Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

V*. |İl g<Ur« Yohmfen bir corüniiı IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIM Almaayamn Stuttgart (ebrindeki ZeissIkon Fabrikalan 2013 yıhnın fotoğraf m« kicası ismi verilen bir alet üzeriude çalıçmaya baflamıı bulunmaktadır. Fabrikadaki teknık ilgililer tarafmdan büdirıldigine göre, içindeki ufak bir elektrik motoruyla tam otomatik olarak çahşacak makinada objektif. enstsntaoe ve metTaj ayarı otomatik olarak bir radar vâsıtasiyle temin edileeektir. Objektifi en yakın metsafedeki bir süjeyi çekebileceği gibi teleobjektıfe ihtiyaç gos termeden çok uzak mesafelerdeki merzulan da film* aktarabüeeektir. îlgtül«r makinada bildigivniz filim yerine manyetik şpritlprin kullamlmaçı ıc.n 2ooo y ılıııııı fotoğrat nıahiıuısı de çalışmalar yapmaktadırlar. Fakat bu konuda henüz kati bir muvaftakirete erışe memiçlerdir. Her şeyi otomatik olarak çahgacak makina, ayrıca bir flâşa da ihtiyaç göstenniyecektir. Çünkü bu parça da dogrudan doğruya makinanın üzerine monte edilmiş olaeakt:r Birçok sistemi üzerinde ya pümakta olan çalışmalar ni hayete eren makinanın tam şeklini bulabilmesi için ilgililer daha 50 yılhk bir tecrübe devresine ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Buna rağmen fabrika mühendisleri 2013 tenesinin iotoğraf makinasının şeklini tasar p s ? t ' ı ' rr ı ~ 1 e r d i r. kânsızdı. Her 'J*.^ Kaideleri, bizim îı bir güneş olabileceğini kabulleniyordu da, güneşimızden 100 kat büyük bir güneçin bulunacağına ihtimai vermiyordu. Halbuki, son yıllarda gözlenen süper yıldızlann, güneşimizden 10 milyar kat (güç]ü olduğu ve yuz milyonlarca ı kat fazla ağırhk çektiğı anlaşılmıştır. Bu dokuz dev güneşin çapı bir ışık yılıyla on ışık yüı arasında değişmektedir, her birinin liçine binlerce gezegen sıstemi «ığ; dırılabilir. Amerikalı gökbilım • profesörü Jesse L. Greenstein'e ıgöre, uzaklıkları ikiyle on milyar • ışık yılı arasındadır.. Dolayısiyle varlıkları ancak pırıltı şeklinde or taya çıkmaktadır. Bu bakımdan onlan. samenyolunun sayısız yıldızından ilk görüşte ayırt etmek güçtür. N'e olursa oisun. düne ka'dar güneşimizin ancak 65 katı bir jgüneş tanıyabilen gökbilım, bugün I şaşırtıcı çahşmalar yapmaktadır !Ve ileride, ş:mdı ancak bir bulut ; gibi görünen yeni cisimler kor.u; ?unda verilecek bilgi daha da ?aşırtıcı olacaktır. i ölçülerl ınsan düşüncesini aşan | bu dev güneşler, gökbilimin «rad jyo astronotni» adı verilen bir daj lında yeni çıfiır açmıjtır: Binler| ce yıldanberi. gökbilimciler gök icisimlerini ancak ışık aracılığıyla 1931 yılmda, Amer! ; tanımışlardı. •kan fizikçisi Karl Guthe Janskv nin, fezadan gelen radyo dalga*a nnı ilk defa farketmesiyle iş de ! ğişti. îkinci Dünya Savajından sonra, râdyo astronomcular çeşitli yerlere dev anten'.er dikerek, gök cisimlerinden gelen radyo dalgalarını almaya ve onları anlamlanI dırmaya çahçtılar. Son bulunan yıldızlar, radyo dalgalarının ne! denleri ve sonuçları konusunda. bizleri kesinliğe götürmese de aydınlatacaktır. ^ • ı Jdern fiıik. o^iirtt .^"'^ ;mik artık yeypyeni m, 'şmdadır. ! We«ler, . büyük enerji. , ...,iarın merkezinden dışarı atılan atomlarm, yüksek ba"my altında parçalanmasından doğabileceği ihtimalini ileri sürdü. Prof. Weeler'in ıddiajı önemliydi; çünkü aynı şekilde yüksek ışık ; ve radyo enerjisi çıkaran hidrojen ' Belçika fabrikalan, NATO bombasında, atom çeldrdeğinin lanılan KART isimli küçük parçalanışındaki fıziksel oluşum, bö.vlelikle bilinebilirdi. Ayrıca üniveT Mekanik Kuv\etlerî içln Avrupada eğlencı otomobillerin askerî tiplerini imâl eu Son yıllar içinde bilhasBa Av ;k»lan şimdi silâh imalâtını bir rupada büyük bir moda haîıni a ı kenara bırakarak ordunun kullaan «Kart» isimli kuçük yarış oto inacağı tipte küçük otomobiller ha niobilleriyle kapalı salonlarda ya ızırlamaktadır. pılar. eğlenceler hiç kımsenin ak Bu aıabalar bilhasıa paraçütçü tna gelmiyecek bir neticeye ulaş kıtalarınm indirmelerinde işe yamıştır. ramaktadır. Çünkü 175 kilo ağırlı Batı Blokunun savunması için ğındaki mekanik katırlarm uçakkurulan NATO Teşkilâtının em tan atılabilmesi için iki para;üt rındeki kuvvetlerin kullandıklan i kâfi gelmektedir. Bütün bunlara sılâhların standart hale getirilme : ilâveten 15 beygir kuvvetindeki s! için bundan bir yıl once karar : iki zamanlı motoru i'e her türlü alınmıştı. Uye devletlerden bazı arazide saatte 50 kilometre hız ya ları tüiek, bazıları makinah tüfek, pabilmektediriığerleri ise endüstrilerinin kuv | Bilhasra taarruzlarda tanklsrıa vetine göre tank. top ve uçak imâl j himayesinde ilerlemekte olan piederlerken Belçikaya mekanik ka iyadeler tarafından da kullanılabi ır imâli görevi verilmiştir. len bu tip arabalar 4 askeri rahat NATO Teşkilâtında .mekanik ka lıkla taşıyabilmektedirler. ır» ismi verilen ilet küçük tipte Büyük bir balon ön tekerleği <i kart yarış otomobilınden baş olan küçük arabalar 45 dcrece ia bir sey degildir. Belçika fabri meyle kadar tırmanabilmektedir. UçakUn alılan bir «Mekanik katır yere inerken öte yandan Avustralyada yapılan ince hesapîar, dev güneşlerin bol bol enerji açığa çıkardıkları sp nucunu verrniştir. Bu gidişle, fe;zanın derinliklerine. daba dojru • bir deyitnle bilinmezlıklerine yer ' lesen bu ölçüsüz varlıkların bir ^ ^ [milyon yıllık ömrü var demektir.! = J Bir milyon yıl, evrensel zaman tab j ^ = îosunda, bir saat, bir dakika gibi Z ^ j kısa bir füredir. ^^ z^Z ^= ^= Aralık ayının ortasında Ameri; kada toplanan, 285 üniü astronom jsüper yıldızların zihinlere taktığı ; soru çengelini sökmeye çalıştı. ;Ymi bir feza görüşü üstünde akıl ' viirıitıilHri ve tartışıldı. Bu arada jKalifornlya Teknoloji Enstitüsü ,' profesörlerinden William Towler{ Havs nemli olnnca yapıştınn bfigit bsndlır kendi kendine yapı. sır, böyle olunca da knllanılamaz. Ilonn önlemek için bandlan genis »*ıılı bir kavanoza keyon. bn sayede onlan nemden kornmns olnr<aniız. 2400 yılnun fotoğrai makinası boyle olacak Fezaya fırlatılan en büyük peyk Geçen hafta içinde 880 bin kilo1 1970 yıhndan evvel Amerikan asi yahatindan sonra, iki kademeli roluk fırlatma gücü ile yörüngesine j tronotlannı Ay sathına götürecek j ketin 19 tonluk ikinci kademeıi bir fırlatılan 19 tonluk Amerikan Sa j r o ketten de daha fazia bir güce sa \ dünya peyki olarak yörüngesine : turn roketi şimdıye kadar fırlatı ; hiptir. oturrauştur. lanların içinde en kudretlısidir. ı « , ( n r ,,,, v , s ,,„„, ,,,.„ hİTl, „.,,,:i NASA'ya bağh bir sözcü. peykin. ton, b j r yeryuzune 259747 kilometre aras, M.1IÎ Havac.hk ve 1 , r o k e t i n i n değişen bir irtıJada dolaşacağını ve fNASA) nın bir sözcusü, 19 tonluk j T fü rk kh ^ j s a a t l v l e l g t e bu roketle, Amerıkanın ağır yuklu; a s m d a n bir aydan bir yıla kadar bir süre sraçlan fezaya fırlatma yarışında,! P gösterışli bir şekilde fe; i ç i n d e p e y k olarak kalacağını açıkza a Rusyayı gerıde bıraktığını açıkla! >' «onderilmesini milyonlarca j l a m l ş t l r . mıştır. insan TV ekranından takip etmişj Saturn roketinin denenmesi için Ikı kademeli Saturn I Roketi,' tir. 10.5 dakikalık güçlü bir gök se' yapılan uçuşta ikinci kademe mo baturn SA1V Dünys yörüugesiude gösteren ve bir ress am larafmdan çizilmiş resim törü yandıktan sonra, kum yüklü olarak yörüngesine oturtulan kapsülde hiç bir ilmi misyon bulunmamaktadır. Kapsül Sovyetler Birliği tarafın dan şimdiye kadar fezaya fırlatıItınlardan daha ağırdır ve Ameri, kan otoriteleri şimdiye kadar kul; lanılan en ağır Sovyet peykinin 7 j ton civannda olduğunu bildirmif; lerdir. NASA idarecilerinden Dr. Robert Seatnans, Amerikanın yüklü Evlerimizdrki bavazların 6«e1 peyk fırlatmada Rusları bir hayli toplsnan pisiikleri tspla i geride bırakmış olduğundan şüphe mak için tel bir elbise askıunı kı vı! edilemiyeceğini ve «bugün yerleş; n n v e ü l e rine bir tnlbent geçirii tirdiğimiz 19 tonluk peykin yerine „{, B n , n r , t l e iyi bir sütgfç el j esas olarak kullanacağımız Saturn ı j e edeeeksiniı. " ' I roketi aslında 9.510 tonluk bir | . •; ağırhk taşıyacaktır,» demiştir. A ~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~" i merikalı âlim, Saturn roketi dene rikanın tatbik ettiği sıvı hidrojen ınelerinde Amerikanın şimdiye ka yakıtmın »e35 nispetinde daha taxdar yaptığı beş denemeden beşinin l a b i r S^ç temin ettiğini de NASA de, başan iîe sonuçlandığını izahla ' idarecileri büdirmiştir. bu son başarıyla Amerikanın diger s l nSaturn I roketini fırlatma esnaiki rbirincilik» elde ettiğini açık r d a binnci kademe 9.600 kilometiamıştır: « hızla ve 2,5 dakikada 77 kiloj 1 İlk defa olarak birinei kade raetre yüksekliğe tırmanmış ve müi mesi 8 motörlü bir roket 680 bin i taakıben ikinci kademe motörü ya; kiloluk fırlatma gücü ile yörünge| n a r a k B r a c a yörünge hızı olan =ine atılmıştır. Daha evvelki dört j 2 6 4 0 0 kilometre aürati stglayarak denemede 590 bin kiloluk bir ftr | yörüngesine oturmuştur. ; latma gücü tatbik edilmisti. : Kapsüllere yerleştirilen diğer « 2 Yütaıek enerjili sıvı hidrojen : T v kamerası da aynı faaliyetle; vakıtı ile çahşan ikinci kademenin Ş r i iz'entis »• fırlatma mahallinMkıştırılmıs altı motörü ilk defa ] <*en 8°° kilometre ileride, kapsübirlikte çahşmıştır. ' l ü n Atlantik Okyanusuna indiği NASA idarecilerinden Dr. Hugh . yerden görevli gemiler vaııtasiyOryden, Saturn roketinde kullanı'e ahnarak ilmî tetldkler için ge.an fırlatma gücünün kudreti do riye getirilmiştir. iayısiyle Saturn I i dünyanın en ! 1964 yıi» programında fezaya üç kudretli roketi olarak bildirmiş ve'Saturn I roketi daha fjrlatılacakSSCB rıin ise, fıriatma gücünün tır. Bu roketler 1970 senesinden 454 bin kilonun altında olduğunu ;ewe! Ay sathına üç astrdhotlu n»lirtrnişiir. Sovyet'prin ku'Iandık Apoilo modeli bir kapsülün öi' iarı kontınaütal jakıt yerine Ame ', neğini taşiyacaklardır. yeni bir denizaltı avcısı 4 a*k«ri tagıyan bir «Mekanik katır» Birleşik Amerika deniz kuvvet Ordu Donatım Lâboratuvarlarınleri, denizaltı avlamak için kulla da denenmekte olan roket ço* nılmak üzere yeni tıp bir roketin müspet neticeler vermistır. Yakın denemelerini tamamlamıs bulun da denizaltılardan atılmak suretıv maktadır. le tecrübelenne başlanacak olan Subroc ismi verilen bu roket, veni silâhın basınç rdslar.nda va klâsik torpiller gibi denizaltılar pılan denemeleri sona ermiş bulun dan fırlatılmakta ve «uyun yüzü maktadır. ne çıktıktan tonra düşman deniz îki kattan ıbaret olan roketierin altısının bulunduğu yeri tesbit et binnci kısmr sılâhın su aitından mekte. yenıden suyun içine gire su yüzüne çıkmasını sağlamsirta, rejc hedefini bulup tahrip etmek ikmci kısmı ir.e havada seyrıui 'etedir. min etmektedir. B;r güdümlü nçDonanma ilgililerinin bildirdik tem vâsıtasiyle hareset ttmfkie ierine göre bu silâhlarda klâsik olan roketler hedeflerınin üzentıe harb başhkları kullanıldığı gibi ses süratının üstunde bır hızia ı nükleer başlıklar da takılabilmek lerlemekte ve mutlak surette h*J tedir. ]deilerini bularak tahrip etmekte• Halen Whit« Oak'daki Donanmaidirler. Roketierin atılışuu gösteren hayalî resim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog