Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

29 Şubat 1964 CUMHURÎYET fEDt (Baştsrafı 1 incı Sabıfede) Baftaratı 1 lneı sabıtede ııl&ha muhtaç oldugunu ilari iürT4rkly«y« «tkid» bolunduklannı tonutUU Hıkolay FedoNBk* • • « lan li«n«mencioğlu, Sovyet tem be tabahı lngiliz Buyukelçılığme tnonü ile Garry «rasında geçen nn haklan bulunup bulunmadığını aua faşitli Brn«kl«rİD« raalamak müılerdır. Garantor devletlerden lorrouftuk. ilari «üren C.H.P. mllletvekili A utiy«r«k demlftlr kı: ıllciainl cbazı gârus aynlıklan atılan bomba araaında bır bağ olbu görüjme aynen »dyledir: Camilerdekl vaazlar tayıa. Bulanık luda balık ••Umak S Birleşmıs Mılletlerin KıbYunanıstan boyle bır hakkı elma• ınaatjl» k*rtkl«n«n bu davranj» Çok hararetlı devam »den top ıım Iren'a cevaben Dışışlerı Baka < Kipriyanu Güvenlik Konae na rağmen dost ve muttefik olan dugunu ileri surmektedirler. Tnnaa Baabakanının Kıbnsla rıs meselesı hakkındatı müzakere dığını soylemıstır. Türkiyenin bular, IlHhU baıı ejitim kurumla lantıda ozellikl» Ramazan ayı ieın nı Taridun Cemal Erkin »u ko yinda Kıbrıı Rum ecmaatlni değll, vt Sovyet hakemlığine ıhtiyaçlan leri dıplomatik bır boşluk bıraka na cevabı nedır? nafzaayı yapmıjtır: Kıbru Hflkttmetini N«s«a temnl olmıyan Turkiye ile Yunanıstan llgili sozleri n n m da a«<J«ı almıjtır. Mfllt Efl da Adana eamiltrfnd» yapılan f rak akamete uğnyacağa benzemek C. Mudahale ıhtıyacı görüldu«Cuusluktan hükflmltt îotanbvü •ttlğin* (Sr«, Türkiya tamııleUi, araaına nıfak «okmay» çalı;makla> tlm Bokau Dr. îbrahim Oktem, rici konuşmalardan da »Ikâyet * • Atina » (AJ>.) Başbakan Ge tedir. Bu boşluğu doldurmak ıçın ğu zaman, garantor devletler ara•gitfazMİa ltyistaa llkesinl yoket dilmiş, eamiler» devam aden Ta Baakonıoloıluğu »ıki Muavin Kon Rauf D«nkt«|'ın nlçin dinlenmen luçlandırmıjtır. orge Papandreu bu gece YunanısSovyet temsılcisı Fedorenko, orge rapanareu ou gece luııauı»sında hep beraber mudahale ıçın m«k laMf bu tutuma karfi göre tandajlarunızm thliyttsiz hocalar SOIOJU Çolakofun geri kalan mth gerektiğini açıklamalıdır > Bunun üzerine soz alan Turkiye Turgut Menemencıoğlu'nun gerek tanm, Türkiyenin Kıbnstakı her1 ••C.duşunmektesımz^ affedilmesine > •• baflar b«şl«ra»ı »ava» açtığı tarafmdan raazlarla zehirlenip if kumlyet lüresinin Mesele, sımdı Güvenlik ıstışare yapılır. Onlardan kimae ışiçin, karaalık kurvetleri beshyen sat olunduklan nofrtası Ozerinde dair kanun tasarısını huzurunuza temnlcısı Turgut Menemencıoğlu, Kıbrıs, gerekse Güvenlik Konseyi hangi bır mudahalesıne mısılleme Konseyınde 'konuşuluyor Her gun tırak etmezse, her devletin mün" " ~ aleyhıne kuçultucu bır dıl kullan de bulunacağım belırtmıştır. getirmif bulunuyorum. Çolakof dtmiıtır kı: kayaaklardan (elen taldınlara dur onemle durulmuîtur. netıce hakkında dalgalı ıhtımaller ferıden mudahale hakkı vardır. Son aralık ayında boyle oldu. 21 madm k«d«f olmaktadır. Son gün Bu arada, gerek resml nııkam un affına mukabil fi;U hükümlü « Kıbrıs Anayasasının 50 ve 54 dığını ıddıa etmıştir. Inanıhr kaynaklar Yunan askeri birlıklerinin daha jlerı bır hazırlık yayılıyor. Fakat netıce henuz bellard* Tflrk toptamunun ihtiyaeı o lann w gerekpse polisin tutumu olmak fizere Bulgaristanda bulu üncü maddeleri gereğince dış me Bır saat kadar suren bu tartıs haline getirildıklennı ıfade etmış'lı olmadı Kıbnsın ılk meselesı ve 1 aralıkta olan hâdıseler üzerinde, lan rafonnlana bir an Snce ger nu degiştirmesi de igtenmittir. nan 8 loydaşHnız ve ratanda?ımı selelerle llgili konularda bılhassa, madan sonra, Konsey Başkanı nıesaslı meselesı orada emnı>etın 25 aralığa kadar ıstışare ve garantor ortakların gelemıyeceği anlacaklafüMai için yenl çabalara giri Tılanı gördüSümflz yerde ezecegiz zın mübadele^i töt konusudur Ay Güvenlik Konseyıne gelecek kadar hayet. Rauf Denktas'ın soz alması lerdır Papandreu'nun bır sozcusune go tesısı meselesıdıı Turk cemaatı daı sıhnca mudahale hakkımızı kullaşen Başbakan tnönü'ye atılan kurnca Sofya Elçiliğimizm iki eskı onemlı bır dâvada, Kıbns Bakan nı sağlamıstır ma bır şıddetın tehdıdı altındadır 1 Bu konuşmalar üzenne tekrar hizmetçisi Bulgar vatandaşı soyda lar Konseyınde Başkan Yardımcısı re Başbakan Batılı bır devletın dıp «unlann kaynağı da hiç şüphesiz nacagımızı teblığ ettık Bunun uzeDenktas'ın konnsması s5z alan öztekin, Atatürk devrim «ımızm serbest bırakılması huru Fazıl Kuçuk'un fıkrını a^klaması lomatık temsilcısıne «Turkıve akıl Evvelâ bu şıddetın durması, emnı rine Ingıltere ınısıyatıfı ele aldı ve bu gtrid ç*vrelerdir.» vetın teessus etmesı lâzımdır. BuBirleşmiş Milletler 39 (»^.) hastanesinm kapısından gırecek olerine baglı bulunan Bğretmenle» Bildirid* daha lonra Bakan ök re teşekkür etmi?, imamhatip o sunda Bulgar hükumeti ile muta gerekırdı. nun çaresı elbette bulunacak, el uç memleket muşterek harekete Fakat Fazıl Kuçuk gorevını je Güvenlik Konsevı Baskanının dâ lursa Yunanıstan kendısını takıp bette bulmak lâzımdır. Güvenlik geçtıler Ilerde aynı sekilde bır bakata vanlmış bulunmaktadır. tom'ia bfltun bu laldınlara büyuk kulunun durumu ye jikâvet kotıuvetı uzerine kursu>e gelen Kıbns etmek zorunda kalacak» demıstır durum hasıl olur ve mudahale ieabir gflel* karşı koydugu belırtü lan Czerinde Bneml» duracagım Mfibadele luretiyle mahkum e rıne getırmek ıçın burosuna gıt Turk Cemaatı Mecl'sı Başkanı Sozcu Batılı dıplomatik temsılcı Konseyınde netıce ne olursa olsun bederse, aynı sekilde munferıt mumckt* T« Törk Sğretmenlnin, Ba belirttikten lonra »unlan fByle lan aoydaf v» vatandtşlanmızdan mek ımkânını dahı bulamamıştır Rauf Denkta<, sozlerıne Kıbrıs bu çare>ı bulmak ıçın faalıyet dur nin kımlığını açıklama>ı reddetıtıbarla Kıprıyanu'nun Konseolabilir kanın bu güclü kar?ı koyujunu 20 ytl daha hapifta kaltnak mec Bu verdığı bılgıler meyanında Dr Turk Cemaatı adına Güvenlik Kon mıştir. mıyacaktır. Akla gelebılen her dahaleye muncer muahedeve mudaye hale yapılabıhr, sarıhtır. tflın olarak desteklediği ifad» edi tniştir: tedbıre tevessul edılecek.. Butun «AtatürHSmflzfln Nutkunda da buriyetinde olan bir yahıı ile 2^Kuçuk'un gorusu yer almamıstır seyıne tesekkur ederek başlamıs lnönu'nun bır ajansa demcci lerek ş5yl« denilmektedir : yıl daha hapiı yatacak olan bır Dısışlen Bakanı Kıprıyanu'nun ve hemen asıl konu\a geçerek, bu araştırmalar muahedenın verdı «UIuBumuzu Ortaçağ karanlığı rardır. O büyük knrtancı Va». diğeri de tamamiylc atfedileeektır. cKıbrıslı Rumlar tarafından kusa Ankara 28, (CnmhuriyetTeleks) ğı munferıt mudahale hakkına luna doğnı fBtünnek lstiyen bir avuç hepimlze direktif Terml*ttr Yıla kendıleri memlekette yıllardan Kıbrıı Türklerıne evvelce danış tılan ve 20 arahktanberı tedhış al Başbakan tsmet Inonu Reuters zum kalmamasını temın etmek ıALTIN FtFATLARI madan yapmif olduğu konuşmanın nı gSrdügümüz yerde ezeeeğit gapık, Tflrk Sğretoıenini her zaman 28 2 1964 beri Szlem ila bekliyrn ailelerine Kıbns Turklerinin gorusunu hiç tında yasayan 20 bın evsız barksız Ajansının muhabın Kvm Garry çındır. Bakalım, son ıhtımalden Bununla hepiml* Tazifellylz.» karfinnda balaeaktır. Aiatürk mil»590.9600 kavufmuf olacaklardır. Bu furetle bir sekilde aksettirmedığı a?ikâr Kıbrıslı Turkun, 800 olu ve yara ile yaptığı bır gonışmede Kıbrısla başka bır çare bulunaroıyacak mı? Cumhurıyet liyetçlUğine dayalı, Batı uygarlığı Aynea öfTetnıenler D»rn»|l t« yaptığımıı antl»»ma yflinek onaylının» durumanu anlatmıştır 1385013950 Reşat ılgılı anlaşmaların sarıh oldugunu na yönelmis eğitim düzeninin ko rafından her haftanm pazar fun lannıza tunulduğu zaman olumlu dır. 1050010600 Hamıt S. Kıprıyanu'nun, Rumların 100 000 ve toplu mudahalenın gerçek S. Güvenlik Konseyıne katıTUTUCUSU Tflrk öğretmenidir. Mil leri AtatOrk ilkeleri etrafmda bir oylannızla kabul edileecği kan> Bız Kıprıyanu'nun beyanatını kü 94509500 Azız halınde Turkiyenın lan Kıbrıs delegesı, Garantı anlaş^^ *».w... (umaemıyoruz. Türkiye Rumlann Turkü oldunnelerı mumkun mu lesmem#sı o~, seminer tertiplenmiştir. 1! Egitirn Bakanı Sayın öktem'in 9550.9600 Napolyon ıındayım.» da ne duşundüğunu bılmek ijte dur sorusuna karsı Denktaş demıs tek taraflı mudahalede bulunması masında belırtılen askeri mudahabu Ataturkça çabasmda yalnız ol24 Ayar kulçe 14131415 nm mumkun olabıleceğını soyle le hakkı tek taraflı olarak kullamektedır. Ancak goruslenn karsı tır kı: Öğrencİ demeklerl madığını. tOm Sğretmenlerin kennılmağa bunu ımza eden devletleSuikastçi lıklı olarak açıklanmasında fayda « Rumlann hepimızi öldürmesı mıştır disiyl» birlikte oldugunu belirtir Baftarafı 1 inet Mhlfed« Bastarafı 1 lnel eshlfede umuyoruz » sart değıl, yaşayışımızı imkânsız ken, yobazlığı hortiatmak istiyen kflltflr •• teknik alaad» »rnek ollerln ezilmeye mahkura olduğuna maya kararlı, eğitim T« Bgretimdt Sulukioğlu v« Birinci Şub« Müdıi Bunun uzerine tekrar soz alan kılmaları buna yeter de artar inancımm Türk kamu oyuna du fınat eşitliğini kabul etmlf, top rü Vaııf Erüttün ile da gSrüsmuf Fedorenko, uzun uzadıya konus Makarıos, Kıbnsta bar/ı sağlamuf ve Turkiye temsılcısini «Kıbyurmak isteriz » lum lçlnde itibarlı, Atatürke lâyık, v* iki Emniyet Müdüninfin içtira nsın bSlünmesi fikrini açıkça ter yacak uluslararası bir kuvvetın Akdyle uzun »üren bir toplantı yadaya gonderılmesıni asla ıstemiyor öfretmenleıin toplantın onun ilkelerine, deTrimlerln Te viç etmekle» suçlandırmıjtır Buna karşılık Kıbnsa sılâh ve Adana, 28 (Gflney tlleri Merkes bunlann bilincine tahip TurHye pılmiftır. Büronı Telek») Geridlik ee Yüksek öğrenim Bğrencılerinin bir Savcılık bBylee* bugün da dot Güvenlik Konseyi Başkanı Bercephrne akını devam edıyor. reyanlanna karşı almması gerekli çatı altmda blrleşme olanagı bu ya üzerindeki califmaıına devam | nardes, Denktas'ın dınlenmesının Güvenlik Konseyi tarafgırane tedbirler ve Atatflrk ilkelerinin kanun tasansının kabul edilmesiy etmif olup doıyayı muhtemelen Güvenlik Konseymce kabul edıl bir karar tasarısı kabul ederek sosavunulması amacivle diin gece le lağlanmış olacaktır» denmekte pazartesi günü sorgu yargıçhjma mis oldugunu yeniden hatırlatmış rumsuz bır şekılde davranmaktan tır. vermeri beklenmektedir. öğretmenler Derneği lokalinde il dir. kaçınmalıdır Kıbrıslı Rumlar sızın Spiroı Kıpriyanu'nun kısa bir ko yetkmızi kotuye kullanmak istıgı çekici bir toplantı yapılmış, Va Tasan Bakanlar Kurulundan geli Mukadder öztekin, bir konuşma çerek önümuzdeki günlerd* Meo Erkln Elçllerle görüştü nuşmasından sonra yeniden soz ayorlar Makarıos Kıbrıstakı Turkyapmıştır lere istediğı muamelevı yapabıl Bsaiarafı 1 inei sshifede li«e ievkedilecektir mek ıçın Konseyden çıkacak bır Melen Son suıkaıt olayının da atmosfeöte yandan bu göriifmelerden karan kalkan gibi kullanmak isteri içinde yapılan toplantıda Bğrettonra sızan haberlerden oğrenıldi(Baatarafı 1 inei Sahlffde) mektedır Türk ticaret filosu menlerle konusan öztekin, Atağint gBre Erkln, Türk Hukümeti Baçtarafı 1 ıneı »ahifede nin GüVenHk Konseyinin olumlu nm Wr reform mahiyetinde oldutflrk ilkeleri üzerlnde dunırken Kıbnsta durumun normale donbu ilkelerin ve büvuk Kurucunun ritim Muessesesinin kurulmamıç bir sonuca ulasması için müzake ğunu, vergı alınmadan devlet ida mesi, şıddetın onlenmesının tek olmasını ve gemı ınjaatının kontro re konusu edılen pek çok unsurun resinln mümkün olmadıgını belırortaya koymuj olduğu devrimlerin yolu bans kuvvetının Adaya gırtartışmasının dahi yapıîamıyacagı lünun sağlanamamıı olmasını tees ayıklanarak özellikle iki konuda terek «îcap ederse gün geçtikçe mesı olduğu halde Rumlar yalnız surle karsılamaktayız» denmistır. vergiler artınlacaktır» demiîtir. nı, Türk öğretmenlerınln bu ilkekendı goruslennın dogruluğunda çalısma yapılmnının doğru olacalerin yurutücüsü ve devnmlerin Baskan Zevyat Parlar tarafın. ğını tlcilere bildirmıstir. Aynı Melen daha sonra devletın roee ısrar etmektedırler. Bu tutum ön plânda bekçileri olması gerek dan hazırlanan ve Umuml heyet çevrelerin belirttiklerine gBre In buri bir tasarruf içinde bulundu Turklere tecavuzun sıvasî anlam ten tasvıp goren raporda aynea tiğini soylemiştir giliz ve Amerikalılar Güvenlik ğunu Bütçenin tesbit edilen plftn tasıdığına açık bır delıldır. junlar vardır: Konteyinln basanlı bir »onuca u ve programlara göre hazırlandığı Baspıskopos, Güvenlik KonseyiImamhatip okntlannu Turk Ticaret Fi!o»u, Tflrkiyenln nı belirterek »öyle demiştir: tntnmn ne olaeakT ıthalât ve ihracatınm aneak yüzde laymafi için Bzellikla trabulucu « Devlet hizmetlennin artma nin kararına dayanarak, teminatçı Ban Sğretmeoler de, imamhatip 25 ini tasıyabilmekte, yüzd* 75 i ise Iuk v« Uluılararan Bans Kuvveti devletlere meydan okumak. sonra ekullanna Bgretmen tâyin edlllr yabancı bayrakh gemiler ile ya konoannda müzakereler yapılma « lebebiyle yeni vergiler getirdik da Ada Türklenne kendı çıkarma ken dıkkat edilmesl gerekli ydn pılmaktadır Yabancı bayraklı ge sım ve diğer unsurlann daha son Vergi tasarılannm reform olmadı uyduğu gıbı muamele edebılmek ler üzerinde Snemle durmu?, bu mılere odedığımız dovizll navlun ra el« alınmasını tekllf atmişler Şını ilerl süren polıtikaeılarm bu emelındedir » davranıştan vatandasları endıseye okullara Atatürk ilkelerine baglı mıktarı 50 milyon doları bulmak. dir. Denktas, Kıbns Turk azınlığının olmıyan bir çok kimselerin atan tadır kl. bu hiç de azımıanacak Bu taklifln Tflrk Hflkümetinc» düşOnnektedir. Bu türlü davranış haklarını teminat altına alan analara aon venlmesinde memleket dıklannı anlatmışlardır Bu Sğret bır rakam değildir.» benimienmemi» olduğu Erkln tayasanın tâdiline karşı koyacaklarıtnenlerin yetistirdikleri 8frenclle Dflnya Kl&amanında mlllvtVcrfn raftndaa bugfln îngiliı ve Ameri menfaatltri bakımından fayda var nı bildırmiş ve, «Londra ve Zurich dır » ria d* tablatiyl* gtrici rihnjyete sıraları şu tekıldedir: kan BOyilk«lçJl«rina k41dirilmlıtlr. Antlaşmalarına dayanarak haklaaahlp elduklanm belirten *6x ıa Yunanittan: 0 244 701 (TM tonluk tir. nmızı korumak için sonuna kadar hiplerl, imanvhatip okullartnın 838 gemi ile ilçüncü. Kıbru'a fnen Rus uçağı müeadele edeceSiz» demistir. Yugoılavya: 922 879 frt« Vmluk Panama'daki tnçiliz Elçiliğin* Ba«1arafı 1 İnei sahifede KAMTONLARI 216 gemi ile 18 inei. tlkokul yapımı Rumlar bomba attılar 8ATTLACAK •akereltrinin bitmesinden sonra Lübnan 710.250 groa tonl«k 1S3 (Baftonfı l laet Sshifede) parça gemi ile 23 üncti. Panama 28 (»«.) Persembeyı Taafly» taallnde Etl Y»p» ilk Rus uçağı bugün saat 12 40 ta yılı bütç«sinden ilkokul ya Türkiye: 811.330 groı tonluk 15> Lefkos* Hava Alanına inmıstır. îl cumaya bağlayan gece Panama'daLlmlted Şirketinden •ımı için U9 milyon Ura aynkiı adet gemı ile dunya »'olın araıınyusin tipi 4 motörlu uçak Hava A ki îngıhz Buyukelçilığı bınasının Şirkctlmıza ait e«h»ır v« fını balirten Ülkümen, memlake da ancak 25. gelmekt ir. lanında kollannda AKEL bantları duvarlanna tngılızce ve Rumca otamire müıalt durumda ve tlmlıde T7.827 olan ilkokul fayıııbulunan iki bin Rum tarafından larak cîngılizler Kıbnstan dışarı» bazılan betoniyerli olmak üzun, 30 000 • ulaşacağını ifada ctz«re 15 adat 80 T D. v« 87 karşılanmıştır. Rumlar uçaktan sozleri yazılmı<tır. Notl OVERCORD • G elektrodunun fakirfk avsaf vs fooksyommun itht urlh tir ml» T« «S«4 • 905 den yılına Ininen 20 yolcuyu omuzlarm» almı^T. D. KUCLID kaınyon II. Gczîemcrttr ira olay île perfem•obfilmuını tamtd için ajajıda sual • ctvap fsklıad* aniatılmuı uygua gSrOfmO|tfir. yaatlan tamanlanceatr olan 0049 lar, kendüerine büyük tezahürat Mart. 1964 perstmbt gunu sadenlik (ymklaşık olarak 2 000 ilkyapmıslar ve «gelin, gelln Sızi bek at 14 00 de nyn ayn ve açık okul btaam) myMİnde okuldan liyonız» diye haykırmıslardır. Uartırma ile latüaeaktır Fııt LA N Sual Halihazırda 42 muhtellf OERLIKON kaynak elektrodu lle, y!n« bir çaktan çıkan 20 yolcu bir süre sonmahrafn coe«k tayin 1 mllyondan la bilgi için Şirket merkeıira kalabalık arasında kaybolmuşIstanbul 16 ıncı Sulh 700.000 • WfflT«lmaş olacaktır» OERLIKON mamulu olan 35 ayrı çeşit FONTARGEN alçak harane veya 12 84 87 No. lu t«letur. Hava Alanında uçağın karsıdtmiıtir. Hukvk Hâkimliçinden. fona müracaat edilmesi riea retta eiektrod ve kaynak çubuğu imal edarken, acaba naden yeni bir lanısı sırasında Rus Buvukelçi«i Dosya No 964 22 Tereke Ülkflm. okul Myınnın arttt•lunur. Yermosin ve Sovyetlerin diğer yet tipe luzüm görülüyor? Dlv»nyolu Hoca Rürtem nlmanna paral»l olarak Bğretmen «okak 11 numaralı e\1n 2 nci (Batın 1823A1491) 2226 kilileri ile Havacıhk Antlasması •ayınsın da arttınlaeağmı halen katında oturmakta ıken 22 11964 müzakerelerine katılan ilgililer de C»vap Serl hallnde yapılan har If için, o işe has bir elektrodun seçümasi I I . 814M olaa Bğretmen sayısıoın tarthlnde vefat eden Mehraet haıır bulunmuşlardır. 964 8f darı yilında 93J00 t ulataSadrettln Aydoğdu'nun terekezımdır. Kaynağt yapılacak malzemenln çeşltll olduğu tamir Işlerfnd». «lne mahkememlzce e] konuli? rkçe, îngillzee, Franıızca cağını btlirtml»itir. umumlyetle her I ; ve pozlsyonda kullandabllen efektrodlar leçillr. En muştur. re »tmancaya muktedir BaKAYIP Mezarlıklar MadOrlOJOne Şahrimiı Milll Eğitim MüdürlOalt Fatlh Beledlve Tah»tl Şubeslnden MOteveffadan kefalet dahll yan, TUri»tik Muessesede vegenl; çapta tatbik sahaıına sahib olan elektrodlar rutil tipinde olanlardır. ğü Uk Bğretim müfettiıleriyla dÜD aldıfım «17288 888 No makbuzu her türlü alacaklan olanlar İle ya «PubHo Relations» ışlerınbir toplantı yapan Genel Müdür kaybettün. Hükümgüzdür müteveffaya her ne »urette de çahçmak istıyor ^ Ülkümen; Bğretmen Bfrenci ve olursa olsun borçlu bulunanlaFlryaz Ardag Sual Halen 4 çe;it rutil elektrodunuz varken,aynı sınıfa alt bir yenlslne nlya müfettislerla llgili konulan ele alrın lgbu llân tarlhlnden itlbaren t 12 Lt 1 5 a # 44 96M Cumhurıyet 2228 luzöm görülmüîtür? bir av zarfında mahkememlzln dıklannı, Bğretmenlerin hizmet iya müracmat «dı ^ ^ rıca o964 22 tereke numarasında açılunur. , çemind* yetiştirilm^leri yolundaKAYIP Pasomu kaybettlm Hülan deftere kaydettlrmelerl, C»vap Kaynak tan'atı dalmi bir terakkl halindedir. OERLIKON grubuna aJt muhki tedbirlerin araftinldığını loykümııüıdür. müddet hitamında alacak \e Şeraıettln Ertanıs tâncüık: 8293^2211 borçlarını kaydettlrmevenlerin Cumhunyet 2225 telif fabrikalar va bilhaısa lıviçre'dekl ana araştırma mtrkızinin geni( Cumhurlvet 2221 hiç bir iurette her hangl bir laboratuarlan, ara;ttrmalannın netlcelerinl bize devanrlı »uretta Intiktl hak taleblnde bulunatnıvacaklaJ n Medenl Kanunun 561 bıel KAYIP Istanbul Emniyet Müdür. •ttlrmektedirler. OvercordG en son Inkişaflarındandır.' maddeslne blnaen llân olu ve gericiler Erkln, Bulgar caausu Ue llgili izahat verdi Güvenlik Konseyinin dfinkfi toplantısı işlerile iştigal edenlerin nazarı dikkatine: Pek yakında, rutil sınıfından olan. yeni elektrodumuz KAYNAKÇI ve KAYNAK OVERCORD G'y> satışa arzedeceğiz. Asbestos Çimento Bosınç Borıriorı ND 10 Hidroteknik işler için fayda sağlayan teknik elemanlar ^ Iç kuturlan : 80400 mm. ^ tayin edilmiş basınç 10Kg/cm2 lügunden aldıjım pasaportumu kayl bettım Hükümsüzdür Şeref Ufur Metaa Cumhurıyet 2218 nur. Sumt (BMin 2790) 1201 Rutil «ınıfına mensup muhtellf elektrod çeşltlerinlz araıında, Ijlmlze g5ra musalt olanını n« fekllde «eçebiliriz? Ayırıcı husutlyetlerl nelerdlr? KÜYALAR HAKİKAT OLUR... Şimdiye kadar «nsakne nadır tesadüi edılen en »on model •fya, bıblo, moket halı, avıze T A nın harika MÜZAYEDESİ 1 mart 1964 pazar saat 10 da Tesvıkiye Topağacı Ihlamur yolu, Poryacık Sok. 17 No lu Gökçe Apt. 3 No. lu dair». (Amtrikan Haıtanerinin iokağı, Topağacı Migrotun karfiaı). Nadlr parçalarm tafsüâtı: Mağun ağact Müftno ftili pml pml t parçadan ibarat harika yemek ©daaı, ftmdiya kadar «zaaUn* taaadüf fdilmemif ttalyan maJı atfl Louia S«x «tilln<k t»kmiÜ altm yaldız Kapitone karyolaaı II* baraber «maaldz yatak odası, hiç kullamlmanus kadar yeni aon model m«fhur Proteks fabrikasına itina İle ısmarlanmı* salon takımı (Kauç divan, koltuk, masa v« berjer). Bakarm, Bohem, Bronz, emsalsiz avizeler. Sofra takmu, gümu> pay tebaklan, biblo koleksiyonu, GravOrler, kütuphane •« «tajerler. AiBtrlkan mslı çay masası, Italyanm «n büyfik fabrikatmdan almma harika moblBahu büfe, görülecek bir parça. AnMrikan malı Beautyreat harika yatak v« battanly*. Moket renk rank halı re leceadeler. Semaver, Krtrtofl, »arndanlar, maden t*pMler, Portkart kristal likör tafamlan, Murano killlukler, Eek. battaniyeler. Son model Pul otomatfk Anscomatik uç buutlu projektSr Agrandisman makinesi. G«neral Eek. çamaarr maJdne«l. Saka, Sevr, Drczlen bibl» kolekdyoau. Bambfa «tfll •*lon koltuklar, «ay masalan. Haftanm «n bflyük müzayadaiL PORTAKAL TeMeaı 44 M » tlancılık: 8789/2220 C « v « p . O v e r c o r d S ; yeryOzOndekl rutil ıraıfıelektrodlann en OrtOnOdOr. Fakat 'dljerlarlne nazaran daha pahalrya mal oldufiundafl, harcı llem Iflerde r kultanılmaıı Uraf »\w. O v e r c o r d Z e t ; fevkalade bir elektroddur. Bllhassa tavan, aşağıdan yukan dik, yukarıdan aşağı dlk va yan glbl zor kaynak pozisyonları İçin aayanı terclhtir. Aceml kaynakçılar bile OvercordZet elektrodunu gayet kolay kullanır, Aakabttin ao OstOo elaktrodlarlla bile tareddütsCz kıyaa kabul td«r. r Overeord.N; aynırmczlyettere «ahlpT fevkallda bir elektrod olup, paslı saçlar Ozerinde veya eskimi? kaynak cihazlannda düjilk ark voltajı ile yapılan kaynaklarda bila çok iyl netlceler varlr. Overcord ; çok İyl bir elektroddur. Ancak kaynak yapılacak malzamenln fazla karbon veya başka gayn saflyat maddesi ihtiva etmesi hallnde, tavılye adllmez,ABilbaısa usta kaynakçılano takdir edebildiği bir elektroddur^ O v e r c o r d G ; en ocınf elektrodumuıdur,* her kaynak pozlsyonunda kolaylıkla htlmal edileblllr, bllhassa. doğrama işlerl gibi hafıf kaynak Su ve pis su borulan. konveyör borulan, sulama tesJsJeH Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlügünden 3202 Myılı Bankam» Kammumm fl*ül maddeai ile bunu değiatiren 5389 sayılı kanun hflkümlerin« for» Bankamtze» çıkanlan % 7 faizli Birinci Tertip Tahvillerin OndSrdüncü İtfa çekılisi 121964 tarihinde Noter huzuriylt Bankamız Genel Müdurluk binasmda yapılmıstır. Bu çekılişte kur'a isabet eden tahvil nummralan 13 şubat 1964 tarih ve 11336 sayılı Resmî Gazete fl* yaymlandığı gibi, taadıkli listeleY de mahallt bankalanmada müşterilerimizın tetkikine hanr bulundtırulmaktadn. Ancak, Resm! Gazetedekl ilanm 62. nci latınndaki 5020150251 numarası 50201 20250 olarak. 63. uncü satınndaki 5050150551 numarası 5050150550 olarak ve 114 üncü •atumdaki 113911113820 numarası da 113911113920 olarak duzeltılmiştir. İtfa bedelleriyle, 14 numaralı kuponların odenmesıne 2 3 964 taribjnden ıtıbaren bütün Şube ve Ajanslarımızda baslanacağı ilân olunur. r K A Y N A K Ç I L A R . R u h t e n f kstolog, el kltaplanmız ve dtğer teknik neşriyatımızı Isteylnlz. Istanbul'da teknik kurslarımıza veya taşrada tertipledlÖlmlz gezlcl ceminerlerlmize Iştlrak edlniz. Her türlü kaynak mu^üllerlnlzl bizden aorunuz : teknik servislerimiz daima emrinize amâdedir. OERLİKON bütijn bu hlzroetleri size bedelsiz olarak sağlamaktadır. B A Y İ L E R : U m u m T ıatı?, tenzltât ve senelik ciro dzerlnden yapılan prim şartlanroızj Isteylolz. Ihracatçist ı [ BERGBflUHflNDEL OERLİKON Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. Fabrika : Topkapı.Yeni Londra Asfaltı Çırpıcı Sok. 15 Tel: 2155 6721 24 43 Irtibat Bürosu : Galata, Bankalar Caddesi 124 Tel: 44 6452491126 îlâncılık: 8722/2216 f< Gesellschaff für Ausfuhr und Einfuhr von Bergbauerzeugnissen m.b.H., Berlin W 8, OtloNuschUeSfraBe 55 Demokratılc Alman Cumhuriyeti Dış Ticaret müessesesl nu A. un/voaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog