Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

«İstedikleri an, istedikleri yeri vereceğim, teklif bekliyorum» Erdoğan ARIPINAR "Spor tesisleri bir şehrin süsüdür., diyen Haşim Işcan Türk sporu için elinden geien herşeyi yapacak niJiımııııımmmıııııııuııııuımııııııııiMiıııııııııııııııiiiiMiıııııııııııiiT! Hajım l«r»n (tsmin arkasmdan yollar, kopruler, kubbeler, ye51I sahalar pelecek pbı gelıvor ınsana) Beledıye Ba;kanı olalı hır havlı oldn Ba sehnn pek çok derdı var amma, bızı spor yonundeu (A D e m ' ı d a e ı n uçaK po«ta«ı ıle Pestprien g o n d e r i i g ı fotografı olanlar ılgılendırır» dıve dujunerek kendısini zıvarete firbm. MTK S O L I Ç t ' M V A T A G l Zarran zaman tehlıkelı ataklar \apan M T K «o ıçı Halapı nın nefıs Vdlar e\vel Vali buhınduğu Burvadakı ribi ıdı Espntuel, yakuır o ı e ş a t a s i Fakat Özer mudahale edecen v e top kaleye ulasamıvacaktır dan tanıyaalaıtn hoslanacafı bir kişi bizım sehnn Belediva Rcisi Bana tatlı tatlı <Gel bakalıın» dedi. Hani tSporruJar bır sız ekmkdinu» der gıbi Sonra walerimi dıkkatli dikkath dınledı v« eevaplaraıı teker t«ker not etürdı tstanbnlnn apor tesislerine ıhp tnaç v»r. Bu konoda çalısrnaları «porcu olarak çıkarmak ıstıyenlerç nız nelerdır, klmlerle temaslarda le dolu bir şehır ıçın bu ılk plan , l bolandnnnz? da gelır Ankarada ıken spor ule J Bu konuda hazırhklıydı hemen rını tedvıre memur Devlet Bakanı • cevap verdı Yolaç ve B T Genel Muduru Fık Spor tesıslen bır sehnn susu ret Altınel ıle goruştum Tesısler . dur Hele Istanbullu gıbı haftanın'konusunda bazı projelerı olduğunu ıbuyuk rorgunluğunu sevırcı veya soyledıler Çalışma sahalar, mus ' takıl atletızm pıstlerı, kapalı juz A. DEMİRDAĞ me havuzları gıbı Ben de Istan bul beledıvesı olarak ıstedıkler: Peşte'den bildiriyor an şehırdekı arsalardan kendılerı A«socıated Pre«« ne ver gostenlıp tercıh hakkınm KAHREDİCİ TIMRIKLAR Cassıus Cla\ Lı«ton u re«ımde gorulduğu flbı zaman zımın «ert bırakılacağını »oyledım Teklıf ben Bndapeste 28 Ferencvaro» \umruklan ıle sar«tı ve maçı teknık nakavtla ka^anarak duny» ağır ııklet boks fampıyonu unvaIıvorum takımı ıle ıkı defa îstanbulu ziy«nını ele geçırdı Şehir plânında spor tesıslen ret eden, Macar mıllli takımınm ıçın ayrlımış katı yerler tar raı" ünlu santrforu ve Budapeştemn M Bu suale daha zıyade juvarlak Tt Ajansının futbol munekkıdı bır cevap verdı Florıan Albert, aon çeyrek laatte Bu her şehır planında vardır ınaçı veren Fenerbahçe içın «ıta tstanbul plânını evvelce gormuş yı?k£r sozler sarfettı Albert, drasen dıkkatınt çekmıştır Tabıi bız m?tık maç hakkındâ gorusunu bu sahaları bır spor adamı gozu^ soyle ozetledı «M T K. ya 20 mağle deçıl bır şehırcı gozu ıle avın lup olan Fenerbahçe, dtianun harız Karar tesıslen vaptıracakla taları yuzünden maçı kaybetti. Nerın olur. tıceyı normal kabul etmekle bera• ber, Turklenn kendl »ahalannda Londra 28, (a^.) Daıly Maıl Sıra metrodan uzun bır konu\a kı huvıjetırı yakmdan tammış bıı gazetesınm halcn Mıamı Beach t« selrnijtı Bıze gore (Spor Sarajı) adam olaralc, bu ıkoru kâfı bul bulunan ıpor vazarı J L Mannıng, Beledıyecılere gore (Sergı Sarajı) muyorum Fenerbahçe, yenildı, faSonnv Lıston un hayatını tehlıke\e Spor teşkılatına de\rı meselesı kat kahtelı, durüst ve cesaretlı ov* dusurebılecek bir kalb rıhatsızBaskan tşcan bu sualı dınledı, yunu ıle Macar halkımn takdırını lığından mustanp olduğunu loylebır bana baktı Bır suale bak»ı de kazanmasını bıldi Istanbulda mntır .Ha şımdı senın ıstedığın gıbı bır 31 yenıldığıtnız Fenerbahçe ıle Av Mannıng «ovle demtftır tListon' cevap versem dınamıt tesırı japar» Tupa kupa'inda karsılaştığımız Gaun yakın bır surc önee alınmif bır der gıbı bır halı \ardı kadrdıoğramını forcn doktorlar, latasaray MTK onunde seyrettı Bızım, Istanbul Beledıve«ı omaça çıkablleceğlne karar verıl. ğım takımdan klâsça daha aşağıdır larak gayemız Spor ve Sergı saramıs olmasınt hayrctl* karfiladılar. Nagy, Laczko. Şenol ve AH Ih jının Turk sporuna daha jararl Ba huıuı kalb haıtalıklan uzmataaı sahanın yıldızları olarak gorlOİması ıçın çalışmaktır Bu çalış nı olan bir doktorun ifadati İle de düm.i "itna mutlaka netıcesiDi verecektır YAZISIZ doğrulandi Bu uzman, bana LısSonra Beledıyenın mali gucu uton'un kardioğramının Denver'deMutsfa meniskfiı müî zennde konuştnk. Şoyle bır sua kı bır doktor tarafmdan New Or. le n* cevap verır dıyerek »ordum" leans'takı doktorlara gondenldıVtyan» tt (ÖMİ) Fanerbahc» Beledneye «elır teminî için gmı ve bunların da. bovle bır futbol Ufamı bugün Peşteden bu (özel) spor tesıslen vaptırarsk Dun Beledıje Meclı«ınde spor|t»klıf *tmıs tasvıp goren teklıf kardıoğramı olan bır intanın bokı raya gelmıj ve futbolcular, gunu hem belrdıveve bem Turk sporn kuluplerıvle ılgılı ıkı teklıf goru komıs>ona verılmıstır yapmaması »»rektiginı *oyledıkl«ıstırahat v« sthrı gezerek geçır na favdalı olm»vı dusunüyor ran mışlerdir. Maç sırasmda sakatla sulmuç, bın komısvona havale e 6ığer taraftan Faruk Ilgar'ın sıinnz'' nan Mıırtaf» uçaktan arkadaslan tekhfı ıle Avrupa Şampıvon Ku «Daılv Maıl» muhabİTİ, keodısıî^can sual bıter bıtmez cevapla dılmış, dıfierı kabul edılmıştır. nın yardımı ile mdirilmıstır B lupler TurnuvaM gıbı Avrupa Ku n e danı«tığı uzroanın, Llston'un tafacın *W0 roeniskus olma ıht maç sırasındakı ağır hareketlerı. Soz alan CHP pa Galıplerı Turnuv alarında Ilk hedefımtz bu olacaktır rnaU vanür Teshas ve tedavısı Bojlece bır taşla IKI kuş vurmuş **an Felek spor tesıslerının rma (futbol volejbol basketbol) yann da devam edecektır ı olacağız Durumumuzu dengeledı t o r l e r »5in vapıldıgını futbol, vo dıve ru«umunun %10 a mdırılme m a s l m n m u m k u n o ı d u ğ u n u ttrr]c Izmirde ise Izm. Spor Zimız gun bu tesıslerın temellerı levbol, basketbol ve atletızrr gıbı tmı teklıf etmıs komnvon teklife dıgını ılâve etmektedır. Uzman UilllUtlliniUllllllMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIL a'ılacaktır amator spor musabakaların n be muspet oy v ermış ve teklıf kabul, doktor bu kanıya, maçı'n fılmını ile PTT, AJtay ile Hanı ovunmek ısteyen bın cDe ledıve rusumunun "elO alıı aıasını I edılmıstır I »»yrettıkten sonra varmıstır D. Spor oynuyorlar nizde kum bızde para» der ya, doğ Bırınrı ve tkinci Tnrkive rusu denızde kum kadar Beledı '» « = ıs lıjler.ne buzun htanbul d\edee k a v rvardım Baçkana teşekkur ebız.m ev.n yolu e r l l d ] O Ankara ve Izmirde devam e ,.,•,,, „,.. .,.•... u ı ı J . dıleeektır. LtGİ «uallerını memnunıjet'e cevaplandırırım» dı =: Galatasaray Bevkoz \e benı uğjrladı 3 Do'mabahçe ıtadında bugun val =: nız bır maç ovnanacak ve saat 15 15 ~ ds Galatasaray ıle Beykoz karşı 3 laşacaktır = Ilk devrede 15 9 1963 de Galatasa S ray Beykozu 32 yenmıstı 9 = IZMİRDE = | Alıancak stadında ılk maç tzmn ~ spor ilt PTT arasında yapılacak E tır Hazırlavanlar Yb. Nihat IŞITMAN ve Serai PAKER Hl Alıancak ıtadında lkineı kar=ı £• lasmavı Altay ilı Demirspor t>\ retmek ravnivle riada akın 19 nayacaklardır ferJoe Lonis, Max Stftmelinc eden 46 090 kifl • cfln H. TÜRKlTE LİGİ karşımnda n(radı(ı feeı maj kalldr hevreanlı dakıkaiar va tSTANBULDA ^1 vasındakl Jim lâbıvetı mfiteakıp, veni b»şa sadiiar 5«ref stadında ılk maçı Yeşıldı rilar kazsndı Sabık jampıvon Rraddoek ilk be« ranndda her rek İle Ülkuıpor yapacaklard r tam Jack Sharkev'i 4 «nefl rannd. sevıni ortava kovarak lkineı karsılaşma Sany«r ıle îzda tanfîve ettıti m&«abaksda bir sampıvnn rnti dAfö^tfl Fs mır Demırspor arasında oynan» da. Jim Rraddoekia flnvan kat Joe'non ••alavin taktiti Her hafta bn vfitnnda. yartta ve eaktır tıçın dSvflnmek hakkına sahip »•lenine mahlrane idi ki dünyada av haberleri balaeaktınif. ANKARADA Joe Loaıa lerliven daklkalar taht ««hfr.1oldn. = < Altındağ Karagumruk ilt karsı nin alfThfne («Irrken. nenei (Sn »öhreth devrınde) * Bu hafta hava fırtınalı ve tt hariran 1977 rflnfl Chi hoksBrde en kflpflk bir voml~ laşacaktır «oğuk olduğu ıçın B Çekmece ve «B«nd*a «pls ıen«i> «iye bah, earo'nnn <Comintkev Park» ma al8metf bfie rfrfitmaverK Çekmeced» kullıyetlı mıktarda seden, Almsalann nedan ifstadında Joc Lonis ile Jim dn Altmeı rannddan Hfbaren ordek olrnasına ragmen golıin dotihan tlan bn «damın anann= Bugün ve yann Braddoek kargı karjıva jreldi akttviteve 6nem veren J»e dan emdijH tfltfl bnrnandsn nı çekmesı •»ebebıvle ıstenilan jeler. 1935 de Max Baer'i vene I^onis, 8 înel ranndnn baslann| yapılacak basketbol çıkarseaihm» demekle, nefrekılde avcılık yapılamamıjtır. rek tahta çıkan Jim Braddoek, da rakibınin e«iMine otnrttn tini aeıkça ©rtaya v»niT«rdn temıı ve eesaretle dSvfişen, sagını | maçlan Ve Rrsrtdnrk hernen * Istanbul Avcılar va Atıeılar Hesaplaşma rflnfl f H p çatknvvetlı vnramkiarivle fln vap vitı|ırı.r(!ı rm»<. Ort» hakeKulubunün 1 Mart pazar rnıstı nihavet mıs klts bir hoksordfl Fakat 3 B=<«ketbol 1 kume lig raaçlanna mi Tommv Thomas savman ı gunu tertıpledığı büvuk rflrek avı New Tork'ün «Yaskee» stane paha^ına olnrsa olsnn boks bittnnre de mfithıs bir 3 bugun ve varın Spor Sarayında fftdını doldnran roahteri kalabataçlannın en kıymetluıni ba. rflltfi koptn «tadda Halk a»ır 31 devam edılecektır Haftanın prog t l r Fotoğraflar. ... LL> İRDAĞ (Budapeşte) Kupa Galıplerı Turnuvasının lıfin h>yecanı t*ftıfi nrada, »ma feçirmevi azmeden geno siklet kirallannın en eeneini, kardofınalınde Fenerbahçe son = ramı sovledır boksSrler rinfe çıkarak halkı zeneinin de yenilecek hali 23 vasında tahta çıkan Joe Cumarte.ı gunu ( aat (18 30 da) * K a d l k ° > Avcılar Kulöbü a y 14 dakıkada yedığı follerle 3 (elSmladılar Rlnrlerin a pâm voktn. Braddoek Bnflode nfn Loniı'l cilnnea alkıslıvordn. ' ) o l 8 e ^ e bundan bir hafta Bnce mağlnp olnrktn sahane bir P T T Darufşafaka ler vnzlfl, eana yakııt teneı de vaeafı mnbtemel bir venilri, d o m u z Vl oTun çıkardı ve buvük takdir | (2000 de) G'saray DH Okulu « »ertıplemiftır lıkanlisı, korknn< bir hayvaFakat bfivük bir isltsnstm onnn jrflvenini sarsabilir, etopladı. Üstte takımların saha = Pazar gunu saat (17 15 de) B * Çulluk halen dönü» yapmanı andınvordn Mnki GSrle meklerini bir anda bosa çıka sadpcc bavlanneıvdı ba va çıkısı. vanda ı«e Hazımın 3 «por Bevkoz mıştır l«tanbul ve eırarındakl aT nndrki vahset parıltısi bile «Kara Rnmb»> lor l^)ni*: rabflirdi. Kalıteli bfr maç aeytehlıkelı bır ata4ı önleyısı ^ (18 00) Moriaspor Kadıkoyspor bolgelerınden çulluk tamamıyl» insanın tiivlerini dıken dıken Tommr Farr Nathan Mann vo 'IIHIIIHIIIHIIItllllllllllllllllllllllllllu <20 00 d e ) F B a h ç e İ T Ü çekılmıs dnrumiadır edırordn Rnna mnkabll Al Harrv Thomas'ı pernan ede7 man ıse neselıvdl D«ha dog rek finvanını korndnjn maçrnsn Svle çfirfinraeve ealısı larda kiâsını bfitfın ıhtısamıvyordn Ftrafa «ık *ık tebe» le konnstnrmnstn Milyonlssflm vajdınvor Vrosn kolo nn bavranlıfını ka7anan Joe nisınin tezahSratına mnkab» Lonısie, bfitSn dfinva boks lede bnlnnavorda Ama kerk meraklılart ıftihar edıyordo. tnfnno antamatnak 'fln ınsa Aneak Joe, haünden hiç de mn k8r clması lisıındı. memnnn förfinmflvoyrdn Sık •tk etrafındakilere «SchnseGon^la beraber, kans raıalincr'ı maflup etıaeııen Al'ab mış bir panter çibi saldırdı Alcanımı almasın. Çflnkfl hSIâ manın Ozerine, Joe Lonıs. Ve kendimı hakıkî bır sampıvon bfltün «iddetıyle indirdi sol olarak saymıvoram > d'ordn. kroşesini. tlk bir kaç sanıye Genç sampivon maSrnr Schme ıçinde Sehmelinç çenesıne iki lıng'den nefret edıyorda Asaj daha yedi. Sallanmaya ba» radar çeçen alar ba nefreti ladı Alman. Neredeyse yıkıçıttıkçe arttırmıs, ıçınde dolaeak. Ama o da bir >ol satan ıntıkam atesını butıin sıdvnrdn Hedeflni bolamıyan detıvle koruklemıstı «Kara bır ynmnık: bn. Eskıv ve kon Bornha» rıng dısında pek kotra ynmrnklann nstası, vakıt nnsmazdı ama, rövanş maçınkazanabilrnek ıçın kenetlendı. dan öncp, şazetccılorp •ansc» A R I N • yotıel bevanatlar »erere>SCHMELtNGİN PARÇALAR1 I G't.N BahçePeştedekioyunu ile büyük takdir topladı Listonun kalb hastahğına müptelâ olduğu anlaşıldı Belediye Meclisi ba^ maçlar için rüsumu yiizde 1ü a indirdi G. Saray D. Bahçede karşılaşıyor Beykoz FOTOĞRAFLAE PEŞTE'DEN Bu büyük bir saltanatın başlangıcıydı sadece şöhret onu bekliyordu.* ilk sürek avı yann yapıiıyor I HERDEM TEYZE c, =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog