Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Vehbi Cem AŞKVN Sİ VAS KONGRESİ Sıvas Kongresi, Tıirk millf varlığının her turlü duşmana karşı juurlu bir hamlesidır. Türk millî varlığına dayanan bu hareket, mületımızın kanındakı asal«ti ve ruhundaki temızliği gcisteren canlı bir r » sıkadır. Bunu gelecek nesilier daha iyi anlayacak. dedelerinin ne müşkül şartlar içhıde çalışarak bu guzel ve hür vatanı karudllklarını oğreneceklerdır. Dâvelı ve yenı vesikalarla 2. ei ban. Fıatı 5 Liradır. INKILÂP ve AKA KİTABEVLEBİ İlâncılık: 8184/1232 40. yıl sayı 14192 umhurİYet KURUCUSÜ: 5TUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı. Cumhuriyet Istanb^ıl Posta Kutusu: îstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 K \\LI KIBRİS Kıbrısın genç ve ateşli şairi Ozker Yaşın, kanh saldırı günlerinde Lefkoşe'de bızzat katıldığı o şanh savunmanın destanını < Kanlı Kıbns Bir Şahlanı5m des(,IH.. adı\l° Varlık Yavmları arasırıda a ; nlpd' B ıtun gelırı Kıbrıs şehıtleruıın pılelen \aranna Kızılaya verilecek olan bu k.tabın fıjatı 2 liradır Ilâncılık: 8075'1238 Pazarîesi 3 Subat 964 1 Makaıios'un yeoi plânı reddetmesi muhtemel Yunan Dışişleri Bakanı: ((Kıbrıs hükümetinin açık rızası olmaksızm NATO kuvvetleri Adaya çıkamaz» dedi ingiliz Amerikon teklifi Kıbrıslı liderlere bildirildi IHm ve Hayat 5 inci sahifemizde bulacağınız konular Dev yapılı yeni güneşler bulundu • Mekanik katır 2000 yılının fotoğraf makinası • • Denizaltı avcısı Erkin, Tesilköy Havaalanında kendisini karsılı>anları selâmlarken | İnönü Kıbrısla ilgili |olarak "şimdilik | etrafı dinliyor ve s Yunan jbekliyorum,, dedi 1 = == ~" = : ~ ^^ ^^ ^ZZ ^^ = ~ ^= := = Londra, 2 Yetkılı bır Îngılız kaynağından oğrenıldığıne göre. oır anlaşmaja varıldığı takdırde, Kayhan Sağlam Kıbrıs'ta duzenın muhafazası ıle gorevlı bır uluslararası kuvvete katılmaları yolunda îngılız Hukumetı, îzlanda ve Luksemburg dıLondradan biUiirivoı sında butun NATO ulkelerıne mu racaatta bulunmuştur ö t e yandan, butun NATO huku metlerine uluslararası kuvvetle ılgıh Îngılız Amerıkan plânı hakkında resmen bılgi venldıği belırtilmektedır. Yurda döıteıt Erkin "Londra Konferansı başarılı oldu,, dedi Dışişleri Bakanı Kıbrıslı Türklere vc Pratîk bilgiler Fezaya fırlatılan en büyük peyk • Dışişleri Bakanının basın toplantısı tazminai verileceğîni d e açıkladı Yunan Dışişleri Bakanı Palamas dun gece Londra'da yaptığı ba Londra konferansına katılan Dış. kın dun uçakla yurda dönmüştur sın toplantısında demıstir kı : »Kıbrıs Hukumetı karar vermekte ışlen Bakanı Feridun Cemal Er Erkın, Kıbrısta zarara uğrayan Turklere tazminat verılmesımn serbesttir, fakat Yunan Hukumeti ! ' kabul edıldığını açıkladıktan sorı nın goruşune gore, Kıbrıs'a duzeni ra şunları soylemıştır: korumakla gorevh uluslararası bır • Kıbrıs konferansında ıkı muErkin'in üzgündduğunu söyliyen gazetecilere. = kuvvetm gonderılmesı Kıbrıs Huhım hedefı takıp edeceğımızi so>Başbakan «üzgun degil» diye cevap verdi = kumetının açık rızası olmaksırın iemıştım. Bu hedeflerden bmncm kararlastırılamaz Lefkose HukuAnkara, 2 (CumhurıyetTeke gırmeyı başarmışlardır ş ; butun adada sukun ve emnıyetın (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) leks) Başbakan Ismet InoKoşkun bahçesınde ıkı gaze korunmasının sartlarını sağlamak nu bu sabah Çankaja Koşku | tecıyi görunce înonu «kapılar ^ = ıkıncısı de Rum cemaatının Turk nun bahçesınde 50 dakıkahk açıldı mı?> dıye sormuş ve kardeşlerımıze karM gırıştıkler' bır yuruyuş yapmış \e basın «henuz açılmadı» cevabını ^ S plânlı kıtal hareketının orta>a ko\ mensupları ıle şakalaşmıştır. almca şaşırmıştır. ^ ş duğu gerçeğe uyarak yenı hazır Koske gıren gazetecılerden Çankaya Koşku, sadece culanan Kıbrıs statusu uzerınde cebırının henuz traş olmadığını martesı ve pazar gunlerı oğ Arkası Sa. 7, Sü. 7 de gormesı uzerıne, kendısı ile ~ leden sonra zıjaretçılere açık devamlı sekilde «akalasmış S ; olduğundan, basın mensupları Koşkun bahçesıne gıre ve «ben, butun muharebeler ~~ de bır gun bile sakallı gez • memışlerdır. Ancak ıkı gazetecı bır yolunu bularak, Koş(Arkan Sa. 7, Sfi. 3 te) = Rumlar süratle silâhlanıyor F= r Yıltn en büyük esya müxayedesi dün sabah yaptldı Lefkoşe, 2 Rumlar «Mukadde^ Tugay> ısmını \erdiklen kuvvetı bır an once kurmak ıçın buyuk I gayret sarfetmektedırler Magosa'dakı toplantna 3000 Run. ıştırak etmıştır Toplantıya başkan lık eden Rum generah Pandelıdıs «Olene kadar harb edeceğız. Kutsal Tugayı hep bırlıkte kuracağız Mücahit BEŞER Kıbrısı Türklere teslım etmıyece Tazısı 7 nci sahıfede ğız» demıştır. Toplantıda, evvelce yapıldığı glbı. asker kayıt bej'annamelerı dağıtılmıstır Baf'takı toplantı\a da 3000 den fazla Rum katılmıştır. Bunlar da Kurulmakta olan Kutsal Tugay'a kaydolacaklanna daır toptan andiç Arkası Sa. 7, Sü. g de Genel Kurul toplantısı sona erdi Muammer EROL Cinayete sebep olan bir kufe kbmür Aksaray dün gece büyük bir yangın tehlikesi atlattı Aksarav bolgesı dun gece bu>uk bır yangın tehhkesı geçırmıştır Xamık Kemal Caddesındekı kere= te depolarından bırınde çıkan >an cın kısa zamanda çevredekı dığer depolara sırayet etmıştır Suleyman Ataer'e aıt kereste deposunda çıkan yangının dığer depolara sirayet etmesı uzerıne Bejoğlu Itfaiye grupu da yardıma çağınlmıstır. Gece bekçisinin ısınmak için yaktığı ateşten çıktığı anlaşılan yangın, 200 300 bm lira zarara sebep olmustur. Geç vakıt yangın kontrola «lınmış, üç depoda bulunan keresteler kül olmuştur. \\ pe\kmi gotııren roket Cape Kennedy'den hareket ederken Bnrsa, Bır ışçı parlâmentosu halınde bır haftadan berı çalışma larına devam eden Turklş Konfederasvonunun 5 Genel Kurul toplantısı bugune kadar dıç gorunuşu ıtıbarıyle gayet olumlu bır manzara arzetmektedır. Mecidiyeköyde işlenen cinayette bir bekçi, karaFakat acıkça japılan çeşıtli kulıs faalıyetlerı ıle, gruplar arasın kola gelmekten korkup kaçan bir genci vurdu.. da ısım yapmış ve hangı sıyası teşekkullere mensup oldukları daha Alâeddin BİLGİ onceden bıhnen bazı sendıka lıderŞehrimizde dün sabah, biri Me oldurmüştur. Ikıncı cınajette ıse; lerının ve zaman zaman ortalıkta cıdıyekov polı« karakoluna 50 met Kustepe'de oturan ıkı kardes, kızterdr havası yaratan kongre baş re mesafede, dığerı de Kuştepe kardeşlerıne so?!e sarkıntılık ettikanlık dıvanının acayıp tutumları semtınde ojmak uzere ıkı cınayet ğı ıddıası\le bır şahsı ta<=la başıyuzunden Konfederasj'onun bu top ışlenmiştır. llk cinayette uç yıl parçalamak suretı>le oldurmuş nı lantısı bır sıyası partı kongresme lık bır mahalle hekçisı, karakola lerdır. benzemıstır. gelmekten korkup kaçan 29 ysşınEdınılen bılgıve gore, Mecldı<Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) daki bır şahsı beylik tabancasıyle Arkası Sa 7, Su. 3 te Şehrimizde dün iki einayet işlendi Ranser 6 ıızay araeı resimleri çekemedi Pasadena (California) 2, (a.a. ve madan once gond«receğı bildirilen AJ*.) Amerıka'nın ayın fotoğraf fotoğrafları gonderemedığı anlasıllannı çekmek maksadiyle gonı maktadır. derdıği Ranger fl uzay aracı aya Goldstone yer istasyonundaJn çarpmıştır. Fakat aracı Aya çatp Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Muzayededen bir gorunüş. KENDt KENDİMİZİ TENKID : Paslı Londra Konferansının dagılışı sırasında kamu oynnnn belki de dıkkatmden kaçmış olan iki olay, devlet organlannın işleyisıni göstermesi bakımından anlatılmağa değer. Olayın birincisi cnma günü basımn basından geçtı. Londra' da tnnhabirleri bulunan gazeteler, akşam üstü telefonla konferansın dağıldığı haberıni aldılar. Hatti Dışişleri Bakanı Feridon Cemal Erkin, arkadaşlarımıza, Tıirkiyeye dönecegi ciinu bile bildiriyor, «Artık bnrada yapacak bir şey kalmadı» riıvordu. Huktimetin resmî s«ırüsünun öğrenilmesi için haO'T Ankaraya iletildi. Biraz sonrd Oısisleri Bakanlığl sözcüsnniıi' haberin taraaraeıı aksi olan acıklamssı yayınlanıyor ve arıklamada, Londra'daki konferansın devam ettiği süslü lâflarla bildiriliyordn. Hattâ ilâve rdildiğine göre, Dısisleri BaKanına veni talimat çönderilmıstı Gazeteciler sasırdılar. isi tnplantı \apan Hükümet câninmden knrcalamak istediler. Oradan da aynı cevap alındı. Pekrar telefonla Londra arandı: arkaJasımız, müzakerelerin nitticini. Erkin'in veda zivaret• erine bile basladıçını söylüvordu. Püsününüz. Londra'da harar fisleden sonra alınmıs, ncıklanmıstı, Türkive'nin ise hnndan haberi yoktn. Zira baheri var da konferansm deva mını ıstiyor ise, o zaman ın*anın aklına Hükümetle, Dışişleri Bakanı arasında bir ihtilif oldn|n geliyordu. Gazeteciler olayı bir kere de bu yönden kurcalarlarken, gece yarısına doğrn duydular ki, Bakanlar Knrula toplantıva çagırılmıs. Dısisleri Bakanlığı bu defa Londra Konferansının dafıldığını teyid ediyor ve arkadan Hükümet sözcüsü, Anglo • Amerikan plânının çörüsüldüfünü söylüyordn. Czatmıyalım, neticede plân kabnl edildi ve karar cumartesi sabahı açıklaııdı. Simdi gelelim bunn takip eden olaya . Plânın kabnlü açıklandıktan sonra Londradaki arkadasımız Kayhan Sağlameri aradık. H. beri söyledik, sasırdı. Bizim heyet mensnplanndan sordo, onlar da hayretlerini çizliyemediler. Her kafadan bir ses çıkıyor, «hayret» ler birbirini kovalıyordn. Ankara'da alınan karardan Londra'dakilerin haberi yoktn. Tıpkı konferansın dajılmasından Ankaranın zamanında haberdar olamaması gibi Bu olaylan sadece nlastırma araçlannın çelistiji bir devirde devlet çarkınm ne kadaT ağır islediğini göstermek İÇÎD anlattık. Kıbns çibi bir konnda çark böyle islerse aHık siz gerisini varın hesap cdin.. Devlet Memurları Kanun Tasarısının eksiklikleri :1 Gazetemizin yayınladığı Devlet memnrları kannn tasarısının ana hatları ve izahının ilgili çevrelerde geniş akisler >aptığını gelen mektuplardan öğre niyornz. Tasarı daha bnce de ışaret ettiğimiz gibi yakında Bakanlar Knrulunda görüsnlecek ve B. M. M. ne snnnlacaktır. Ancak yeni tasannın ümit edileni, bzellikle en önemli oIanı ücretler konusnnda ümit edileni vermediğini ve daba bir takım aksaklık!arİ3 yuklü old a | o n a söylemek gerek. Bilindiği gibi Devlet Personel Dairesinin hazırladıfı teklifte ücretlerin fiat hareketlerini takip etmesi öngörülmüstü. Ancak tasarı tekliften ayrılmıs ve bütce irakânlanna gore katsayı yolnnn tntmnştnr. Ayrıca cezalar, atanmalar, memarlnk \a$Ian gibi konularda da tasarı bir takım eksiklikleri ihtiva etmektedir. Bu eksikliklere ısık tatmak amacı^la Dr. îstnet Giritli'nin vazdığı üç vazıvı bugünden itibaren Meselelerimiz sütnnumnz da bulacaksınız. Eğer tasarı bir kere daha gözden çecirılirken ak sayan tarafların izale edilmesine bu yolla vardımcı olnrsak memleketin hâli \e gelrceği ile ilgili bn onomli konuda sörevimi. i japmış olmaktan sevinç dnyacağız. Dr. İsmet Ciritli ••• | AÇIK OTLKLM Lu/ji Kjlubunun auzen ledıyı «Toprak Reformunun Turkıve de uygulam. ^ejvlı ne olmalıdır''» konulu açık oturum dun >apılmıstır. Oturuma katılan Koy tşlerı Bakanı Lebı Yurtoğlu, Hukumetın Topıak Reformu hazıılıkla rını bıtırmek uzere olduğunu. > akmda açıklamanır yapılacağını bıldırrrıs, <Kov ve toprak konusu, a\dınlann uzeııne eğılmesı gereken bır konudur. A> dın zumre koyler etrafmda çe% relenırse, dava hallolur» demıstir Bu arada oturumda < o alan dığeı ^z hatıpler, reformun ılerı bır a'vsıvon olduğu: u so} lemışlerdır. Resnpd.e, otuıuma kaUlan Kav Işleıı Bakanı gorulmektedır. addedıyor, Yeni Personel Reiımi. 1%1 Anayasamız 45 ıncı mad mızle ilgili ana tasarı olan Devlet desmde «Devlet, çalışanların, yap Memurları Kanun Tasarısı Meclı^e tıkları işe uygun ve msanlık hav getirilince\» kadar bu eksıklıgın sıyetıne yarasır bir yaşayıs sevi gıderılmesını dılıyoruz yesı sağlamlarına elvenşlı ada Zıra Modern Barem Rejımının letlı bır ucret elde etmelerı için özelliklerinden en önemlısı: maasgerekli tedbirleri ahr» hükmu ıle larla konjonktür arasındskı mıinakanun koyucuya memur maasları sehetin devamlı olarafe takıp edılbakımından da bir direktif ver. mesı mecburiyetıdır. mistir. Konjonktur: paranın satın alma Gerçekten ivı bir barem rejımı îucünde mevdana gelen deai'nın unsurlarmın birincisi asgarı ge meler oldtıguna gore, asıl onemlı çim haddidır. Memurun maası daha dâva; raçmnr maa=;ırın para olarsk zıyade memura sosyal seviyesıne miktarı degıl, «atın aiabıleceğı mal uvgun sartlar ıçmde yasama im. ve hızmet miktarlarıdır kânını verme^ı gereken bir unsur Iste paranın satm alma gucunrie olduğuna gore; A B D , Ingıltere, mevdana eelecek azalmalar ka1^ Fransa, Belçika ve Isviçre gibi şi'inda memur maaşlarının gercek memleketler, asgarî geçim haddı değçrini muhafaza ettirmek ıcın nin tesbitinde, sağlığı, konforu, basvurulan bir çare oları (Echelle kültür sartlarını, içtimal muhıtı. Mobile = Degısmeli Barem) ail«vî durumu, çocuklann saflık, sistemıne, bu kere de mevt?hsil ve terbiyelerini. sevahat et zuatımızda ver verılmemesı, me, yetisme, sahsiyetin gelismesi gün geçtikç» azalan memurun save bilhassa fivat konjonktörü gibi tm alma çücü karsısında bır !â. imkân ve şartları nazan itibara al kavdî ifade etmekte ve bu eksık. mıslardır. liğin veni hükümet tarafmdan bır + Hal böyle ikçn, hükümetin, Dev. an «vvel dÜ7el ilmesi gerekmektelet Personel Dairesinin tavsiyesini dir hıç nazan itibara almıyarak, per Her ne kadar tasannm 162 ıncı soneli fıyat vükselmelerinden koru maddesıne göre, memıırla? para yacak baş tedbir olan «Echelle Mo Oİarak sadece avlıkları co^teren bile» sısteminı kabul etmemesinî gösterge rakamları ıle ıfade oluve Personel Dairesinin de bu mıktan HP£İ1, her vıl Genel nan na uvmasım Tasarı bakımından Bütçe Karunu ılp ksbul eriılecek çok büyük bir eksıklık olarakı (Arkası Sa. 7, Sü 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog