Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Büyü, Bilim ve Din Bronıs'aw Maluıov. skı run bu değerlı eserınde ılk çaglardan bu yana buyu üe djn ve dınle bılım ar&suıdakı ılışkı ve çatışmalar *>le almarak modern bilımın ışığında toplum hajatımn cok yakından ılgılendığ; bu uçlem e ışık tutulmaktadır Varhk vavınları arasında 2 lıra fıyatla çıkan bu kıtabm Amerıkada olduğu gıbi bızde de ılgı ıle okunacağına şuphe yoktur. Ilâncılık 80751283 1 40 yı sayı '4193 u m hu r i yet KURl'CL'SU 1 U M J S NADİ Telgıal ve meKtup adresi TeletonJaı a »2 * Cumhurıvet Is'anD ıl Porta Kutusu îstanbu) Mo 246 22 42 İJ6 22 42 97 22 1^ D 2i 12 99 8 Prof Dr Mehmet KAPLAN Tanpınar'ın Şiir Dünyası Yenı çıktı. 13 75 TL. Şiir TahliUeri 3 baskı 12 50 TL Adres Odemeh gondenlır. P K 164 Kaplan Aksarav Istanbul Cumhunyet 1267 Solı 4 Subcıt 1964 Klerides'in götürdüğücevapta Natodan bahsedilmeksizin beynelmiiel kuvvete taraftar olunabileceği belirtiliyor Başkan Johnscn Makarios'a özel bir mektup gönderdi Makarios'on verdijji cevap bugiin açıklanıyor inönü, siyasi parti liderlerine Kıbrıs ve Londra Konferansı ile ilgili izahat verdi Erkin'in de katıldığı toplantıyı müteakip Gümüşpala ile Dinçer Hükümet tutumunu tasvip ettiklerini belirttiler, Bölükbaşı bu konudaki soruyu ce\apsız bıraktı Ankara, 3 (CumhurıvetTeleks) Dı^ışlerı Bakanı Ferıdun Cemal Dısışlerı Bakanı F Cemal Erkın, Erkın, Dışıslen Bakanlığı Genel bugun Başbakan Ismet Inonu'nun Sekreten Fuat Bavramoğlu katılpartı lıderlerıvle vaptığı toplantı mışlardır. dan çıkarken NATO kuvvetlerının Toplantıda önce tsmet Inonu, Kıbns adasına çıkıp çıkamaraası muteakıben de Ferıdjn Cemal Er\olundakı bır soruja verdığı ce kın, Kıbrıs o l a j l a r n n başlangıcın vapta «Makanos un rızası olmadan dan bugune kadar Kıbrıstakı dubızım çıkmamız mumkun Fakat rum, Londra konferansının başlagarantı anlaşmalarına gore NATO ması gelısme^ı ve sdfhalaı Andevletlerının çıkarma vapma'inın glo^merıkan teklıfnın şeklı ve hukukî mesnedı vcık> demıştır mana^ı NATO Bas vjuıand?mnın Başbakanlıkta toplantı Ankara temaslan, ' ondra kon'eLondra konferanMnın bırıncı saf ransının sona eren bınncı safhasıhasının sona ermeı ve Dıüşlerı m n Yunanıstan Turkı\e Londra Bakanı Ferıdun Cemal Erkin'in hukumetlerı ıle Kıbrı=takı Rum Arkası Sa. 7, Sa. 4 te baskanlığındakı Turk hevetının ı urda donerek çerek Cumhurbaşkanına ve gerekse Başbakana genıs bılgı \ermesınden sonra bu gun de Ismet Inonu partı hderlerını Başbakanlığa da\et ederek son durum hakkında bılgı vermıştır . . , ,.Lefkose 3 Amenkan Cumhur başkanı Johnson bugun Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makanos'a ozel bır mektup gondererek, NATO dev Başbakan dun partı liderlerıvle yaptığı toplantıda ! Lefkoşede nümayiş yapan Rumlar, NATO Kuvvetini istemediklerini bildirdiler l Kıbrısta çarpışmalar | | devam etti, Bafta Rumlar j I dün 1 Türk'ü esir aldılaı i §111111 111111 111111 111111 Ş = Lcfkoşe 3 (Telefonla) T k Y n l tblğd Lcfkoşe, Turk Amerıkanın Kıbrıstakı Buyukcı 5 S lere karşı kurulması kararlas kı Ya>ınlanan resrm teblıgde ı I Ç 1 S J M r W l l k m s m e k t u b u Adad» nokta uzennde durulmakta: S S tırılan Rum Ordusu ıle ılgılı dır barış ve guvenlığın korunması ıle S S temasların yapılraış olduğu bu ^ ^ ılgılı NATO pohs kuvvetı hakkınZSS gun resmen bıldırılmıştır 1 Makanos ıle temas e d J = = d a > Kıbrıs Hukumetı bır karara s; Kutsal Tugav'ın teşkılı ıle ıl mış ve kendısınden Kıbrıs'ta = vardıktan sonra Makanos'a tevd. ~ g'i' resmî teblığde orduju kur ~ m a k1 a gorevlendmlen eskı sulhu sağlıjacak hurrıyetı k o ^ Ş etmıştır ruyacak «Kutsal Tugay»a Makanos un Îngılız Amenkan Rum subayları General Pan nı ıçın yardım ıstenmıştır ge; nuz açıklanmamıstır Kıbrıs HUKU • teklıfı ^ = d e l ı d ı s ıle bır toplantı akdet rekh harb malzemesının temı metınınharfkında vardığı karar he2 îçışlen Bakanı Yorgacıs'^ü kararını, Bugun Kıbrıs SSmısler ve Pandelıdıs'e Başku e bılgı verılmıs ve kendılerıne^Ş Dısışlerı Bakanı Kıprıvanu ve Tem : ^ZZ mandanlık teklıf edılmıştır Kıbnsta Rum devletının meş sılcıleı Meclısı Başkanı Klerıde^ a a G e n e r a l Pandehdıs ıse bu or ru kuvvetlen vanında Kutsal S ; Lefkoşe aen Londra \ a goturmuş S S du ıçın gereklı malzeme temın Tugav'ın da nızam ve asa>ışı lerdır S S edıldıkten sonra bu gorevı re^ koruyacağı soylenmıştır ~~~ ögrenııdıgıne gore Kıbrısta a1 1 men alabıleceğını soylemıştır Arkası Sa 7. Sü. 1 de 5 = ^ y ? " temını ıçın bır NATO ku\ "et kurulması hakkındakı Îngılız = s t sulhu sağlamak uzere» nizam ve asavısi • = sarısı ıle ılgılı Îngılız Amenkan ko n „ * a »..ıı... %.i 1 = EErumakla gorevİendirileceiri iddiası ileri surüluyor =E teklıfmı reddetmemesını ıstemıştır = R u m l a r , Kutsal Tugay'm kuruldugunu resmen j letler, kuvvetiennden kuruiacak açıkladılar, yayınlanan bildiride, bu birliğin «Kıb == olan uiusıararası pohs kuvvetı ta Bir THY uçağı dün kayboldu Bir işçi kafilesini Belçikaya goturmek üzere Istanbuldan Ankaraya gitmekte olan uçakta 3 kişilik mürettebat vardı, düştüğü sanılan uçak bütün aramalara rağmen bulunamadı, uçaktan tamamen ümit kesildi „ Haluk BESEN ETI uçağ. Ankara > a gel.rken kav bolmustur Saat 19 da ^esılkovden hareker eden ETİ uçağı tarıfe dışı olara* \nkara>a gelmekte ıken saat 21 d E^enboğa kontrol kulesı ıle ırtıoat temın etmıs ve 5 dakıka sonra ınışe eeçeceğını bıldırdıgı halde bundar sonra bır daha uçakla konusmas ve ırtıbat sağlamak mumkun ola mamıştır 12105 megosaykl uzerın den Hava Aıanı ve sehırdekı hava raevdanının radan bu ana kadar olan ırtıbatı tesbıt etmıştır Kontrol kulesı saat 21 04 te ETI uçagının kaybolduğunu Devlet Ha üı Ankara Asfaltında bir otobüsle kamyon çarpıştı, 10 ölü var Ayrıca 12 si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı, ağır yaralılardan 2 si koma halinde Ankara asfaltında dun oğleder sonra, ıkı şoforun dıkkatsızhğı \u zunden, 10 kışının fecı şekılde olu mu, 18 kışının de ağır surette va alanması ıle sonuçlanan bır trafin Kazası olmuştur Pendık Tuzla arasındakı Taşıı ba>ır mevkıınde cereyan eden j ı lın bu en çok olumlu kazasında Duzceöen 40 tan fazla jolcusu ıl bırlıkte gelen bır otobüsle, Tuzla ya gıtmekte olan kum dolu bıı kamyon çarpışmışlardır Saat 12 de Duzceden Istanbula hareket edeı «sofor Ahmet Fırat ıdaresındekı 14 AC 728» plakalı otobus Taşlıbayı rı çıkarken onundekı bır araba>ı sollayarak geçmek ıstemış ve bu sırada bavır aşağı ınen şofor Ö mer Koçak ıdaresındekı «34 AP 896» plakalı kam>onla çarpışma~ı «onucunda sag tarafı, tamamer. parçalanmıştır öluler Numune Hastanesınde teda\ ı aL rına alınan her ıkı soforun, suçu bırbırlerının uzerıne atmalarına ağmen, sadece dıkkatsızlıklerı vuzunden vuku bulan bu kaza so ( Arkası Sa 7, Su. 6 da) " e " toplantıy. A P adına Genel Başkan Ragıp Gumuşpala ıle Gen e l Başkan Yard l m cısı Faruk (Cnmhunvet Teleks) S u k a n C H P a d l n a G e n e l S e k " K o n v a C KMP mılletvekıh trfan r e t e r v e Başbakan Yardımcısı Ke s B la er lae nn K ıbrıs ola%lan \e mehakkında bır gen»l e m a l S a t l r ıle Grup Başkanvekıh ç o r u ş m e açılmasını Mıllet Meclıı Fethı Çehkbaş, C K M P adına Baskanhğına verdığı bır onerge ıle Genel Başkanvekıh Hasan Dinçer ^temıstır v e Mustafa Kepır M P adına Ge Baran hukumetin Kıbrıs ola\n e l Başkan Osman Bolukbaşı ıle 'an konusunda ızledıgı ve ızleveceGenel Başkan Yardımcısı Huseyın gı pohtıkanm genel gorusmeje koAtaman, Y T P adına yenı Genel nu teşkıl etmesını onergesmde aySekreter Yardımcısi Avnı Akşıt rıca behrtmıştır ^^.^^^^^^ Kıbrıs konusunda Mecliste genel göraşme açılması tâlep edildi Alâeddin BİLG1 mıs ve bu dakıkadan ıtıbaren E «enboga radarları ETl uçağını ara mava ba«lamıslarsa da uçakla ırtı bat kurulamamıştır Devlet Hava Mevdanlan Isletmesı >ıobetçı Mudurlugu Izmır dahıl " w Ogretmenlerın ek K.Cİ..OU1 g ^ w * "• • m J%.(wHUMM I • • Hamdi Anlar dün Emnıyette Elektronık beyiıt daha ilk gününde hastalandı! Ziya NEBİOĞLU Elektronık beym memleket hızmetme gırdığı ılk gunun akşamı hastalanmıştır. Hastalığm teşhıs ve tedavısı içın elektronık beyının ozel doktorlan dun Teknık Umversıte ıV şılılen tarafmdan besap merkezıne dâvet edılımışlerdır özel doktorlar (ozel teknısyenler) yaptıfe ları muayenenın neticesı hesap merkezmm beynmde (hafızasında) Bir gazino sahibinin oğlu olan Hamdi Anlar kendibır şey olmadığmı kesınlıkle bıl« sine polis süsu vererek bir Amerikahnın evinden dırmışlerdır. Doktorlarm heısap para ve mucevherat almaktan sanık bulunuyor merkezı uzmanlan ıle bırlıkte yap tıkları konsultasyon sonunda hasSıvıl komıser olauğunu sojlı>e ıkıncı defa zorla kapıyı açtırmış talığm, memleket çartlanna ıntırek kandırdığı mahalle bekçısıyle ve ıçen gınnıştır Daırede, arama bak edememeden doğduğu sonucu Arkası Sa. 7, Sü. 3 te I (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) bırlıkte evvelkı gece Şışlıde. zorla gırdığı bır Amenkahnın evinden para ve mucevherat alan tanmmış bır aılenın çocuğu, dun po lı* tarafından yakalanmıştır Edınılen bılgıye gore, 26 vasın da Hamdi Anlar adlı bu genç, evvelkı gece, kendısını sıvıl komıser olarak tanıtıp kandırdığı bır mahalle bekçısıyle bırlıkte, Şışlı Perıhan sokak 119 numarah apartma na gıtmıştır Apartmanm 3 numaralı daıresınde kalmakta olan Rıc Orhan ERİNÇ hard Harnman edh Amenkalının r•, Sağlık Bakanlığı Musteşar Yarjyerıne getınldığıne daır Sağhk Ba kapısını çalan Hamdi Amenkalı va dovız kaçakçılığından arandı dımcılarından bırımn ımzasım taklkanlığma venlen cevap yuzücden' Smı söyhyerek ıçen gırmek ıste hd etmek suretıyle Sağlık Mudur anlaşılmıştır mıştır Ancak Rıchard musaade et luğunden 300 kutu suttozu dolan , Ellennde kendılerıne 300 kutu meyınce, bekçının de yardımı ıle dınlraıştır. Dolandıncılık, emnnj (Arkası !»», 7, Su, 4 te)ı Tanmmış bir ailenin çocuğudolandırıcılık iddiası Sle yakalandı nın 23 30 24 e kadar uçağı havada Ankara, 3 (CnmhuriyetTeleks) ıtutabıleceğım belırtmısler ve uça M l l h E ğ l t ] m Bakanlığına bağlı Arkası Sa 7. Sü. 3 te Yuksek ve Orta derecelı okullar ogretmenlennın haftalık der^ saa* lerı ve ek ders ucretlerını d^ğıstı ren kanun tasarısı bugun Mıllet Mecıısınde kabul edılmıştır Ders saatleri Kabul edılen kanuna gore, ders Ankara asfaltmAnkara, 3 (Cnmhuriyet Te saatlerınde bır değışıkhk joktur da dun vuku bu leks) Geçen yılın temmuz E^kıden olduğu gıbı ortaokullarda Z lan trafık kaza<:ında çarpısan a3indan berı vurt dışından 18 saat normal, 6 saat (mecburı ~ volcu otobusu ıle kamyonun gonderdığı sağlık raporunj ek) lıse ve dengı okullarda 15 sa•; kazadan sonrakı halı goruludajanarak Senatova devam at normal 9 saat (mecburı ek) ders etmıven ve bır avdır da jenı m bu'çesı muza ?aatı konulmuştur Bu saatlerden a r l mazeret gostermıven A P Çoedılmıştır ^ olarak oğretmenler haftada 6 rum Senatoru Dr Zekı Ar varalanmıştır Her ıkı vasıta= Soz alan senatorler genellıkle s aat ıhtıyan ders kabul etmek susan ın uvehk sıfatının kaldı = nın şoforu suçu bırbırlerının n eğıümmın toplumda ahlak du retıyle ders saatını 30 a kadar çır lması ıçın gerekçelı rapor r uzerıne atmaktadırlar ;nmı sağlamada etkıh bır aracı karabıleceklerdır hazırlanmaktadır rııııııııllııllfiııılıııllıııııııııııııııııT olduğunu dı>anet ışlermde gorev Arkası ha. 7 Su 2 de Senato îdare Âmırı Fehm1 lı kışılerın maddı bakımdan tat Alparslan'ın, Zekı Arsan m mm edılmemelerı sebebıvle veter //YTP\\'ı durumunu belgelene genı^ lı kışılerın bu alana jonelmedık " " "' " bır şekılde kapsıvan raporu lerını, Imam Hatıp Okullarından Antakva, 3 ( a ^ ) Hatay Sena pek jakmda Cumhunyet Se mezun olanların da farklı meslek toru Sabahattın Adah ıle Hatav { natosu AdaTet ve Ana>a«e lere geçtıklerını belırtmıslerdır mılletvekıllerınden Abdullah Cıllı Komısyonuna gonderılecek | Daha sonra Devlet Bakanı Ibra bugun YTP Genel Merkezme bırer tır. hım Saffet Omav sabahkı oturum telgraf gondererek partıden ıstıfa 4rkası Sa 7 Sü. 8 de Arkası Sa de ettıklermı bıldırm «lerdır oimak uzere butun hava mevdan Ogretmenler Federasyonu, üyelerinin istekleri yelanvle temas kurmu= ve muspet n .n e . . .ı sonuç aiamamısnr iigıhier, jakıtıgetınlmezse yuruyuş yapmaya karar verdı KAZA Devlet Bakanı Omay «memleketimizde gerici vardır dedi Devamsız bir A.P. li | Senatörün iiyelik vasfı kaldırılıyor Sağlık Müdürlüğünü de sahte îmza ile dolandırıp 300 kutu süt tozu aldılar Malıye Bakanı «Sofraiarda lokmalar bet gun blraz daha ufalıvor» dedl Gazeteler , EKMEK B<\YIM .. GÜNDE UÇ DEFA YEJVIEK ESNASINDA ALACAKSINIZ. ] Genıs ılgı toplıvan, Devlet Memurları Kanun tasarısı konsundakı neşrıvatımızın devamı olarak, dünku sayımızda tasarının eksı ıklennı beIırten Dr Ismet Gırıtlı'nın ılk yazı&ım yavınlanmıştık. Dr. Gırıtlı'nın tasarıdah eksiklikleri belırten ıkıncı yr zıüinı da bn;un cnnnrornz Devlet Memurları Kanun Tasarısının eksiklikleri:2 Dr. İsmet GiritU I ızaların hangı hallerdp uygulanaDevlet Memurları Kanun Tasarıjcağını tâym etmıyerek, «durumun sının kanaatımızca en önemlı ak nıtehğme ve ağırlık dereceMne gösaklık ve Pk«ıklıklerınden bırısi re» herhangı bır dısıplın cezasmı de Tasarıda dısıplın cezalannın ne takdır etmek hususunda ıdarı mavılennın d\rı dvrı gosterılmesıne kamlara genış bır serbestı tanımave her bırımn tarıf eriıİTiesıne rağ sıdır. (m 132) men (m 133) Tasannın hangı ce| Arkası Sa. 7, Su. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog