Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YEDI Güvenlik Konseyi 1 latei &»hU*âe) nln tatll «tttlsMatad*» birkâç ka «vv*., dfaü«rie. todkonuoda bulunan r» Kıbnalı Rumlan destakliyen b w kimıeler, Türkiyenlo, Washinfto> Büyukelçisi va Turk delef«d Turgut M«B«m«cio|lu. nun •9rtedl«l b u toıler ü«rlnt, «Yuh»» dly» Daffırmıslar •• ıılık çalmlalardır. Bu dunıa* fcarsınnda Menemencioğlu, QÜT»nlik Konseyi Baskanına hltap «d«rtk, «Bu Tahsileri lutfen dışan artttnr mıtınıı? Burası JLimaaol değil» demiıtir. Muhafular, Makarios'un temsilci lerinln temln ettiği dâvetiyelerle geleA dinleyid balkonundaki nü mayisçilerl gusturmuşlar, fakat kimseyi dısan atmamışlardır Maksrtoa, D« Gftnlle'dcn yardını Ittiyor Öt« yandan Bagptıkopot Makartos, «L« Monde» Gaıetesinin Lefkpşe muhablrine verdiği Öıel mülâ. katta, Cumhurbaskanı General Dc Gaulle'fln Kıbru buhranında arabulueuluk etmeyi kabul etmesinin kendlsinl ton dereet ıtvlndirdiğini »öylemigtir. B»ıpitkopos Makarioı bu mttll* katında, De Gaulle'ün Kıbrw konusueda Sovyet Basbakanı Niklta Krusçef'e gonderdiği mesajı «t>« Gaiille'ün bağımsız bir Kıbru Cumhurijreti görmek arıusunun bir delili» olarak kabul ettiğini söyltmlş ve mubabirin sorulannı cevaplandırarak tunları ilive etmiştir: «General De Gaulle'ün tamimiyetine ve teşhiaine güvenim büyüktür. Kıbrıı buhranında arsbuluculuk görevini yuklenmeyi kabul etmesinden büyük bir sevinç duyacağım.» «Genr < De Gaulle, fimdtye kadar Kı' buhranından çok daha ciddi b ranlarla karşılasmif ve âdil V Örüm jrolu bulmaya muktettlı 'ııgunu Ispat etmistir.» Mtt ı'nın Kıbrıı BOyflkelçlti VVMblnfton'» çaŞnldı 3u arada Birlesik Amerikanm L?rkoıe Büyükelçlsi Fraier Wilkins, Kıbnı buhrammn aleylenmtsi ihtiraali üıerina iıtitarf amacıyla Washington'a çağnlmıstır. Büyükelçiliğin bir sözcüsü, Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın Wilkins'i biızat Wathington'a çafırdığını T* büyükelçinin sjörüfmelar biter bitmez Kıbnı'a döneeegini söylemiştir. îyl naber alaa kmynaklara 60 bîn lira değerinde haçak eşya ele geçti Am«ritaa (F X.) malaıalanndaa kt«ak yollarla gvtlrdlklcri ••y*lin, fthHmitd* çok yükıek iiyat kufUıtuıda t*rb««tc« aatan flç «Aıa«Tİkaa Pısan» dun, Malt Po}ia UntındaB taabit adllmi» »a ^aptlan baskı^ sontuıda 80 bin Ura deCerinda knçak Amcrikan • • yau el» geçirilmlatir. Beyofilu, Suterazl aokaktakl btr paıa) iç;nd« faallyet götttrcn 1brahim Boakurt, Otman Sandal vt Ntjat Dikmao'a alt Amerikan Pararlanna yapılan baskında ela g«çirilea çefitll Amerikan manşeli loiyonlar, tuvalet tekımlan, giyecekler ilt gıda maddelerinin, öı*llikle Karamütteldeki P. X. mafttzınd«a kaçınldıklan anla»ılmıştır. tltanbul Sıkıyönetim Kumandanlıjmın M numaralı bildirisi şudur: «Istanbulda yayınlanan haftahk «Yeni Istiklâl. gazetesinin 20 subat 1964 tarihli nushasında ıuç urnuru görüldüğünden, sorumlular hakkında kanunî takibata başlanmıj ve bu gazete füresiz olarak basın ve yayından menedilmiştir. Refik Tılraaı Orgeneral îstanbul Sıkıyönetim Komntanı» "Yeni istiklâL gazetesi söresiz olarak kapatıldı (Bfflantl ı Inei 8*Mf«de) hakkıada TQrkiye radyolannda ya WiHdtu'i& Bsstaraiı 1 ln«i atvbtf«4e larak yolculann flzarleti aranmı» yınlana* blrer dcm*; T«r«B|ler> Mtfila*u4 AJttcrikaam du Ba« torafı 1 Mt a»Ufede cılık 138 köy. »laa EOKA'cılan gayflm«f tır. Rumlar Lafke otobüsündeki dir. m«*ladto ru drrl«<tefaı raant kurrVtUri ha yol«ulann üzerlerinde bütün mek Prof. Nihat Erlm Jeme«4ıkdM |Uft tadır. Yayınlanan ank*t sonuçla 8 8.467 köyde caml, meıeit b » tebUgi: rında ytralan ilgt c«kicl hususlar Lunmamaktadır. Buna kargüık Mar lin* g»«Ptr«k, teeaTaılatiai al»nl tupları toplamıılardır. 'an ıdylemiftir: tUttf Ş«r«( Diraau M fab«t leftirecek Ta inglllıUrtn müdaha•6yl» 6t«tl«nebilir : dih'in köylerinde t kilise mevcutAynca çapulcuUr yağma r* taKıbns fflrfc Cttnaat Mecllsi Bas 1904 patartMİ gflnfl Prof. M • $unu tSyllyebitirtm kl bu1 Nüfusu 90 dtn tt 153, nüfu tur. 1* imkânlanm da. ortadan kaldır lana devam etmektedirler. Küçük kanı Rauf Denkta» da Gürenlik Şenaoy'ua batkanlıfında topl Ka/maklıda Mustafa Ruhi'nin e radaki tetniilcilerimtl, çok gütel . »u 3000 den yukarı 181 köy bulun 7 Bütüft köylerdeki kahvehamif elacaktır. Koatcyl Baakani Carlo Altndo rtk COnkfl Ingiliı KuTretleri Ku Tİnden Rumlar bir dikig makinası. i$ gSrmü»lerdir. Bütün Amerikan I maktadır. Köyler genelHkle 201 ne sayısı 23 753 adettir. Bernardes'e gönderdigl mektapta, 8 Köylerde, okuldan çok cami mandanlığı, Adada restnt politin buz dolabı ve muhtelif eıyalan halk cfktrı. gazeteieri, dergileri 300 nüfuilu grup arasında yer al»Kıbru Rumlannın Adanın bağım1 Ankarada yayınlaoan Adalet kanştığı olaylara hiçbir şekilde ahp kaçmışlardır. lehimlzde geniı vazılar yatmak makta ve bu durumda 6.343 köy ve kahvehaneye raslanmaktadır. »ırlık Te bfltüniaSüniln GÜTenllk gasetesinin 20.12.1983 tarihli nösha müdahale edemiyeceklerini mütaSon istatistiklere göre TOrklerin tadır Birlesmi; Milletler mtlhitln mevcuttur. 9 24.160 köye hiçbir sekilde Konseylnce teminat altına alınma aının iklncri lahifesinde (Bir gaze addit defalar bildirmişti. de dâvamız, çok ıvi anlatıhnıctır kayıp yekünu 174 tür. 2 Orman içi köylerln «ayuı motorlu tasıt girememektedir. sında ısrar etmelert, Türklerin kflt tednin not defteri) lütununda tkinci olarak Ozerinde Bnemle 5.093, buna karşıhk bu köylerde GSjtüs, bir Alman Dergisine 10 29.925 köyün ilçelerle teleMakarioı bu resmt Bzel polis kuv le halinde katlcdilme*fnl Birlegmi» (Tflrk Maariflp^ bir komfînizm sa. vetlerinin teşkilinden «onra durmek istediSim «udur Birlej. vasıyanlar ise 2 3 milyonu bulmak fon irtibatı yoktur. 4 999 köyün Kıbru »örii^ılmÜTÜ anlattı bir Milletlerin tasdiklnden geçlrmey* botajı) başlıkh yan Milll EğUim süredenberi tatbik edemediği Ceta Ankara 26, (Camhurivet.Teleks) miş Milletler OüvciHk Kon«evin tadır. bajlt olduğu ilçeyVe telefon irtibatı mstuftur» demektedir. Btkanlıtının mflracaatı üzerine Kanunu hükümlerini de yürütece Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali den Kıbrıs dâvs«ının esasını hal3 828 k9y bataklık ve ^azlık saclanabilmiştir ele alınmiftir. Denktai'ın 24 ?ubat 19Ç4 tarihlni kurulmuslar, köylerin 11 2.500 köyde deresuyu, 53 Şini ve kayıtlı bulunan av tüfek îhsan Göğüs, Batı Almanva'da va ledecek bir frarar bpklenm^nıel}' vanında tavvan mfktubu föyîedir: S6z konusu yazı, Milli ESitim leri dahil. Adadaki bütün silâhlan yınlanan dünvaca tanmmıs «Der dir H»tır!anacs>£ı üttrf Makarto*. 5.487 si ise dagınık olarak yerleş kövde Rölsuyu. 433 köyde yağmur •Kıbns Rumları. Anayassrüa te teskilfttına mensup kimsel»ri ko toplatacağını açıklamıştır. Ö^el po Spige!» Dergisi yazarlarınrian garântı anlasma^ını. !?ür*eh ve mistir. suvu içilmektedîr. minat iltina alınmıs olan haklan münist blokun ideal bir tobatajı lisin 5İ!Shl«n gizli bir şekilde Rus Bav Rolf Srhloss i!e Zieefrien Ko Londra anlasmalannı ana»a'«d» 4 114 köyün evleri kamıştan 12 9 473 köyün tmamı bulunriŞnemekten kendiierini menettii*i mahiyetint tasiyan bir kanun tasa ya ve Mısırdan temin edilmıstir. eelfranz'ı bu sabah makamınria ışine «elmiyen maddelerf, or'adar. vapılnıi'tır. mamaktadır. Ankette, köy öğreti<;in. hukuk niratnına Ostün tuttu n n hazırlamak, Millt Eğitiın Ba Bazı gazeteler bu hiberi man":et kabul ederek kendilerivle Kıbns kaldırmak için Güvenlik Kon»«Tİ ] 5 Kövlerin baslıca geçim kay fnenleri ile ileili rakamlann olRöru«me yapmi'5. ns ve Birlesmi* MiHetlere çok aü < nakları ile ilelli «oruye altnan ce mayışı bir ek«iklik olarak kendısi8u içln, injân vekanna ve »fttllk kanlıgtftda beştnel kol fallyetintn ler halinde «Millî Muhaflz Teşki konufunda bir tır. Bakan «Türkiye. insan hakla veniyordu. îkide birde bu tehdıd1 vap ise sövledir : prensiplertne daysndığı icin g» vafhflndan bahjetmek, kanuü ta. lâtı» olarak Unse etmlşlerdir. n\ hissettirmektedir. 1 dünvamn. Kıb vapiyordu. Demek kl, GüTtniik ranti Antla«ma«ından kurtuimayı safiüna Moskovanın aMusuni uy. Türk ilgiüleri, müeahitlerin ka rıin sayeılı hüi 13 34 442 kövde hiçbir sekilde Oecim KaynaKları lıteraektedirler. Tarl» mahsulleri 23.002 köy, bag oazar kurulmamaktadır. çun olarak vüeut vermek gibi ağır tiyen silâhlanm bırakmıyacaklan nst'da yastvan Türklenn haklanm fKonaeyinden kendl dâva«.inı vılf'i Rum makanılan bupOn Adadk isnatlan tasımaktadır. Bu vasıf nı ve özel polisle esasen çarpi?mak korumağa muvaffak nlacaSını ü. ecek bir karar çıkarattıadıSı »a cılık 640 köy. tütüneiilük «41 köy. Insan hakîannı ayak altına altnıt taki yazı. Basın Ahlâk Yasaslnın ta olduklannı bildirtnisltrdir. mit »tmekte olduğunu. Türkivenin. Tian baaanmlıŞa ntrimıt olaeak hayvancılık 3 509 köy. sebzecilik A. P. li üye lardtf. Türkler kütle halinde Bldü 2 nci maddeslnin «Sahular, mflefRas gemlierinitı yflklert Adanın bir Federssvon veya Kon tır. Malrtrioj ne Iddla edivort ffl. 280 kBy, meyvacılık 1.089 k8y, tey Bastarafı 1 inei sahifede rülmektedir. Hukuk nizsmı, adalat seMİ4r reya zCmreler aleyhinde kontrol «dilmedeıt kâcıtildı federasyon «eklinde idaresinin da rich ve Londra anlaamatart, ona tincilik 299 köv. odunculuk 309 köy. nreniipleti, ln«»nlıV, e«itllk Türk iftlra ve imatta bulunulamıyacağı Evvelkİ gün, Maçosa limanına ha makul ve devamlı bir hal ça. dayanan anavass. garanti anla* kömörcülük 238 köv, palamutçu nı Mehmet Kotiloglu. «Motoruma leri tanınmadıSı sibl. Kıbns de* jnı belirten bendine aykırı bulun bir yığın sandık boşaltmıs olan Rus resi olduŞu kanısında bulunduâu Tia?i kendfsine rtv» t«hdit alttn luk 2S k«v. balıkçılık 14 kBv, nak yüklenen bsvullar içinde ne olduletine ean vermis olan »nsv«»a. duğundan» adl geçen gazetenin gemllerinin eşyaları kontrol edile nu, Ada'da Ttirklere karsı eirisi da Jmza ettirilmis. Ketıdlsi Kıbrw livecilik 14 kBy, amelelik 336 kBy, ftunu bllmiyordum» demiş, Fahretmilletleraratı taahhfltler kaMtll « Takbihine, memistir. Sandıklann büyük bir len kanlı v» insanlık dışı olavla. ^umhurivetl olarak ftlrlegmlü Mil •eyvar »atıcılık 19 köy, kavıkçllık tln SOTMI vt Mehmet Demirci de. t4 köv, ev T* el ı«leri 12 köy, çay. «uç lantdınt kabul etmemişlerdir. larak de^nenmekte rt Inkar edilBasm Şer«f DİTanma intikal gizlilik içinde bofaltılması «ırasın! rm bir an Bnce durduruiması için. 'etlere girdikten sonra, artık bu Haata olduüu için. durusmaya gelmektedlr • da limandtj EOKA sefleri hazır bu! bir âsayi« ve emniyet kuvvetinJp = nîasmalar ve bu anava«a deSisden dlfer meseleleri netîeelendirmlyen Hüteyfn Ktniroglu ise, erolunmuslar ve e«ra!ann manifesto Adaya süratle gönderilmesinin sar* Tieliymis... NiçinT ÇönkO, gene mek için de bunlar hakkındaki Inlerin kendisine »n olduğunu katahkikatın derinleştirilmjin» kk lannı Ingilizlere dahi göstertnemi* olduğunu» norulan tualt cevaben ona eöre. Birle«.m!a Milietler an»lerdir. Basterafı 1 inct t4hifede bul ettiftine datr daha önce ifade vasası ile bu Kıbns anayaaası T* ifade etmijtir. rar rerllmi?tir. Baıtifttı 1 Inel a*hifede Zürfeh ve Londra »nla?fnalan. aa Meedet Calp, Basın Müjaviri Nahİt vtrdiğl Bgrenilmistir. r Ramlar ekonomik bahran Içlnde klye BüyükelçlM Şernıettin Arif İle bir süre görüseıek rantl anlafmatı uzlaümac hald»» Katlan Ogleden sonra yapılan duruçmakırranıyorlar Mardln'l haberdar etmi»tir. mis .. Bıı te»!. bu »lasOnceyi Ms ffGntük çalı«ma!âr hakkında bilgi da ise. «anıklann ilk tahkikat sıRomen Haber AJanıı, Türk a»Adadaki Rum topluluğunun keşGü itmı» T» mütaakıben eünlüfc vü rasmda vermiş oldukları ifadeler Bsstarafı 1 ınci aahifede karios. Birlpşmio Milletler (Bastarafı spor MhifMlnde) mekea içinde bulundugu Te ekonokert atasesinfn casuıluk faaiiyet* rüyü>;ünü yapmak üzere evinden okunmuştur. Durusma, sanıklann suplannı gSretnemls Te Basbaksn mik buhran îçinde çırpınmakta ol tır. Köy, ilçe ve sehirlerde kapı ka venlik Konnevine kabul »ttiremt leri ve diplomatik temayüllere ayvecektir Burada hava, Vîe e5rü avnlmiftır. ınüdafaası içln baska bir güne bıkirı davrâhıslan sebeblyle bu ka lık Müstesanna «Nerede gazeteci dukları yayınladıklan bir beyan pı dolasılarak yapılan muayenelerçaat 11 15 te beraberinde rakılmıştır. rarın alındtftını ileri sürmektedir. Ier7 Bu jandartnalar nedir?» de name ile tamaır.en ortaya çıkmış de 250 bin kişi ilaclanmıstır Di nüyor. Amerika halk »fkSrı oldu Kslem Mörtürü Nerdet Calp ^u 0b!. Amerika hüVimeti < e bi* Hatırlanacag! eibl, Ank*r«dakl tır. 26 isçi tesekkülü irtibat komite yarbak'ır. Msrdin. Siırt, Bitlis ve '!, dâvamızm h»k'ılı5ınt. Kıbnrta ve Basın Sekteteri olduğu halde Van'da 7.200 aktif trahomlu tesbit Belediye Başkanları Romanya BüyakelçUl|l Ücüncö Bilâhare evine gelen tnöna, fç <îi tarafından hazirlanan bu ça£fıda lyi ÇankaTR köskOne geierek jranm kâtibi ve kültür ataşesi Cornel Ri i?leri Bakanı Orhan Oîtrak'ı ça 1 aydanberi Rumlann hicbtr verRi edildiğini. muayeneden geçirilen «reyan eden fatfavt faTet (Bastorafı 1 ın«i Sahifede) *»nt kadar vürumüsttir. zu, caıuıluk faaliyetlerine giristi »ırtmıj T« Sıkı YBnetim Komutan ödemediSi ve bu bâkımdsn devle 30 bin öSrenci ve evlenmekte olan kavramış v e bütün kudretiyle, wa Bu arada t<smpt Indnü evindep Belediye reislerine bu hakkin ta. 3 bin çiftten 1500'ünün tedavi altı baretivle bu hp>ı> rtsvamn vanın Sl tesbit edilerek yakalanmı* ve lıgı )le konuşmüinı ve gazetect tin zor durumda olduBu belirtilenınmıa olmasına rafmen emeklüik na alındığını belirten B^lse Ba.« da yer almıştır Dcmek ki ne»ıre avrılirfcen kendtslrl beklemektf 15 mart 1983 tarihinde Türkiyeyi ler ile ziyaretçilerin Ba;bakanlı rek yardım istenmektedir. statüsüne dahil olmayanlann bu kanı Muzaffer Tükel. tTN'ICEF'le nlarak. Güvenilk Konsevinden an olan ffazetecilerlp otomnhiHni dur. terke mecbur bırakılmiitı. Bu de 5a girişlerine engel olunraamasını haktan istifade cttirilmemeleri Dr. Küçük. sonnna kadar yapılan isbirligl «ayesinde trahom 'aamalar ve anavasa alevhine bir riuraıak kı«» («ür» eörüsmu» ve fa Romanya hükümetince Bükref istemiştir. Anayaumn so»yal adalit ilketine mfîcadele edileee^ini ssöyied! la yapılmakta olan mücadelede her >*TBT alamsdıgı ıram^n Makario». «Ne Tapıvorrunuz? Habtrler natekl Türk agkerî ataşetl hakkınde karsl e6rülm«kt«dir. '?» demistlr Dr. Farıl Kiiçük. vanında cemaat yıl basan kazamldiSı, hastaların Birleşmi? Milletler bakımından dâ Gazetedlerin eskisi gibi Başbaaîınan karann buna bir mukabtIhBnö BŞledefl fionra çalışmaları DSrt maddelik kanun teklifinin kanlık Içlnde serbestçe çalışabilme üyeleri olduğu halde Larnaka. Tuz vüzde 50'sinin şifa bulduŞunu acık vasmı büvük Slçüde kaybe»mis ole taçkil eder mahiyet anettiği ikinci maddesinde föyle denilmekleri için gerekll temaslara baçla la ve Magosavı zivaret etmi«tir. Bu lamıştır. Aynca, sehrimizdeki Tra laeaktır. Büvük Slçüde divorum na d°vam ptmi>;tir. anlaıılmaktadır. tedir: eezisinde yaptığı konu^malarda Dr hom Hastane'inde de bir yıl için Cünkü. belki Güvenlik Meclisinnılcnı$tır. «Seçilmiı T«ya tlyin edlltnii Bej Küeiik sunlan sövlemistir : de 102 bajârılı göz ameliyatı yapıl de n Jstedigi şekilde bir k«rar çıinBnfl'nfln kabolieri Zehlrlenme lediy» Ba$kanlarının Emekli San. 7 yaşındaki yankesici «Bugün Kıbn«ta Türk cemaati mı$tır. karamavınea. bir de f?en*>l KITU Başbakan Ismet Inönü öğleden için daha 6nce Bastarafı 1 Incl Mhİfede dıgına kabullcri Büttin allesl yanketicl olan 7 ya sonra saat 16.30 da Başbakanhğa olarak milH mücadele içindeyiz. la, Birlesmiş Milletler Asamble bulunduklan förevden emekli keşındaki Şengül Baldır, dün $i?li gelmiş ve Polatlı ile Haymana Bu mücadelemiz bir sokak veya sine Kitmeri denevecektlr. Vatan jdüğünden hastaneye yatırılmıslar senegi ödememişlerse aldıklan aySuikast otobü» durağında bekliyen bir ka C.H.P. tlçe teşkilâtlarından 75 ki hudut kaveası defildir. Bu iç müdaşlanma gur.u da anlatmak Iste dı. Yemekten zehırlenen 67 öğren lık üzerlnd*n emekli ke««n«Sini Bantarafı 1 Inei sahifede rim H. Kıbns dâvasınm esası, bu Ciden hastaneye yatınlan 28 öğren en geç ikl yılda 24 eşit taksitle dmdan 18 bin 187 lira çalmak su şilik bir heyetin cGeçmis olsun» cadele 120 bin Kıbri": Türkünün bir vatan parçası olan bu topraklarda rieast edüebüeeeglni bel'rtmistir rada, New Yorkta cl bugün tamamen iyileşmiş olduk Bdemeierl gerekmektedir. Ilk defa çundan yakalanmıştır. halleUlecek ziyaretini kabul etmiştir. Heyeti. Üc fün 6nee gazetemizde, haya Basbakanhk aalonunda kabul eden hür bir cemaat olarak yaşama miidefildir. Çünku, Birieşmİ! Millet lanndan taburcu edilmisler ve o gBrev âlmıs olanlar J»e, aldıklan Bir «arhos da tevkif rdildi tiyle ilgill bir röportajı ne?r»dllen tnönü, hepsinln ellerini »ıkmıs ve cadeleıidir. Bu arada icabmda esir K»klsehir, n (Telefonla) !s ler teçekVCl tarîi bakımiBdan, o kullarına donmüslerdir. avlık ÜMrinden Emekli Sandıfı öte vandan Okul Komutanlıg. Kanunu hükümlerine g5re heaap Şengfll, Dolandıncıhk Masası Şe baskaea bir konuşma yapmıyarak olarak yasamamak için, icabmda mail Brt« adında eski bir tapu si rnâ» Ove olan devletlerin çeşîtll tek bir kimse kalincaya kadar mü cil memuru, Ba$bakan tsmet tn »örü'îleri. mepfaat'oH vc tarafından zehirlenme olayı hak eflilteek mebllğı Memelerl sart. fine, «Hayatımın en büyük hırsız kendilerine te»ekkürde bulunrouscadele edecegiz. Şerefli bir sekil önu'ye hakaret suçundan kında idart tahkikat açılmıştır. lıjfını yaptım. Kadın bankadan çık tur. tır.» bugün rl y5nQnden Kıhns •'8va«mı de topraSm altına eirecegir. Bümıjtj. Para, çantalındaydu M kalı, âdil ve bWm "î InBnü daha tonra Alman ve Ame vük Atamız. Blmeslni bilmlven in tevkif edilmiştir. dlnlt durakta bekliyen kadını ııvaçlanna uveun bir rikalı gaıet«cil*rinden iki avn 'arlar yasamaya hak kazanamaz îddiaya göre. Ismail Hakkı, sarkıştırdık. Sonra da parayı çaldık» türemez. Onun )cin gnıpu da kabul »d^Mk, kmıdileriyölüm herkes için ho» bir Tariyette, otobüste para olarak, TGrk halk »fkan ilarak İNTERNATtOMAL AİRLİNE demif •• billhare çaldlğı paradan 1« gBrüşmuf vt Sıcl beyanatlar lar, demlstir istemlyen biletçiye. mukadderdlr ve re mutlu onlara boıdurmak l i bin Hrayı erden getirerek te»höyle bir «ev beklemetnelivi? i REQUİRES ki, vatanın bayraSı. çerefi ve na «bu paralan bana devlet veriyor Rumların buradan b:zim »levhı lim «tmiatir. Paranın flstü ise, yaöldüreraediler mu«u İçin ölmesini bilmi^erdir.» tnBnü Termiyor. BRITISH EUROPEAN AmWAYS HAVE A VACANCY pılan bfltfin araştırtnalara ragmen mizde bir karar çıkaramamıs ol gitti. Fınat bulsam bugün tBnüRnmlann tahrik'eri devam hangl yankesici kadında olduğu nnalan, dnlayıgiyl* bizim divımı FOR A MALE TRAFFIC CLERK AT YEŞİLKÖY AIRPORT yO ben öldCirürum» diye konusediyor tesblt edilememiıtir. ?ın hnklılıjınin wo«tı nlacaktır PLÜENT TURK1SH/ENGUSH ESSENTIAL AGE 25 TO 35 mttı üzerine, diger yoleular tarâYajındân çok sabıkan bulunan YEARS SOAIE AIRLINE EXPERIENCE AN ADVANTAOE Adada tahrikler v« yol ke«me fınd»n lhıç edütnek Istentnij, fayankerid Şengül Te arkadaslan APPLY ONLY IN WRmNG GIVrNG FULL DBTAILS IN ler devam etmektedir. Dün Lefko» kat goför Te bJletei tarafından guç Bundan sonra ne vaoılacakT Bun n*tar«t altına alınmifhr. 5eden Limasola giden Lozan oto lflkl» kurtanlmıjtır ENGLISH OF PREVIOUS EXPKRIENCE TO STATION SUdan sonra ne yapılaeaftlnı. »imdibüsü 11» Lefkeden Lefkooeye gel» PERINTFNDENT BRITISH EUROPEAN AIRWAYS YBŞÎLKÖY Cezaevine konan Erte hakkında ve kadar «Idu5u eibi, hükömeti mekte olan bir Türk otobüsü tiAIRPORT. . nrtiz tesbit lUnoLk: 8607/2120 l>hh Rnmîar tarafından durdurti' takibat devam etmektedir. *••••••»•••»>•»•««>• 1 tael mfttfede tllncıhkr 8733/2139 jehlrd» radyo Ta benzeri müzik yayınının beled!r*e« tutturulmaıını latemljtir. Beledlys baykmnı Dr. Ctat KırBRITISH EUROPEAN AIRWAYS HAVE A VACANCY atlıogltt, finerge aahiblna Terdlgi Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulunda açık bulunan 1250 l i » AN A1RCRAFT MECHANIC WTTH KNOWtEDGE OP ENGLISH cevapta, t«klif belediye mecliiİBce m»aşh (% 35 z«m ntveslle) istisna! kadroya müsabaka ile kabul edllse dahl, vataodajın vicAND EXPERIENCE OF AIRCRAFT MAINTENANCE APPLY mütercim alınaeakiır. dan hürriyetina müdahale olaeaAdaylarda aranan vasıflar ONLY IN WRJTING GIVING FULL DETAJLS TO STATION ğından uygulama kabiliyetl olma1) Memurin Kanuntmua 4 üncü maddesindekl şartlan haiz SUPERrNTENDENT BRITISH EUROPEAN AIRWAYS YEŞİL91rk*timlz Hlssedarlar ümumi Hey'ctl »di toplantısı 24/3/19M dıgını blldlmi?tir. olmak; Sah günü saat 14.30 da îstanbul'da, Sirkeci, Istasyon Aralığı, SerKÖY AIRPORT. Diğer taraftan, Uvha resimlerint dar Han Kat 2 de bulunan Şirket merkezinde yapılaeaktır. Bu 3) En az lise vc e dcrecedeki mealek okullanndan meıun buyapılacak yüzde yüı zamla elde etoplantıda atağıdaki Gflndem'd* yanlı hususlar müzakere edidllecek para lla belediye baçkanılunmak: leeektir. *>*•>••••••••*••«•••••••••••••*••«• na bir makam otomobili alınman 3) Türkçeden Ingilizeeye ve tngilizceden Türkçey» iktteâdî, Şirket hiasedarlannın hftmil olduklan hisse tenetlerini veya kararla$tmlmı?tır. üâncılık: S733/2140 malf ve hukukf metinleri kolaylıkla tercüme odebilnıek. muspit Teaaikını toplantı günündefı bir hafta evvel t«tanbul'daki Bir ofretmen tebdit ediliyor Yukandaki şartlan haiı kimselerin en geç 10 mart 1964 Şirket merkezina tevdi ederek giriç. kartlannı almalan rica olutzmit, 2S (Telefonla) Dtrbent aksamına kadar bir dilekçe ile Maliye Bakanlığı Tetkik Kurunur. bucağı ilkokul Müdürü Mustafa îdar« Mecliri T« Murakıp raporlan ile 1963 yılı bilânço ve luna mürac«atlan ilfln olunur. Ağir. ««vcıbfra TerdijH dilekçede, kâr u «arar heaaplannın yukanda yanlı Şirket merkezinde topNot: Smav günü aynca bildirilecektir. hayatının tehlikede olduffunu blllantıya takaddüm eden 15 gün evvelden itibaren sayın hissedar(Basm 2693 A. 1414/2143) dinnlçtlr. öftretmen, AtaturkçOlanmınn tetkikine v« toplantı tarihinden itibaren bir «ene müdlük v» devrimcillk hareketleri dodetle de emlrlerina âmftde bulundurulacagı il»n olunur. mwmt layısiyle muhtar tarafından daitna ÎDARE MECLÎSİ Şirketimitin 1963 yılı 4dî umumî heyet toplantısı «şagıdaki tehdit tdildiğl Te evinin de ta?O t N D E M : ftindemde yaîtlı hususları görüşmek üzere 2fi mart 1964 tarihine lındıgı iddia.«mda bulunmujtur. 1 îdare Meclisi ve Murakıp raporlanmn okunmaii, rastlayan perşembe günü aaat 10,30 da Ankarada Türkiye İf Bucak Müdürfl ve 5andarma, ola1 1983 yılı bilânçosu il« kâr ve tarar hesaplannın Usdikı Te Bar.kası Umum Müdürluftü binasında yapıtacaktır. yin tahkikatıia b Idtre Meeliıl İle Murmktp'ın ibran, Bffuall bir gaztteyitokbfhoHi Meis adasında yığınak Nlhat Erün 15 bin köyde okul yok B(ikreç ataşemiz Bakanlar Kumlu tnönü Trahom ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA i Motörlü Vasıtalar Bonmarşesi Ticaret •« Sanayi Türk Anonim Şirketînden: MUTERCIM ALINACAKTIR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İdare Meclisînden: Seyir ve Hidroğrafi Dairesi Başkanlığından: Aşağıdaki bran^larda çahştırılmak urere personel alınacaktır. 1 Harita Mühendisi 2 Ofset paskı, foto litoğrafi ve renk deperasyonu bilen teknik idareci olarak sorumluluk yüklenebllecek matbaa uımanı. İsteklilerin 19 mart 1964 perşembe günü saat 10, da Başkanlığımırda yapılacak sınava dilekçe Ue müracaat «tmeleri, Daha geniş bügi Çubukludaki Seyir ve Hidroğrafi Dairesi Başkanhğından almabilir. (Basın 2367/2130) J Müddetleri hitama eren Idare Meclis! âzalıklan için yeniden leçim yapılmaıı, 4 îdar» Mecllsl âzalanna Terilecek tshsisatın tâyini, 5 1964 yıh için Murakıp geçilmesi ve Ücretinin tâyini. ÎSTANBUL BANKASI T.A.Ş. İdare Meclisi Başkanhğından • (îlincıhk: 8742/2145) MINNEAPOÜS MOLİNE TÜRK Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. Idare Meclisi Başkanhğından Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu onuncu yıllık âdi toplantısı, 21 mart 1964 cumartesi günfl «aat 10.00 da, Şirlcetin AnkaraGazi Güvercin yolundaki merkeande yapılacaktır. Toplantı gündemi atağıdadır. Sayın ortaklarnnııın, toplantı gününden bir hafta evvel hisse senetlerini, Şirket Merkezine tevdi ederek, veya muteoer bir bankaya tevdi edip, mukabilinde alacaklan makbuzu Şirket Merke*in§ vererek toplantıya giriş kartlarmı almalan rica olunur. GÜNDEM: 1 1963 yılı İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 2 1963 yılı bilânçosu, kârzarar hesaplarınm tetkik ile tasvibi, tdare Meclisi ve murakıplann ^brası, 3 9 uncu yıllık Genel Kurul adi toplantısında İdare Meclisine seçilen Rauf Ali Eğilmez'in Istifasiyle açılan İdare Meclisi üyeliğine, İdare Meclisi tarafından pecici olarak seçi* len T. Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürü Yunus Ozsan'ın seçilmesinln, Türk Tie«ret Kanununun 315 ind maddesi gereğince Genel Kurulun tasviblne arn, 4 Yıllık kâr ile ilgili i|lem husnsunda karar ittihaîı. Cumhuriytrt 2142 TGDD İHetmesi Merkez Alımve Salııtı Komlsyonu Reisliğinden: 2 nci nevi Çamaşır Sabunu ahnacak 1 20 ton 2 nci nevî camaşır sabunu açık eksiltme usulü ile müteahhidi nam ve hesabına eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Aikarada TCDD binaj'^^a toplanan Komisyonumuzca 2? nıart i«54 nerşembe günü saat 15. de yapılafaŞmrîan tslinlerin en «reç bu saatte fnuvakkBt teminatları ile birlikte Korr\lsvo^\ırr,",ja bulunmaları «arthr. 3 Sartnamesi, Ank^rpda Malzeme Dairesinde İsUnbulda Sirkpci Gar binasmda tstanbi'l Alım ve Pati"i Komisvonunda v p frrnirde TCDD'nin İzmir Mafaîası MOdürlüğünde görülehilir. (Basın 2555/2109) Bankamız hissedarlarmın 1963 yılı alelld* Umııml Heytît toplantısı, aşağıdaki pindemde yaalı hususları mürakere ederek karara bağlamak üzere 27 mart 1964 cuma günü aaat 10 da İstanbul, Taksim, Ayazpasa, PARK OTELİ Mİonunda yapılaeaktır. Toplantıya iştirak edecek muhterem histedarlarunızın, içtima tarihinden üç gün evvelln» kadar Umum Müdürlüğo müracaatla giriş kartlannı almalan rica ve 1963 yılına ait biltnço, Kâr ve Zarar hesabı ile İdare Meclisi ve murakıplar raporlarının 12 mart 1964 tarihinden itibaren bir yıl müddetle merkez v* fubelerimizde muhterem hissedarlarınunn tetkikine amade bulundurulacagı ilân olunur. OÜNDEM : 1 1963 yılı muamelât ve hesaplarına alt İdare Meclisi TC murakıplar heyeti raporlarının okunması, t 1963 yılı bilânçosu ile kSr ve zarar hesabının tetkik edilip tasdiki ve İdare Meclisi ile murakıpların ibrası, 3 ~ Kârın tevri şekll ve dağıtma tarihinln tesbiü, 4 İdare Meclisi Szalarınm «eçilmesi, 5 İki murakıp seçilmesi, 6 İdare Meclisi âzalarına verileeek huzur haklan ile nrurakıplara ödenecek yıllık ücretlerin tesbiti, 7 İstanbul Bankası Memurları Emekli Sandığı Temsilciler Kuruluna 9 âzanın seçilmesi, 8 Türk Ticaret Kanununun 334 üneü maddesi ve esas mu» kaveltfnamemi2in 59 uncu maddeslnin (E) fikrası gereğince İdare Meclisi ftzalarının Banka ile yapacakları ticarî muameleler hakkında karar ittihazı. İlancılık: 8719/2123 Bu toplanUya iatirak etmek isteyen hissednrlanmızın sahip olduklan hisse senetlerini veya bunları mfis*it vesikalan toplantı gününden en geç bir hafta evvel Ankararfp Türkiye İs Bankasına ve İsUnbulda Galatada Eski Yolcu Salonu kaMiaında Anadolu Sitort» Hanmdaki Şirket Merkezine yatırarak girif kartı almalan ilân olunur. Kâr ve nrar hesabl, bilânço, vıllık rapor ve kârın tcvzıi hakkındaki teklif ile murakıp raooru toplantıHsn onbeş gün evvellnden Hibaren hissedarlarımızın emrine âmadedir. GÜNDEM: 1 1963 yılına ait İdare Meclisi ve murıkf3 rp.'iTİarı ile WUnço ve kâr ve zarar hesaplannın ince'^nmesi. tasvibi ve İdare Meclisi âtaları ile murakıpların ibralnrı. 2 1963 senesi aaft kftrının da5ı*ı'ması hakkında karar ittihaa ve dajhtma torihinln tesbiti. 3 Statünün 12 nci msddesi EPrfŞ'rıce çıkan İdare Meclisi Szalarının verine «eçim vani'ması. 4 İdare Meclisi Reis ve âzalarına veriîeoek ücretin tesbiti, 5 Murakıoların seçilmesi VP licrpt'erinin tesbiti, 6 Türk Ticaret Ksnonunun 334 üncü maddesine göre İdare Meclisi üyelerihe Şirketle muamelr yapma selâhiyeti verilmesi. Cumhıırivet 2137 •A N T R A K Ticaret Limited Şirkcts'ndsn Şirketimfe hissedfl'lar unmnıi ^eyetl âdi toplantısı 24 3.1964 salı günü saat 14 de İstanVmlda, Sirkeci, İstesvon Aralığı. Serdar Han kat 2 deki mahaide vaoılacaktır. Bu toplantıda aşağıdaki ffı'indemde vazılı husuplar müzakere edl'ec«>ktir. Şirket hissedarlarınm hamil olduklan hisseleri mübeyyin vesaikin toplantı gününden bir hafta evvel Şirket Merkezine tevdi ed«ek giriş kartı almalan rica olunur. Müdürler ve murakıp raoorları ile 1963 yılı bilânco ve kâr ve zarar hesaplannın vukarıda adresl yaîllı Şirket Merkeîinde toplantıya takaddüm eden 15 gün evvelden itibaren Sayın hissedarlarımızın tetkikine ve toplantı tarihinden itibaren bir sene müddetle de emirlerine âmade bulundurulacagı ilân olunur. MÜDÜB GÜNDEM: 1 1963 yılı muamelât ve hesabatına ait müdür ve murakıp raporlan ile bilânço ve kâr ve arar hesabının tetkiki ve bu hususta karar ittihazı, 2 Müdür ile murakıbın ibrası, 3 1964 yılı için murakıp seçiml ve ücretinin tâyini. İHncıkk: 8743/2144 İLÂN Türk Ticaret Bankası A. Ş. Umum Müdürlüğünden : Bankamunn Dentelide yaptıracağı 382.527.02 lîra keşlf bedeli şube ve lojman binası inşaatı kepalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuatur. Bu işle ilgili evrak her jfün iş saatlerinde Bahçekapıda Bankamız İnşaat Müdürlüğünde tetkik edilebilir. Zarflar en ffec 10 3.1964 perşembe günü saat 18.00 e kadar verilebllir. Banka ihaleyi yapıp yapmamakta ve isi dilediğine vermekte serbesttir. •*». v« İ.T.Ü. Matbaa DÖner Sermayesi Komisyonu Başkanhğından: I.T.Ü. Matbaasındaki tesislerden faydalanılarak yaptırılacak en az 400 formanuı yıllık dizgi ve baskı işleri her yıl yapıldığı gibi yine, bir müteahhide verilecektir. Şartnamesi, sermaye mutemedindedir; yerinde incelenebilir. Tâlip olanlar 28 şubat 1964 tarihi akşamına kadar yazılı tekliılerini, İTÜ. Genel Sekreterliğine vermelidirler. NOT: 2490 sayılı kanunun sumülü dışındaki bu mevzuda komisyon, takdir hakkını kullanmak suretivle işi en uygun ve imkânlı bulduğu teklif sahibine vörmekte serbesttir. (Basın 2725/2146) PAMUK İPLİĞİ SATIŞI Sümerbank MERİNOS, DEFTERDAR ve MALATYA Fabrikalannda mevcut 24/2 ilâ 100/2 numara arasmda muhtelif numara merserize ve penye pamuk iplikleri mevcut şartnamede yazılı esaslar dahillnde satılacaktır. İsteklilerin bu ise ait şartnameyi görmek ve lürırrlu izahatı alarak teminatlarmı yatırmak üzere en geç 16/3/1964 pazartesi günü saat 15 e kadar Müessesemiz Pamuklu Şubesi Mudürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESI (Basın 2387/2113) Reklâmcıhk 739/2127
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog