Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Şubat VXIflUiVttlY ET Dl 34 Kıbns Işjı Avrapa potis tanrtti wl? , llk Konaeyl. Kıbnı bnhra' nın* W» o8f«m y»l« aram» çayretlertnde bM**"islıt* ntrsdifi t*kdlrde ki (Ml«at msalesef • ffttknnettodir , mltaakıp adım na «laaaktırT ÇeşitH ihtlmallere « n Mr 7«o»•i dana llive edllml?tlr: Blr htl çaresi bnlunma«ı jBrevtata Avrnp» Konseyine ••rilmeal... Makarios lw, ftradıguu OttTenlik Konseylnde bnlamadıjh takdlr. de, halen arabnlneulnk yapan Genel Sekreter U.Thanfı hlçe aay»rak Blriesmlf Mllletler Genel Knrnlnna basvnrmayı kararlaştırmış tır. Halrrakl Genel Kurol. eylfllun üçüncfl salı jrünflne kadar tatlldedlr. Olalhınüstn toplantı yapma*ı da. ban formalitelere baftlıdır. Genel Knrnlnn Gfiveniik Kon. aevl veva flyelerln çojfnnluSn tarafından dâvet edlimesi lazımdır. Rlrlesnıis Mllietlerde flmlt ettikleri Blçfide destek bulamıyan Kıbng Rnmlannın yukandakl lkl en. jrell aasb!1eeekleri «flpnelldir ve dolayurivle tenenin aonunıı beklemeleri rerekeeektlr. N« rar H, JfJn bekiemey» *mriammfllfl kalmaımstır. Adada, elnavetler ve kundaklsmalann flnfl alınamamaktadır. Rnmlann, emelle rlnln cereeklesrneslne mnkavemet edecek Ttlrklerl Irnha smaeıyia SrRrfllmpmls »flrstte »1181ı yitınafı yanmaSa haslamalan. dnrnımı bfls fnHBn vahlmlestirmektedlr. Malt takatlpri mahdnt Rnmlann dıs*tndan temln ettlklerl vardımlar, Kıhnstakl kuvvetler mnvaıeneaini mfidafaam* Tflrk azınlıfı aley. fılne bflühfltfln bozmaktadır. tst« bn MbeplFrden, Amıpa Konseyl Kıbnı bntaranına daba faıta kavıt»ı« kalaraamıı, asnn »flren karsrsKİıtrnı yenerek, !*«yatia da ols» »hneye çıkmıstır. Kabul edllen karar raretl Blrle»mls MlIIetler başMisızhJa njradıJh takdlrde Kıbnf bııhramna blr ç5zflm yoln ar»ra« prayretlerine Avrupa. Kons«yinee deTatn edllmesl Içln hanrlıklar» ){1ri?1İTne«lnl BnpRrmektedlr. Adleıı almmaa dfliıflnnien tedblrler, leabında Kıbrtsta blr ATTHII» Konaeyl Poll» Knvvetl eikaninaanı da llıtİTB etmektedtr. Avmp» KmMeyi. 15 ocakta Kıb. ns lı«lıranlyl« Hgill blr karar daha kabnl •imlatl. «Londra Konf*rannnın ftksme«« «traın»» balhıd« blr rapoT hanrlamsk re blr hal eu«tl b«l«nmamna yardım et. mek «ser* K ı b n » blr mli koml»TOn »»«deniecektlji Fakat L»«dra Ksnferaonnın eer«y»nı ««erlnde Hjenft Mr te»tr yapmaktan eeklnll| ditinden, karaT dsrhal «ymılana.; mamiftı. Ltndra Kmıferansı akaolınak Gtm W «Tenln blr c t bnlaşmanjm* tatedlkl*rtad%n, Kıbns bnltrwn Amıpa JtonPtyhıln «lerluden iiçnyar»k Gfl>eııHk K«ı. »eylne jfltmljtlr. Sınlmaama Kıbrmn Kom temall«llerl alddetle karfi koymaga çaltşraıftır. Tflrkly* «w h»rm»««e ••. raftar olm«ftnr. Kıbru Rnmlannın mnhalefeHııln «ebebl, pek faıla bel bagladıklan komönlrtlerle AsvaAfrlka fllkeleHnln ATT*pa Konıeylnde «ye elmaiMİandır. Avnea Rnnbr, »evlyell mllletlerin bİT takım malraat T« aaplantı. lartn «erirl alttnda r " ^ kapalı olarak rey kullanımyaeaklannı da bilmektedirler. Nihayet Rntnlar, Kıbns bühranmın axam««ındaıı favrla ammakiadırlar. Aslında Avmpa K»n»«ylnhı a^ lanarak Oövenllk Koıweyine rldllmesi, hem beynelmllel teamfillerc, bcm de Birlesmls Milletler An*. yasaüina da aykın dflamelrtedİT. 7\r» Birleşml» Milletler Anayaaası, bir Ihtilâftn Gflvenlik Kon»eyi veva Genel Kurnla setirllmeden önce, bölçevî beynelmilel tesekküllerde halllne çalınlmannı env r#tmektedir. Kıbrıs hnhranı Oçlfl raranti üisteml içinde çBrtlememls ve VATO'dan yardım Menlftir. Romların NATO"yn reddetmelerl bir dereceye kadar marnr gBrflle. bilir: çünkfl Kıbng NATO flyesi dt>îildir. Halboki doğradan dofrnvj alâkalı ölkrlfrln dBrdO de, yani TürkİTP Ile tnçiltere. Tnnanl»lan ve Kıbns. Avrapa Konseylnta fiveleridir. HaHS NATO'dan 5nce Avrnpa Konseyinin yardima eaSıniması eereklrdl. Avrnpa Konseyinin sabneye Çikm^sı. çercekci ve pratik bir te«eb*"'istür. rrelerindfn dBrdfl arasınAnh'% hir anla«ma7İı§ın çBıflmünü l"'v!av!a«tımıak flıere arabnraen l"t sornmlnlnSnnnn Avrnpa Kon«"vipp rtüsmesi. mantıgın en tabü Avrıca TörkİTenln ınesrn mfida bılp hakkını knllanmadan Bncp A\ri7pa Konspyinln de kapısını r^lm^sı. Rnmlann fddialan hilStı na K'hn<! hnhranını bansçı yol l.rrfin hüUprliTınPtine bflyflk Bnem v<rdi£inin delilidir. Kayhan SAGLAMER 'J ATTOP» KOBMTİBIB smlm^« «^ HABERLER Afrika devletjadea 200 delegeafaı katüdığı TEŞEKKÜR Kıvmptll \ar1ı^miî blrictk BEHZAT SAADET DOMANtÇ FsniTiın. gerek hastalığı emı«ında bİ2zat hastahanede zlyar°t ptmpk. uzaktan ve yakınclan «ıbhatl Ile alakalanmak ve ırerek" vefatmdan «onra Ktltshva'dp vapılan c^naze mera'irr'ln'' blz7nt iştlrak etmek. tplenf tPlffon ve mektupla anifi7' pavlsfmak Hltfıında talıımr. muMerem akraba VP rlrs*] rm'r7a avn ayn tesekk'lre hü\ük acımızın lrnkfn vpr^pmpsi df>lavı«ıvlp. payirı ST7^tnlzln tavassutunu rtra fdprlz DOMAVfC Cumhurıyet 20ob elir verfisi ılsteml, blr vergl reformndnr. Tanl vergide bir lleri adımdır dive memlekete eetirildl. Lâkin Byle arap saçına dBndfl ki: bir kısım nlema «bn eellr vereisl Rusya «düşmanca davartık deienere oldn» diye kendl ranışı» şiddetle protesbeceriksiıUSimlsi verd sistemlne vtlklemek Isterken bir kmm nleto ederek binalann ma da zaten eksik artık alıp tpne derhal iadesini istedi ekslk artık elemanlarla bize tatbika çalıstıfımı* bn verfinln veMoskova, 15 (ajı. Radyo) Arrlmll olma«ı icin mflkpHefp habinavutluk Hükümetinin. Tirandaki re kfilfet rflklemeye kovnldn. Büyükelçıliğinin mallarına Lagos 25. (a.a. • A.P. ve Radyolar) Afrllca Birllği Teşkilâtı Dışişlerl Bakan Sovyet Mesele ne idi? el koydugu bugün açıklanmıstır. Bn tellr vereisinin a«lı fJ lannm konferansı bugün Lagosta Nl]erya Başbakanı Tafava Baleva tarafmdan Sovyet Hükümetinin resmi orgaNe alıvorsnn? Yaıacaksın. Hallru ve Krucef'in damadımn çıkardıaçümıştır. ne cBre ne lle eecinivorsnn? Onn ğı ctzvestia» gazetesinde yayınlaKonferanaı açi; korrnjmRsmda, Tafava Belara, Afrfkanm I f indireceMin KazandiSını kari>nnan bir roakalede, Arnavutluk Hühie bir nunan bvrünkü kadar yapın bh liderlife lhHyaç duymak ieln ne ma^raf ediTor«nn? Okümetinin el koyma karan »çıklan madıimı föylenıiş TC delegelere hltaben «milyonlarca fri no da indirprpksln.. ttri kalanın dıktan sonra, «malların derhal iasu kadartnı hökflmete vereceksin. kalı tblerden laf detfl, Is Utiror» d*mi5tir. desi> talep edilmektedir. Fsaslı haska ver^i de yok! Sovyetler ile Arnavutluk araAfrika Birligi TeşkiUtının GüBlı Bvle vapmadık nndaki diplomatik münasebetler, n«y Afrika'nın nrklann aynlığı» teskilât genel merkezinin yeri ve Ne karanıvorson? Yaı.. ne Ile d» konferansta ele alınman bekiki ülkenin birbirlerini şiddetle itıiyasetint ve Portekizin eecînphi1ivor«inn? Onn be«aba katham etmelerinden sonra. 1961 yıeiliğine karşı kazandığı başanlan lenmektedir. ma!. Karanmsk lcln ne ma«raf eŞimdiden, delegelerden çoğunun lında kesilmis ve Tiran, Pekin mih hatırlatan Belava. konferansın gayverine kaymıstı. divorsnn? Onn oıkar.. kalandan M l retlerini bilhassa tu hususlar flze dikkati, Gana Cumhurbaşkanı takadannı ver. Bnndan avrı olarak Arnavutluk Hükümetinin 20 şurine teksif etmesl gerektiğini söy rafmdan yapılan ve bütün üye 01kelerin egemenliklerini kendi elleeavrlmpnknlden ppsln ve serrnBve batta, Tirandaki Sovyet Büyükellemistir : çiligine ait emlake el koydugunu üıerinden hesaplanan blr verel al» De Gaulle basm toplanhsında 1 Teskilât flyeleri aranndaki rinde rutacaklan bir merkezl Afonnn da blr kısmıni gellr verırl« Söylediklerime RU istediğinb sualleri uydurabilirsiniz...» Tnnuı Z5 ( M . AP ve R»d > belirten «tzvestia», devamla tunlannır anlaşmazhklanna dalmt hal rika hükümeti teşkili ve blr Birle • sik Afrika kuvveti kurulması ile ; TO) Afrika Birligi Uşkili • n tSylemektedir : »ine mahsnp et. Rir knmını etme! çareleri bulmak, Ozerinde toplanmıl bu«S.S.C.B. Dısisleri Bakanlıgı, ArTablT Isler ba kadar karısık o' tının konferanıına katılmak j 3 Teskilâtın kanun ve nlzamı j lunmaktadır Innoa kacamak vollan ara. Blzde hangi sartlar altında koruyabileceüıerc Lagos'a hareket eden g navutluk liderlerinin bu düsmanDiğer konnlar bnlnnnr da. Üstelik bBvle kan<ıık gi ve geçici hükümetlere, bunlarTunuı Dışisleri Bakanı Mün S ca davramsını şiddetle protesto etöte yandan iyi haber alen kay 3 ei Selim, şu ııralarda bir Af [ mi? ve el konulan Sovyet binalanbesaba aklı erenler mflkpllefler dan bir talep vaki olduğu zaman anvtında ve tnemnriar arasinds ne turetle yardım edileceği mese naklardan öŞrenildigine göre, Af ! rika kuvvettnin kurulmaii l î nm derha! iadesini talep etmistir.» rika Birliği TeşkilStı Dışişleri Ba l çin durum muıaıt degıldir l Sovyet Arnavutluk uyusmazlıpek ax idl. Oyle olnnca verıri işlesini lncelemek. leri aksadı. Halbnkl Tflrklvede ne Ebubekir Tafava Belava, iözleri kanlannın, cAfrika'nın nükleer si • ve böyle bir kuvvetin teskill • ğı, Knıçefin. Stalinin kalıntılannı flcerine elorga olsim tathlk edllen«, «Birlikte fayret sarfetmek su lahlardan tecridi» Ile ilgili bir pro • pek mümkün gbrülmemekU • temizleme kampanvasına girismeeek nsnller mevendnn en ba«Ul retiyledir ki. teme! gayelerimize je hazırladıklan sanılmaktadır. Yi • dir. demiştir. | sinden sonra alevlenmis, Arnavutne aynı kavnajhn ifade ettiğine g8luk Komüniet Partisi lideri Enver olmaiıdır. Bnrfin vprri lilerl blulasabiliriz» diyerek son vermtf ! Munci Selim görüşünö »öy • re, Âfrika'nın bloklar dışı ve AfHocanın, Stalin aleyhtarlıSını karimki kadar mnSlSk. karısık. antir. rika Birligi taraflısi sivaset ve İ le izah etmijtir: «!lk olarak, Ş Deferre, askeri bağımsızlığin uzak bir hayal oldu lafilmaz mpmleket pek aıdır. Ne Yenl konnlar ; Afrika ülkelerinin böyle bir • «başka ek konular» hakkında da yerİ kuvveti meydana getirecek Ş sonra, iki ü!ke araündski müna«e ğu fikrini ortaya atarak, «Hâlen Fransayı koru • lae iimdl vergi «lftemlmlıl S4 Afrika ülkesine mensup O O bir bildiri hazırlanmaktadır. p Î mekten l«e maksada tireHm . • ferdi ımkânlan yoktur. Ay l betler 1956 da ve bunu takip eden kadar delegenin katıldıgı Afrika Su ana kadar yavımlanmamış buyıllarda vahimlesmısti. I yan atomik şemsiye, Amerikaya aittir» dedi. So veva bn «ehepfen. gellr ver. Dıaisleri Bakanlan Konferansmda lunmasma ragrren, gSzlemeiler, • nca, Afrika ülkeleri kendi S Rusyanın, Komünist Blok içinde' rislni haklkl mlktarlvie tahsil eGüney Afrika'daki ırk aynmı ve gündemde Somali Habeşistan n • kuvvetlerini kurma çabası i • kl siyasi ve ideoiojik düsmam Ko1 Parla, 25 (a.a. . A.P. • Radyo), gelecegi suali flzerinde durulmak demlvornı. Kacak var. Bnnn 8nBazıları bunu ; Afrika topraklanndan özellikle nır çatısmasınm ve iktisadiyatın S çindedirler müni»t Cin. Arnavutluku destekle Milli oiüesseselerini Küba ile . tadır. lemek Içln çareler anvorn». SerPortekiz'e ait olanlann sömürgelik korunması, eğitim ve saklık konu ; bajarmı?, dığerleri ise bu işte • mektedir. tiearet vapmaktan ve tıcaret filo! Defferre'ln konnfman vet hevannaTnesl hnnlardan hlri. ten kurtanlman meselesi, günde lan üzerinde çalışan komi^yonla ; tamamiyle bafanya ulaşama Ş îyi haber alan çevrplere eöre, larını Castro rejimine mal taşı1 öte yandan Sosyalist PartMnin • mıstır. Dolayısiyle. böyle bir Ş dlr. Arkaoından tıerkesln verdiSI min bajında yer almaktadır. nn hazırlamı» olduklan raporların. Tirandaki Sovyet B'ivu secimlerindeM adayı verginin llânı rp'lvor. Bn da Ivi Halen Addi^ Ababa'da bulunan yer aldıgına muhakkak göziyle • tey »imdılik zordur. Teçeb \ ait mallara el konması. korr.ünist maktan menetmivpn mpmleketlere | başkanlık ; büı gerek'.eşirse, o zaman S fakat Niseria'nm hak iddia ettiği bakmaktadırlar. kBtfl mfl bllmerejimler arasındaki uyuşmazhgi) karsı Amerikanın tedbir almak ve Gaston Defferre bugün Narbonne' ml elarak. ; Tunusun tutumunu tesbit • S yeni bir ynn verecektir. Gabon'daki Frtnsız madahalesinin bir konujmada De vlı. bu memleketlere vapılan vardnm da yaptıgı Islnl ldare edlAdam Aynea Liberya, Fas Cezıvir ; denz.» J kesmek kararı. hahis konuçu ülke Gaulle'e şiddetle hücum ederek Sıkısık vaıivette.. Zlvananlaşmazlıgı konusunda blr rapor öte yandan çalısmalarına £ ler arasında bulunan Fransada za «jahst iktidara bir ıon vertneliyiı» la Ullvor ama belll ermlvor. hazırlanması ve haziran ayında • hirl bir sukuretle *arsılanmıstır demişrir. Şlmdl verpl flinlvle bn mevdan» VEFAT toplanacak olan Afrika Konferansı î bugün Kahire'd» baılıyacak • S olan Afrika Asya Hukukçu ; Sosvalist Partinin S 000 flyeslne cıktı IBI. herke» kredlvl keseeek.. Bidavette mü'sp'itler Fransanın hazırlıklarınm yapılması tekllfinManya«lı merhum KaspoUI S lar konferansına katılacak 0 ; konusan Defferre, #1965 ve bn adam batacak. e S " he«abıAmerikadan gördüSü yardımm hlç hitaben de bulunmustur. Beyln böyOk kızı. B^beldl ro«r ; lan heyetlerin bajkanlan, 5 mesabesinde oldugunu «övlemekle vılında yapılacak leçimlerde De nı ortava d5kme<ıe İdl. dnmmnnn hum Beklr Talât Beyln reflkan «Snlkastler dnrmalı» toplantın S tnerhum R«âk Talât Alpman, yetinmislerdir Hakikaten, hakla Gaulle'ü venebiliriz ve yenmemlz blr mflddet sonra dBzelteeektl.. deAdls Ababa. 15 (a.a.) Afrika • dün bir hazırlık Sampford (tnrtltere) 75 (a.a.) merhum Tpvlf Alpman. m«rnnda tedbir tatbiki öz Sonusu 'âzım» dedikten sonra koniı$ma«ı neveeegiz. Bazi memieketlprde Birligi TeşkiUtının Lagosta yapa • yapmıslar va konferanım * Bilginlerin kanı^ına göre Samphum MOrvet Ypner. Dlrayet cağı toplantıda Habeşistan heyetl • gündemini ve otunım prog S olan Fas, tspanva, Yuı;o?lavva ve na devamla, FranMz vurueu kuv varmıs Bl» zaten nerede ne var, Payü ve Orhan Alpman'ın vali. , tesbit etmislerdir. i ford'dakl D»von kövündeki ölüm, veti ile bu ugurda harcanan mtl blr kere bakıvornz. Hosnmnza ne baskanlık edeeek olan Dısisleri : ramını d*l«rl. MOzeyyen C*ren. Şeref : Konferans, çalı?malannı, A ( lerin H M m. kan,er sebebivet l ) a t t * »"*'»er«m Atlantık otMln varlann erıfH'vnrınr t«m»l «eb^.a tarafını alıvornz. Gltmlven taBakanı Ketema Ylfnı, Somali Haftl Alpman. C*ml!e Brsv. Senlye vardıma kıvasİ8 besistan sınmnda ate* kesllmesl ! rap Birligi binısında yapacak ; vermektedir. Bileinler. SampfoTd' ı Fransanın temln etmekte oidugu bi olduSunu ileri «ürrek. «Ru pa; n t ı m bırakıvorm. O raman bekTuncer v» trtanbul 4 cn Tlcsnt | tır. llk otunım, heyet ba»; da yetiştirilen marulun, muhteme! t sadeee çarpısmalann durdurulması Mahkemesl OT««I S»mİT» Sagh»rcan»ay jj netlce elde edllemlvor» avan a [ den'bilerek ö çü ••alar milü eSıtim ' nak"ın ablalan tnayet Kurdojfile degil. sabotaj ve suikastlerin de • kanlannın konuımalanna ay ! len kanserden »lenlerin bu kadar | dedır. dı, memlpkpt icin tok diha hayır baslıvornz venl eareler aramava.. Bu noktadan harek'tle, yet O k olmasında en hflvük rolü ovS C ln. Oya Alpman. Talât Alpkesilmesl lle gerçekleseeektir, de J nlmıstır. servet bevannameslvle verei II*bu lı ohırdu» dpmi?tir. kili çevrelerde Amerikanın mın'ın bOyflk arn*!erl Dr Ritki I Hukukçular, çesitli ülkeler i naiıJhna inanmaktadırlar. miştir. Dpfferre. Frarnanın ««k»rl ba nı da bnnlardan .. Acaha bnnlan Yener. Turhan Pavlı ve tn»T«t jesti üzerinde çe«it11 vommlara gi! delegeleri tarafmdan konf«\ Kövde vetistirilen niaruMar kuHabes Dişislerl Bakanı, Gana tatblk eden memleketier, rlrarl »lelTİ Bu arada Amprıkanın »ımsızhgınm uzsk bir haval olduBaşkanı KTtrumah'm nnır boyuna i ransa getirilen meseleler ü • rutulduktan sonra tngiüı Kolom rlsilmistır «irlann Ifsam veva Ifsanın cararlı s o n 5u gfiriijünfl nrtava atarak «Halen biyası flniversitesine «•inderilmis | zamanlarria Rusvava hujjday PAKtZE ALPMAN Afrikalı g8zlemeller yerlestirilme ; ıerinde çalısacaktır. Birlesik • Fransavı konıvan atom'k şemsiye sekle toknlman ribl narekeilere vefat etmlstlr Cennzrl 79 7 11»* Arap CumhuriyeM heyeti, ; ve bilırinler, lSboratuvar denevle1 «atması lle/* Ba<:kan Johnson'un AnnenVav» aittir» »i teklifinl pek praMk bulmamif karm ne tedblrler almnlar? Bll«artrmba rBufOn) ırtnO PjHe konferama, başlıcalannı, nük • rin» tâbi rutulan marul v»prakla Castro lle ticaret vapan müttpfiktır. Bu mavıs avmda Tenevrede ya mivonım. Dofirnsn; hn B a n ı n m mfltaaiop Bebflr C». lerine yönelttigi tehdit ara^mdg rının gavet vük«ek "lshette kur; le«r denemelerin hukukt yöŞ öt* yandan, Lagos'a gitmekte omtinden slınarak de ppk îsafet nâ, Birlesmis Milletler yasa ! stın rerreciklerl ve rndvaakrlvlte bir mantık haglantm bulun'nadı pılacak gümrük tarifelermi Indîrlan Somali Dıylsleri Bakant Abduînndairl ebp<?t öte Smı iddia edenler bu son tehdıdin me görfl«m»lerinden «S? acan Sos kani dpÇiIim. Ama denlzp dfl«en !«h Ise Adls Ababa'dan geçerken. j n, mOltecl haklan ve bölge ! ihtlva ettigini «Rrmtislerdir rlunap«1rtiT. valint Parti lideri. •Görevimiz A vılana «aniır kablilndpn bnnlan N'Krumah'ın bu tekliflnl kuvvetle Ş ael auların kullanılısı konu ; vandan manıl yetijtiriltnlven <+ sebebini daha çok De Gaulle'ün merikalı dostlanmıza, sinı»l»rımıKomüniit Çin'i tanımak karannvar köylerde. kanserden Blenlere i lanyla ilpili olanlann te;kil • Cnmhurtyei K»« I degteklemlçtir. zı şu an Için açamıvacaSımiTi t6ySlmdi bn tedblrlerin blr BrBn•ttigi, altı tasan lunmaya • hemen hemen hic rastlanmamakta da ve geneî olarak Atlantik Pak lemek o'.tıalıdır» Vdıkten «onra cBsflnfi daha alıvorlar.. mtlkpilpftmdan »nü«takil olaTak takip etdır. \ hazırlanmaktadırsunları il»ve etmiçMn ler ne ile. nanıl reclndiklerinl. va» K8y ıSkinleri, yillardanberi ma mek istedigi politikada görmeye « Bunu Amerikalı Ho^ nl sabjıf ma^raflannı da blldlrerul yediklerini »övlemektedirler. meyletmıslerdir. anlatmalı ve Avruosdaki sanavi eekiermis. Riilvornm. Blr taraftan Yunan Kıraliçesi «Cçflncfl dfinya» teşekkül'erinin Amnka lle reka iradını ve vereifrtni as blldlrirken Zehra Oamfam'm eçi, M. Rlfat Gameam'm v» Ramdi O«mfazls Bir kısım çevrelere gbre Gene bet edebilpcek ^eviveye nlaştıktan öte vandan kazandıtından Frederika, zatürree oldu O s C d T kardesleri, memleketimizln tanmmıa iı adamlanndan ral De Gaulle'ün politikası «rea 'onra sınırlann açılacaSını onlara sarfettiih gSrfilen adama: Atlna, ö (a.a.) Yunan Kıralıj Hellywood, tS (ajı.) Nitan « j xi»t» bir politikadır' rakat bu si sövlemeliviz.. Gei bnrava! Sen bevannatneın »nemli bir ÜUer ameliyatı ge'y,nda dağıtılacak olan Oscar ar Tyasetin , s e t i n «ykınlıklar gosterdigım ne rBre bn aene IS bln llra kaaykınlıklar gosterdigirı »^»eaSBSBSS çinnesinden sonra şimdi de Yu j maganlarının adaylan bugün açık ve ıon misal olarak Generalin «Ozanmıssın! Nasil olnvnr da 2 1 1 bin 25/2/1964 eünü ıabahı Allahm va«! rahmetine kavuçmuftur. nan Kıraliçesi Frederika zatürreye; lanmıştır. Sinemanm her kolun çüneü dünya> lle müna«ebetleri Hra «arfedivorgnnT dlveeekler . Cenazesl 26/2/1964 çarjamba ffinü ikindi namazını mütaakıp yakalanmıjtır. Saray doktorlarmın dan gösterilen beşer aday arasın hakkında şimdiye itadar «öyledlk Ama dalavere vapaeak ve yanFatih Camii Şerifinden kaldtnlarak Edimekapı Şehitliğindeki imzwını taşıyan resml bir bildiri dan biri, nlsan ortasında yapıla leri ile Gabon'a yapıUn askert mü mn olan adam bBvle açık verir aile kabristanına defnedilecektir. de, Kıraliçenin zaman zaman titeak bir törenle Oscar armağanını dahaleyi miî Tablt masrafım aı gB^terlr. mütecanis bir polıtıka Mevlâ Rahmet E^rleye. remelet feçirdigi, gögıünde bir | alacaktır. Zaten bn manraflan tevnlk île hn bafhgı altinda telife imkin oltnaNOT: Çelenk gonderÜmamMİ rica olunur. agn olup ve atestnin de çok yükl En İyi tilme verilecek Oscar dıfını ifade edenler Je vardır Bu «n<t hayat irln defter tntmakla ds uek olduğu belirtilmektedir. Kl icin gSsterilen bes aday »unlardır: nun gibi, Fransız CumhurbaskanımGkelİpf detildtr. CumhuTİyet 2093 «Cleopıtra», «Ameriea, America», nın Atlantik camiasından ayn tuttedavi altma nlınmıştır. Rnnn blr tarafa bırakalim. btr «How the weıt was won (Batı na mak Ister gibi göründüğü bir «AvTnnns 15, (A.P. • u . ) adamın hnsnsl havatma ait sarftnl kazanıldı)», «LiH« of the Fi rupa birliği» hakkında hemen bü( Fransa, eski Afrikt müstemvati hantrl hnknki esaıs davanaeld (Çayır zambaklan)». •Tom tün Batılı partönerlen ıle çatışan lekelerinde Inl ayaklanma |rak »8reneblllr«lnIzT tstlverek. I»Jonea». ları bastırmak ve Fransız ik !temiverek. ekslk veva fazla blldlve ıon îtalvan • Fransıı görüşmeEn iyi kadın oyuncuya verilecvk lerinde de labit kaTdı|ı anlaşılan tisadt menfaatlenni korumak rlrse ne olnr? Ha! Bir mall tahWOsear'a aday olan beş yıldız şungörüvfl realist ve esnek olmaktan (j için, mevcut bakımından kü ! kat mı?., Tamam. Mallve hnnn lardır: Rachel Roberts, Leslle Caçük, fakat iyi talim görmüş ı mSkellefe bevan vaptırmadan urak tellkkl edilmektedir. \ ron, Shlrley Maclalne, Patricia v« leyyal müfrezeler bulun lyapmak zarnretlndedlr. Çflnkfl hle Washlngton'un Fransaya yapıNeal, Natalie Wood. durmaktadır. , klmse kendl alevhlnde «ahadette En iyi erkek oyuneu Oseartmn I '•» 7"djmı kesmek «aran bugün Paris Hükümeti, bu kuv ; ve beyanda bnlnnmava lcbsr edl1 beş adayı da tunlardır: Albert if "» P'»«k t«irden yokaun gövetlerin teekil ettiklari askalemez, adamın knman vardır. 'uf Finney, Rlchard Harris, Rex Har rüntnekte ise de, »imdi Pariste ri füca «Frannz Camiaaı Orsn vardır, bn«n vardır Yannt horc bn davranışın geliymesi halinde rison, Paul Newman, Sidney dusu» adım vermiftir. la reelnlr.. vahat blrlnln dairat ileride Fransız Amerikan mal ve tier. Bu kuvvetin teşkilindeki yardımlvle vasar.. ne dlve bonlan hlımtt rnObadelesinin ne gibi t«f ay* v» bu ordurun imkan • açıfa vnr^nn.. varm noracakmn? sirlere maruz kalacağı ve oradan lanna dair en dikkati çekıci Empire State Building hareketle bir yandan Batılılarara Karının gırttndaki a^traean son misal Gabon olaylandır. kflrkfi nereden aldm? n, dlğer yandan Batılılarla komflBllindiği gibi, bu eski Frandünya birinciliğtni Birisl hedfve ettl! dlvpV.ilfr nirt blok ve «öçünefl dünya» ara j n ı lömürgesinde seçkin paml? Demeal bn eemiyet lcin öoîrn sındaki mdnasebetlerin ne hale kaybediyor rasütçü birUrleri, mahalll mndnr? aıkerlerin kııa süren bir aNew Terk. U (AJ>.) DönyaBelkl bnnlar mflnfprit vak'alaryaklanmasını bastırmış ve ikn u •« yflkack blnan »fatını yadır; ama vak'alardır ra! Bir tatidardan atılan Gabon Cumkında kaybedeeek alan Empire nesi, bütfln bir remivetl, hele ba burbatkanı Leon M'Ba'yı Stat, Building, durumu tellfl etarık rejimde sarsabilir. takrar makamına eturtmuş mek makıadiyle ıtıklarla donatılBnnn da blr vana bırakalımlardır. maktadır. insanlar vardır hl dfln ne taareadıFrannzlann Batı v* Ek1 niıandan ltibaren lOt katlı Sını bilmez. Tflrkivede iarfivatıvctoryal Afrikada altı kadar binaoıa en fistflndeki S0 kab bflnı va»an mllvonda kar kisi varüıte 13,800 kadar asker buyuk pro]ektSrlerle aydmlanacakdır? Herkesi de he<sap tntmava iclucdurdukları sanılmakudır. tır. Işıklandırma tertibatı »0.000 bar etmeve hakkımız vok Zatpn Bunun dısında 3,000 kadar dolar (J.J mllyon 11 ra) aarflyle teoknr vararimif aı.. besap bilenimil Frannz subay ve assubayı 12 M, <AP) Avrupa Müşsis •oilmektedir. i«e ha<cbfitnn az. Verçi ve hesap kadar e«ki F*ansız somürgeG»ye, Empire State Butldtngin terek Pazannın llk flyesi olması sinin mahalll kuvvetlerini ve I Mlerinde calışan 'nemnrlarımıı; daN«w Yorktaki »hemmlyetini mn sıfatlyle Tranaa, Mflaterek Paıarhl ev hesabı tntmaTİarken vatantiitirmekle g3revlidir. Bu la Türklye arannda yapıl« n orhafaaa ttmektlr. dası blr masraf hesabı tntmava. Frannz personell aynca şimtntmnvona rBtflrfl vaıar. ak1ır>a Dflnyamn en yfiktvk binan, ye taklık anlatznaaım tasdlk etmiş bu! di bağımsız olan memleketleni dttnya tlearet merkezl binaaı lunmaktadır. Haber Müfterek Parin hükümetlerine askeri mü1 eeleni vazmava ve bnna baksrak Oişr cam' gibi «crt ve içe doğru yomuçak bakla veçubuklu ATL1 j onn verçl bnsn«Tinda rorlamava mn inşamndan sonra fimdiye ka zar tarafından açıklanmıştır. şavirlik yapmaktadıılar. ne hskkımız vardır? Gerci hn sedar elinde tuttufu birineiliğ) kay Alü fiye lle Türklye arasındaki Fransanın Afrikadaki bu PATtNAJ rincirlerinin dayanıklıljğı bunna paletlere ve çelik takvicim hesabını bazı memlekpttpr i«bederek iHncilik durnmuna dfl ortakhk »nlasması 12 eylül 1983 te kuvvetleri arasında Cibuti, tlvorlar: ama hnnlan kazanctan »ecektlr. Dflnya Öearet merkezln Ankarada imsalanmııtı. yelere verilen «oynn hmuaijeiİDdedir. ' Somali, L«nd ve Madagas'ndirmek lcln Mivnrlsr. O zaman d«, her blri 110 kat yflksekliğinde Bugunkü açıklam»da bildirildlkarda Yabancılar Lejyonu < > a mnavven masrafları tanıvorlar. olın IM kule bulunaeaktır. Müfrezeleri, Batı Afrikada ğina göre, Fransanın buradaki daiTahnt hlr çRtörtl masraf kabnl eYok«ndakf"<*anfl«rdaD hiçbirinf taşimtyan ve fîrnıaıniu iki paraşütçü1 alayı ve bir ml temsileisi, taadik evrakını 19 divorlar. BİTdp mflkplleflerin. lıpm hayli sayıda seçkin deniz pişubatta Avrupa C&miası KonseyibeM«r ısımlerlo ban taklit nncirler pıyasaya «ürülmüîtür. de kpndi zararlanna oldnStı b^ldp yade taburu mevruttur. nin Genel Sekreterlik makamına VEFAT karanc ve meslek masraflarının Zincir alırkeo torbalarda routlaka ATL1 marka^jnı arayioız, teslim etmistir. ' ffBtflrfl nsnlö tprcirı etmeipri koSa«te« a«tm>n'ın «tl. prospektü* tstefiou, oocıria takvıye çubul^Ju olraastoı lav oldnînndan ve ma»rsfları va «tm merbitıııa aahlr* rol zamadıklanndandır. Kazanç ve Dflnyaea taammıa ÜBW İtalyu «antörft T. lOmar Mahbube Y f , meslek masTaflannı vaımıvanlarT.C. Zlnas E n k u ı fefl*rlnd«B Mohtbbe aaffman'ın baban. V>c~ dan, rtlndellk rrrim masraflaTinı »•nt Dr. Şeref Yaıgan'm kayıniftemek ne dereeeve kadar hakî. Patetlere «o »erilip tric «ğe ile kolayca aolıys* padeıl Kea Yazgan'ın (Jedeıt kate vakiasmak olnr. Sonra bnnIjîT.T. C«r Şubeel MOdOrlUbihreıoa lann vanlıslıSi halinde Sklbeti ne gtlnden Emekll olaeaktır? Bnniann tahkiki ieap özel orkestran U« HASAN ZEKt SAĞMAN ederse ne île tev^ik olnnor? *22 Şubat 1964 gecesl Ankarada BU AKŞAMDAN İTİBAREN, yalnız 5 gün için dam veresiye geçinmis İse ne oiaZİNCİR VE İĞNE SANAYİİ A. Ş. hayata gözlerlnl yummuçtur. caktır? Cenazeslntn 26 Şubat I°fi4 çar Airika ülkeleri öışiş/eri Bakanlan Lagosta toplandı fatferatısııt göndeminde Göıtey Affrikadaki ırk ayrımı, sö'miirgeclüiin tasfiyesi, ve sınır anlaşmazlıkları gibi meseleler var Tirandaki Sovyet BuyOkelçiliğineait mallara Arnavutluk hukOmeti el koydu Ne aldın, ne verdin? j Tunus Afrika | Kuvvetinin { kurulmasını luyaun bulmadıj: : FransızAmerikan münasebetleri: De Gaulle'ün politikası realist ve esnek olmaktan uzak göriiliiyor Marul kansere sebsbiye! veriyormu? V E F A T 1LYAS GAMGAM Fransız Müdaheie Kuvvetteri PATİNAJ Mütekâmil bir fabrikasyon Itinalı işçilik Hassas kontrol sistemi Hafiflik Kullanışlı kilit Dayanıklılık Frama, Miişierek Pazar Türkiye orlaklık anlasmasını tasdü eHisini bildirdi Takviyeli palet • PEPPİNO Dİ CAPRİ Rezervasyon Tel: 48 54 08 MERKEZ : Meırutiyet Cad. 176/1 Sishane • Beyojlu Tel. : 44 51 38 • 44 87 17 FABRİKA: Osvutpnta Cad 28/2 TopKapı, lef 2133 2 1 2 1 1 2 0 0 Telg BıyıktıUt. SENEl SATICIMI2 MERKEZ OTORECAİ ERKLİ Orhanıye Cad 21 Sırkecı • Istanöul Telgraf: Lımcr Istanbul Tel: 22 51 6527 49 65 çamba. gönO fBugün) oğlp namazını mütaakip Şlşlı Camllnden kaldınlacaSını tee«ürlp blldtrlrlz. MevlS rahiip Fvlp«ln Ailesrt KORDON BLÖ'de B FE1.EK KATTP F^*i sldıSım pasomu Ki7 Li«e«ı Cumhuriyet J O M Rekllmcılık 752/2084 kümsüzdür. kavbettim Hü 5S9 Aynar Mertöz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog