Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Y1LDIZ ROMANLAR iitiharla n u u PİERRE La MURE Son şahaaerini yazdı: AV IŞIĞ1 Dâhi Fransız bestekân Claude de BUSS1?* nin aşk, ıstıratp ve müzik dolu hayatmın 'ahpspr bir romanıdır. KIRMIZI DEĞİRMEN ve ARZLTNUN ÖTESİ'ni okuyan herkes mutlak? AY IŞIĞI romanım da okuyacakhr. î20 sayfa. lüks ciltli 15 Hradır. Çıkaran: TÜRKİYE TAYTNEVİ Üâncılık: 8557/2118 40. yıl soyı 14214 u m h u r iyet KÜRÜCÜSÜ: ITtJNUS NADİ Müieha»s>» Tarihçilerimiıin haınladığı Resimli, Haritalı ' Osmanlı T arih i nin altıneı ciidi de çıkarak tamamlandı I 5 inc: ciltler kırkar, altıncı elli liradır İSKİT YAYINEVİ GÜVEN YAYINEVİ T d f n f •» BMkbip tdresi: Cumhuriyet Utanoul Hosta Kutusu: tstanbul No 243 Tstefenlar: 1 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 27 Şubat 1964 Makatios, dün De Gaulle'e arabuluculuk teklif eHi jflÇIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIJIIIIIIINlllllljlljllllllf l l | 24 saatlik aradan sonra I aZZâ i . vel °J j » ? tekrar toplantı yapacak Birlesmis MiJIetler (NewYork) 26, (a.a.APRadyo) Güvenlik Konseyinin tKıbnstaki tehlikell durum» la alâkalı olarak dün eece yaptığı toplantı, bu sabaha karşı Türkiye saatiyle 02.53 e kadar sürmüş ve müzakereler yarına (perşembe) bırakılmıştır. Dört saatten fazla süren görüşmeJerde hiçbir terakki kaydedilmemiştir. Müzakerelerin yann, Türkiye saatiyle 22 30 a bırakılmasmın se bebi, her halde sınirlerin yatışmasmı ve özel görüşmelerin yapılmasını temin etmektir. Genel Sekreter UTrant'ın arabuluculuktan vazgeçmesi üzerine, Güvenlik Konseyinin altı muvakkat üyesinin mühim rol oynama'arı beklemnektedir. Arkas. Sa. 7, Sö 1 de aral nez ret ıvuıacyı uuyuıı j,,,,,*;,,,, ,,., L ^i,,., ı serbest bırakıldı Selâhattin GÜLER bildiriyor §| Lefkoşe, 26 Buraya gelen haberlere göre, Yunanh IŞŞ lar, Kıbrısa en yakın Yunan adası olan Antalyanın Kaş ıl ^ S çesine 3 mil mesafedeki Meis Adasına, silâh ve cephane yığ S maya baslamışlardır. Son günlerde Yunan harb gemilerinın ;^s Ankara, 26 (CumhuriyetIeleks)i oede n e u ı e t aUıada tutulan Kay ve şileplerının sık sık Meis Adasına uğıadıkları ve bu ara ^ ş Ankara Savcılıgınca suıkast operilı Mebmet LUun Kayserilı ş» Orhan öztrak da külliyetli mıktarda harb malzemesi getırdiklerı yolun zçz layının tahkıkatına 'ougün de de] för Bahaettin Sevım. Konyariar üetırilen Hasan Basri ve Ankara olaı Savcılık dün gece, Bırıncı Şu da Başbakanlıkta haderoe Kıbrıs harbi için EOKA'cılan takviye maksadıyle yaptık Z^ bede nezaret altında oulunduru Mesut Suna'nın hemşehrisı Abdıi ları anlasılmıstır. Yine gelen haberlere göre, dün de bir = torpido Meis Adasına gelmis ve bir müddet kaldıktan sonra ^ ~ lan beş kışıden. Mesut Suna'nın V kadir de terbest oırakılmışlardiî Böylece olayla 'Igili niarak «a fadesınde kendisine tesirlı sözler ayrılmıştır. ~ «öyledığinı bıldirdığı ve Celâl Ba dece Mesut Suna. Ali Deveci. Sat> Son Nı vann hizmetçisinin tcocası olan Nı ri Çınal, Yunus Oevseren v azı Akvüz'ü de geç vakit mahke yazı Akyüz olmak flzere beş len Meis Adasında halkın sokaklarda silâhlı gezdiklerı bil meye sevketmiş ve Akyüz de tev tevkif edilmiştir Bugünden itibi. dirılmektedir^ ^ <ıf edilmiştir j r en hiç kimse nezaret ıltmds de Makarios. tOKA'cılara sz: Saat 22.30 sıralarında Savcı Se | * i l d i r Savcılık, tahkikatma devan üniJorma veriyor Korkmaz, Niyazı Akyüz'ün.; e n ' 2 l n ' Berektigi Hkdirde ven» Makarios, 5 Dın Ruma daha m;h Ankara, « (CnmhnriyetTeUhi) altında sazetecılenn i d e n b a z I Şahıslann ifsrt^me mu resmi polis ünıforması gıydı ^ mııhafaza Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Başbakan tsmet tnönü dün eerip bunları sılâhlandıracağı ~ 1'kkatını çekmeden adlive binastce Başbakanlıktan cıkarken etranı açıklarrmtır. ^Z na getinlmesını utemıs ve Akvüz fında gazeteciler verine jandarma Bu sabahkı Kum gazetelen ^ ^ ıvil polisler tarafından sessi7 «a bu konuya öncm vererek. 5 ~~ da«ız saat 22 40 da adliyeye getınl erlerinl gSrmüştür. bin kişilik kurulacak olan mıştır Cuma günü vukııa gelen mennzel polis Kuvvetlerinın teş ZZZ Derhal nöbetçı sulh ceza mahke fur olaydan bu vana tsmet Inönü, kili için kayıtlara baslandı ZZZ mesıne alınan Niyazı Akyüz tevkendisine verilmek tstenen «88şını yazmaktadırlar. Gönüllü ^ = lam bir otomobili. vaverl ve rouolacak bu özel polislere ma 2 3 dı*! olunarak saat 23 te gene getiril hafızlan kabul etmemİTtl''. aş verilmıyecektır. Böylelık ~ ^ıf gibı <ies;ı? sadasız Merke? Ce Küçük Opel otomobiltnin tamirle Makarios, Adanın dört bir ZZZ zaevine gönrierilerek ayrı bir kı> tarafmda Türklere saldır S ^ ma alınmışTır. Hen c'kmasını beklem»lrte olan Arkası Sa. 7. Sü 4 te = Başbakan dün gece «aa* 20.00 «• Savcı Semih Korkmaz. oövleee Toptaşı Cezaevinde hırsızlık su ralannda BasbakanlılttRH çMışma iuıkast olayı ıle ılgilı olarak be* fî kisivi tpvkif ettirmiştır Bınncı Su I çundan hükümlü bulunan üç mah sını bitererek evine gitmek üzere önünde kıım evvelkı gece, pıjamalannı ayrılırken Ba?bakarjlığın vırtıp birbirlerine bağlamak sure. alınan tedbirleri cBmlesinden ola tıvlc kaçmaya muvaffak olmuş rak jandarma erlerini görmüs ve etrafına bakındığı halde hiç bir larriır. Dün geç vakte kadar yaka gazeteciye rastlamamıştır. Olay gününden itibaren gazefeianamıyan bu azılı hırsızlardan ve Ahmet Yağcı, 3 yıl 4 ay, Mustafa cilerin Başbakanhğa girmesi Aydoğdu h yıl. Hasan özdemir ise Başbakanlık önünde durması ya5 vıl 8 ay hapis cezasına mahkum sak edildiğinden tnönü. basın men Arkası Sa. 7, Sü. 3 te butunmaktadır SavcıJık soruşturmaya önemle devam ediyor Menemencioğlu, toplantı salonunda nümayis yapan 1 Ruıı dinleyîciler için, "bu vahşileıi lutfen dışarı İ ZZZ nısınız? Burası Linasol dedi ü ŞZ: İnönü Başbakanlık önünde fazla jandarma istemiyor Prof. Erim, "Kıbrıs işiniıı esası Birleşmis Milletlerde halledilecek değildir,, dedi New York'ta konuşan T.B.M.M. Dışişleri Komisyonu Baskanı ÎYlakarios'un tezini Güvenlik Konsevine kabul ettiremiyeceğini de söyledi New ¥»rk, t$ | u . ) Birleşmiş'York'a gelen, T.B.M. Meclisi DışMılletlerdeki Türk delegasyonuna işleri Komisyonu Başkanı, Kocakatılmak üzere p87ar günü New eli miIJetvekili Prof. Nihat Erim, Ankara Üniveısitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Dışişleri Bakanlığı Bashukuk Müşavın Prof. Suat Bilge ve bir süredenberi burada bulunan Kıbrıs Türk cemaati lideri Rauf Denktaj, Kıtv rıs meselesi ile ilgili olarak Bir leşmi? Milletler GüvenliK Konseyınde cereyan eden mü?akereler Arkası Sa. 1, Sn. 6 d» Toptoşı cezaevinden 3 mahkum kaçtı Bakanlar Kurulu Satırın Başkanlığında toplandı Toplantıya katılmıyan Inönü, Çankaya Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yürüyüş yaptı. Trahom taraması sonuçlandı Güney illerindeki tarama sırasında 7200 aktif trahomlu tespit edildi Diyarbakır, 26 (Dofn Illeri Büromnı bildiriyor) Şehrimizde bulunan Trahora Savaş Bölge Başkanlığmdan verilen bilgiye göre, trahomun kesif bir şekilde yayılmakta olduğu. bölgemizde yapılan tarama Eonuçlanmıj Arkası S». 7, Sü. 5 te Ihtiyar bir kadın kendisini gazla yaktı Eskişehir Î6 (a^.) Çifteler ilçesinin Yenimahalle semtinde oturan 65 yaşındaki Gaziye Atalay, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada, kendini gazla yakmak suretiyle intihar etmiştir. Bildirildiğine göre, ihtiyar kadının intiharına, Şeker Bayramında kızı ile torunlarının elini öpmeye gelmeyişi yüzünden duyduğu teessür sebep olmuştur. Menemencioğtu Tunus Bajdelefen Miinci Selim ile J .llllltMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIIIIII^ Yine onların sırtmdan Tütkiyedeki 35 bin köyden 15 bininde henüz okul yok Yayınlanan Köyler İstatistiğinde açıklandığma göre, 2500 köyümüzde dere, 53 ünde göİ, 433 ünde yağmur suyu içiliyor Ankara 26. (CumhuriyetTeleks) nıden izahat vermıslerclır. Bakanlar Kurulu bugün Başba Ankara 26 (CunınurıyetTeleks) kan Yardımcısı Kemal Satırın Başbakan tsmet tnönü bugün başkanlığında toplanarak «Gümrük (,'srıkaya Cumhurbaskanlıîı bahre. Tarifeleri Kanun Tasarısı» üzerifı. ^=ınde kna süren bir gezintı yapdeki müzakerejejıne devam »t miftır mıştir. i Inöııi) yürüvüş yaptı Bakanlar Kuruluna İnönü jelsel Inönü, saat 11 de evine gelen Kuruluna Müsteşarı Haldun mediğinden Yardımcısı Kemal Sa ' Başbakanlık ve Özel Kaletn Müdürü tır baskanhk etmiş ve ayrıca Ma(Arkası Sa. 7, Sü 7 de) iiye Bakanlığı uzmanları da toplanttya katılmışlardır. Daha önceki Bakanlar Kurulunda Gümrük Tarifeleri Kanur Tasansı» üzerinde son rötuşları •apmak ve tasaııya teknik yönünü vermek için kurulan Bakanlaı aıası komitenin bu konudaki göriisleri dinlenmiş. Maliye uzman. i ları ve GümrükTekel Bakanı veBükreş 2 (a.a.) Türkiyenin S Ankara 26. (Cumhuriyet.Teleks) rahimoğlu ve arkadaşlan taıafın Bel'dıye Başkanlığı görevmde, dan hazırlanan bu kanun teklifine bulunanlara emeklilik hakkınıjgöre Emekli Sandığı Kanununun suğlamayı amaç güden bir kanun ı 12 ncj maddesinin E bendindekı leklıfi Millet Meclisi Başkanlığına «Emeklilik hakkı tanınan bir vaziv»rilmıştır. | fede evv^lce bulunmuş olmaları» Adana milletvekilı Kemal Sarıib lıükmünün kaldırılması istenmektedir. Teklifin gerekçesinde emekBükreşteki askerî Ataşesi R^uf lilik hakkı tanınan bir görevde Şimşek'in «arzu edilmiyen şahıs» daha önce bulunmuş olan ilân edilerek Romanyayı 24 saat (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) içinde terk etmesi istendiği Romen Haber Aiansı tarafından bildirilmiştir. Bükreş'teki askerî ataşemiz istenmiven sahıs ilân edildi Etnekli Sandığı Kanunu nu tâdil edecek olan 4 maddelik tasarı, Meclis Başkanlığına verildi Belediye başkanları için emeklilik tıcıkkı isteniyor Dışişleri Bakanı Pele, Romanya hükümetinin bu kararından TürArkası Sa. 7, Sü. î de Bu lahrikler • II Ankara,. . , , « • „„„ (CnmhnriyetTeleks) değerlendirilerek .rvuyıer Istatis.Köyler ısıaı = Sayın Cnmhnrbaşkam taratmdan veto edılen Tapulama Kanunu ; ; Türkiyedeki 35.382 köyden 15.636 tiği. adı altında yay.nlanm.ştır ; üzerinde tartışmalar devam ediyor. Semınerlerde bugunku S ! n d a > d i ğ e r b i r d e y i ş l e y u z d e ^ lstatistikten öSrenıldiğıne göı « k l i savnnaniar var. Ama karşı olanlar bem de *»»»»" v ' " E ünde, okul oimadıfı bugün Devlet 35J82 köyde 18.906.720 kisi yaşamak lere ve Anayasaya davanarak karsı olanların. deSıstırılmesını ! Istatistik Enstitüsü tarafından açık <Ark»«, s» i « , A \ istiyenlerin sayısı çok. hem pek ç çok. Cumhurbaşkanı. Adalet : lanmıştır. j * ' 3 ' ' S u ' 1 a*' p Enstitü Rakanı Vargıtay Baskanı. aklı basında profesör ve hnkuk = 11960 yyıhnda ^ U 5 U l u tarafından 9 g Q l l ^ ^ adamlan hepsi. kanunun ^ararlı olduŞu. memleketin toprak Ejdüzenlenen bir anketin .onuçlan lanna havadan konmııs hirtakım arazi rşrafının, şımdıye *»• dar devam eden sömiirmeleri vetmirormns eibi, şimdi de Ha z linevi tnsa srtirmeip calı«tıkları kanısındadırlar. temsil eden z rağmen. bantri partiden ohırsa olsun. avnı cıkarı Ama bnna öe r Z İ Z •[ Z Z Z Ş E Z E E E E Z E E = = E E E E E = : z = E : = E E = E = Z E E E = = S ler, degil yalnıı fikir ayrıhSı. haltâ her türlü husumeti ve = kini bir tarafa bırakarak aynı sesi çıkarmağa çahşmakta, ~ Mylece yasama dflıenimizde ihretle sevredilecek bir işbirli = ğini kendili|inden knrniti5 eöriinmektedirler. 5 Bu earip birleşim, demacoii ile tamamianınca, »eyri ve tek »e z sin dinlenmesi gereekten rîlenreli olnyor. Z Meselâ diyor ki birî : E «Yaıavıslan, davranııtlan vr srlirleri ile yaymat» ealıştıkları Z düsfinceleri çelişen birtakım kimseler. riftçiyi topraklandır z ma nahsinde bütün ciftrivi toprak5i7 hale eetirmek çabasın z dadırlar. 100 dönümden haska arazisi bnlnnmıvan bir şahsın z yıllardanberi ekîp biçtiSi. ailrsinin geçimini §ağladi£ı bir top E rak parrasını elinden alarak...» E Rn lâflan söyieTenin ismi ürerinde deiil, fakat poileri yuşartan = dfmaeo.iinin iızerinde dnrmak eerek. E Ve isriyermns kannnn tenkid rdenler? Fakir çiftçiyi topraksıı Z h»Ie getirmek ve küçfirük toorak parçasını »avallı köylünfln z elinden almak!. BakıniT na^ıl meseleleri çıkarlanas elverdıü zaman ters vöne doSrn ^ntfirüyor r e »Bmürdükleri f»kır oiftcinin ?erisine saklanıp devlrt topraklannı ele geçinoek 'Cin nasıl fukara babasi hövivetine tirivorlar.. Teni T»pnl»ma Kannno sanki sadere kürnk topraklan ekip biçen verilE ' ' T ' t olan kövlnye tescil imkânı verivorrnns da. karşı olanlsr | bnyle sosyal üraveli bir düzenlemevi istemivoriarmış ÇÎbi.. Oy Ş sa bn kannndan favdalanacak fakir kBvianün lilliyet oldngn ş ; arazi. tapnva tescil edilecek tnm toprakların. bir heıab» g« z\ re, yuzde 30'tınn dahi bnlmnyor. T»ni ksnnndan yar«rl»n» ş eaklar. ersitli »ekillerde topraklan ele fecirmi» oUnUr, y» ğ hnt onlann mirascılandır. Bnnlann aramnda derebeylerinın = rasbettiklfri topraklar var. padifiahlann baîhsladıkUn »r««i Z ' " var, rerçekte kiliselerin malı ol«n, fakst Bıel klşHere ş öevredilmii etb! e5rflnrn topraklar var. tşte «lrad! «l»Ukr«n z saflamak», «kanaran rarayı tedavi etmek» ve anl BnemHsi «fakîr küviSya topm|a ksvBstnrmsk» rerekçe^y 1 » h* k»twn ğ Türkler A.P.'li Belediye Meclis üyesi ve 4 arkadaşı dün yargılandılar ve ötekiler Kendi toplumunun şartlan içinde Voltaire gibi düşündüğünü yazan ve söyleyenler pek az çörülmüştür o tarihte. O, taassubun en ileri devrinde bile kilise ile alay etmekten çekinmedi. Haçh seferierini. gülünçlüğünü yazdı, İslâmlıkla Hnistiyanlığın mııkayesesini çekinmeden yaptı. Eroin kaçakçıhğı yapmaktan sanık olarak yakalanan, Adalet Partisi Üsküdar Şehir Meclisi üyelerin den Refik Can ile dört arkadasının yargılanmalarına dün, baglaoimiftır. DSrdüncü Ağır Ceza Mahkemesinde <idam> talebiyle yargılanan sanıkların ilk duruşmalarında lorgulan yapılmıştır. Refik Can, sorgusu sırasında, eroi n kaçakçıhğı ile ilgisinin bulunmadığını iddia •tmig ve Arnavutköyde motora yüklenirken yakalanan 84 kilo eIki «an önce gazetemizde röportatı yayınlanan 7 yaşındaki yankesici iroin'in samklardan Hüseyin EmirŞeDgfil Baldır dün yakalandıktan sonra Emniyet Müdüriağiinde ogluna ait olduğunu söyliyerek, «Ben bir zamanlar Hüseyin Emiroğlu iîe ortaktım. Sonra aynldık. Bana düjmanlığından dolayı, eroin işine beni kanştırdı.> demiştir. öğleden önce yapılan ilk celse, sorguları vapılan motorun kapta(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ... Bu tahrikler artık son balmalıymı*. Adalet Partisi organı böyle yazıyor Peki, ntymiş bu tahrikler? l*met tnönn'ye yapılan »uikasdin. bir gerici zihniyetin ort«ya çıkması etrafında, heraen he men bütün gazetelerin, fikir bir ligi ettifi neşriyatmıs. Arada. tabiî. «Cumburiyet» de var. Hakikaten. demokrasimize yaraşır. güzel bir cür'et Srnegi. Adaroın biri Basbakana üç el ateş ediyor. Ve, faareketinin §ebebini izah ederken «camilerde dinledigimiz vaazlarda» diyor «Biz« Halk Partisi tSvnr parti sidir dediler» «tsmet Pa?a komünisttir dediler» «O iktidarda kalırsa din elden gider dediler» diyor. îani. bn tesirler altında kaldıfı için, Ismet Paşayı öldürmefe karar vrrdiîini söylüyor. Biıler de bnnlan yayınlıyor. ve eıki Demokrat Partinin knyrngn yanık Adalet Partisi organiyle beraber «Bn tahrikler artık son bnlmalidır» diyornı. Bn arkadas kendine eelmeli Son bnlması icabeden tahrikin hangisi oldnîn mrydanda. EJer hizimkiler tahrikse son bnlma malı. tam tersine devam etme lidir. Tâ... ki hedefini «aşıran üç kurınn. hedefini bnlan topa tü feğe dayanmasın! Zebirlenen Harb Okulu öğrencileri tedavi edildi Ankara 26, (CumhuriyetTeleks) Dün öğle yemeğini müteakip zehirlendikleri için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesine kaldırılan Kara Harb Okulu öğrencilerinden bir kısmınin mideleri derhal yıkanarak kendileri okula gönderilmiştir, bir kısmınin ise mideleri yıkandıgı halde doktor nezaretinde bulunmaları uysıın corül(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Gericilik, aldı, yürüdü Nevşehir Belediye Meclisinde, namoz sırasında radyonun susturulması istendi Nevşehir, 36 (üüney lllerı Merkez Bfirora bildiriyor) Beleriiye Meclisinip son oturumunda basianlığa verilen gerici bir önercc, gerek meclis üyeleri ve gerekse dın leyiciler arasında hayret ve üzüntü ile karşılanmıstır. A P. lj üyelerden Sabri Gençtr, önergesinde, ezan okunurken ve namaz kılındığı sıralarda. bütün Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Türkler müslümanlaı ve ötekiler Ünlti Hlozof Voltairein çeşitli eserlerinden derlenmiş bir yazı serisidir. Derleyen : Osman YENSENİ Yedi yaşındaki yankesici kız dün 18 bin lira çalarken yakalandı Yazısı 7 nei sahifede Güventürk, Nurculuk faaliyetini anlattı Doğu Menzil Komutanı Tümgeneral Faruk Güventurk'ün ZzZ Kayseri Öğretmenler Derneğindeki konuşmasında, bölgedekı ~ ~ ırkçılık faaliyetleri hakkında bir rapor hazırladığını ve Milli *Eğitim Bakanlığına gönderdiğini dün bildirmistik. Gericile rin huzurunu kaçıran ve Güventurk'ün deyimiyle yarası ^ZZ olanları gocunduran Nurculuk faaliyeti hakkında Dogu Men ~ 7İ1 Komutanından bilgi istedik. General Güventürk, raporun ~~~ ozel olarak «önderildiğini, bu hakımdan onu açıklayamıyaca cını, ancak Nurculuk.ve gelişmesi hakkındaki sorulanmızı EEE 'tvaplandırabileceğini bildirdi. • ' ZZZ General Faruk Güventürk ün soıularımıza verdiği cevap EEE lan 6 ncı salıifcmizde bulacaksınız. *avnrnılnyor. z § Ecvet GÜRESİN E rıııııııııııııııııiıiıııııııııııııııiııııııııııııııııi!iıııııı;ınııı>ıııııııııııııııiK* *çık konnsmak gerek, açık.. E DiyeHnı ki bn topraktar muktesep hak olarak biıimdir. Diye z Hm ki bn topraklar babamızdan. dedemizden biıe kaldı. On z lar ne sekilde almış. nasıl almış bizi iUilendinneı ve ktsacası E diyelim kl bl* bn çürüHüde topraklann flıerine oturnlıın da : «onra Hazine, gflcü ytterse, onlzn kamnîaştırstn.. = tunları sSyliyelim. E i f c defcilse kannnlarda olron, fakir çiftçinin nrtına binmemek = bö.vüklüîünö jr5stenni? nİBrnı. E ~~ ^= ZZZ Z^ ^= = = ZŞZ = = YARIN Cymhuriyel'le 1AZ1S1Z ır=
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog