Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT 26 Şubat 1964 11 Genel Meclisi üyelerini dertlendiren O kurlardan laldızh Mali konağı Röporiajı Yapan: 0. Erinç flay Allah iyiliğinizi versin bey. yelım : ler. Neydi o uzüntunüz oyle? Ha• Korıak eski bınadır, tyıcür. ö y ni b i n dokunsa nerede ıse ağlıya le herkeıın ha diyınce oturamıyacaktımz. «Aliah Aliah. Bız ne ka j ışlerıne tahsisi daha doğru olur dar az tahsısat ayırmışız» diye ıöy i cağı bır bınadır. Ama ev değildır l e n e n l e n n ı z çoğunlugu teskil edı ' Bır aile içın ekonomık ve kullanışyordu Vali Konağında.. lı değildır. 5 kathdır. l l k ıkı katı Isterseniz isın basına doneüm.. altın yaldıziıdır. Fakat her tarafı ll Genel Meclisi, l l Bütçesını ka nın temızlenmesi ve kaloriferın yarara bağladıgı seri toplantılardan kılması bile bashbaşına bir külbırini yapıyor. Falan müdürlük, j ffettır. Koltuklar, perdeler eskimısf)"ân müdürlük derken elier ındı ' ir Devamlarını " î l s m a k ıçm bara bile yetişmez ama. içinde ber oturduğum içın imsak ediyorum. Hem bana kaîırsa binamn sana' Resmi kabuller ıçin hazırlanan sa lona da sehrın birçok yerlerinde açılan salonlardan sonra hacet kal mamiîtır. Ben başka bir yerde o turmağa hazırım. Binayı sanats tah«i» edelim.» Konuşma hem üyeleri. hem dın leyıcileri »asırtıyor. Şimdiye kadaı altın yaldızlı evi bırakıp da çık mak istiyen biri görülmüs değil Üyelerden bir kısmı hemen ayaga kalkıp Akı'ya tevazuu için teşek kür ediyorlar v e Meclis stenos'j 10 bin liralık Sdeneğin ittifakla ka bul edıldiğini zapta geçiriyor. TicaretOdasmda kırtasiyecilik Adı ve adresi mabfuz bir o k u y u c u m u ı yazıyor : «Yeni bir sey imal ediyorsnnuz, imal ettiğiniz maddeyi Türkiye'de sadece siz satmak arznsundasınız • Tek satıcı • sınız. Dış memleketlerde bir firrda İle mukavele aktediyorsnnoı. bir makinayı ( ) sene müddet le Türkiye'de ıade liz »atacaksınız, bn makinanın tek satıcısı olnyorsunuz. Îstanbul Ticaret Odasına başvoruyor, (şıı makinanın tek «atıcısırım, belge istiyornm) diyorsannz. Size (trtanbnl'da tek satıeı) belçesi veriyor. Sebep, belli de£il. Ama tstanbul dısındaki alırı knrnm 2490 sayılı Kannnun tek satıcıya tanınan kolaylı£ından faydalanamaz, i» artırma. eksiltmeye dö'külür, t;elsin ilân, s/itsin mnkavele, onheş rün isler geri, arkadan bir ohbes sriin daha, i«, komigyondan komisyona. nzasın dnrsnn. vatandas da makina beklivednrsnn. Devlet. Î490 sayılı Kanunn hafifietmeve, kırtasiveciiigi azaltmaya ralısırken. Ticaret Odasının bn iseüzarlıSi taban tabana rıt bir dnrnm m e y d a n s getirtnlı olmuvor mn? tstanbnl Ticaret Odası, bn isin hasında bnlnnan zat k i m ı e ono ikaz etmplidlr, nvarmalıdır. gürat devrine girdik divornz. Nerdeee?..» beyinci y o k n s o (eski Istanbnl Valltl Refik Tnlga Paaanın) evine karşı olan Birlik Palas a. dında, asnlsflı, kaçak v e arsa dnrnmu, böyle bir binamn yapılmasına müjait olmıyan bir binadan sikâyetciyiz. Müteaddit şikâyeytler üzerine, inşaat iki üç kere raühürlenmistir. Fakat insaatçı, bildiğini oknmuştur. Bina, sokak tâkinlerinin hayret nazarlan önflnde yttk»elmistir, Kösklâ Hamam sokak jrenislifi 6 metre. bina. bodrnm v e tera» katlariyle 7 kattır. Yedl katlı binalar. ancak. Levent. AıakSy, MecidiyekSy çlbi. açıklık. yahnt Topkapı asfaltı eibf çenls caddelerde çSrfllflvor. Üçgen jekündekf arsava bina çayri nizamî sekllde vapıldı. Defii mimarlar. herhanci bir vatanda? tarafindan nsnlsflzlük anlaşılahilir. tnsaatcmın kesesine iki kat parası fazla (rirsin diye, bir ııokak »âkinlerinin havasını, gü nesini. kesmeye ne vicdan, ne kannn izin verir. Digerlerine misal olmamasi için darnma Belediyenin elkoymasını bekliyornz. Savgılarımızla.» Uraıını biı bilmıyor ve biltn reıml makamlardan lıahını bekliyoraz. Fakat, bildit'miı bir serçek var: SBrtnfl etti|imlı isletmeden Kırsehire kömür gelir ve satıür. KBznfiril retirip satan sahn bn imtiysnn Kır «ehir Valiligince yalnı» kendisine verildifini »Syler. laıdıfı kartı Çornma fötaren kamyon aneak kömor alabillr. BfitSn bn Tolsnı davraniflar bizi flrpertmektedlr. Î7 Mayııın Rldnrdflfnne inandıjhmn. devlet eliyle fert zentin etme ve a v dam kayırma rlhniyftinin yeniden hortlaıhgiru görmek ve hnna çok yakından sahit olmak istemiyornz.» Beyazıt. Soganaga Kösklâ Ha mam sokagında otnran bir oknI koltuklar, perdeler eskimiş. Akı nıldığımı anladım. Mutfakta, biyucamnı yaııyor: ailesi bu katı isgal ediyormuı. Ne zim evlerde olduğu gibi, tabaklar. üzüldüler, o kadar üzüldüler kı. «Bizler. Soîanaja KösklO yaldızlı duvarları, ne de yaldızlı tencereler, sahanlar dızümi?. Kep Allah bilir gece uykusu kaçanlar Hamam sokak sâkinleri, arka veya rüyasında Vali Konağını g a koltukları var. ! çeler de boyunlarını bükmüs duyiiıü bn sokara. ön ySzu Mai Iste üyeleri bu katta bir üzüntü ruyorlar. «Yahu siz vali kepçesisi rüp hayra yoranlar bile olmu?tur alıyor ki, iormayın. «Aman beye, niz, niye öyle duruyorsunuz?» de1 aralannda... fendi, biz ne kadar az tahsisat a | mek geçtı içimden ama, üyelerin , „ ..im*zsi yırmı«ız. Böyle olduğunu bilseydık dediklerini duyabilmek için vazdaha fazla ayırırdık. Ama »iz de [ geçtim. Lâf lâfı açtı, derken Akı : î Vali Niyazi Akı ve eşi İl Genel Meclisi üyelerine eskiyen koltuklan söylemediniz ki...», «Buraya 400 bin «Daha yeni gelmistik. Bir f e c e yağ j lira bile az jelir..», «Hiç olmazsa ! murla uysndık. Meğer dam akı! gosteriyorlar. İjte üyeler bundan »nnra tahsisatı az bulup ser.eye artıralım..», »Bütçedeki fa yormuç. Akan yerlere leğenleri sıyakmraaja başladılar 20 30 Saz eserlerl 20.45 Darsıllardan naklerielim, yoksa bira ı raladık da sudarı öyle korunduk» İ S T A N B l) L vas t»n kemanla hafif melodiler rilip k a l d ı n h p bütçe kitabının tay zı tamirlere ihtiyacı vardır. Aslın gettrdlğl 21.10 T 30 Açılll Kl«a haberler Ha 21.00 Günlertn faları çevriliyor ve sonunda Îstan da esaslı bir tamir için 100 bin 1 1 flf mlizlk S.00 Haberler 8.15 Keman sıloları 21.30 KlSslk koro Sî 00 Rekiamlar gecldl 2Z S0 Türküler 8.30 Salon orkeitralan bul Valısi Niyazi Akı hafifçe irkıl 9.00 Şarkılar 9 30 Küçük kon Raflf müzlk 22 45 Haberler dıkten sonra kızanyor. Sıkıldığı ser 10.00 Kısa habtrler Kapa 22 55 Haflf mtlzik 23 00 Haflf b^lü olan bir tavırla gözlüğünü çıB ü YÜ K Bıtı müziği mlsaflr ıanatçıt»r nış. karıyor. Kâtip, ahşkanhkla yeni FELSEFE LUGATİ 1200 Açılıs Kıss haberler 23 30 Gcce konserl 24 00 Kısa >avfadaki ödenekleri de okumağ» haberlcr Knpanış. Salon nrkentrâlarmdsn 1S.M ba^.ıyor : Tamamlandı ISTANBUL İL RADTOSU Şarkılar İZ S0 Haflf müzik 17.58 Açllıç 13.C0 Caz mtlzlgl Vali Konağı demirbas ve ta13 C0 Raberler 13.15 Küfük orBeher eildı 40 T.L. kestra 13.30 Şarkılar İS 50 Ha 19.30 Popülcr şarkılar 19 00 Merr.ır giderleri: 10 bin lira... Her üç cıldının baslıca flf müzlk 14.15 Türküler 14.30 lodllcr ülkesinde gez; 19 30 AkBu Akşam V Akı. yine çekingen bir tavırla satıs yerlerı: Konser «aaU 1500 Kı«a haber şam müzlfl 20 00 Radyo İle tnsiüyelere soruyor : ler saat 18 de 4 Kanaat ve Inkılâp ,s 17.00 Kapanıi). Kua h»t>er!er Hzce 2015 ReklamlaT aıasında 20.45 Lehar'dan vaUler 21.00 Bir mütalâa v a r mı? Açılıt Eh olmaz olur mu? Bir Oye, (f 17.05 Yurdun »Oil 17 .10 Üslcödar Gece konserl 23 00 Çeşltll mözik ÎSTANBUL RADYOSUNDA Kitabevleri Muslki Cemlyetl 17.57 Kısa 24.00 Kapanı?. da u'ana sıkıla) «Efendim.» diyor. İSTANBUL POLİS RADYOSÜ ilânlar 18 00 Reklâmlar geçldl «Araba. bu para, i l e ne yapılacak?»j lfl.00 Haberler GUnlük olajar (Kısf) dalga 47, 43 m.) Buyrun Vali'yi beraberce dinli' 19 30 Haflf melodiler 19 40 Ş»r10 5R Açılış 1100 Sarkılar: Ş. Sıl»r «5.00 Tlyatro dergisl Adanalı 11.20 Konusma tl.25 20.15 Kemal Gtilescğlu orke«tra«ı Sevllen »epler 11.40 Türküler Bu defa yer değışmis ve l l Genel Meclisi üyeleri, Vali Niyazi Akı' ! nın Vali Konağında verdiği çayda i bir araya gelmislerdir. ; Akı, çaylar içüdikten lonra üye i lere «Buyrun binayı gezelim. He piniz gençsiniz, beşinci kata kadar çıkarsınız» diyor v e üyeler altır yaldızh merdivene tırmanıyorlar. Vali Konağına ayrılan taiuisatı fazla bulan jl Genel Meclisi üyelerinGözler; yerlerde, tavanlarda, du varlarda v e masalarda. Bir ü y e eli den biri Konağaı pcrdelcrini tetkik ederksn ile ilerisini gösterip îöyle konusudiyıvermez mi? Hadi üyelerde yijyor: «Ben antikadan biraz anla h e d e r o l ı c a k . . . dıyen dıyene... n m . Çu iki vazoya limdi S5 büı genç üyelerle, gencliklerini ne bir üzüntü. Nerede i<e ağlayıp D a h a lira verme£e hazırım.» ispat etme yaşına gelmis üyeler yi dövünecekler. Bereket Akı araya Üyelerden yaslıcaları kabul »a n e m e r d ı v e n l e n tırmanıyorlar. Çı yine lâf karıstırdı da, unutur gıbı lonunda altın yaldızh keltuklara k l U n k a t m u t f a k k l « m I o ı a r a k k u l oldular. oturup nefeslerini ayarlamaga ça | ı a n l ı l y o r . Mutfak dedim de ben de Gelecek iene bütçe müzakerelehşırken. gençler, üçüncü kata c i l j a s t l m kaldım doğruıu. Ben, vali rinde üyelerin, tahsisatın artırılma aı için teküfte bulunduklarını okur I ! Sirensiz, mavi ışıklı cankurtaran İmar Müdürü ne der? Sisliden bir « k n y n c n m n ı yazıyor: «Geçenlerde. mnbterem gsıetenizin bn l ü t n n l a n n d a , mavi ışıklı, trafik araçların» ait, cok haklı, bir oknr v a z ı n oknmnstnm. Neşriyatınızı mfiteaktp, m a h znrnn süratle r;iderildi|ini m e m Çorum Kömür İşletnnnlnkla çördnk. Geçenlerde (34 AC 874) plâkalı eanknrtara kömür nın, sirensiz v e mavi renk ısik la. trafifi yaramıyan aeıklı, anasıl yapılır? eiı d n m m n n a , Bzfllerek (shit Adı ve adreti mahfnz bir o oldum. GSrevini yapannyor, ean knyucumnz yazıyor: kurtaramıynrdn .! «Çoramun Alpagut Linyit K8 Cankurtarana. bir «ıren takı mür tsletmesı diye bir kömflr larak. mavi garip ısıfinın da, di işletmesi vardır. Bn kömür i$ Serleri sibi, kırmızıys tebdil letmesı ıl özel ıdareai taralın edilmesi îçin ilgililerin, dikkadan yönetilir. Kımlere, nasıi, tine sunmanızı dilerirn. ne şekilde kömür satıçı yapar? Saygılarımla..» Nezahat Bayram 12 00 Kapanış. 15.53 Açılıs 1600 Şarkılar: Güzlde Kasacı Lütfi Günerl 16J!0 Elvla Presley »öylüyor 18.40 Türküler: H. Oylum 17 00 Kapanı?. A N K A RA 6 27 Açılış 6J0 Günaydın »ayın dlnlejlcller 7.30 Sabah müzlgl 7 45 Beş ses. beş sarkı 800 Haberler 8 10 Kadınlann dünyafi 9 00 Kapanış. 11.57 Açılı? 1200 Kısa habwler 12 02 ögle tatlll İçin 12.25 KOçük liânlar 12.30 BeT»b«r v« sclo »arkılar 13 00 Haberler 13.15 ö f l e konjerl 13 40 Şarkılar 14 00 Cocuklann Olkeslnde 14.30 TürlcUler 14 45 9arlnlar 15.00 Kftpanı«. 1«57 Acılı? 1700 K»« haberler 17 02 Yeni plâklar yeni melndüer 17.30 înce«azdan Raat faslı 18 00 RekUm proframlan | 18 30 Küçük U4nlar 18.S5 Yurttan sesler 19.00 H»b«rter 1930 Şarkılar 19 50 Uylcudan önce 1955 tki melodl 2C 00 Vergl saatl 20.10 Şarkılar 20.30 Eleştlrrr.e 1. 20 55 KOçük İlânlar 21.00 Kısa haberler 21.01 Şarkılar 21.20 Olayl»nn aydınlattığı gerçekler 21.40 Küçük konser 22.43 Haberler 22.55 Konf«er salrtnurıdan 23.40 Geca yan«ına doğru 24 00 Kapanıı. ANKARA İL RADTOIÜ 16.57 Açıhç 17.00 D»nflı çay 18 00 Radycda oltul 18 25 Orkestra konnfri 1S.25 Haflf müzlk 19.30 Radyo 11e Ingrtllzc* 1»45 lnglllzre konuaan ülkelerden müzik 20.00 Barok müzlk 21.0* Çarçamba 21. 21 30 Daft» m ü ı l | l 22.00 Orkestr» konaeıi tzJO Hafif mOzlk »S 00 Kapanıı. Slimerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlü|ünden: »• • » • •• • • • • • • • • »» • » • •»• O»»»» » • •• • » • • • • • • • • •»• •• • »» • »*»» 1 Müeıaeaeraiz ihtiyacı için ksralı zarf usulü ile iki yüz ton Arnavutköy Kaolini satın alınacaktır 2 Tekliflerin en geç 9 mart 1964 pazartesi günü eaat on fediye kadar Müetsesemiz Muhaberat Şefliğıne verilmi» veya gelmij olması $arttır. 3 Bu ise ait şartnameler Müessesemiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya isteklilerinden birini tercıh etmekte serbesttir. T 23456789 Istanbul'da FATtH 220171 Pazartesi günleri tatil. H e r gün 21 de, Pazar 15.30 da «Yedinei Köpekı, Çar?amba 14.30 da, Pazar 11 de «Çocuk Ttvatrosu». R A Ü I K O » 360682 Persemb» günlert tatil Her eün »aat 21 d«. Cumarteai Pazar 1550 da «Çm • Çın». StTK 47K947 Pazartesi gunlerl tatil Her eün «aa' 21 de «Ah Baba. Vah Baba> rfc'PFFÎASI 4421S7 Pa7ar Pa?srfesl. Çar«ımba. Cuma saat 21 de. Pazar 1530 da «Altı Ki«i Yazarını Arıyor». Salı, Perşembe. Cumartesi saat 21 de «Carmenı Operası. f S K r n . A R Cuma «flnieri tatıl Her «ÖB saat 21 rie. Pazar İS.SO da «Otelci Kadm». YENİ K O M F n t 440409 Salı tatil DiSer pereler 21rte.Tepert?n Irme». PeT«embe. Cuma, CumaTte«i. Pa?arte«i 17 d e : «fîiilnihal». (Pazar 11 de, Çsr«smb» 14 30 d a : Çocuk TemsilleriV ARSARAY R T c r K UPKHA Î15TB • Suare 21 İS Pararfe.j hariç. her Rece. eumar»est. parar v e carssmba 18.15 t e matineHe «O«> l e r a l Çöpcatan». ARENA 44M1B • 440704 Salı barie her f ü n İR ve 21 İS te »Sezar ve Kieopatra» (Cumartesi. pE7?r matine 15.3H 6a). kü TonHıhı*'!' Pa7arte«l tatil. Cuma »ııare, Cumaıtefi v e Pa/sr matine ve ?nare: «trpkçi Merhum». D ; î e r g e c e l e r : «Mııhteçem Serseri». RI7LVAR 214R92 Pazartesi dı«ında heT eee« 21 1S ' e (Csrsamb» eTimartesi ca»»r matine 1K15 te> «Kart Horoz» DORMFN 44973* Suar« H.IB Matlne! Oomartesi Pasar 19 t« Pa*artesi tetil «S9hfine OENAR 493105 Çar?amba harlç. «uare 21.19 te (Cumartesi v e Pat»r m ı t i n e 15 »e> : «DOsrrısn Çiçek Gönderrnez» Saat 1P de ! • Rüvvanat Bshçesi» r e »Cephede Pikntk» G R U P fi CGenArMa) Çarsamba 1» v e 2115 t e : «Derıize Giden Atlılar» v e «Carrar Ananın Silâhian». f S T A N R n 44ÎÎ56 8nBT« 11.18 Marine: Çar?amba, C.ertesi. Pazar 13 ter •Mese'11 v « S M ı k 7evceleri» Her fiin 1815 te MOniT ö z k u l Toplulügıı «General ÇSpçatan» RARACA MfifiSfl Suarelerde v e pazar matlne 15 t e MuammeT Karaear »TjJlhfnacun Cünh'irtveti» SAAT 6 O T Ü N L A R I Tevbid B i l j e Toplnlofn «Sesbes» Her srün 18 de. pazartesi 18 v« 21.30 da. RKVT O T P N r m L A R I 4497S* Her eiin 18 1* Pazart?«l 18 v e Î1.II5 te. Çarşambs tatil. (Güîerek Girin». S a h v e Cuma 15 t e : »Kalbln ^e^i» v e «Halkın Gözü». RfC'tfR S A H N E (Cîairiı SflnJT4 • Enrfn CezTar) 49SW2 PaTsrtesi »stn S n s r e 21 15 Cuma. Cıımartefl Paraî 17 de mattne: «Bü tıin Kartınlar Ofi»elr!1r» ORAF.Oftr.il 4"4<n5 . Pazartpei tatil Her eece ssat 21 15 te fMarin» Carsamha 13 ve Cumartesi. Pazar 15 t e ) : «Keresteci Tevfik Bev» 1 % •»...•••«••••••••«»•••••••••.< ! ÖLDÜREN SlR Cmma, basını «bilmiyornm» minasına salladı. FaUat ne de olsa bn hareketi yaparken, biraz tereddüt etmiştı. Uericenrt yine sordu: Ne diye gelip burıda arastırma yapmıj olabilirler? Kim bilir...» Beraberce sobanın yanına otardnlar ve birden kadın: tvvela Anton, şimdi Rauch, jaliba biçbirimiı kurtulamıyacağız, dedi... Hericoart, tekrar bir «eyler sormak l«ter r'bi kadının ellerinl ellerine aldı: Ero ma, dedi, sizin birçek seyler bildiğinizden eminim. N e olnr bana da söyleyin...» L i k i n birden bir t ü r ü l t ü onları aya^a fırlattı. Heriooart, hemen tabancasını çekti... Koridsrda kimteler yokta. Fakat kapı arslıktı. Hericourt, her tarafı jözdcn geçirdi. Anormal bir sry göremedi. Muhakkak ki kapıyı ıvi kapamadıkları için rüzgâr açraıstı. Emma, onun tözlerine aldırmaı gibi durnyor, önüne bakıyordo. Kapının açık kalmış oldnğonn biç de sanmıyordu. (Arkası var) 26 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Doğudaki ayaklanm? harekâtı geıtişliyor Güney Dopudaki ayaklanrna har«kâtı geligmektedir. D ü n saat 3 de Dıvarıbekir fDiyarbakır), Malatja ve Ergani t a m a m * asîlerin İfvan sahasınm civarındaki illerde seferberlik ilân edilrni? olup h«>; «rnıf askfr silâh altma «lınmıstır. Dün M»c!iste isyan mpselesi hakkında izahat veren Başvekil Teth: B P V çunları söylemiştir: « Vak'a subatın 13 üncü gününe rastlar. Âsîler ilk önce tfiçraf hstiarını tutmuş ve hükümete karsı resmen isyan ettiklerini rıildirrniş'errlir O şece hapisbsneîere vç hükümet konaklarına hiicum eden â.'îler iandarnsİEn.mızı esir almışlardır. Bölpe kf<mutanı bulıınan Üçüncü Ordu Mnfettisi K5?ım Pasa emri altınHaki müfrpzeleri Kisi boöazından Lice've sıtrrek iizere hareket fakst miifreze bu boSazır â<=îlpr tarsfından işeai edilm'ş n z^rünee. Günevde bir köyde konaklsmak zorunda k a l T « t ı r . Hani'de buKman müfrezelerimiz bir eero ansizin «Sallü alâ ^T'irıamm^d Te?1im. Teslim!..» nidâlan ile hücum eden köylünün baskınjna ueramıstır. Vak'anın rhcmmiyet v e eiddiyrt »ldıeını jfören bükümet daha srenis rilciide k u w e t ' e r sevkini kararlaftırmıs v e «çfrrbrrl'k bâlirt» eptirilçcpk bü>ük kuvvîtierV vakm ?.3manrlq Türkiys Curahuriyetinin demir y u m n ı j u hâlinde başlarına indııecekUr. Kemalerrin Sami HLktm KarabeMr l*afa Şeyhin bu isyanı yapmaJrUn maksadı, teriatı teminden ibaretrruş. Elde edilen bir veıikay» eöre Hılâfetin ihyası ve Mecid'in oğullarından birm» verilrne*i düşünülmekte imiş. Dıjer bir ve»ikaya göre ise Şeyh Said kendisinin hakikati ihyâ etmek için Allah tarafından vazifelendirildiğini söylemektedir. Kozan eşrafmdan birine yazılrp elimiıe seçen bir mekrubunda da Şeyh Said, dinimiri imhaya çalışanlara karşı harb ilân ettiğini bildirmektedir. Başvekil Fethi Beyden sonra söz alan muhalif fırka (p«rti) reisi Kâzım Kaıabekir Paşa: «Bu vatanın evlâtları her vakit yek\ücut bir kıtle hâlinde tehlikenin karşısına dikileceklerdir. Hükümetimize bütün ku\Tetimizle yardımcıyızn demiştir. Diğer t»raftan dün gece Ankara muhabirimizden aldığımız özel bir habere eöre. âsîlere karşı Ismet Paşa ile Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paşamn harekât kumandanlıklarına tâyinleri kararlastırılmıştır. Birkaç trün önce Mecliste gerici sözler saıfodpn Ziyaeddin Hoca ile onun eihi dusünenler son a>akJanma harekâtı karşısmda büyük bir korku ve telâşa kapılmıjiaıdır. 1 Her hangl bir kapı kapı dolaaıp para toplanıa Islyle ııgra;an memuru. 2 «Hıreızlık malı beyglr» anlamına lkl »öz 3 Pek lyl ve mükemmel. bir renk 4 T e m bazı hastalıklara karşı vücuda yapıstınlır. ates tutmıya mahtut «racın y»rı«ı 5 Dünya yuvarlajının eakt adı. bir Peygamber. « En küçük lnnan topluluğu grupu. bir erkek adı. 7 Aeıklı oyun çe*ldl«ı« m«n«up 8 lstedlji nektaya %ara.n. «onun kıtlıgında a«malar budayayım:» diye bir »talar sözü vardır. 9 Ondan mıbrum olanlar gecekondu yapm»k zorunda kalıyorlffr, nfrenci. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 «Sonrmdan edlnllen lnlm» karfiMfı iki »öz. 2 Salgın hajtalıklan önleraek İçin önceden yapılan, çevrlllnc» «gönül rızasiyle hağıslar» ırânaıını bir çekim bellrir. 3 Cimrillk v« plntillklert ytlzunden voksuüuk lçlnde yaaamayı huy edlnmis klsll«r <çoful). 4 Terıl d o | u \llâyetlerimlzden blridlr. Anadolumuzda bir kataba. 5 Bir olayın vukua gelmeıl yolu ve I 234567 kelaylıfı. dünyaya jelmemlz») ««b«p elanlardan biri » 4 0 Neta. «anava 5 S tan» ın bir adı. * ~ 7 Bi»anın tlt j v tönO kapayan. $ g korkunç faela plywl 'O«m=r Ofinkn Fmtmaeano lıc»V S Snn tatlledllml* »ekJ1 keilflerden yıkıeı kuvvet, teral e«kl b!r |alrlml«iir. 9 Bir erkek adı. bir harfln ekumısu. • OLDAN » A C A : LALE 443595 • «Aramızdaki Ş«yıan>. L ü K S 440380 • «Şeytan Bunun NeretJnd»*.. LE\ r ENT «Şarkın Sıcak Oeeeleri». RÜYA 448439 «Aramızdaki Saytan». S A R A T «Pekinde 55 Gün». SÎTE 477782 . P e k i n d e 55 Gttn.. 3AN 48679J «Büear» T. Şoray, T. Hakan TAN 480740 «Günah Çocuğu». Y. MELEK «Çılgm thtiras». T E N t AR «Edepsiz, Ş e h v e t Kadim». Y . T A K S Î M . P a y l a s ı l m ı y a n SevgiM». TTLDIZ 476342 • 1 «Şeytan B o n n a M«r«sinde», S «Aşk Tomureuklan». ALEMDAR «Şeytan Bunun Nerefinde». AYSU (K.Gümrük) «Maceralar Kırah». BULVAR «Kalbe Vuran Düşman». K T L t > 227183 «Şeytan Bunun Nererinde». MARMARA «Pekinde 55 Gön». MELEK ( E y ü p ) 1 «Kalbe Vuran DÖaman», 3 « B e l t h Torun». REVK 2U525 «Altıncı KSprfl». ŞIK 223542 «Paylaşılmıyan Sevgill». S E N t 2258P2 «Pekinde 55 Gün». TEVt (B.Köy) 1 «Kalbe Vuran Düşınan», 2 «Varan Bir». KADTKÖY : OPERA 360821 • «Paylaşılmıyan Sevgili». REKS 380112 «Pekinde 55 Gün» A. Gardner ÖZEN 369994 «Marko Polo» (Î1 S ü R E T T A 360682 . «Sisli Geceîer». S I ' N A R . P e k i n d e 55 G ü n . . K U L Ü P (B.Beyi) . . G e ç t i Buramn Pazan» CT) • • Ankam'do Devlet Iirmtrulan BÜVCK rİKATRO 113832 • Suare 2030 Salı tatıl Hazartesi v« Cuma suare • ö p Benı Kate.. Çarşamba auar« ve Pazar matın» «Sı ze ö y l e Gehyorsa Öyledir» Perşembe ve Cumartesi ş e c e l e r i : «Yenufa» rtperası. Pazar suare «Uyuyan Güzel» Balesi. KÜCTK l İ v A I K U 11110b 8uar* WJ)> • • » «arte«l tatil paiaı matin» 15 te: »Topu/lu» «DA T i V A T R O s n l]llfW • Saat 1 (ie Pa8 zarfesı tatiı tDoSum Günil» TENt SAHNE 117240 Suare 20 30 Pazartçsı tarıl pH/»r rratine 19 fe « K ı t n n ' n Kı ı A ^ ı f C Ü N C Ü TtYATRO 117240 • Suare 20 30 Patartesi ra'll Pazaı matine ÎS to • U H M I H O7pt rivatrnlaf MKYD'IN SAH.NESt 1752H0 Çarsnmbn letı! Her gece 2115 te «Mavi P e v r ı v e . ^ a l ı Perşembe. Cums 18 15 t e : .Npıt Vork''a Bn Pazar». Cumartesi. Pazar, Pazartesi 18 İS te : • Sil Bastan» HAI.KKVI OVnNCtJLARI ÇarsaTTha w martert pa^ar 21 no de l «Evin !ct» > • Hlf Cvlefırr.e. ANKARA TİYATROSIl 124511 . Salı 'afıl Pazartesi, Çarjsmha 18.15 ve 21 15 te. Pa7ar 15.30 ve 21 15 te «fllü ÇanUr». D.|er günjer 18 ve 21.15 te .Cîizlı Ordu». «> • • • * Lözumlu Telefonîar * İTFAİIE: Beyojlu: 44 4 « « îstanbul: 2142 22 Kadıköj : 36 08 72 Csküdar: S8 09 49 Bakırköy: 7164 66 Adalar : «160 81 Istinye: 63 60 20 * POLtS ÎMDAT: Îstanbul 27 45» Beyoğlut 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 4S 02 Sıhhî Imdat; Beyoglu: 44 49 98 Fatıh:21 1 5 ^ Üsküdar: 36 05 38 * TBKN : Demîryoüan: 36 04 1i (Haydsrpaşa) 22 3U 79 (Sırkeci) * l'CAR : T H Y ( T e r m i n a l ) ; 44ü2Si« Hava A ! a n ı : 73 8? 4P * V A P I I R : Uenı/vrıiları • 4WIH t * Nöbetçı M • 44 (»2 07 $ehır Hai ları 44 4Î 33 44 13 SH * Anknro'do ALKMDAR IMlifi • . Yarın Rizımciır» . ; ANK».RA ir:«'<2 .«ı (Jencük.. i ' R r Y t ' R 12^117.") . O l m c v f n Ask«. l! f;ÖI.BASI 122V1S . , > , p < f v f l 1 . İSC.t 121S1H*! »Yonn Pı/ırndıı». KON^K 1V&7.S1I «A c k3 ("v^'.ft» ı RFNKI.l l f i f i S .Varın Bızımriır». l ' L l ' S «Adn:ar Sevtanı» 4 * Sinemalar ATl.AS 44(SR% .Arka S"kak» S Hayward EMFK 44H4:J9 Pek'nfic SS (Jün. İNCt 4R4Si^ .Paviası!rr.ıvan S e v e ı ' ı . ( T ) RONAR 482606 . «Her Peneereve Bak» • RELKDtYK: Zah.ta 22 :ın İR Me*»r!:k!sr ?2 01 83 I t l a r i : 22 08 35 » • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • ^• • « • « « • • • • • • • • • • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog