Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 şubat 1964 CÜMHUKIYET YEDİ 1 inci Mtaiiede Baştarafı 1 inci Mhifede ocak 1963 tarihind* almıt olduğu Baştarafı 1 inci sahifede ettiklerini söylemış ve •îgnUerin Baatarafı 1 inci sahifede adiiyeyt verıldığini, bundan «on dirmistir. Bilindiği gibi, bundan ön Bftırnfı 1 inei sahifede bu konuda d> Genel 8«kreter kararın Danıştay tarafındu» taıdik raki »ıfhaların kanuni formalite ce, aynı konuyu inceliyen bir çok Sonuç da vermez bu uğrasma. Fa ıkazında fayda olduğunu belirtmi» mannı gördükl»ri lçindir ki buna UThant'la iıbirligi yapmalannı U edilmeıi üzerine, faaliyetlerine son meden eezaevine nakledllmistir. hütÜD rarlıklan il« «anlmaktadır menni «tmistir. Büindigi gibi sanık Masut Suna ler demek olacağını »övlemiştir. meslekl teşekküller, vergi refor kat Nurcu anadan, babadan do lerdir. verilen bu genelevlerin kapatılma munun siddetle aleyhinde bulun ğan nur fidanlanna Atatürkçülü Köksal, «Türkiyeyi mntlsk» 27 Norveç temnleiai BirletmU Mil sına, Beyoğlu semtinin, lerseriler son defa ifadeti alınırktn lar.» g*n« Neaarettekilerin dnrnmv duklarını belirtmişlerdi. Gayet o ğün, devrimciliğin, medeniyetın Mayısçılar ve Atatürkçüler Faı temsilcisi Kıbnsa yabaneı letlerin himayesi altında vazife gö den temizlenmesi, halkın huzur •* bu i»i tek basına düsünüp yaptıDün gece Niyazi Akyüz hariç 8 lumlu bir ifade taşıyan Sanayi O gül fidamnı aşıhyabiliyor muyuz? idare edecektir» dedi müdahaleler azaldıkça Ada halkı recek arabulucunun tâyininde teş sükununu bozacak insanlann, bu ğını ısrarla belirtmis »« hareketlnm daha. istikrarh müesseıelere kilât yasasının gaye ve prensiple civardan uzaklaştmlmalan düsun ,nin, bszı tesirli sözler altında sa kişi olarak 1. Şubede nezaret altı dasının bildirisinde ise şöyle de tşte önemli olan, faydalı olan bu Ankara 25, (CumhuriyetTeleks) na alınanlardan bu sabah 2 kişi nilmektedir: dur. Asıl felâket bu hahçivanlığı Cumhuriyet Senatosu üyeleri kavuşaeaklan düşüneesind* oldu rinin rol oynamannın tebit oldu cesi ıcbep olmustur. bit fikir haline gelme aonucunda daha bırakılmış ve böylece neza « Türkiye sanayiinin yarısından yapamamaktır.» ğunu söylemiştir. ğunu löylemiştir. bugünkü toplantıda Basbakan fiiliyata lntikal ettiğini söylemişti. Taşradan tstanbula gelenlerden rettekilerin sayıları 4 e inmiştir. fazlasını sinesinde barındıran İs • Çek delegesi konaşnyor Norveç delegesinin sözieri karşı işlenen suikasti birçoğunun ilk uğrak yeri olduğu Bu arada Mesut Suoâ, CeiSl Ba Halen Birinci Şubede nezaret tanbul sanayiinin, sorumluluğunu | Bu arada Güventürk'e nıtap e tnönüye Çekoslovakya temsilcisi Jiri Ha bilinen Abanoz sokağınm kapatılNorveç temsilcisi Sivert Nielsen, yar'm hizmetçisinin kocan Niya altında bulundurulan bu 4 kişi müdrık olarak memleket hızmetin ıden bazı öğretmenler. Nnrculuğun tel'in eder mahiyette konuşmalar başta gelen meselenin Kıbnsta ni jek, Güvenlik Konseyinde yaptığı ş' ile bu evlerde çalışan 300 e ya şehirde yavgın olduğunu, başta C yapmışlardır. İlk olarak konuşan tnönü nakkında şunlardır: de bulunduğunu bildirirız. Udamu H.P. milletvekilleri olmak üzere. Tabii Senatörlerden Osman Kökzam T» asayişi tağlamak olduğunu konuşmada, bütün memleketleri kın «vesikalı kadın» ilk anlarda zin:n kendisine ağır sözler söylediğini, Basbakanı vergileri dürüst mükellef aleyhinsöylemi» ve şöyle devam etmiştir: kuvvet tehdidinde bulunmaktan sdeta «şok» geçinniştir. Saat 24 ten bütün Kayseri milletvekilı ve se sal şunları söylemiştir: Mehmet Uzun, Şoför Bahaetdinsizlikle itham ettiğini ve bu «21 Şubat günü Türkiyemizin « îngiltere. Adada barısı koru vazgeçmeye dâvet etmis, ve Kıbrı sonra tabelâlan indirilip, vesika sözler üzerine düsünüp înönü'yü tin Sevim, Konyadan «etırıien Ha de işliyen bir sistem olmaktan kur natörlerı ile diger politikacıiann ma görevine tek basına devam e sın bağımsızlığmı teminat alhna ları ellerinden alınan bu evlerde 60 dinsiz bulducun1!. : p*.\za <lsrak san Basri ve sanık Mesut Suna' taracak tedbirlerı destekliyecektir hattâ idare «damlarının He tutum Basbakanı Înönü silâhlı tecavüze ; Vergi kaçakçılığını önliyebilmek ideraiyeceğini bildirmiş ve bunun almanın Güvenlik Konseyinin vazi tan fazla kadın yatmakta ve bu dinsizliğin komünizm demek ol nın hemsehrisi olan Basbakanlık çın âleniyet tedbirinin asla kâfi iarının gevsek olriuâunı ilen »ür uğramıştır. İlk nazarda olay iki için Milletlerarası bir kuvvet ku ! felerinden olduğunu söylemiştir. yerleri «ikametgâh» olarak kullan duğnna kararı^ı • p i "»i ıî ve ou hademelerinden Abdülkadir. r" olmadığını, piyasada kaçakçılığın müşler ve şikâvet e»m,;l"riir. Gü cepheli görünmektedir. Birinci cep Çek terasilcisi bazı ülkelerin Kıb maktadır. JSvlerin «icrayi sanattan rulmasmı isteraiştir. hesı sayın Inönünün şahsı ile ilsebeple de artık suikasti bir an îçişleri Bakanı Orhan Öztrak, özellikle muayyen sınıflariM ver ventürk ise. bu şikîvetlere vetdi Şimdlya kadar meseleyle ilgili nsı istilâ plânlarmı Birleşmiş Mil menedilişiyle» bilhassa bu evlerde önce yapmavı kararlaştırdığını igilidir. Înönü vatanına ve milletitahkikatın siyasî yönü üzerinde gi muaflığında ve faturasız tıca • Si cevabında «Kavseriieki Nurcutaraflardan hiç birisi prensip iti letler Teşkilâtma tasdik ettirmek oturan vesikalı kadınlar kötü du • , rete imkân veren sahalarda aran lar ve Nur<nHıt fjalıvc>!'ri hak ne büyük hizmetleri ile tarihe mal fade etmiştir. kendisinden bilgi istiven gazetebariyle Milletlerarası Barış Kuv istediklerini iddia etmiştir. ruma düşmüşlerdir. j ması lâzım geldiği kanısındayız ] kında 15 aün çalı«tıtn. Ha^ıtladı olmustur. Tarihi şahsiyetler öldüFildişi Sahili temsilcisi Arsene veti tasansma itiraz etmemiştir. Sanığın 'fadesinde bahjettiği Ni cilerle bugün de konuşmamıştır. ] Sınai müesseselenmiz memlekette j£ım dosvaları bir «ubavla Mılli rülemezler, vücudü toprağa intiVerilen bilgiye göre, 4000 kişinin Norveç heyeti ilgili ülkelerin Usher Kıbnsa Milletlerarası bir dolayh bir şekilde geçim kayna yazi yakalanmış ve kendisi Kayseki vergi yükünün en büyük kısmı ! Egitim Bakanına 7ö^(»rılim. îlgi kal ettirılmek istenen tnönüye ve UThant ile işbirliği yaparak Mil 1 barış kuvveti gönderilmesi teklifi ğı olan bu 44 genelevin patronu, riden Ankaraya getirilerek 1. Şuşahsında bütün millete geçmiş olnı taşımaktadır. lenecegini sanırım > demiştir Tapulama letlerarası bir barıs kuvveti ko ni desteklemiş, bu kuvvetin teşek dün sabah Vilâyet Fuhuşla Müca bede nezaret altına alınmıştı. Bazı din ariam'arınn. Güven sun. Menfur olayın ikinci cephesi, Ancak, vergi ilânı müessesesının kül tarzı, Adada ne kadar zaman dele Komisyonuna müracaat ede • Böylece dünkü 4 kişi ile birlikte nusunda anlaşmaya varmalarını diAnkara 25, (CnmhuriyetTeleks) tatbikatında çok nassas davranıl türk'ün etrafında «olcuların top rejım ile ilgilidir Biliyorsunuz ki ler. Ancak görüşümüz, Güvenlik kalacagı ve finansmanı konusunda rek, haklarında alınan karara iti • suikast olayı dolayısiyle tevkif eCumhurbaşkanı Cemal Gürselin masını beklıvoruz. önleyıcı tedbir landığı volunda tabiî senatör Meh rejımin temelini Atatürk ilkeleri Konseyinin bu kuvvetin görevini Genel Sekretere yetki tanmmasını raz etmişler ve kendilerine bir yer dilenlerin sayısı 5 e çıkmış olmak «Yurtta hukuk istikrannı tesisten ve 27 Mayıs ilkeleri teşkil etmekler ahnmadığı takdirde, Tanzimat met Özgüneş'e «ikâyette bulun re şekilde ifa edebileceğini tâyine istemiştir. Usher, Konseyin millet gösterilmesini ısrarla istemişlerdir. tadır. uzak, eşitsizliği getirici hükümler tanber*. memleketimizde yer etmıs duklarını ifade eden Güventürk tedir. Mütecaviz rejimin temelini muktedir olamıyaeağı merkezin lerarası antlaşmaları tefsir veya Dün sabahın erken saatlerinden bulunan bir kanun» gerekçesiyle bulunan jurnalcılığın bu vesıle ile • Ben evvelâ bir •nıllivetçivim Bu yıkmak amacı ile harekete geçtiDünkü tahkikat iptale yetkiçi olmadığını, ancak ildedir. ğini açıkca bildirmiştir. gili devletlere bazı maddeler üze itibaren, kuruluş tarihinde ilk de: Bu işlem ikmal edildikten son veto ettiği Tapulama Kanunu Ta çok kötü tezahürlerine maruz ka nu terfid{it«ü' «övlfivnniTr ama Dünya teşkilâtının karşılaştığı Rejimimizin temel felsefesini barinde tavsiyelerde bulunabileceğini fa olarak, sâkin ve müşterisiz bir ra bugün de tahkikata üç yönden jansı Siyasal Bilgiler Fakültesin. labileceğimizi unutmamalıyız. Ce ırkçı deSilim Ben Atatürkün. Na malî güelükleri gözb'nüne getirince, gün geçiren Abanoz sokağında, ve devam edilmiştir. de bir seminerde tartışılmış ve bu miyetimizi moral bir çöküntüve mık Kemalm millivetci<"vira Sol sit bir misal ile arzedeyim, yazı Kıbnsa gönderilecek banş kuvve söylemiştir. sikalı kadmlarla genelev patrontasannın toprak reformun a etki götürebilecek yersiz ve asılsız ih euluk bizim düşmanıniTdır. Ben ve tura için parayı havaya atınız. Fildişi Sahili temsilcisi, Güven lanndan başkasının gezmesine po Ankara Savcısı Semih Korkmaz, leri araştınlmıştır. tinin Birleşmiş Milletlere bir külbarlarda bulunanların ceîaretıni Sen kacan din adamı. nicin kaçı Yazı da gelse tura da gelse Türlik Konseyinin Kıbnsın bağımsız lisçe müsaade edilmemiştir. Hâlâ, Savcı Başmuavini Mehmet Elvefpt yüklememesi gerektiğini hissekiyeyi muhakkak Atatürk ve 27 renli, savcı muavinleri Bülent AkSeminerde sert tartışmalar yapıl kıracak müeyyidelerin de madde vor? Benrîen korkınlaT ham olanhğını teyid edebileceğini fakat ay şaşkmlık ve kararsızlık içinde budiyoruz.» ler arasında yer almasını bilhassa lardır Ama o 1!T »<1smı Idsveti mayıs ilkelerıne bağlı olanlar idaNielsen, Kıbns meselesine siyasi nı zamanda azınlık haklannı koru lunan Abanoz sokağınm sâkinleri, manlar ve Hakkı Coskun'dan ku mıs, «Zilyetlik yolu ile edinilecek rica ederiz.» altında Atatürk f«vir.i)crine ve re edeceklerdir. Para havada kabir hal çaresi bulmak için tarafsız masının da gerekli olduğunu be gazetecilerin, sokaklarmda boy gös rulu soruşturma ekipi do^ya üze arazi miktarının yüksek tutulması» lırsa Türkiyenin kaderine 27 Marinde çalışmış ve ayrıca Birinci konusu D.P.T. yetkililerince tenkilirtmistir. öte yandan Sanayi Odajı Mecli 27 Mayısa hücum ederse dinime yıs ve Atatürk ilkelerine karşı obir arabulucu tâyini teklifini de termeleri karşısında, bir aralık he Şubede nezaret altına alınan diğer de uğramıştır. Bir plânlama uz. ' si, önümüzdekı günlerde iopıana de hücurn edivor 'lemsk'ir. Onu desteklemis ve ilgililer tarafından yecana kapılarak: «Bütün bunlar, lanlar hükmedeceklerdir. Rejimisizlerin yüzünden oldu. Artık biz 6 kişinin ifadelerini gözden geçir manı, « Toprak reformu yapıl J rak yönetim kurulu seçimlerini ye bir vılan cibi ezerim. mizin silâhlı veya silâhsız kasıtlı mazsa, tanm politikası iflâs eder. | niliyecektir. Buna sebep, bir kaç Bu memlfkette va^.vncak olan mütecavizleri paranın havada kal ne yapacağız?» diye bağırmışlardır. miştir. önce tanm reformu diyenlerin ; ay önce yapılan İnönü'nün cevabı seçimlerde oy •lemokrasi, Kpmali'tn ve 27 M^yıs Ancak, 25 numaralı evde, vesikalı Bu sırada Birinci Sjbede de Emmasını istiyenlerdir. Temennim bu kadınların saygısını toplıyan, şiş niyet Genel Müdürü Ahtnet De arka düşünceleri olmak gerekir» j kullanan iki kişinin mensubu bu ideali ve mefkuresiiir. Bu u§ur misalin, istemiyerek veya bilmiye Baştarsfı 1 Inei uhifede demiştir. I lunduğu tüzel kişilerı temsile tam da çok kan Hökülmüstür Nurcumanca bir patron kadın, gazeteci • mir ile Ankara lunulması halinde işi tu gözlerle Emniyet Müdür ortaya lara, gericilere imkân venlirse o rek rejimimizin temelini sarsanlaleri etrafına tophyarak, uslu bir Muavini Semih Beskardeşler, poDaha sonra Yargıtay, Başkanı yetkı sahibı olmadığının tehdide götürmektedir: rın kulağına küpe olmasıdır.» şekilde diğer patron ve kadınlar I lis yönünden, savcı ile işbirliği yap Recai Seçkin Tapulama Kanu çıkmış bulunmasıdır Yönetım ku zaman yurtta Kem.iliîn ve 27 •Sulhu korumak ve kuvvetlendir Nazillide Nnrcn iki ögrenei adır.a su izahatta bulunmuştur: I mak suretiyle tahkikatı ve soruş nunun 33 üncü maddesi ve 1274 rulunda 1 veva iki oy farkı ile se Mayısa pavdos noru«u çalmarak. mek, milletlerin haklannı sağlaoknldan uzsklastınldı çilmiş üç üye bulunduğündan, bu »ericilere S'ivurun •*'C*iİTa mı demak endişesi altında yapılan bu « Bizim burada kalmamız i s ' turmalan derinleştirmeye başla tarihli Arazi Kanunu hakkında seçimler büyük önem tpşımakta Son zamanlarda şehrimizde, MaAnkara 25, (CnmhuriyetTeleks) çağrıyı ileri »ürerken, Sovyetler görüşlerini açıklamış, Tapu ve nilecek? fşte buna yaSma yok » ğazalardan çaldıklan eşyalart o tenmedi. Ama, bize bir yer de gösmışlardır. Cumhuriyet Senatosunun buBirliginin Kıbnsia müşterek sınırı Kadastro Genel Müdürü Galip Es dır. öte vandan konuşan bazı öğ günkü oturumunda tomobillerle taşıyan hırsızlar tü terilmedi.. Galatadaki evlerde bazı Saveınm açıklsması gündem dışı bulunmamasına rağmen, devrimizm»r ise Arazj Kanununun yürür. kadınlar faaliyet gösterecek. Ama, Cuma günü saat 12.30 dan itiba•etmenier. kanuni nıevz'intın 2ev bir konuşma yapan Mill Eğitim de mesafa normlarının ne kadar remiş bulunmaktadır. Dört gün ön bu yeterli değil. Birçoğu dışarıda lükte olması halinde Ankara Rad;ek olduğunu. bu bakımdan so Bakanı Ibrahim öktem bundan iki Mesut Suna deŞişmis olduğu nazarı itibara alı ce Tepebaşındaki bir kumaş ma dolaşacak. Polisle, köşekapmaca oy ren Birinci Şubeye gelere.k tah yoevinden Kavaklıdereye kadar nısturma yapılmasına rağmen. ay önce Nazilli lisesinde yapılan kikata el koyan Ankara Savcısı sıralanmış binaların. apartımannırsa. Sovyetlerln güney hududun ğazasının meçhul şahıslar tarafın nıyacak!..> Baştarafı 1 inci sahifede Nurcuların mahkemcleHe beraet dan otomobille soyulmasından sonbir arama sırasında iki öğrencinin Semih Korkmaz rılayia ilgili ola laıın yıkılmalannın gerekeceğini, dan çok uzak olmıyan Doğu AkdeHüzünlfl olduğu her haliyle bel !rak ilk defa bugün Konusmuş ve çünkü buraların arazij miriye ol. maktadır. üzerinde Nur risalelerinin bulun. niz bölgeslnde yaratılmış bu duru ra, evvelki gece de. Yıldız asfalSümerbank fabrikasındaki duğunu ve bu öğrencilerin okulla ma karşı lâkayt kalamıyacağı ka tında bir elbise temizleme mağa li olan vesikalı kadmlardan G. S tahkikatın devam etmekte oldu duğunu ve bu gibi yerlere bina Makarios soruşturma ilişiklerinin kesildiğini ifade etnaati ile de hareket etmekteyim. zası da yine otomobiili hırsızlar ta ise, «bizim için daha iyi oldu. Şim ğunu, ne zaman kat'î sonuç alına yapılamıyacağını ileri sürmüştür. Dofu Akdeniı bölgesinde durumu rafından soyulmuştur. Bir önceki di rahattık ve ucuz çalışıyorduk. cağının henüz belli olmadığını, Sümerbank bez fabrikasında ge(Bastarafı ı inci Sahifede) miştir. vahimlestirecek ve Kıbns halkının hırsızhk olayına çok benziyen bu Ama, bundan sonra, korkulu, fa tesbit edilmis bulunan 4 sanığın rek Sanayi Bakanlığı ve perekse |nin tıkviyesinin vainız ada'da nikıran kat pahah çahsmak zorunda kalame?ru hürriyet ve bağımsızhk hak son olayda, vitrin camını Spor anketi Sürnerbank Genel Müdürlüğü ta zam ve asayisi Iturmak değil. çeVergi lannı zedellyecek her türlü teseb meçhul şahıslar, mağazada bulu cağız» diye konuşmuş ve bu arada şitii nahos olavları önlemek için (Baştarafı spor sahifesinde) Bastarafı 1 inci sahrfede büsten içtinap etmenin sadece Kıb nan 30 takım elbpşeyi, mağaza ö' bazılan da, Anadoluya dağılacakpılmaktadır. Bakanlık Teftiş Henslılann naenfaatlerine değil, aynı nünde bekliyen bir ototnobile yük ! !snnı söylemişlerdir. geçmeden anketin müsbet netice yeti Başkanı Rahmi Tuncapil tle de gerekli görüldüğünü söylemiş dilmiştir. | öte yandan, îstanbul Ahlâk Zazamanda müşterek menfaatleriml leyip kaçmıçlardır. sini görerek memnuniyet duyuyo Sümerbank Teftiş ve Kontrol Mü tir. Bilindiği üzere 964 malî yılı bütMakarios Kıbmiıların ellerinde çesinin 1 mart tarihlnde yflrflrlüze d« Mzmet edeceği kanaatinderuz. Ismet înönü hükümetinin ba dürü Cemil Erkök'ün başkanhğın Yıldız asfaltmdaki İBA blok a bıtası Şefi tsmet Ağın, genelevlebulunan silâhlarla ilgili olarak fe girmesl gecikmektedir. öte yan yim. smdan yetişen enerjik ve halk e daki müfettisler. büyük bir siyasî partmanlarınm altında bulunan el rin kapatılısı ile ekiplerine daha ğilimlenni yakından bilen, Basm, merkez halini almış olan bez fab sövie demiştir: dan bütçeye bağlı olan rerfi rebise temizleme mağazasım soyan fazla görev düşecegini belirterek tnönfl'nün eevsbı sözlerine başlamı? ve özetle: Yayın ve Turizm Bakanı Ali İh rikasında incelemelerini bıtirdik «Bir krsım vatandaşların ellerin form ve zam kanunlannm da bu Basbakan Ismet tnönü ise eeva lann daha önce ayni semtte vukude silâhlar bulundurduklan haki tarihe kadar T.B.M.M. tarafından san Göğüş, ilk olarak Fenerbahçe« Bu evîerin kapatılısı, her Belediye Meclisinin CHP li üyebmda, Kıbnsia İlgili anlaşmalan bulan 3 önemli hırsızhk olaymın ten sonra durumu rapor halinde katini gizllvecek deŞiliz. Bundan kabul edilraesi gerekmekteycU. An va Adada her gün devam eden da failleri olduklan sanılmaktadır. yönden iyi oldu. Bilhassa Beyoğ leri, gündem dışı yapılmak istenen MTK maçından başlamak üzere Bakanhğa büdirecektir. başka gayri meşru bulundurduk cak, çeşitH sebeple bu t»san!arın Semt sakinlerine endise veren bu lu ve civannda âsayişe tesir eden komisyon seçimlerinde AP li üye halkın isteğine uyulan bir spor yakaalı teeavdzleri RBzSnüne almaBakanlığın bu derece titiz dav lan bu silâhları dü5üncesizee ve müzakeresl T.B.M.M. tarafından dan, «TflrHyeye müteveceih b»zı olayla ilgili tahkikata polis tarafın bir çok k5tü insanlar, böylece or lerin ve Başkanlık Divanının tu yını için emir vermiştir. tadan kalktı» demiştir. tumunu protesto gayesiyle dünkü ranmasına sebep, bugüne kadar milH birHgimiz? zarar verecek şeithamlann 1leri sürülmdş olmasın dan devam edilmektedir. Perşembe günü Budapeştede oy yapıJan türlü ihbarlara ragmen kilde kullanarak mevcut ceza ka belirli süre içinde tamamlanamaoturumu terk etmişlerdir. Abanoz sokağındaki genelev pat mıştır. Komîsyonlarda bulunan tadan hayret re OzüntO duydugunu» nanacak olan (muhtemelen Türkironlan, dün öğleden sonra, Vilâbfltçeden beHrttitten lonra, 29 aralık 1963 te Muhtelif komisyonların seçilme ye saatı ile 16 00 da) Fenerbahçe • hiç bir soruşturma yapılmamasıdır nunlarını çignedikleri de malumu sanlann mü'zakerefine muzdur. yette ilgililere başvurarak, sanayi sini öngören mazbatanın okunmasonra T.B.M.M. de başlanabilecek«Atefket» anlapnasına ragtnen her MTK Avrupa kupa galipleri kardö Soruşturma sonunda bazı ıdareci + sitesi arkası, Beşiktaş Ihlamur de sından sonra söz alan CHP liler, «Güvenlik Kuvvetleri izinsiz li tir. ler hakkında ahkikat pc'acaktır tflrlfl mfletsif tecavüılerin devam resi, Paşabakkal sokagı, Şan sine seçimlerde CHP adaylarına da oy final maçını Türkiye Radyoları ay Güventürk'ün Süersan'a cevabı lâh tasıvanların ellerinden sillhet«|lnl, EOKA çetelerinin Türk nı ânda Îstanbul, Ankara, lzmir, öte yandan, T.B.M.M. m »art ması arkası (Çöplük) ve Aynalı verilmesini istemisler. fakat bu köylerinl baıarak kadm, çocuk, lhA.P. Genel Sekreteri Orhan Sü larını almakla «örevlendirilmiştir çeşme arkasmm, kendileri için fa teklif AP liler tarafından gürül Antalya, Adana. Gaziantep, Erzu rsan'ın tnönü'ye vapılan «Ruh^atlı av tOfekleriharis, bü ta tatile gireeeH dflsflnü'lu'rse bu 4ir«r farkı «»ırtilnjelnrlzin kaUetrum, Kars merkezlerinden Buda • tün silâhlaT en kısaSrftSftlEl """*" ia«anlann mflrakere«inln"1#» msrt tlklerl TS yağma ile tahriplerin vun «blöf» d**"^ecî nü' reddedilmiştir. Bunun ü iyi <<OR«tn* kaüacağt aBİ««ılmakhu%öldufuntr,bir kefe daha hatırrine CHP liler, adayları tanımak da maçın banda alınan röportajı •atmıştır. Bu konnd? biİT tadır. Bu takdirde harinenfn vasıAnkara, tes (Cnmlrtiri'ytCfielek») ce tetkik edilecek ve bunun yanı ve haklarında soruşturma yapmak lattitrtan aenra, mesajm Türk HüMakarios. her ne bahaneyie olur | müracaat ettigimiz Dogu Merril yayınlanacak, saat 22,00 de de Altah rergilerde uğnyaeağı larann MmeH ttrafından gülönç karsı Amerikadan posta ile getirttik sıra başka mahaller de dikkate a için seçimin gelecek oturuma bımanyadaki ışçilerimiz için öze! ! Kumandanı General Faruk Gü «a olsun ada'va <ilah sokan şahıs yüzde 10 oranında olaeağı ifade landığıoı «u ıflzlerlt anlatmakta leri kadın k»rselerini Ankaradaki lmarak, bir yer tayin edilebilecek rakılmasını ve bu isteğin oya kolar hakmda kovuşturma açılaeıgıventürk, şöyle demiştir: bir maç programı verilecektir. sdilmektedir. dır : Bitex'de ve seyyar satıcılarda sat tir. nulmasını istemişlerdir. Başkanlık nı ve silâhlara el konacağını bil«Kurmay albaylıktan emekli ve dirmiş, nizam ve â'avisin mutlaka Vasıtasıı vergHer Için b!r geeikmak istiyen iki Amerikah asker Maçı, Macaristanda bulunan ÎsGenelev sermaye patronlan, Vi Divanı, teklifi oylamayınca AP li«HerkMİB g0>4 Snflnde cereyan me sSı konusu deflldlr. Çünkü < yakalanmıstır. Iâyetten aynldıktan sonra, Emniyet ler adaylannı bildirmek suretiyle tanbul Radyosu spor spikerlerin bir partinin genel sekreterliğine tesis edilecegini söylemiştir. edea •• eihan bannı ve televizyoyükselmiş bir zatın bu şekilde koTusloğ'un muhabere kısmında Müdürlüğüne giderek, Emniyet seçime geçmişler ,CHP liler de otu den Halit Kıvanç nakledecektir. Siyasî çevrelere gore Makari j bu kanunlann «mâkabHne teşminu tarafındaa nakledllen bu fed Bakanlığın bu müsbet davranışı nusacağına inanmak istemem. Fa os'un güvenlik kuvvetleri ile ilgili | li» mOmkündür. Vasitah Tergller olaylar fOphaaiı M Sosyalist Cum görevli bulunan Amerikah çavus Müdürü Havdar özkın ile görüş rumu terk etmişlerdir. kat bu zat. geçen sene de Gireiçin bu teşmil hüktnü uygulanahuriv»««ri Birllgi Hükümetinin de Mattews ile er Peterson, Ameri müslerdir. Özkm'dan, kapatma kaCHP Grup sözcüsü, gelecek otu nın daha da ileri giderek radyo sunda «Atatürk heykelinin karşı kararının asıl maksadı henüz anla mıdıgından, bu tasanlarda bir şılamamıstır. K.bnsIı bir Rum malumudnr. Mesajınıtda, mâsum kadan Steigel firmasından yüz a rarının bir süre daha geciktirilme ruma katılacaklarını açıklamıştır. larda müstakil spor servisleri kuve mfldafaaMz insanlara teveih edi det kadın korsesini posta ile ge J sini istiyen patronlar «şehir dışınrulmasına doğru yönelmesini te sına bir Adnan Menderes heykeli sözcüye göre, ilk hedef Türk po çecfkme ortaya çıkmaktadır. j Mkileceğınden» bah«etmi? ve ben lislerinin silâhtan teerid edilmesi ı îlgililer, T3.M.M. nin tatile gir len bu ıiat«mli imha hareketi hak tirtmişlerdir. Fakat gelen paket] da veya aile muhitinden uzak bir AP ile CHP arasında bir ayrılık mennı ederiz. i den de gerekli cevabı almıştı. O dir. Gözlemciler. Kıbns Rum poli Jmeyip bu kanunlan mflzakcre eInr.da aa ufak bir lma dahl bulun yırtıldığından Posta Müdürü ta' yerde genelev inşa etmeyi düşünü bulunduğu da, her iki tarafın üyezaman Genel Sekreter değildi. Bu sinin Türkleri silâhtan teerid etme derse hazjnenin vüzde 10 oranınmamannm Mbaplcrtai anlamak eid rafından görülerek durumdan po yoruz» demijlerdir. leri tarafından belirtilen Belediye KATIP Şebekemi kaybettim. konuşmasını müteakıp Genel Sek teşebbüsünün iki cemaat arasında daki kaybının büyük «Içflde azalis haberdar edilmiş ve korseler den gflçtür.» Emniyet Müdürü, genelev patron • Meclisi, daha sonra yalnız AP li Hükümsüzdür. reter oldu. işaretlenerek naket tahiplerine tes lannın isteklerini reddetmiş, ka ; büyük çatışmalara yol açaeağını lacağmı ileri sürmektedirler. lerin katıldığı oturum ile DarülâTTltuIararam knvret M. Aykut Türkmen lira olunarak kendileri takip edil rann uzatılmasının imkânsız oldu1 Türk milletinden, ve kuvveti e söylemfktedirler. inBnfl, Kıbnı'» gönderilmesl dü mistir. Çavu? Mattews korselerden âunu belirterek «Karar tatbik e ceze bütçesini görüşmeye başla11736 Ik. ve Tic. llimler Ak. tahmin ederim ki, ")aşta A.P. den Fazıl Küçük Kıhns'ın ikinei bir CHP Kadıköy şunülen uluslararası kuvvet hak bir kısrrunı Bitex'e satarken yaj dilmiştir. Geri îCınmaz» şeklinde mıştır. Küba olmasının önlenmesini Cumhuriyet 2101 lâyık oldugu cevabı alp.caktır.> (Bastarah 1 İnci Sahifrde) kında Ise, Tflrk Hükümetinin görüs kalannuj, Peterson'un da diğer kıs1 cevap vermiştir. istiyor len uzaklaştırılması, teşkilâtta lerinl $u «Szlerle cevaplandırmış ınını geyyar satıcılara sattığı tes•»>»»»»«4 büyük bir tepki uyandırmıştır. tır : bit edilmiştir. Fazıl Küçük bugün Türkiye YuBüyük çiftlik sahipleri Merkez İdare Kurulu tarafından «Kıbn«'« gönderllmeai düsünulen Büyük *>'r n»«\Faffakiyet kazanan hasılât kıran i nanistan ve tngiltere başbakanlan CHP tstanbul ll mütesebbis idare uluslararası kurvetln, mesajmızda Baştarafı 1 inci sahifede j ile Baskan Johrıson ve diğer Ba kurulunu kurmakla görevlendiriTicaret Bakanı zikredilen niyet re gayelerle en Biz, Çiftçi Teşekkülleri Federas ! tılı liderlere birer telgraf göndere len Malatya Senatörü Nüvıt Yet • ufak blr Hgisi yoktur. Uluslarara(Baştarafı ı inci Sahifede) yonu olarak, böyle bir feodal sis İ | rek «Kıbns'ın yeni bir Küba ha kin, «Merkez İdare Kurulu, kon »ı kuvvetin gBrevi, Kıbns'ta her sektSrlerindekl istihsal artışı ya temin varlığım tanımıyoruz ve şaline gelmesinin» önlenmesini iste greler arifesinde Istanbulda jaha Ude kes için ean, mal güvenligini ve nında altın fiyatlannm sabit kal yet varsa, bu istismarcı müessese :: miştir. Beyoğlunda SARAY ^ SİTE İstanbulda MAffMARA Sinemalarmda tarafsız bir kurulun iş başındd busahsl hürriyetleri tam olarak »ağnin siddetle karsısındayız.» ması karşısmda «nflâtyon olmaDr. Küçük telgrafında, Rusların, lunmasında fayda mülâhaza etlamak, bugünkü tedhişe son verDaha sonra faaliyet raponı hak26 şubat Eskişehir KTLIÇOĞLU 9 mart Ank? ra BÜYÜK Cebeci RENKLİ 11 mart Adaticaret ve havacılık antlaşmaları mektedir. Mütesebbis kurulda esmek ve bu suretle ilgiii taraflara, dığını töylemiştir. kında konuşan delegeler genellikpazarı MELEK ve 24 mart Adana ERCİYES Tarsus YENİ 2 nisan Bursa DİLEK ve pek lılimyell bu konuda ozetle söyadı altında Kıbrıs'a silâh, «savaş ki idare kurulunda görev elanlara Kıbn» meselesine «akin bir hava le, Toprak Reformu üzerinde duryakında Türkiyenin bütün diğer sinemalarında. YURD FİLM malzemesi ve personel taşıdıkları yer verilmivecektir» demı«tiı Içerisinde hal sureti aramalanna le demiştir: muşlar ve bu tasarınm masa bana ve adayı ikinci bir Küba yap« 1958 den bu yana istikrar ted sında gizli olarak hazırlandığmı, imkân yaratmaktan ibarettir.» 14 aydanberi Ekrem Ozderu, baş maya çalıjtıklanna inandıracak birleriyle durgualaşan ekonomik görüşlerine başvumlmadıjmı, Toptnönü, ahdi esaslar hakkmda ise tâncılık: 8712/2093 delillerin mevcudiyetinden bahset kanlığında çalışan ll İHare Kıınıve tica,H hayatımız 1962 yılının rak Reformunun arazinin parçalan lunun 10 üvesi, Genel Merkeze Kar »u cevabı vermiştir : mektedir. ortalarında yeniden canlanmaya masmdan liyade blrleştirilmesi asıt «Gülekçi» veya «Teşkilâtçı» o«Türkiye'Bİn Kıbns ile olan mü• ••«•«»•••••• ••••••>••••• ••»•••««•••• ••• larak. diğer 5 i de Genel Merkez nasebetlerini daim! surette ve ti başladı. Düşük İstihsal hacmi ge macını gühnesi gerektiğini belirttaraftan olarak tanmmaktadir. AÇIK TEŞEKKÜR | tizlikle, mevcut ahdî esaslara uy nişledl, müstehliîc, müstahsil ve mişlerdir. Harb Okulu Bugün de temaslarına dev;:m egım bir şekilde Tunitmüs ve ytirüt sanayici arasında direniş azaldı. Bu arada bir konuşma yapan 24.2.9M pazartesl günü Hak * Baştarafı 1 inci sahifede decek olan Nüvit Yetkinin Mü«emekte olduğu bir gerçektir. Bu ah Bu arada tanro alanında yüzde Tarsus delegesi Niyazi Ramazankın rahmetlne tevdi edillfl İle Ali blzlert unutulmaz acılara gark I pılan 28 öğrenci. tamamen iyileşe «ebbis Kurul Başkanlıgma dî münasebetlerin kaynağmı ise, 16,6, tanayi alanında yüzde 7,7 oğlu, Amerikadan Türkistana, Fineden «evglll annemlz merhume j rek okula dönmüş, diğer 36 öğren Sohtorik'i getireceği söylenmektehatırlanaeağı üzere, Kıbns mesele ölçüsünde istihsal artışı müsahede lândiya'dan Hindistana kadar büci ise bu gece için hastanede kal ! iir. sinin uzun bir süre Birlesmis Mil edilmektedir. Aynca ham petrol tün dünyayı dolaştığını belirttikFATMA NtGÂR FaJrültemizde münhal bulunan kadrolara çeşitii dallar için mışlardır. Bunlarm da yann sabah j Malatya Sen;ıtörü Nüvıt Yctkir. letler Genel Kurulu tarafından istihsalinde de yüzde 24,8 oranın ten sonra, «Biz bu reformla memAKASMA'nın okula dönecekleri ve 67 öğrencinin delepe secim'erı iolayısivle CHP Asistan almacaktır. Kıbns Meselesinin başhca ilgüi ta da artış kaydedilmiştir. Gayrl »a leketteki istikran bozarız. Gezdide saghk durumlarmın çok iyi Kadıkcy ll tdare Kuruluna dün, cenazesine gelmek. defin meraAsistan olacakların Ankara Üniversitesi Asistanlığı yönetraflar arasında müzakere yolu ile fi millî hasıladaki yüzde 6,5 oraŞim bütün ülkelerde gördüğüm tek simlnde bulur.mak. çelenk gönolup yarın derslerine başlayacak isten el çektirmi^tir tlçe tdare meliğinin 4 üncü maddesindeki yazıh fartlara haiz bulunmahalline dair 13. Genel Kurul tara nında artıs kalkınma hızına yakın husus, bu reformun bolşevik ülkederip Ulfraf. telefon ve mekdurumda olduklan ilgililerce bil Kurulunu, mütesebbis ıl idaıe kufından ittifakla kabul edilmis bu bir seviyede gerçekleşmiş bulun lerine ait olduğudur. Demokratik lan lâzımdır. Yabancı dil ve Bilim imtihanlan 19.3.1964 taritup yazmak ve gerekse evlmlze dirilmistir. rulu seçecektir. lunan bir karara uygun olarak Tür maktadır. Endekslerdekl artıs kar ülkelerde böyle bir reformun olhinde yapılacağmdan, isteklilerin «n geç 18.3.1964 çarşamba akgelmek suretlyle lutuf buyurup, kiye, îngiltere ve Yunanistan ile şısında altın fiyatlannm sabit ka duğunu söyliyebilecek acaba herbu büyük acımıza candan lçtlşamına kadar Fakülte DekanlıŞına müracaatları. Kıbns Türk ve Rum cemaatleri • lısı bir enflâsyonun vuku bulma hangi bir demagog var mıdır7» derak eden kadlrşinas akraba, ! miş ve Türk çiftçisinin dayanıklı dost ve komşulanmıza minnet rasmda uzun ve teferruath müza dığını gösterir.> (Basm 2611 A. 1377/2094) ve çilkranlanmızı gazetenlz kereler »onucunda müşterek nza olduğunu, hiçbir şekilde de bu düvtsıtasiyle arzederlz. ile vücuda getirilmiş olan antlaszen içinde yıkılamıyacağım ileri Idil Biret malar martrumesl teşki! etmektesürmüştür. Öğlu: Nlzaml Akaema Baştarafı 1 inci sahifede Gellnl: Mlhriban Akasma dir. Bu antlaşmalar, ezcümle, bir Adana delegesi Ali Giricl ise, NOT: Cenazemlz dolayısiyle yandan Ada'daki Türk ve Rum konuşmada parmaslarının 115 bin •Bize toprak ağası denilmesin. Bu Ankara havasmın özellikle kış aylannda zararlı dumanlarla htzmetlerini blzden eslrgemieemaatlerinin karşılıklı hak ve ve dolara sigortalı olduğunu açıkla • konu politik oyunlara getirilmeyen Baçta Mz. Md. Beyoğlu kirlenmesi çeşitii yorumlara yol açmakta ve bilhassa kanser cibelerini tâyin ve tesbit eylemiş, mıştır. 22 yaşındaki sanatçı, lzmir sin» demiştir Şubesl imamı Sadettln Evginer'e yapıcı tesiri er.dişeye sebep olmaktadır. Bu bakımdan Kuru1963 senesi İsrail Anlaşmasının 164 sırasında kayıtlı «Raddiğer taraftan da bu esaslara ria ve İ5tanbuldaki korserlerini mü Dalre Seü Rahml Bey ve Muamumuz Ankara havasmın bilimsel analizini yaptırmak amayeti şart koşmak ve Bunları garan teakıp bu sene sanat sezonu kapayo îmâli için ithaîi zarurî maddeler» kotasından Odamız elinvini Htlml Can'a da teşekkürü nncıya kadar Rusva dahil, çeşitii ti etmek suretiyle Kıbrı<: Cumhucmdadır. borç blliriz. de halen 16500. dolarlık bir bâkiye mevcuttur. Talepte buAvrupa memleketlerınde ve Ame ALTIN FtYATLARI rivetini vücuda eetirmistir. lunacak üyelerimizin 29/2 1964 tarihine kadar Odamiî Tatbikat Böyle bir çahşmayı yapmak isteyen araştırıcıların ve birikada konser vereceğini bildirmış25.2.1964 Cumhuriyet 2099 lim müesseselerinin aşağıdaki hususlan dikkate almaları geMüdürlüğüne müracaatları tebliğ olunur. tİT. Cumhuriyet 96409660 rekir. • • •« •••• • • • « • • • • • • • • • • «• » « » • • • •^ ••««••' Reşat 1385013900 1 Yıpüaeak Braştırma, Ankara havasmın duman, za(Basm 2619/2095) Hamit 10550.10600 : V E F AT rarlı gazlar ve bilhassa aknser yapan maddeler bakımmdan sisAziz «••••••••«•< 95509600 tematik analizini ihtiva edecektir. Merhum Veteriner Albay Napolyon 96009700 Besim Otmı ve Şükrtye Osma 2 Araştıncılar çalışma imkânmı, metodlarmı ve araç24 Ayar külçe 14251428 kızı, Aslan Yener ve TUlin larını bildireceklerdir. Ankara, ii (CnmhnriyetTeleks) Osma'nın kardejlerl, Emekli İDARE HEYETİNDEN 3 Araştırıeılar hazırlayaeaklan 8n projeierini en geç Haber aldığımıza göre eski Mil Veterlner Tümgeneral Sabri KAYIP Şebekemi kaybettim. Kulübümüzün fevkalâde kongresi 8'3/964 pazar günü saat 1 mayıs 1964 tarihine kadar Kurum Merkezine göndereceklerÜç yaşında erkek çocuk için Bakl Ersoy baldızı, KUçük Zeki lî Eğitim Bakanlarından Hasan A. Hükümsüzdür. Alyanak'm annesl. Kurmay Yar tecrübeli dadı aranıyor. tngi10 da Beşiktaş Barbaros İlkokulu konferans salonunda yapıladir. li Yücel'in ölümünün ıkirci vıldöbav Nprmi Alyanakm eşi 1370 Eczacıhk Fakültesî lizce veya Fransızca bilenler nümü dolayısiyle bir anma toplan caktır. Bu toplantıda nisap hasıl olmadığı takdirde 15/3/1964 4 On projeler arasından uygun aörülen çahşmalar 1 Cumhuriyet 2091 tercih olunur. Mür: 14 . 19 ZERRİN ALYANAK tısı düzenlenmiştir. pazar günü ayni yer ve saatte nisaba bakıbnaksızın toplanüahaıiran 1965 tarihine kadar sonuçlandırılacsktır. arası Tel: 48 55 75. Amerika"da geçirdlğl kalb ameTürkiye öğretmen Derneklerı caktır. Nizamname gereğince kongreye girme hakkını haiz 3 Jüri tarafından seçilecek olan çahşmalarda bir taneliyatı =omı henüz 34 Üncü baKAYIP Şebekemi kaybettim. Milll Federasyonu tarafınrfan düftzalarımızın teşrifleri rica olunur. »ine Kurum tarafından tt5/KW. T.L. ödül verilecektir. hsnnda hayata gözlerlnl yumHükümsüzdür. zenlenen bu anma toplan>ısı yaKongreye girlş kartları kulüp lokalinde 2'3'964 den itibaren Cumhuriyet 2089 6 Jüri Kurumumuz ile Faghk ve Sosyal Yardım Bakanmuştur. Eçlnl. yavrusunu. son1420 Eczacıhk Fakültesi rın (çarşamba) saat 20.00 de Dev suz ıstırap içinde bmkmıştır. saat 17 den sonra Divan Komitesi tarafından dağıtılacaktır. lığı Hıfzısıhha Okulu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, OrCumhuriyet 2092 let Konser salonunda ydpılaca*Cenize^i 2fi Subat Bugünkü tadoğu Tpknik Üniversitc?! ARG^ Bpskanhftı, Ankara Tıp FaGÜNDEM: Ankara Üniverfitesl Rektcrlüfüntir. T çarsamba günü Kadıköy Oskültesi. HacttP"P Tıp « e Sısl.k İlimleri Fakültesi, Sanayi Ba1 Faaliyet rapoıu. dcn Kayıp Diploma Ümversite* manağ.i Camünden öğle namaSOYADI TASHİHt tstanbul 20. Bu toplantıda MıIIî Egi'ım Ba nıiz Ziraat FakülWslnden 1 5 yılıuUT kanlıŞı, EGO İ^letmos:, Türkiye Kömür Işletmesi Temsilcizını mütaakıp kaldırılarak KaAsliye Hukuk Hâkimllğinln 12.2 1964 2 Eski idars heyetlerinin hcsaplarma ait tetkik ve murakakanı tbrahim öktera Prof Enveı da mezun olan Beklr Krtksel diploracaahmettekl alle kabristanına tarıh ve £ 9KÎ'756, K. 9fi4/333 sayılı lerinden ki"ulmu?tur. be rapor'arının incelenmcsi, Zıya Karal, Ord. Prof Ş°vkei A masını kaybetrr.lştir. Yenisi verilecf gömülecektir Cenabı Hak rah kararı İle Tepeclk olan soyadım TÜRK KANSER ABAŞTIRMA ve SAVAŞ KURUMU 3 Kulüp Başkanınm ve idare heyetinln seçimi. ziz Kansu, Can Yücel, öğretmen ğlnden eskisloin hükümsüzlüğü llâr metlnl ihıan etnln. ÇEKCİ olarak detlşürtlmlştir. .. . ••«••«••••••••••«••••«••••••••••••>»•••••«••••••>»•• Osman Bolulu. gareteci Mehmet ı olunur. Heriş: 1172/2064] KEVORK ÇEKCÎ ' • İlâncdık: 8709/2096 Cumhuriyet 2072 Kemal konuşacaklardır. Cumhuriyet « 2067 îlâncüık: 8715 2100 Güvenlih Konseyinde Abanoz sokagı Bayarra hizmetçisi Sanayi Odası Farıık Otomobiili htrsıxlar türedi Belediye Meclisinin CHP li üyeleri dünkü oturumu ierkeHiler Amerikadan korse getirtip satan iki PEKİNDE 55 GÜN Filmi Ankara Üniversilesi Hacettepe Tıp ve Sağhk Biümleri Faküliesi Dekanlığından İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun Bilimsel Arastprma ua|rısı Hasan Âlî Yücel atıılacak Beşiktaş Jimnastik Kulübü MÜREBBIYE ARÂNIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog