Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

29 Şubat 1964 TUTT5T Bi'S ifj ırı 1P I I ! lllli MOIIIIlIlillüüllllll | ^= = E= = = = E=İ = = = ^ =E SE =: ~ = ^E İEE = ^ ~ ~ ^^ ~~* ^^ Î^S SS *• ^= ^^ SS 1^ • ^^ ISS ^3 *" ^S SS ~" ~ Parlâmento'dan beklenen | Sajın Basbakana yoneltılen kurşumaı bu hafta, bütun 5 ^ jurtta olduju gıbı parlâmento ıçınde de genış yankılar •lllllllllllllllllllllll japtı Ol«v, genellikle nefret uvandırdı ve bu hıs partıle^ Cumhunjetın ılanından sonra rın yonetıcıleri tarafından Buyuk Meclu kursusunden ş ş buvuk kurtarıcı Ataturk tarafın ıfade edıldı ^ = dan aevletm temel vapıcı ılkele'i Bu ıfadelere v e gorunuş» bakılır«a luıkast tesebbuıu ^ = ara'ina konu an 'aıklık prensıbı 20 olayından teessur duymıyan kımse yoktur Her partı, her asrın modern Turkıvesınde camı ı mılletvekılı ve »enator, tnonu'ye karsı ıs'enen ıuıka»ti ve Z = Turkıye Buyuk Mıüet Meclısı uhutbele'inden mıtıng mevdanların odeneklennın tutannı faılı lânetlemektedırler Duyulan uzuntuyu dile fetırmek ^ r yelennın d*n, Mıllet Meclısının kulsal kur tedırler Hepıl bu kadar j = = duzenleyen 1 sayılı kanunun 1 ncı sulerıne dek ıstısmar konusu y» Meselenın derınlığıne ınmek, nedenlennı araştınp dıle = = roaddesının Mıllet Meclısı Başka pılmaktadır getırmek, hıç olmazsa konuvu sosyal polıtık. yanı gerçek . nı tarafından yanlış uygulandığı sebeplenyl» »ydınhğa çıkannak gayretını gosterroek par j = volunda Mılletvekıllen ıle Baskan Ortacağ kalıntısı »kolastık duşun ltmento uyelennin gorevi ıken ve bu onlardan beklenır Sırcnen arasında çıkan anlaşmaz ctnın Turk ulusunun bevnı mesabe ken, yukanda da ışaret ettıgımız gıbı, olav karsısındakı ş ş ; hk had safha\ a gelmıs, Baskar. sınde olan Buyuk Mıllet Medısıntepki ıadec» blr «teessur beyanı» ndan ıbaret kalmıştır hakkında gerekır^e bır «gensoru» de kol gezmesı akh »ehm sahıbı Gerçı milletvekıh ve senatorler bırer savcı değıldırler ya gıdıleceğı soylentılen »rttnıskısılen endışeve dusurmektedır A m a , k o n u n u n b ı r sosval b ı r polıtık y o n u b u l u n d u ğ u da tır Vereceğımız ornek Mıllet Meclı • digı sıralardg Gazıpasa ılçesında m k â r e d l l m e m e k t e d ı r B u bakımdan suıkast olavının bu sının geçen pazar guntu bırleşı dunyaya gelen Ihsan Ataov, bu cephesıne parlâmentoda parmak b a s ı l m a m a s ı gozden kaçnınde Mıllî Egıtım Bakanlığı but mutlu gunden tam 41 y ü tonra mamıstır çesının goruşulme<n sırasında A P subat 1964 pazar gunu partısı adına tenkıdlerde bulunmak ıçın MılH e r viedan »ahıbı, h e r a k h s e h m sahıbi, a \ d ı n h k t a n bır 5 5 CHP Edırne Milletvekılı Fahır Grupu adıra «oz alan Anta \a mıl let Meclısı kursusune çıktı Ataovu nebzecık nasıbını almış duşunce sahıbi ınsan b u olayın al = Gıntlia|In 2", 1963 taribinde Mılletvekılmın konujma^ı ıle ılgUı vakından tanıvan Mec.ı» muhabırtında yatan gerçek nedenlerın vasfı, k a r a k t e n hakkında •^ let Meclısı Başkanlıjına bır yazt dır len. onun heyecanından bazı pa b ı r takım d u ş u n c e l e r e lahıptır Herkesın ş ı m d ı d e n u z e n n S = ıle basvurarak. Baskanlığın taMıllet Mechsınm Eeçen pazar tırtıların kopaeağını sezer gıbı olde bırleştıgı nokta olayın da, faılın de, ona yardım eden Z^l hakknk ettırmekte bnlnnda£u ödegunku blrle«ımınde vakıt geceva dular . lenn de polıtık bır takım gudulenn etkısınden uzak kal = nek hesabında hatava dusuld&gân « n a yaklastığı bır sırada A P rnımi! olmalandır Bu polıtik gütlü ortaya ilk nazarda = nu, bu besapta 5656 savılı kannnnn sıralannda oturmakta olan 1923 Din, elden gidiyor gencılık vc buyuk bır inatla desteklenen ayırıcı partıcilık ^ : esas tntnldujnno, bnna eore en dofumlu gozunde kalınca çerçeve ovunlan olarak çıkıvor ~ * vüksek maa« derecesinın (her ter ö n c e Scursüdeki bardaktan bir !> bır gozluk bulunan mılletvekılı lste bır haftalık sure ıçınde suıkast olayı ıle ılgılı ola ~ fı karşılıÇında vapılacak olan) Kur«u\e gelerek sabırsızlanıvor vnjdum su alarak hevecamnı yatısrak parlâroentoda dıle getınlmen gereken gerçekler bun 100+100 ılâvesı suretıvle elde eehndekı tomar tomar kağıtları he^ tırroağa çahşan A P lı Antalva lar olmah ıdı Boşuna beklenıldı boşuna umutlamldı dılecek mıktar oldoıhınıı bn sebepvecanla tekrar tekrar gozden ge mılletvekılı, tıtrek sesıvle konuş • Bu boş bır havaldır Nıtekım, aynı gunlerde kendı le başkanlıfın vaniışlık vaptıfcını Iste sozlennden çmvordu özledığı, bekledığı an masına basladı sınden meselenın dennlığıne dojru hız alma«ı beklenen ZZZ belirtmU ve tahakknk ettırilmıs bırkaçı • gelmıçtl Turk parlamentosu, Mılll Eğıtım Bakanhğı butçesının gogerlendırmesı şeKiınde vorumla 17 7 1963 tarıhınde •oncelık ve ıve'bırlığıyle karara bağlamıs ve Baş= : olan butOn odeneklenn hesabına « Gençlıgi milli ktrskterine v e rusulmesıni fırsat bıhnerek en koyu ve en katı gencılık yan Senator ve Mılletvekıllen, gedıhk» karanvla goruçulmesı Mec kanlığa ıade etmıstır Ve Ataöv kürsüde ^Z ıtıraz etmistl. ı an'anelerlne göre manevi ve insapropagandası konusmalanna sahne olu \ordu Bır partınin rekırse sırf bu gerekçeyle, «genlıs Gundemme ahnan ve 1963 yılı Baskan Sırmen, bu defa da bırınî kıymetlerle techıı edemiyen bir *ozcusu, bu savfanın başka sutunlannda yer alan ve tarıf Cumhunvetın ılânının butfln •temlekette llim ve teknik bilemin Butçe kanununa bağlı A/l ışaretlı , ken evrakı yenıden ıncelemek u soru»ya gıdeceklennı bıldırmekteedılen konusmayı pervasızca yapabllivordu vurtta coşkun bır sekılde kutlan vayılmıs olması, hür ve müstakil cetvelde degı«iklık vapılma«ı hak izere Meclıs Hesaplarını Înceleme dırler Yurdun dort bir yam, nyast çıkarların tek volu halıne = Baskan Sırmen Gırıtlıoğlu'n* kındakı kanun teklıfı o gun muza Komısyonuna gondermış kararla bır memleket nlarak yasamamn teBetinlen dın ıstısmareıhjı, gencılık ve vobazhk hareket= = 57 1963 gun ve 11267 savılı vazıvla kere edılmış ve 3X100 şekhnde uv n tekrar gozden geçıren komnvon mınstı savılamazj lennın etkısı altında kapkara bır satıh o'.ma ıstıdadmda "~ verdığı cevapta maaş'ann 7244 sa Cuîanma'îina ıfıraz eden CHP Ça odenmesı volunda ov bırlığıyle da « Bngıln Mılli EjHtuni knrma bırakılırken, parlameotemnrun bu davanın dennlığıne yılı kanunun 1 madoesıne gore 'nakkale Mılletvekılı Sefık tnan ın karar aııncı olay bundan sonra yeri olan talım, terbıve dairesı oınmesi beklenırdı Hlç elmazsa Savın tnonu ve karsı ıs'en •EE 2000 ve • 35 zamlı olarak 2700 lıra tek alevhte oyuna karşı kabul o Başbakan Inonu ye ıntıkal etmış« nnn bnnan, hatti Mılli Emnnetın mek ıstenen çok kdtfl ffllia bunda bır nebze etkısı olmah ^ ^ olduğunu belırlı sure ıçınde ter jlunmustur tır fisledıklerinin kaynldıfı bır ardıve ıdı Olmadıl ^ZZ fıe hak kazananlara verılecek 1 halıne felmiştlrj» = Kemal AYDAR S ncı ve 2 ncı 100 hralarla 242 sayılı 282 !1UIT)QfGİI < Ahltk ve ananelerin gerek • • kanunun 1 ncı maddesının 4 ncü T B M M 1964 Butçe Kanun tlgi şeklide ıslahatını istıvenlerın ; bendı geregınce verılecek 3 ncu 19 Temmuz 1%3 tarıh ve 1145» taTasarısının goruşulduju gun Mılvadırgandı^ı bir devrede yaşıyo bır 100 lıranın, m«aş degıl tazmı yılı Remî Gazetede vayınlanan 282 letvekıllen ve Senatorlenn odenek ınnnla 6323 700 TL. ek »ilermde yapıldıgı ı l e n suruln yan< Oknl kfitfiphanelerınden kesinlesmeRi üzerıne Başlif uygulamanın duzeltılmesı yo ıııııııııııııııııımıııııııııııııııııııınifuıuıııııııııuııııııııııııııı Kar'anı Kerim. Pe\ rsmbenmizin kan Sirmen ilk 1W+100 liralann 6lukUnmn tah.kkukunda kanun. lunda verılen bır onerge de gece havatı gibi yflzlercf dıni esrrın son 100 llranın ödenmeaykmlık olmadıg.n, ,dd.a etm.,tı jgee vakıt kabul edılmıştır Fahır toplatılması «ihniyetinı nefTetle tel'in ediyonm» onayBu arada Mılll Eğıtım teskılâtı MİIIetvekflt Senatfir Giritlloflo, Sırmen in eevabı 0lanmış ve ertesı Bun Başbakan în ııııııııiMiııııımıııııııımııııııiiiımıııııııııııııııııııııımııııııııııııııııiH ıçınde komunıstlerın bulundufunu 176 36 CHJ». lerine yenıden harekete seçmn ve r a k k o n n n n n B s s k a n I l k * D i v a m n e a onü, Başkan Sırmen'den randevu I 21 şubat cuma gunu oğleden son1 namıyacagını açıkça oıtaya koyu bazı ısımler sıralıyarak ıfade eden 155 65 AJ». ..., itiraılarını oznn «erekçelerle açık ,n lıe »m e 1 n l j . . 1 , u . , l I almıştır thsan Ataov, kursuden ırerken v al J ier r an e n * !««»»•«". 6 24 lamış, konnnnn Baokanlık Dlvatıı ! Başbakan înonü, menfur suıkast ra Mıllet Mechsının korıdorların yordu nız A P hler tarafından alkışlanıS l"»"*™ Baskamlık Dlva olayına uğradıktan sonra Meclıse dakl teiâşlı koşuşmalardan onemll 13 6 Bır devlet adamına ozelllkle ta vordu M.P. tarafından vnıden incelenmesinı 3 TJJP Istemistir. Sırmen bn istek üzerıne nma getirmıs ancak bonnn Baş gelmış ve varım saat bu konu uze bır olayın vukua geldıgı kolavlık rıhı ve sıj ası kiMİıgı ıle memle13 39 Y.T.P vaıışraaları tç tüzüiun 60 ncı mad kanlık Divanının tam olarak top nnde Baskan Sırmen ıle goruşmuş la sezılıyordu Tam ogle uzerı Mec kete kendını adamış Inonuve va Anavasa ve ötesi lia Başkanı Fuat Sırmen ın bulun B ı i ı n ı ı ı l ı r , drsl nvarınca bntce tıveulanmasısart tur Sırmen son 100 lıraların öde duğu kattakı 12 kışılık asansor ıs pılm&k ıstenen suıka«t karMsında t M İ i t l b i r , u n rörusfllmenlnı (Cumhurbaşkanlıjı kontenjabutun sıyası partılenn go'terdık na netaretle gorevlı Mrclıs Hesap h < Turk ulusunun buyuk çoğunlukneceğı volunda Basbakana muva» 9 m n 5 t n r Vetleede 1 « karsı 12 fakat cevabı vermıstır Ancak «ra I tıab haddını aşkın bır şekılde yu len hassasıjet kamu o\u tarafın la «Evet> dedıgı 9 temmuz 1961 m dahıl) 53 34 larını tncelerae Komısyonn'na bar kan ınıp çıkıyordu Mılletvekıllen dan memnunlukla •?»» »«• * »ralann verılmesı k» jdan geçen zaman ıçınde ilk kanu A e ık 4 9 karşılanmıştı Ana\asa«ının 19 madde«ınde d u t vale etmistir kapısınm onunde kuvruk Ama kamu o%u memleket menfa bol edılmıştır. {nı bır madde eklenmesıvle bu paîki CKMP'H senatorün par tiîerlnden i«tıfade etmelerı uzebır an once Meclıs Baş atını gereklı kılan butun me«eleler çunce ınanç vıcdan v e dın hurnvetı şovle tanımlanmaktadır ranın odenmesını de sart koşmuş rlne bu haftaki sandalye duru mu yukardakı şeklı almıştır bulunduğu kata çıkabıl de sıvası partıienn hıç olnazsa lll ItlfOZI I Butçe komısjonu uvelen ıse, boy « Herkes, vıcdan ve dınl inanç Durumu goruşen Meclıs Hesapıçınde le bır kanun ılâvesının Anavasa've kanaat hurrıve*me sahıptır Dın larını Înceleme Komısvonu «T B karan eğıtım ve oğrenıırı ancak kışılerın M M uvelenmn oHpnek ve j o l nın 82 maddesının uçnncu bendı o nin 82 ncı maddesıne tamamen av dıger butun parlılere Sırmenın kendı ıstegıne ve kuçuıderın de luklannın tahakkukunda bır tatlan, T B. M M uvelerının avlık kırı olacagı ıddıa<üvla etvekıllerı ıle senatorlerın g^ r l dokanun! temsılcılerının ıstegıne bağ bık hatası olduğu anlaşılmştır ve ödeneklerıne her ne snretle o tekhfını kabul etmemıçlerdır nuşlerınde yuzlerınde memnunluk lıdır » Maruz hesaba bınaen T B M M Inrsa olsnn vapılacak z ı m ve ılâıfadesı okunuvordu Bu telaşlı koVOniVOF Ataov un ckullardakı Kur anı uvelerının odenek ve vollukları veler ancak bn zam ve ilâvrleri TIT? «U'maların ve sonunda vuzlerde Kenm ıle dıger dın kıtaplarının nın tahakkukunda naremin 1 ncı takıp eden mılletvekıllen genel «e Durum 29 Şubat vam bugun ak belıren mutluluk ıfadesının nedetoplat*ırılması ıddıasma karşı gosderecesındekı 100^100^10(1 formu çımınden snnra uvsulanır» ;erek şama kadar duzelmezse ek 100 lını bır saat «onra Turkıve radvoları terdıgı davranışa yukandakı b a lunun tatbiKinm gerektıgıne mev çesıne dav anarak bu defa da i n a ralar vanacaktır Baskan Sırme vasıtasıvle butun vurda du>urul hıs konusu ettığımız Anavdsa mad cudun ov bırlıgıjle karar venldı» vasa Komısvonuna ıbndermıştır. nın bunu bır para meselesı değıl mu«tu bıle MALİXE 'lanlann aldıklan avlıkların avar sonucuvla 10 7 1963 tarıh ve 11 sa de<ının cevap vereceeı kanı^mda mahkemesının vetkısı Anava^a k o m ' v o n u çıkmış bır Anavasa «Saat tam 11 49 da Ba'bakanhk * T C Merkez Bankasında ha lanması hakkanda kanun t e i l ı ö yılı kararını Baskanlıga sev ket' \z Bu arada Anavaanın 2 madkanun olan ve odenegı bıle bulu ıçınde Anava^ava avkırılık konu bınasından çıkmakta olan î'smet zıne bonolarının tahjrimi hakkın ™ A B desınde de Turkıve rumhurıetımıştır nan 3 ncu 100 un v erılmesını ov «u olarak ve kendı takdın ıle delnonu'>e bır sutka't vapılmak ıs nın lâık bır devıet olduğu belırda kanun tasansı * l l l e r Bankası kanununun 2 tenmıs kuriunlar Basbakana ısa tılmektedır * Muhtehf şahıslara vatan! hlz maddesının değıştınlroesı ve 3 bet etmemıştır • m»t tertıbınden maa? bağlanması., maddesıne bır fikra eklenmesuıe Olavın hemen akabınde zıhınler i Millî Eğitim Bakanı na daır kanun tekhfieri Ünlıi A . , ^ s r kanun tasarısı de bırtakım sorunlar verleşmeSe çık Ve>«el'e aıt bır te*lıı de bu j BAY1NDIRLIK Öktem'in cevabı başladı «Suıkast tesebbusu bır teç te^hfler araMnrta bu'unmaktadır sc Askeri garnızonlann fçme ye j kılât tarafından mı organize edı! * Emeklı Sandığı kanununun kullanma gulannın teırını hakkın T. B. M M üvelerinln 5Ataov un konuştna^ım dıkkatle mıstı?» bazı maddelerının değıştırılmesi daki kanuna 1 madde eklenmesı denek \ e volloklan Anavaz ı\erek daımı surette not alan Basm sozcusu Turhan Bılgm bas hakkında kanun tekhfieri ne daır kanun tasan«ı Mılli Eg tım Bakanı İDrahım Öksa geregınce oıel kanunla ta olmak uzere AP yonetıcılerinm * 54T4 savılı T C Emeklı San * litıralik kanununun muhteduıenlenmıstlr T B M. M. tem, tenkıd!eı gerçeklere d3\ar)3jolaydan duvduklan tee«suru kamu ra^j cevaplarken butun mılletved eı kanununun vunırluğe prdığl h t maddelerımu değıstırıhnesı hak nln bn devresinın kabnl ettıovuna duvurmak ıçın bıldınler kı'lerl dıkkat kesılrııştı tanhten once 2 8 1325 tanhli Askeri kında kanun tasansı ve tekhflert gı ilk kanun, bn odenek ve teksır etmelrte go'terdıklen çaba T=kaut ve Uufa kjnunu ıle Me GEÇİCİ KOMİSTONL4R volluklsrla ıleüidır. Öktem Ataov e cevab=n ozetle j olayı tel mde samım! davranısın murını Mulkıve Tekaut kanunu' * Vergı reformlarını ıncelıyeo sunları sovledı ödenejın avlık tntan hıç ' hır belırtısı olarak ortaya çıkmak vp tariılatı ıle 2 6 1930 tarıhlı ve \ergı reformu geçıcı komıayonu bır şekılde bınncı derecede« Bnşun memlekettekı «aâcı ve I ta ıdı | ]<î83 savıh A^ken ve Mulkî Tekaut 2 tasarıyı ırceleyıp bıtırmış dlkı Devlet Menmnınnn aylıMİenlarm zıtla=maları. Tıırk mıl • j Aynı ftın Millet MeclıMnin öğle | kanunu ve Mulkı Teka at kanunu I gerlen uzermde çalışınalanna değını çeçme* Anavasa hukmü letını tehlıkeh vola sunıklemekte] den sonrakı birleşımi açıldıktan ı ve tadılatı geresınce kenJılenne vam etmekte, a v n c ı gecekondular dir, Kamunızmı, her zatnan ortanın olan bn hnsusa (1) nnmaralı sonra partı gruplan adına soz alan »>ıeklı ariı nalul vazıfe malulu ' la ılgıh geç cı komlsvon da çallıiolnnda deîıl, lntfedın bıraz da re 22.11962 tanblı kannn tamilletvekıllen de menfur suıkast dJİ ve yetım maaşı bağlanmıg olmalanna devam «tmektedir ortanın lafında ararınız » rafından da uyulmnçtnr. olayını teHn ederek Basbakanayörekten geçmış olsun temennüeBihndiğı mere bınnei deA P U Stlerean «Bu »utkact Wr tartlptln dedi G«ı«tel*r İmam Hatip okulları rınl dile getirdiler recede memnrnn maası 2000 YAZISIZ SENATO'd» lır» ıken gonradan vapılan tehlikeli >olda ıkl zamla bn mıktar 2700 lıAradan geçen 3 gün, olayın gerava çıkanlmıştır. Ancak « Memlekettekı 26 fraam Hanif vankılannı azaltmış ancak tip Okulnnun durumn «7in de bn memnrlara ber terfi vıi Cumhurıvet Senatosu u v e l e n bır lında 100 er lıradan 200 üra a n n etmedıgınız bır haldedır leşim olmadıgı ıçın duvgulannı ya kadar ek ödenek, avnca Ogrentıler, çesıttı. maki>atlı telSenatoda dıle getırememışlerdı • Babacım . Babacım.. Bufon bır arkadan sordn: ÖGUVTLECEK BAŞKA SOD olarak da 100 Iıralık hır kınlerle vetıstırılmektedır Bu taÇarsamba çunu partı gruplan a «t'stad.. Sen ıyı bılırsın dıye tam 40 kurnş kazandım. Okola tazmınat verılmektedır Bn ŞEY OLMAYINCA alıvetler tle\am ettıçı takdıroe hu fiına vapılan konuçmalardai once sana sornvornm. Sence eskı za gıderken de, dönerken de otodarnma göre T B M M ü okullardan vetısenler vataıı i(,ın A. P Ordn mılletvekılı Sâdı kursuve gelen 27 Mavıeçılardpn Ta man havdntlan mı daba teblı bdse binmedim arkasından kosyelerının avlık Sdeneklerının Pehlıvanlı, gunahı, anlatanın trhlıkelı olacaMardır Bır i} ^lart bıt Seratör O^man Kok«al'ın olavı keliydı, yoksa sımdıkı kadınlar tnm, 40 korns kâr ettlm..» brut 3000 lıravı asmaması eeboynnna • «benı» dıyormns «arbır Knhılav olavı olahı'ır a n a r« tel'm etmesı vamnda «T'irkıvevı mı?» Mılletvekıli ( ) oflnna bir tist Goksel \rsoy'a benzetıyorrekmektedır. kı<nnden daha şıddeth bastırılmik mutlaka Ataturkçuler ve 27 Mayı Esat Mahmut koridoru çınla tokat atar: lar», O, bundan büyutc bır ösuretıvle » «a bağlı olanlar idare edecektır» odeneklenn en çok üç av tan kabkabasını attı: «l'lan adam olamıvaeaksm E vünç pavı çıkanyor, ama be • Lrzıncan Şeker Ilkokulu 5 sı kesın pek sevdığ', tarıht Cevat şeklmdp konu"=ma«ı tum «enatorîer lığı önceden ndenebılır ier dolmuşnn arkasından kosav men ardından da ekhvormns. «Tabıi kadınlar» dedi . «Eskı nıf ojrencılennden A^lıhatı Öz Dursunoğlu (CHP Erzurum) ıçın «Şu Atadv'ü, iyi tarafından tasvıple kar«ılandı Zı Memnrların avlıklarına baydntlar va canını, va m^lını dın, 100 kurus kâr edecektin...» < Ben, Goksel e benzemıyodemır'ın babasına vazdıgi mek bır fıkra dola^ıvor kondorda ra bundan ancak >ara«ı olanlar herhangi bır zaro yapılacak derlerdı. Şımdıkı kadınlar ı'ıı • tanımak gerekir» EL INSAF m m kardeşım, Goksel Arsoy, tuptan gocunabilirdı Bız de duvuralım sını bırden Utıyorlar!.» olnrsa, T. B M M uvelerının Ankara ve îstanbulda Sıkıyo bana benııyor.» «Babacıtım. Dun Ismet PaşaKondorda belkı kırkıncı çaKok«al fnonu've geçmış ol?un konn«maları «.ıra>ınaa bn artıstan o donem ıçınde netıaıın ıkı ay daha uratılmosı Goksel de kımmıs, vam" Pebta knrsnn sıkıldıfını, fakat 81 ymı gıtlama usulu fle içen DurE \ CIMRI MILLETVEtemennısmı ıfade ettıkten sonra bazı kısılen sacladı egtr elırde vararlanamıvaeakları aneak raeselesı goruşulurken soz alan Iivanlının şohreti, mületvekilı mrdıîırıı duvduk Olava çok d sunoğlu, bır arahk ağrıHrdan şovle devam ettı delıl varsa namnslu bır ın^an o U KILINE DAIR bir sonraki seçımden sonra tnonu, konusması sırasında bır doknnnlmaxlı$ına «tıı^nıp PTT /uldıık Ne ıvi kı o ölmedı Ba sıkâvet edıyor ve «Hele şu «ağ rak. bunları fcmııı>et maU?mUrı çeien mılletvekıllerı vp sena Bızı, vam Parlâmento raaba ıkı kere «taşı gedığme kovan» meravnına tokat atması l e b e «Menfur olavın bınnci cephesı bacıjım sızden bır rıcam \ar, bacağımdakı ağrıva hıç davana na vermelıdır Aksı halUe hır raııf bırlerını korıdordan uzaklaştır • cumleıer sarfettı Konu=ma bıt Inonu ıle ıkıncı cephesı ıse rejımle törlerin artıstan ıstıfade edebıvle Gökselden kat be kat faıhenını adıma Ismet Inonü'ye mıyorum» dıvor «Acaba sebe terı olarak kalaraktır Su Ataov u dılar ya, sanki orada donen bı tıkten sonra ba7i uveler sataş ladır. ılgılıdır Mutecavnz Ataturk ılkebıleceklerı Anavasada huU «seemıs olsun» de bi nedır?» ıvı tanımak eerekır Bu adjnı kâyelerı duvmıvacajımızı zaulen ıle 27 Mavıs ılkelermın terae ma olduğunu ıddıa edıp soz ıs me ha$Ianm)<itır Bövlece 1 dumushane CHP mılletvekıli Yanındakı arkadası da «Nenedenlere vanıldıklarını belirtrn tedıler Bu arada Bajan Saadet Makvrvelıst 7ihnnetı tatbık pimr AÇIK TEŞEKKUR. lını vıkmak ıçın teşehbu«e geçmı« B M M uvelerının kendı o(Nurettın Ozdemır kızından ge den olacak »ayın Dursunoglu> çf calısmaktadır Fakat sunu n j bır «dclıl» daha Orada olnp bı tır Reiımın temel felsefesı sovle1" iubat 1964 gecesı saat 23 15 Evren de (CKMP) parmağını dfneklerıne dolavlı bır zam len mektubn okudnktan »onra dıyor «Yaslılıktan bunlar » bılmel'dır kı hu vol onu ve cınun tenlerl artık mılletvekılı ve se kaîdırmıitı dır Yazı ve tura ıçın paravı hava Baskan Sırmen te Mıllet Meclısı korıdorunda \ apmalan onlenmektedır. «ııe ıyı kı o Rlmedı» cıımlesını eıbılerı fcna haldp verp vnrıca'^ Gonlu, kafası genç clan Dur n s t i r dostlarımız bıze duvurn va atınız Yazı da gelse tura da mıkrofora eğılıp Saadet Evrene sılle yumruk bırbınne gırışen 2 Y O L U J K I \R trUrar rtli blr kaç kere ve r* sunoğlu kızıyor: tır Ben Tıîrknere «erıatı çetırecek vorlar. Iste bır tanesı gelse Turkıyevı muhakkak 27 Ma sordu r"HP lı mılletvekılmın haberını zunden hır damla ffAıyaşı nıekT B M M uveleri avnca zıhnıv*te k.ırsıvını.» «Saçma Sol bacağm da ay Çok eskıdenberı vıs ve Ataturk ılkelerıne bağlı omılletvekıli • Saadet Hanım "ÜZ <i° mı <a bızlere anınna jetıştıren mıltuha ındı volluk adı altında bır tazmı nı yasta o ned»n aör'mıyorî» lanlar ıHare edecektır Pnra ha\ a le'vekillenne leşekkur eder, yeolan vam mesleğı «mılletvp^,! öktem'm k nu^mssı s.M'ında A. taçıİTigını ıdHıa ednorsunu?' nat alırlar Yolluklar da o d=ı kalır^a Turknenın kade>i"<» 27 lıgi olan ve bn arada vıllar vılı nı haoe'lerını beklerız P liler otuıduklan ved^n bağıYERINDE BIR SORÜ .. ERBABI BtLtR ! Bız başkanhk Iıvanı o'a'ak /el kannnla duıenletıır v e Ma* ı% ve Ataturk ı!k»»!eme kar=ı nr arkan Aiava«an;n tem°l ılkeMeclısm en Hevamlı ve en vasRomanlan bır 7amanlar genç en yakın arkariasins dahı hır lnonu'nun «ıze «;af^s*i£i'îi ?< n Kondnra >oku mıv^n ga hıc bır «pkılde ndeneçın va olanlar hukmedccktır » ) a. ee netmıtor \ e bu bakımdan s o ı sınm savunuru«u Mıllı E3 tım lerln elinden dösmiven E«at çar ıimarlamiTan ( iı uyelen araçında bulunmakla retecıler ddına ntını asamaz Ynllukların uç 27 MTVI« trlolab'rün orem'ı «ın? Bakanı dıSer aVli'c'ım ç n h ı rril; Ha haklı bır şohreti olan her Mahmot Karaknri'a kondorda ce oğla 8eviner?k b vermıvoruz » FtKRET OTT^M c e !*vlıfcı 'îa nnredpn alınabılır !3r rtdart Knk«a' hu konu ma l ıle letvekıllen tırafında" ••nrrpkfpn Turkiyecın kaderi ıle kumar oynaaikışlanıjordu. 100 lira için Başkanla Milletvekilleri çekişiyor Anlaşmazlığın hikoyesi ve gensoruya gitme ihtlmoli Poriresi Ihsan Ataöv IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMl = Anlaşmazlıgın başlangıcı f§ Başkoniıgın cevabı ÎU, lllafH Konu Millet Meclisinde Sandatyalarm partilere göre dağuhşt Türkiyenin kaderi ile kumar oynarmmaz nr nmMln Komsyon kararı Komisyonlarda neler oozlugu Mülelvekifi ödeneği "Ne iyi hi o ötmedi,, I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog