Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURtYET 29 Şubat 1964 ((Lîfe» mecmuası muhabiri Limasorda çarpışan Türkleri yakmdan gördü ve bir yazı yazdı: » m ı n , Rumlar, Türk mahalleıını' Çoeukl«rlyl» b«rabır, bır kbseye | malzemelen lc*lm«dıjıodan çok uz sarmıslardı O y'izden, Turklenn ı toplanmiilardı lcernı loı olduğun Igundu janına gıdebılmek ıçın, Rumlann ' dan etrafımı lyıce seçemıyordum 1 Odanın bır koşesınden, dısardakı yol uzennde kurdukları barıkat Dığer bır koşede, haıtabakıcılar, o sılah sesıerındtn korkup bağırdn iarı a ? mamız ıcabedıyordu Bu ara sırada getınlmış ıhtıjar bır yara ı va aglayan çocukların seslen geıı da bır de, uzerıne piistık patlavı lıya, kan vermeye çalısıyorlardı jordu Kadınlar, onları oyalama> a cı maddeler doldurulmuş bır köp I t)ç gundur tırıı olmayı unutmuş çahşırken, durmadan ağhyorlard nıden geçmemız lâzım geldi Bura bır doktor kendı khnığının yolun | Hemen bepsı oraya daha o sabah lardan suratle geçtıkten tonra sonunda olduğunu fakat Rumlann gelmışıerdı Evlerınt Rumlar t = Çarpışma, şehrin uf»k bır köşe Turklenn «ığındıklan bınanın dnu taarruzuna uğraymca kaçıp bura arruz edınce, Kaçıp bu bınava figın iinds yerleımış, 6 bin Kıbnslı nı gelebıldık va sıgınmak zorunda kaldıgını an mıslardı kazak gıymış Turk ıle, Lımasol'un dıger kısım Hem hastane, bem de banama latırken, yaşlı adamın, tam goğsun arka tarafın lannda oturan, 31 bin Kıbnslı Rum verı olarak kullanılan bınada ka den vurulduğunu ?ık sık tekrarlı ara«ındaydı Ben oraya vardıjım dınların «avısı 200 rıvannaa dı %ordu Kafı m ktaria ılaç ve »ıbbı dakı daracık yollardan geçırerek hucum halınde olan Rumlan daha ıw seyredebıleceğımu bir yere ge tırdı Tam Turk mahallesının kar sisındakı bır evın damından Rum lar durmadan ates edıyoriardı Turkler, kendılerıne barıkat kura bılmek ıçın, yağ tenekelen, kutu lar ve ter1? çevrılmış bır at arabası nı kullanmışlardı Rumlara karşı çok zavıf durumdavdı mudafaala n Ellerınde bırkaç tabanca ve ıkı tane de Bren sılâhı vardı Bıze rehberhk vazıfesı vapan adam, «Bu adamlann bazılan hıç sıîâh ku! anmavı bılmıvorlar Ellenne verı verdık sılâhlan» deyıp duruyordu Bınaların ustunden koyu bir duman bulutu yukselıvordu IU gorusmeler ıona tankı gelıvor», sesleri yükseldi ates kesme>e gelemıyorlardı Bu • Gelın gorun» dıyorlardı bıze de arada, 16 Turk olmus, 35 kısi de Karanlık bır merdıvenden yukan çıktık Kuçuk bır pencer«de, ehn ağır varalanmıştı Daha ne kada de Bren ?ılâhıy!« bekliyen bır zayıat verıleceğı tesbıt edılemezd Nıhayet, o sabah 10 45 te, ı t e Turk vardı Bıraz ken«ra çekıldı ve kuçuk lımon ağaçlannın olduğu kesmeye muvakkat bır emır geld Bır Ingıhz dvrıyesı haben Turk vere bakmamızı ısaret «ttl lere vermeve geldı O arada, can Tanka benziven İkı S«T gSıüme kurtaıanlar, boş sokaklardan ya çarptı Ikınci Dünya Harbinde kul ralılan toplamak için dolaşıyor lamlmıs tank kalıntılannm benzı lardı. \orlardı Bıze daha yakjn olam Ertesi sabah. her iki tarai ta nın ıçınde Kıbrısh Rumlar görtlnuvordu Hr ikı tanktan da, Turk bırbirlerini kapı arasından, gozler. pvlenne ates açılmıstı Tanklardan lerken Turkler, yedı tan« oluyu uğraşıyorlardı Lımon bırı buldozer'e benzıyordu Turk gommeklo ler, evlennin pencerelerinden, uıun ağaçlannın çevrelediğı biı camlnır vanın» gomuvorlardı dlulannı ırıklara bağlanmıs dınamit çu Tabutnı» ve dın! merasımsız gobuklannı tanklardakı Rumlara muluyordu oluler Musluman ınan salhvorlardı Rumlar fazla yanaf cına gore, harbde olen bır klmie madan, muavven bır matafeden a doğrudan doğruva cennete gıde tes edıvorlardı v« cenaze duası yapılmaz Turklenn toplu haldo bulunduk Turk, genç bir ınsaat muhendı ları bmava dondüğumde, sınırlı si, arkadaşlannı gomdukten, onla havanın gıtgıde arttıği ienliyor ra »on vazıfesını tamamladıktar Hu Butun vılzu plisterlerl* fanlı sonra, «bızden jedı genç ışte bu bır Turk, «Ingılizler gelip, bu ha rada yatıvor» dı\e bağınyordu le neden mânı olmuyorlar» dlye «Karılanm ve çocuklannı bırak bagırıvordu tılar arkalarında Bızden daha kaç O sırada, îngıhzleı, şehırden üç kışı olecck Bu daha ne kadar su mıl mesafede bır kampta, ateş re<y>k», soruvor, hep ıoru>ordu Kanh kefonl ile topraea \erilen bır SP hıdın mezan ba«ında son vazıfe :esme goru«rpelen yapnorlardı genç Kıbn«*ın fflney byımndaki liman şebri Lımasol, en şiddetlı çarpışmalar» sabıt olmuştu LtFE mecmnasının mubabırı Ti mothy Green, fotografçın ile beraber, Lımasol'a gıdip ve gorduklerını, bıırat sabıt oldn fu hâdiseleri, föyle »nlattı : bin kişi idiler... Rum'a karşı \\ cıfleleıı ıle Rumlara U.»ıı Lınidnollu Turkler Turklere saldırmak uzere zırhlandırılmış bır \unan buldozeri I! BAYIMDIEIIK BÂKÂNLIGI KarayoHarı Genel Nüdürlüğüııden 1 Ekiiltmeyt konulan kSpröler 1 S 3 Manisa ıhnde Alaçehir Gr Kop Antalya llinde muhtcltf köprüler tahkimatı Zonguldak iimde Kumluca Gr Köp bfdell Llra 1 1S4J66, 800 000, 1 818 963.80 Banka referansı Llra 86 730, 94 000, 12OJ6O, Mnvakkat temınat Llra 47 781, SS 750, 88 319, Dosv» bedell Lira 50. 40, 50, Ek«ıltme gunu saatı 12 3 964 Per 15 13 3 964 Cuma I« 16 3 964 P s ı 16 Möracaat son eünö 6 3 964 Cuma 7 3 964 C tesi 10 3 964 Salı Parlak projeksiyon Net ve doyurucu ses Fılm geçışteki mukemmeliyet Sağlam mekanizma Kullanma kolaylığı Bol yedek parça Itinalı bakım Optik ve manyetık ses tertîbatı ile 2 Yukanda vazılı koprülenn ekiiitmelen hıralannda yazıh tanh gnn ve »aatlerde Ankara'da Karavollan Genel Mudurluğu bi nasmda Kopruler Daıresınde kapah zarf usulıvle yapılacak tır 3 Eksıltme dosvası Yukanda her ış ıçın o ışın hıza«ında yazıh ve vezne\e vatırılacak bedele aıt m?kbuz mukabıhnde Karayol Jan Genel Mudurluğpnun Tekmk Hesaplar Şubesınden alınacaktır (Yeterlık Beîgesı muracaatından once eksıltme dosyası al mak ?arttır ) 4 Eksıltmeye firebılmek için : l'tekhlerin 1964 yilına aıt Tıcaret ve Sanayi Odası belgeıi, »irketlenn hali faaliyet belgesi ıle usulö dairesmde yukarıda ya züı her ı? ıçın o i?in hızasında gösterılen miktarda mu vakkat temınat vermelen, (Temınatlar mektup olarak verıldığı tak dırde Malıvp Bakailıftının 12/1/1P56 eun ve 5297 15/1723 savılı tamımıne uygun olmaları) ö) I'+eklılenn en eeç vukarıd» vazıh ı^'er ıçın a y n a y n tesbıt edılmış olan muracaat son gunu mesaı sadtı sonuna kadar b;rer dılekçe ıle FCaravollan Genel MuHürlugune muracaat etmelen (Muracaatta genel evrak kavriı tanhı muteberdır) ve dılek çelenne Bavınd rlık Bakanhgından ahnmış olan «B» gru pundan en az yukanda vazılı kesıf bedellennı ıhtıva eden mıktar larda mutaahhıtlık karne«ı plSn ve teçhızat, teknık Dersonel, taahhut bevannamelen ıle bu ek^ıltmeİTin ılânı tarıhınden sonra alınmıs olan vukanda varılı mıktarlarda banka referansmı eksıkcız olarak bağlıyarak bu ışler ıçın yeterlık belgesi almalan (Her if için dı!ekce«me avn a v n belgeler ba glanaeaktır ) 5 î'tek ılerın ek^ıltm» yartname'inde venlen ızahat dairesınd e hazırlıvacaklan teklıf mektuplannı eksıltme günlen saat 15 e ka ri3r makbu? mukabılınde Komı«von Batkanlıgtna vennelerı Jâzımdır P olscak gerıkmeler knbul edılmpz Kevfıvet ilân olunur n 2289 A 1166 2199) a) SİNEMA MAKİNESİ RAKİPSİZDİR AmatörlerProfesyonel Slnemacılar Okul • Hastane • Askeri blrlikler ve öenzerl müesseseler Içın ideai makıne olup, cereyan oLmayart yerler İçin hususl Jeneratörö vardır. TERTA sahıplerine 16 mm yerll ve yabancı yüzlerce fllmımiz tenzMatlı olarak kıralanmaktadn. ŞlRKETl VE ŞUBELERİ OAlMA EMRİNİZDEOİR. Istanbul Belediye Reisliğinden Taksim feEİsl altmda iki kath bır yer aJtı garajı yaptınlması Beledıyemızce programa ahnmı^tır Garai sahası Taksim geosının taş kaplama duvarları cmde kalmaktadır Garajın beher katı beşyüzelll araba alabılecek genış'ıktedır Avnca garajın g ı n ş üst katında yıkarna vağlama ve bennn pompalan ıle ışletıneye matuf bürolar tesısı ve alt katînda da haflf bakım işlprinrn vaoıiabîleceği bır atolve tesısı on gorulmuştur Gpzının zerrm kahnın değıc*ın!memesı ve veşıî sahanm a\ncn muhafazası sarttır Bu rm<=tısta tamamla\ıcı bılgıler B e ledıve FPTI Islerı 1 T A ' Snpden alınabılecektır * B ı ı^i" ıV'pnpcpk olan muesseselerın ılerı sureceklerı teknık vo malî cartlarls sağ)nac4klan krccîı mıktarlarını en s e ç l'G I<>fi4 Ej, n u « , 17 i e kadar bır tt l.f halınde Beledne Bajk^ ' °ına ri'HırtneİPrı ! IZTITU ılân olunur (Basın 2507/2197) Istanbul Belediye Başkanlığmdaıı Beyoğlunda Tozkoparan v« Meşrutıvet caddeleri arasmdakı Tepebaşı Tıvatrosunun kâin bulunduğu ada uzermde Otel Gazmo Buro Çarşı Tıvatro ve kapah garaj tesıslerıni ıhtıva eden bir sıte mşaası Beledn pmızce programa alınmıştır Buna aıt 1/200 mıkva^lı avan proıeW Be1edn°mız Fen Işlen MudurlusHınde mp^cutrur Ancak avan proıe uzenne esasa muessır olmnacak değışıklıkler vapıJması münıkun bulunmakt?dır Bu isle ıifilenecçk verlı ve \abancı *ırmal?nn ılpn sureceklen tekn k ' e malî «a^tlarla «aâh\acaklan Kr°d mıktarını en zec 1 fi 1964 eıımı ^int 77 y e kadar Be\ed'yemız Başkanllton GALATASABAY VENİ ÇARJI * 0 ISTAN8UL T E L 49 32 00 44 12 57 J»NKAR* TEL; 17 50 80 17 55 45 IZMİfl IEL 34B02 • 3562J ADANA TEL: '5971 (Basın 1464 2 Sümerbank Yıldıı Porselen Sanayii Müessesesi Müdiirlüğünden: 1 Muessp«emiz ıhtıyacı ıçın kapalı zarf usulu ile ikı yuz Arnavutko\ Kaolını satın alınacaktır 2 Tekhflenn en geç 9 mart 1964 pazarte^ı gunu «aat on redı\e Kadar Mue^e'emız Muhaberat Şefhğıne verılrmş veja gelmış o ma'i «arttır 3 Bu ıse aıt şartna'neler Mue«e«emu Tıcaret Şeflığınden temın eı^ılebılır 4 Mue==e*errMz ıiıa esı \ pıp vapmaTiakta kı=men yaprr^kta ve\a l=*ekhlennden DI rı terc ^ etmek'e 'îerbestt r (Basın 2568,2194) T.G. Devlet Demiryolları İslanbul Alım ve Safım Komisyonuntfan: 1 9 kalem bakır boru 16 mart 1964 pazartesı gunu saat 15 de Sırkecıdekı Komısyon bınasında kapab zarf usuju ıle satın alınacaktır Tekhflerın e» geç o gun saat 14 30 za kadar komıs\ona venlmış veva gelmış olması şarttır 2 Mmakkat ^mınat teklıf edıleYı bedehn vuzde beşı olup şartnampler KomiM onâan bedeJsız almabılır 3 TCHD ıhale\ı \apıp yaprnamakta veva kısmen vapmakta ve tercıh ett ğı talıbe yapmakta tamamen serbesttır (Basın 2510/21*5) (Basın 2629/2193>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog