Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

t I LİSTON MU, CLAY Ml ? Sonny Liston dünya şampjyonjuşu unyamnı koruyabijecek mi ? Bu sorununm ceyabıı saboh 5 de yapıiacak dev maçta belli olacak Liston yine tahtında kalacak çiinkiL =5 Yazan: Yb. Nihat IŞITMAV ZZZZ ZZZ ^ ~*~ ~~ ZZZ ~~ ZZZ I3Z TZZZ • 9 1 I I l # 5 611ffl6 [JllTürkiye radyoiarının F..•• £ • • dön ılfİDışarıdoki maçltırı Bahçe vermesin» istiyoruz i sper »ıtmîı Fenerbahçe futbol takımı ha reketinden önce toplu halde futograi: Ibrahim KÖSEOGLU izinverilmedi SarıLâcivertli idareciler Budapeşte'de Hidegkuliye anlrenörlük teklif edeeekler Erdoğan ARIPINAR 100 kişMen 90ı böyle scylü yor İ i tajrır eevaİH versî Y a r ı n Budapeşte'de Avrupa Ku borcudur. Neticeden ve çocuklarpa galiplem turnuvasının dömifi lardan ümıtliyim» dpcii. nal maçını Macar M T. K. ile ya Ridegkuti'ye teklif yapıiacak pacak olan Fenerbahçe futbol takı[ Fenerbahçeli idareciler Budape; mı dün 4 saatlik bir rötarla T. H. 1 te'de şöhretli spor adamı ve anYollanna ait bir uçakla Peşteye, trenör Hidegkuti'ye antrenörlük hareket etmiştir. teklif edeceklerdir. Macar Fede Selim meselesi rasyonu ile de temasa geçecek otdareciler tarafından takıma ko lan Fenerbahçe idare heyeti bu iş nulan Selim Sarydan son dakikada içın Rü^tü Dajlaroğlu'nu görev19 ekim 1963 Cumartesi taBeşiktaş subesi tarafından yapılaji lendırmıştır. hiııi taşıyan Cumhuriyet gabhr ihbar üzeriree kafileden çıka i zetesini hatırlıyan okuyucu Kafile rılmış ve uçaktasn mdirilmiştır. larımız, servisimiıin (Türki zzz" Fenerbahçe lakımmın kafilesi tstanbul Valisi Nryazi Akı, Seve Kadyoları) adını taşıyan şöyledır: lim'e izin vermelr istemişse de, bir aııketi dc hatırlıyacaklar = Z Başkan: Dr îsmet Uluğ. nlarecisubeden anî olarak yapılan ıhbar dir. Bu anketteki gaye: Hal ^ = Rüştü Daslaroğlu. Müslım üzerine Fenerbahçe JCulübü Baş ler: kın istediklerini ilgili ma ZZZ Bağcılar, Bülent Yüksc!. teknik kanı Uluğ'dan özür dSemiştır. SeKamlara aksettirmek böylece =•= limin £idememe«i takam arkadaşla adamlar: Fıkret Arıcan. Ahmet Espor yayınlarını mcdeni dün ^ ^ rol, Kokotovıç rını çok üzmustür. yadaki gibi bir düzene sok Oyuncular: Hânm, Ali, Attilâ fsmet L'lug'un basın toplantısı Osman, B. lsmaıl, K Ismaıl. Özmak idi. ÎS: Kulüp başkanı Ismaı Uluğ hava can Hüseyın Tuncay, Şeref. A NELfcR TAZM1ŞTIK? ~ alanında bir basın tcp'antısı yapa îhsan. Özrr Oırı'in Mustafa. Şenol, (Radyo ve Spor) adını taşıyan rak üzüldüğünü söylctmiş, şanssız Birol, Aydm Yirtsel anketimizin en muhım iki sualı lık bizi tâkip ediyor demiştir. Ayrjca Dr Saiâbattin Akel hem •uydu. • ^ E Ulüg, bundaa sonra' takımın yamüsahit ve hem de N'edımle bır Yabancı ülkelerde yapılan = : rı defansif bir oyun tarzı çıkarmak likte Vivanadakı «ihhi kontrola (Türkiyeyi temsil eden takımların ZZZ için hazırlandığını v e taktiğin Bıgirmek üzere takımta hareket et maçlarının) bugunkü gibi yabancı ZZZ rol ve Selim üzerine iurulacağını miştir radyolara bıra'Kilma^na taraftar ~ belirtmis v e «Birol «sakat. Selimij Fenerbahçe Budapeşte'de mısınız? Radyolarım:z ne yapma *^ de götüremiyoruz. Yeni bir tertip ; Budapeşte 25. (A. Demirdaj Bilve sistem deneyeceğiz. Buna rağdiriyor) Fenerbahçe Takımı maBu suale 10(1 de 90 dınle\ici (Ha ZZZ men bu, Türkiye adına bir namus vır. Memlckciımiiin malı olan Tur ZZZ Hava alanında MTK Genel Sekre ki>e radyolarından maçı dinlemrk g ^ teri Bokos ve basın mensuplan isterim. Türk dıliyle de oUa bızc tarafından karşılandı. Bece ote seslenen yabancı radyoları ıstcmF line yerleşen takım yarın (bugün) yizl diye cevap vermiş yuzde 1 • * S ü 11 de bir antrenman yapacak. Maç u da bu fıkre (yabancı radyoları a ZZZ Hungaria (MTK) Stadmda Perçıp dinlemeyız) cumlesini ilâve et ZZZ şembe günü saat: 1 (Türkiye sa mişti. Bundan kasit. bilhassa spo ~ 5 run yanısıra zehirleyici propagan atiyle 16.00 da oynanacaktır.) da yayınlan yapan demir perde ^ = istasyonlarıydı. ^ ^ Toto'da 11 bilenler Ikinci muhım sualimiz: : ^ Izmir deplâsmamnda müdafaanın Hangi spor çıkardığı oyunu beğenmiyen ve bu 1523 lira alacaklar | yorsunuz? idi. spikerini beğeni • kötü oyundan çekinen menecer Dinleyiciler, bu suale de yüzde S^S Usuuğlu, çalışmadan evvel müdaAnkara 35, (Cumhuriyet.Teleks) faa oyuncularının dikkatlerini çek Spor Toto'da 27 nci haftanınj 100 olarak ilk defa (Halit Kıvanç. = miştir. Usuuğlu. «Başkasına teneke kesin sonuçları belli olmuştur. Ikij sonra daha iyi yetişmesini temen • ZZZ derken, Türkiyenin en kuvvetli mü maçın tehiri ile iki dereceye bölü ni ederek Orhan Ayhan) demis • ı ş ; = dafaası denilen müdafaamız teneke nen ikramiye miktarları şöyledir: lerdi. ANKETIN NETICESI = oldu. Müdafaanın son oyunları ö11 Bilen 436 kişi 1523 Lira. nümüzdeki maçlar için endise veAradan 4 ay gibi kısa bir zaman = 10 Bilen 9289 kişi 71.50 ş»r Lira ricidir» demiştir. alacaklardır. Arkası Sa. 7. Sü. 5 te S E Spor yayınlarına aıt gozetemizin anketi müspet sonuç verdi (Boks Fo<1pra«yonu 2. Ba c kan ı 1 Tarihi mac arifesinde mııkavc «elerime dayanan bir tahlil yapmayı uygun RördUm. Gcrçi boks ringte kazanılır, her sey ringtp hflli olur. Bircok şampivonlnklar rinRle taç depştirmis bir çokla. rı da ellrrinden karan sampiTon. lııklsrı rinete bnylu hnvıına ya. tarak s'trttmtk bahtsızlısına uSramışlardır kında evveiden hüküm vermek ne kadar müşkülse Dtinra ağır *ikIpt boks sampiyonslannın n*»ticeBir futbol macının neticesi hak SONNY LİSTON: ı için de bir mütalâa ^iirtttmrk zordur. Amı biz heyecanımızı VAtıjtırmak Te bu maçı bfkleyen boks hayranLarına, sürprizsiz tahmin ımkânları vrrebilmrk icin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIM leier sSylemişlerdl? Usuuğlu «Başkasına teneke derken bizîm müdafaa teneke oldu» diyor CASSİUS CLAY: Şimdiye kadar ağzı çalıştı 5 ; Z Z = = Z Z Z = = Z Z = = = Z Z Z Clay, Listona mağlup olursa onun ayağının allını öpecek Derleyen: Abdülkadir YÜCELMAN 23 teramnz 1963 geceai Las Vegasın meşhur Covention Center'i hıncabınç dolmoştu. 1 kisinin 100 dolar vererek oturabildiği bir koltnkta.gcnç, fakat iriye yakın zenci, beyaz kar ması bir şahıs, devamlı olarak bir yumruğunu öteki avacu • nnn içine vamyordn. O zaraana kadar ismi dnynlmıyan bu 22 yaşındaki genç Cassius Claydan başkası defildi. Ve dünya şampiyonluğn için karşılaşan Liston Patterson maçını seyrediyordu. Ancak ; dakika sonra, Patterson, yere yıkılınea hırnndan ayafa kalk • mış ve salonds bulanan bir gazetecîye şnnları söylemişti. «Şampiyonlnk maçından baska her şeye benziyor. Bn maçtan liyade benim, kirainle karsılaşacağımı belli eden bir gösteri oldu, söylemişti: « Pattersonu yendigin için böbürleniyorsan. Ama, nnutma ki Pattersonu benim kardesim bile yenebilir.» Bn hakaret karşısında Liston sadece gülmiis ve «Gel bakalım küçük, otnr kucağıma da portakal raynnu içireyim.. Bu, Liston ile Clay arasında baslıyan »öı dfiellorannn ilk ravundn olmnsta. Clay, maçtan lonraki fttnlerde de konnsmvs ve 25 lcmmnıda gazeteeilere şnnları töylemisti: « LiıtonnD, insana bensc • miyen tipini bejenmiyornm. Boks, d>ha gık bir ıpor olmaIı». Clay, ayrıca Liston için hakaret dolu bir şiir de yazmıştı. Liston, Clay ile derhal karsılasaeağını ifade eimişse de daha sonra ağız deflstirmiş ve «4,5 ay sonra karsılasalım» dernisti. 27 temmnzda Liston için eski ddnya sampiyonlanndan tngemar Johansson da şnno söylüyordtt. «Milyonlarca dolar verseler, Lhrton ile karşılasmam.» 5 kasımda Clay, Liıtonon evinin önflne gitmis ve arabasının klftksonnnn çalarak baâırmıs, çağırmıs ve hakaret doln şu sözleri larfetmişti. « Çık da boynnv, boranu görelim. Seni, 1 nei ravunda kadar eıeoeğim^ Liston, maç için ilk »ntrtnmanı İ9 aralıkta, Las Ve^as'ta Thunderbird salonunds yap mış ve 600 kişinln takip ettiği antrenraanda su sözleri sSylemişti: « Mümkün oldnğu kadar kısa zamanda işini bitireceğim. 2 ravnnd dayanabilirse, ne mutlu ona.» Maç gıinti yaklaştıkça hejecan vc söz düellosu da gittikçc kızıiiyordu. 13 subatta iki baksör dc muayene edildiler. Federasyonun dnktoru Alrıander Robbins mua Miami Beach (Amerika) 25 Türkiye saatiyle yarın (bugün) sabaha karşı burada meşhur «Con vention Hall» de dünya ağır s i k let öoks şampiyonluğunun ünvan maçı, Patterson'u iki defa mağlup ederek şampiyon olan Sonny Liston i l e Cassius Clay arasında yapılacaktır. Müsabakayı, 15.744 kişi takip edecek v e müsabaka hasılatı 12 mılyon 67 bin 200 T.L. sı olacaktır. En ucuz biletin 200 lira, en pahalı biletin 2500 lira oiacağı müsabaka dünya spor âlemini 23 temmuz 1963 denberi meşgul eden bir soruya cevap verecektir. Clay gelirin oo22.5 una ilâveten 50.000 dolar antrenman masrafı alacak. Takriben eline (8,5 milyon Türk lirası) geçecektir. SONNY LİSTON 29 yaşındaki dünya ağır siklet boks şampiyonu Charles «Sonnj» Liston. Güneyli bir zencidir. Little Rock da dünyaya gelmiş, 25 ç o cuklu bir ailenin en büyük çocu ğudur Hayata, kardeşlerıni d o yurmaK içın pamuk tarlalarınria çahşarak başlamış, 13 yaşında ıken St. Lous'e gitmiş, sonra adı kirli ve karışık işlerde görülduğü içın mahkum olmuştur. HaDİste iYumruğuna güvenen adam ken, kendisiyle meşgul olan S t e Liston muazzam bir ltet*e sa v e n s Q n a d , b i f r a h l b l n m a n e v j , e hıp. kurretlı yumnıkları olan . . ... . ' mukavim, cesur, azimU bir sam s ı r l »»">da ıvıleşmış. Onun teşvıki i l e boksa başlsmıs. 28 maçından pîTondur. En parlak derrindedir. Sağ eli kadar belki de daha kuv <ıncak bırini 1935 de kaybetmıs, Tetll sol yumruklara sahiptir. Lis hepsini kazanmıştır. Okuma yazma ton gerçi çok süratli dejUdir, fa bilmez, yalnız imzaMnı atar. Evlikat hareketsiz sajılmaz. 106 Kg. ^.r gelmesine rağmcn kolJarın, hu. C a s s j n s M a r c e , 1 | l s c , , y cumda ve mudafaada maharetle kullanabilraektedir. Clay m>(, or. ^ yasmdakı Ohmplyat amatör ganize edilinceyp kadar taraflar boks şampiyonu Clay, bir zenci birbirlerine çok sert ve tahrıpkâr ailenin çocuğudur. tyi tahsil gör • sozler sarfettiler. Bu tarz sozler müştür. Boksa, okulda başlamış v e profesyonel ifadelerdir. Maçın ne. amatör olarak 1960 da Romada yaticesi için hiç blr se, ifade etmez. o i i m p i y a t şampiyonu ola ğ u d a Liston çok zeki bir boksördur. ..... , ,. , , Hiç nakavt olmam.st.r. Rakibi ta m u ? M l i t e a k ı p yılda profesyonel rafından kendisine yapılan hü. U £ ' »eçmıstır. Clay, şöhretli e l d ı cumlara bazan çok güzel cevaplar venîerle karşılaştı, 4 yıi rarfında vcrmckte baza n da yanıyamca ifa seri galibiyetler slmıştır. 'iüzel «i dclcr kullanmaktadır. Bu sözleri ırleri olan boksör bexâıdır. lıayranların. a z altm, s , maeiublyekarsılaşn» B u sabahki ti 0 1 i,tıyen.eri ço R alt». s t.r. ^ f ^ B u , a b a h T ü r k i y e U.ton « Claym maç, 15 raund b a ş h v a c a k o l a n d e v m t e , , t olmasına rağmen bu maçın bu v a s l t , s . . e . ., , ., kadar devam etmesi bir sürprlza ' > ' l dakıkas. dakıkasına Av dir. Liston'u Pattersonla yaptığı r u P a televızyonlarında da naklen maçtan evvel pek az tamyorduk. vayınlanacaktır. Lislon nn çevikliji. kendine güve. Ağır siklet şampıyonasının bilini, fizik yapısından ziyade soln e n e n sur'atli nakavtı 1 dakika elini kullan.s tar/, ilgi çekicidir. 2 8 s a n i v e d i r . 1 7 m a r t ı m d e T j Cassius Clay, Dunya agır siklet klismanıııda ikind sırayı işgal etm y B u r n f . Jım Roach ı bu ksdar kısa müddet içinde yere *ermfklcdir. ZenciJcrin en yakışıklı. sı ve cn sevimlisidir. Ekscri maç. meğe muvaffak olmuştu. Çok kimlarında di$ nıuhafazası takmaz. se şimrii bu rekorun kırılacağına Bu onu bir kat daha sevlmli gös ınanmaktariır. terir. Maçlann ekserisinl nakavt. p. . . .... 'a kazanmaktadır. T. ^ e e ı a Kesıldl B g U 5 a p l i a taTUd h â d İ ! e Dünya ag.r s ı k.et sampivon.u. . " " " * C" ğunun en kuvvetli varisidir. Ce. k a r a n Cassius Clay'a Miami Boks sur, azimli Te hareketlidir. Clay Federasyonu tarafından 25000 TL dunya klâsmanında dokuzunculuk para cezası kesilmiştir. Clay Contan 2 sene fibi kısa blr zaman vention H a ü e girer girmez kapıla içerisinde ikincillte yükselmistlr. r l yumruklamış «Dünva sampivoFakat Clay, Listo n devinden ta. z ! r o l u n * d i > e bağırmış Liston'a cı almak için acele etmiştlr. Bu 'Iste 8 inci rauntta burada yatamaçı kazanabilmek için Clay Lis caksın hantal» demiştir. Liston'un tonun sol eline karşı kendinl ko. cevabı kısa olmuş «Ne biçim budar u m « " " bi"nelidir. Eğer bun» I a o ! d u ğ u n u herkese ilân etmene ımkan verirse bu yumruklar Clayı , , y.pratabilir. ÇeTiklifini m^ılrane ' U n , ' m y O l C " d e m ı ? v e b a s l n m ^ kullanmalıdır. suplarına «V» zafer ısareti yapmıstlr Liston'un yumruklarına hedef olmamalıdır. Liston Clayı J raBahsi müşterek 1/7 evvel yenmek için ha] hBoks d bahsı müsterekii r 1/7 Liston Wt e V 8 m e t m e k t e c i = keif0™';. USt °n 'Çİn " tth "n u beDİra Ö»»™d« titremege ha Dempsey, Joe Louîs, Marciano ve Max Schmelting Listona şans tamyortar »••••••»»••<••< > • • • •> • • • •» »•• • • • • • •• • • • • • • • * • • • • »•» » • • • • • • » • • • spor l'oto tnerakı gnn geçtlkçe artıyor. Bn, hartolaı ılerledîkçe dafıtılan ikramiye miktannın artmasındarj da beill oluyor Gazetemis Spoı Toto merakhn okayuculanna bızmet etmek gayesıyle raemleketimızde müntejir 8 büyük gazetenin Spor Toto tahminlerinİD ortalamasını vermektedir. Bn gekilde oknyuculanmıza daha isabetli bir Gkir verebilecefij kanaatindeyis, Takımlar Galatasaray Beykcı = Beyoğluspor Istanbulspor = Beşiktaş Feriköy • « Izmirspor P. P. T. Altay Demirspor « Altay P. T. T. Yeşildirek Ülküjpor Sanyer 1 zmir D. Spor « Yeşildirek • Izmir D. Spor > Sanyer Üsküspor « Altındağ Karagümrük Şekerspor Vefa Bursaspor Beylerbeyi 1 7 7 7 • X Tahmln % 7 7 4 3 1 = = = = • • • 6 3 7 6 6 S 7 3 5 : 4 4 4 1 3 0 1 1 1 1 1 100 «0 65 65 90 60 50 85 0 1 1 • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • » 6 6 1 4 ••»*••< 2 1 1 0 1 45 55 45 90 60 • s • s • =5 • == n Clay, aksam Listonnn şerefine verilen siyafete de ritmis ve Listonun karşınna geçerek ynmrnklarını sıkmış ve her kesln hayret dolu bakışları arasında yüksek eesle şnnları 1 »••« HERDEM TEYZE 7«neden «onra jazeteciler» «CUT l*nç yapna rağmen mttthlf adale knvTetine sahip ve olınn blr lnsandır. Bence favori Clay'dır. diyordu. Arnl rünün ak«amı Clay'ın MU ami'd« antrenman yaptığı 5 nci sokaktaki salon baxı meçhul sahıslar tarafından ateşe verilmek istenmlşti. Knndakçüarın bn tsşebbflıtt itfalve tarafından derhal önlenml|ti. İtfalje ulondakl yaafinı tön. dürmete çahstıtı ıırada ds tclc yiıyon Casslus Clay ile Liston'un bir röportajını nakJedlyorda. Clay telerizTon röportörüne en btiyük boksör kendisinin olduğunu iddta ediyor TC y*nlldl|l takdlrde Llıto. nun ayaklannı öpecejinl İfade a. diyordn. Liston lse bütün bnnlara karsılık sadece fttlümsemeld* yettnmij ye «onu blr köfeye n]astınr«am ijl tamamdır» demljti. 1» subat sünü yaptığı antrenman sırasında Liston «Clayı ilk S ; ranndda ;enecetim> demis, aynl • filn Montrealde eıkl dOnya şanvpiyonlanndan Rocky Marciano etrafındmkUerle bahM tirismiftL « Llrton, Clayı S nci r a n n d . da nakart edeeek. Efter « ranın. dn feçcne Clay tkzerrnden * e 1 bahse «lrtrtmj Roeky Majcianodan baaka Max Schmeliinc de maç hakkında şsn lan belirtlyordn. «Maç kısa sürer. se Liston favori, maç nzadıkça Clay'ın da sansı artataktır.» Senelerin jampiyonu Jack Dem. ptey i « «Clay 5 raTnnd dayanırsa Liston sampijonluğa Teda edeeek» diyordn. Kara bomba diye yılla. nn nnutturamadığı Joe Lonlı ise mntlak farortnln Liston oldntnnn ranatça soyllyebilirordn. Ve nihajrt son gün Relip çattı. Aylardanberi devamlı olarak sözieri ile birbirlerinin morallerinî boımağa çalısan Liston ile Clay son idmanlanm da yaptıktan son ra gazetecilere son beyanatlarını ve son sozlerini de söylediler. Liston «öyle bir Turacağım ki bir daha ycrinden kalkamıyacak, hayatunda bir maçı bu kadar bek. Icdiğimi hatırlamıyorum.» Clay «Onu 7 ravundda şaşkma çevirip 8 ncisinde dc nakavt edrceğim. Bundan kurtulamıyacak Liston sıne veya çenesine vurulan yumruklar ona pek tesir etmez. Clay Liston'u nakavt etmeyi düsünmemelidir. Clay'ın seri hareketleri karşısında g nci ravunddan sonra Liston da yorgunluk emareleri belireceği dUşUnülebillr. Clay birinel vitesle kalkan otomobil (ibl yayaj hareket etmeli ondan sonra ikin. ci ttçuncü Titese geçer gibi hızlanmalıdır. Bu taktiği senelerin profesyonel bocalan onlara rerecek. tlr. Liston, Clay maçından »onra Dünya ağır slklet lampiyonluğu. nun haiiki sabibi olop olmadiğını bütün Dünyaya göstereeektir. Bir tek knsuru geçmlştekl ganesterliği ve yıkıcı böbürlenmeleri. katU konfm^ır^Usto^uJTm^ * ' ' ÖZÜR Münderecatımızın çoklııgun dan «Zafer Yumruklar» isimiı tefrikamızı bugün koyamadık. Özür dileriz. Basketbol Teşvik Finali bu gece Teşvils Turnuvası F'başlanndan alaniar olmuştnr. U» n a I Müsabakası bu gece saat: 20.0ü e ton da tacı devredecektir. Ama ^ Spor Sarayında Fenerbahçe ile bojün İçin henüz erkendlr. Galatasaray arasında oynanacakListon 29 yaşında T e en paılak tır. Maç ilk devrenin rövansı ve devrlndedlr. Bence Li s ton galip.: b i r k u p a m i i s a b a k a s l bakımından gelecektir. Amma yine de söz bi. zim degll zafer yumruklannmdır. önemlidir. İ AĞIRUK ı ; BOT l » 0 cm. 194 cm. KVLAÇ 220 cm. 205 cm. CÖĞÜS fKornul) MOcm. 105 cm. OÖĞOS rşis) IIB.5 111.5 «a. vO csn. 83 cm. RALCA 62.5 cm. 62,5 cm. Vl'MRÜK 38.75 cm. 30 cm. 43.75 cm. 42.5 cm. 43,73 cm. PAZI BOYUN 37,3 cm.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog