Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Michele Morgan 50 nci filmini kutlarken oğlu tiyatroya başlıyor Annesine göre; Michele Morgan'ııı oglu olmak artistlik için kâfi değildi. Bu yüzden Mike'i önce tiyatro kursuna gönderdi Gecelerı çıkraak mt? Asla! Kendisine ara nra tiyatroya gitmesi için izin veririm, o kadar. Zaten Mike dönmeden de, hiç bir zaman nyuyamam Bunları, bugunedek 50 filim çevırmıs olan meşhur ve câzıp Fransız perde yıldızı Michele Mor gan soyluyordu. Taknben 4 aydır Pariste bulunan oglu Mıke Marshall hakkınd» konustuğu ıırada. Bu arada durumda Mr takım değişıklıkler oldu. Oğlunun hemen perde veya jahnede gbrünmeıinı arzulamıyan fılım yıldızı, nıhayet boyun eğmeğe mecbur kaldı: Mike Marshall, yakmda Saınt Geornızca Michele Morgan'ın o j ges tiyatrosunda oynanmaya başludnr diye artist olaniM hyacak bır pıyeste rol alacak. Bu Fransada; bnnu iyice ispat bakımdan şımdı, gecelerı eve geç etmek için de knrsa gönderdondüğü vârıt. Çahsmalar yuzun dim onu. Artistlik, öğreniden. len ve büyük gayret larfı Anne Michele Morgan, Amerikaicap ettiren bir meslektir. lı produktor Bob Marshall'dan olan, 19 yaşında, 1.85 boyunda oğ ' Demek kı, Mıke Marshall'm sım ağırlaştı lu Mıke hakkında ne düşunuyor? dıkı meşgalesı oldukca Bır taraftan tiyatro kursu, dığeı Dınleyelim. t Kendisine bir spor otorao taraftan yenı ve ilk rolıine hazırbil hediye ettiğim için bü lık ve butun bunlara ılâveten ge tün kaprislerine boynn egdi nel kultur derslerı Evet, her taMorgan'ın Pansın ğim zannedilmesin. Linmdı bah, Michele da ondan aldım. Mike artist gobeğınde Saınt Louıs adasındaolmak istiyor Bn arznsn kı apartmanında, oğlu Mıke, Los kolejınde karşısında doğrnsu hayrete Angeles'ın Pepperdine tahMİını tamamlıvnr: diismedim Ama ınsan val baVar'ısı Günde 5 saat uyuyor, 12 saat şişe yıkıyor, 1 tabak yemek pişirip yiyor, ve Paris'in en büyük okullannda ders görüyor Erdinç Dinçer'in en büyük arzusu: İlk Türk «Mİm» liyatrosunu kurmak... «Mim» sanatının büyük ustası Marcel Marceau ondaki büyük kabiliyeti görünce, şimdiye kadar hiçbir talebesine yapmadığını ona yaptı ve Erdinç'e özel bir burs verdi. Gorup goreceğı tek yardım, uçun ' « Üç yıldanben gunde bir ö cu me\ kı bır vapur permısı ol vun ve bır kap yemek yıyebılecek para ancak kalıyor bana. Onu da muştu Üç yıl once bu permı ile yola kendım pışırrnek şartı ile Ya bır çıkarken cebınde yalnız 200 lırası tabak fasulye, yahut bır tabak maDulunuyordu Marsılj'aya kadar karna!.» dıyor Erdinç. goturdu bu permı onu. Oradan PaFakat buna rağmen en büyuk on«e geçmesı lâzımdı Kâh tabana kullara sırf bu sanat uğruna avuç ruvvet yuru;. erek, kâh otostop ya dolusu parayı seve seve oduyor. parak bu renkh şehıre ulaştı. Marcel Marceau'nun dışında, bu Parıs onun ıçın, şehır olarak hiç unlu ustanın hocası ve «Mım» cıbır mâna taşımıyordu Onun he lerın pirı olan 78 yaşındakı Etienne Derceux, Jacques Lecoq, Jacdefı başka ıdı. Ankara De\ let Konservatuvarın tiues Copo gıbı tanınmıs hocalar« Bu dort a y n ıtıle kendı stıhmi de katıp ortaya yepyenı bır stıl çıkaracağım.» dıyor. Sonra emelıni anlatıyor: « Daha 23 sene Pariste dersleri me devam edeceğım. Ondan lonra Turkıyeye donup memleketim Izmırde Turkıyenın ilk Mım tiyatrosunu açacağım. Dede Korkut, Nasrettın Hoca, Keloğlan, Karagoz gıbi konuları ışlıyeceğım. E seri, oyuncusu, dekoru, muzığl ve lıer şeyı ıle tamamen Turk olan bır Turk Mım'ı, meydana getıreceğım. Bu tıyatro için talebeler yetıştıre ceğım ve onlarla bırhkte dunya turuna çıkıp Turk Mim'ıni tanıtacağım...» Erdinç Dınçer, buyuk bır azımle yuruduğu yolda tam bır başarıya ulaşma azmınde. UNESCO'nun hazırladığı ve hâltn butun dunya televızyonlarında gosterılen bır televizyon fılminde, başarı kazanmasına ragm.n bunu asla kâfı bulmuyor. Amerikan, Italyan, Fransıı, Hintli \e Japon «Mım« cılerinın rol aldığı bu televizyon programında Nasrettın Hocayı temsil eden Erdinç oylesine bir basan göstermişkı, dığer lanatçılara 400 frank verılmesıne rağmen UNESCO, ona tam 800 frank ödemiş. Ayrca, fil • min bır kopyasım da hediy. olarak vermış. Fakat 28 yaşmdakl Turk «Mım» cisi: « Daha 23 sene çallfmam lftzım!» dıyor. «Mademki bu tahada tek Türküm, en iyisi olmam gerekır!» Ve Erdinç Dınçer, Ankara T . Iz» mırde olağanüstü bir ilfi toplıyan gosterılerden lonra 28 tubat çarsamba gunu saat 15 ta litanbuldaki ilk ve son temsilini verdikten iki gun tonra tr.nl« Paris. hareedecek. Yine «abahlan iaat 6 da kalkıp 7 de şişe yıkamaya bıçlıyacak, gun de 1 tabak kuru faıulya veya mskama pişirip yiyecek, aaat 19 da Dinçer isten çıkıp saat 20 de k u r u fidedan ders göruyor. Her birinin ay cek va geceyansına kadar çalıstıkrı stili var bu sanatta. Erdinç tan sonra bes saat uyumak üzere odasına dönecek. C. A. Dinçer: Michele Morgan ile oğlu Mike Marshall edebıyat, felsefe. v.ı. hire sallaraış, balık avlayan kimMichele Morgan'ın bahis konu selerı, rıhtım kıtapçılarını . Odasu derslere atfettıgı ehemmiyet! lar büyuk. Bılhassa oturma odası. cıdden buyuk. Bu hususta, dıyor Oradan ,hemen, taraçamsı küçuk ki: bir bahçeye geçiiıvor. Hâsıh, ha Oldukça zengin bir u yatın tadını çıkarabılmek için bımnmi kiiltür me^leğimize re bir burası. Giydığı elbıseleri Mıke kendi^ı lüzumludur. Buna göre, »ahnede Moliere veya Cor seçıyor ama Michele Morgan'ın da nellle'i, hayat \e eserlerini (ıkrıni aldıktan sonra. Annesıvle iyice bilmeden oynaraak im goruştuğum sırada da yanımızda olduğundan hakıkaten bir centılkânsıı gibi. müşahede et«Sağlam vucutta, sağlam kafa»: mene benzediğını Michele Morgan oğlunun eğıtımın1 tim. Koyu grı renkte, ceketı yırtae bu prensıpi tatbık etmekte. Bu j maçlı bır elbıse, bevaz gbmlek gir sebepl, Mıke Marshall'ı «Racıng» mij, sade bır kravat takmıştı. Ava kulubunde judo ve eskrım dersle ğındaki sıvah ıskarpinler ise pırıl pırıl parlıyordu. ri alırken pormek mumkun. Odavı terketmeden. Michele Mor tyi oynamasını bilme gan kendi'ini iyice suzdü ve dedi den, basının dönmesini iste ki: rnem, diyor Michele Mor Gel baraya! Ah, sn er(tan, oğlunnn müstakbel mes kekler ve kravatları. Hepsi leğini düşünürken. Ve ardın ayni .. datı, analık hislerinin heyeAna ?efkatiyle düğümünü düzeleanı içinde, konnvn çünlük tip, oğlunu optukten lonra, ilâve havata intikal ettirerek ilSve ettı: edivor: Otomobil kullanırken Her sabah yatak odasıdikkatli ol! ns kahvaltısını ve gazetesiMike Marshall oda kapısım heni tötürürüm. Eskiden Pa nüz kapamıştı kı. Mıchele Morriste benimle beraber otnrnr gan: ken çene öyleydi. Zaien oda însan çocoklan İçin enınnda hiç bir defisiklik bnldişelenmeden edemivor, drdi madı, geçenlerde avdet ettiKonuşan, meşhur perde yıldızı itinde. Degişen yegâne şeyler, Michele Morgan değıl, Mıke Marseski elbiselerivle gömleklehall isimli delikanlının anasıvdı. ri. Oldnkça bfiyüdü çünküMeşhur ol<un veya olmasın, dünAma kahvaltısını hemen etyadakı dığer analardan farksız ı tikten soııra d« yatakta t « n . bir ana. bellik etmesine mOsaa.de etJ. L. mem. Michele Morgan Saınt • Louis adasındaki apartmamndan butun Parisı gorebıliyor: Seıne N e h n ke narındakı nhtımları, oltalarını ne Michele Morgan oğlu ile evde iskambil oynuyor (İKİ ADET İNSAAT EKSİLTNE İLÂNI) Eregli Kömürleri Işletmesi Müessesesi Müdürîüğünden; 1 Müesseseraizln: a) Zonguldak'ta Merkef a t e l y e s i ve demir a m b a n sarrasmda yaptıraeağı tahmini keşif tutarı 235 298,47 lira ve muvakkat teminatı HOOO, Hra olan çeşıtli ilSve ve tadilSt (ihata d u v a n , ver bpton lan, ahşap çatı ve çeşıtli yapı) işleri ek«iltmesi 6AMsrt/1964 Cuma günü saat 15.00 de; b) Armutculr Bölpesindp vaptıracağı tahmini kesıf tutarı 355 015 26 lira ve muvakkat teminatı 17 950, lira olan ikinci kısım yol inşaatı eksiltme«i 6'Mart'19S4 Cuma günü saat 16 00 ria vapılm ak tizere. birım fiat esası ve kapalı zarf usulü ile ayrı a y n e k s ı l t m e y e konulmuşlardır. 2 Ek«ıltme dosvası; Zonguldak'ta Müessesemiz Inşaat Müdürlügünde, îstanbul'da T K. t. S a t ı r a l m a Mudürluğu Beyoğlu Piremeci so kak 1. Baro han kat 2. Ankara'da : T. K. 1. Etüd Tesis Mudürluğunde görulebilir. 3 Isteklilerin asağıda y a z ı l ı b e l g e l e r l e ihale tarihinden flç gün e v v e l i n e kadar Müesse«emize müracaat ederek (eksiltmeye iftirak B e l ç e s i ) almaları lâzımdır. a) C grubundan asgari 500 000. lirahk raüteahhitlik karnesı ( A t e l v e sahasmda vaptırılacak işler için müteahhit!ık karne^ı aranmıvacaktır ) b) Sımdıve kadar yapmı? olduğu ışîer TELEFUNKEN Sevdiğiniz müzik için... c) Banka referansı d) Teçhuat bevanname«i e ) T e k n i k rter«onel bevann i Tekhf ^arflan ek'iltme ıhale günu «aa» rlijıne te»lım edi bolge verıp «erbe'ttir. da talebe ıken <Mım» sanatına merak sarmıj ve kendisini butün gü8435 ve 84.59 cu ıle bu sanata vermışti. Bu yoldakl ilk çalışmalarını da once Anpozisyonlu li«arn aranmaktadır. Müracaat • «Lisans» ru karada, sonra memleketi olan l ı mirde gostermıstı. muzu ile posta kutusu 176 • Turkıyede pantomim sanatı Istanbul. yok Bu sahada ilk adımı atan tek kimse olacağıma gore, en iyiii olîlâncıhk 8677/2080 mam gerekır!» Iste bu azımle Parise gelmisti Erdinç Dınçer. Yeni veva az mü*tamel Tam uç yıl geçtı o gunden bu yar.a. Genç sanatçı, olağan uftü bir azım ve gayret gosterdı bu süre ıçınde. Sabah saat 6 da kalkıp 7 makınesi aranmaktadır. ce ışe başlnarak aksam saat 19 a kadar çalışıvor ve bu kazancını Müracaat: «Plâstık» riimuzu tahsıhne harcıyordu. Geceyansına ile posta kutusu 176 Istanbul kadar süruyordu bu «Mım» çahş•••»>*••«•••••»•«•••••»••paaaı maları Îlâncıhk 86792081 Dort ayrı okula devam ediyordu • ••••••••••>••••••••••••», Erdinç Her biri bu sanatta basîı basına bırer «isim» olan dort ayrı «ekol» de kendısını yetıştirmeye çalışıyordu Gumrük po7i?yonundaki ÇeBu arada nıce ımtıhanlardan geç koslovak lnanslan alınır. ti. Netıcede «Mım» sanatının bu Telefon: 44 35 68 yuk ustası Marcel Marceau genç «•«••«•••••••••••••••••»a Turk sanatçısındakı buyuk kabilı tlâncıhk 8685,2029 yetı gorerek şımdne kadar hıçbır ^*~~*~* talebesine yapmadığını ona yaptı Yenı veva az mu'tamel Erdinç'e ozel bir burs verdi Erdinç Dinçer, sabahın saat 7 smden akşamm 19 una kadar ne is bulsa yapıyordu; kamyon bo aranmaktadır. saltmaktan şişe vıkayıcıhğına ka dar Bu ışlerden elde ettıği ka Müracaat' «Ofset» rurmızu ile zanç 500 NF'ı ancak buluyordu P K. 176 htanbul. Elıne geçen para, kaldığı oda nın kirası ıle devam ettiğı 4 okula verdiği ücreti zor karşıhyordu. Îlâncıhk 8678/2082 Lisans Aranıyor Erdinç Plâsfik Enjeksyon 73.11 Ofset Tab Makinesi Erdinç Dinçer bir temsil sırasında amesi yartnar^esine göre tanzina edilmiş 12 00 ye kadar Müessesemiz Baş Imis olacaktır verraemekte, ıhaleyi yapıp yap (Basın Z. 49 2432 2060) BATI ALMANYAOA OLOUĞU GİBİ 8ÜTÜN DÜNYADA'DA EN KALİTEÜ RAOYODUR TELE TEKNİK SANAYI «e ncARET LTD. ştı Galata Tahır Han Kat 2 Istanbul Tel: 44 40 28 44 7564 BAYINDIRLIK BAKANLIGI Karayollan Genel Nüdürlüğündeıt Iksütmeye konulan köpruler 1. Manisa ilind. Alat«hir Gr. Köp. t. Antalya ilinde muhtelif köprüler tahkimatı 3. Zonguldak ilinde Kumluca Gr. K8p. Keşif bcdeli Lira 1.134J6S, 8O0İJO0, 1 818 9«3 80 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürîüğünden: Hırac edılmek üzere 40.000 ton çavdar müddetsız olarak satısa çıkanlmıştır. Bu sahşa aat ilânımız Genel Müdürluçumüz ile İstanbul, İzmir. İ'kenHerun. Bolge ve Mersın Şube Mudürluklenmız Jân tahtfliarına asılmlştır. I'ân ve satış hususî şartlarımız Gen°l MüdürHığumüz Satış Mudürlüsünden ve adı geçen Bölge ve Şube Müdürlüklenmizden bedelsiz olarak alınabilir GENEL MÜDÜRLUK fBasm 2412/2058) ve ÜÇKEN Koll. Şti. Utıklâl Cad 30. Beyoglu • Ulanbul TBI 44 48 30 Banka refersnn Lir» M.730, M.0OO, 120.950, Mn vakkat teminat Lira 47.781, 35 750, 68 319, Dosya bedell Lirs 50, 40, 50, Fksiltme günü saati 12.3.964 Per. 16 13 3 964 Cuma 16 16 3.964 P.si 16 Müracaat son günü llâneüık: 8158/2077 6 3564 Cuma 7.3.964 C tesı 10 3.964 Salı İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Salınalma Müdürîüğünden 1 K u r u m u m u z u n î ı t a n b u l Sağlık T c s i s l e r i n i n ihtiyacı bulunan 12 550 Kg. b e y a z sabun, evsaf v e idarî j a r t n a m e l e r i « s a ı ları d a h i h n d e kapalı zarf u s u l ü İle satm alınacaktır. 2 S a t ı n a l m a igi, 9/Mart/19W P a z a r t e s i günü, saat 15.00 de B e y o ğ l u , Balıkpazarı, Mallı H a n d a k i M ü d ü r l ü ğ ü m ü z 2 N o . lu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu ışe ait evsaf v e i d a r ! gartnameler her gün m e s a ! «aa t l e n dahılınde, S a t ı n a l m a K o m i s y o n u n d a n b e d e l s i z olarak ahnabilır 4 tdarî sartnaraeye gore hazırlanacak kapalı z a r f l a n n en c e ç avnı gün, saat 14 O de k a d a r m a k b u z m u k a b i l i 2 No. lu U S a t m a l m a Komı«yon B a ç k a n h g ı n a v r e ı l m e s ı v e ^ aynı saatte bul u r a r a k «.•kılde posta ıle ıadelitaahhutlıi olarak g o n d e r ı l m e s ı ; 5 Pnctada vâkı c e c ı k m e l er kabul e d i l m e z . 6^ K u r u m u m u z Arttırma E k ' i l t m e v e İhale K a n u n u n a tâbi o l m a d ı g ı n d a n ; ı h a l e y i y a p ı p , y a p m a m a k t a ve rlıledigine verrrekte serbesttır. (Basın 2355 2059) PLASTİK İNŞA\T LEVHALARI Balkon, Veranda, Pergola, Tente yerine aarmakhk, bdlmeler, kapı vs dekorasyon jsfı'aflıkta ve pb'atta olukl" ve düz, aynca n a r n ı t , eterrıt, oluklarına uygun nalarını muhakkek gorünüz. sıpert V ve saçak ıçın muhtelıf renk rabıt malzerresıla profilli ışıklık lev stanbul Tsv'ık ^radavut, Galata Kameraltı Cad No. 71 T e l : 4412 29 ıımr SaM "zicıgiu. Mnyvstsr Gumruğu 863 Sok. Ko. 60 Tel: 38268 Samsı n : üOvmenoglu Kardafier Kâiimpaşa Cad. No 55 Tel: 2160 î Yukanda yazılı köprülerin eksıltmelerı hizalannda yazıh »arih gün ve saatlerde Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü bınasında Köprüler Dalresinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyası : Yukanda her ış için o ışin hizasında yazılı ve vezneye yatınlacak bedele aıt makbuz mukabilınde Karajoll a n Genel Müdürlüğunün Teknık Hesaplar Şubesinden alınacaktır. (Yeterlik Belgesı müracaatından önce eksıltme dosyası almak sarttır.) 4 Eksıltmeye girebilmek için : a) îsteklilerin 1964 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belg esl, şirketlerin hali faaliyet belgeri ile usulü dairesinde yukanda ya« l ı her ış için o ısin hizasında gösterilen miktarda mu vakkat teminat vermelen, (Teminatlar mek+up olarak verıldığı takdirde Maliye Bakanhgının 12/1/1956 gün ve 5297 • 15/1723 sayılı tamımıne uygun olmaları). b) Isteklilerin en geç yukanda yazılı ışler için ayrı ayn tesbıt edılmıs olan roüracaat son günü mesaıl saatı sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaal etmelen (Müracaatta genel evrak kaydı tarihı muteberdır) ve dılekçelerine Bayındırlık Bakanhjırrian alınmıs olan «B« gru pundan en az yukanda yazılı keşif bedellennı ıhtıva eden mıktar larda mütaahhıtük karne^ı. plân ve teçhizat, teknık personel, taahhut beyannamelerı ıle bu eksıltmelenn ılânı tarihinden sonra alınmış olan yukarıria va7ilı rrıktarlarda banka referansını eksıksız olarak bağlıyarak bu ışler için yeterlik belgesı almaları (Her ıs için dılekce^ıne avrı avn belgeler ba Slanacaktır ) 5 î^teklılenn eksıltme sartnsmpsınrlp verilen ızahat dairesinde hazırhyacaklan tekhf mektuplarını eksıltme gunlerı saat 15 e kadar makbuz mukabilınde Komısynn Baskanlıîına vermelen lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın 2289 A. 1166 2057) nâncılik: 8095,2076 ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog