Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CTTMHTJ11ÎYET 29 Şubat 1964 TURKLER, MUSLUMANLAR ife OTEKILER YAZAN : Voltaİre Derleyen: Osman Yensenl Uç harf Keşişlerin zoru ÇMmhurîyet A * ve adr«ai mahfuı bir okuyacumuz yazıyor: Şışli ka^asına beş dakika mesafede bir temt, yürekl«r acıu bir ıemt vardır. OK MEYDANI Bugun içın âdeta bolluğa uframif ucra bır A . nadolu kasabasını andırmaktadır îstanbul gıbı Turkıy». nın gozbebegi 2,5 milyonluk bir şehir içinde ama, tanki tamamen başıboş bîr yer burası. Belediy» Zabıtası bir muddet evvel bır tatil günun den ıstifade edıp kurulan 40 gecekonduyu yıktı. Niçin g e . lip Maçka sırtlarında veya Etılerde boyle bır şey» tejebbus etmıyor bu insanlar. Çünkü her türlü kanun T * nlza. mın yanında Ok meydanı tamamen müsamahalar silıilesi ile meydana gelmiştir. ^Okurlardan Kur'an ve özeUihleti Knr'an, bütun Kuzey Afrakayı, duk. üysa Kur"anda bunların hıçI sure'.erıni okumaktı. Orada | u t sırf ınldm etmek Içln, zararlan • Mıırı, Surıyeyı, Kuçuk Asyayı, bın yoktur. Kaşışlenmızın asıl zo mırlere rastianır: n t olarak tutmayın. Zorla kadınlaHazer uenızıru ve Karadenızı sa ru, Musluman oian Turklerie ıdi • Hoşunaza giden kadınlardan fki, rın miragına konmak helâl değilran UıKelerı. Huıdıstam, îranı, Ta Istanouiun fa;jh>rıne başka turlu , üç \ eya dort kadını nikâhla »lın, dir. K e u verdijiniı mlhrin klraaı tarıstanın bujuk bır kesımını, Trak karşı konulaanavınca, onlar aleyhı ama bunların arasında eşit mua nı knrtarmak için baskı yapmanıı ja, Makedonva ve Bosnayı sıkı ne suru suru kıtaplar yazıp dur mele yapamamaktan korkarsanıı da helâl değildir. Meger ki, aranıhuiumlerıyle baglıyan bır kılaptır. dular. Sayıca Yenıçerılerden ustun bir ı e \ c e ile yetinmenls doğrn TOI »J bozacak açık kötülükler Irtikip ç Bu azametlı gemş topraklarda bır olan yazarlaramız, kadınlan partı dd a n Ii dh i sapmaraanıı Için dah» nygnn etmiş olranlar. teK Musluman yoktur kı, bızım lerıne kazanma>a uğraştılar Gu • bırakıp yerine Sayet kutsal kıtaplarımızı okumakla şe ya. Muhammıed, kadınlan akılh dur. Iyı kadınlar ltaatli olnr. ba$ka karıkarımzı iıtiyorsanız, bi • almak Allah onların haklarını re( duymuş olsun; buna karşılık, yaratıklardan savmazmış ;Kur'anın rursa, onlar da kocaları nasıl ko yanların r i n ci karınıza rükler dolusa mlhir aramızdakı eaıpîerden pek azı, hukumlerıne ^ore hepsı kole imış ' da olmadıği zaman iffetlerinl ko de vermiş olsanız, lçinden bir şey Kjr'anm ne cldugunu bıhr Ger Bu dunyada hıç bır varlıklan ol rurlar. Onlarla iyi re ffiıel geçi almarınız. Bovanan kadınlan jeleçek bılgınlerımızın ınceleme'erıne madığı gıbı cennette de yerlerı j in. Karı ile koeanın arannın a neje »öre nafakalandınnak gtrt n a\k.n olarak bu knnuda ed:nebılk çılmamndan endiılenirseniz erkek klr. d'iımız fıkırler yanhş ve gulunç yokmuş Baştanbaja ysian olan butun bun tarafından bir hakera, kadın taraKadınlan bosar, onlar da müdtur lara kuvvetlt manıltnıjtır. Halbu 'ından da bir hakrra koynn. d«tlertni (amaraUrsa, arslannd» Kur'arun ılk sa"ırları şovledır' kı, bu ınanrı drğ:;tırmenın tek çaKadmlara verdifiniz bir şe gflzellikle nılaşırlarsa, koealarına «Şukıir âlemlerin Rabbı olan Kuranın ikınci ve dordüncu yi feri almak helâl deJildir.Onları Tarmalanna encel olmaf»^ Allaha; acıması \ e rabmeti çok; Gdrülüyor ki, kadınlara k»rjı din (kjvamet) gunünün sahibt; unıldığı (tbi tert davraomamıştır. (Rabbımız) yalnız sana kalluk eOnun hımtiyan olarak htr tbyladerız ve ancak senden yardım d i diğini haklı göıtermejt kalkışacak leriz; bızı dojru yola yönelt; nide^iliz. Ancak. Allahın birliği metlendjrdiklerinin (idrak ve fizerine kurduğu doktrin aleyhıne Imân sahıplerı) »oluna; gszaba d« bir sey «oylenemeı. Bütün do(ilâhi efke) ugramamı$ olanlann guyu hükmü altına almcsını kılıdoğru yolunaj» emdsn zıvade 122. ıdrenin ?u sözleri yetmıjfir: Yürekler acısı bir semümiz plânlı bir lekılde, nızamlara uygun olarak şehrı genişleteiım. Yoksa yorganını alıp buraya gelerek zamanla bir saltanat kuranlann keyfıne gore değıl. Okmeydanında bu gıdışe bır »on v«rilmelidir. Cıvarda te»vık edicl mahıyette inşaat malzemeıi imalini hatti satışını kaldırahm. Ayrıca adım başı rastlanan e n . kazlara keza yer vermiyelım. Beledıye Zabıtası Okmeydanında tam faaliyet göstermelidir. Sayın Belediye Reıjini bu semtte dolaşmaya dâvet ediyorum. Ben buna, cemiyet nizamlarını sosyal hak v e vazıfelerı hjçe sayan bir kıt. îenin demokrasıyi dejener» etmesi diyorum.» Bu bölge çöplerin dokülduğü sahanın etrafındakı 1 ki. lometrehk bir aahayı Şehremini, Gureba Hastane.i, Edırnekapı, Sağmlacılar, Topkapı Sanayt mıntakaaını içi. ne aimakta re takrıben 300.000 kışılik bir nüıusu tehlikeye aokmaktadır. Kış ayl a n içinde bulunduğumuz için daha karasinek istilâsı baslaroamıstır. Fakat önü. müzdeki ilkbahardan itib»ren bu bölge ve civarı tamamen karasinek istilasına uğnyacak v e zaten ya^ama sartl a n zor v e sıhhl ımkânlan az olan Sağmalcılar bölgesi için buyük bir tehlıkıe meydana getirecektir. Ulubatlı Hasan'ın tttanbul'un fethinde sehre girdigi nok tanın 50 metre ilerisinin »ehır çöplüğü olarak tahsisi. nin nasîl ve ne için yapıldığını formak herhalde yerindedir «anınz. Alakalı zevatın Belediy» Sarayı'na 5 dakika mesafedaki bu yeni çöplüğü tetkik e t . meleri hiç süphesiz bütün Ijtanbul'un sıhhati ve huzuru içm faydah olacaktır. da 90 lıra gotürü maıraf olarak vergı matrahından indırılıyor v e bu suretle memur, ışçı, mustahdem olan vergı mukelleflennin ayda 520 lıra arasında daha az vergı ödemelerı temın edilıyordu. Ancak bu indırım nispetlerı 1963 lonuna kadar yarı miktan i l e uygulanacak v e 1964 basından ıtibaren de tam olarak tatbık edilecekti. H4len yarı mıktarı i l e uygulanmaktâ olan bu indırimın tam olarak uygulanrassı mahyenın aldığı bır kararla 1966 yılı başına bırakıldı. Bu suretle hızmet erbabının ödediğı gehr vergiîinde ayda 510 hra ijtızada etmeleri çok gorüldü. Bu nattl maliyt tstkilatıdır ki bir taraitan vergi kaçıranlara mani olamaz, diğer taraftan sabit v e dar gelirll bir zümreye ayda 510 lirayı çok gdrür. Maliye Bakamnın ıosyal adalet anlayısı bu mu j üç harf man orkestrası 20 00 Şarkılar 10 53 Açılıs 1100 Şarkıl«r: 17 00 Kısa haberler 17 02 Cocuk 20 ?0 Edlth Oleşenden plvano Ile Zekl Müren 1 1 » Plâk dolabm «aati 18 00 Spor «ayfası 18 10 7.30 Açılıı Kı*a haberler Ha h^flf melodller 20 30 Charle» dan 11 40 TurkülerMuzaffer Küçılk llânlar 18 15 Reklâm flf müzık 8 00 Haberler 8 15 Aznavnur sovlüvor 20 45 ŞarkıAk?ün 12 00 Kapanı?. programlan 19 00 Haberler Ovun havalan 8 30 Salon orkes lar 21 D Dl«kotekten «eçmeler O 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan tralan 9 00 t«t Bİ. Kon«. Halk A NKAR A 21 40 Şarkılar 22 00 BeklâmI mek en buyük ılkfdır. Butun y o fnce 19 55 Orhan Sezener orke* M Top 0 30 Küçuk konser lar geçıdl 22 30 Haflf müzlk tra=ı 20 10 Erkekler toplulugu nımculann kanaatınce Kur'anın «27 Açılıç 130 Günaydm »a10 00 KiFa hsberler Kapanıs Î2 45 Haberlcr 22 55 Haflf mOtore«ı ?u »ozlerle oretlenebılir: yın dlnleylcller 7J0 Sabah mü 10 40 Mlkrofon 13 20 55 Küçuk 12 0 Açılış Kısa haberlrr Sa rik ?T00 GünHmüzün plSklan O zlğl 7 45 Ovun havalan 8 00 llânlsr 21 00 Kısa haberler • Sizı kovanlara vaklasınız; «izlon irk<>«traları 12 30 Şarkılar 21 10 Grre müzlğl 24 00 Kısa Haberler 8 10 Slzln İçin çalıyo 21 02 Şarkılar 21 20 16 goru ' den Kapanlara veriniz. sizi aşaj^ı12 S0 Hafıf müzik 13 00 Haber hahfrlpr Knpanı» 21 50 Şarkılar 22 10 Ollmp daruz 8 30 Bu »abahın şarkılan latanlara bajıslavınıı; herkrse i J ler !3 10 5arkılar n 30 KUçOk { tSTAVBUI İL R4DTOSÜ gırrian mUzlk 22 4ü Haberler 9 00 Kapanıs o"k»>5tr» 13 "15 S»ı «çrleıi yilik rdiniz; bilfigizlerle tartışma !! 22 55 Dan«! Dan?! Dan»! Î4 00 17 5? Açıhs 18 00 Dan«a çafn 1157 Açıhs 12 00 Kna h«b«r. 14 00 Haflf müztk 14 15 HaftaKapanı^ yınız.» 18 "0 Prr zaman «evlten pîâkler 12 02 Vletor Young ve yaylı nın prneramlan 14 30 Gokçen 4VK1IH tL RADVOSU lar 1^00 Salnn nrkestralan lip çalgılsr orkestrası 12 35 KOçuk Hepsınden zn ade, ınsan aklının Kavnatan ve gitarlsrı 14 45 Tür16^7 Ac:lı? 17 00 Dan'lı çav rtut riakıka 19 30 Aksam müzljfl Uânlar 12 40 Şarkılar 13 00 erebılecejı bır çekılde, muammasız kulfr 15 05 Kı«a haberlrr 2(1 (X) Plaklar ara«mda 20 30 Haberler 13 10 Fats Domlno'dan 1F 00 tki knnçcrto 19 00 Haflf 15 10 Şarkılar 15 30 Galata«a»J gızlısız olarak ortaya koydujh ' mü7tk ıo .70 Radvn İle Inrtllzce Or>prrt mplodıleri 21 00 Cumar«evllen melodller 13 30 Kadmlar r»v Brvkoz maçı l«J0 C<""uk«bir Allah» fıkrıdır ki, tS Afrıka 10 4^ tngılizre knnuşan ülkelerte«l kon=f7İ 2210 Caz dtlnyatoplulugu 13 55 Kayıp aranıror ların «a»tı 17 30 Mnl AHır fasıl den müzık 20 00 Müzlk severzencılerıne ve Hınt Okyanusunda' Bu joılerın arapça sovlendıjı zaFindan 23 0O Tatll gece«lnde 14 00 Reklim programlan 14 45 toplu'ugu 17 57 Kısa llânlar lprle haşbif» 21 00 Brnadway>.ta adalılara varıncav» kadıır mili dans 24 00 Kapanif m*n tesln çok daha iazla oluvorTurküler 15 00 Milîlk deıxJ«i în 00 RPktHmlsr «eçıdl 19 00 den hir mu«lcal 21 40 Dant 'ybnlsr<a ıanana yasalarını kabul et ( tSTAVBUL POlt» R4DVOSO mus Gerçekten, »ugune kadar bu ı 18 00 Şarkılar 16 20 öz dlUmlz H»bt»rler GUnltlk oUvlar 19 30 22 00 Haflf müzik tlrebiHi. Hcpsl Almanca gSyigyoT 22 30 Dana müzlğl 23 00 Kapanı» dılde yazılnuj kıtapların rn zarifi fKııa dalpa 47 43 m 1 1145 flhan Te>, P n ç l l k »a»tı ve en yucesmın Kur'an oldujfu o Kur'anın ust tarafı, vahıler ha navlanmıçtır. Bu bır nevı vpzın'ı ber vermelerden ıbarettır. Fakat kafıvelı nejırdır ki, ıçınde altı bın ' » » ••» •••• » • • • •• • • • • • « • •• » »• « » » •• • • • » • • • • • •• çevre?ıne aldığı kabıieler ıçın ganr^ra vardır. Hıcbır çaır, eserı ve yet guzel yasaları vardır. Ve bu kısılığı ıle bu kadar juksek rağbet vasalar hıcbır zaman. hıçbır v»c kazsnrcış değıldır. hııe değı«medıeı ve hafıflemedıfiı j halde. onlara harfı harfıne uyulLÂLE 443595 «Fıravun Kadını». LÜKS 430380 • «Bucur». j maktadır. LEVENT «i?arkın Sıcak Geceleri». VoKaire'in Komedl Fransez delıi mermer heykelinden Bız ona sayısız yaveler kondurTARIN: Knreyşilerin dedikodnsn RÜTA 448439 • «Twıst Salgını». J S A R A Î .Pekınrie 55 Gun» • • SfTE 4777S2 «P^kınde 55 Gün». J FATtH 220171 Pazartesi gunleri tatıl. Her ŞAN 4W792 «Rucur» T Şoray, T. Hakan • • gun 21 de. Pazar 15 30 da «Yedıncı Kopek., TAN 480740 «Enayıler K ı r a l ı P o l i l » . • Çarçamba 14 30 da, Pazar 11 de «Çocuk TıHer eb'arta vuzde 99 safiyrtte Bakır, Levha, Bakır LamaÎ.MELEK «Çılsın fhtjras» 4 jatrosu». lan ve 6 Irktan 26 lığa kadar inşaat demırlenni. 4 koşe demır, TEVt AR «Edepsız, Şehvet Kadmı». • KAUIKOT 3RH682 Persemb» uunleri tatll lama demırlerini Ramazanoğulları, Bakır ve Demır FabrıkasınT.TAKSİM «Tığ Gibi Delıkanlı». £ Her Eun »aat 21 de. Cunurtfii Pazar 15J0 dan temin edebJırsiniz. TTLDIZ 476342 • 1 «Şevtan Bunun Nere • •i««aH ria «Çın • Çın» sınde». 2 «Ask Tomureuklan». î Telefon: 44 39 31 49 55 2« StTB 47»W47 Pszarteıri günlerl tatil Her ALEMDAR .Şevtan Bunun Neresinde». <> Reldâmcılık T34 2192 fffın «aaf 21 de .Ah Baba, Vah Baba. İstanhul fehrmın MccadıyekoyTaky.'mGalatasarayTopATSU (K.Gümrük) «Maceralar Kırah». • 4421S7 Pazar Pazartest. ÇarhaneKarakoyEmınonüSırkecı Bevazıt Aksaray Yerukapı BULV^R «T18 Gihi Delıkanlı». X Cuma saat 21 de. Pazar 15 30 da «Altı arasında 11 Klm. 755 m tulunda olmak uzere bır metrepoliten KULÜP 227183 • «Bücür». • Almanca lisanına vâkıl 1 Para karş'lıp tallh ve te«aKısı Yazarmı Arıvor». Salı Perçembe, Cuhattuıın inşası Belediyemizce programa alınmıştır. MARMAR\ «Pekınde 55 Gün». f düf ovunl^rı ojnamak lsti>enlerl ba«aat 21 d? «Carmen» Operası Bu hattın lâstik tekerleklı vagonların ışletılmesi esasına MELEK fEyup) 1 «Tıg Gibi Delikanh», « rındıran >er 2 Bır kadın adı. Cuma eıinlert 'atıl Het ffuu 2 «•Küçük Beyin Kısmeti». • göre evvelce temın edılmis bir inşaat projesı mevcut ise d?ı üzerinden atisnıhp geçümesl gere«aat 21 de '"azar l"i?f> da «tsvancılar». ker ver 3 Bursa »ehrımlztiekl hlr RENK 211525 «Arka Sokak». % Beledıyemiz bu proje ile bağlı değildir. alınaeaktır. TENt K O M î n t 440409 Salı tatil Di5er eecamlın adı 4 Kolayca parlayıp ŞIK 223542 «Tı? Gibi Delikanh». • Bu işlerle ilgilenecek yerli ve vabancı firmalar, bunun dıHâl tercfimesi »e fotoğraf eklenerek yan ile reler 21 de «Tppodor înme». Per«embe. Cuma, hlridetlpnen klşl, lkl çey araoındskl TE.VÎ 225892 . «Çılffin Ihtiras». f suıda başka projelere da\anan tekhflerde bulunabıleceklerdır. h^n7PTrPZlıkten çıkan a>r'Iık 5 Cı:marte«i. PaTart»'! 17 de »Gülni'hal» (PaYEM (B.Koy) «Bücür». Z Ancak, fırmaların ileri surecekleri teknık ve malî şartlarla Tjhîa k^nape. bir takı * Annonln î rar 11 de. ÇaT«ambs 14 30 da: Cocuk TemsilKADIKÖY • " • kız karrieii haflf ru7gâr 7 Dngurr • sağbyacakları kredı mıktarını 1/6 1964 eunu saat 17 y e kadar leri). OPERA 360821 «Tığ Gifci Delikanh». 2 j Atlantik Han Fındıklı adresine mur«caat edllmesi rica olunur. uzmanı. kom?u bir de^ l***ln halkın' BaşkanhSımıza bıldırmelerı ılân olunur AR<5AIMY ItflcTH OP1TRA TVSTO • 8nar« REKS 360112 • «Pekinde 55 Gün» A Gardner • dan 8 Aldatmaca ovunu Içli kulhâneılık: 8774/2212 21 İS Pdzar+esi hanç. her eee«. cumartesl. 9 Sovadı «Elretc ÖZEN 369994 . «Marko Polo» ( t ) • (Basm 2509'2198ı Unılan kpmlk pazar v e carsamba 16İS te matirede «Geolan bır sar.atçımız. n m ptrafmda StTRETTA 360682 «Sisli Geceler». «> i T a l Çöpcatan» hasıl olan çenıber. STTNAR « E g r a r e n g i z M a s k e l i S ü v a r i » i YÜK«iRin*N AŞAGIYA: ARENA 44R418 • 440^04 Stıh hariç her eün KÜLÜP (B.Beyi) «Bücür». X 1 nYavla çal'nan bir muslkl flleY»zan H. Ca«tUl<m 18 ve 21 15 te «Pezar v e Kleopatra. (Cumartınln üzerine gerllmls raden Iplik te«i. paza' matine 15 30 dal. ksrçılığı karm» bır «oz 2 Gelecek AZAK tm*H (rîaTHnfeT OTMBJ • G«nul ülİçin kilbdekl te«elll kavnagı. uzunM TVrtulug'n Pararte») tatil. Curna »uare, luk blçüleri (PSW uıul çofaH) 3 Cumart»"H v e Pazpr matine v e «uare: «tpekEcdattm kalan servetl har vurup I çi Merhum» D ; ger gereler: «Muhteşern Serharman •ai.'uran kl»I (karma »ozl 4 (Annetı \e kerimesl» karşılığı seri» Oevlet I i y a t r o l a n lkl soz yabancı S Kabul etmeylp BT7LVAR Î14R92 P»z«rte«l dıstnd» ht>T eeBÜTÜK TtYATRO 113833 • Suare 20.30 Salı gert çevlrme c« 21 İS te (Ç»rsamba CTimtrtesl Dazar raa1234S6789 tatıl. Pa2artesı ve Cuma suare • ö p Benı hareketL başHne 1«15 te> «TCart Horoz» Kate; Çarşatnba «uare ve Pa?aT matın» « M kan 6 Bir OORMTTN «49TSB Suar« T1JB Hattn«! C»*e ö y l e Geüyorsa öyledır» Persembe VP Cugöre^ lcr« 7 martetl. PataT 15 te. P*Mrte*l tatil «S*hSne Büvtlk kıtalar» a r t e s i gecelen • «Yenufa» operası Pa?ar dan bıri kanun suare «Uyuyan Guzel» Balesı. • GBNAR 493109 • Ç a « a m b a hariç, tuare 21.18 8 «Aman o K t Ç Ü R ItTATKI» illlift Suare «ıjc. fa • te fCurnsrteji •• Pszar mtrin» İS t e ) : kadar ecclkmetartesi tatil pazar matine 15 t e : »lopurlu» mlş durumda» «Dflsman Çicek G8ndermez» Saat 18 de ! anlamma lkl ODA TtTATROStl 111189 • Saat 1» de Pa • «Hsvvanat Bahçesi» v e »Cephede Piknik» soz 9 Ba; D t n r i b u n ı zartetj tatll «Dogum Gıinfî» GRTJP g (GenArMai Çar?amba 18 v e 21 15 lıca ırdalanmız nalladUmt* fokll TTES\ SAIINE 117240 S j a r e 2030. Pazartesi t e : «Denîze Giden Atlıisr» v e tCarrar An»!) dan blrt. Hırl*tlyan tapımğı tafıl pazaT mattne İS te «Pıfrnıven Ru /»«!'• mn Silâhlan». CÇÜNCü TtrATRO 117240 Suare 20 3ü tSTANBrrt 445T?8 Snar» « J 8 . Matlne; trotna'yı takıp eden Herieourt, geeeyi Odaya tırer firmeı Hericoart, aynada Ve birden genç kadını kollanna a l * . Pazartesi tatil Pazar maiine 15 te «LlHom. Çarsamba, C erfesi, Pazar 15 t»! «Meşedt ve onunla geçirmefı düsunüyordn. Onu en mü dudaklarına baktı. O kadsr önemli bir sey O, yine knrtulmağa çalıştı: «Vali bey vap• Oxri Tivstrolsf Sâdık Zerceleri. Her ırfln 1815 t e Mflnir pssır «ekilde ancak böyle müdafaa edebı değildı. Bıraı sn ile yıkaa» belki de bır sr\i roayın . » Fakat bn sözleri Syle tatlı bir seMKYUAN SAHNKS! m2«t0 . C i n ı m b ı »aÖ7knl TopluIuSu »General ÇBpçatsn» (ırdı. Acaba çenç Kadın, onun hakkında ne kalmıyacaktı Genç kadına döndu ve: Em kilde «öylövordu ki .. Bana vali bey detil Her gece 21 15 tp «Mavi Devnve» Saiı KARACA 448RB8 Rusrelerde v» pnzar madüsunuvordu? Ne düşunecek, onu herhalde ma benımle bu şekilde me?sul olmanızs te menize lüıum yok Karkmayın eiddiyetimi Perşembe, Cums 1R15 te • «V«w York'fs Bır tine 15 t e MuammeT Karaea! «Lâhmaeun vazifesının chemmıyetıne göre kıymetlendı sckkiir ederım. dedi. Evıni» ne kadar rüzel. muhafaza edeceğım » Hericoart, Anton'un Pazar», Cumartesı Pazar, P»zarte«i İS 15 te : Cumhurivetl» ııvordu. Çıinku her şeve rağmen ona valı Ürmın (arkına varmamiftım Ne zamandan benüz bir haft» evvel öldürüldüjünü hatır l * tTFAİlfE: Beyoglu: 44 46 44 «Sı! Bajfan» SAAT 6 OTTTNLARI • Tevhid Bflfe Toplnlnhey.. dıvordu. Halbukı Herıconrt un da bn beri burada otnrnjorsnnuz? ladı. Belki de ba kadın ona sevmişti . •; tstanbul: 2142 22 Kadıköy : t n • «Şaskın Komi«er». Her f ö n 18 de, paHALREVÎ CiyTlN(nU.ARI Çar«aınba cı> «iurü dertleri vatdı. (Arka«ı var) 36(18 72 Üskudar: 38 09 45 7artesi 18 v e 21 30 da. martesi pazaı Î1 0T de 1 «Evır îcl» » Bakırkoy: 7164 66 Adalar : KKVT OTTNfTrLARl 449738 Her efin 18 rte «Btr Evlentne» 51 60 81 Istınye: 63 60 20 • Pazartegi 18 v e 21.15 te. Çtrşamb» tatil fGüANKARA TÎTATROSr J24M1 Sa); ta'ıl •* POLİS İMDAT: îstanbul 27 4500 lerek Girin». Salı v e Cuma 15 t e : »Kalbin Pazartesi, Çarşamba 18 15 ve 2115 te Pa7ar Beyoglu: 27 45 01 Anadolu Sesi» v e «Halkın G5zö». 15.30 ve 2115 te «ölu Canlar» Dığer guiler Yakası: 27 45U2 Sıhhİ tmdat: Kt^CtTK 8AHNB rOfllri» Sflrar! • Ençln 18 v e 21.15 t e : «Gizli Ordu». ; Beyoğlu : 44 49 98 Fatıh: 21 15 95 Cezr»r> 495552 P«7srteıi tatil Suar» TI 15 . Üsküdar: 36 05 36 Cuma, Cumarfesi. Pazsr 17 de matine: «Bülj * T R K N : Demıryollan: 36 04 78 bülün Sesi». (Havdarpaşa) 22 30 79 (Slrkecl) ORALOftLÜ 494935 Parartesl tatil Her ee* IIÇAR : T H Y (Termlnal) • ce saat 21 15 te (Matıno Çarsamba İR ve Cu44 12 46 Hava Alanı: 73 82 40 marte^i Pazar 1^ feV «Keresteci TevfiV Bey» , * V A F I ' I I : Denızroüan 49 1808 \LEMDAR 154136 • .Yann Ruımdır» ', Nöbelçı M • 44 02 07 Sehır Hat ları A*4?K 44 4?S9 AVKARA 123432 .Âsı Gpnclık. * BELEDtYE: Za»ı ta • 22 42 79 R(*Tf'K 124(175 «ölnı°ven A=k» M»/arIıklar 1? Ü\ f>3 Saglık • ATLAS 44HS3.) . «Arka Sokik» K Haywaırt tslerı 22()B3"> İNOt 1219a« «Yann Bı/ımrtır» • E M E K A4S4"<> . , K ı ı k r e v e n Fare» * "«l LAR: 44 bi !fi (Ârı/a HU\\K J2fl',5(l «ı\«ka t)avet. • Z tSCA ~ 4R1İO, r T l '!' V K L İ 1321S3 .Yann Bızımdır» CM'S «T b3 5b 3S • K O N A K 4R"'îrW . .Arka Snksk» . 51 61 2i ' »»»••••»«>•»•••• ••••«> ••«.«> «.»• Baçlsngıç bu, sonra uç harf jelıjur A L M Bunların mânası anlasitamaimış. Faka' genel olarak yorumcuların kabul ettıkien anlam AJlah. Lâtıf, Macıttır. Hazreiı Muhamroed devam edıvor: «Ba bır kıtaptır kı. şuphe ıcotiırn r ı . AUakUa korkup kotuluklerden saktnanlara, dojru yolu go«tencıdır. <>r>lar kı, sorunnnvene ınanırlar. n a n u ı kılarlar, kendılerıne verdijunız n ı ı k t a a «•ksailara vedırırler. s a n a ındınlrne (katsai Knranai ve senden evvel ın • dırılaaıs olana ve abırete ıçten ınanırlar. (ljle oolar) Rablarınm dog ra valnnu bulnms, kurtuloşa e r mıs olanlardır. Inanmıyaıılara I«l ı n c c sen onları (kotuluklerden) sakıodırtnasaa da kâfır kalırlar. AUab. ooların gonüUerım \e kulaklarını mühurleaıiştır, jhzlenni perdelemıştır. bu\uk cazaba ujrıyacaklardır. lnsanlardan «Allaha ve abiret gününe ınandık» derıp de hıç ınaıiKUvanlar vardır. Onlar Allahı \ P Allaha inananları kan dırdıklarıuı sanırlar. o\sakı ken • dilerıaı kandınrlar v e (arkında olmazlar. Gonüllerı hastadır. Allab da onların derdine dert kattı.» «De kl. Allah birdir. O Allah ki zevall yoktnr ve herkea Ona rnnhtaçtır. Do^nrmaz ve dojmamıs • tır. Ona hiç bir MT eşit ve ben•cr olamaz.» Hristiyanlara göre Belkı Muhammedın kıtabı zamacımıza v e bız hırıstıyanlara gore fena olabılır ama çağda$ları ıçın pek guzeldı; kurduğu dın ite daha d ı i>i idı. ttıraf edelım ki, he ' men de butun Asyavı putperestlık ten kurtardı Allahın bırliğıni ö £ I retti Ona es verenlere şiddetle [, j çattı Muhammedın dınınde tefecılık ya^aktır, sadaka emrolunmu?tur. dua farzdır; kadere bovun ej Memleketinden bir kaç bin Jira ile gelip burada bir arsaya «ahip olup önce bir kata, sonra üzerine bir kat daha inça edip, altına bir kaportacı, bir kahvehane yeya bir nalbur dükk&nı a ç ı r ı k zen. gır.'.ejmis insan çok bu «ehirde. En iyi mi«ali de Çağlayan, Okmeydanı, Kuçtepe, Gültepe V J . Bu ıemt inıanları az zamanda bir hayli ço. Jaldıktan «onra Beledıyeden yol, elektrık, su ve otobüs istemekte ve almaktadırJar. Çejitlı devrelerdekı musamaha ve krıtik anlardaki ho; gorürlukle meydana gelen bu yerlerin devamına olsun mâni olahm. Eğer gerekli ise Topkapıda şehri tehdit eden bir çöp merkezi Oknrnrnmnz Mustafa Top. rakçı y a n y o r : «tstanbul halkının sağlığını tehdit eden bır durumu gazetenız vasıtası ıle Bele. dıye Reısinin v e dığer ılgili makamlarm dıkkat nazanr.a bıldiimek ıstenz. Bır buçuk aydan beri Topkapı'yı Edırnekapı'ya bağlayan yolun kenarma v« çeh. rın tam ıçıne îstanbul'un çop lerı dokulmeye başlanmıştır. Her ibadethane böyle oltnalı Maltadan Haydar Pamir yan Sosyal adalet anlayışınuz bu mudur? «Karagflrarük leıntinde çevreai zengin olmıyan knçük bir Oknvncamnz N'ecdet E n o y carai var Adı: Kâhyakadın. «27 Mayıs devrimınden lon Kntln avlarda jezdifimiz bir ra tadıl edılen Gelir vergisi çok ibadethaneyi bn kadar bakanunu. hızmet erbabı içm kımlı ve temiz balmadım. Müfgotürü masraf ındinmi deni tfllfiğe ve ılçililrre bnrasmın Jen bır indırım kabul etmis da (irnek gdsterifmeıine gazete ti. Buna gore günde 3 v e ay nizin tavassntunn rica ederım^ İSTANBUL Keşişferin osıl zoru 1 2 1 2 3456789 Bakır ve Derair Alıcılarına j Istanbui Belediye Başkanlığından 5 4 3 1 1U 11 1 \\m • i N LJ Ln M n H • Tiyairolar Istonbul'da ıcn. Makine Mühendisi veya Yüksek Mühendis TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş. ÖLDÜREN SIR 16 ~ Ankara'do \X ! Lüzumlu Telefon.'ar Sinemalar 1925 senesi şubat ayı, 28 çektiğinden, bugünkü 29 şubat 1964 günü karşı lıksiz kalmıştır. Yanndan itibaren yayınım ız devam edecektir. X Ankara'do I Sinemalar 'stanbul'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog