Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Personel Rejiminde GEL1SI GUZEU tstanbu'un tafi topragı altın «1 yabılecegı kadar hafıf tesU, meadugunu bu memlekette bllmıven lejme has kumarbaz tâbırlsnm oıctur Bayle olduğu feovla bılın gevehvor sağdan soldan vagan u 50 «.ını vanı dığı ıçın de Istanbu bır nevı mık fak'ıkları *oplavıp cebıne ındın Devlet Memurlan ıçm konut ne*me k+ekı v er ve der^'eler geçen vermde gorevh )evlet Mer/ur arınır kıralık ve =ure çmdejcı ge ışmeler d kkate a 200 l'ra 4 ncu aerece mahrumıyet natıj gıbı vurdun dort bır tarafm vordu E'rafına Dakkal çırakların dar kerlı ferh ınsarlara okul do « ıhtı^açlan ıçın konut \apti lınarak aort sened* b r gozaen ge vennde bulunan ar ıse • 25 tu dar burava ınsan çeKer r lstanbuiun taşı toprağı altından nuşu ev e donen eh çanta ı ÇOCUK ı tasanda resaretle ele a çırı "cek'ır TaDiatıv le o'aganu«tu tarında 100 lıra odenek alacakla dır dıve lstanbu a goç edenlenn larnan genç va«lı ser«erılere ka tallerde bu dır ve kıraıtk olaran: ku lanıla olumlu ve olumsuz taşımızın, dar çeşıt çeşıt adam loplanmıştı konutlar r îmar ve tskan Ba «Jre beklenm j erex»ır Butçede bınnc derece mahrumı vuzde doksan dokuzu ıSuun hazırlavıp Bakan.ar KÜ BIROENEK >et verı odenegımn miKtarmı bır topragımız n altında uzaktan >akın Seyırcı kalabalığı gıtgıde artıvor onavhvacagı programiaM.nrumı, et v erler. odene* Dev ^ a n b.tçe ımkanları ote yan dan alakası bulunmad.gım ı, .,t.n du O bovuna kag.tlarım «rıyor dahıhnde vapt r ıma<ı ve ou ma*le» Memurlarına vukarda o vıl dan mıruı Ka'ınan darl k jokluk sat ıçın genel ve katma bütçelerıe bu^çe kanunımda bınncı derece ı ve zorluk ve sıkmtılarının mum her vıl odenek konuJma*ı p«a«ı ka ç4n xaç lıra verı me«.ı kabul edij kun olduğu kadar karşı ı|t olabı bul ediımı T tır mışse bu maddede josteruen oran leeeğı mıktarda tesb t edılecek ve buna da Dev let genel ı t katma butçelerınde kademelı «urette ula şılabılecekt T Tahsıl Bnrsları, Tnrtlan T* Çscak vardım odenefı Mahrumı\et verı o'arak belırtı len verlerdekı Devlet Memurları nin orta oğretım çağ'ndakı çocuk larının Devletın vatılı okullarda iBdırırulı olarak okutulma«ı da bu verlerdekı memurlann sıkıntı ve geçtıkten sonra anladığt ıçm bu ba$ına loplanmış oeş on kı$ının du zorlukîarını hafıf etıcı bır tedbır s e fer o ta?a topraga da raıı olur bu acavıp adını bılmedığım ku 'olarak tasanda on gorulmuştur Ekmegını taçtan çıkarmak tabırı marda ka\ oedenlerır paralannı I Her çocuk ıçın vapılacak ındırım galıba altın dı>e tuttuğu sevın tas toplujor ıç edıjordu Imemlekettekı en ucuz vatılı orta toprak çıktığını gorenlerın uydur Kaldınmın kojesı \avaş vava$ ^ğretım pansıvon ucretmın yarısı duğu bır tabır olacak mıtmg mevdanı halını aldı kadar olacak ve daha pahalı veya Taştan altın çıkarmak ıçın bura Yoldan geçerken kosejı donmek Mıllt Eğıtım Bakanlıgının denetı ya h'ucum edenlenn çokluğu vu ıstıvenler çaresız caddenm ortası ra kadar açılıp genış bır kavıs çı mmdekı bu çeşıt ozel okullaHa o z u n d e n b u ş e h ı r e «kı çağların sım kutmak uteyen memurlar arada %a ğerlerını andıran açıkgoz kıj.1 zıvorla' vollarına ovle devam e kı fark kendılerı odıyeceklerdır ı e r ) e d o lmuştur Onlar bakırdan dıyorlardı Butun avadanhğı cebın Avrıca memurlara çocuk vardım çakırdan altın vapmava uğraşi'lar de gızıı gızlı ta'idıgı uç beş ı«kam odenegı de her av ıvlıkları ıle bır m l ş M m d l k , l e r de altını ta?tan top D I , k a ğ l d l n d â n l b a r e t h u n e x , ş a h Bu araua Mulk konutu proo em tılaı» göre odenecektır lıkte odenecektır raktan \aratmaya tına mah«us altın aravıcının da ts lennin Emek'ı Sandığının tesıs e örcek 1965 bulçesınde bınncı Onemlı olan bu sojval jardımlaı eskı zaman sımv agerlerıne nazaran tanbu'un me«hur taşında toprağın deceğı sosje] ıpotek kredısıne me derece mahrumıyet verı ıçın 400 dan baska doğum vardımı olu rlaha ba«arılı oldukları da suphe na venı bır altın damaıı ke«.fetmı« murların da katılması furetı\»e lıra kabuî edıldığını farıederiek »ardımı, teda\ı ve cenaze ma^raf lstanbul muhakkak toprak tut alduğu anlaşılıvordu hailedılmesı ve bu maodedekı her bu hste%e gore 1 ncı mahrumıvet '»rı gnecek \ardımı \ı\ecek yaı a'ltırToihurı tâbırını gerçekre»tırmed l m Muhabbet tellallarının caddeyı ıta çeşıt konut problemının ozel yenndekı rcemurlar 400 lıranın ta ' jakacak vardımı rieneklerı ını bılen ınsanlar dıvarı fuzulen ıçgal >uzunden odedıkler kanunlarla duzenlenmesı u>gun ve mamını 2 ncı derece yerdekıler n ı n de gene tasarıda yer almıç bu Sokaklarımızı kaldırımlarımızı favdalı gorumu s 1 Jr 400 lıranın *4* 75 ı tutarı olan 300 îunma'îidır do'duran ı«tıla prien ısportacı ka para cezalarından dolayı adamlara lırayı, 3 ncu derect mahrumnet YARIV Dısiplın ıjlerı labalıgını gordukçe aklı hep bu ılk defa olaıak ac dım Memurlar için konut İstanbul sokakları Yazaii Hamli Vtrağlı Çiımhuriyet \ 4nkarada (x) daıresmde tek tanbnl Ünivertıtesı meannları % nfk eleman olarak 5 vıldır ça Incı dereeeden (44 TL. yevroıve) ve Orman ıle Zıraat Fakfil lışmaktajım Bır çok kımsemn tesi mezanları da 6 ncı derece dıerınde ehemmıvetle durdaÇn na ınandıfıtn asafıdakı hnsutla den (60 TL vevmfye) ıse baş lamaktadırlar Ankara Ünıver rın ılgılılere vapıcı olarak du fakultelerınden yoralmatında gaıetenızin tavw sıtesının ılgılı meznn bir kimse, ancak 3 vıl sutnnu rıca edenm 1 *2J> 1963 tanblı Resmî Ga sonra Jstanbnl Ünivemtesı medarnmnna ve 5 *ene zetede yavımlanan 10195 savılı, zunları teknık personel ıle ılgılı karar •onra da Orman ıle Zıraat Fa namenın reviıe edılmış seklı, kültesi mezanlan dommnn» ge\ tstbıkstta maalesef gereği se mektedır. Ba ı ı m t n zarfında 1 se ionnncaların revmıvesi 8 11 kıldr nygalanmamaktadır derece karsılıgı oian 81 TL vı a) Terfıler zamanında yapıl mamaktadır Terfı edecek ele bulmaktadır manların bırer dılekçe >le ıdarî Avnı Bakanlıfs ba|lı fakulte mereılere basvnrmaU gıbı bır lerden egıt senelerin emegı ıle dnrumları v ardır kazanılmıs meslekler arasında bl isktrlığinı \apıp dönen bn dereee farkın olo?n, bn ca teknık elemanların, Td Sb. o mı» ıçınde hiç kımsede moral knlunda geçen 6 avlık müddet bırakmamaktadır lerı bıımelten savılmamaktadır Ba dnram ıdarece tamamen \yn\ sene ıçınde avnı fakulteyı, keyfî hareket cdlldifınin barız avnı baıarı ıle hıtıren bırı babir orneginı tefkıl «tmektedır oım dı$erı erkek t teknik ele Bnnlar gıhı daha bir çok mi mandan erkek olan vatanı taız •allerı bnlnnan haksıı dammlamet mecburıvptı sebebırle harın ortadan kaidınlması ve ve nım arkadasından daıma daha rine e« deferdekı elemanlar a aşAğıdakı pozısv onları ıygal et racında veterı kadar rsitlık sat mrk gıbı bır durnmla karşı kar lanması voluna (idilmelidir. Siva bnlunmaktadır c) Mnhlelıf fakultr meznnları araamda ışe eırıste tatbık edı len yevmıve adaletsızlıiı hıç bır mantıia «ıjmıvan bır sekıl altnıstır övle kı 4 ve S vıllık fskulte meznnları arasında va hıç fark hulunmamakta veva bovnk bır fark snze çarpmak taıiır 4 senelık fakulte meznnların dan. Ankara Ünıversıtesı me znnları bu ı?te pn çok zarar forenlerdır Bunlar 4 unou dereeeden (30 TI \pııtınp| Is ,OkunrdanfT Tatbikattaki aksakhklar vaca kısmen cevap vfrfflfğ* ;slısıimaktadır Vaz ve kıs mev»ımı »artla'i nın ıhtıvaçlarına cevap verınpk ten çok uzak bulunan otsbutle nmızlr ancak hnğunkB «ervısler maçkulâtla ıdamf ettırıle bılmektedır Avnca oıon sene lerden berı bızmette balonan vasıtalarımız tam randıraanla ralı«amadıkları eıbi malî ıtn kân<iizlıklar dnlavifiyle venı o tobnsler de srtırılemeraektedır Taz avlarında srbır fakınlerı nın savfıve verlerıne akımı dol» vısıvle tabıatıvle sehir •ervıaiennden alının ban ntottSılerle Florva Atakov Bo|aı cıbı ter vısler takvne edılmektedjr Takarda helırtılen «ebepler den dolayı ^taköv »tobfls »rfrr lerının takvıvesıne ımkin gsrnl medı£ı asıkar hnlanmaktadır Ataköv ve rıvarı lakınlerı tık <ık Kİıun tren «eferlerındeıı de ıstıfide edebıimektedırler.» Bılçınizı rıca ederım> Bir cevap •> Oeak 19«4 tanhl) > tın «Okur Mektnpları» da Maras I ı<sesı Öjretmenlerınden Şevket Turel m «Btz banrı badrndavı»*» haşlıklı nektaba na okadam Ilkofretım kadrotnnds olnp Mar3s Lısesınde gsrevlı nlan Şevket Tucrl Mastaf» Okama» ve Husnu Talçın adlannda t ğ retmen arkadaşlar 13 Aralık 1963 tanhınde Orta OJretım kad rosuna alınmıslardır '•av tılarımla > M Kemal Tılmaz Orta Öğretım Genel Muduru Yazan: P. D«cour«elle Taksim Ataküy otobüsleri MAHRUMIYET YERİ ODENEĞI Heledive Raiın ve Tnrızm Mü durlngiındrn ıa eevsbî yaıiTi aldık «dazetenızın 131 1964 tanblı ııütbasında çıkan « t E T T tdare «ının dıkkatınr» bışlıklı vazı ılgılıler tarafından ıncelenmıştir Halen Taksim Atakov hat tımızda 3 otobüıe ıliıeten bır otobusle takvıye edılerek sabah ları hır sefer vaptınlarak ıhtı Mahrumı>et >erı odeneğı en genıç anıamı ıle outun Devlet mmurlarını ılgılendırır nıtehkte olarak bu tasarı ıle ele almmıştır Bazı Kjrumların dar ımkanlarla sa^iadıgı bazı haklar hem veter«ız ve hem de dıger hızmetıerdekı go revlılen dışında bırakır nıtehkte ol mak ıtjbanvle eşıtsız bır uvgulama sıstemı teşkıl etmektevdı Hâlen Mahrumıyet verlerıne a tanma çogunlukla ıstenmıven % e ya baçansız veva kahtesız memu run gorevlendmldığı bu suretle hem atanan memjrda ve hem de atan an jer halkında komp!eıtc yaratan bır u}gulama tarzı nıtelı gındedır Tasarı en resur hu«r.umlennden bm«ı ıle dâvaya en oljmlu \o' dan gırmekte ve kabul edılen ci julerle belırtılecek mahrumıvet ver lermdekı gorevlılerı maddı vonden de tatuun etrne voluna gıtmıs bulunaaaktad^r Esasen tafarrn n 86 BCI naaddesıne gore de jer değıştırme sureUvle atanma jısfemın de bu yer erın vukarıda belırtılen nıtelıktekı memur arın gorevlen d'rıldığı yerler olmaktan çıkarıl ması «ağlanacağı gjbı bu maddede kı hukumıerle de maddı ve manevı «ıkın+ıların telâfısı suretıvle' arnk bahsedılen komplekslere son verılmesı ke^ın sjrette mjmkun olacaktır Her gerevlı bu yerlere derece yukselmelerı sıraoinda veya derecelen ıçınoa kurumlar ta rafından \eya arzuları ıie bellı esas.ara gore gonderılecek o yer dekı behrlı gorev «uresınde de sı kıntı zorluk ve darlıkların nakdı olarak muvazenelendırılmesıne ça liîüacaktır Mahrumıvet yerlerı ve derecele rı DevJet Personel Daıresımn ınce leme en sonucunda hazırlanıp Ba kanlar Kuru'unca nnanacak bır yo netnsehkle belırtılecektır Bu voI 1 Kurumumuz Içtarbu1 Saglık Te=ıslerının oır vılhk ıhtıvaçları ıçın, 9825 kılo \eşıî ssbun 16220 kılo Arap sabunu, 17310 kılo Soda iAari ve evsef şertnamelen e«aeları dahılmde kapalı rarf usulu ıle satın alınacsktır 2 Satınalma ışı 20 $ubat 1984 per?embe funu iaat 1S00 de Mudurlugumuzun bulundu&'j Be\oelu Bahk Pazan Kalvoncu Kolluk Caddesı Mallı Haı Kat 4 dekı 2 numarah Satınalma Komısvonunda vapılacaktır 3 MevzAiubahıs 15e aıt sartnameler her gun me^ai saatıerı dahılındc 2 Numaralı Satınalma Komısvon Başkanlıgından bedelsız olarak temın edılebıhr 4 Mezkur ışe aıt tekhflenn dan şartname^ı esaslarına uygun olarak engeç avnı gun C20 Şubat 1964 Perşembe) saat 14.00 de kadar makbuz mukabıhnde Komnjon Ba?kanlıguıa venlmesı veva avnı g\ın ve saatte Komısvonda bulunacak jekılde ıadehtaahhutJu olarak posta ıle gonderılmesı 5 Kurumumuz Artııma Fk<:ıltme ve Ihale Kanununa tâbı olmadığmdan ıhalevn vapıp vapmamakta veva dıledığıne vapmakta «erbestt'r .ISCI SIGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlügünden devıme takılır lstanbu un tası topragı altın olduğuna en fazla ına nanlar galıba ısportacılardır Işpor'acılar tstanbul «okaklan nın halıs inuhîıs altın aravıcılandır Tıpkı Amenkanın ılk devırler ndekı altın aravıcıları gıbı can larını dıjıerıne taVıp kaldırımlara vollara bır serıl « »rı v ardır kı lbretle 1ema«ava değer Onlan v«r lestıklerı verlerden sokup atmak bugune kadar değme babayıjıte nasıp o'mami'tır î«tanbuİJn taşından toprağından favdalanan bır bajka «mıf altın aravıcı da arabalı sevvar vemişç1 ler Mandahnanın sırke eıbı ekçı fnden armudun ahlatna varınca va kadar ışpoı talaı ında ne ararsa nız nuljnan bu ariamlar tetanbul «okaklarındnkı altın damarlarının sema<ını çızmi"! gıbı her semtın o\ le nırengı noktalarına gelıp yer le«ırler kı oravı alnının ten kolu rtun kuvv etıv le kesfetmış bi'er Krıstof Kolomb Uesıhrler ta» çat la«a verlerınden kıpırdatamazsınız Bır kaç «un evvel bu altın ara \ ıoı kasıflere bır jorısının katı.dı gını gordum Beledıve rıı?amnamesınde vahut Ceza Kanununda maddesı bulun madısı ıçın «uçuMu vakalandıkları zaman kendılerınden caddevı fjzu'en ı«gal gıbı fuzulı bır ujdur NEW YORK ESRARİ 218 Fakat kapılar mese ağacından ve çok »a{ lamdı Delıkanlının omaz vurarak bunları açması ımkânı joktu Bu durumda Clarel bır iıkemle alarak onanla vurmafa hasla dı. Çok z/eçmeden kanadın bıri, baştan aşağı ld Artık ış kolaylaşnuztı. Bennett bunu anUnııs olacak kı hafıfçe deprenen Elaıne vı bır kenara ıtcrek arşiv odasının kapısına koştu Lâkın tam o esna da katıbın burosunun kapısı açıldı ve Jame son garundu Delıkanlı «Oerı v ekıl dıje batırdı. FaKat bavdu bu emrı dınlemnerek onan özenne atıldı Bennett vakıâ daha kuvvetlı ıdı Fakat Walter Jameton daha atıktı. Na var kı çok geçmeden nefesı daralmaja bagl»dı (Arkun var) BULMACA • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • » »• • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • » • ••» » 'Basın 1479 1254) a'ınan muhabbet tellâharı hakkınrlakı oi'1 haberı okuduğum gunun ak«amı\ dı Or*alık kaıaııjordu Bızım soka gın kcşesını donebılmek ıçın kal Memleketımızın en buvuk bo a fabrıkasi azamı 40 vaşınd rımın ta ucuna verleştırılmış bır da askerhğıru vapmış Fransaca veja Ingılızce lısanlarından sevvar portakalcı arabasının va n nddn ^tvırtarak guç bela geçtık bınne vâkıf tercıhan bova sanav ıınde tecrubelı kımva muten onra v o un donemecınde vephendısı aramaktadır venı pe da olmus ba'ka bır altın Ucret tatrrunkârdır Tafsılâtlı tercumeıhalın bır adet venı aravıcı ı e kar«ı astım çektırılrmş fotoğraf ıle bırlıkte P K 572 istanbul adresıne Bu vere çomelmış bır hırpanı kımyager rumuzu ıle gonderılmesı rıca olunur ıdı Kaldınmın u^tune dort be* tane ıskambıl kağıdı «ermı;, el ça Faal 8 > 1231 b ıkluğu ıle evırıp çevııvor valnız <8 KİMYA MÜHENDISİ ARAN1Y0R 1 4 6 ••• 1 123456789 • İ S T A N B U L '2T Aç 1 ( 63" Günavdın 130 Sabah •nuzig] 7 45 Ovun havaları * 00 Hmberler 8 10 Slnn ıçın çalıvoruı 8 30 Kadınlann dünva»ı 9 00 Kapanış 11 5 \nl 9 '2 00 Kj«a haberler 12 02 Ögle tatlll ıçln •'2'ÎO Be "aber ve soıo şa^ilar 13 00 Haberter 13 l i Ögle kenserl 13 4(1 Şarklar '4 00 fteleden sr>nra dan« 14 3n Turkuler H 4 i Şarklar İS 00 Kapanf 18 5 4çılı« 17 00 K sa haberler l"03 Dln Ah'ak üzertne knnusm» "03 Kuranı Kerlm 1 "14 Eı nı Mıhamnpdl 17 Ifi Incesazdan t'fahar fa«lı 17 45 ls\ertrn rrl^dılr lî«fl Heklâm progra nUrı 8 j5 \urttan »esler 19 00 Haberler 19 Î5 Hava durumu 19 S0 Şarkılar 19 50 ı^kudan once 19 5^ Kenaı Kutucuoglu ve arkadaçlanndar unutu'mavan melodüer 2nın Şarkılar 2010 Küçük konıcr 2100 Kısa haberler Sl 0Î Vın kı ÎÎOfı T B M M »aatı »2 1 Caı ve cazcılar 22 4S Haber ler 32 55 Gece konserl 2" 4i Gece varısıpa dngru 24 00 Ka panı» ANKARA İL RADYO8U fi ">7 Açıhş 17 00 Danslı çav 1" V> Bütün blr opera 10 30 Rad vo ıle A'manra «<? 4? Almanca mıiılk 20 00 BUtün blr npera 23 00 Kapanı A \ KAR A 7 30 Açıiı? Kı«a haberler Ha ftf müzık 100 Hsherler » b ^arkılar S >« Salon orkestrftlar "00 \virnun ~e»ı 0 10 Kui.uk konser 10 00 kııa hiherlrr Kapanış 12 00 Jkçıl s Kısi haberler SJ Ipn orkp^traları 12 20 Şarkılar 2 40 Haftf müzık 3 00 Şarkılaı 1" 20 Haberlpr 13 0 \ılmaz Emlroglu dan kemanla hafıf melndıler 13 45 TurkUler 14 00 Kon ser »a»tl 14 30 Hafif müzık 1 ^00 Kı^a haberler Kapanı? 1" 00 ^çılış Kısa haberier "0v ^az eserlerl 17 17 Kuranı Kertm ve aç klaması 17 27 Iftar ^aktl "28 Saz e«erlerı 1' 30 ktrma Ja«lı 18 00 Reklâmlar geçıdl 19 00 Haber er Gılnlük oıavlar 19 30 Haflf melodller 1140 »arkıar 20 00 Faruk Akel orke«trası 2" 20 t? dunvamız 20 10 Şarkı ar 20 >0 Küçük kon»r 21 30 KUçuk koro Sî 08 Reklâmlar geçldl !2 30 Danı mü rlgi Î3 0O Hab»rler a 10 Grce kr>n«erı °4 00 Kı«a haberler Kapanıs t « T * \ B l L tl R\DYO«r 1" DS â çılış 13 00 Caz plâkiarı 18 30 Dansa çagrı 19 00 Rıtm \e melodl 19S0 Aksarn müzıp '0 00 Radvo ile Inglllzce '0 15 =;enfonık müzlk 2100 Plâkl»r arasırda '1 30 Hafıf müzik 22 00 Operada blr gece 23 00 C>şith mözlk 24 00 Kapanı» zengıbardan ornek aU rd» a«k«rl bır .htılale sahne Han ^frılca memleketı 2 Ne \eitrseniz vedıkl»»rt halde v ıne dovmavan U ıler (cnğııl> • * Avnjpanın en pg rncplı şehrl dı\e tanınan v<>r hlr edat 4 Blrlni korkı tniak Içln «> r\ lerı en iaflard^n helırtller e«kı u^t.1 çogul 5 Bır Ermenl erkegı nln adı blrhtrtnln tıpatıp benzeri 8 Tersi ifırıdak gıbl harekttler V ıpan> anl^mınadır Bır kuma<ın bovunıın akel tarafı her hangl M> bovava bovanmış durumda 8 Tıliholzlertrt omürlen bovuno» çek ttkieri unıv larımızdan 9 Yapılm^* na O7f"ı hîtrcanmış azıvette MK4RIDAV ^SAÖITA 1 Isiarıbulda Calata vakınındakl b f semtın halkından 2 «kaba \t> kalın kuması dokuv an» karçılıgı IKI '•oz 3 Bir k^dın adı blr sıfat takısı 4 Blr renk olagmnüstu gılnlerde vapılan merastm 5 Çevr llnce vapılan teklıfln keem surette kabul pdılmpdlginl bellrtmek Içln • "aoılan » edatlardan birl belırlr «ccrre 6 KoS6789 kulu btr otun vansı nnta olmıvacak lşler 'çın ondan üç tj DP ilp bir ata lhtıvaç kaldıgı «ovlenlr " '(Kocam^n *jni l«rr Da kı =07 DflnM botmaı f sBır kn;e hallednmll Mkll ve büzı 1 3 mânasma blr «mlr, blr edaun kı^a'ı Imışı » «Tecrflb» för memlş famllva'» karşılıgı ikl »9ı 8 9tOID\<4 hfntiîu !s ii II! 1 1 1 istDRbut'da Heı ar« > l I 'I Haz^rfe'i gun erl talıl gun saaı l\ de pa^aı 15 3U da «tsvancı (.arsamba saat 14 <d da Pa?aı w 3 ' II de P ld ' r^ U . TiT • l H U k Rıunea gazeteler hakkında takibat B=şrjatîa2 fPatnk) Konstantjı ın sınır dısı edılmesı karşısınd îebriTüzde çıkan Sumaa gaıeteların saldırıcı vavınlan artmıştiı Bu n«»j»ı>at karşuınei» Valı Sulevman Samı Bev sunlan SOVIP mı^tır « Rumca eazete'erm vazdıklarım okurium Kanun geregın '•• kovuşturma vapılmasıru emıettım Şımdı vazılar ınceletayo1Esasen Sav~'!ık da bu komida tokıbata ba^lamış bulunmaktadır istanbul Muddeıumumısı 'Savcısıi Cemıl Bev de > Rumıa sazetelenn butı^n vavınlan Savnlıgımızca tâkıp pdılmektedıı ^ 1 makamlar gerek"nı vaDmaktadır» demıştır 3 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Lüzumlu felefonîar >TFAİ\E Bevoglu 44 46 44 Is '<,nbul 21 42 22 Kadıkdv S« 08 72 Muhalefet Uderinin tenkidleri Buvyk Mıllet Mec'ısırdc dunku butçe muzakereleri sırasıneUı rpLLhaliilenn lıden Alı Fuat (CeHesoj.) Pasa tenkıtlerde buIUMBUŞ v« şurı!arı soyl«mıştır « Imparatorlvık devnne nazaran bugun memur «a\ısı daha fazladır Hukumet bunların maaşlarımn artırılma«ını da duşunuvor Bu takdırde meserlâ 600 kmui nıaaş alan bır nıemvır 24 l l r 3 alacaktrr Bu para ılo gurtde ıkı ekmek vahut 50 dırhem pevnır ahnabılır Bu da gosterıvor kı m»murlarımız geçınemıvorlar Ben Naıl Reşıt Bey c« memurların azaltılmagı lazundır dım» Suleyman Samı Bev Bu konuda bır de taknr ver 7' Csküdar «4 68 36 09 45 BakırUov 27 45 00 Anadnlu tmdnt 21 IS K A I H H O Y <W6B' H»rsemb« sunlerı latıl Heı eıın «3dl 2 oe CumaMesı Ha/aı ITJI 1 da «tvcıhk Uvunu» StTI1 47bl!4/ Pd^drle^ı e^nlerı tatll Heı gun «aai 21 de «Ah Baba Vah Bana» TI'PI'BASI 4421"i7 Pa/ar Ha/rfrte»l Çarşamba Lııma «dat ' ] ele Hazar IS ^0 «U >Otel Cİ Kadın» ^alı u =rşembe Cıımarle'i «aat >1 rte «Hoffmanın Md^allaru f i R r U A R Cıımn gun'en tatıl Heı eun sadt 21 de Pa/ar IS ^ı da «Yedıneı KcvF>ert» »KNİ KI»M»Oİ 44'MIN Sah eunlen ^atıl 21 de «Teoeden tnne» Çarşamba 14 30 da Pazar 11 de »Çocı k Tıvatrosu» Dıger gun ler 16 30 da «G ılnıha • AKSARAV KfCf'K OPKKA îlVTa S>uar« 21 15 Pazarte'i harıç her gece cumartesı oazar ve çar^amba 16 15 te matınede «Yedı Canlı» ARENA 44B41S 4407'M Pazarte^l Salı <,arjamba 21 IS te Pazar 15 ve 21 15 te «Sezar ve Kleopatra» Per'errbe, Cuma 21 15 Cu martesı 15 v= 2115 te «Boıng Boıng» AZAR 226246 (Gazanfeı özcan Gonül Ol tü toplulugul Pazartes) rtı$ında heT gect) 21 IS de C'ar«arrba t'umarte«ı Pazar matıne 16 IS te «Muhtesem Serser» BtTLVAR 214892 Pazartes] dışında ner gec« 21 IS te (Çarşamba '''îmartesi Dazar matir\t IS 15 t e ! «Kart Hnr /» DORMEN İ49TS9 Suar* II IS Matlne Cumartesı Pazar 15 le Pazartesi tatıl «Sahân» Züğt3rtler> OFNAR 49310<) Çanamöa harıç rıa» 21 11 te (Cumarte«i re PazaT matıne 15 te) • «Düarran Ç'çek GSnfermez» Saat 18 rie «Hav anat Bahçesı» \» »C'ephede P KniK» İVTANHPL 4422?f Snare II 18 Matin» Carsamba C fr'fü Parar İS te »Biha Hlndl» KARAOA 44fifi6B Suarelerde ve pazar ma tlne IS te Mııammet Karaca" « âhmacun F Cumhunvetı» SAAT « OirNLARl «General Çöpçatan» (Homanoffla Jrjlıvetl Her ffün 18 de Pa îartesi 1 fTenzıIa*'!) ve II SO da H KENT OTIIM | i | ARI 44973P Heı çiln 18 de Ps?ar»e«1 1 vt 21 H te Sah (Halk »e ÖSren R ei) Çarçamba tatıl »Halkm GSTÖ. «Kalhın Sesı. KÜÇflR M H N t (Gtilrlı SOrurt • En*U Cezzar) 49SBS2 Pazartegi tstıl Susre 21 I Cuma, Cıımarte<:ı PazaT 1 de matlne <P 7 tün Kidınlaı Gıizeldir» ORAinr.U) ıi)4<m Parartert tatıl RP ee<?« iaat 21 i"> ts «Htnd Domuflan» Heı gün aaat 18 de Cumartesl Pazar 15 te «Bu vült Baba» LEVtNT «Asktsn Kaçılmaz» RüTA 44843") .Dusman Generall» (1) S4RAT «Yıldızlar Kra'ıçesı. StTfc 4"7762 «Su'gun Yolu» 1 Bergman 48(5792 «Dostluklar Yaşadıkça» (T) 48f~4O ,J L e » u Egıenıvor» V MEI I K cSjrgun Yolu» 1 Bergman TFM AR «Sevenler ölmez. (T) V TAKstM «Haram Lokma» (T) M I D I 7 4"6342 1 «Mavı Havay Gecelerı», 2 «Kor^ınç Takıp» ALFMDAR 2236o3 .Haram Lokma» <T) AYSI! ıK Gumrukl Matınede «Hz öme'in Arialet » Suarede «Sahane Rakkaee» RUIAAR 213578 Buvuk Yemın» (T) Kt l ÜP 22"183 .Acı Ask» T Şorav MARMARA ?23Wîfl «Yılriızlar Kıralıçesı. ^IEI FK (Evup) .Acı A?k» T !?r>rav RFNK 2 1525 .Aska Davet» R Hudson ^rK 223S42 «Acı Aşk» T Şorav VFNİ 2258^2 «Sjrsın Yolu. (t) YENİ lHKoO .An A«k» T Şoıav KAD'KÖV OPERA '50821 «Acı Aşk» T Şora^ REKS •'60112 .Aşk ve Imt han» (t) ÖZEN 3P9V14 'Rjzgârlı Tepe> SÜRETYA 3fi0fi82 «K'fnpatra» St'NAR 1 «Atıllanın Oglu» 2 • «Afemı Doktor» K l L t P B B P M ' «Zola Ev pnaık» • * * • Ankara'do Devlet rtvstrolan BÜTÜK TtTATRO 1151132 Sı are 20 W Sah tatıl Pazartesı .Öp Benı Kate« Çarşamba Cuma Camar*esı Komedı Fransez» temsıl len Pazar matıne «Sıze Ö'le Gelnorsa ö v ledır. Suare 'Y»n ıfa» Per^embe «YenufjIT0ÇÜK rİYATRI» 11110» Suare TUJb K a rarte'îi tatı! p d zar matine 15 te »Topuzlj. ODA TtYATROM! 111189 Saat II <** Pa zartesı ta*ı «Dojum Gunu> yENi SAHNB ÜS809 Suare WJÜ PararOM tatıl pazar matıne 15 te «Bıtmn=n B ı A«k» OÇÜNCÜ TtYATRO 11S809 Suar» «IMi Pazartesı latıl Pazar matıne 15 te .Lllium» O*el TİTBtrolar METDAN M4HNKSİ I7WK1 Carsamh» I» tll Her çur IS 15 te «Sıl Baştan» 21 15 \t «Mavı Devnye» HALKEVİ tlYIINCl I AR1 Çarsamha <n> martesl pazsı 21 00 rt« 1 «Evin tçı» î «Bır Evlenme» *VKARA TTYATEO>>rj Pszartetı <ah ha nç 2115 te ve perşerbe 1130 da «Gızlı ür du. Pazar matıne ve pazartesı matıne v« luarede «Godot'vu Beklerken. f> • « • • • t • Sınemalar « ALEMDAK 154136 «Spartaiç , « 4NKAJÎ4 123432 .Enayıler Kıralı Palııt B Ü î t K 12407i .Golfedeki Ad.m. GÖLBASI 1222.Î «Korkusuz Kabadavı. İNCI 121988 Caravarın \a ru^u. KONAK 12075') .Havat Çemben. R E N M t n21«3 .Bueur. 12294 .Pepe, POLlS İMUAT tstanbul Zorla kılıseve sötunılen talebeler Şehnmı7d° buıunan vabancı ve azınhk okullarında ogrenc. lerm 7orla kıh=eve e^turı lduklerı haber alınm ştır istanbul Ma arıf Muduru Na ' Reşıt Bev bu konuda mı fettılere dprhal em r vererek tahkıkat vapılma^ını ıstpdıgını ^ovlemıs ve tettış sonunda ahnacak rapora epta kanunî muameleye gevıleceg.n soılerıne Jâve etm ştır Bevoglu 27 4S 01 vaka«ı 27 4^ 02 Sıhhl fB»^ne]u) 44 48 M F8tıh> 3 TRLV UPIR l t Ak an 3 P 0 Isîanbul'da A1LAS 440836 «Aska Davet» R Rudson EMEK 448439 «Kırmızı Dudaklsr. (t) tNCl 4S4595 «Acı A?k. T $oray KONAK 4?2fiK. .A'fea Uavet. R Hııd«or 4l «3iQî Drakuianır Vısanluı» 44038H «\ c , A^K. T Şorav Sırkcct Dsnlı*< I 05 o, "3 82 40 Drmlrvol 3Î S0 7 U \,.rı<>t<l V • i ieşılko> 4a m i« Hava Alanı •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • » î • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • « » • • • • • • « «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog