargıçlığmda ifade verdi (Yazısını 7 nci sahifemizde bulacaksmız) tnilietlennın »«nginlığı ve fakırhğı, son yıl ların an onemlı problemı. Injılterenın unlu yazarlann dan Barbara >Vard, bu baçlığı taşıyan kıtabında koau VB çeşıth yonlertyle ınoelemekie, zengınlıkle fakirlıgın nedenleri uzerfnde dnrmaktadır. Sevk maddesine göre dâva açıldığı takdirde istetıecek olan ceza, 4 ilâ 12 yıl arasında ağır hapis Şehit pilotların evlerinde matem.. AU ABALI Ankara 4 (CnmhnnvetTeleks) Pılot Zıhnı H zal ın evı akşamdan Tiateme burunmustu Babalannı bekhyen oğullan acı haben akşam dan almısla' ve fakat kapılarını kapıyarak umıtle sanıvelerı say Tidva baslamıslardı fvorkarak \e cekınerek r.ıahallelı (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) CumhuriYet Zengiü milletler Fakir milletler Konusunn bn eserden derlenmıs j a r ı sensı halınde okuyncularına snnuyor. Yarın Gumhuriyel!!e Bir Türk çocuğu İsviçrede buzlarla kaplı balık gölünde oynarken boğuldu 10 yaşındaki Halit Suoğl u'nu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi ge çiren ailesi kurtanldı Rotkrcuz, tsvıcre 4, ( W ) oldu Goldau da vasamakta olan Halıt Suoglu adında 10 va=mdaıbay ve bavan Alı Suoğlu, Rokrebır Turk çocugu pazar gunu buz uz'da oturmakta olîin Mustafa Er larla kaplı bır balık golune duse turk aılesmı zıvaret etmektevdırek oldu Ölen çocuğun 12 \^s n ler dakı ablaai, baba^ı ve dıçer bır Halıt ve Yurdagul buz tutmus Turk aılesırın Tei"=ı «on dal kad, olan golun kenarında ovnarlarbılmek ıçın vazıfe görenlerl hu ' Bugunku memurlar kıtle^nın D a h a 1790 ken farkına varmadan ortasma kurtanlahıldıler y'lında unlu Fransız dev metlerıne baglamak lâzımdır » Bu hazırlıklan Uerlıveı* ve jseıce.ten Iı elolo ( . j M H U H h L l ı « ı k o [ d h l . r b u l l doğru gıtmı ler ve buzların kırılKaza Nvıçrede vasamakta letadamıTalevrandındedığı gıbı ıe memurda : ıne karşı şevk, bag bır çok olumlu venıJıkler »eı.rmck Vdrgıç .îdari te^fcılâtta bır meslek ahlâ lüii ve guve Ş hıssını uyandırıp ıstıyen ve çetıren teîanvn bemmıkı Turk aıle"=ıpın hırlıl lo vaptık ması uzcr ne riondurucıı sulara 14 lerden, ıfadclcn alınan Muzaffer Ozdap \unwn Jsm Mu^affer Karan (arkada) Sorgu ( n Lgıııdd. Dundar öe^hdn (utmanj tanık olarak ıjade vexmijtu. ları bır pa/ar se/mesı birasında 1 Arkası Sa. 7, Su. 8 de { jii, bu meslekı uhıuyet uyand:ra.ikuvvetlendırmek:e olur. Arkas; Sa, 7, Su î de Devleî Memurları Kanun Tasarısının eksîklikleri:3 Dr. İsmet Ciritli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog