Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

babalar baba devamlı olarak sadece rse ve Nayat mücadelesinin çağun öntinde fartışırlar. aadec* par» Medene ve hayat rak ucadelesinin yenemedikleri yor. taraflarını çocngnn önnnde tar tıjırlarsa bnnnn sonn ne olur kında düsöm. biliyor mnsnnnz? Çocnk daha sinden bile g ç henüz gelişme anında oldnğnn «Çocnğnmnznn sahslyeti ile dan ileride karçılaşacajı torlnk ılgilenmeyi dnsündufümüı «alardan korkarak bir (bana nemanlar olmnştur. önce bn bici) haline gelir. Aile müessese?im için çok güç ve karısık bir sine karşı itıraadı daha knçük mesele olarak karşımıza çıktı. yaşta iken sarsılan bir insan, Sonra da çocnğnmnıun her se>ı büyiidüğünde evliliği sadece ile ilgilenmeye başladığımıı ramaddî bislerinin tatmini olarak man gezmenıizdsn ve eğlencekabul etmekte, kanonî bağlarmızden fedakârlık etraeuiiZ !âdaii muoıküa cldnğn kadur kaç ıııa golsyor. O :amsı aa b'Z rtakJadı:. Çocuğuu kuçükiüguc Kendisıızin ihtı>sriad:^ı *ehade anne ve babasında para kobına kapılıyomz.» nnsnnda işittikleri de ilerideki «Şahsiyeti mi? Beni önce padavranışlarına genis ölçüde (era kazanacak bir çağa gelmesı sir etmekied;r. Pararnn ber usy düsündiırujor. Z2manımjz:n olduğnua anlıyın rocuk, büyv sartlannı bıliyo.sannı. Bir evdüğii ı ı c i i n p^raya biıim ande üdecs bir kisinîn *taza^n5Sü îadtğunızâan çok dalu baçka ılt geçınraek artık itakuniıa bir tiirlü kıymet vermektedir. Pahale geldi. Evet eger bir mi! rayı eline geçtikçe hemen haryarderîn oğln olsa idi o caman eamakta, veyabnt da kazanresim gibi güzel saeatlarla n|mak için zahmcte katlanmayıp rasmafi itkla sı^abılırdi. Arama meşro nlmıyan yollardan daba zamanımızın kötıiluğünü biliyor kolay bir çekilde hedefine nlaşsnnuz.» majı tercib etmekteâlr. Bn âa Aaa ve babaisnniîî ilunaii yuzundea sokakiara dus«n ve »üriiı snçiar ÎJJJJU oocoâlaraan bir gıup Enıni; erte Bu duşüııüş çoca^un daha genç ya?mdan edebılır. e lan çocnk oradaki yetistiricile1 oknla baslaması anında kendisiitibaren a?ın davranışlarma l haıde çok 5 y ncuca alınraıg bir hediyeyi arsevgi doln birkaç &öz bçkler . rin elinde, onların kapasitelerini gayet açık bir sekilde ortaya s«J>ep olmakta, eğer kötfiyü r8s kadaşına vermek ayıp sayılıyor. ken, o karnı aç isinden şeledek ne göre yetismektedir. Çocnk koyar. Çocukıaki bn mnvazeneBu da çocuklann, ailelerinin teolan kocasım düsünerek alel terecek bir insan karşısma çık oknl çağına kadar en çok ihtisizliği venecek olan ailedir. Bu siri ile gittikçe maddilestigini acele bir seyler hazırlamak içîn mıyacak olnrsa snç islemeye Yaşları 15 ile 17 arasında olac yacı olan annesinden mahrnm davranıs bazı çocuklarda az göstermektedir. Biz çocnkları mntfaŞa kosnvor. Bn tip bir kabatjlamaktadır. îşte meşin ce çocukları yetiştirmekte olai bir kalroakta, yabancı ellerde bflyü { olmasına rağmen gene de hfr nyarsak dahi anne ve babalandın çocnfu ile mesgnl olamaz, ketlilerin psikolojisi bndnr oğretmen ıse çunlan aruatıyor : mektedir. Bn da daha pek kü, rocukta n>ev:nttnr. Bn dTirnra na, rocnk arkadanna ne hediye rinkü gunluk isler'n'n arasmZengin ailelerin çoeakîannın «Okntmakta oldnğnm sınıflar çük yaştan çocujnn sıoir sîstei ca o!an bir çocuk e»ıne şeli" âtmesi icap ettıgını sordnftz aadi yoruldu^a ç*bı t\ıne don • ca aralannda bulnndngn meşin' daki talebe sayısı ekseriya 30 minde enemmiyetH derecede bo1 ken sııak bir kjbnl bekler. *r. man daıma maddi değeri olan dulıte» sonra da kendısıni bek i!e 35 arasmda oltsyor. lnaaır ce&etlile? paraya veröikleri de zcklnklcra vol nesi tarafınöan o n so lerece!^ bir sev htdive jtrnelerini tsvsı mısmız bn çoenklann sileierinğprin bizimkilerinden çok deolan birîaç seik?t dJ'a kel.me ;'e edijorlarj» den ancak 4 veya 5 tar.«;s: ev!Sİğisik olmssı ytiıündea aşırı dj\ Bakın benim 16 ^isiîiıJa bir oıijn canla.nı.^sırıa sebcp ulnr larının durnmları ile iigileoiyor S;md! ün^tıu&n, bojle bir a»ranışlarda bnlnıunaktadırlar. kıı yeğeııic: \ar, çocuk fc^it 1? Bir de bnnnn aksini düsünun. ve oknla kadar gelip benimle lenin çocngn sonunda ne olar? de oknldan eve dönmektedîr. çocnk oknldan eve döndüğündc Ben ümitlerinlzi bnsbfitün konnşnyorlar. Digerlerini ise Çocnktaki can sıkıntısı ve bosAnne ve babası ise ancak 19 da bombos bir ynva ile karşılasıkırmak istemiyorom fakat aile Bir çocuk doktoru ise yenı neslin sadece çocnklannın karoeleri lnk gün şeçtikce artar ve gitevlerine gelmektedirler. Şimdi yor, kendisinden birkaç saat lerin ttçte ikisi çocnklannın ya nzerindeki imzalanndan tamyo davramşlanndaki hataları annele J dfişnnnn bn çocnk iki saat kjmtıkre siddetlenerek mnvazenesonra isinden dönen annesinden nında bayat pahalılığından bah rnm. Sonra çocnklarda miişahe lerin iyi hareket etmemelerine bağ, si7İiğe sebep olnr.» se bnlnnmıyan bn evde acaba setmekte ve çocnğa diinyada de ettiğim bir hnsns daha var. hyor : ne yapar ve iki yıl sonra hisleri rahat yaşamanın, hattâ kıymet Eskiden talebeler belirli günbnsbüton defiştiğinde ne yapa«Zamammızda çoenklar daha | lerde birbirlerine daha ciyade hnkfiralerinin bile para ile 81bebek denecek yaslardan itiba < caktır? Sadece oknlnn lerdiği mânevi degerleri olan kitap gi çüldüğü istemiyerek de ol»a terbiye bir çocnk için kâfi deren ynvalara verilmektedirler. bi şeyler hedlye ederlerken sjmhissettirilmektedir. gildir. Çânkü çocnklann ekseEğer çocngnn annesi çalısıyorss di srkadaşlanna verdiklerl hedı risi oknla karşı iyi hisler besher fün sabahtan aksama kadar Çocnk artık öğrenmek için i yelerin kıymetlerini maddi delemediklerinden evlerini arar ynvada kalmaktadır. Bn şekilde ı değil, ileride para kazanacak 2«rleri ile ölçüyorlar. Onlarca Iar. Bn, çocngnn tatilden sonra okn! çağına kadar ynvada kabir meslek sahibi olmak için, ÇOCUl. ıclarınâan yak». jr ,u alHanım. .antıya ge1 »kiîde izah ede' geç vakitlere ka ijıu gticmedı • Eve geldiği zatnan çob rın yanında yeni neslin suç sayıl' yorgnndu. Bir dzha dışarıya çı mıyacak davranışlan ile meşgul kamadu jolmak zorunda kalmaktadır. Me« Eşimin vakti olmadığın, selâ evını terkederek baska şehırdan çocnkli kurüklüğündenbe lere ınacera sramsya gıaen sorı ben meş^ni oîmaktayırc. O c.k.la:, hurriyetın tadını kısa bir. nan için ben geîdım.» '.Jıe i:n ddıı oisa çıkeımEk için « Kocamin gelmeyi ne ka barlarda ve sinetnalarda gezen dar istediğini siz de bilirsiniz genç kızlar poîisin başhca meşga Fakat yıl sonn tamamlanması lelerı arasına girmişlerdir. Bu ışlerls uğraşnıakta olan cir gereken çok ışi var da..» emniyet meBMibu da kabahati anne ve babalarda buluyor. ' «Ailelcre çocnklarınm davYukanda s.rulidığıi^ız cumler&nıslaıt bakkmda bir snal soler bir tek şeyı ıfade etmektedirracak olnrsanız ilk alacağınız ler. O da artık babalar evlâtlan cevap, kötfi davranıştan olan ile uğraşma görevınden istifa et. eocukları ile bizim ilgilenmemıslerdır. diğimizden yakınmalan oîacak Aynı •toplant'.larda s'k sık işiretır. Dttsonün bir kere bir çocnk ceğınız bir koncşma daha. snç işlemediği zaman blz ne « Artık şnna kanaat getiryapabiliriz? Çalışma sistemimidim ki oglum şiddetli bir se=e göre bir çocnğun normalin kilde cezalandınha3zsa adam dışındaki davrarüslsrmı fisleoimıyacak. Eura yapansanız rt kaydediyor sonra da ebe1 &izlcre'k*rşı mute*&kkn kahveynici çagırajak kondüerint run> malfima.t veriyoruz. Simdi sizi öğretmenln cevabı ise haklı ohayretlere dSşnreeek bir rakam larak aşağıdaki sekildedir: vereceğim: Inanır mısınız bni «Bn eezayı sizin vermeniz dasekilde eağınp evlitları hakha doğru ve tesirti olmaz mı?» kında nasihat verdiğimiı ve«Denedim. Hattâ bir kaç kelilerden ancak yflzde biri çore tokathyacak kadar ileri gitcnklan ile ilgilenerek sSyledik tim. Fakat bn sefer de eşira çok lerimizi knlak arkasına atmıireri gittiğimi, bn kadann» tayorlar. hammülü olmadığını ileri sürdü ve tabiî gerisini tahmin edersiniz .. Bir aile faciası. Devamlı geçimsizlik. Bn sebepten Çocuklar için tatil günlerinde ağzımın tadını borraamak için terpilenen kamplarda nezaretçihk co kadar ilgisiz ki,çocogn»a öir şey soyliyeeeği laman, ken disini karşısına alacağına bana söylüyor. Tabiî çocnk da babasına nakledilmesini istedigi seyleri bana söylüyor. Bn ÎUretle baba çocnk tizerinde otorite tesis etmek isterken ondan uzaklaşıyor, ustelik benim de otontemi sa.rryorj Bj£un polıs bıls çocuk sçlııla Babalor istifa etti Maddiyat ağır basıyor Çuiışan annelerin rolö ı Para için munakaşa | Yalnız gençlerin devam ettiği yerler Islanbul Ticaret Odasmdan; * Yann 38.19 dan sihirli bir kemangibL OGRETMENLER BANKASI Öğretmenler Bankasmın Üniversiteyi bitirinceye kadar devam eden: ğ Gumrükteki mevcut mal ıçm ^ ıthalâtçı ^eya sanayıcı t üsansı aranıyor. ) Muracaat: Telefon: 47 61 66 îlâncıhk 8179 1235' 12 nci Kota tahsislı mallar lıstesınden ıthalât yapmak ısteyen sanayicılerımızın 18 şubat 1964 akşamına kadar taleplermi Sanayi Şubemize tevdı etmelerı nca olunur CBasuı 131811251 Cağla Oper»t8r Croîof Dr. tdrar Tollars ve Tenasül Hastahkları Mutehassısı Galatasaray Turnacıbaşı Sok. No. 12 Ugur Apt. Saat 1012 ve 1419 Telefon: +4 14 36 îlâncıhk 80891238 •ItttEt* Kimya Yiiksek Mühendis! Aranıyor Bır suıa! şırketın fabnkalannın dam edılmek uzere aktıf servıslennde ıstıh İTAHSİL BOYUNCÂİ AYLIK GELİR Ve KİMYA MÜHENDİSLERİNE: î DOKTOR | ;ESITLI PARA JKRAMİYELERİ PVE rsdyolan, kıynefl Bîr musflci aleii gibi. hOjflU hassasiyei ve ttfna f!e imât ecSten hifer barikadırL. Ostün Törk tşçiügi. düflyaca maijf ingiliz PYE tttoikıetnm aksamı tto meydatıa Görüp d%tBdiWten soara siı d« Um bir gOvenio PVE aiabi'eceksinıri İ Tarık 1, Kırbakan Derl, Saç v» ZnhteTÎ Hastahklar Mfitelısasıaı îstlklftl Cad. ParmaSJtapı No. 66 Tel: 44 10 73 Cumhuriret 1 2 C 2 çeküişlerine iştirak ed^büınek için Son para yatırma tarihi 4 Şubattır ıhtıyaç vardrr Talıplerıp Kımya Muherdıshğı »eya kjmvada bırmcı sınıf jja^ olmalan, 2330 vaş arasmda bulunraaları askerr>,lroto lık hızmetıni tamaırlamış olmdlar' ve Ingıl'zce, Almanca veya Frans'zca lısanlarmdan en az bınnı bılm^ter. şarttır Almacak namzetler bu fabrıkalarm bı»tnde staja tabi tutulacaklar \ e staıı muvaffakivetle tamsnladıktan sonra fabrıkanın ımalât. kalıte kontrol veya plânlama servisîerinde vazıfe deruhte edeceklerdır. Modern bır sana;ade ıh+ısas edmrrek ısteyenlerin, durum'arını ve talep ettıklerı ucretler' b;ldırir resımlermi ha^'i d1lekçelerini P.K. 101 Şışlı İstanbul adresıne r Kimya Muhendısİ9 rümuzuna gondermelerı nca olunur Hâncılık 8177 1234 Hesap açtırmakta acele ediniz. I Öğretmsnîe: Bankası'nm Ikrami^e tsaIssî tlütimals fclıssfetîir. ©«mhtniyet 1258 JHTİYAC FAZLASIÇEŞİTLİ MALZEME SATILACAKTIR 1 Bolge Müdurlüğünaüz depolarında vetKurumumuzunlstanbuid akı diğer ış yerlerinde mevcut, mufredatı şartnamelerine ekli listelerdekayıtlı, iHtiyaç fazlası (boş yağ varilleri, çeşitli^vitrın, buz dolapları, Naylon^ağ iplığı, der.iz'motorları.'elektrikli \e kollu yazar para kasalan ile çehk kasalar, masa sandalye v.s. buromalzeraesı gıbı) çeşıtlı ahşap \e demır malzeme kapalı zarfla teklif almaksurctıyle ıhale.yolıyle satılacaktır 2. thale. malzemenın bulunduğu ış yerlerinde asağıda kayıtlı gun ve saat'erde yapılacaktır. Mahalli Telefon Ihale gunü Saat KIL TEL SATIŞI I PE 11 TRANSl5TOm.U «USâ M6YOSU îş yeri flfaT34 I etaeıuıu «tsammsu ;»f»n« bir sate» ndjeso. Yukvtk httsMtiımt n nlisyon »yı.'m» Utı/ır»*' s n » ' " * . duıtfiııK her iaatııMti pngnmttn ptrmtğmmn «cnıu çtimr. Yeni »• onj'n»/ tey%»r göı miı'ni. Gsytt çös}»n}ti ımırn ktplvnah muiaUzt tnkalâde bcrrak ve kudrtUi set leırin eden <i/ip»(k'op*r(or.HIFI p b j Itfimbıhr, «m/ıin hef ttrtbnanef'egeHnr. lıkalı.Kohylıkls PYE markMina aihrenebilirainiz. BURLA Yünlü Sanayu Muessesesi Defterdar Fabrüası mamulti kıî telâ şartnamesine göre kapalı teklif alınmak sureüyle satılacaktır. Tekliflerin en geç 19 2^964 çarşamba gunü saat (15) e kadar Müessesemmn 3. cıi kat koridorLindaki satış teklif kutusuna atılması ve şarfnamep.ın Muessesemz Yımîu Şubesınden aiınabılecegı dujuıulur Müessesemiz satış ı kısmen veya tamamen yapıp yapmatnakta serhosttiT 22 43 30 Bahçekapı 24/2/1364 14 00 İstanbul Bolge Müdurluğü Beşiktaş 47 39 30 25'2/1964 14.00 Beşiktaş Soğuk Depo Müdürluğu Haydarpaşa 36 35 01 26/2/1964 14.00 H. Pasa Soğuk Depo Müdurluğü Zeytinburnu 71 67 33 27/2/1S64 14.0U Z. Burnu Et Kom. Müdürlüğü Beşiktaş 47 39 30 28/2/1964 14.00 Bahkçılık Müdürlüğü ?. Satış sartnamelerı y u k a n d a ısim ' » mahalleri % azılı iş yer e rınde^ bedelsiz olarak ahnabilıı 4 Ira!e\e ıştırak edeceklerın, teklif mektuplarını ıstekh o l d u k l a n nıa'ıemenin bulunduğuış >erı mudürluklerıne y u k a n d a belirtılen gunlerde en geç saat 12 00 \ e kadar v e r m e l e r i v e şartnamede belirtilen nisbetlere gbre geçici teminat yatırmaları ge rekmektedir. Postada vâki ge eıkmeler nazara alınmaz. 5 Kurum ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğıne dılediğı raıktarda satmakta serbesttir BIBADEHLEE.S" Sümerbank Ahmve Satım Muessesesi (Basın 1423/1255M ETve BALlK KLTRUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3asın 15031248) îlâncıiık 8097 1241
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog