Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

99 Ştfart 1MI İIHIII Bundan beteri.. Tejekküller! Fedenwran mn tasansı, Bolsevik egilimli... diy* Ufaam eJlMyor. Ttirkiyed* bir takım koncreler yapıhr. Bn kongrakr «Kahrobun komunizm» diye açılıp, «Kahrolsun komunizm» diy* kapanırlar. Camilerde vaazlar verilir. Kadmlann açık esvap giymelerinden tutunnz da, Ismet Pasanın daşranışlanna kadar akla hayale gelen gelmiyen bir sfirü feyin •Komünistllk» olduğn halka telkin edilir. Dünya meselelerini ya camide vaaz veren alfabeaiz bocadan, ya da bir takım gazetelerin Ramazan sayfalarmdan tzleyen kişiler, «Komunizm o dendiği zaman şeklini semalini pek kestiremedikleri, tarih oncesi veya masal otesi bir canavar hayal ederler. Halbuki dünya politikasında bizfan henüz miHetçe farkma varamadığımn çok buyuk değismeler olmaktadn. Bu değiameleri müttefikimiz Amerikanm Dısişleri Bakanı Dean Rusk şoyle konuşur: Amenka, her komünist memlekete takmdıgı duruma g3re muamele yapmaktadır. Ve Moakova 11» Petan'in dünyayı komünistleşttrmek arzusunda olduklannı bılmekle beraber komüniaterin artık bır tek »efi kdrukSrOn* takip edan koyun »0nileri olmadıklannı da musahad* «tmektedlr. Komunlat rejimın mevcudiyetmden haberslz degiliz. Amerikan halkı, kıt'a ^ınıyle ananevl doctluğunu yeniden kurmanm mftnürun *la*a|ı günü beklemektedir. Bunnn içindir ki Çfftçi BiraafclarHai eok H j a Ijrfart fc« biçbnde konaşmayı btrakrp föyl* dflfnzamelidirlerı 1950 den aonra Ziraat " * » bnrttn k m h n keodilerinin emirlerin* anedildi. fliMİiaıı yardnnj da tri*... Traktor deseniz traktör, naUak desenfa awDok .. Kredi Hntnhr kr*di.. Kimse böytik çtftBk v* bfly* toprak .abzplerin* bn wammleketi kalkmdırmaym detnedi. İHeAkkri glU ialertikr topnklan... Bakm aradan an be» yıl f*enria. N*4tr «o*mlek*t tMraaatnm hâli? Biz sövKveümt »VJMI yMbatleaı yılda Ur fazU toprak kaybohnaktadır. Orta A«ad*l»d» gelmiştir Ormanlar yok »Jınaktadar. Tttrkrv* traktSr nezarbğına donmüstnr. Ziraat Baıııınıa alaeaklan odeomanriftir v* her yü tedl *dflmek1edir. AIUMMB baaarlaaznakta, nstttndeki Insanlan p.nteımktedir. Büvflk »eoirlarİB e*yre»i açhk yüzünden köyierden kop«rp geleaı «flyootarea basanla çevrüidir. Bn akın dnrmaksnan d«vazn etmefctedir. Şimdi beı dıuuimtda, bokfizMt, tedbir abnak latedl nri, eannrr •• Bolsevfk aaevodıı... •• Too . Bn kadan da fazla. B* • M k M h tot*«klarmı Uç kimae tekelm* abp bvvardaca bJareayamas. Bn topraklar hepimlrin. Bn topraklar, bn topraklar için tmırUrda dovusenlertn ve gerektifl zamaa ««a* dovüşeeaklerin .. Kger bu, agalanmızm Bolsevik metodn diye adlandndıklan Ur nsulle bagnnsız, haysiyetll, m*dtml Ur mfflet obnak yolnna girebfleceksek, eğer bayragmna g m r i a v* hurriyetle dalgalandırabileceksek, biz tereddütsfa o na«M benhnMriz. Sh ne dİTUfuuı efendilerT Topraklanmn çöUeaiyor, msanlannus açlasrvor. Bnndan böytik kötülügtt bn «emlekeU Bobjevikler d* yapamaa. IIIIINII fttnt ııııııııeın Pllnlı kalkıama m«y« aaaebur Yazan: tvr*tln* firdiğtdujunu bilen bir tniz gunden bu ya> mUk*U«l için yıl na yatınmlar belli tonunda fereken bir tempo ılt art I niıbett* T«r(i rertığı hald* finan» mek çok lor olSon bir kaç ay ıçensinde Ittan man kaynaklannın m«hiy«Ü T* leri çok defa manfı oımuştur Bu|mas. Buau batarabilmek lçia »iibul Verem Savaf Derneğine 4 bu fınansman metodlannda tam bir sebeple, ekonomoznızıa vergi 8de tematık çalifan bir vcrgJ kontroi yük bagıs yapılmıştır bulunmam şartme gücü ve çesitlı veıgılcrin Ik mekanizmaııma Istikrara ulaîilamamıştır. Maşuka Pekın adında bir lıtan. Dı? fmanjman, yant yabancı fil tısadt tesirleri etrafında Hstcina tır Bu mretle yeni bir vergi abbullu Bayan merhum zevd namı kelerden borç ve yardım almak tık bir ara|tırm% yapmadan yeni lftkı, kontrol mekanİTmaunuı dtn« 51000 T.L., Sadiye ötürgn iıe suretiyle kalknMnanm fınan«ıı*Bi vergiler ıhdaı etmek veya vergi «plinl içınde teçekkul edebülr Kuçukyahdak] koskiınü, Üskudarhadlerini degiıtirmek dogru de|ıl tktiıadi bünyemizın oıelliklerinl dan adının açıklanmasını istemiven daima çeki»me ve didi?melere yol nazara alan, iltnt e*a<lıra dayanan dir. bir bayan evini, Mehmet Tamustu açmı»tır. Bu yoldan «ağlanacak i«a ve iktlıadt gelifm* ihUyaçlanmvise iki dükkinını demege bagısla kânlar devamhhk anetmedlkleri Bu konuda fte^nfinde bulunduzı bırinci plânda tutan yeni bir gıbi mahiyetleri ve n»lktarlan da rulmaaı gereken huıuıların mııtır. lar olman temenni edilir Mecmu vergi düzenl kalkınmanın iç fınan* onceden blhnememektedir. Iç finanrman daha genif ihÖUt vergi varidatını belli bir mükellef manı yolunda atılacak ilk adım6. filoya mensup 9 harb lara ıcbcp olmaktadır. Verai mfi zfifnreei Sdemektedir. Vergi öde dır. Bundan daha gflç olanı vergigemisl limannnııa kellefleriııla vergiye karşt gcie» me mflkellefiyetinl bfltfln aektSr lerden umulan randımaaı alacak, verfi Cdemeye zorIteUyor nekıel mnkavenıetleri ve iç poU lere t*frail etmek ve ban kollar mükellefleri Birlecik Amarika Dooanmanmn tıka 1 ilgill âmiller »erfi varida daki muaflvet ıınırlanaı daralta lıyacak bir mekanizmanın kurula1 Altıneı filoıuna nvensup • harb tının kalkınmamın (InınM edecek rak m&kellef layıHfH çoğaHmak bllmeıidir Yeni bir vergi dflzeni ve v* yeni kontrol mtkanizman mo> gemiıi ( martta, I günlük bir ri bir ieviyeye yflkselmetini 8nl* gerekir Vergilerin yayılmafl daha geni; bir kitlevl fcavramarı dern vergicilığimizin ıki k8şe tayarette bulunmak flzere şehrimiıe mektedlr. gelecektir Iktısad! kalkınmamızın lç kay vergi varidatını artt'rahileceti gi ?ını. ıktııadt kalkınmanın temelitnterprice uçak gemısinin katıl. naklarla finanse edilmedne mlni bı vergi adaletini taırarak diğer ni teıkıl edecek öneme lahiptirler. dıgı filoya t Tilo Kumandam Kor olan iki buvük âmil meveutt'iT mükelleflerini psiitolojik mukaveamiral Gardner kumanda etmek Bunlardan birincısi verrılerin bfin metlerini de azaltabill» tedlr. Filoda aynca 1 knıvazSr yesi v* BzellikleH ile ilgilidir 1 öte yanda ?an»vi ve tiearet aMEVLİT 5 muhrip, 1 tafit ve 1 akaryakıt kinclıi vergi enOkelleflerinin g5r. lanlannda değİTİk \ş kollanndaki 111>S4 de blılert aonıus acıgemici bulunmaktadır. gü, bllgi, ahlâM durumlanna ge vergilerde (koruma ve yatınmlan lar lçcrislnde bırakarak Hakkın rahmetlne kavuçan aevglll Turistler Topkapı Sarayın nelhkle davranıslarına bağlıdır. tesvık halleri müste^na) benzerlik annemız Cumhuriyetin llinınian bugüne ve eçitlik sağlamak gerekir. Böyda resim çekebilecekler bünyesi, vergi lece, vergiden kaçmak Ktiven »eT HACER BELKIS TÜTAŞ! Turiatlerin Topkapı Sarayı Mü. kadar vergilerin ile 195Z de kiybettlğlmlz kıyleslnde retim oekmeleri serbeıt bı hâdlerl devamlı degışikllge ugra mayenın lüzumsuz nareketlerl önmetli babamız rakılmıştır. Tatbıklne dun sabah mıçtır Bu değışmeler uzun süre lenmiş olur ts kollanndaki vergi MEHMET KÂZIM tan itibaren baslanan karara gore ler gözonünde bulundurularak va hadleri çok farklı olduÇu zamsn r««im çekmek istiyen turistler, mfl pılan ılml araştırmalann sonucu mflteçebbis bir daldan diğerjn» atTUTAŞ'nı zeye giriı bileti alırken 5 llra da olmaktan ziyade artan atnme mas lamak »uretiyle daha az »ergi 6ruhlannın lstlrahau İçin 1 Mart fotoŞraf çekme flcreti Sdiyecek. raflannı karşılamak için sırası ge' deme imkânlannı anvacaktır 1964 pazar günü «Jl« naznazmdikçe baçvurulan 'edbirlenn netj Fakat asıl Snemll olan husus lerdır dan sonrm Tesvlkly* Camllndc Mevlidl Nebevi okunacajını ve cesıdir mükellefleri, kanunun ortava koyVergi reformu konulu Hatlm Duaıı yapllacafını aknVergıcilıkte gelenek halini alan duğu egaslar Içinde vergi Bdemeve ba ve dostlanmtza. ve «alr dln açık oturum bu yol, verçilerden umulan ran zorlıvacak bir sıstem kurabilraekkardeçlertmlze duyurur huzurTürkiye Mıllî Gençlık Tefkilitı dımanın saŞlanma^ına ımkln ver tır. tktısadt faalıveti dolayı«ıyle lannı dllerlz ile Turk Devrim Ocaklannın mus. memiı, bazı hallerde soıyal ada elde ettıği nakdî gelirin bir ki'mı Evlâtlan Şeref Kizım, Burfcereken duzenledikleri «vergi re lete avkırı düşmüş, lktııadt tesır nı vergi olarak ödsmek, mükellefhan. Rüknettln, Izzettin Tutaş formu» konulu açık oturum yann ve ŞUkran Kora lere çok zor g&runmektedir Kasaat 14.30 da T M G T mn Tünel İ • • • • I t N Sfln VB W 999 zandığı paradan aynlmak lstemideki lokalinde yapılacaktır. Cumhuriyet 1304 yen şahw bunu ödememek veya M EVL I T Prof Reha Poroy, Doç Sencer çok az bir miktarla i?i halletmeDivitçloğlu, ile gazetemiz yazar. Çok kıvmetll eslm ye gayret etmektedir Mflkellefleanndan Doç l«met Giritli, Doç jrin iktisad! ahlSkınm ou durumu Albay SAMİ SU'nun Ahmet Kılıçbay ve îlhan Selçuğun gelir vergilerinin bizdeki ba»anvefatının 40 ıncı günOne tesakatılacağı açık oturuma glriş >er. düf eden 1 Mart 964 pazaı günü sızlığının ba;hca aebebidir. Xıymetll annemlz | öğle namaxını mutcakıp BıkırMükelleflerin iktisadî ahlftkının AFtFE GARAN'm ş kov Çarfi Camllnde Duahan H Türkîye tzciler Birlifflnln ' bu durumu gehr vergilerinin bizde Yahya Esklçehirli, H H Ibraaziı ruhuna lthafen vefatının ; konsresi bugün yapıhyor ki başansızlığının başlıca sebebihlm Çanakkalell, H Fevzl Ml40 ıncı gttnüne lıabet eden 1 ! Turkiye îıciler Blrliglnin yıllık «ır. H Abb«j Naıa» H Hflacyln dir. Mart 1964 pazar trünü Udndl • genel konereti bugfln »ehrimlzde Geredell tarafından okunaeak namazını Uklben Şlsll CamllnVerginin mutlaka Sdenmeıi geMevllde blldîmle akrsba do«t yapılacaktır de Mevllt okunacaktır. Kendlrektığı inaneı mükellef ^afaunda ve dln kardeşlerlmlrln tegrlfleslnl aeven bütün vakınlanmn ÎM müdüre takdlmame yer etmehdır. Sene baıından itirtnl rlca ederls. teeriflerl rlca olunur. •erlldi Alit • baren gelinnin bir nımının faraİİMt •vlâtla.n za yuzde on besinin hükümete sit İıtanbul Beledivesinin muhtellf kollannda teftifler yapan altı kiCumharlTtt 1119 olduğunu kabul eilp bunu 6deCumhuriy«t U21 jllık mfllkiye müfettiçleri grupu, hetap lfleri muamelttındaki kontrollannı bitirerek, raporlannı VE F A T vermlılerdir Heıap lslerl MOdüni Uygur Havdaroğlu İle Masraf TİFDRUK MATBAACILIK SANAYİI A. Ş. nln Müderrlslnden merhum AbdötMüdurd Hasan Srcngfiç'fin messelâm Efendlnln küçük kaı, Vılda leklerinde ve gfirevlerindeki ehiıAnadolu Kazaekerlertnden merhum Orgüb! Mehmet Tevflk yetleıini ve çalıaaıalannı ifade «1, B rali «• 90O.O0O Nra Ikramljtll Efendl gelinL Babımeîlhatl üzden rapor flzerine Belediye Ba»m» mOnteelblnlnden merhum kanı Haaim t^can bu iki Mfidurfl Muatafa Anm Molla Bey eel, yOzttnOzO okşar gibi traş eder blrer takdırname ile taltif ttmişBartın Seramlk Sanayl Ltd Ştl tır. An Klremlt fabrtkaaı muhaelbl tamamcn mılmtftM. Tevflk Tanvel anneFİ tancdık: 8047/2213 Bundan bSyl* bu tahvlllarln paraya çevrltmeslnd* FATMA NtMET tammmif merhum JİUSSEPPE BLUNTA aıt bunlann ttdarik «dllmesind» Yapı ve Kredl Sankası'nın w TANYEL olmtaf Mna 11* aeçilmif mobüya harika tablolar halı ve bıblo bütün (ubaltrl müştorılerlnın hizmatlndedtr. tutuldugu amaneız haatahktan kurtulamıvarak 21 Şubat 1984 de Bartmda vefat etmljtlr Tann rahmet eylesln Yağış bekleniyor 1 mart 19M pazar jrOnö aaat 10 da Dofn Ksrkdeniı bölgetlnln Cumhurtvet 2223 RAIII1IITİ Samanyolu »okak No: 2224 Uğur Apt. dair* Reklâmahk: 730/2208 dofn kesıralerl parçalı bnlutlu, DUIRUI1II 6 1 ind kat (Ömür Kliniği yanuıdaki »okak) doğu Anadolu bolgesı kapalı ve MOBİLTALAR: Fume me»e Fransıı Provensal «tiü 9 parkar yafışlı. diğer bolgeler çok çadan ibaret minyon yemek odaaı takımı; ffayet rahat berjer bulutln ve aralıklı vağmarlu ve koltuklar yanm yuvarlak oyun masa» yine mese füme yageçecektir. H*va ııoaklıkları zıhan* ve Mtüphane gayet zanf modem ve komple yatak odası doju bölgelerde biraı artaoak, tatamı, orta ve ngara masalan, portmanto, yataklı dıvan. diğer bölgelerde degismiyecek, TABLO KOLEKSİYONTJ: Duvau, Scott, Britton, Dreai, rüıgfir bütün bSlgelerde dogn C. Jotte, Morotti, J. Perez, Bredow, V. Anlan, Brindlzi. Romed ve gtiney vSnlerden haflf yer yer orta knvvette esecektir. Serano imzalı tablolar aynca kıymetli tablo v* minyatürler. HALtLAR: 20 metrekare «badjnda gayet güzel Tebriı ŞEHRİMİZDK taban hahsı; Siva» ipekll antıka »eccade, eaki yazılı, 1. oi dün$*hrimizde hava bugün pareah bulutlu ve yer yer yagıılı geçeya harbi Osmanlı ve Alman Başkanlannm reaım ve armalanycektir. Isı en yükuk I, en dOjflk la 1917 tarihli »eccade kazak v» frparta halı »eccade ve yol ha3 derece olacaktır hlan. Moffat pınl pınl buzdolabı, Philip* radyo Paaiard mobÛSUBAİ r 29 ŞEVVAL 15 yah pikap 153 parça Rostfrei y*py*nl «atal bıçak takımı 74 parça tabak tekımı, bardak takıını Bronx imzalı harika biblolar saat, şamdan ve abajurlar, Kanton, Limoi, Rosental aekerlik ve biblolar, havagazı, şofben v.«. T J . hakflcl, ve herkeai alâkadar edecek bır muzavede V 1 «34)1126|1533 17 S9|1930 4 53 BEHAR Tarlabajı Cad E ]12 37 6 29 936 1200| Ul'10 56 H*rif Reklâm 1233/2302 Derneğine4biiyük bağış yapıldı Verem Savaş iktisadi kalkınmanın finansmanı Doç. Dr. Ahmet Kılıçbay t, 9 Fafr'»» aOOOOO TAHVILLERI Bondu bfiyt* bu urmllsrln puaya «•vrllme«lntf*t««|« bunların ledarık edılmesınd» Y«pı *• Kradl "'• * BakHmmhkı 780/2208) tDMÜtOat M^odlan 11* ALMANCA Kolay ve Çabıık Yalıns TurkAlmanIftitrm M«rk««ind* Dersler 2 Mart 1964 pasartesi gunü ba«Iıy«r. Müracaat: Cumarted harle h«r (rün aaat 16lft a rcterliğıınız*. Adrea: Almaa Ijbaai, Beyofkı/rtzMİ, N ı 44 X TTB/nOT FabrikamK 18 fubattatı Mbaneı yetri fMİljvtzM baflamusbr. Her dna olukhı l*rb« fl* mahya •• âtim Mmnâk »zparial kabul ve derhal tesUm edilir. Mamullerimizm her nmankİBdaa daha w f 1 i ı Ur f*kilde ve emsalinden flstun »lareJk fanâl *dQm*kt* aldiıgu »aym lhtlyaç »ahiplerin* d u y u l u r . ÖZO«R AI> \ \ \ ATERMIT FABRİKASINDAN r ı1 <' I1 I1 I1 I1 005 KOCTUĞ MVS DENİZCİÜK İŞLETMESİ B OD R UM 1 5/Mart/1984 20/liart/1964 tarihlcri araaadm Rotterdam, Bramaa, A n r m UmazUarmdan Tttıha/*y MEVLİT j töttî MITİ2AM BANKALAR CADDESI, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA TtlffON 44?6 63 49 56 70 TElGdAF. tCOÇIUĞ İSTANİIJI Reklâmaüak TM/tlfll İttlhadı Mllll Türk Anonhn Sfgorta Şirketteden Kefl K « 40O8/S9M Ittihadı MiUl Tttrk A&oaim Bicorta «irintanza b w I f t e a Mmesi mucibince. Türk ThMMt Kammunuo 184 flnofi mmii*. «fae tevfıkan Ortaklar ümuml H^eti 90 mart 1964 «arbtea rastlayan pazartesi günü aaat 11 de Şırketin Galatada Ünyoa Hanmdaki Idare Merkennde âdi olarak toplanacaSmdaa orteJkJann hisse »enetlertei TİCMrt Kanuauatm 3 5 m a tnaddeaine <O gore toplantı gününden an az Ur hafta «jvvel Çirketin fdar* Merkezine tevdi ederek, mukabülnd* durnıliT* lan rica olunur. Bankalarm makbualan l a bJeaa aeınıll gibi Şırket Ana Sozleçmerfnin M mai madded lifimnıı Ortaklann100 lira itıbart kıymottiMİ* olan IMT hiaa* Içia Ur ra» h*kkı, 500 hra lübarf kıymetind* olan her hi«M iata bea >OT hakkı olacaktır. GÜNDEM: 1 İdare MecUsi v« murakıp raporlarryl* 1M3 takvta ydı bılânço, kâr ve rarar hetaplarmm okunmaai, biBİam 1**vıp ve kabulü Ue İdare Meeliti a n l ı r m m T . BnspaJbpUnn ibrası; 2 Şırket kânnm dagıtdmaaı v« dağıtmı tarlhi hakkmcla karar verilmesi; 3 Idare Mechsınde müddetleri »ona er«n iki Aza yerin* •*çım yapıbnası ve fdare Mecllsine geçıci olarak »eçılmıa olan iki âzanın tasvip edılmesi ve bunlardan bir tanesınin, yerıne geçbği âranaı muddetinın »ona ermesi dolayısiyle yeniden leçım yapılması; 4 İdare Meclısi tahaisatınm tlyinl ve tesbit edıleeek meblâgm tevzi şekli hakkında karar vermek üzere, Idare Meclıaıne yetki venlmesi; 5 Şırketle muamele yapmak için İdare Mecîısi âzalarına ızın venlmesi; 6 İki murakıp »eçimi ile bunlara ait tahsısatın tâymı; 7 Umuml Heyet toplantı rabtınm mevcut pay sahıpleri adına toplantı baçkanı, rey toplayanlar ve kâtıp tarafından imzalanması. NOT: İdare Meclisi ve murakıplar tarafından hazırlanan raporlarla bılânço, kâr ve zarar hesaplarmm Umumî Hevet toplantısı tanhmden 15 gun evvelıpden itibaren Şırketımiz Idare Merkezınde sayın hıssedarlarımızm tetkıkıre ârnade bulunacağı bıldjılır. Cumhurıyet 2203 I TRAŞ BlÇAKLARI TAHVİLLERİ MÜZAYEDESİ Z5DDDD = C U M H | T R t v E T ' U l relrikan: 40 Basçavnş sabırsıılanır, lan seslenirdi: oda Cevap, hep cilveli bir «aha boney » Tom ıshkla, <do sol re mi» dne çalardı. Sonunda cıkarlardı: mantosunun ta\san kurku yakasında kocaman bır kırmızı çfil; a\aklanrdd burnu açık çok nzun ökoelı pabuclar, kanarva sarısı saçlannda renk renk fivonçocuklar Tom la Robert gülerlerdi ar kasından (>\sa Lou, butun bu suslerı basca\usun serefi icin yapıvordu Volda Hılton'da, Divan'da, Birlesık devletler ordusundan tanıdık bırisıne rastlarlarsa, «Bertrand'ın sık çüzel kansı \ar» desınler diye. Kimdı? Nevdi? Nasıl çelmisti burava? Kimse\le sörüsmezdi, Lon G«ne de herke^ birsev uvdurur sövlerdi Tom'a çöre bır eenpl evde dofmns Anne«i hemen öIftnce de, kadının burra >ılhk bizmetlerine karşılık, »ranın patronu çoengu bttyütmftf. Me* lek gereğince, erkeklerin her isteğine «aha honey» demegi öğreterek mükemmel yetistirmıs. On dört yasında, çalısmaga baslamıs kız. Otuzbesine gellnce de, (kimbilir, belki babası dındar bir papazdı, belli elmaz ki, dıvor Tom ) yaşadıgı bu hayattan pişmanlık duymnş Gfinahlannı affettirmek İçin, topladıfı paralarla Efes*e haeca selmis. tstanbul'dan geçerken, bir pazar sababı kllisede tanısmıslar Mister Bertrand'la. Sırma inanınca, banyordu kahkahayı: Havır bebeğim, bn, masal tarafı. Isin doğrnsn «n: Lou, bizim konsoloslnkta asçılık edermis. Yemeğe duskünlüğünden, başçavuş kendisine âşık olmnş. Hani benim de icimden selmiyor defil. buz dolabında kı pastaları gördükçe Baska bir zaman Pan Ameriran nçak k^Imnan^3sı^da hos »es'ti. Sahı.., askerî Amerikan haatanMİnd* hemsire. Mister Bertrand, Ankaradayken haav talanmış. Oraya yatırmıslar . Bazan de, »iyah dekolte »tvabı giyip knlaklanna pırlanta taklidi küpelerini takınea, Lou eaıns olurdu: Sakın klnueye »Oyleme, SSrme, askert bir »tr açıkbyaeafım, «ana: Lon, bir eaanttur. Ton know, what'ı a fpvT Türklerin gizli kâgıtlannı çalar, blae getırir. Buna hepti gfilerlerdi, ifte: Lou, easns! tncir çeklrdegl doldurmaı aklıyla . Sırma artık bayagı Bğrenmlşti îngiliıeeyi. Her ıSyleneni anlıyor. Kendisi de mükemmel konuşuyordu O da anlatırdı egün neler yaptıgını, kimleri gördüfunü nasıl vaklt geçirdiğını: ötleyin, evden çıkmı», üniversıteve gitmis. lemeği *rada, arkadaslarla beraber yemis. Yanındakileri kıskandirmak için Tılmaz'dan bahls açardı: kendisine hSlâ ne kadar tsıkmıs! ötekiler onnnla biraz alay ederdi: «Üniversitede senden çalışkan ögTenci yoktur^ «bütün derslerden mukâfat alacaksın.» «sana madalva \erecekler!» Robert, yalandan kızar: «Su Yeılmez'in snratına bir ynmruk ındirecejHm. Sö^le tam burnnnnn üstune!» Tom, her za man sakarı «Benı de bır eün mektebe al rnı\pr<ıtelı hanım larla tanısmak ıstıvorum Herhaldp cnk r "»pller \ardir aralarınrta » «Fımı pr>5«ıım» kov, bsk, o so>lertığın habası olmiıs mansnn bebek iatn kalM earpıyor. Oetlr, Mraa Ilm, etlendirellm *nn. Bayıbnm ftıgfin kadınlan İMelll •• « mege .» O saman 8ırma, tnbaf Mr »nurla, arkadaşlannın n* kadar eiddl, namnılu, kibar, »Ide edilmea kızlar aldugnnn bellrtBer* çalısırdı. Saat Mkise d*|m: Let'ı go, derdi blriıi. Kalkarlardı. Brk*M*r ; lar, üstlerini değisirler, Seora hep beraber »okağa oıkarlardı. Sırma, ikisinin ortaaında. Kfer ssdeee yemek yiyip dBn**eklerıe. yeni diktlrdigi pardtenyle. Hilton'a, geee knluplerine gideceklene, nrtında beyan kürk kabı. Bazen Tom, batkalanyl*. bmlusaeagını sSyler, Takaim'e g«linee onlardan aynlırdı. O •*man Sırma'mn neşesl kaçardı. Fakat, eofvnlukla, • da b*raberdi egleneelerde. Dellllkler yaparlar, damederl*r, gnlorler . Geç vakit, biraz »aThof d&nerlerdi apartımsna. Bertrand'lann ısıgı lonmus. Çoktan yatraışlar. Robert hemen soyunur, karyolasına nzanır, yatakta beklerdi sevgilisini. Sırma'nm isi daha uzundn: yüzünun bovalarını temizler saçlanm fırçalar. çoraplarını jıkar Banvodan çıkınca. koridorda Tom'la karsılasırdı ustünde robdösambr'la da baska turlu ho«, baska türlu «SavaUı Mr *p«*nk .» Mr daklka, k*IIan aracma alır; vaosUavmdan, boyanndan BperdL Sonra Kırma *daatn*; gliarnl. Lttnbaann »ondilrnr. XXIV işUrlyle ngra*aaı U. k«mİB7*D«n H m Mr kâfit abp oserine evtat bml«od«gn yerin plâzuaı «İBdtt Riehard Wagser daraAıada lniaoe, fmnHum gireeek^h, « . y« gSaterdls Mtdaki ildaal M kaga •apa*wktnns: Sehnk«rt •*kagı, İki n n t r t l ı PtrNfe a«tv •iyona. S«MMrt Mkatı.. •• g«Ml i•(m! BAT OSCABt S, = E E E = = E E E = PROF. NTMBDBTTN BIACBBALAR1: tU p T* Tdavaafte b*rab*r, IgreiMİ m. ikbMİ n n t Mr va• • * j a t a k m yaleulak etaiş • »• lerdl. Üçt de. ayn ayn tMrtr•itelerde »IrayaeaUar. Mflnleh' ••, Serpü'den aynİKislardı Son ra baska bir trenle StuHrart'a gitmişler, Tılmaı orada kslmıs, Tesim «K»ya gelmisti. Ana Stottgart çok yakın «K» ya. Trenle bir bnçnk saat bile «ftrmfiyor arası. Tesim ilk iki geceyi »telde çeçırmisti. Terlesmek için temız, rahat, ayni zamanda kesesıne elverişlı bır pansivon an vordu. Dündenberı bır nvçnna nn bulmak ıcin nŞrasıvor Postanenın önunden tramva va bindı. Bilrtini aldı: var> E NAZtVIENADİ Oenel Vayın MOdOrO Cumhuriyet Sayısı 25 Kuruş rarkıya LJrs Ki «enellk • aylık t aylık Basan ve Ifayan CUMBUKJYtrl MatDaaclllk Caxet>>clllk T A 9 Cagajnglo Balkıvi 9okak No 3941 A.NKAKA AtaKlrk Uuivan ı 13 M 44. U K «8 > * Mahall«ti No » DiVkrbakll Tas blerau fuien tdara aden Sommlu MOdOr; ECVET GÜREStN * ^//ııııııııııııııııııımıııiiiıi!: ıiiimııımmi! IIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII: Gazetemlze gOndeıilen yazılaı koaulsun, konulmvno lade «dlln>e2 * tlanlardan mesullvet kabul olunmaz. Abon* vs llao Islfrt İçin rarfın OrtOn* tfAnan vpyt tÖân S'Tvlsi» kavdımn konınıım VECDİ KIZILDEMtR *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog