Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

29 Şubat 1964 CTJMHÜRfYET DI Barxani9 Nâstr'a bir mesaj gönderdi Kahire » , ( * * . AP) Iraklı Kürtlerin Udarl Muıtafa Banani'nln Bzel temdMri tayılan Şevket El Akrorl'nin Kahire'de bulun duğu bildirilmektedir. Akrori, geçen aralık ayında da Kahlre'd* temaslarda bulunmugtu. Arap Cumhuriyeti Başkam Nlmr*« Irakh Kürtlerin liderinden bir mesaj getirdiği hakkmdaki haberleri yalanlamak Teya doğrulamak istememı;, fakat Nâsır ile görü»m«»inin muhterael olduğunu bellrtmiştir Şevket El Akrovl, Irakh Kürtlerle Ira kordusu araıındaki ateşkeg anlaşmasımn «Barzanl'nln tesîim olduğu anlamına gelmiyeceğini. sadece çarpısmalan durduran bir • nlaşmanın söz konusu oldugunu» söylemiştir Temsilci, Kahire zirve konferansından sonra Barrani'nin Mareşal Arif'e bir mesaj gönderdiğini ve bu mesajda Irak hükümetınden geleeek her türlü yakınlasma teşebbüsünü Kürtlerin iyi karsıhyaeagını bildirerek «Eğer «iz bir adım ı t ı n a m ı biz iki ıriım »tmaya hazını» dediğinl nakletmiştlr. Amerika'da grev lehlikeli karışıkhklar AB E R LE R Makarios'un De Gaulle'e arabuiuculuk teklifi, Batı bloku içindeki ikilikten sinsice faydalanma amacını güdöyor BAK.Ş, Hadı'se/er /Jras/ndd Başkan, Floıida'da bir kanal inşaatının temel atma töreninde hazır bulundugu sırada 15 kilomeire mesafede bir demiryolu dinamitle uçuruldu Saint Auçustin (Florida) 28, (a.a. • A. P. ve Radyo) Florida'run 25 küometre doğusundaki demiryolnnda bugün iMnci defa olarak dinamitle bir sabotaj yapılmıştır. Sabotajın yapıldığı yer, Başkan Johnson'un yeni bir kanalın temel harcını koyduğu Palatka yakmındadır. Wirtı TC F.B t. Müdflrü Kdgar Hoover il» görüstüğünü »oylemiştir. Yeni olayların meydana gelmelini bnlemek üzerc bir F.Bİ. müfettigı v« 30 poliı (brevlendlriımiştlr. Başkan Johnson bir temel atma töreıtiıtde iken sabotaj yapıldı Kıbrıs çıkmassı Kaatîl kim idi? ayın Profesör Doktor K&zım tsmail Bey dostnmuzdan su mektnbu aldıtn: «Sayın Buvhan Felek, 22 şubat 1964 tarıhlı «Mıllıyet» gazetesının uçuncü sahıfesınde yavınlanmış olan bır fıkrada, yazar rBabıâlı baskınmda Harbıye Nazırı Nâzım Paşayı oldurdukten sonra ehnde tabanca ıle Vukelâ Meclısıne gırerek kabme reısıne ıstıfasımn şeklını değı=tırme>e tabanca ıle ıcbar eden Enver Bey ..» denılmektedır. Yanılmıyorsam olay boyle cereyan etmemış ve Nâzım Paşayı Enver Bey degıl, Yakup Cemıl Bey vurmuştur. Sız bu hâdıselenn ıçınde yasamış îaynabıhrsınız. O gunden bu gune mesiek aıanımzdaiı çalışma ve ıncelemelerınızde elbette sızı salaıayettar hale getırmıştır. Bu kanaafcle ve >akın tarıhımızın doğru bıUnmesı herkesçe arzu olunacağınaan arzettığım noktanın aydınlatılmasını sızden rıca edıyorurn. Sevgı ve sajgılarımla.. Kâzım lsmail» Takın tarihımizin bu pek meşhnr \akasının adı «Babıâli baskını» dır. Ve gerçekten şasılacak derecede kola>ca yapılrnış bır »bükumet darbesi» dir. Çünkü baslarında Enver ve Talât Beylerin balunduğn 10 15 kisilik bir Ittihatçı grupu 10 kânunusani 1328 (23 ocak 1913) persembe giinü öğleden sonra üç buçuğa doŞra Babıâliye bagıra çafıra girrnişler, ve kendilerine mukavemet göstermek istiyen Sadaret yaveri Naliz Beyle, Harbiye Nezareti yaverlerinden Kıbrısh Te\«k Beyi, Sadaret Dairesi başında nöbet bekliyen iki nbbetçi erini ve Celâl Efendi adında sivil bir polis komiserini öldürmüşlerSilâb sesine koşan ve: P .. enkler, siz beni aldattımz! diye haykıran Harbiye Nazın Nâzım Pa?a iste o sırada atılan bir kurşunla vurnlmoştnr. Tarihi bilgilere göre Nâzım Paşa daha evvel tttihatçılarla bir anlasmaya var. mış oldnğu için ölümünün kaza Ineticesi oldn^o söylenirse de benim kanaatim boyle değildir. [ Nâzım Pasa da kasten öldürölmüstür. Ve bizim o zamandan bu yana edindifımiz malâmata göre Nâzım Paşayı 0 nrada baskıneılann önünde balnnan Enver Bey degil, sonradan Envere de Uyan etmis olan Takup Cemil Bey Sldürmüstür. Kâzım Beyln mektnbnnda bahsettigi fıkranın yacan Refi Cevat Bey de bunları bllir; çünkü o bizden ciyade bn raaceralann içinde bulonmnştnr. Herhalde Enver Beyi Nâzım Pasanın kaatili olarak göstermesinde hir cflhnl vardır. Bn baskın devletin idaresini, en bnbranh bir anda Balkan bezimetinin orta rerinde tttihat ve Terakki Komitesinin ravrimesal ellerine geçirmistir. Çünkü Nânm Pase vnrnldnktan sonra Sadrazam Kâmil Pasanın yanın» girm^Enver re Talât Bevler Pasavı Istifav» zorlamıslar ve elinden Ktifanamesini ahp hemen Saraya Rötürmü?lerdir. Kâmil Pasanın Istifa »övledir: I mektnbn Bu sabotajdan birkaç saat önee de, Saint Augnsrln'e 15 kilometre kadar mesafedeki demiryolnnda bir dinamlt patlaüfanıştır. Bu sırada demiryolundan geçmekte olan bir marşandizin 5 dizel Iokomotifl ve 27 vagonn yoldan çıkmıytır. • Florida East Coast» şirketinin I tenuileileri, ikincı ınfilâkin, Saint j î U e r » * T t v y»pmaktadırlar. Augustın'e 30 kilometre mesafede Johnson'nn sSzleri meydana geldiğini, bu sırada bir | £t« y a n d a n Demokrat Partinin başka marşandizin geçmekte oldu Miami Beach'te dün akşam verdıgunu bildirmişlerdır. Şirketin bir ği yemekte IÖZ alan Baskan Lynsozcüıü demiştir fci : don Johnson, Florida demiryolu «Hasann derecesini henüz bilmi şirketine karşı girisilen iki taboyoruı. Bütün bildiğımiz, demiryo taj hareketine değinmig v« «Bu caniyane hareketler» bir ton rerillunun havaya uçurulduğudur » Başkan Johnson bugün Jackson meli» demiştir. ville'den helikopterle Palatka'ya «Benim gibi siz de biliyontınuz gelmistir. Infilâk, Başkan Johnson' ki, Amerika Bırleşik Devletleri'nun Florida'dan geçecek kanal in de meselelerimizi bu şekilde hal?aatının temel atma törenini açtığı letmıyoruz» diyen Başkan Johnson, vakit vukubulmuştur. bu »abotaj olavlan hakkında et.Florida East Coast» ıırketinin raflı bir sorusturma yürutülmesi IÖZCÜSÜ, demiryolunun bir zaman ! için Federal Soruşturma tdaresine için kullamlamıyaeak duruma jel' (F.B î.) emir verdigini belirtmis. Irakh KGrtlerin lsteklerinin dediginl blldirmiştir. Bu şirketin is aynea Çahşma Bakanı William ği<mediğinl, kendilerine muhtariyet verilmesinln Irakın bütünlüğüne dokunan bir tarafı olmadığmı iddia ede n Akrovi, Kürtlerin Cezayir savası ve Süveyş buhranı rırasında Araplara yırdımda bulunduğunu da hatırlatmıstır. Yazan ••« Dunyadan Hilmı YAVUZ ! Birlesml» Mllletler Güvenlik Konseyinde Kıbns'la İlgili görüsmeler devam ederken, Başpiskopo» Makarios, Franga Curahurbaşkanı General De Ganlle'den meseleye bir çözüm yola bnlması için arabnlacalak teklifinde bnlnnraustur. Ba teklifin ihtiyar general tarafından «şabsen» müspet karşılandıîına dair bir belirti mevcnt degildir. Tam tersine De Gaulle. «Fransanın mrnfaatlerini doğrndan dogmya ilgilendinnedigi» gerekçeslyle. Kıbns bnnah. mına karısmak niyetinde görünmemektedir. Bununla berab'r, Fransa'nın bu konu ıle yakından ilgılendıgi anlaşılmaktadır. Fransız kabinesı son yaptığı toplantı«ında Kıbns işinı goruşmuştur ve Fransa'nın menfaatlerı ile ılişkisı ne olursa olsun, Kıbrıs'm artık üç ülkeyi ılgilendıren bir mesele olmaktan çıkarak uluslararası bir gergınhk konusu hahns geldigi gozden uzak tutulmamaktadır. Gerçl Makarioj'un teklifınin nasıl •insıce bir kurnazhğa davandığını bilmemek için «afdil olmak lâzımdır ama. yine de böyl» bir teklif, Amerika'ya karsı Avrupa'nın önderliği ko. nusunda iddia sahıbi olan De Gaulle'ün gururunu muhakkak oksamıs olmalıdır. Fakat bir labirent kadar ginft ve çıkmazlarla dolu olan Kıbns m»seletinde, De Gauüe ıhtiyatlı davranmaktadır ve hiçbir sonuç alınmıyacağını bile bile pesi. nen arabulucuSa yanasması söz konusu değildir Makarios'un açık amacı. Batı bloku içindeki ikilikten yararlanma gibi alaturka bir kumazhğa dayanmaktadır Bu ikilikten ustaca favdalanabihrse, hiç değılse Guv«nlik Konsevi'nin daimî üvesi olan FransaVı kendi tarafına çekebileceğini duşun. mektedir Konseyde dnrnm Güvenlik Konsevınde Ise durum hiç d» barıştan ve ıafduyudan yana olanları umutlandiracak biçimde gelismemktedir. Genel Sekreter U. Thant, iyinivetli bansseverler adına bu umutsuzluğu açıkça dll« getirmekten çekinmemiş ve bir çozum yolu bulraak konusundakı çabalarının ıflâs ettiğini kaygılı bır şekıide ifade etmiştir. UThant'ın arabuluculuktan çekılmesınden sonra Güvenlik Konseyinın, bes devamh üyesının dışındaki ülk<?lerin temsilcileri gayret garfetmeye başlamışlardır. Bu gavretlerin de bir sonuç vere. ceğini sanmak hatah bir teshistir ve Kıbns meselesini daha da sürüncenvede bırakmak. tan baska bir ise yaramıyacaktır. Müdahale Fakat Kıbns'ta devam etmekte olan dehset verıci sa. va? Türkiyenin bu meselede Tvs kadar hakh oldugunu açıkça gözler önüne sermektedir Güvenlik Konseyindeki bıtmek bilmez tartışmalan, gerçek bir banşseverlik musamahası ile Izlyen Türk Hükumetı, bu sabırh beklevisini bütün umut kapılan kapanıncaya kadar devam ettirmek karannda gorünmektedir. Ancak ondan sonra Kıbns'ta insanhŞa karşı islenmekte olan cinavetlere. Türk Hükümeti, mesru müdahal« hakkını kullanarak bizzat engel olacaktır. Kısa Haberltf LONDRA Ozford sözlügünün son baskısında yer alan «Beatnik» ve «Binço» kelimcleri nihayet lngilizce blrer deyim olarak kabvl edilmistir. Sözlükte «beatnik» kclimrsinin kar^ılığı «öyledir: «Toplumn prot*9to etmek amaciyle değişik ve acayip giyim, davranıs ve hnyları benimsiven genç nesiU. «Binço» kelimesi Ise «Numarah karelere bölünen kSğıtlarla oynanan yaygın bir kâŞht oynno» şeklinde ifade edilmektedir. MOSKOVA Sovyet Hükümetini 2 5 milyon ruble (yeklaşık olarak 25 milyon lira) zarara sokan dolandırıcılar şebekesinde üç tane de kadın bulunduğu meydana çıkmıştır. Akıl hastalannı örgü atel! yelerinde çalıştırmakla suçlandırı j lan 23 kişiden 10'una iki ay süren duruşmalan sonunda idam cezas: i verilmistir. Geri kalanlardan 4 ü 15 yıl ağır hapis cezasına, 9'u da daha hafıf cezalara çarptınlmıştır. Istanbul Belediye Baskanhğından NFVtN DEMİRAY II» RE9AT ERK^OEN Niıanlandılar M.1.19M Ankara tstanbulda şehir çöplerinln istifadell çekilde imhasım sağhyacak tesisatın kurulması programa alınmıştır. Bu işle ilgili yerli ve yabaneı firmalarm ileri sürecekleri teknik ve malî şartlarla sağhyacakları kredi miktannm bir teklif halinde 1/6/1964 günü saat 17 ye kadar İstanbul Beledıy* Baskanhğına bildirmeleri ilân olunur. (Basm 2508'2196) Cumhuriyet 2224 Dış politikamızdaki çekingenlik ve ötesi KLM'in tarifelerinde yapacağı yeniliklere hazırlanınız! Nisan'da güvcnilcn KLM'in DC8 Jctleri Istanbul'dan da scrvise girecektir. Nisan ayında KLM HoUanda Kraliyet Hava Yollan'nın Yakin ve Orta Şarkta&i DC8 leferleri üça çıkacak va Tflrkiye'den Avnıpa'ya her hafta iki DC8 Jet uçağı kalkacaktır. Her Pazartesi ve Cumarfesl gOolerl Istanbnl'dan kalkan KLM'in DC8 Jetlerine ilâveten tstanbul'daa Çarşamba ve Perşsmbe günleri ve Ankaradan Çarşanıba ve Cumartesi gtlnlerl KLM'in turbo prop Electra II leri de Avrupa »eferleri yapacaktır. Bütflo bu servislerin hedefî Amsterdam'dır ve buradan Amerika Ingiltere ve Almauyaya fevkalâde aktarmalar vardır. BOyük bir ihtimalle bir aaat zarfında aktarma yapabilirsiniz. KLM'in DC8 Jetlerlnl beğeneeeğlnlz muhakkaktır. zira kabin genijliği 4 metreye yakjn olup gayet konforludur. Bu mesafe yan yana 6 koltuk alabilir (fakat KLM'in Birinci Smıfında yalnız 4 koltuk konmuştur.) Her 3 dakikada kabinin havası değiştirilir. KLM'in DC8 jetlerinde her koltuğun kendiue tnahsus bir masası, okuma lâmbası ve havalandırma tertibah vardır. KLM de DC8 jetlerinden gayet memnundur. 40.000 kademde, her türlü hava şartlannın üstünde, saatte 575 rnil hızla uçar. Bu hemen hemen ses süratine eşittir. KLM'in kıdemli bir pilotu bu uçakların bütün tahminleri geçtiğini, DC8 jetleri kullanmanın büyük bir zevk oldugunu ve uçarken kuvvetinin her an hissedildiğini ifade etmiştir. KLM DC8 Jetlerini satın almadan evvel senelerce tetkik etmiş, bilâhare kılemli pilotlarının fikrini almıştır. Zaten KLM pilotla. tasvip etraeden yeni uçaklar satın almaz. KLM DC8 Jeüerjpi »iparig edip kullanap ük Avrupa hava yoludur. Hatta, yeni turbo fan DC8 Jetleri ilk kullanan hava yolu gene KLM'dir 'KLM uçağında emin ellerde olduğunuzu bilirsiniz. KLM'in uçak bakım sistemi ve Amsterdamdaki bakım atelyeleri dünyanın en iyilerindendir. Bu atelyede ultrasonio yıkama makineleri ultravyole ıjınlar ve infraruj fınnlar gibi hususî faletler kullanıhr. Test tünellerindeki motör televizyon cihazlariyte kontrol edilir. Mühendisler muhtelif aksaraı Röntgen şualariyle tetkik ederler. KLM , eksperleri silindirleri temizlemek için 46 atmosfer basınç altında püskürtülebilen ve kat'iyyen çizik husule getirmeyen ufalanmıs kiraz çekirdekleri kullanırlar. llâveten h r Bir KLM DC8 Jef! uçmaya hazırlanırken. Dışişleri Bakanı «ayın Feridun Cemal Erkinin bütç« miizakereleri dolayısiyle Millet Meclisinde yaptığı konusmada Afrika ülkeJeri ile ili$kilerimizin daha sağlam ve tutarü bir biçimde gozden yeçirileceğini açıklamasmı, Türk dıj politikasında önemli bir aşama olarak kabul etmek ıterekmektedir. Afrika iılkeleri ile daha yakından ilgilenme konusunda Türk büktimefinin aldığı karan dıs politikamızdaki kabukla^mış çekingenlik geleneğinden kurtulmak bakımından atılmıs olumlu bir adım sayılabilir Gerçekten, Türk dış politiyılması maalesef bu dsvıeye kasında Atatürk devrinin akrastlamaktadır ve bunun Turtıf ve ilerici geleneğıne dönus kiyeye ettiğı kotulugun sayılbakımından koklu bır değişıkmakla bitmez belırtılen, hâlâ lik yapılması ihtiyacı, uzerınde da gorulmektedir Yıne bu doötedenberi durulan bır probnemde bağımsızhk ıçın savalemdir. 1945 yıhndan ıtibaren şan Afnka halklarına, ne uye batı bloku ıle olan llişkıleriolduğumuz uluslararası kurummizi «ağlamlaştırdıktan son larda, ne de dogrudan doğrura, dıs pohtıkarnıza anlasılya, hiç bır şekıide destekçı olmaz bır çekingenlik duygusu madığımız bır vâkıâdır. Bovh&kim olmuştur. lece Türkıye, ^omurgecıhğe karsı, ilk kurtuluş savaşının Bu çekingenliğin sebebi, dış önderlığinı yapan ülke durupolitikanm; tarihi ve sosyal mundan çıkmış ve tarihl mıs«artların oluşturduğu bır dunyonunu kendı kendıne yıtırya göruşü değıl de, bir iktısamiştır. dl ve askeri «anlaşmalar sistemi» olarak kabul edılaıesinInor.ü hukuraetınin, Afrika den ileri gelmiştir. 1950 • 1960 ile yakından ilgilenme karan, sıyas! konjonktorü ise, dış pohiç şuphesız dış politıkamızda, litikamız açısından gerçpkten D. P. devrinin sılık, oportu hüzün vericidır. Bu devrede nist davranışlarının getırdıği Atatürkçü dış polıtikaya bükdtulukleri tasfıye etmekle tünuyle gırt çevrilmış ve kurkalmamah re kabuklasmış çetuluş lavaşının temel felsefesi kingenlik geleneğinden kurtuolan «emperyalizm ve somürgelarak, dış pohtıkamızı uluslarcilikle savaç. ılkesi hiçe sayılarası meselelerde Ataturkçu mıştır.Cezayir ihtilâlini yapan ilkelere uygun aktif, açık ve tavagçılann, iömürged Franilerici bir niteliğe kavuşturı«y* karşı blrer «isyancı» sa malıdır. (Bn Utlfanamenin hagındaki «ahali» kelimesi bilhassa Enver Beyin ısran ve tehdidi Ozerine llâl ve edilmistir.) cHuzuri â!ii Hazreti Padisahi, Ahali ve cıheti askeriveden vııku bıılan teklif üzerine huzuru sahanelenne ıstıfanamei âcizanemin ' arzına mecbur olduğum muhatl ı âlemi lli buvuruldukta olbapta... I 10 Kânunusani 1328» [ Sadrazam Kâmil Bn Utlfadan sonra Mahmnt §evket Pasa Sadrazam olmus. o da Balkan Harbinin feci neticelerinl defistiremiyerek 11 Haziran 1913 çarşamba rünü ö^leden az evvel ve Nâzım Pasanın katlinden 4 av 19 jfün sonra sanki onnn Intikamı alınırmısrasına hir raikaste knrban giderek Beyazıtta öldürülmftftür. (Refik Halit, Refl Cevat Berler ve ben iste o vesile ile fttihatçıların topladıklan 600 klsi arasında Sinoba »Urülmügtük.) Her zaman fırsat dflstökçe TBZBn m ; blzim tarihimizde bfiyflk hatlar ve (tarlh . dat«) ler belkt malflmdnr; fakat esaslı tafsilSt ve tefeırnat maalesef mevsnk ded'ldir. tste hepimizln içinde yaaadığımız <n Nâzım Pasanın katli vakasında dahi kaatilin kim oldnfu tev«ik edilemivor, hattâ yanlıs i«ıimler nesredildi^i ç5rülüyor. Bn da, bizim. tarihî çerçeklere lâvık nldncn kıvmet ve ehemmiveti vermeroemizin hattâ bazı indi iltima<: vp deSisikliklfr dahi yapmava kalkmamızın neticesidir. B. FELEK « °c8 uçuştan ewei btri bakım personeli,diğerl uçuş mühendisi ta rafından olmak üzere iki kere kotrolden geçirilir. KLM Jetlerinin harekete geçmesi için 60 mühim noktanın iki kere muayene edilmiş olması çarttır, ayrıca duraklarda tekrar konbrolden geçerler. Bunun içindir ki birçok yolcu dikkatli ve titiz Hollandalıların KLM'i dünyanın en güvenikn hava yolu yaptığmda hemfikirdirler. Emniyetle seyahat için KLM'e güveninlz. Seyahat acentenize müracaaUa biletinizt alınıs; işinin ehlidir ve seyahatle alâkalı her türlü malumatı size verebilir. KLM'in TürkJyede 3 oflri vardır. tstanbul : Taksim Meydam, Tel: 444689 Ankara : Büyük Apt Atatürk Bnlvan 133 a Zafer Meydam, Tel: 12 8418 Izmir : Kâzım Dirik Cad. No. 17 Tet 32084/65 Istanbul Sular İdaresinden Tebliğ Olunur: U.1964 pazar günü saat 816 ara^. İJÎ.T.T. ldarestnee" Elmalı mtıhavvil» merkezlnin yıllık temİ2İiği dolayısiyle elektrilt ••reyaııı keslleceğinden jehrin Anadolu yakasında sular revizyen müddetinea akmayacaktır. Saym abonelerlmizln tedblrll bulunmalannı büdirir, bu arada fehrln Rumell yakası *u durumunda herhangi bir değiflklik obnayacağuu arzederiz. (Basın 25662200) Bir SDLEMID SEYYAR BÜTAN SOBASI saatte 200 gr. bütan gazile BİR BÜYÜK ODAYI RAHATÇA ISITABİLİR mamulü daha: I /'4v« m./ıim.t çtı> Krı^rf •c»'rf«ıx>« uf rfmt. KLM't l*hh* tdlnlt. nr» I pn KLM HoUanda Kraiiyet Hava Yolları Istanbul, Taksim Meydanı Tel: 44 4689 Bir DC8 Jet'ln bakımr için KLM s e n e d e 5 2 . 0 0 0 iş s a a t i h a r c a r Her DC8 Jet seri halinde muhtelif kontrollerden geçer. 15 saatlik bir uçuştan sonra tam bir muayeneden geçer. 3000 uçuş saatinı doldurduktan sonra tamamiyle sökülür. Döşemelerden Jet motörlerine varıncaya .hgr pjyça ujcedeu iuceyegözdea geçirilir. MEVS'M SOBASIDIR AUER . AYGAZ İPRAGAZ MÛBIL6AZ • MUTFAKGAZ Bayılerınde satılır. aratıan AUER İMAL.ÂT A. Ş. Istıklâl Cad. 101, Tel.: 44 74 0844 30 244914 69 Faal 1200,2211
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog