Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇINGAR Üç gün devam eden bir panayır çevresi içinde Kadın Erkek münasebetlerini gerçekçi bir acıdan veren roman, İLHAN ENGİN R o m an REMZİ KİTABEVİ Piyatı: 7.50 Krj. İlâneıhk: 8135/8170 40. yıl soyı 14215 umhuriYet KURÜCUSÜ: STJNUS NADİ Teigraf v t m e k t u p *3resi: Telefonlar : 22 42 90 C u m h u r i y e t t s t a n b u l P o s t » K u t u s u : l s t a n b ı d N a c'43 ? 4 2 9 6 2 2 t t 9 7 2 2 4 2 9 8 2 * > Milli Eğitim Bakanlığ'B^^bünj a Edebivatından Tercumeler Jprı^inde Yenıden Bastırılan Berlrtr^ SEÇME ŞİIRLER Goethe *%$*> 3 0 0 Selâhatun Batu "' ILÂHİ KOMEDYA (Cehennem) Dante 6 3 0 Dr. Keridun Tımur . VEB ALTINDAN SOTLAR Do»to,cvsk. 3 ü 0 Nihai Yalaza Taluy . ANTİKAC1 DÜKKÂNl 1 Charles Dıcker., Behliil Toygar ' Bakanhk Yayınevleriyle bütun kıtapçılarda satılmaktariır. (Basın 1699 2161ı 61 J '•' Jfct# Kuru Cuma 28 Şubat 1964 Malî Polis 20 milyon liralık sahte fatura kesen 37 kişi yakaladı Bu şahıslarla işbirliği yapan 300 deıt f azla firma hakkında da tahkikat yapılıyor tstanbul Polisi Mali Sube Müdüj tuçbır ticari itibara sahıp olmıyan rü Gürbüz Atabek, dün basın topivergi vermiyen. kısaea geçiminı lantısı yaparak. çeçitli firma ve sahtekârhkla yürüten belirli bazı tüccara 20 milyon liradan fa7İa kişilerden sağladıkları tesbit edı! sahte fatura kesen 37 kişinin yaka miştir. landığım açıklamıştır. ; (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Vedı kişilık Mali Polis ekibinin ıki aylık çalışması sonunda meydana çıkanlan bu büyük vergi kaçakçılığl hakkında. geniş bilgi veren Atabek, özetle şunları söylemiştir: « ötedenberi bir çok firma ve tüeearın (Naylon Fatura) tâbir edilen yüksek tutarlarda sahte faturalar ile masratlaTinı kabaıttiKları ve bu «uretle vergi kaçırdık lan biliniyordu. Henüz iki syhk bir kuruluşu bulıınan Ştıbemız, bu konu üzerinde hassasıyetle durmuş ve firmalann bu naylon faturaları Kıbrıs Rumları •çin silâh getiren Rus gemilerinden biri .yükiinü tahliye ederken "Bütün partüerln din siyaseti konusunda anlaşmaya varmaları kati bir zarurettir,, Senatoda bir konuşma yapan Ürgüplü parti liderlerini ikaz etti Güvenlik Konseyi gelecek oturumda denktaş'ıda dinlemeye karar \erdi İngiiiz Temsilcisi Dean, Zurich ve Londra anlaşm aları ile sağianan Kıbns'a müdahale hakhım savundu I Birlesmiş Milletler (New Vork) Konseyın bu geceki oturumunria 27 (Radyo) Güvenlik Konseyi bu ılk sözü alan Ingiltere deiegesi Sır gece saat 20.45 te (Gmt.) toplana , Patrick Dean. Kıbrıs Hükümetinin rak Kıbrıs meselesıni görüşmeye Adada barış ve güvenliğı sağlama : devam etmiştir. «orumluluğunu taşıdığını belirtmiş ve bu saŞlanmadığı sürece 1960 Antlaşmaları geregince üç gartn lör devletin (Ineiltere, Yunanistar» ve Türkiye) Kıbrısa müdahalerie Çalışma Bakatılığı bütçesi kabul edildi Ankara 37 (CumhnriyetTeleks) Cumhurıyet Seaatosunun bugun oğleden sonraki birleşıminde gündem dı?ı bir konuşma yapan eski Senato Baçkanı Suat Hayri Ürgüplü «Vatandaş kütlelerı arasında po lıtikacıların farklı tutumlan yü/ünden üzüntü ve endişenin artmakta olduğunu» ileri sürmüştür. Arkatı Sa. 7. Sü. 2 de Mali Polis 5*fi Gürbüz Atabek Kıbrıs konusunda innrn desismezse Törk hükümeti yeni bazı zecrî tedbtrler alaeak KACI BOZÜK tstanbul Htlzıssıhha Enstitü«ü 1983 yılı içın yaptığı bir tstatıstlkle sehirdeki gıda maddelerınin bozuk ve hilelı olduğunu yüzd» miktarları ıte açıklamiftır. Yukandakı resımde gıda maddelerinin bozuk ve hileli miktarları göriilmektedir. Hileli gı da maddeleri ile ilgili bir istatistik Hıfzıssıhha Enstitüsü su, süt ve zeytin yağiarın bozuk olduğunu tesbit etti Nuskalı kalkıtıma bu gibi gıda ınaddeleriııiıı boznkluk nispeHeri ve hileler de belirtiliyor Istanbul Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından yaymlanan istatistiklere göre, 1963 yılı içinde Istanbulda muayene ediletı şişe sularının yüzde 41 i bozuk çıkmıştır. Aynca, muayene içın Hıfzıssıhha Enstitüsüne gönderilen sütierin yüzde 40 1, zeytinya'tların yüzd? 42 si, ekmeklerin yüzde. 23 ü gazozlann yüzde 25 i, pastırma ve «ucukların yüzde 22 si, reçel!er:n Arkası Sa. 7. Sü 1 df " Ankara 27. (CnnthariyetTe Kıbrıs meselesine Güvenlik Kon«eyinde de bir çözüm yolu bulunamaması ve Adada müesşif olayların devam etmesi ve ayrıca Makarios"un. bajlı olduğu anlaşmalann dısında bazı hareketlere girişmesi üzerine Türk Hükümetinin önümüzdeki birkaç cün içinde «etkili» bazı tedbir ve kararlar alacağı ö*rpnilmiştir. tlgililerin beiirttiklerine göre Bakanlar Kurulu önümizdeki bir kaç gün içinde bir toplann vaparak Kıbrıs Arkası Sa. 7, Sü. 2 de l A Suikast sanıkları bir kaç güne kadar mahkemeye sevkedilecek Arkası Sa. 7, Sü. î Ir Ankara. 37 (Cnmburiyet • Teleks) Mıüet Meclisınin dün gece geç saatlere kadar devam eden birleşimi sırasında Çalışma Bakanlığı 1964 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüsülerek kabul edilmiştir. Parti grupları ve kiçisel düşüncelerini açıklamak amaciyle söz alan üyeîerden sonra Bakan Ecevit, çeşitli konu lardaki tenkidleri cevaplandırmış ve Bakanlıkça ha?ırlanan tşsızlik Sısortası Kanun Tasansımn bu yıl içinde Millet Meclifine sunulacasını beürterek. »tssizlik Sıeorta";ı Kanun Tasarısı klâ«ik is5iz!ik sıgortasından fark lı. issİ7İi»i azaltırı şekilde Arkası Sa. 7. Sü. fi da Ankars 27, (CumhnriyetTelek») Mılli Savunma Bakanlıgınca bil hassa assubay kadrolanndaki noksanı gîdermek üzere tedbirler a • lınmaktadır. Bu cümleden olarak lise msjunu erlerin erbaş olarak vetiştirilmesine karar verilmiştir. Böylece ordunun assubay kadrolanndaki noksanlar asgariye indiri • lecektir. Bunun için de orduya er olarak eelen lise nnezunları ozel bu P5İtime tâbi tutulacaklar ve bu kursun netıcesinde elde ettikleri başarı nisbetinde erbaş sınıfma ayrılacaklardır. Lise mezunları yedek astsuhay olarak orduda vazife görecekler Suna, öldürmeğe teşebbüsten, Devseren, Akj'Ü7. suça azmettirmekten, Deveci ve Çınal da suçluya müzaharette bulunmaktan yargılanacak. Ankara 27 (CumhuriyetTeleks)' na gelmiş olup Soıgu Hâkimhi;ıne Menfur Suikast olayının tahkıka sevkedereğı aosyayı nazırlamakta tma devam edilmektedıı ve delilierı. vesikaları, ifadeleri Tevkif olunan Mçsut Suna île tasnıf etnıektedır arkadaşları Ali Deveci. Niyazı Ak. Ankara Savcısı Semıh Korkmaz. yüz. Sabri Çınal. Yunus Devseren bugün. tahkık?ta devam* edilmekte cezaevinde ayrı ayrı odalarda bu, olduğunu ve artık dosyanın Sorgu lundurulduklarından bııbirlerıyle Yargıçlığına gönderılmesinin bir konuşmalarına ve başkaca kimse kaç gün ıçir.de mümkün olacagını ile de temaslarına fırsat verilme ifade etmiştir. | mektedir. Sorgu Yargıçhğı dosyayı inceli| Savcılık. tahkikatın son safhası yerek sanıklann v» tanıkların ifadelerini alatak, mütaekıben de Ankara 37, (CnmhnriyetTeleks) AJır Çeza Mahkemesinde dâva aça. Başbakan tsmet Inönü, bugün csktır öğleye kadar pvinde istirahat etBu dâvada. Mesut Suna öldüımiş ve saat 12 de evinden ayrılarak mek maksadiyle üç el ateş etmekten Yunus Devseren ile Niyazi Genelkurmay Başkanlığıra gelmişAkyüz onu bu suçu azmettirmek tir. Orgeneral Çevdet Sunay tarafınten, Ali Devec, ile Sahri Çınal da suça ve suçluya müzaheretten sa dan karşılaııan Ismet İnönü, Kuvvet Kumandanları ve generaller ile nık bulunmaktadırlar. Sorgu Yargıçhğı sorusturma«ırtı bır toplantı yapmış ve bu toplantamamlıyarak Ağır Çeza Malıke. tıda Başbakana, Kıbrıs konusunria mesinde dâva açtıktan sonra sa son durum anlatılmış ve genış izanıklann muhakemesinp kısa za hat verilmiştir. Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Arkası Sa. 7, Sü. 3 tr Inomı Genel Kurmayda çalıştı izmir M.P. İl Baskanı Sayın Dr. Şem»ettin Yaşatandan. d.n adamlarımızın buçünkü dornmlarını apaçık ortaya koyan bir vazı aldık. Hem bir aydın, hen, de bir Pol't.kac. I I H I Dr. Taşatan, din adaralanndan yüzdf «'sinin ılkokulu dahı bitirmemi» oldnklanna dejrindikten «onra. bunların tabı tn; tuldnkları o t g ı n l a m » knrslarından ne elde edılebılece£.nı soruyor ve anl önemlisi. «Vaizlerimiz, içtimaı dert ve davalarımız. din yoln ile taallederler» iddiasiyle, bu ilkel adamlar arasındaki tezada işaret ediyor. Sayın Dr. Tasatan'm mektnbnna nknrken. Turkıyenın dın k»nosnnda içinde bnlnndBjm dnramdan hüzün duymamak mum kün R :«kınız ne divor doktor : İmam ve hatıolerın MÎhk konularında verdıklerı vaazların, okudukları hutbelenn ıçındeki «özler (Vücudunuzu temız tutunuz. vıkanınız, verlere tükürmeviniz. konuştuğunuz ınsandan ıkı mızrak uzak riurunuzJ gibi saSlıSın en ilkel sözlerıdır Bueün mızrak ölçüsü bulunmadıgı halde. bu sozu nedense söyler dururlar ve bir mızragın !ıaç santim olduğunu da açıklamazlar Çünkü bunu ker.dileri de bümezler. Memleketımjzin sağlık sorunları bu kadarcık mıdır? Din adamlanmn ıagIık adına yaptıkîarı vaazlarda ağızlarına mikrop s5zü aldıklan ne görülmüs. ne de duvulmuştur. Onlann şeytaniarı, cınleri, perileri varken tenezzül mü ederler mikrop lâfım etmeve' Kol. bacak ve yüz felci gibi hastahklann adı onlara gore «Selimünkavlen» dir, «uîrak» tır. «seytan çarpması» dır. Tedavileri de doktorluk değil, imamlık, hocahktır. Ruh ve aktl hastalıklan hallerinde periler davet edilir ve »öyle • > < rulur : «Bu hastaya siz mi iliştiniz, yok$a başka bir »ey mi oldu?» Ve tabiî gelen cevap yüzde yü* Tjerilerin şahsa iliştiğidir. Pen(erle yapılan bu konsültasyondan sonra, haıtaya, »kansmış» teşhisi konur sabah »ksam duaîar okunur, muskalar yazılır. tütsüler yakıhr. kırk gün perhiz verilir, ak koyun, kara koyun istenir ve bu siire zarfında da doktora gitmemeıi için sıkı sıkı tembihte bulunulur. Zira doktora gidilirse cinler periler darılıp hastanm yakasını bırakmazmı?...» Sayın Tasatan daha »onra köv imamlannın zararlı e*bfm»lan hakkında örnekler veriyor. Tabiat olaylanna karşı kSyliıyu tedbir almafa defil. kadere »erketrnek için onlara naml telkin yaptıklannı anlatıyor. temizlifin ne »1^11101111 bilmedıtlerinî söylüyor ve diyor W : «Türk milleti bu din adamlan sâverinde muskalı bir millet olmuştur. Hekim muayenehanelerine gelen hastaların yüzde 95 ınin üstlerinde rauska bulunduğunu açıklarsak, din adamlarının egitim ve sağlık gSrevlerinde hiç de kusur etmediklennı anlatmış oluruz!» ^îmdi biliyornz yoba» takımı rene küplere bineeek, kâfirler « 8 « birl!|i haltadedirler, mnhterera mhanîlere t i n e«IUiyor, balbnki onlar din nğrnna cismanî levkleri bir tarafa itip Tann yolnnda ts]âmlı|a hîrmet etmektedirler, deneeek. tşin acı tarafı. cehalet kol «ezdijHne ve şn din yolona (!) baş koymnçiar» Tannnın kızıp kızmadıŞh da bilinmedigine löre. millet, Sayın Dr. Taşatan'a veya ontın çibi diisnnen aydınlara değıl, .vine bn mnska esnafına ve yfne me*afe tâyininde mızrak olcSsS knllanan einci hocalara inanaeak. Kvet. inanaeak ve bırakınız eabil vatandam. e£«r yaratılan ma nevi baskı karsısında aydınlar bövlesine cözülnr. yahnt ay dınların sinmesine nmnrs»mazhk böylesitie deram ederse, bu ;Un çelecek hepimizi zorla inandırntağa oalışacaklar. Sendika temsilcileri tekstüdeki srrevleri î vemin eHiler Sultanahmet Cezaevi duvarını 1 Yalılı oknllara delip kaçarlarken yakalandılar L gkîş sınav larihtort j bedi oldu Sibyan koğuşunda yatan 18 ve 15 yaşlarmdaki samklar, hırsızhktan tutuklu bulunuyorlardı Sultanahmet Çezaevi «Sıbyanlar> koğuşunda tutuklu bulunaa 2 azılı hırsız, dün, cezaevinin duvarını delip kaçmak üzereyken, suçüstü yakalanmıştır. ; 25 000 tekstil işoM adına 500 ka Jjdar çendika temsitcisi. dün Em'nŞ!önü Ögrenci Lokalinde vapılan S[toplantıda, iş kollarında grev üân :|edildigi takdirde sendika yönett İ eilerini destekliveeeklerine dai' E vemin etmiîlerdir. J • Toplantıda bir konu?ma yapan j| r riirkiye Tekstil, Örme v# Givirr jiSanayii îşçileri Sendikası Gene) :|Başk»nı Bsrıir Ersoy, 114 içyeri ile :i vapılan toplu sözleşme gÖTÜşm»llerinin uzlastırma safhaiına S^r•> Arkası Sa. 7. Sü. « da AP'liler sportif cezaların affııtı isterlerken siyasî affı da istismar ediyorlar Ankara 27, (CumhuriyetTeleks> îzmir A.P. milletvekiii Çina.sı Osma ile Çorum milletvekiii Mu zaffer Dündar'ın. sporia ilgili mev zularda işlenen suçiardan ceza eo renlerin affı konusundaki kanun teklifinin gerekçesinde siyasi af Arkssı Sa. 7, Sü. 3 te E. Ankara, 87 (CumhnriyetTeleksl E Millt Eğitinı Bakanhğı bu yıl E 915 sayılı kanun geregince lise ve 1 E ortaokullara sınavla almacak paî.rasız yatılı öğrenciler için sır.av ; ! tarihlerini ve bu islemde öngörüEJlen yenl esasîarı bir genelge ile Şjillere göndermistir. ş| Buna göre. köy ilkokullan meŞ|zunlan 1 • 30 nisan, il, ilç» bucak z!ilkokullan mezunları ile ortaok'jl E ve lise ögrencileri 1 nisan 15 maZİyıs tarihleri arasında sınav giri? Z belseler' alacaklardır. Z\ Ortaokullann bütün »ınıflarıpa ;'»irecek öîrencilerin sınavları 1 = .temmuz 1964 perşembe günü sas' = '0900 da, Mselerin bü'ün «ınıfI«TI 2. na girecek öîrencilenn î«e çınsv l a n 2 temmuz pnm.ı EÜni sasi Ecvet GÜRESIN 5 '»9 00 Ha il merkezWirHe yapıi» Dünkü yazırBizda «zllyed» Velimesi tertip hatatı olarsk İ caktır. şeklinrtp çıkmıstır Diizeltir. Hzür dılenz. Arkası Ss. 7, Sü. 6 da ISI YtKSELECEK Bir gün önce güneşli ve ılık geçen havalar, tekrar bozmuş ve dünden itibaren arahksız bir şekilde yağmur yağmaya başlamıştır. Şehir trafigini her zaman olduğu gibi aksatan yağış yüzünden bır çok cadde ve meydanlar sular içinde kalmıştır. Son 12 saat içinde metrekareye 10 Isparta, 27 (Telefonla) Şehrikilogram düşen j'ağmur, Meteo mızin Emre mahallesinde Mustafa rolojiden verilen bilgiye göre, de Kürklükaya ve Fevzi Tonguç adlı vam edeçektir. Bu arada ısının da kişilerin Arapça ders verdıklerı artması beklenmektedir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da İspartada Nurcular yakalandı Törkler Müslümanlar ve ötekiler Voltaire'den derleyen Osman YENSENİ Bugüıı 4. sayfamızcİR RrSMl KIİAFKTİVLE HâKm, savcı ve zabıt kâtıplerinın duruş • Ellerine geçirdikleri bir dem:ı ma sııasmda ıesmi kıyafetlerı ile oarçası ile duvarı delerlerken 2 ! görev yapmalarını âmir olan 1342 numaralı kulede oulunan oöbetçi îarıhlı «Hükkâm ve Mensubını Adnin durumu farketmesi üzerme I liyenın Resmi Kısvelerı Hakhınyakalanan 18 yaşında Manisalı da Ksnun» un tatbıkına şenrımiî Hüseyın Çakır ile 15 yaşında RiAnkara, TJ (CumhuriyetTeleks), rek 10 vıldanoerı Uta.ırnıırtaKl lop adlıyesınde düııden itibaren baş • ^eli Haht Ayyıldız sıkı muhafaza Istanbuldakı Bulgaristan Kon taşı ceaevınde yatmak's o!?n Colanmıçtır. Bundan boyle zabn kâaltına almmışlardır. ?olosluğu Muavını (,'olakof'un affı lakof'un affına Karşı''k Kvı 1 ssrifi Lplerı, günlük elbıselen ı!e duruş öte vandan. iiç eün önce Top konusundaki kanun tasarısı Mıl da halen Bulganstanda mevkuf bu maya çıkmıyacaklar. dık yakalı ta^ı cezaevınden uij=ımalarını ıp let. Meclisınin bu sabanM bırlesı lunan 10 Türkü serbest nırakacait ı'e üzennde sahıbinın kıdemmı gö; ierıne kullanarak oencererien fı mındp ftncelik ve 'vedıliltle grtrü iarrlır. leıen ve özel işaret bulunsn sjyah rar edpn 3 hır«ı? ,te, dun de va ülcrck kabul crlılmıvHr Bu sabah bütçc sörihmelfi" ratendrn üniforma giyeceklerdır. nı?) ır H:r«;i7hk Masa^i Türkıve aleyhınHe IBL'HEI ca»ın rıen önce Pi1.lrr' Bakanı F Çe Resımde. iinıforma ile riuruşmaya (îkan bır kâtibe gorülüyor. luk sucundan olürü tevjtıi edıla, {Arkası ha. 7, teü. 7 de) Arkaıı Sa. :, Su. « da 10 Türke karşılık affı istenen Bulgtır Casusu ile ilgili teklifi Meclis kabul etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog