Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

Baştarafı 1 nci sahifede dekı bır soruyu: «Öyle bır şey o Bastarafı l nci sahifede ' rıos tarafından mcelenmekte olduf bır k^ »ayı ile bu gosterge rakam reyan etmesı mukarrer goruşme lursa Hukumet ır.celemesım yapametı uluslararası kuvvetı kabule I ğu belirtılmektedır. çarpllması sonunda bulu lerde Kıbrıslı kardeslerimızı can rak bir karara varacaktır» diye cehazır değılse, hiçbiı ülke Ada'ya Mkkarios'nn Anglo Amerik»n lar.r nacai mıktarı brut aylık olarak ala ve mal emnneti bakımından tam vaplandırmıstır birlik gondermeği kabul etmiye tekHfini reddetmesı beklenlyor Feridun Cemal Erkin garantör Lcfkose 2. (AJ.) Seiâhiyetli caklar ıse de, tasarının geıekçesıne kâmil bır temınata kavusturcektir. Her ne olursa olsun, Yun» Urun *«n«l*r Şirketimize kıymetli m«ıaifinl nUtan Kıbrıs'a herhangı bir b«§kı1 çevreler tarafından bıldirıldiğine gore bu katsavı fıvat temevvüçle' m a l c l d l devletler ile Turk ve Rum Cemavakfetmi» olan Muamellt Müdürümflz göre Cumhurbaşkanı Makarios'un rıne gore değıl fakat memleketin Memleketten ayrıürken Londra]atlen tarafından seçılecek bir şahAnkar» t (CumnuTiyet . Ttleks) da bulunmıyacaktır.» Yunan Dısisleri Bakanı Palamas, Kıbrısa Muttefik kuvvetlerinın genel ekonomık gelismes, ve mali j g 0 r u s m e l e r ı n ı n çok çetın olacagına sın arabulucu olacağını, NATO'ya 20/21 Mayıs olajı sanıklarından Talât Aydemir, Fethı Gürcan, Os ote yandan, uluslararası kuvvetten çıkarılması için ilerı sürulmu» bu kavnaklarının ve butçenin musaa ışaret etmış \e onumuze çıkması bağlı bır bevnelnvlel kuvvetin bir dıkkate alına mukadder muskülleri safha safha ıkı güne kadar Kıbrıs'a çıkacağmı man Deniz ve Erol Dinçer'in olum de soz açarak. bu kuvvetin her ne | lunan Anglo . Amerıkan teklifıni desı ve yeterlığı rak te»bit olunacaktır. yenmek hususundakı «arsılmaz az ' açıkladıktan sonra •Kıbns'ın gelecezasma çarptırılmalarını öngoren kadar NATO ülkelerinin vereceğı reddetmesı bcklenmektedir Turkıye ve Yunanıstan tarafınÖvle ı«e eerekçedekı ıddıa hıtâfı. Tfiımızı de belırtmıstım ceğı hakkındakı tezımız nedir?» 2/1/1964 tarihinde aramızdan ebedıyyen ayrılmışBaşbakanlık tezkeresinın Millet bırlıklerden meydana gelecekse de, tır. Cenazesi 3/1/1964 Paıartesı günii Üsküdar Meclisinde ikinci görüşulmesı sa bunun hıçbir şekılde b.r NATO dan kabul edılmıs bulunan teklıf | ^ a feu M = t e T l n g = c l n m e endeksle r Londrada 3 hafta suren muzake «oruuna . E n makul hal tarzı olan ,,.. u..ı , . » , j . , T.,1.1:* av• tmMı gereken (Echelle ] e l e r sırasında hevetımızle bırlık1 f e derasyon u z e n n d e duruyoruz.» kuvvetı olmıyacağır.ı veva NATO son «klım bulmaktadır. Tekhf „... Yeni Camiinden ikindi nanaazını.mütaakıp kalh günü yıpılacaktır. bu ıkı hedefın sağlanması Teşkilâtınca kontrol edılmiyeceği' nı zamsnda Amerıka da darıl oldınlarak Karacaahmetteki ebedî istirahatgahına hıç bır ılgisi demiştir. çece günduz butun gucumuzle münı behrtmısMr |mak uzere butun NATO muttefık. \oktur tevdi edilecektir. Kederli ailesi efVadına, dost Erkin A n k a r a d a cariele ettik Çalısmalarımız sıraYjnan Dısislerı Bakarı bu ulus leri tarafından ıttifakla desteklenAııkara, 2 (Telefonla) 3 haftave mesai arkadaslarına bassağlığı dılerız. Kaldı kı m^mleketımızın mali sında büvük mılletımızin, onu tem Londra Konlararası kuvvetin kurulusu için mektedır d a n b f e U d e v d m e d e n İnönü ANKARA StGORTA SIRKETÎ Amenkanın Kıbrıs Elçısı Frazer' guçsuzluğu ortada olduğuna ve Ml eden vuksek Meclıslerın arzu H a n s ı n a katılan Dısislerı Bakanı îngiltere tarafından teklif edilen er UMUM MÜDÜRLÜGü Bastarafı l .nci sahifede şekli, Birlesık Amerıka'nın kabul Wılkıns ile Inglıız Mılletler Camı rnemleket her zaman ortaya çık sunu y e n n e getirmekten baska : Erkin'in başkanhğında Genel Sekmedim. Pazar mazar dınle • etmeyisinden Yunan Hukumetinır. ası Bakan Muavını dun Makarıos maSa hazır bır enflâsvon ba^kı ve kavgı 1 !! olmıvan Hükümetimızın reter Siyası Işler Yardımcısı Ho= mem» demış ve Özel Kalem vasadıfına gore.j t a t n desteğıne m a z h a r o l m a k ka luk Bayulken, Baş H u k u k Musavımemnunluk duyduÇunu da b e h r t ile bır saatten fazla suren bır k o korkusu altında Müdurü Necdet Çalp'a bır akdetmek ve erev mistlr. nuşma yaptılaı Durumdan Cun. Toplu Sozlpsr kıymet rı Prof Suat Bılge, 1. Daıre Reısı n a a t ] ç e , l n m e s a , m l z d e e n sakal hıkâyesı anlatmıştır. devlet memu lı. en sağlam teşvık un«uru olmuş Turan Tuluy ve ^Genelkurmay BasYunan Dısislerı Bakanı Palamas hurbaşkanının Amerıka ve lngıhz hakkından da ^..^.»m,,.^ U B J . (Cumhurıyet 12661 i u l a l l i u l t l , I t Bu arada gazetecılere Kıbbugün Londra'dan Brutelles'e gı dıplomatına NATO teklıfının kabu J . modern ucret Jcavramının^en | t u r Keza oasınımızın. gerek Lond' k a n l l ğ , H a r e k â t Daıresi Başkar. J rıs olayları hakkmda her ' ' ' ' >> • ı'"" decek ve Brurelles'den Atına'ya lunun ımk?nsız olduğunu soyledığ: onemlı ve zaruri bır unsurundan ' r a y a gonderdığı çok kıvmetlı uye1 y a r d ı m c i 5 i Tuğgeneral T u r g u t Suhangı bir haber olup olmadı mahrum edılmi«tır hareket etmeden once bırçok şoruş anlasılmaktadır lerı rle. gerek memlekette muzake f n a ı p ' t a n muteşekkıl Turk H e j e t ı ğını sormus ve «Ferıdun Cemelerde bulunacaktır relerı suurlu hır haşsasıvetle ızle b u g e c e s a a t 19.45 te uçakla Anka II mal Erkın'm uzgun olduğu» Müzayede Ineiliz • Amerikan plânı mesı. hakM Turk görusunun ve ge r a y a g e l m ı s ve Esenboğa Havaalacevabını alınca bunun nedeDiğer taraftan, sozü geçen tasarı hsmelerın cıhan umumı efkânnca 1 Makarios'a bildirildl Basbakan Ismet Inonu ile Şehrımız sos\etesının en şohretlı a s b a a n Ismet Inonu ile m d a nnm d a nını sormuştur. Gazeteciler tngıhz Mılletler Topluluğu İle ve en renkli sımalarından Bavan getırmeSe çaİKtığı venilık ve arz lâvıkıvle anlaşılmasi volunda sarf Bakanlar tarafından karşılanmış «Neden olacak, Fendun Ceettıftı butun müspet nıtelıkl»re rağ ettığı faaliyetler bızım için çok t l r . 1 Münasebetler Bakanlığının yayın1 F a t m a T a t a r ; y e a l t ç o k deâerlı" ev Şirketimir Muamelât Müdürü kıymetli mesai mal Erkin'in, Adadakı Turk konularda da kıvmetlı vardımcı olmuştur ladığı bır bıldırıde. Kıbrıs'a ulus e g v a s ı n d a n b ı r k l s m , , a b a h men. dıger bazı d u n Uçak pıste geldıkten sonra Basarkadaşımız askerlerinin sayısının artırılnemlı eksıklıkler arzetmektedır lararajı bır kuvvet uonderılmesı G ^ Londra Konferansının ılk ıhzarî bakan İsmet Indnü, l s ] k d ( beraberinde masına imkân gordüğunu ve ile ıimiı tnoiii» Ampniran niSm. ' .• Mesela Anavasamızm 120 nci «afhası bıtmıstır Butun Kıbrıs ABasbakan Yardımcısı Kemal Satır, ııe ııguı ıngılız AmeriKan pıanı 1ı t , p e n e n bır muzavede ile «atılmıs ^ O J J Ö ,„„ „u K,, bunun taraflara kabul ettirım ,,v,«,, dasında tam bır emnıvetın kurul Bakanlar, nın M a k a r ı o s a resmen s u n u l d u ğ u . " madde=ınce .ozerk = muhtar» bır Amerika ve tngiltere lebıleceğını duşundüğünu, kurulus olarak ıhriaî edılmıs bu nıası zaruretı hakkındakı gorüşüaçıklanmaktadır. Kullanılmı; Buyukelçileri olduğu halde uçağın bezırgânlarının bundan dolayı uzgun oldu» ilmî muht.nme mu? kabul edılerek Ada'da Amenve Plân, Makarıos'a Ada dakı tngıyanına gelmış ve butun heyet menğunu» söyleyince înonü, «uzh a | , y e r l n d e te olan t'niver«ıteler ile Yuk k 2/1/1964 tarıhinde Hakkın rahmetıne kavuşmuşka da dahıl olmak uzere bazı NA suplarım uçaktan inişlerinde opeuc x u S ! . e K A.mııer l a r a ı m t i b . b i r Ç Q k t a n I n m l ş k l m s e ı e r l n d e ıl1 ", , ahıp me\zuat gun değil, Ü7gun değıl» şekhukumlerının TO muttefıklerımızın de ıştırakı> k , «Hosgeldıniz» demek suretiyle tur. Cenazesi 3/1/1964 Pazartesı gunü Üskudar Cyril PıcKard tarafından verilmıs gısını çeken muzayededp .v,,,„„!. , " ' " „,,.,„, ^ o t = r , ^,,,,,. = ^»^^ ıhtı?amlı r e k, «Hosgeldıniz» deme ş lınde konuşmustur re saklı tutulduSum daır hıc bir le halen temınatçı 3 devletın > tır. Bıldırıde plânın halen Makakil Yeni Camımden ıkındı namazını mutaakıp kaldıle halen temınatçı 3 devletın, yani \ k l yani \ karşılamış, kendilerıyle şakalaş bir yaşantının ve ılerı bır zevkın sarahatın Bır sure daha sakal uzebulunmaması. Ünı Turk rılarak Karacaahmettekı ebedi istırahatgahına fns'lız ve Yunanıstan kuv ı mıştır. artıkları olan bır kısım eşya. 200 ver«ite rinde gazetecıye takılan Inöm u h t a r n e t ı n ı bır Ana vetlerınden mütesekkıl barış kuvtevdı edılecektir. Ranger 6 Inonu, Erkin ınerken, «Gel bakabin lıra>ı aşan bır fıjatla alıcı yşsa m u o ^ e s " ! olaıak duzenlıven vetlnın 10 bin kuılık nu bugun 50 dakıka yürüdubır kuvvet Kederli Aılesıne bassağlığı dılerız. lım Erkin, opeyım senı, tebrık ede Baslarafı 1 nd sahifede ( bulmuştur. Bunlar arasında eşine 1961 Ara\ ğunden ve bunu bir saate ta>ami7a a>kırı duşen bır •ievıveslne yükseltilmesı kararlastı ' ANKARA StGORTA ŞtRKETt rım» demıs ve kendısını yanaklailim adamları uzay aıacındak, 6 te rastlanması pek zo'. saraydan çık noksanlık teskıl etmektedır. mamlıyamadığmdan üzülerılmıstır İçinde Turkıyenın de MESAt ARKADAŞLARI ıından operken Erkin de clltıfat levizyon bataryasının çalışmadığı "ia. fıldı^ı kaplı salon takımları, rek arabasma binmiş ve Kbstemsılcısı bulunacak olan bır sıvil buyurdunuz efendım» cevabını vernı bildlrmişlerdır krıstaller, altın yaldızlı berjer kol kün kapısından çıkarken diŞu h u ' u ^ u n tam bır açıklıkla an organ bu kuvvetin komutanına ğer gazeteciler tarafından Televizyon kameralarlyle yuklu tuklar, değerlı tablolar avızeler, laşılması lâzımdır k ı : Unıversıte ırjarî bakımdan dırektif verecek • mıstır. Erkin, kendısinden sonra uçaktan ınmekte olan Bayulken, durdurulmuştur. unıversıte öğretim tır olan Ranger 6'nın hareketlerinı biblolar, vazolar. halılar. kürk muhtarivetı, Bu surette Kıbrıs idaresının sahısları bakımından Rum kanadının Turk hak ve men Sunalp ve Tuluy ıçın Inonu'ye dotakip eden bılginler, uzay gemieı mantolar yemek oda'ii ve yatak üyelerinın Atlatıldıklarını sanan basın ' C u m h u r i y e t • 1265) ihdas «dılmıs bır ımtivaz olmavıp faatlerıni zedeleyıcı hareketlerine nerek, »Bunların hepsi birer aslan» nin Aya çarpmasırdan beş dakika oda^ı takımları bulunmaktajdı. mensupları, Inönü'den ıçerideki gazetecılere neier soyönce, televizyon kameralarının Herkesm «yok pahasına» dıve Üniversite volu ile sdrulme»! za artık ımkân bırakılmamıs olacak dedıkten sonra Inonu: cNerede Turan Tuluj''» dıye sormuş, o sırada lediğini sordukları zaraan tam mânasHle ısınıp çah'acak du. ısımlendırdiğı halde kuçuk bır A ruri bulunan akademik hızmetin t l r B : da Turan Tuluy uçaktan çıkarak înor.u «Ooo, neier anlattım, doğan bir hukuk ruma geçtıklerine daır sınyal alın cem halısının 11500 lıraya. bır an gereklerınden Uzun vâdelı hal tarz,, yanı Kıb t n o n u . n u n y a n ı n a g e lmıstır. Inonu madığını bıldirmışlerdir. neler» dıye takılmıştır. Bu tıka çın vazosunun 5 bin lıraja müessesedır rısın mustakbel statusu soru^me s a k a J a ş m a s ı n a d e v a m ederek, «Bak, Mojave çölündeki yer istasyo satıldığı arada Kıbrısla ılgili bır soBayan Fatmuzavedede Bunun gıbı Ana\asamızın 117 nci lerı. bundan sonraki safhastnda e b k ta k ruya da «şımdilık etrafı dinen şık kkıyafetıyle gelıyor, tanundan bıleı henuz alınmamıstır ma Tatarî ve eşı Yazar Adnan Ve maddesine gore ıtıbarıvle le almacaktır Çunku, Londra mulıyorum Bekliyorum» cevaLondra'dan gelıyor da ondan» Fakat şimdıkı halde ayın yakın li de hazır bulunmuşiardır „ ll,^il,,,^,1,^. uavoMiun, , Efkerelerı gy Kanun metınlerıne» dayanm^ı sırasında hu mevzu bını vermistir Efkerelerı sırasında hu mevzu d e d l k t e n s o n r a r k e n d ı s ı n ı yanakladan teferruatlı re^ımlerını çekme Aluzajede sırasında ınsana eş şereken m e m u r ı!e ıleilı bırçok ko T Turk gorusune uygun o ar.k ingı r m d a n dd t t u rr . EE r r k k l l nn dd ee kk aa r r ss l l . teşebbusünun bu deta da başarı yaların da carlı olabıleceğı» kanı nuların tasarıda tüzuk ve yonet. hz rıcalme tefernıatı ile anlat.l u h l Reklamcılık 3911245 ,en butun B a k a n l a r U sızhğa uğradığı anla^ılmaktadır sını veren dokunakh sahneler ce melik gıbı tanzimî tasarruflarla d ğ gıbı televızjon ve radyo mua T " ' " " " """"" ""*" kucaklasmış \e elçilere de geldikBunun la beraber Ranger 6. hede reyan etmistır Guzelhk ve zaral düzenlenm°«ı ve bılhas'a tasarının ,T " lakatları yapmak ve arkadaşlarım , „ . .„. teşekkür etmiştir. »...i.,..,, . . .Cinayet fe son derece doğru isabet etmiş fetı eksıksız muh<<faz,j edebılme 36 nci madı J esın e çöre butun kad g la hemen hemen her g gun uzun gö Kafıle şeref salonuna geldiğinde olduğundan bılim adamları sonu nın sırrmı çok ivı bılen nadır k a | r o l a r ı n haz'rlanması ısmın teskılS* rüşmelerde bulunmak suretiyle dâ dâ ş giğnde suretiyle Bastarafı 1 nci sahifede cu başarı ksbul etmektedırler. dınlardan birı olan Fatma T a t a r i , ' kanunları dısında ıdari makamla vamız anlatılmıs ve tam bir vuzu t n o n u Erkine: «Ilk saihayı musyekdy polis karakolu civarında ı?Uzayın takriben 3Ö4 000 kilnmet yıllardır kullandıîı ve artık ken rın takdır ve t a s a T u f ' a r ı n a bıra ha kavusturulmustur Önumuzdekı P e t b l r Şekilde bıtırdık. Bundan lenen cinayete, bır küfe kok kö re derinliğinde teatı edilen radyo disınden bir parça halme gelen bu kılması husu<;ları 1961 Anayasamı. muzakerelerin çok çetın olacağır.ı sorırakı safhayı da başarı ile bıtımürü sebep olmuştur. Üç yıl on mesajları, televizyon receksınız» demış, Erkin de «Hep kameralsrı esyanın sat.hsı sırasında, üzüntü zın Sn çörduğu «Memur teminatı» sovlemeye lüzum gormuyorum. ce Yozgattan Istanbula gelerek nın Kıbrıs dâvasmda şımdiye kadar beraber Paşam» cevabını vermiş plânlaştırıldığı gıbı GMT,sünü tebesumlerıvle drtmeğe ça prensipj ile bagdaçması guç ve bu Kustepe semtinde bekçıhk yapma 909 da (Turkıje saatfyle 1109 da) lısmıstır. ve tir Înonü sözlerine devamla: »Sıitibarîa v e n d ? n gozrien peeirilmesi milletımizin gösterdığı birlik ya başlıyan 24 yaşında Hidayet A ısmmağa basladıklarını belırtmisDosya No: 959/626 ve düzeltilmesı Belirlı bır Ermeni şivesıyle : önemlı beraberlik, ileri surdüğumüz talep " tafsılâtlı bilgi verecek durumda lemdar, dun saat 6 30 da, Hürri tir. Fakat Ranger 6 nın GMT 9 24 Bunâaa derlceer Sultan Mah birer eksıklik ve aksaklık teskıl lerin âdil ve mâkul olması sayesın değılız. Çunku alınan haberler kaKredi yapı sandığı TA Ş. nin Ibrahim Sızmaya olan borcunyetiebediye caddesinden geçerken, de (Turkıve saatiyle 1124 de) ay mut tura gumüs ıbrık ie onümıizdeki safhasının da mus değıl. Belkı yarın durum açılır. 1000 lira eder dan dolayı ipotekll bulunan Kadıköy Koşuyolu Mahallesinde kömür dolu bir kufeyi evine gd yuzüne çarpışı sırasında kamera kıymetı vaaaar l lıradan öaşhyopet sekilde neticelenmesi kabıl Bır haber var ama, henuz doğruKoşuyolu Caddesînde kadastro tesbitine gore 1069 ada 147, 150, Tasarırın arzettiği diğer bazı olacaktır. Buna ben, bütün imâ lanmadı. Palamas, Makarios kabui turmekte olan 29 yaşında Tahir ların çalışacak duruma geçtlkle ruz» gıbı boyle bır 151, 152 ve 153 parsel sayılı gayrimenkullerın iş bu borçtan dolamuzayedeye eksıkliklere de yarınkı yazımızda nımla kanaat getirmiş bulunuyo etmezse NATO askeri Adaya çıkaBukenler adh şahsın durumundan rıne dair bir bılpı alınmamıstır. ılk defa katılanların yı bu kerre satılıp paraya çevrılmelerine karar verılmıştır. garıpseyebi değineceğiz. rum şuphelenmistir. Ancak bekçi kdmaz, çıkarsa ışgal olur, demis. BaAltıncı basarısıziık leceklerı deyımlerje satış yapan Imar dnrnmlan: tmar Mudurlüğünün 12/12/1963 tarıh ve 6404 mürün çalıntı mali olabileceğini Adadaki Türk cemaatının can kalım yarın bu doğrulanacak mı?» sayılı imar çapında: Gayrimenkullerın bulunduklan mahal 1/500 Eğer Goldstone tesbn ıstasyonun şahsın teşhır ettiğı guzelim eşyave mal emniyeti bakımından ilerı demış, Fendun Cemal Erkin: «Her düsünerek Tahiri karakola götürTürkİş lar, bezırgânlarm hoyrat ellen amikyaslı nâzım imar plâmnda aynk blok 6.50 metre, bina yükgarantılere ıhtıyacı olduğu gerçe ınkısafa gore tedbir alacağız efenmek istemiş fakat daha sonra bu daki devâsâ anteı.let Ranger 6 rasmda dolaşmıştır. sekliği ve 10 metre bina derinliği ve 5 metre on bahçe rnesafe Bastarafı 1 nci sahifede ğı bır çok memleketlerde gerek dım» cevabını vermistir. Bu sırada şahsın küfeyı sırtından atarak dan televizyon sınyallen alamazsa D a n s e d e n b l r sinde ve krokide görüleceği uzere inşaat yapılacağı ve mevAnkara Radyosu muhabiri, Erkındolarlık' kaçmaya başladığını gormuştür bu durum, 250 milyon sembolize e y d « mbolize eBır tşçı lıderi olmaktan tiyade umumi efkâr, gerek resmi çevrecut inşaatm imar durumuna gore yaplımış olduğu bildirilmişBunun üzerine, 7 65 çapındaki ta (2 5 milyar lıralık) programm 6 ö * n v e «Premiere tlance» adını ta bir politikacı gıbı davranan belirlı ler tarafından artık lyıce anlaşıl den bir beyanat isteyince, tnönü n e f l s b i r tlr. bancasma davranan bekçi, atesle ncı başarısızlığı olacaktır Progra l bıblonun teşhirı sendıka yonetıcilerinin bu tutum mıstır Hukuka rıayetl şlar edın gulerek muhabıre donmuş, «Neşeli J diği bir tek kurşunla, Tahiri, ka mın amacı ,1870 yılına kadar a> | "• ' d satıcının «ilk ve son ları 12 yıl once çok buyuk guçluk djğımız kadar haklı dâvamızdakı geldi, sıhhatli. Orada çalıştığı gibi Evaafları: Mezkur gayrimenkuller Kosuyolunda Koşuyolu d s n s yuzune bır Amerıkalı astronotun fasından vurmuştur. seklinde bir espri yapması lerle kurulabilen Turkiyenin bu en sarsılmaz azmı de malum bulunan bundan sonra da çetin bir calısma caddesi üzerindekı Göğüs Hastalıkları Hastanesı karşısmdakı u l ! e r ı n e gönderilmesınden once ay yuzunu Bayan Tatari, iyi bır buyuk işçı bırlığı Turkls Konfede Turkiyenin haklı dâvasının kabul yapacak» demiştır. Kooperatif evlerinin bulunduğu sahada kâın olup bunlardan: Karakolda, kendisiyle konuştuetrafh bır şekılde tetkık etmektır. f l v a t ] a a ' ı c bulmasına rağmen rasyonunun belkı de çok yakın bır edıleceğınden suphe etmemekteA 1069 ada, 147 parsel No:lu gayrimenkul Kojuyolu Caddeğumuz meşm ceketli bekçi: yım. Memleketıme ışte bu kanaaRanger 6, 66 saat suren volculu. b 'blonun satısından sinin üzerindeki binalara nazaran sol taraftan açılan yolun sağ vazgeçmıstır. geleeekte parçalanmasına sebep oRumlar silâhlanıyor tın verdıği huzur ve sevmç içinde «Bana, kömürü bır ılkokul ğu esnasında gayet ıvi yol almıs ı * '" lacaktır. tarafındaki Koşuyolu Caddesine muvazı olan müfrez yolun sol avdet etmış bulunuyorum » hademesınden aldığını soyledı ve tam plânlastınlan saatte Su Bastarafı 1 İnci sabifede taraftaki ada köşesinde kâın dir. Üzerınde tek kath bir ev varÇünkü; artık açıkça müşahede Sonra da karakoJa gelmekten kunet Denizi adi verılen çole benDısıslerı Bakanı. Ingılız ve Ame mişlerdır. Larnakada yapılan dundır. Dıı tarafı tarak sıvalı ve ön taraftakı pencere etrafı tuğedıldiğine gore, bır tarafta A.P 'lı rikan Hükumetlerının Makarios'la korktu ve kaçtı Dur dedım, dur zer bır yere çarpmıstır. Sukunet t V E FAT la k.orneşlidir. Çatı ahşap ve saçaklı boyalı, üzeri alafranga ki ku toplantıda General Pandelidis dığer tarafta da C H.P.'li sendiıca şoruşme halınde bulunduğunu açık madı. Arkasından bir tek el ateş Denizi, ayın dunvadan gönılen bulunmuştur. Rum gazetelerine goremitle ortülü bulunan binaya sokaktan zemlnı çinı doşeli pacılar birbırlerıne duşmu? gıbidır lamış, «Kıbrısta zarar goren soyettim vte düştü ..» demiştir. yuzunun merkezınden 640 kilomet Kafkas mucahidl Şeyh Şamll re, bu toplantıya katılan Rumlar puçluk ve papuçluktan camekânlı kapı ile hole geçilir. Zemini ahfadmdan. Medlne muhafızı ler. Simdılik ufak tefek govde gös daşianmıza tazmınat verılmesi ka da (Bıze silâh verin) diye bagırmış Bir oylık evli bulunan bekçinin re sağdadır. ahşap parke döşelı arka tarafnda zerninı çini dbseli korkulukve Şevhülharem Bırincı Ferlk terıleri ile bazı sert konuşmalardan bul edilmiştir. Bunu orada kurula lardır. Rum gazeteleri, Llmasol'da ifadesine karşılık, olen Tahinn suz balkonu bulunan bir salon ve sokak uzerinde zemini çiOsman Ferlt Paça ve Nefiset ılerı geçmıyen bu tutumun onumuz cak sivil organ yurütecektir. Bu Tayet Attay adında bir Arabın da akrabaları ıse: cO hırsız değildı ni döşeli fayans sabit tezgâh ve dıvarh eviyeli beton davlunHanımefendl kertmelerl. Hamza dekı günlerde ve bugunün ınkişaf ı arada Türklerin daha fazla Anaya Kutsal Tugaya katılmak için TuIlkokulun kaloriferinı temızler ve bazlı alt dolap ve raflı mutbah, ve holden camekânlı kapı ile Osman Erkan. Beklr Erkan. seyn içinde nasıl bır durum arzede sanın temınatt altına alınması hu gay'ın Limasol bölge karargâhına YErVİ MELEK Habibe Erkjn. Zübeyde Amrousgirilen zemini çini döşeli araU^ta karşılıklı iki oda ve iki oda buna karşılık d» hademe taraf ın1 ceğını kestırmek pek de guç olmasa susu da kabul edilmistir» demı? başvurduğunu yazmaktadırlar. Kıb «1 hemçlrelerl Inal Şaplının Sinemasında ortasında zemini çini döşeli fayans dıvarh lâvabolu alafrandan kendisine kömür verilirdı ' gerektir. Zıra kongredeki partızan tir. rıs Rumlarının bu geniş silâhlanma Renkli Sinemaskop ga küvetli mermer kurnah termosıfonlu hamam bulunduğu, Korktuğu ıçın kaçtı Hırsız değıl ] sendıkacılar ile evvelki gece Çe) Erkin, «Makarıos, konferansta ve ordu kurma faaliyetleri Kıbrıs odalann zeminleri ahşap döşeü olduğu içerde elektrik ve di Tahir» demekle yetinmişlerSAADET ŞAPLI kirge'de çalışmalarına başlıyan tü kararlastırılan hususları kabul e^ Turkleri tarafından endişe ile taterkos tesisatı bulunduğu ve hâlen Şevket Bilginer oturdugu dır. Yine bu arada edınılen bilHanımefendi zuk tadıl komısyonundaki bazı ışçı mezse durum ne olacaktır?» şeklın kip edilmektedir. go'rülmüstür . gıye göre, sâbıkalı olan maktulün temsılcilerınln karsılıklı küfur ve âni olarak Hakktn rahmctme (înn OF THE SİXTH Süleyman adlı bir kardesı de, bun kavuçmuştur Cejıszesl bugun hakaretlere kadar varan kavgaları •••••••a B 1069 ada 150 ve 151 parsel No. lu bır blok ve 152 ve 153 « »•«••«••••••• ff | HAPPİNESS) 3 Şubat 1964 pazartesl gunü dan 13 yıl önce. aynı yerde, haKonfederasyona hâkim olmak ıstı : parsel No. lu diğer bloktan ibaret tek katlı ahsap çatı ve saArtistJerı: lklndl namazını mutaakıp 3işÜ sımları tarafından başı taşla parven zihnhetin ortaya çıkması bakı : çaklı üzeri alafranga kiremitle drtülü bu 4 adet tek katlı bıİNGRİD BERGMAN Camllnden kaldırılarak. Zlnclrçalanmak suretiyle oldurülmüştu. | mından son derece enteresandır. nanın iç ve dış sıvaları yapılmış diğer aksamı noksan, inşa Ukuvu Asrt mezarlığına defneKURT JURGENS İKtNCl CÎNATET j rarzına göre emsali hol ve salon, aralık, iki oda hamam ve dllecektır Durumdan istıfade etmege çalıGörduğu fevkalâde rağbet mutbah mahallerinden ıbaret olduğu içerde şagil sıfatıyle oÇelpnk gönderllmemeol rica öte yandan dun öğle üzeri, Kuş «an Türkiye İşçı Partili sendikacıüzerine ikinci haftasına olunur turmakta bulunan Kâzım Doğan, Feyzullah Eren ve Hayriye tepe Tansokak deresı mevkiınde lar da bu arada boş durmamaktadevam edıyor Girginer ve Zübeyde tarafından pencere ve adi kapı takılmak Zeki ve Zıhnı Eroğlu adlı iki kar <****>••*••«•••• dırlar. Kendı çevrelerınde ve muhsuretiyle oturmakta oldukları anlaşılmıştır: deş, aynı yerde oturan Süleyman îlancılık: 8176 1233 Cumhuriyet 1264 telif yerlerde gizli gizli toplantılaKara adındakı bır şahsı, yaptıklaHudutları : Tapu kaydi ve Kadastro çapı gıbi olup beheri 80 yapıp bazı kararlar almaktadırlaı n kavga sonunda başını tasla parmetre kare arsa uzenne bina ınsa edilmiştır. Yenışehır Şubemiz tçin tertıplenen Bılhassa kongreje davet edılmiye^ özel çekiliste: çalamak suretiyle öldurmuşlerdir Guneyli sendikacıların sert ve a.çn Kıymetlerl : Bulunduklan mevki ve vazıyeti hazıraları ve Yakalanan sanık kardesler, polihareketlerı gozden kaçmamaktadır ınsa tarzlan ve emsaHne nazaran halıhazır piyasaya gore emse verdıklerı ıfadede: « SüleyT îsçi Partili sendikacılann bugb sali ahm satim rayiciyle ıraar durumu ve gayri menkullerin ne kadar C.H.P.'li sendikacılar' man kız kardeşimıze lâf atıyor, okı.vmetlerine müessir bilumum evsaf gözönunde tutularak : destekler mahiyetteki hareketlerı nu rahat bırakmıyordu. Bu yüzA 1069 ada 147 parsel No lu 313 metre kare miktannda nin her ne kadar Genel Kurul top den kavga ettik.» demışlerdir. Her bulunan gayri menkulun tamamına 50 000 lira. lira dağıtıyoruz lanhsının sonuna kadar devam ede iki cinayetin sanıklan, bugün suç B 1069 ada 150 parsel No. lu 327 metre kare mıktanndaki Hesap açtırmakta acele edinız. cefi «öylenmekte ise de, ayrıca ustü mahkemesine sevk edılmek gayri men'culün tamamına 35 000 lira, Hcsabırıız varsa, mıktarını çoğaltaTürkiye Dinç Îsçi Kuvvetleri (DİK uzere, nezaret altına alınmışlarrak; kazanma şansınızı artırmız C 1069 ada 151 parsel No lu 233 metre kare miktarlı gayri İŞ) adi altında yeni bir konfederai1dır. Aynı hesapla bankamızın: menkulun tamamına keza 35 000 lira, yon kurulması için sarfedılen gay Şüpheli bir ölüm D 1089 ada 152 parsel No lu 301 metre kare miktarlı gayEğitım Plânlaması sahasında, Iktisadi Işbırlıği ve Kaîkınma retier de açıkça görülmektedir. Bir it Faşadikca her vıl çelir ri menkulun tamamına 35.000 lira, Teşkilâtı (OECD) ile Devlet P lânlama Teşkilâtının blrlikte yüCıbali'de Remzi Guçler'e ait un kısım T. Îsçi Partili gendikacılar + Tahsil boyunca aylık çelir rütecekleri bir araştırma proje si için yöneticı vazifesini üstüne E 1069 ada 153 parsel No. lu 433 metre kare miktarlı gayfabrikasında çalışan gece bekçisı Turkls Konfederasyonunu faşist ve alacak bır ıktısatçı aranmaktadır. Müracaat edeceklerin asağıri menkulun tamamına 35.000 lira kıymet takdır edılmişlerdir. Ömer Erbil, dun gece olu olarak bir teşekkül olmakla ve yöneticileT^ Çeşitli para ikramiyeleri dak; nitelikleri taşımaları gereklidir. Satışın yapılacağı yer gün ve saat : Mezkur 5 parça gayri bulunmuştur. rıni de Turk işçisıni gerçek dâvacekilişlerine katılma hakmenkul Kadıkov lcra Daıresinın satış mahallinde 16ı'3'1964 pasından uzaklaştırarak kendi çıkar Adlî Tabip olümu şuphelı gor1 îktisat doktorası veya iktisatta bir ıhtısas çalışması yapzartesı günü 1069 ada 147 parsel saat 14 14 30 da, 150 parsel lanna alet etmekle itham etmeğe kını da elde edersiniz. muş, cesedi morga kaldırmıştır. mış olmak, başlamışlardır. ayni gun saat 24 30 15 00 de, 151 parsel keza aynı gün saat Son para yatırma tarihi 3 subatOlaym bir cinayetle ılgili olup oltır 15.00 15 30 arasında ve 152 parsel ayri gün saat 15 30 16 00 madığı araştırılmaktadır. 2 îktısat sahasında bilgılerinin derinliğıni gosterebilecek Türkls'in 5. Genel Kurul toplan arasında ve 151 parse! de ayni gun saat 16.00 16 30 arasında neşriyat yapmıs olmak veya bu sahada genıs mesuliyetler yukTÜRKİYE tısı 7 günlük bir çahsmadan sonra ayrı ayrı açık arttırma usulü ile satılacaklardır. Arttırma şart lıyen bir işte başarı fdstermiş olmak, bugün sona ermis ve başkanhğe İzmlr maçları namesı memurıvetımi7de herkesin görup okuyabılmesı için 959/ ÖĞRETMENLER tekrar Seyfı Demirsoy seçilmistlr 3 1yi ingilizce bılmek. 626 dosya numarası tahtında 5/2/1964 tarihinden itibaren açık(Bsş taratı 8 inci sahifede) Buyuk bir gizlilik içinde yapılan B AN K A SI tır. Arttırmava htırâk etmek ıstivenlerin muhammen kıymetAdayların Devlet Plânlama Teşkilâtı Genel Sekreterhğine 20 bir atılışla topu aldı. 18. dakıkada seçimlerde eski baskan Seyfi Delennın O'o7.5 ğu nispetınde pey akçesi veya milli bir bankanın şubat 1964 tarihine kadar, bıyografilennı gosterir bir dilekçe Özgurun gayri kasdî bir ayak çıkmirsoy ile Genel Sekreter Hali! temınat mektuHunu rae etmeleri gerekır tpotek alacaklıları ile müracaat etmelen rıca olunur. masiyle Yılmazm kaşı yarıldı ve Tunç ittifakla, malî üye ömer Erile ırhfak hakkı sahıplennm gavrı menkul üzerindeki haklaKarşıjakalılar 10 dakika 10 kısı gün de 3 uncu turdan sonra rakibi Ücret, adayların durumlarına gore mukavele ile tesbit edirını hususıile faız ve masrafa daır olan ıddıalarını işbu ılân oynadılar. 23. dakikada Turgay lecektir Ismail Topkar'ı ezerek seçilmislertarıhınden itibaren 15 gün içınde evrakı musbitelerivle memuCumhuriyet 1259 mutlak bir gol fırsatı kaçırdı, todır. Murakıplıklara ıse Nejat Kararıvetırrme bıldırmelen, ak*ı takdırde hakları tapu sicıli ile pu Akma teslim etti. 42. dakıkada gıl, Menh Gelen, Mehmet Yenigesabit olmadıkça paranm paylaştırılmasından harıç tutulacakGonenın 10 pastan çektiği sut yan len getirilmişlerdlr. (Basın 1570 A. 803/1249 lardır. Gavrı menkul tavin olunan zamanda üç defa nida olundıreğe çarparak avuta çıktı. Son duktan sonra en çok arttırana ihale olunur. Ancak arttırılan dakikada da Zekinin kafa sutu üst bedel muhamrnen kıvmetlermin Oo75 inı geçmcse en çok artdıreğı sıyırdı ve devre golsuz katıranın taahhüo'i baki kalmak uzere on gün daha temditle buEn son tekhf verme muddeti 27 2.1964 dur. Şprtnamesi b e pandı. na miîsariif 26/3^1964 perşembe pünü aynı ver ve saatlerde yaVEF AT deli mukabilinde MALZEME MÜDÜRLUĞU veznesınde satıîİkinci devrede Karşıyakalılar rakı pılacak ıkıneı arttırmada paraya çevrilmesi ve paylaştırılması Merhum Hasan B«v Ue iıermaktadır. bine nazaran daha ustün oynamamasraflan meemuundan fazlaja cıkmak sartı ile en çok arttıhume Zeyneb Hanımın oğul(Baaın 1270/1253) DEN'İZCİLİK BA.VKASI T.A.Oğa başladılar. 55 dakikada Burhan rana ıhale edıli' Bovle bır b edel elde edilmezse ihale yapıllan,. merhum Rıfat ve Hü«nliki Izmirsporlu müdafiı ekarte emayp satıç talebi düsürulür. Gayri menkul kendisine ihaye Kalpakeıoflu damadı, MeAdet Cinsi derek yerden attığı şutla Tanzeri liha Rıfat Çlçekoflu'nun kıyle olunan kımse derhal veya verılecek muddPt içinde ihale 5000 Tüp Uyku hapı Muhadorm Bugün Matinelerden İtibaren metU eşl Rıfat Çlçekoglunun mağlup etti. bedelı ve riellâlıve rusumunu vermezse ihale feshedilerek kensevglli babasl. Neclâ Mllll ve 5000 Tüp Fare zetiri Rodoks renk, resjn, ses konu saheseri dismrien 5ncp en yüksek tekhfte bulunan müsteri arzettiği 65. dakikada Yılmazın şutu üst MOrüvet Gürlerln sevglll aâaBuyuk ve küçuk herkesin zevkle seyredeceği bedelle almava razı olursa ona ,razı olmaz veya bulunmazŞışli Vergi Dairesine Vergi borcundan dolayı Halâskârgazı dırekten döndu beylerl Yaşar MUll ve Rıza sa hemen 7 gün içinde arMırmaya çıkanlarak e*ı çok art'ıraingilizce renkli Cd. 289''5 Şîşli mahalde tahtı hazce alınan yukarıda cins ve evHakemler: Cihat Ergün île î. Gürlerln ve Medlha Kalpskçına ihale edılir tki ihale arasında doğacak fark ve geçen gün A L A K A Z A M oğlunun enl'tclerl. Ankara Fula ve F. Arcan. safı gösterilen eşyanın 11/2/1964 günü saat 11 de mezkur malerin hesaplanacak faızi ve diger zararlar ayrıca hükme hâcet Sigorta ŞU Mudür Mua\lnl SİHIRBAZLAR, MACERALAR KKAL1 Harsıyaka: Akın Erol, Necati halde açık artırma ile 6183 sayılı âmme alacaklannın tahsil kalmakMzın ı'k alıcıda n memurivetimizce tahsil olunur. Art(ALAKAZAJM THE GREAT) Arıf, Ahmet, lbrahim Argun, usulü hakkındaki kanun hükümlerine tevfikan ve peşin para HÜSEYtN Çiçekoğlu tırmaya ıştırâk edenlerin arttırma sartnamesim okumuş lüGönerj Mustafa. Yılmaz, Burhan. Seanslar: Cumartesi, Pazar ve Bayram günleri ile satılacağı. ancak verilen bedel tesbit olunan değerın % 75 Hakkm rahmetlne kavuşmuşzumlu malumatı almıs ve bunları tamamen kabu! etmis aâ ve tzmirspor: Tanzer Erdoğan, 10.00 11.30 1.00 2 30 4 30 6.45 9 15 tur. Cenaaesl bugün lkmdl şinden aşağı olduğu veya hic alıcı bulunmadıgı takdirde ikinci ıtibar olunurlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 959/ namazını mutaakıp Üskudar Bülent Doğan Özgur, Remzi Diğer günler: 10.30 12.00 2 30 4.30 6 45 915 satışın 18'2'19<î4 günü saat 11 de ve aynı mahalde yapılacağı, 626 dosya numa'rasıyle mem' riyetimize müracaat etmeleri ilan Yenlcamlden kaldırılar»k KaTurgay, Ergün, Necip. Zeki, CenBu fikni okul tatülerinde h e r yaşta çocuklariyle beraber fazla malumat almak istiyenlerin Şişli Vergi Dairesl Müdürluolunur racaahmet tekl alle kabrlne defgiz . ailelerin görmeleri tavsiye edildığinden sabah ılk seanslar nedllecektlr ğüne müracaatları ilân olunur. Macın 5 ası: 1 Yok 2 Yok, 150 kuruştur. Küçüklere 100 kuruşrur. Çiçekoğlu ailesl V E F A T 2021 Mayıs sanıklarımn ölöm cezalarının Millet Meclisindeki ikinci görüşmesi saiı günü Yeni plâıt ve Maharios Meselelerimiz Bastarafı 1 nci sahifede Erkiıı yıırda HÜSEYİN ÇİÇEKOĞLU V E F A T HÜSEYİN ÇİÇEKOĞLU *f HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNASI Paslanmaz çelik kazan Gayrimenkul Satış Ilânı Kadıköy İcra Memurluğundan: SÜRGÜN YOLU Bugün son gündür Devlet Plânlamr Teşkîlâtından 50.000 SATIŞ ILANI Muhtelif Gemi Feneri Alınacak (110 adet)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog