Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

miStlllllHIHIHIimillllfttllllllllllllllllllllllHllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKlllirilllllllll'Ellll | Mizah dergisinde bile. Ünlfl bir Frantız mizah dergisi Tardır. Le Canard Enchafo*. Tani Zincirli ördek. Zincirli ördek vaktiyle sincirli degildl. Sanırım, tavaş yıllsnnda resmi nıakamlar tarafından bir kaç kere kspıtıhnea fcendi kendine *dmı defistirdi. Sizin, benim, hepimizin bildlğl alelâde bir ördek olmaktan çıkıp, zlncirli bir ördek oldn. Biı Türkler hem ördek denilen aevimli hayvanı, bem de «İBeir denilen seyi pek iyi tonınc. Bn iki kelimeata Ifade et. tiği bütün anlamlara âşinalığimız vardjr. tşte sözünü etti£imiz etncirli ördek mizah dereisinde Kıbrısın akıllara dnrgunluk veren papazı Makarios hakkında bir yazı çıktı. Deniyor ki bn vazıda: #tki ee«t kaatil vardır. Birineisi bizzat öldürür; elleri kanlıdır, hemen tanınır. «Alçak» diye haykırılır snratına... Ve zorla giyotine veva zindana yollanır. tkinei çesit kaatii kenarda dnrur ve ınsanların birbirinl Sldârsıesini serreder. Katliima tanık olanlardan biri isvan edl» de itiraz edinre beTaz ellerini ona dofrn nzatarak, sertçe; Siz ısitiTze haktn. kansmayın der. Ve enrel olmak için araya avak kovar Bn ikinei türdekl einayetler, ffizel unatlar gibi ele alınmava lâyıktırlar. Makarios hazretleri büvük bir artisttlr. Bir razetede. televizyonda ne raman onn rfrsero dna ve takdiı için nzanan çfizel ellerine, e5z kapakiannm kutsal mahfazasından «Szft> len gfizel bakıslarma havran olnrnm. Görünflvor ki Makariot hazretleri verden cok eökierf sdanmısiır. Bnnnn için Rnm. Iraı Kıbrıata ho?»zlasnıava terketmektedir. NATO cinaveti dnrdnrmak mı Isrlyor: Hev. dornn bakalım. bagıınsızlıgımıs katsaldır. Feki, v» SirTevmis Milietlere ne dersiniz? Tamam Fakat «ıbır! Daha vakit var. •lerkes erinln efendisiair. Değll tni? Ve bn vGzden daima bir kaç eeaet kazanılır. Zira dikkat »diniz, Makaries haaretleri Rım Te Hıristiyan. ÛlT, Rnnlar Tnrklere karsı blre on dSvfişmektedirler. Bn füzel hecapt» doknz kâflr SlOsfl erkek, kadın, çocuk, ne olnraa olsnn hayırlı bir »maç IÇİB seçilmiş bir tek Rım Blflstt karsılığıdır. Bn eumartesi. Makarios hazretlerf gazeteclleri kabnl ettltl zatnan tanj bir dakika afız d»l«ra çfllerken rBruldfl. Aynı jfl.n, katledilmis Türklerin eMetleri adanın Bteki nennn kapJıyordn.» tste bByle yazıyor «Zinelrll »rdek» . BelM hele bir Fransn mizab derrlsl için fazla an... Kan, eeaet, «Ifl, katllâm kellmelerirle doln bir vazı bn Ama Makarioı İçin kalemierin •««na felecek kellmeler daha başka eesittetı olabllir mi? Bn Isin mlzaha ve sakaya r«Ien bir vsnı olmadıtını artık dflnya Sîrenmistir Pek sevtmU lineirii «rdek'in bile b«Tİwin* teıfcls fttiijt bir Makariortn baskanlıfında batım«u bir Kıbnt re bn Makarioynn yBnetimlnde Törkler dflsfinulebilir mi? B«ıı« dflçflnmek cılfnnlık . Mehmet Ak» kırk TII Bnee: Haneri çıifin bana zlneir r»r»eakmif şaşanm demisrt. «v'ncirli ftrd>k'fn bll« havre*'e k«rfil»dıSı blr kaatil papaı aâadaki Tarklert rınelre •nrabillne, artık şa?mak ne kfllme, küçiik rtillmizl ymtaak jeridir. =haberleri GÜNÜN KONULARI YUNUS NADİ armağam Cumhurlyetln 4O nct yıidönümiindc Atcturhculuhten n* anlıyoruz? ıııı=ııııi!iııııııııııııırıııtıııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııınırnıiıııiııııiıııııııııııııııi]iıııııııt=ıııı yım. Taaaruun geSiyati partiUr Yazan: rekçeıini aynon tafaruiyle ilgiH oYazan: Kemal ÇlNAR alıyorum : «En larak yazdıgım ikı basit medeni ihraxi, bir fjrtınadır 14 tiyaçlan çok yerkopardı. Millet Atatürk, blr bnknkea, blr t»sCnmhnriyetin 1, yıldSnnmünde sağlanamamış Meclifinde lamimıde Atatürkçülülrten ne anlıyor yolof değildir. Fakat onda ıexci Milli Eğitim Bakanlığı başka yeUizlikl* suçlandınldtm, tasartyı yan ve ıncelıyen hukümet ve koküçük soıyal ünitelere reel olarak satn 40. yıldsnfimünde de ona vardı. Huknk aesgiai, •olyoloji memleketlerde eğitim alanında ya okumadan yazı yazdığıra löylendi. mısyonda bu kadar seçkin Anaya siyasi kuruluşları getlrmekle, deanlıyornm. Sonraki yıllarda da aez(i8İ vardu Onun içindir ki pılanlara benzer bir araçtırma dü Şimdi de gazete sütunlarında doıt J sa Komisyonu üyeleri bulunduğu mokratik siyasi hayatın lağlanmaba anlaytş değismiyeoektir. hukukçu olmadığı halde modern zenlemi?tir. larım sağolsunlar bana »öyleme[ na gore, daha derli toplu bir ka sı gayesı gözetilmiş sayılamaz». Ne bir huknk niıamı knrdn. Çünku Atotürkçülüğün zaman Liselerde okuyan öğrencilerin dik söz bırakmıyorlar. Soayolog değildl. Fakat sosiçinde defişmiyen, eakrmlyen nun tasarısı yapılmak jerekmez demek bu? Ben bundan, onlarm bu ise akh ennez anlamı çıkanyorum. ilgi duydukları konulan ve onla Sataşmalann, saldınlann »ahsı miydi? yal yaşstının l a m u içinde debir sözü vardır. «Natal nn prob'emlerini kapsıyan anket raı ilgilendiren yönlerine değinmı Sayın Burhan Apaydın bana ee Yanıhyonam, bana gerçek anlamığişeceğini biliyordtt. Bir takım ol«r?» diyeeekainiz. «laman BI ilgililer lutfen anlatsınlar. 76 sorudan meydana gelmiştir. Li yğ akıp fidiyor.» «Zaman içinde doğmatik prenaiplerle ortaya yeceğim. Bizde oldura olagı bu gi va bında, bında, Anayasa Anayasanın (erekçesin( ç va Hem ta*an bereket verıin koy seli gençlerin gelecek hakkındaki cosyal düzen de degişiyorj» çıkaaydı, yahnt devletin temel. i tahsiyata h i t dö1 tartışmalarda işin dö1 e n b a l ] p a r ç , ı a r ılmn, bir de be den particiliği de kaldınmyor. 35. lerini bBylesi prensiplere •turtıstek ve dileklerini de imkân nis bi «Atatürkçülük lamana, değisen Bin par d nim Temtilcilcr Meclisinde Anayakülmesi ü f sosyal düzene syak nydnramaz maya çalışsaydı. zaman içinde petinde tesbite yarıyacak olan an tiler kanunu yapılsa, bu kımr hü sanın maddeleri için müspet hu madde şöyledir: «tlçe yönetim orsoıyal yaşantı değisip fidecek, sa feride kalmaz BU?» Elbette ketin Milll Eğitim için faydalar cumlar bitmiyeceği için, liyasi ha kuk hükümleridir dememi dilıne ganlan veya üst kademe yönetim ki hakluınız. Anesk Atatörk bn prensipler ise donmuş kasağhyaeajı beklenmektedir. yatıraızm ol(unlatraası da (üç ola dolamıy, »imdi kanaat değiştirdı organları, partı tüzüğüne göre, çüiaçfln detismiyen bir 8zü var bplar halinde »eride kalaeak ve damtk Utiyor. Anlatılan Apaydın muhtariık böljesİBdeki parti i?leeaktır. Tenzilâtlı satış yapacak dır kl « M İyi kavramak gere. eskiyeeekti. AUtürk bn sosyal Bir de her adylenilen 18», her •müıpet» i olutnlu »nlaraında san rinin yürütülmeri için birer parti mağazalann hesaplan kir. Ba S%, akıp giden lamanın, gerçegi bildiği için kendiaine yazılan yazı, filtn kişinln iıine ge mif. Oysa, herktf anlar ki, burada görevlisi götterebilirler». temel olarak dofmalan değil, detisen dflcenirj ta kendiıldir, liyor, falan partinin ekmeğine yağ yazılı hukuk kuralı karUdiliyor. Tabii, her parti bu görerlilerı inceleniyor Istanbul giyim pıyasasında ten sürüyor diye kınama konuıu olur. Tabil Anayaca kurallan müspet tiyinde gecikmiyeeek. Bu ffirevlı Bnsfln n t n n r a çok acı. Ata akılı kabnl etti. V» dunya gözilitlı satışlar 1 Marttan itibaren Bana bunu söyliyenler de var. Bu hukuktur, bunun için de siyasi par o muhtarhkta partl islerini göretflrkfî herkes kendine gBre yo rüşünü bn temele dayandırdı. rnmlnyor. Asın sağeı onn ka Tereddütsüı diyebniriz ki: Atabaşîıyacaktır. Sezon sonu münase da beni ilgilendirmiyor. Böyle yer tiler hakkında kanun yapılması ge cek. Ocak başkanı da sadece bunu türkçülük akıleılık demektir. yapardı. Ne var ki, köydeki partıranlık düsüncelerine paravana betiyle aralarmda Beyoğlu'nun en siz ayıplamalan tiyasi hayatta eok rekmektedir. Akıl ise her zaman esklyi terk liler tırafından seçilirdi. Tasan, yapraak istivor. Atın Mİen da büyük mağazalarmdan bazılan da gördüm, deger de vermedim. Dottum Giritlinin yazdıfı iki ya ocak başkanını kaldıımıyor, leçıledecek, yeniyi arayıp bnlacakkendi rengini vermeve çalısı. bulunan 19 firma Ticaret Odasına Bir hukukçu olarak çok ker« A zıyı da dikkatle okudum. Düşünceyor. Oysa Atatürk ne asın saŞ tır. Başka bir deyimle Atatürkbaşvurarak tenzilâtlı satış için nayasaraızdan söz açmak zorunda lerimi değiştirtecek bir delile ras mesini yasaklıyor, işi tâyine bindiefllük aürekli devrimeilik deda, ne de asın soidadır. Asın müssade istemişlerdır. Talepte bu olduğunı için ve sadece bu sebep lamadım. O da doktora tezimden riyor. Seçim yerine tâyin olunca mektir. Her zaman devrim için. saÇda defildir. Çünkü Atatörk lunan firmalann satış ve maliyet le bir tek noktaya değinecegim : başlıyarak beni çelismeye düşür ikilik kalkacak, kavga bitecek, mildevrimcidir. Asın solda da de> de yaşamak demektir. SözleriAnayasa Komisyonu üyesi, hattâ meye ugraşmış ama, bana başarıya ll birlik sağlanacak! Böyle bir tahesaplan incelenmektedir. sanya sathîdir deraitsem, hata mı fildir. Cönkfl temel hak ve hfir miz belki izaha mnhtaçtır. Bu Bundan önce «Tenzilâtlı satış» raportörü olduğum halde, Anaya ulaşnjış gibi gelmedi. Ben bir hay etmisim. Bir taraftan binbir zorriyetlerin Tfirkivede ilk knrn. sebeple aeıklayalım: Devrim adı altında halkın aldatılmış oldu sadaki siyasi partilerle ilgili hük li eskimis olan doktora tezimde luğuna rağmen, milletvekili adaesklyi yıkmak yeniyi knrmak evsn Ataterktfir. ğu dikkate alınarak, bu husustaki mü cözenti» saymam herkesi «inır Genel Merkezlerin mahalll komi yını herkese seçtireceksiniz, ondan demektir. tnsanlar tarafından müsaadelerin çok sıkı bir incelc lendirmişe benziyor, bundan ötüru teler yani idare kurullan üze sonra aynı partiliye yanıbaşında Hele eünlük çıkarlan peşlnde ortaya konnlmnş siyasi ve hnmeden sonra verilecefi bıldirilmek de samimiyetsizlikle suçlandmlıyo nndeki baskıtından bahsetmişim çalısaeak parti gSrevlltini seçtinnı kossa eirkbı pelitikacı ele avn knkî rejimlerin blr mfîddet rum. Düşüncemi belirteyim: Anatedir. Hatırlanacağı gibi îstanbul ca hiç sıfmıyor. Rüzgâr ne ta sonra eskidikleri, geride kaldıkO halde genel merkezlerin baskısı yecekslniz.. Benim anlayısıraa rnğTicaret Odası Meclisinin bu konu yasayı yapanlar, ya da yapılmasm nı azaltmak gerek. Ama, Genel mıyor. rafa eserse a tarafa efilen kl lan sosyal bir gerçektir. O hal. da hazır bulunanlar şuphesiz, her da bir cmeslek karar» ı meveutsilikten mahrnm bn tip. her de Atatürkçülüfrü nasıl anlıyaMerkezlere kontenjan tanıyan ben öyle görüyorum ki, siyasi partihükmü doğrudur, iyidir diye koyne yanarsa Atatfirk adına yapı lım ki eskimesin, tükenmesin. ur. değilim, tasandır. Çelişm» hangiler tasansı bazı çevrelerde bir pres muşlardır. Ama yanlış yapmanıız yor. Acı. aeı oldn|n kadar da Sorannn cevabı devrimde, devCaddelere çöp döken 287 mümkün deSil midir? Şimdi, bir mizde? tij meselesi haline getirildi, tasan Itrene blr manzara bn. Gerçek rimciliktedlr. Bn sebeple diyokişi cezalandınldı Ben yoklamalann (eni« temele mukaddes bir şey oldu. Adalet Parhatamızı görürsek bunu söylemiye Atatflrkcfilnk bundan bSyle ruz ki Atatürkçfilük sürekll Beledıye zabıtası ekiplerı dun cek miyizî Yanlı?ı sonuna kadar dayandmlmasının da demokratik tisi de konuyu polemik ve obstrükse«lerinl dnvnrmaitdırlar. devrimclliktir. kontrolları sırasında 287 kişiyi ce savunacak mıyızT Bu taraimiyet oldugunu açıkça yazdım. Ama Asiyona götürdü. Korkum o ki, bu HikSye berkesee maluradur. husilik içinde, iıabetli ve etaslı bir merikan usulü ön*«çimin TürkiyeDüsüncemizin somnt Brnegini zalandırmışlardır. Ceza sebepleri olur mu? Köriin birisi Filin knlaŞını tnt verelim: Bngünkfi Anayasamız nin başında cadde ve bos «rsalara Anayasaya benim teklifimle gir nin gartlanna göre bunu sağlamı düzen kurdufu takdirde çok faymn«. Fll nedir?» demlsler. «Fil sosyal devlet düsenlni kabnl et. çöp dökmek gelmektedir. mis öyle hükümler var ki, bugün yacağını söyledim. Okuma yazma dalı olabilecek bir kanun, siyasi yorpandır» demls. Bir diğer k8r mistir. Sosyal devlet kavramı Bu arada pazar yerlerinde yspı uygulanması bin türlü mesele çı bilmiyen parti üyesini, sandık baş1 hayatımızı daha da karmakansık hortnmnnn tntmns «Fll nedir?» eskl Anayasamızda yoktn. Bnan kontrollarda da 108 tınafa ce karıyor. Anayasa Mahkemesinin kanı ve parti müsahidi ile hücre bir hale getirecek. deı»i«.1er. «Soba bomsndar» de na ragmen sosyal devlet düzeza kesılmiştir. iptal kararlarınm geriye yürüme ye sokunca. partilinin değil, o kişi Düsüneelerimde yamlmış olmayı tnis. Asın safeı ve asın soicn ni Atatürkçfilük ile çellşme haEminSnü ve Sirkeci çevrelerinde mesi bunlardan biri. Bunu ben koy lerin istediği seçilir, dedim. Ame candan dilerim. Atatflrkö Iste bByle anlıyorlar. linde değildir. Bllakis Atatfirk. ki seyyar esnafla yapılan mücade durdum diye, mânasızlıjtım sakla rika gibi herkesin okuyup yazma GOnlfik çıkarlan peslnde kosan çülügün dojal sonnendnr. Zira bildiği bir ülkenin sistemi burada le devam etmektedir. Her fün yü maya mı çalışayımT cirkin politikacilar ise yalancık zamanımızda jandarma, polis ze yakıp üç tekerlekli araba, ispor Kısaea sunu «öyliyeceglm' Bsn uygulanabilir mi? Acaba bu müTEŞEKKUR tan k»r olnyorlar. devleti eakimiştir. Yeni elan ta, simitçi eamekâm ve diğer satış Anayasanın iyi ve yerinde hüküm kemmel olduğu sSylenen sistem Ebadlyctc lntlkal edcn sevgOl Oysa Atatürkçülük besbelll, ve lamanın (ereklerlne ayan araçları toplanmakta ve içinde bu lerinin bütün serefinin diğer üye Amerika dışında niçin uygulan • annemiz •osyal devlet nlzamıdır. apsydın ortada dnrayor. Onlar lunan sağhğa zararlı maddelcr de arkadaslarda oldugunu kabulleni maz? Başka ülkeler, örneğin îngürBsierinl kapamısHr rt her blrl FERtDE VİDtN'in doktor raporu ile imha edilmekte yorum, akjaklıklann »orumlulugu tere, demokraside bu kadar gen SBzlerimin başında da demisAtatnrkçOlflMn blr tarafına to. tim. Atatürkçülük Bzde hlçbir haatalıgi eenasmda lutufkâr dir. Buna rağmen seyyar satıcıla nu da uzerime alıyorum. Bu aksak mi kaldılar? tnnmns «Fll yorçandır» «Fll lıklannı eelrgemlyen muhterem zaman deÇişmez. Çfinkfl sotyal rın çokluğu mücadeleyi neticesiz hklan da belirtmeyi hem hakkım, Giritli, ocaklar için yazdıklanmı Etlbbaya. Esnaf Hutanesl Betnsoba bornmdnr» diye basıyor yasantının olnşnm yaaalanna bırakmaktadır. hem de vazifem layıyorum. Bun da Uabetli bulmuyor. Tecrübeler sıre, Idarecl ve Personellne, lar vavearan. karsı değildir. Bn sebeple AtaTophane ve Sultanahmet dan böyle. Anayasanın su maddrsi bunların zarannı gögtermiştir, kal defln meraslmlne bizzat Iştlrak AtatarkçfliüM tek yBnden ele türkçülük ber çagda yeni kalasakattır dediğim zaman, bundan lutufunda bulunan çelcnk göndırılması demokrasiye aykırı demeydanlan ağaçlandırılıyor alarak yoramlamaya çalısmak caktır. Çünku AtatürkçOlflk a. deren veya çelenk yerlne hasBelediye Park ve Bahçeler Mükimsenln alınmamasını daricaediğildir diyor. Ben, kaldınlmaları kitivi mvtlaka hatalı sonnçlara kılcılık demektir. Sflrekli devtanelere t»bprrud» bulunan, yorum. Sayın Burhan Apaydının J demokrasiye tam aykındır demedürlüğu, 1964 yıh içinde 250 bin «»tBrür. Zin Atatfirkçflink blr i telgraf, tflefon ve m«ktupla rim içinde yaşamak demektir. metrekare sabanın yesillendirilme da, gerçeklerin dışına çıkarak, Tu dim. Kaldmlması hakkındaki gedoktrln bir doSma defiTdir. Ataacmııza ljtlrak ed«n rauhterem Bnrün İçin Atatflrkçfilnkten si ve ajaçlandırtlmaaı için pltna ran Güneş kendisi hariç, bütün A rekçe yetersizdir, dedim. Bunda da dost ve akrabalanmtza ayn târkofilfik oosyal rasalara nyan ne anladıfıma gelinee: Bnnnn nayasa Komisyonu üyelerinl auçdireniyorum. Tasarının da, Giritli«wvcut auhtelif tip T* desende, yfinltt ayn tes«kküre büsrük acımız baglanmıjtır. Plânda Sultanahmet ve reretince onlan etklleyen eevabını verdlm zannediyornm mânl oldufundan derln mlnnet kumas kapah zarf uaulfi ile aatüacakttr. ve Tophane meydanlarının düzen luyor diye ithamda bulunman in nin de düşündüğü, ocaklar zamabir davraniüm. blr tntnmnn adı ama bir kere daha »Byllyeyim. ve fükran duygulantnızm lbli\ saflı olmasa gerek! nında köyün iki dü»man cepheye i lenmesi de bulunmaktadır. dır. Atatflrk sürekll kalmanın Toplnmnmnznn ça^daş nyrarlık fına muhterem gaz«tenizln U t kalHelertM göre gruplar» aynlıaı» olöp her gnıp nrntn bnlnraf müvtemta devlet Dijer taraftan vilSyet, park' ve ' Kfcldı ki, beh sfyasi partiler hak aynldıgı, buTinn da milll birligl.( vasituhu rtea edertz* ' * sevlyesine olasabilmesi İçin zaf ayn ayn da aatılablleçektir. Satış peşln vs vadeli esaslara göre bozduğu olsa gerek. Türk tecrübe•dıınndır. V* b« lürekliHfin, manın kofnllan neyl rercktl* bahçelere dikilmek üzere Beykoz kında kanun yaprrnfaftnm aleyhin Vldln. Drmraur. BOrtcev | sl banu föstertyornfluş. Y m bu devatîr>ırA fiaflarla yâpjacaktır. Şirketimiz aatı^ı yapı'p yapmaeskimezliÇin a * Atat8rkç61ük. yorsa onn yapmak Atatfirkçfl. ve Büyükdere fldanliiclanndan oe deyira de demedrm. Tam aksine buallelert i makta T»y» dilediğine vermekte serb«ettir. tür. lediyeye 5 bin ağaç ve fül fidanı na taraftar olduğumu söyledim rede partilerin en büyük liderlerilflktfir. Yalnız Anayasadald hüküm konu nin birbirlerine selâm bile vermevermiştir. Cumhuriyet 20T1 Bunadakl Fabrika depomuzda bulunan kumaşlara; 2 mart lurken, bunun gerçek kapsamı dü mesine, hattâ Atatürk Bulvannda pazartaal gfin&ıdan 7 mart cumartesi gfina aaat 13.00 • ksdar şünülmemiştir, dedim. Bunda ds yumruk yumruğa gelmesine ne ısrar ediyorum. Delil de bugün ha demeli? Türkiyede, elçiliklere mugSrflHzp fUt •erflebilir. Bu hususta fazla malumat İıtanbuldaki zırlanan taaarıl Eğer Anayasa ya halefet liderlerinin resmî kabulleB«Mdaki Satif MüdOrifiklerimizden almabUir. pılırken ne istendiği, hangi mese re davet edilmemesinın Dışişleri Üâncıhk: 8«81/2068 lenin çözümü düşünüldüğü kesin Bakanlıgmca tebliğ edıldiği zaman « olarak bilinseydi, tasanyı hazırlı lar görduk? Genel Başkanlar, ya «••••a» Mevziî yağışh geçecek da liderler geçinemediler diye genel merkezleri kapıyor muyuz? Eje, Trakya, batı Akdeniı ve Müessif bir trafik kazası ntticesinde yaralamp 18 şubat salı gece» bizleri bflyük blr Köydeki kavgalann başlıca nedeÇanakkale çevreleri ax bolntürüntiye ebediyyen ayrdan sevgüi ve krymetU varhğımız euntMve eaıkederek aramızdan »ram^H.r, »K»^;^^ ninin, liderlerin tutumu olduğunu lu, diÇer bölgeler çok balutlo, ben en yetkili siyaset adamlarınKaradeniz aabilleri, dogn Akdan dınlemişimdir. Kendilerinin deniz, güneydofu Anadola Mlde yerden göğe hakkı vardır. Bilreleri yafmnrln, iç Anadola Salacakta, denize nazır, Çümediğim sebeplerle durum değisti bölgesi hafif k«r aerpintili, do ruKsulu Ahmet Paşa yalısı her halde. ğn Anadola bölcesi kar yafıalı vefaü dolayısıyle evimize ve cenazesine bizzat teşrif ederek mektup, telefon, telgraf ve çesatılıktır. 1 Sigortalılanmızm Dıtiyaa bulunan ve memleketimizde reçeeektir. Rüzcârlar knzey ve lenk gondererek büyük acıraızı paylaşmak lü tfunda bulunan hatırçinas dost, akraba ve yaTel: 49 57 18 Saat 16.30 • 18 30 Kım ne derse desin, ben bu yahnâl «dilmekte olan yerli Varis çoraplan aenelik mukaveleye dofn yönlerden t/afif ve yer yer kmlanmızla bu eltra kazadan sonra şifa bul ma.ı için amansız bir gayret gösteren Haydarsaklamanın altında bir cahil mübağlanmak üzere kapah zarf usulu ile aatınalmacaktır. orta knvvelte esecek, have ııcak paşa Numune Hastanesi sayın profesörlerine, doktor ve yardııncılanna ve bu hususta her Cumhuriyet 2065 nevver ayırımı yatıyor kanısında2 Mübayaa 16.3.1964 pazarteai' günfl saat 15.00 dc Mülıkları diine naıaran detifmlturlü emeği geçmiş alicenap dostlanmıza minnet hUlerimizin ifadesi olan ayn ayn tesekdürlügümuzün bulunduğu Beyoğlu Balıkpazan Mallı Han kat yeeektir. küre büyük acımız imkân vermediğinden âlenen teşekkürlerimizJ arx ederiz. 4 d* 1 No. hı Satınalma Komisyommda yapılacaktır. ŞEHRİMtZDE AİLESt 3 Mübayaaya istirak etmek isteyen firmalar aartnaıneai Şohrimizd* hava bugün kıanen •Mslanna göre bazırhyacaklan kapalı zarflarını nümun«l«rt bulutlu ve kapah geçeeektir. I « ; Anl 81ümü ile bizleri unutulmaz kedere boğan büyüğümfl» ile birllkte mezkur günde en geç mt 14.00 e kadar makbuz «n yüksek », en düşük ite 3 dereBateş Reklâm 24/208!» Yüksek Mühendis nraJcabilinde Romisyon Baakanlığına Termig olacaklar veya en ce olacaktır. Yağı» beklenmeraektedir. geç aynı saatte bulunacak sekilde posta ile göndermi| olacaklardır. ŞUBAT 26 SEVVAr 12 Ü S T Ü N gerek cenazesinde bulunan ve cejenk gönderen, gerek mektup, 4 Postada vâki gecikmeler kabtıl •dü«tn«. KALİTEN 5 Bu ise ait aartnameler meni aaatlerl dahlllnd» 1 No. telgraf ve ziyaretleri ile acımızı paylaşan çok kıymetli arkaGARANTİSİDİR lu Komisyondan bedelsiz olarak tcınin edllebüir. daşlanna, dostlanna ve akrabalanna candan tefekkürlerimizi 6 Kurumumuz artırma eksiltme y» Uıale kanununa tâbi an ederiz. ÖLÇER, BELİK, KIRAY AILELERI olmadığından mübayaayı yapıp yapmamakta veya diledtjinden V. ] 8.39 12 27115 31|17 5Sıl9 261 4 58 ymptnakU serbesttir. (Barnn 2495/2075) Lise öğrencileri arasında Bakanlık bir anket açlı Bir mukaddes kanun tasarısı Dr. Turan Güneş Atatürkçülük T.A.,Ş. deniLÂNOLUNUR: RIPKMfell^MENSUCAT TEŞEKKUR Sigortaları Kurtıınu İstanbul Satınalma Müdürlügünden SATILIK ORHAN KALKAVAN'ın TEŞEKKUR FER1T ÖLÇER'in 1 E. 112.451 6.33] 9 37|12.00| BUZDOLAPLARI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ BÜRO ESYASI Üâncüık: 8499/2078 =CUMHURİYETin retrikaa: 37 Fakat, Sınna pek ilfilenmlyor Olmayınea: da artık aileainin meteleleriy Then .. dly» •yafa kalktL. le. O kadar ayn, başka, degişik Madem ötekiler felmiyorlar, bir ortamda yasıyordn kl: kendileri yalnız jideceklerdi. Anne onlan afnrladı. Biraı otnrdnlar. Birer kahve içtiler. Koridorda, dSrt nnmaranın Robert gerçekten çok sevlra dadısına rastladılar. Kadın, ı ı y kenara çekilerek li; insan» yakın; hizmete, yar gılı sayplı dıma hazır: Bir kaç dakikada, Amerikalıya yol verdi. Kapıcı evde boznlan bir prlzl yaptı. kosnp kapıyı açtı. O nrttda, dıEkmek kızartsea|ını onardı. E şanya eıkan iki nnmaranın banımı Sırma'ya abbapça fttlumlinden de her şey geliyor. •edi; fBmonyla da çsvnfua isSonra Sırma'ya: Did vo« MT? (»SyUdİH letmefe huırlmndığı •tomobillne baktı. ralT) diye sordo. Anne, böyflk bir kıvanç doySırma'nın aklına teldl: Ha . unntmnştuın: »izi al du: mağa geldik. Otomobille Teşlltki büyük kızı on» ber lanıan köy taraflannda bir çezinti y» motlalok verroişlerdi »aten. xxn parıı. Akşam yemeŞinifleora Aysel, çocnkln|undan beri çaUlnslararan Paris Kadınlar da yeriz. îısmış, eve p»ra getirmiş, ba kongresine, Türkiye katıimadıBsfka zaraan olsa, levinirler, fiin de kotkoea blr dfikkfn aç Hanımlar. biri öteklnln ayağını hemen eiyinirler, hazırlanırlar mıs, kalkındırmıştı onlan. Sır kavdırmak için o kadar ngrasdı. Ama bnçün annesinin de, ma, lise ve üniversite ögrencisi tılar, o kadar birbirlerine girdiAysel ablanın da kevfi yerinde olarak onurlannı yükseltmii). ler ki. sonunda kims« çidemedi. sonra Amerikali nisanlısıvia Samive Avbar, büyük b : hade|il. fstemdeiler. Çavnş biraz hppsine veni bir önem kazan yal krrıklığı duvuvordn: her ça zorladı: reve bas vurmus. didinmi'i. ö Come on... eo güıel var dırmıstı bürîprinin ka^nTim^'armı önliOvsa tpek! derip derin icini hava . ^lllllllllllimimilllllllllllllllllllllllllllllllllUIUIİIIIIIIIHUIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIMIIMIIIHllllhlllUIIIUIMIIIim çekti: Ak!... tpek Bmrftnfin çileslydl. Bir jrön anasını rüldürmemişti. Şimdi de rezil rüsvay edeeek el âleroe, konnya komsoya karsı. Ailenin yfiz karası tp«k! Araba kalkarken, Sırma basıyla dııarıdakilere selâm verdi. Hakikatli kııdı. Hattat İçinde gene nğrardı mntlaka. Her seferinde de eli doln gellyordn: kntn kntn şekerlemeler, pastalar, en lyislnden meyvalar... Sırma, flç aya yakın bir «üredir, kendi evinde deglldi artık. Ilkin, bir iki kere, ssbaha yakın laatlere kadar jeıip eglendikten sonrs, Robert'Ie birlikte onun apartımanına dSnmuştü. Derken sıklaştırmış, baıan üç dört gece peşpeşe ortadan kaybolmaga başlamıştı. Ve bir gfin, aonnnda. yerleşivermlştl oraya! Bn o kadar alıstıra alıstıra olmnstn ki, annesiyle ablası çok normal karşılamiflardı. Zaten bir kStfllük yok kl ortada! Robert yalnıı değildl Ayazpaşadaki dairede. Tom'la, ve Bertrand'larla beraber otnrsyordn. Mister Bertrand'ın kann Lon da, Sırmayı çok leviyarda, onn mltafir ediyordn yanında. yebilmişti. Ama kendisi de ba dın birligl knrmak. Vlliyetlerdeki küçük derneklerl kanadı al şaramamıstı. Bn olayın derin bir anlamı tına alarak onlan bn blrllgin vardı: Samiye Aybar ctki |il. birer koln halinde (eliftirecektı Oradan, daha küçük şehirleeünfl kaybediyor! Daha bir kaç ay Snceaine ka re, kasabalara kök salseak, kBy dar, onnnla yarışa girmek ki lere kadar Inecek. Bütün ynrdn min haddine! O, bir Uneydl kaplıyan bir •£ iree«k. bütün memlekette. Tek blr taOeniş Slçüde bir proparanda ne. Her yerde sözü geçerdi. kampanyası düşünüyordn: baŞimdi, başlıyorlar sağdan iol sın toplsntıları, broşürler, rsddan otoritesine baa kaldırmaga. ye konaşmaları .. Neler ı4yleArtık istediflnl yapamıyor. yeeek, neler yaıacak, hepıl ha«Tıllarca öroflr tflket bn lşler nr: «Ksdınlanmııın kalkmma' de, bnnea fedakârlık et, ıon gı...» «Atatürk ilkelerlnin ışıfı ra... altında . » Atatnrkün golgctrne Koeannm ı n n hactalığı y« n|ına«sktı. Var aesiyl* adını zflnden bfiyle olmnştn. «Çalışa haykıraeak! madım gerektifi gibi; meydanı Hangi bakan, milletveklll, vaboş bıraktım enlara.» Oysa, ber II, tanınmış fabrikat<r, tflccar dakika tetikte bnlnnmak Uıım kanlannı baskanlıklara, yBneHiç nynmağa gelmeı! tim knrnln tiyelikletine seçtireYoo .. bn bSyle sürnp gide cegini şimdiden düzenliyordn. mezdi. Bugün, bir Günıei Er En cahiller, en bndalalar, en kan çıkmıştı karşısına; yann, kendi halindekiler, en çok işe büsbütün şımaracaklar, daha başkalan d» çıkaeak! Slndirme yarayanlardı: hlçliklerini Irtliydi bepsinl. GOstermellydl 6s mek, kendilerinin dt birşeyler tilnlflgünn. «Ne sandılarî Artık başaraMleeekleriııl (Bttermek ihtiyarladım, bittlm ml?» Elll amaeıyla, kocalanmn yanında yaşrndaydı ama, yfiregi genç, bfltfln fonlmrını knllanırlar, canlı, hırsla doln. Savaş gücü dayatırlar, sorlarlar, sen de yerinde . Baksınlar daha neler devlet büyüklerinden, zengin Iş adaralarından istedlgini elde eyapabilir! dersln! Yeni bir hızla, tekrar a4ılaBöyleleriyle çalışmak ta kocaktı ortaya. Ve ba sefer, kendi kendisini aşacak: Samiye Ay lay: rahat rabat kandırabllirbar, Türk kadınlıgının erişil sin; kendi benlikleri olmadı^ı mez örneği. tarihin malı ola için, bütün fikirlerinl benimsecaktı. tiriin onlara. Basa geçmeğe, seBüyük bir proje tasarlıyor nin yerini almata yeltenirler du: sosyal, kiiltiircl bir çok di korknsu da yok. Güçleri yetmez vaları içine alan blr programla, bnna. memleUet capında yeni bir kalArkan »ıtı BAY OSCARs PROP. NİMBÜSTJN MACEBALABL L NAZtME NADİ • G«zı«i Tayıo Mu<3QrO Banlbl Cumhuriyet Sayın 25 Kuruş Ura Secellk f tyUk S aylık rtlrfelye Yazı tVleruu fUlen tdara eden Sonımlu MöıJOr ECVET GÜEEStN • EROL DALLI * Ki. Sartcl UT» Kr 140 OL 80 00 19.00 «UJ» AINKAKA Atatürk Bulvan y«s>«ı An. VENtŞEHlF TelefoB ı 13 H 44. 13 04 20, M 9» tn. IT 57 SS * tLLJIHl BÜK»»Ml» 1 MahaJlon Ş*rtan«c* No 9 OiT»rbaka r«lefnn: 10*1 «M * *e «4 00 Gazetemlze gflndenien yazüaı koaulsun. kRnuImaaiB tade edllmcz * tlanidrdan moauuyrt kabu] elunmd» Ahone ve H«n tş>rt tçl» uxfm Ostüne «Abonp» vpya «tlfln Scrvlslı kaydınm fcnnmnn lAzımtiır Vayan CTTMHUHlYt"! M«lha T A 5 Sr.k«l! No KUcflk««at ADANA Bu ettrtm. tM.fCKİ Cıiirm Haıu r«|ofot> «S5C AH1.AK YA. SASINA ırnnan tanhhOI etmiçtl». BA«!1N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog