Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇINGAR Rom an Üç gün devam eden bir panayır çevresi içinde Kadm Erkek münasebetlerini gerçekçi bir açıdan veren roman İLHAN ENGİN REMZİ KİTABEVİ Fiyatı: 7.50 Krş. ( î l â n c ı h k : 81S5/2227) 40. yıl sayı 14216 umhuriyet KÜRUCUSU: YUNtJS NADİ Cumhurıyet 22 42 »6 Telgraf c» m e k t u p adresi: T e l e f o n l a ı : 22 42 90 Istanoul Posta K u t u s u : tstanbuJ N o 2 2 4 2 9 7 2 2 42 »8 2 i *i ?f Barmenln ve Ai'.er.ln ** KOKTEYL KİTÂBI Kiktçylln çslksİRmrasi tçklierln «üslenmesi. Bsr cakımlan ve sekillerl Gerekli mese!cr Suma likör. şarap. Fampanya. appritlfler. bıra. şuruplar lıakknda mslumat Knkteyi. Hlçh Ball. Coolrr. Ricky; Scıır: Srıijpree, Firz. Smsrhe. Dal'y; Fi;;e; Cobleı. Jıılrp, SHı.g. Toddy. Pouııch; Shrub: Cup: BL>W1. F.ic Eg£ Noe. Frappee: CtaceP Pous?» Caffee'ler İçin çesttli formüner. 1fC bd.vük sahiîc 10 lira. A. GALİMİDİ İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ l l a n c ı l : k : s r : 4 2211 Cumariesi 29 ~u'oat !964 Papandreu, Türkiye Kıbrısa asker çıkartacak olursa Yunanistanm bu müdahaleye misillemede bulunacagmı bildirdi Konsey dün gece Denktaş't dinledi Birleşmis Milletler 38 (».a. Radyo) Güve nlik Konseyinin bu gecekı toplantısına bir kaç saat kala, Konseyin daimi olmıyan aliı üyesinden beşi. anlaşmazlığın göruşme yoluyla çözümüne yol açacak bir karar tasarısı hazırlamaktadırlar. Tasarıyı hazırlayan Bolivya. Brezüya. Fildtsi kiyısı. Fas ve Norveç temsilcileri bu sabah toplanmışlardır. Cekoslovakya temsilrisi de bu toplantıda hazır bulunmuş. fakat çalışmalara katılmaraıştır. Karar tasansı. esas itibariyle. geçen sah günü Fas v f Fildişi Kıyısı temsilcilerinin Konsevt yaptıkları tekliflerı kap«amaktadır. Karar tasansında yer alacak basiıca hususlar junlardır: 5 iiye Giivenlik Konseyine teklif getiriyor Yeni teklHin esasları Çarpışmalara derhal ve keüin olarak son verilmrsi için çaürıria bulunulmafi. Adada bansı saglamak üzere bir Birleşmiş Milletler Kuvveti kurulması v e bu kuvvetin Birle«mi? Mületler Genel Sekreterinin emrine verümesi, 1960 Antlaşmaları konusunda. iki cemaat arasında görüşmeler açılması ve bu görüşmelere Birleşmiı Milletlerden bir arabulucunun katılması, Kıbrıstaki ritırumu vahimleştirebilecek herhangi bir hareketten kaçınılması için biitün devletler» çagnda buhınulması. Beş ülkenin temsilcileri, oybirligiy'e kabul edilebilerek bir mftitı itunmak ijteftindedirler. Böylelikle. Konseydeki görüşmelpr kolavlajacaktır. Rumlar Panaıtıadaki Iıtgiliz elçiliğini bombaladılar ı " Daha ne kadar öldüreceksihiz ? ..„ Ankarm, 28 (CnmhnriyetTeleks) ki'er bir daha gözden geçirılmış ve Başbak»n îsmet Inönü'ye yapı bunlar da adli tahkikat yönünden lan suikast olayının tahkikatına ] Umamlanmıştır. devam edilmektedir. I Bu arada Savcı Semih Korkmaz, Savcı Semih Korkmaı, tahkikatı Ankara Emniyet Müdürü Ali Ulvi idare eden Savcıhk ekipiyle bugün Arkası Sa. 7, Sn. 3 te de çalıçmı?, bu arada dosyada bazı kısımların genişletilmesi kararına varılmış ve bu cümleden olarak Mesut Suna'nın Ankarada iki gece geçırdiği Çukurova Otelindeki d«vranı;ları incelenmiştir. Bu cümleden olarak Çukurova Olelinin miistecirleri Ünal Köylii ile Yurdaer Köylü, Savcıhğa celbedilmişler, kendilerinin bir kere daha ifadelerine müracaat olunmujtur. öteyandan dosyada mevcut kro Suikastçının kaidığı otelin sahiplerinin tekrar ifadesi alındı VAŞLl BİK KADIN ÖLDt Byoğlu, Duduodalar sokakta. halkı heyecana veren büyük bir yangın çıkmıştır. Saat 14 ten 15 e kadar devam eden yangın sonunda, Eleni adında y a ş h v e tslçli bir kadın yanarak ölmüş, iki kişi de yaralanmıştır. Koço Apostoliyis adlı ;ahsa ait bulunan 6 katlı ve 12 odalı apartımanda çıkan yangının sebebi anlaşılama. mı?tır. 200 bin liradan fazla hısara »ebebiyet veren bu yangın sıraMnda apartımanın dahilt ahjap kisımları tamamen yanmış. yangının başlangıcında apartımandakiler sokağa kacmıçlardır. Toplantı Birlesmi» Milletlrr S» (a.a.) Bırleşmış Millelier Güvenlık Konsevinin dün geceki oturumu açihr acılmaz. Giivenlik Konseyi Başkanı Brezilya temsilcisi Carlos Bernardes, Konseyin dün aldıüı kara ra göre. Kıbrı» Türk Temaat Mec lisi Başkanı Haııf Denkiaî'ın dinlenmesini istemiştir. Fakat Denktaş s ö ı almadan. Sovvetler Birliğı Ark»*ı Sa. 7. Sö. 4 te Erkin. Amerika ve İngiltere Büyükelçileri ile goruştu Ankara 38 (CnmhurivetT*leks) Dışiflpri Bakanı Feridun Cemal Erkin, tngiltere Büyükelçi«i Deni» Allen ve A. B. D. Büyükelçisi Raymond Hare ile bir görüsme yapmıjtırBu »abah Dışişlerı BakanlıSına telefonla dâvet erlilen Büyükelçilerle yapılan v e Kıbru ile ilgili olduğu ıarnedilen bu görüşme hakkında herhangi bir açıklamıda buhınulmamıştır. A r k n ı Sa. 7. Sü. X te Kıbıı ';. >el'.u ıılilerı lıir Türk kaıılı keleııiııe i'ıılı <>iaı:ık ehcıli i>lirahatgâhına tevdi eılilirkcu ^SS Ilk Rus yolcu uçağı dün Kıbrısa indi Lefkose 28 (Kâmil Pekler bildiriyor) Bir süred«nberi Kıbru Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında devam eden sivil havacılık mii ' Arkası Sa. 7. Sü 4 te Tiirk ticaret filosu ithalât ve ihracal mallarımızın ancak % 2b ini taşıyabiliyor • Türk Loydu» ilgililertnin hazırladıkları bir raporda Türk gemi. lerinin ü ç l e birinin eski v e yaşla r:nın 40 m üstünde, vasati süratleririn rie 10 milden asagı. Dünya Klâsmanında ise 25. rlurumda ol riukları belirtilmektedir. Türk Ticaret filosunu teşki] pden gemilerin büvük bir kismının ys«lı v» rantabilitelerini kavbet. mis olması raporda izah ediimiş ve «Türkiyede riaha bir Kredi Ma Arkası S a 7. S ü . 2 rte Öğretmenler gericilerin hareketlerini protesto eden bir bildiri yayınladılar Adanada yapılan toplantıda öğretmenler, vâizlerin konuşma larını tenkid ettiler Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) Ö k t e m e karşı açtıkları kampanya Türkiye Öğretmen Dernekleri • yı çiddetle protesto ettifini açıklaUL'N AKŞAM G t L U l Romanya Hükümeti taratından «istenmi Milli Federasyonu Yürütme ve Yö,mıştır. yen adam» ilân edilen Bükreş'teki Askerî Ataşemiz Deniz Albayı Raııf netim Kurulları, bugun bir bildiri f Bildiride çöyle denilmektedir : Şimşek dün akşam şehrimize gelmiştir. Şimşek'in, Ankarada, Roman yayınlıyarak, gerek î«met tnönü'ye i «27 Mayıs Devriminden sonra ya Hükümeti tarafından kendisine yapılan muameleler hakkında karşı bir hafta önce yapılan suikast Atatürk devrimlerine karşı karanilgililere bilgi vereceği anlaşılmaktadır. Resimde Albay Şimşek gö teşebbüsünü, gerekse gericilerin , lık kuvvetlerin haince davranı?ları rülüyor. Milli Eğitim Bakanı Dr. tbrahim ', ıon aylarda kendini iyic« duyur ımaktadır. Yurdun ddrt yanında buj Arkası S». 7, S«. 1 de Melen Devlet ıtıecburî tasarruf içindedir,, u Turîrm, İmar ve İskân ile Maliye Bakankğı bütçeleri Millet Meclisinde kabul edildi Ankar», 28 (CumlmriyetTelek»)[l964 y ı h Bütçe Kanunu TasanmMillet Meclisinin dün gece geçjna müspet oy vereceklerdir. Yetsaatlere kadar devam eden birleşi: kililerin ifadesine göre Y T P Grumi sırasında ^urizm v e Tanıtma DU Milletvekilleri verecekleri k«Bakanlığı, buçünkü oturumundp 'arda serbest bırakılımıştır. ise îmar ve îskân Bakanlığı ile Turizm v e Tanıtma Bakanlığı i l e Maliye Bakanlığı 1964 yılı Bütçp 'mar v e îskân Bakanlığı 1964 y ı h Kanun T a s a n l a n görüşülerek ka Biitre Kanunu Tasansının kabubul edilmiştir. iinden sonra Maliye Bakanlığı Grup sözciilerinin belirttiklerinp R'itcesinin görüjülmesine geçilmiş göre A P , MP v e bazx CKMP mil ve Bakanlığı i l e ilgili çeşitli koletvekilleri Bütçe Kanun Ta=an nulardaki tenkidleri cevaplıyan sının onaylanması »ırasmda kırmı Ferit Melen, yeni vergi tasarılarızı oy kullanacaklar, CHP liler i s e ' Arkası Sa. 7, Sü. 4 t e $ehrimizde bulunan Mılıi Eğitim ^ S Bakanlığı llköğretim Genel Müdd rü Osman Ülkümen, 1964 965 deıs yılında öğretim çağmdaki çocuk.tardan 300.000 inin daha okula kaivusacağını açıklamıştır. Bir | Arkası Sa. 7, Sü. 1 de = = Ilkokul yapımı için 229 milyon ayrıldı | | | | hıgiliz zırhlı arabasının himayesinde kanıyonla Rum mezaliminden kaçan ihtiyar, kadın vc EEE çocuklardan müteşekkil Türkler S Öğrenci dernekleri federatif sistem içinde birleştirilecek Ankara 28, (CumhnriyetTeleks) millî demokratik, lâyik v e sosyal Mıllî Eğitim Bakanlığınca, mev bir hukuk devletidir.» diyen Bücut bütün yüksek öğrenim öğrenci 'vük Türk Milleti, bu bildiriminde derneklerinin Federatif esaslar ı s;enc kuşağa güvenir.i belirtmiş, açinde birleştjrilmesi amacıyla bir , <ıl teminatı, özgürlüge. adalete v e fa7ilete âşık evlâtlarının uyanık! kanun rasarısı hazırlanmıştır. T a s s n n ı n eerekçesinde «Anaya hekcılijinde görmüştür Bu bakım: sası i l e Türkiyp Cumhuriyeti, t n rian iyi yetismek sereğine inan' fazüetli. bilim. 1 san Haklanna v e başlan£jçta bp mış, şah«ivpt!ı Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ' lirtilen temel ilkelere dayanan Erkin, Bulgar §| casusu ile ilgili 1 izahat verdi 1 Ankara, 38 (CnınhnriyetTelekj) ~ [ Bulgaristanın tstanbuldaki B a ; ^ ^ konsolosluğu efki Muavinlerinden ZZZ Çolakof'un geri kalan cezasının ! afTi konusundaki kanun ta*arı«ı ~ rnuhtemelen Cumhurıyet Senato ^~ sunun mart ayı içindeki birlesı mmde çörüsülecPktir 1 LIFE Dergisinde neşrolunan yazı ve resimlor | | | Derginin bir muhabîrinin Adada yaptığı özel j | röportaj ve resimleri 6. sahifede bulacaksınız p (Bu yazı ve re simlerin Türkiyede ne §= şir hakkı yalnız Cumhuriyet'e aittir.) ^ Vay, vay.. bir de sermaye iirkektir derler! Mall Poli« sabtc fatur acılarla isblrlıgri yspan 3 ) riPn fazla W flrma hakkında tshVikat yapıvnr r.^z"\"'"T Mülef Meclisimn diinkü bir>«' ^ 3 mı sıra«ında Tiirkivp alevhınp ca Z ^ •ıj^luk vapmaktan «anık C"!»1*"' ^ s un affeHJlrnp^i ici ^ 7 ^ : 3 7 ; : .nıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog