Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Budapeşte 27 Avrupa kupa ga[ 87 dakıkada Bodorun yakın melıplerı turnuvasının kardofınal ma safeden attığı fut dırekten dondu. çını bugun burada MTK ıle OJTJI! 71. dakıkada Şenol ıle Danskı bıraz \ an Fenerbahçe musabakayı 2 0 çarpıstılar. kavbetmesıne rağmen basarılı bır 76 ncı dakıka dolarken MTK forovun çıkardı As oyunculanndan vetlen Fenerbahçe kalesıne yukvoksun SarıLacıvertlı takım Mus lendıler. Santrfor Vasas Bodur'un Fotoğraf. (Telefoto A P Peste Istanbul) ! taianm maç basında sakatlanm*»ı kaleye uzattığı topa dalmak ıstedı. DEFANS KLRTARIYOR Fenerbahçe defan ?ı muştereken bır MTK hucumunu onlemeye çalısı ıle maçı 10 kışı oynadı. 75 ıncı da Huseyın Vasas'ı onltdı. Macar yor Halapi nın çektığı şut mudahale gorecek ve top kornere gıdecektır kıkada Şerefın dısarı çıkanlmaıı santrforu yuvarlandı. Hakem duıle 9 kışıve dustu Buna rağmen a duk çalarken top ağlara gırmıştı. ğır balçık sahada ve yagmurlu Avusturyalı hakem penaltı noktahavada ıyı maç çıkarrü. Asıl netı ımı gosterdı. Haf Kovacs gerılerek ce, tstanbul maçındtn lonra 6 topu sutladı. Hazım uçarak topu mart akşamı bellı olacaktır. tuttu. Fakat hakem oyuncuların Yağıjı yenı kesılmıs kaygan bır sahayı terk ctmedıklerini beyan esahada Avrupa kupa gahplerı tur derck penaltıyı tekrarlattı. Vanuvasının kardofınalı ıçın Fener sas'ın şutu ağlan buldu 10. bahçe, MTK ıle karşılaştı. Oyun, Takım 9 kışıye duştü. Fakat Brv çok suratlı basladı. MTK lılar o dor 79 dakıkada yerden «ttıjı bır >unu gerektığı kadar suratlendır »utla topu «ğlara îkıncı def* taktı. Zencilerin ırk aynmına karsı meğe çalışıyor. Fenerbahçe t«mV«... maç bu sekılde 20 bitti. hsrplçptlerinp kahlmadıgı ıçm tenkınlı oynuyordu. tlk 5 dakıka MTK kıdlere u£radı|hnı •iöyliyen boknın s:k hucumîarı lavutturuldu 6 sor «unîarı da üâve etmiştirncı dakıkada Nagy'ın sutunu Ha«Her gun bana başvuruyorlar ?ım kurtardı Bır dakıka sonra Ş«n Beyaz bır kadınia evlenmemin çok oı un çıkışım Kovalik onledı. 14 ıyi bır sey olaca£ını, bunun ırklar ancu dakıkada özer Laczco jel» arasında kardeslık havssı yarafagıderken kestı 16 ncı dakıkada Ocağını soyluyorlar Budapeste 71 Fenerbahçe \e futbolunu çocuklar hem centıl naltı atıçında Hazım hareket ettı gunun pasını Şenol musaıt pozı» • nıimıştı 60 dakıka 10, son 15 daü mence davranış ve hem de futbol Ovuncular da atış sahasından çık >onda kaleve atamadı Anl atak• tslâm dininı, avlar suren bır ka da 9 kıçı oj namıştı Ama centıl ları ıle temsıl eltıler incelette ve istihareden «onra kamadılar Penaltıyı onun jçm ıek ta Halapının dahşını Şeref keıtı Macar Kolup Reisi dedı ki: menhkten elendılıkten ayrılma bul «tmıje karar verdim. Ben zt' Takıra kaptanı Şeref 18 ıncı dakıkada Şenol, Kovalıkle r ar ettırdım MTK Kulubunun Genel Sekre I s e ıtırazını el hareketlerıv !e de karşı karşıya kaldı Kal«y« yuvar mıştı MTK stadını dolduran 20 000 kı bır adamım Her şeyi enıne terl B o k o s M a c a r r e s m i a boyuna dusundum Dunyavı kur k,« Turknen.n temsılcısı FenersJ nsm vam ettırdı Onu da onun ıçın dı hjamadı. taracak hayat sekll budur. 750 kısı Turkı>enın temsıicısı *ener ^ b e y a n a t v e n r k e n . « S aha>a çı j a r ı > a a U l m » seklınde konuştu . t 19 uncu dakıkada Laczco'yu ö bahçejı alkışlıjordu mılyon insanın benimsediği bir dıkarken kaç sakat vereceğız dıve, < zer kestı îkı dakıka sonra Hazım Dr. l l a £ ' u n demeci nin ferdi olduğum ıçin iftihar ediduşunurken TunJerın temMİcısı | Hıdekutı meselesı Halapı'nın ayağından top aldı. F yorum » Fenerbahçclı ıdaıecıler antrenor Bahçe, uç forvetıyle MTK. yı zaFenerbahçe Kulubu Başkanı Dr centılmen Fenerbahçe «akatlarla lsmet Uiuğ «şanssızlık devam e'tı «ahadan a>rılıvor Bundan dolavı luk konusunda Hıdekutı ıle konuş man zaman zor duruma duşuru uzuntuluyuz ve utanıjoruz Kelı tular Fakat antrenor bır yıl daha jordu 31 ıncı dakıkada Aydın tek Eksıklerımızın vanı sıra Mustafa menın tam mâna^ıvle Fenerbahçe, bağlı olduğunu bevan ettı. Bunun başına gole gıderken kavdı ve duşda sakatlanınca 10 kışı kaldık Şe futbol ovnuvor. Boyle bır takımı uzerıne Sebes ıle temasa g'eçıldı t Muhakkak bır gol heba oldu u Lliton Cl»5 ın agzı çok büvük ddl 2$ Şuaat ı9f4 refın çıkmaM glecek maç ıçın de alkışlavabılmek fırsatına kavusan Netıce donuşle açıklanacak. J2 ncı dakıkada Mustafa, sert bır 26 Şubat 1964 IUZUCU Ama Turkie;ı ve Turk Macar seMrcılerı bahtıvardlr Fefaule maruz kalarak sahadan çık nerbahçe ıle Istanbulda şanslanrovanş tı Takım, bundan sonra 13 dakıka mız esıttır» dedı 10 kısı ıle oyuna devam ettı. Kar şı atakların yanı sıra 40 ıncı daKovacs (MTK Antrenoru) He. Dr. Rflflt» DAĞLAROÖLÜ kıkada özer harıkulâde bır atakAnkara 27 (Camhnriyet • Teleka) vecana ve tıpık bır kupa maçı oi o y n a y a m ı y a c a k lı Halapıyı onledı. 44 uncü daki (P«ü»ı>b«'kçe Kuliib» ü m u n l Genel Mudurluk Merkez Ce?a du Îkıncı devrede hakıkı ovunuDramatık ırıci dakıka kac ja Hazım Torok'un ayağına uç«Heyetı bugunku toplanrhsında Ü | muzu çıkarabıldık Fakat 2 farsjı mıt takımında bulunan iki futbol | nefcev, dmnıfınal ıçın kafı OJÛ " n d a b l r s P o r c u v a yakı?mıvacak rak"b"ır"goİu" kuTta'rdı" XI Bir Tttrk takıcuyu cezalandırmıştır. Karştyaka muvorum Hakemın penaltıvı tek şekıide hareket ederek, hakemi jaÎkıncı devrede hava daha iert'cımı Avrapa'da kardfifinal oynadan özgen ile Goztepeden Nevzat rarİatması kararı doğruvdu Ancak kasından sarsan Şeref, oyundan çı leştı, yağmur basladı. Mustafa sag •erefınc ulagtı. Bu takım en ve Çağlavan 30 ar gun, G. Saraylı dostane bır havada cerevan eden karıldığı ıçın, turnuvanm statu^u aÇ'İa gırdı. Sakat sakat oynamağa ^ u ç , ı e f n â B , n d a n nahrura Febasketboleu Haşim de 6 ay boykot maçta, gonul ısterdı kı Turk takı ne gore, mutaa^ıp maçta ojnamak basladı. 47. dakıkada îsmaıl. Lac« J ^ ^ ^ ^ J J B u f.nerbahçe ağır cezası almıslardır. mının kaptanı atılmış olmasın Yo hakkını kavbetmektedır Bu duru, conun bır akınını kestı. Şenol ılen , Wr sahads her ovuncusu ka t et t ,k, o l rk bulda da m f g o r e ^ p t ; g l k ko of u l h ha ar re ekkeet,l l f I yarak M ^ ^ ^ ' , ^ ^ ^ ^ l e t M T ^ e ^ a T k Z 10 U • Ankara, 87 (CnmbnrıyetTeleks) , f > e n l l g l j e s u r u k . »• | parolamız nu yurutuyor. 11. dakıkada Öıer ve j k l s l > s o n r * d » » k l îi kalmak san«ızMıllı Takımının M | ' Futbol Federasyonu Başkanı Borotı (Macar Hazım, Bodorun bir atağını k«sti l»8m» «g»«dı. Taket her gcye rağî Orhan Şeref Apak, halen vurur umumı kaptanıl: MTK maçı daha ma gunu tstanbulda yapılacak kar l«r. Aydın toplan ilen gotıirerek men vurmadan kırraadan, yuhaAlabama'mn klrli | ' lıglerden ayn olarak uçuncu mılli kalıtelı da alabılırdı. Fakat ı>ı ve i " l a ? m a d « takımdaki yerinı alamı. tam yan mudafaa sıstamıne gore |lanmadan oynadı lukte olan bırtncı ve îkıncı mU farklı futbol ojnayan Fenerbah" da buyuyen Jozef Lonia Ba75 dakıka zaman ttraaa baski alrow, ailesinın keman derıı aljjli ve bırıncı Turkıve amator lıgı çenın son çevrek saatte yenılmesı yacaktır oynuyor. mak ıçin verdigi paralan, boks tında kalmasına rağmen ba;abaş nın kurulma^ı ıçın çalışmalara talıhsızlıktı Turk takımmdan kalec l ıçın hsrcıyarak, kendi kendinı bır oyun tıkardı. Gol kurtardı, açıklam'jtır Futbolu (Hazım) ıle ıkı yan haf (Şeref ( baslandığını vetiştirmiştir. Sâkin bir eocnk gol potiiyooon» gırdı. Hazım b?şiTurkıvenın her tarafmt yayabn ve Alı Ihsan) ı begendım Sahanın olarak tanınan Loui», amatör ta «W«tu haid» öa«r. Ogun, Şemek ıçın bu teşebbuse gırıstıkl^ •" »'»ı Hagy dı maçlarında kısa zamandafi>• MTK nın ve maçın yıldızı »ağnol taJmmcı jrjldıılartydı. nnı ıfade eden Baskan soylt kotun kabilıyetini göstererek, haf Nagy ıse kısa konustu cFonernusmujtur: MTK ÎM Wn»y«kfln ferkalide ı«Altın Eldiven» sampiyonlnfiı. bahçe ıvı bır takım. Porısyonlara dı. Oy*mn»« rttsffftr fibi olan ıkı « Hazırladıgımız ta«arıya go gore daha farklı bır (ahbiyetı hak nn kazanacak kadar yükselmışacığın* BaSHjan v« sag htfın üre, uçuncu Turkıve ligi profetyo etmıstık. Santrhaf (öıer) re kaletır, 20 yaşında ıken protesyozerinc kuran MTK'lılar hficumcia nel takımlardan Tieydana gelecek cı (Hazım) 1 begendım » nellıfi kabul eden aeneı bokoldugu k«d«tr tnMftHada da başatır. Bu lıge, Ankara ve Istanhul sör, teknik bılgisinı iyice artırMaçın hakemlnin sBtleri nlı kHler. mahalli profesyonel hglenne dahıl dıktan sonra, balyoz ynmrnkkulupler ıle arzu eden bölgeler Maçın orta hakemi Zdw«rd «P«larını konnstarma|a baslamıg, Orta »ıhafi kontrol altına almatehir ısımlerinı almak ve «artlabılâhare, Jozef Barrow adını va Btiv«ı!fkk olan Fenerbahçe erımıza uymak stıreriyle gırebıleierkederek, Joe Loois lsmini ğar k«jdroaanu muhafaza edebılceklerdır. almıştır. ieydi. Maeartorın basarısı ancak Hanrlayanlar: Tb. Nihat IŞITMAN ve Se«ai PAKER golcuz bır berabarlik olabilecektı. Bırıncı Türkıyt amatör liginde Joe Louıs, 4 temmaz 1934 te Mtçın orta hakemi Ştref için verChicago'da Jaek Karaeken ile m bolgeler meydana g«tırec«ğız tttn dflnyaya tanrtmağs kâff seye nkışiırdıjı bir nrsdm, Mr vaptığı karşılaşmada 75 sanidıği Mras Mrt kartr hariç ıyi ıdı. 'Htr yıl mevsımlerin muıaadMine felmifil. Artık, herkes, rinfyıkıcı ıol yedi çenesine. Bn bir vede görmuştu rakiblnin ısini. Yalnız yan hakemler kornerlen jgore muhtehf merkezlerd» bölge lerin yeni, mftthiş adaraından mâthig kontra Tnmrukt» SarBa,. zencı boksörün ük pro • vermairt* n«dense hep yanıldılar. sampiyonaları yapılaeak, daha scn bahjediyordo. sıidı lenci tabil.. Bnna denrir fesyonel maçıydı ve kazancı ^ ra bırınci gelen ekipler kendi araTürkJyt'uin ysbancı takımlara J O E bir ı s t t»klp etti. Kalbinin ftLOütS MAX SCHMELİNG da 5 centten ıbaretti. Fakat larında karsılaıarak Tflrkiy* ama karşı basan kazanan takımı FeAnkars 27, (CnmhnriyetTelekf) «rine yapıasn ynmrmk, dertrJoe, bu paranın sevıncını, u • tör he blrindslnl ertara eık»r«nerbahçe Budapesteden 20 magMAÇI Iki yıl zarfında, M prefeay* Devlet Bakanı Malık Yolaç'm, misti Joe Lonis'i. M.000 »eyirzun yıllar sonra milyonları kaeaklardır.» lıip dönüyor. Bu hiç bır zaman neJ raaçından 32 tiııi aaJoiTtU «Mıllt Şavunma Bakanı tlhamı San zamrken bıle. unutmıyacaktı. «Dömifinll sansını kaybetmış» dsalmak üıere hepaini kazanan (Arkası Sa. 7, Sfi. I de) car ıle konuştum ve prensıp anlaş rtıllıe Davıs, Larry Udell, Jaek mtk değlldır. Her zaman şanssız «mütbls renti» yi dmrdaran ilk masına vardım» demesıne rağmen Kranz, Bnck Everet Bnnlar, bir 14 dakika bulunmıyacaktır 6 adam. bir Avrnpalı, Alman Mılll Savunma Bakanlığı Komıssempatık Joe'nun kurbanlaMart Gunu Cumadır. Yer DolmaMas Schmelinf oldn. Nari diK yonu, asker futbolculann, takıml»rıydı Oyle yazıyordu zamanın Utörü Hltler, Alman ırkının Fotoğraf. (Telefoto AP. Peste îitanbul) b l h ç e % t a d l s e y l r c , ı e r v e f a kâr kar. rında oynamalarına daır yapılan cazetelen.. Ve karban lıstesı, ustönlüğunü göstermesı ieın. teklıfı kabul etmemıstır Burada uzgun, Iszamanla alabıldığıne kabatopuBİR KURTARIŞtehlıkeyi îsmail »antrfor L»e»eo'nun ajr«ğiBdand«şlenmızdır. alacak ve bır DAHA daha uzaklastıracaktır Atlas Okyannsunnn Sbür tara tanbul'dan umıthvız. racaktı. ijbhret basamaklarını fına göndenaisti. ScnmeJinjr'ı suratle tırmanan zencı boksörü 1930 ile 1932 yıllan arasında butün dünvaya tanitan maç sampiyonlnk tahtında otnran tar, Prirao Carnera. Kıng LaMax Schmelınş ıyı boksördu vınsky ve Max Baer ıle yapama, Joe'nnn demır ynmrnk tığı karşılaşmalar oldu. habık lan kanşısında ne yapabilırdı dunya şampiyonu. rınglerın kl.. Fakat 19 hazıran 1936 gügorduğu en ırı kıyım boksor nü New Tork'on «Tankee» »ta Carnora, i m. 05 boyundi ve dını doldvran 5 J O kigi hus0M 130 kilo ağırlıgındaydı. Fakat rana ojnyacaktı. 6 ncı ravundda nakavt olnneıya kadar tam 17 defa yere yıJoe Loais, fideti veçhile, fır kılmıştı. Bır buçnk ay sonra, 7 tına gîbi girtnıştı maç». Çakı açustos lHJü da, zamanın % nnyordn ynmrnklarını, bfitün roaralı yarı aşır sıkletı, Kıng siddetiyle Aimanın vüendnna. Levınsky, 137 sanıyede yere llk fiç ravund. Joe'nnn ezıcı mıhlandı ve ancak bastanede ustıinlfiğu altında geçtı. Eskıv kendıne gelehıldı. Carnera'nın ve kontra vamrnklannın nsia nalefı Max Baer de. 4 ravnnd sı olarak tanınan Schmeting. dayanabıldı fırtına Joe'nun Fotogr^f Cumhun^rt Arşiv bn vasıfları t^ves'nde. hâiâ da karsısmda loe Lous'in. Ikı es vanıvor, bav.rı ilp karsı kovnJOE LOLİS T 12.1949 tarıhlı bu fotoğraf Buyuk şamhı ağır sıklet dunva şampıvovordn. 4 üncii ravnndun ortapnon Joe Louıs oglu ıle antrenman \apiyor Louıs o zamanlar nunu perişan etnesi, onu biilarında Joe Louis. hasmını koele çecırdıgı dunva şampıjoniugu unvanını 12 yıl korumuştur Miami Bes«b, Flortdm Î7, (AP) Yenı dunya ağır sikflet boks şampıyonu Cassius Clay bugun îslim dınmi kabul ettığini bildinnış ve bu dının dunva milletleri arasında devamli bir sulh saghyacak te'c yol olduğanu soylemıştır. 22 yaşmdaki Loui«vılle lı z»ncı boksbr «Bızlere siyah müsluınanlar dıvorlar. Bu basının icat ettıgi bır sozdur; hukuki bır isim değıldır î«lâmivet bır dındır ve butün dunyada 75" mılvon ınsan ona ınan maktadır. Ben de onlardan biriyım» diye ilâve ermîstir. Clay, Assocıated PresB'e verdıği bır mulâkatta cHalk bunnn bir kın te$ekkülü olduğunu söylemektedır Bu hiç te blr kin teşekkulü Bıçak veya silâh tagımaırm verilmez. Kadınlanmız U7ijn plbiseler giyerler Gunde bej ctıfa dua ederiz. Toplantılsnmızın reklâmını yapmavız ve gümltu patırdı etmeyiz Sadeee bütun dunvaHs «ulh Pe ilgilerrivoruz Allah bijirale beraberdir ve biz onun emrettıgı gibi hareket etmek utivoruz» demlytir. Clay dün müslümcn olduğunu açıkladı Dünya ağır sıklet şampiyonu Fenerbahçe son 14 yenildi: Ifk golü penaltıdan yedik, hakem Şerefi oyundan attı STAD: M T K stadı SEYtRCt: 20.000 ki§i ci rannda HAKEMLER: Edward Babauczek, Erich Cilayr, Beno Habbauer (Avusturya) FENERBAHÇE: Hanm Özcan. B. Ismail A. îhsan. Özer. Şercf (K) Offün, Mustafa, Şenol, Hüseyin, Aydın M T K : Kovalik Keszti, Jenei Nagy, Danszki, Kovacs III (K) Török, Laczco, Vasas. Halapi, Bödör N.T.K. Genel Sekreteri Bokos maçtan sonra dedi ki: «Fenerbahçe takımı iyi futbol oynuyor» Budapestc Nevzat ve Çağlayan I er ay, basketboleu Haşim 6 ay ceza aldı 3. Türkiye ligi ile Türkiye amatör ligi ihdas ediliyor Joe Loııis daha knçnk yaşta ŞANSSIZ BİR 14 DAKİKA ikcn için ailesitıin kematı verdiği paraları dersi boks antrennanlarına harcıyordu Asker futbolcular takımlarında yer alamıyacoklar HERDEM TEYZE i 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog