Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

DIS . ZİRAAT İsveote "serbest! HABERLEİÎ GİBeydoğn Asya'nın tarafsızlaşlırılnası konusnnda: Sfttt allındır ir frenkç* meemnads «sa> maaı iyi »eçiniı» a.dı altanÛM bir y»n okndnm. Adam meşhnr bir yazardır. tddia ediyor bi: «Talihsizlik, başarısıılık» diye vasıflandırdığımıı niee işler «adece «araanını ivl seçememekten, iyi hessplayamamaktan ileri gelir. . t. Haksıı değildir; çünkü însanlal nn pek an kendi kusurunn iiiraf ' jeder, üst tarafı kabahati, talıhe, : bahtsıılığa. feleğe bnlnr. Halbnkı jöyle değildir. Dâva. yapacağı i?i ı iyi hesaplamak ve yapacafı zamanı • iyi seemektedir. .OOO.OOO BÜYÜK YÜZÜNCÜ YIL LİRALIK 1O.OOO (He»ap No? 178) (HeaapNo: 2101) 'Hejap No : 1095) Heaap No : İÎ3SJ He*ap No : 24810) < Heıap No : 898) 'Hesap N s : 3940} (Heaap No : 7647) (Hea»p No : 3940) (HesapNo: S61) (HeaapNo: 1481) (He»p No Î 4033) (Hesap No t S728) (Heaap No * 615) (Hesap No : İ043) (Hesap No i 3370) (Hejap No i 14506) (HesapNo: 181) (Heaap No : 940) CHesap N o : 1175) CHesap No > 20558) (Hesap No 1 1460) TALİHLİLERİNİN DEVAMINI TAKOİİM EDER LİRA KAZANANLAR Karabuk KurucafUe Menemen Merkej ! Merkeı I! Merkez II) Morkea II! Merkez 2L Mili» N.rUD Ordu Sındırp Siiıfke Şadırvar.ah) Izmır Stokbolm 2, <a.a. v e Badyo) , lsveçlı tıp otorıteieri hükümeti I gecçicr arasınia «serbest aıkl» Bnliyeeek tedbirler almaya dâvet etmıs, aksi halde mılletın «sosyal bir lelâkete» suruklendığını ihtar etmişlerdır t Sınema, televızyon, v« musteh ecn nesriyatın cinıl duyguları al«; bildiğine kamcilamak ıuretiyl« e* i hkırde olmadıgım hihlmlf Başkan, «Amerika, Kıbnsta gerginliğin azaltıbnası için en faydalı şekilde nasıl hareket edebileceğîni tesbit için isttişareler yapmıştır» dedi «„«! ™^,,. .. Washington 1, (a.a. • A.P. T« Radyo) Dün yap tığı ük resmî basın toplanİr.ri'rapördTşöyirdemeJrt.dirier: j tınnda Birleşik Amerika Başkanı Johnson. Fransa Devlet Başkanı De Gaulle'c «serbest «akın» ün, Güneydoğu Asya meseleleorinln, büyük bölgelerin tarafsızlaştırılması yolu ile ve huzur getinnediğini aniatmak ızorundayız. Bugünku durumda, halli hakkmdaki görüşünü reddetmiştir. r Tokat Trabzon Ulukifla Yemjehir Anktrt Yen:»ehır • Ankara Yenıaehir/ Ank»n Y«m»ehir • A o k m Fabna Güor Bir Mudt A!i Haydar Nalbıctoflu Ahmet Tunca Şerife Ç.vuaofln Bı» Muoî Bir Mutfi Bir Mudi FaUna Konv Hatiee Gutel Rulmettin O z n o Mahmu! Demirb* Mehmet Nervi Y.vuı GuveJ Huaeyin Demiri» Danık Eyupoğtn Hatıce Kalkan Nunye lıman Bir Mudi Bir Mudi Ke»f. TarUj, m. Adipua» Adaputrı AIUCM LİRA KAZANANLAR (Hesap No : 13598! Arif Paspa» (Heaap No : '3787> fHesap Nc : 49C) (Heaap Na : * ) (Hesap Nu: 35) 'Heiap No • !S50 N 359 1 {.Hesap No , \ Hesap Na: 16197) (Hesap No ; 14266^ .'Heaap No ; ) 103SS) 'Hesao No : 16185) :He»D No 325) (hes.p Nc ; (He.ap N c 3218) (Hesap No : 11710) (Hesap No ; 6026) ! Heaap No : 6325; (H«ap No : 565" t Hesap No : 5258'. (Hesap No 2752) 1'Hesao No . 1320) (Hesap No . 2!99) (Hesap No : 6384) (Heaap No : 11054) (Hesao No : 2030) fHeup N o : 2901) (Hesap No : 6976) 'Hesap No : 8194) (Hesap No : 17731) UL»p No 20567) (llrsap N o : ) (H.sap No 1 2162; (Hesap No 2759; •'Hsap No • 2470, (llcsjp No : 14937) lllnap No : 5284} I Hesap Nn : 274) (Hesap No : 959) (Hesap No : 4082) (Hesap No : 497) (Hesap No : 1488) (Hesap No : 1683) 'Hesap No : 7188) (Hesap No : 3119) (Hesap NJ : 2746) (Hesap No • 6936) (Hesap No : 4588) (Hesap No • 15962) (Hesap Ne 616, (Hesap No : 582 7; (Hesap No ' 14883) (Hesap No : 154 ı CHejap No i ) (Hesap No • !80) (Hesap No < !0983) (Hesap No 14554^ (Hesap No : 15374) (Hesap No 40622) (Hesap No 8157) 'Hesap No 27327) fHeıap No 7815) 'Hesap No 39401 'Hesap No 3S40) 'Hesap No 27291) (Hesap No 27602) (Heaap No 7607) (Heaap No 3420' (Heaap No 2231) (Hesap No 7639) (Hesap No 15061 (Heup No 740) 'Hejao No 2474) (Hesap No ) 'Hesap No 223 > (Hesap No (Hesap No Hesap N o . (Hesap No 7359) (H«*p No 1074) {Hesap No 1146) < Hesap No • 539) (Hesap No 5785) (Hesap N o • . ) (Heıap No : 1348) (Hesap No : 4464) (Hesap No : 134) (Hesap No ; 3374) (Hesap No 1 182) (Hesap No : ) JH^ap No : 3437) (He«»p No ! 2609) (Heaap No . 20912) (Hesap No : 20558) (Hesap N o : 117S) (Heaap No : 5971) (Hesap No : 1175) (Hesap No : 123) (Hesap No 3289) .OOO ss»a Aitnve AitMki Al^thr Antalya Antalya Arhıvi Bahçekapi Bollkuir Bayruaic Baiya HsyoğL • îtı Beyoğlu • !tt Beyoğlu • tst Berg&ına Bergana Berguas Burdur Bucılt Cıde Çanktn Çonun Devrek Devrtk Edrttnit Ertincan Ealrişerur fi EHini EreğE Nureıhn Yclaian Keziban Sir MiKİ: Zır.nı Açıkabn Ahmet Afik ».oduHeh L'ray Bir Mıuit Huaeyin tjkıo Emm N&lbanf Bir Mudi 3L Mudi . , HuseJ m Zî s Mcrrıet Bakı rîusayin Ca".aaı Util* U«s&kı Ş«fıka Vardtt Mariyan Moral Lemcn Demir Mehmel Kale» Ali Y:!ıhı Mehmet Oıman Ktrt Mustafa Soydaj Ayse Kulak Osman S«m»rci Yusuf Aydın Sıdıka Saymaner Mahmut Köllü Nergiz Ulutu Ah Fuat K u u Bir Mudi Rımtzar Kıhç FerUa Un'j Naırr.i Edoğan Harun Durraxı Emin Torul Elmine Onal Zeynep Kuıu ısmail Kahraman Bekir Umutlu Mehmet Emin Erdemır Rıza Mezhepoğlu Necdet Yayman Bir Mudi Cemal Engfci Hasan Koçak Fıkrei Na Mustaia Şe&er Mehmet Akan Mustafa Turkyıîım» Hamdı Stcin) Marımut Altmtop Cezmı Sarman Bir Mudi Abduüah Karao Mehmet Taa Melihat Çağtar Mebnel Uluyurt Serrre' Afc Argur Bir Mu* Hanıfe Onal Bir Midi Bir Mudî Rabı^ Karadentz SaUh 2eki ErUy Bir Mudi Haun Diricin Şevkî Şakcd Nikat Girgm fzıe! Keskin Mehm'l 3»»ar Hamıde Ozderair Bir Mudi Ramazan Siiro Bir Mudi Bir Mudi Havva Doğan Tevhk Çelit Bir Mudi Mehm«t Yaaa Kedriye Kof Bir Mudi Kutsiye ÇeI3üuu. Kays Kokcu Zeİdye Cengn Nnzmive Güzeler Hadı özturk LütTıyr Berbef Abdİ Danaa Mehmet Du!g» Bir Mudi Bir Mudi Bir Mudi Ğafip Kmogh) Br Mudi Günsel Başcntr. Teter Uzlar Ve. M. Fahri YıknM ( Bununla birlikte Başkaa Johnson, Amerikan hükttmetfaıin < zührevt hastalıklar, fayn meşru çocuk nüfusu ve çocuk tuçluluğu Komünist Knz«y Vietnam ve Batı taraftan Güney Vıetnam daartmakta ve eemiyet, lotyal bir hfl olması sartiyle, VMtaam'm tarafsızlaştırılmasını düşürtebiHiiseyin Hilmi Paşa.. lttibad ve ; felâkete doğru kaymaktadır. £ği leceğini söylemiştir. Terakkinin Meşrntivetin ilânında | tim, bilhassa einsl efiitim tabil haDe Gaulla'ün dün Paris'te yaptı l e k e ü birbmnden uzaklaçtırma teh Sadrazamlıguıı yapmış,, tnefhnr yat duzenı oldugunu, ınıuı r . ce , açıkiadıgı fc t opl«ıtııınd« h lıkesi yaratan meseleleri hiçbır on j devlet »damlanndan biri Bn zatın rmyet seref v . vek.nn. tek.bül et f a r a f s l l h k P g o r u ş l e r i ha kk,ndaki $art ıleri furmeksizm yeniden m1 barsaklan iyi işlemezmiş. (Mcv tfftını ogretmey. yon.lmelidır. Bv w I u r u l a n J ( j h * , o n k F r a n . HUk dı,, müna.ebetler, b.d.n v . £ m t i k i l o l . celemek üzere gayret sarfetmiştir. ı TOKYO Japon Savua ı o n p e k »"»61'»™ tediriyornm. diB 3) Amenka, Doğu Aırika olay1 ğ b > I m i 1 O l ma Dairesi Baskan. ToknTa : v e , « ^ " " " r 1 1 1 ^ B ö , * f i n Z . e k i l ^ m.V»" JlM ? f V""" , mdıfcn, ıfade etmi, ve Şöyle de ları ile ügili olarak bu metmleket, kela çıbi Nışantasmda otnran Pam Pokuda'nıc yabancı mudahalesınden | bnjun Uade Babıâliye araba ile felerine katılmanın, hurnyet yararı j " ettigine göre, Komünist Çl ( o r a d a n için muttefiklerİ5rle dai j Raporda tsveçte m«n»vî {dküa • na olduğunu düşünmüyorum. Gü' o r u m a nin, ilk atom bombasını 1 2 lirken, tstanbnlnn caddeleri çoiu ml surette ıstişare etmiştir. 1 tüyu önlemek için tıbbl, iktisadî arna\at kaldırımı dediğimiz ârii neydoğu Asya'da takip ettığimız 4) Amerika, silâhsız ve yoiunu ve içtimal alanlarda nt gıbi t»dbir. hareket hattının bızım takip edekündfir. bn pa*la i tasla döseli oldnfrnndan araba ve saşırmış bir uçağına Doğu Alman• ler alınacağını tahkik için bir kobinaenaleyh içindeki pasa çok salbileceğimız tek yol olduğunu »ayapılan matfşn aonra dahi Çinin ken lamr, bn viizden Babıâlive gelinee; ! misyon teşkili teklif edilmektedir. nıyoruz. Bu sıyaset devana «tmeli i ya toprakiarı ,üzennde . , . . . " ., , dUini nükleer silâblarla do ekseri barsakları islermis. Bnndan .,.,,..»• cavuzle karsılaşmış ve bu kabll oatmak için oldnkça o«nn | dolayı. Pasa Babıâliye gelince isive «emşletılmehdır • , . J .. .. . , . bir samana ihtiyaeı oldnğn ' ne baslamadan evvel ayakyolana ' laylann tekerrurunu onlemek zann belfcrtmiı, Franss ve ID , çidermig Johnson, Amerika'mn mümkün j ruretinde kalmıstır. riltereyl bona drnek fSrterPasanın a^ası Al! Efendi. SadnâV • Wesb»den ( Batı Almanya ) t, olan ber yerd» barı? ve hürriyeti | sıiıtir. zsm gelir ;elmez. bemen havlüTU |(a.a.) îstatistik büroıunan bu' koruma arzusunda olduğunu belir! <j, belırtılen noktalarda açığa vuSİİVeyŞ k « U i a l l l l i n KAHIRE B t ı k u Nftnr. dür. . »' Ir A » ^ f 1 »•tamnııı. helSs, 5]gün açıkladığına gore. Batı Alcıan terek, bu arzunun soylemırtiraşağıbilhassa ruimus olduSunj : P o r t S a j d 2 ( a a v e A P ) S u . Ürdün Kınlı HüSeyin> g o n | n f l n d e •»«">«''«. l n » « r o d » « d e " jyalılar, geçen yu, daha önceki yılnilen bekleme odasında 1) Amenka, Kıbrıs ta gergınlı veyş kana! idaresi, kanalın 1963, . |!ara nazaran çok daha fazla bira 1 gın azaltılınası ıçm, dostlan üe ] senesinde sağladıfiı gelirın 170 mil! Jfdıği bir telgrafta, Arap Zirve sörmeve îelmis, banka Tnüdurleri, basarıva uleşman lçmışlerdir. Istatistik büro«u sdam J i r l i k t e e n f a ,dalı bir seküde na|yon dol&r (yaklaşık" : ni'.yar £niisie<arlar. umam mbdnrler »e içm ygptığl yardınıdan d ^ f y ken ', bEşma otalam« .V, galon (yaklaşık j E1 ı i.aTO»eı edebıieceginı tes'oıt eîoliuğuau diğe* ı:üln;ln kımselîr kap:uiu olvanr.ds l h jj olarak İZU htre) bira içildığinii v e amacivle, istişarelerde bulun ba rakamın rekor teşkil etîiğini disınâ tejekkür ctmetns re sîyıe Aii Efendivi p5ıet!er!cnniş. Paş» ayakyolsn.iar. tıktıktan con/a Ali (yıüık tniîı! istihlâkir. 1 7 nılyar asuştur , bildlrmiş, 1963 *e kausldan 1941C demektedir: » Ürdün mıllea. s*rsu< hart Fîendi basKle: gem1 geçtiğini Î362 de bu raira j l (..'aklaçıv olarac ?£ Tailyar t 2) Ameni'a Panaaı :1e ye^ v s İM «tıni?) ketJerinrieo dolajı Arap ' münaüebetîer ıi; n 18 51% c'd E^et' is»re«i rerirse « drmek>ai.. ki Tî^i bargbUlar. >Cüundtn gejmtsır.i sağlamak maksadiyl» ve Konferansı icin sarfettiğiniz rahatladı. O saman rr.Omeaat g > a kanaî. deririeştırme çahşmalarî gsyretleri , Mısınn takdir ettiğini j hipleri Pasa iîe islerini sörüşraeye nir. •ievem ettğin: i.5 e etraiştir. biîdirmak'.e bahtivarn; » ! Sİrişiriermi'. E|er, Vmadi.fte AH İSfendi basını \uka.7 ka.ıdınp Pa?« i'e ;enıas"! mü; asfp Dunyadan tnsan en âdisinden, en âlisioe k v dar tttrlfi tesirlcrin altında çalışan bir makinedir. Onnnla ilgili işlerg de onon en iyi çahstıgı zamanı seç mnvaffakıyetin çarantisidir. Bn gütunlarda bir iki defa yaz bir nınşahedeyi tekrarlaya Kısa Haberier Batı Almanyada bira istihlâki 1963 yılı geliri CO0RAFYA Ansiklopedisi Öğrenmek istiyen çocuklar Biimesi gereken öğrenciler Öğrenmek ihtiyaeı olan aileler ve öğretmenler Bilmek Eonıncîaki iş adamlan Bilgili olmaktan hoşlanan herkes için eşsiz bir hazinedir. Atlaslı Say?n doktor ve DEKORT? !^ Oexamethasone '0 tabîet o&rakenös Sotı 6 95 1*L 20tabieı perakende fiaî» n>â5 TL. 7 bıı »nsautn ut gıoi.«çartlar aitmda değf' ?lk kar»rlar alabileee^inin bir mi' s«li<lir. Kim bil:ı bu h.Kîfcati bil, miyen k&r vKz kiyi Hfiseyin Hilın: j Fasanın rrüiait oimıyan bir guI niinde vc ânınıia isin! 1 ıreya tesebbüsünfi vapnu', 1 diı*i neticeyi alamıyarak kendi taI linsizlifine hfikmetmistir. Halbnki I Ali Efendivi «örse, onnn isaretine inansa idi. belki de mnvaffak oîacaktı. Ve bu «an» «eçmenır phetcmlyev! sıriMnda sun<ı d& arkhat c e ırck;r ki. ınssnlann en mfibim taP^arrnf v e mttdrh^leleri «eaîeriyle .cinr Çjinkfi ins^n konnfan b>r K i ^ a n d ı r O s a r t u ki Konsştn^u şevier onnn hayvaniıginı unaUur^nn. Dikkat edeneniz însanlar çok dpfa vaktinde v e ivi konnşmadı^ı için rarar eder. Nedcn demîsler. Bülbültin çektifi dil! belâsıdır Ve onnn içfn «sflkflt »Itındır» Yı>karıda bahsettifim yıjzısiPds !î»" t "Trire sornyorlar Zamanı iyi seçroek ne deraeb•ır? H'.rekete çeçmek veva gsçmtkonasmak veva rn«m»k icin rn miinatip lamsnı bTiImak demektir. Düsnnnrsek çok def» Tifin^sebetzaraanlaTds TaptıÇımiü ıslrr Te> nnnşmalannıız3a nası! ve baskalannı Tarara Geltrelelim. konnsmak çBrörriö?'i ksdar kolav defildiT. Yani feonn«mak îâf etmek demek deŞi!»lir. tnsanı bir rok *erlere sngaie eder, insanın bir cnk zavıf taraf•arıiı rrevdaoa vnrnr. Ieri bnni'i irin tntnlnr, müveUkiIIer düsiı oldnklan T ( V ? dil bilmedikleri ıcin degil.. aıra »nsmak öyle defildir. Herke! i«i konnsama«a bile herkes iyi susabilir Insanig'a i'k tavsİT* edüecek sey, ««masını. iyi *ns»na;!5i ( yar.i «övlfmenin faydasır TP larariı o!1242 dut'1 anlarda stumasını bilmektir. Bn psastan vflriivenler dalm» kârlı rıkmıslardır Cünkü «Mecelîe» nip dedigi ş i b ' «Sâklte sö» olnnamaz» ams< konnşan a; isnat ' damı bir tarafından tatrnak daı; ma mümkündür. ; Onnn için snsan ?nsanlar dairaa kSrh, hic değilse lararsıı çıkm'şlar, bnnn çören hüketnâ da «süküt laltmdır» demişlerdir. B. FSLEK Eznıe Gakta kt Gaziantep Gerroencik Gördea Intföl KadıkBy • Jjtanbul Kadıköy • ijtanbu' Karajaan Kartıyaka • tzmir Kocaeli Kocaeli Kocaeli Konya Kony» Kurucafe Kulahya Malatya Manıa* Mardin Mesudıye M»>sın VUlcez II Merltez H Merkez ! oTipen • Kıoramfenikol, hidrokortizon {ve analjeziklr fCULAK OAMLASI lü c c tık öz& damlafrkb plâstik perakende fratı 310 krş, Merkez ! l ! Merkez 11! Merltez II! Merkez III j İ | : [ KAĞIT, BASKI, RENK ve TEKNİK BAKIMINDAN EŞSÎZDÎR. SPAZMOL ' ""Antispazmodik ve ana'jezıi* 5 supozıtuar perakfindefia^370 krş». m Merlcez ! l l Merkez !Iİ Merfcez Ui Mertıo Uİ Merrafon Muğla (6 HAFTADA TAMA^UNAGAK 250 Krs, SAU G Ü N Ü ÇIKlYOR 76 tSTANBLju ı*ıııssBn»a«ı>Baa««ı«3*>B»*» pıyasaya *. Reklâmcıiık (345' Muğla Nızüb Niktar Nıku> Nızıp Pamukova Gey»e ReyKanlı Rre Salıhîı S.amandağ' Samanp»ü"P • Ankan Sırdırgı Som» Tavşan!) Trabzon L'rla Urgup Viransehır Yaiveç Ya!v»c Yalvsç ARKIN KfTABE^İ AJSKARA CAD A. SANAVİ re TİCARET A. Reklâraeıhk 381 1243 ) İ! bir yatınm • Kazançlı bir yatınm İkraıniyeü ve isabet ihtimali fazla bir yatınm üıin Anfear» Yenısehu An^ars Yemjehır Ankan Yenı>ehır Ankan Yenıfehir YenuiıahaU Zonguldut ZcnguldaJı 3 Amerika, Rusyaya yeni parti buğday satıyor > Wsshinstoo S (a3.) Dün gece (•Washıngton'daa açıklandığına gojre, Birleşik Amerika 7840 000 bujşellık yeni bir parti buğdayın ıSovyetler Birliğine satıîmasma ı;zin vermi|tir. öte yandan bu buğ| dayı Sovyetîer Birliğine ihraç e• den Minneapolig'tek' «Cargül» şîrketl, Sovyetler Birliğiyle 26 mı1yon buşellik yeni bir parti buğday satıjı için bir anlaşma irnzalanmak üzere olduğunu açıklamış tır. Anlaşma .pazartesı veja sah gunü imzalanacafctır. Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim Şirketinih % 9 faizli ve yılda 300.000 lira ikramiyeli TAHVİLLERİMİN SATIŞI Yapı ve Kradi Bankosı ^Şubelerinde AYRICA 2 7 2 8 .Tallhllde kazanmışlardır, Çeşltll Zengln para ikpamfy«l«rff ; ' •' Ziraa! Bankası lalihll tasarrut saHlpterlnl tebrik eder, f9G4yıiırtin zengin Ikramly* çekillşlerlnde bol şanslap dll«r. 4 şubat 1964 salı .akşaffiLSona^eçiyor Her IOOO liralık cafavfle biı'»€n<*ninay«indt 9 0 hra h* Aynca: Tahvil sahiplen arasmda her sene 300.000 lirahk iknmiye ceküisi M E VL İ T Anunızdan ebedlyen aynhşı Ue birierl, bütün aktmba ve dostlannı derln acılar lçlnde bırakan değerll vsrlıgıınız. kızım eşim ve annerrlz vefatmm kırkıncı gününe rastlayan 4 Şubat 1964 yarınkl salı günü ögle namazını mutaskıp Ştflll Camll Şertflnde. azız ruhuna lthaf edllmek ü z e « Mevlldl Şeril okunacaktır. Kendlslni tanıyan ve sevenlerden bulunmayı arzu edenlerln teşrlflerlni rira edertz Nımet Kavadelen. Dr Üınld Kırdar v e Kjzlan Betes 11 1256 8ISS! Yeru kıırulmakta olan bir sanayı işletmesi ıçin, vüksek tahsilii, Almanca lisanına vakjf BERİN KIBDAB'ın I fapı r« Krfnjı garantısı aUmö ? 20 Ktftjt Klçlyi Klfiy* 00,08» (Jra MUHASEBE MÜDÜRÜ UMÜM M Ü M E S S t U Karakdy Kırtasiye Tel: U 59 18 alınacaktır Taliplerin fotoğrafk hâl tercıinaeleriyle TÜRK YTONG SANATİ A. Ş. Atlantk Han Fındıkh adresme yaz' 'le müra"astiarı rıca olunur Üâr.=:!±; 8151 1210 GB f«r bıo Ur» 8 • UB U n » TahvlBar f>e» tamaa Cumhurıjet 1 »O 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog