Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Geni'letılmış olarak BECCARİÂ SUÇLAR ve CEZALAR J Yahut ^ Beşeriyetin Mecelleri 3. Baakı Dılımıze çeTiren Dr. Av MuMddin GÖKLÜ Bınncı hamur, Luks Cıldlı, 430 Sahıfe, 15 Ura. INKOLÂP ve AKA KITABEVLERI 40. yıl sayı 14213 umhuriyet KURÜCUSü: TUNÜS NADİ Telgıal ve mektup adresi: Cumhunyet btanbul Posta Kutusu. lstanbul No 243 Telefonlaı 22 42 8 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 1 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 0 9 Çarşamba 26 Şubot 1964 !apmı doğru getıremez Vıtekım ^ g nal ambalA ı ıç nde teslım edılen 58 jnlı> tae 112 L nşuafon metodlarımızın ısmını de benıeterek taklıll»rı çıktı Vakat munevver ve gnrEJ J muhalap'ar b i ' kaç defadâ bizulmavaa pıakianmızı çaşmadan ten. h eJıvorlar Komple ızahat ıçm LiDguafon E o s t ı U O , Ankara Cad , İCTIstanbul «tl re^ıoe hemen vazınız. Tel : 22^2 30 Fas Temsilcisi Kıbrıslı Türklerin varlığı tehlikeye düşünce Türkiyenin müdahalede bulunmakta haklı olacağını söyledi Bırlcşmis Milletler (New York) 25 (a.a. A.P. ve Radyo) Guvenlık Konseyi Kıbrıs meselesini muzakeıe etmek uzere 20 40 ta ( G m t ) toplanmış ve oturumun açılışında ılk sozu alan Ge'nel Sekreter UThant «Kıbns ıhtılâfıyle ılgılı taraflarla yaptığım ıstışarelerde bazı ılerlemeler kaydedılmiş olmakla beraber esaslı goruş aynlıklan mevcuttur» demıştır. Genel Sekreter, Kıbrıs durumunun vahamet ve cıddıyetıne temasla «Guvenlık Konseyınm çıkmazdan kurlulmak ıçın pratık \e makul ça rcler bulacagı» umıdını ızhar et £ mış ve demıştır kı « Kıbrısta mzamın muhafaza 5i ıçın Genel Sekreter tarafından Guvenlık Kotıseyının mutabakatı olmadan bır kuvvet gonderılmesı I meselesı bahıs konusu değıldır » | Fa\dah olsacak her turlu \ardi Seiâhattin GÜLETt ... , , , mı vapmak ıçın Guvenlık Konse Lefkoşe Başpi'kopos Makar , ., . , , . ... vının emrınıde oldugunu belırten os bu gece, tzınsız sılah taşıvan .. „. . , , . , , . , Z. , „ , ,, , . U Thant ıtıdale davet ıçın ılgılı UThant"Esaslıgörüş ayrılıkları var,, dedi Makarios Türkleri s i I â h I a n tecrid etmeye çalısıyor Gövenlik Konseyi dön gece de toplanarok Kıbrıs meselesini görüştü Faruk Güvenlürk 2 yobazın sarığını boyunlarınadoladı Oloydan sonıa Kayseri Oğıetmenler Lokalinde konuşma yapan General Nurculuk faaliyeii hokkında hozırladığı toporu Bakanlığa gönderdiğini söyledi Kayseri, 25 (özer öztep bıldırı cumlesı ıle anlatmış ve öiretmen vor) Doğu Menzıl Kumandanı ler Lokalıne gıtmıştır Lokalde oğretmenlerle sohbet General Faruk Guventurk bugun •ırabasıyle şehır ıçınden geçerken toplantısı yapan Guventurk, şunMımar Sınan camıının bu'unduğu ' » " sovlemıştır >okakta başı sanki, ıkı kısıve rast Saıdı Nursı nın pıs kalçasını takl lamı» ve arabasını durdurtup asağ. P <=d«ek cennete gıdecegını =an a n e ı s ı n l nmıstır " altmışını «jşkın çar ' pık zıhnıvetle uğraşmanın ne maSarıklıların Jyanına vaklaşan Ge ~ , , ,, , nası vardır ne de favdası vardır. ıeral Guventurk, bu şekılde kıya, (Arkası Sa. 7, Su 7 de) fet kanununa avkırı olarak nasıl | dolaştıklarını sormus tatmın edı cı bır cevap alamayınca da adam ların baslarındakı sarıklan ser> bır hareketle çekıp çıkarmış, bounlarına dolamıştır Inonu ve vapılan suıkast tesebbusunden soııra Başbakanlık bınası onünde buvuk olçude euvenlık tedbırlerı alınmıstır. Resımde Başbakanlığin onunde nobet beklıven sten makıne tabancalı askerler joruluvor BaM »anklı yobazlarla en sert ekılde mucadele edıleceğını belırten Guventurk bılahare olayı, «Şehır ıçınde dolasan ıkı yobazın \nkara 35, (CumhurıvetTelek») ^arıklarını boyunlarına doladım» CKMP genel kongresının >apılmasından ıkı gun sonra CKMP den ıstıfalar başlamıs Kutahv.» wı atoru Bahaettın özbev ıle Nevehır senatoru Ibrahım Şevkı Atasagun, bugun Cumhunjet senato«u baskanlığına gonderdıklen bır vazı ıle partılerınden ayrıldıklarmı bıîdırmıslerdır Özbey ıle Atasağun, senetodakı gorevlerıne sımdılık bağıtısız olarak devam edeceslerdır inönü Kıbrıs konusunda Kruçef'in tehdıtlerıne bir mesajla cevap verdı Başbakan Inonu mesajında Kıbrısa gonderlıecek olan uluslararası kuvvetin çorevinin mal ve can çuvenJiğini sağlamakta" ibaret olduğunu bildirdi Iki Senatör dün C K N P den istifa etti lahları hukumete teshme davet et r p f T1I ! butun K.bnsl.an eller.ndek, « , faraf)ara v e n c ı „ „ „ cesa b l l d l r c e v a p ] a r a ] d l ğ l m * ' mıs ve ıstısnrelennden sonra me Makanos Kıbrıs'da nızam ve seleve barıççı bır hal çaresı ara kaıde dışı durumun Guvenlık Kuv m a k hususonda ılgıhlerde <amım< Ankara, 35 (CurahurıjetTeleks) vetlerınin yenıden teşkılâtlandınlt bır ar?u musahede ettıgım belırt Sovyet Rusja Başbakanı Kru masını zorunlu kıldığını soylemış mıştır çef ın Başbakan î^rnet Inonu'je ve hukumetın ozel polıs kuvvetınıj F a s terosıle.sının sozlerı 7 şubat tanhınde Kıbrıs ıle ılgnı 5000 kısıye çıkaracağını bıldırmışl G u % e n h k Konsevımn dun ak olarak gonderdığı tehdıt dolu me * şamkı toplantısında Genel Sekre saj ve bu mesaja Inonu nun cevabı Polıse yardımcı olacak bu gonul ter U Thant tan sonra soz alan Fas bugun Dışışlerı Bakanlığı taratın lu kuvvetın ozel bır knafetı O7el tem^ılci'ii Sıdı Baba Kıbrısta ge l dan açıklanraıştır. huvıyetlerı olacak ve bır dısıphne "en aralık aMndanberı deva,m et Kruçef meeajında Kıbrıs a gon tâbl tutulacaktır mekte olan ehm olavlara 'îon ve derılmesı duşunulen NATO bırlık Makanos Guvenlık Kuvvetlerı rılmesını ı^temıs \e demı<;tır kı lerının amacının Kıbrıs Cumhurı « Kıbrıs Turk nufusunun var vetını fıılen ışgal ve bu kuçuk dev (Arkası Sa 7 7 de) lığı tehlıkeje dusunce Turkıje letı askerı hakımıyet altına al Ada Turklerını korumak ıçın ken mak demek olduğunu belırterek Hısıne mudahale hakkı tannan bu haiLketın «nukleer sılahlara la 1960 Antlaşmasını uvgulamakta hıp olmıyan kuçuk devletlere kar haklı olacaktır Uı» gırışılmış bır tecavuz olduğu Kıbrıs Turklerı haklarının ve ıfade edılmekte ve •Kıbrıshların gane temınatı olarak 1960 Antlaş ıç meselelerını kendı kendüenne Arkası S» 7 Sü 1 de hıUfdcbıleceklerınden v* karşıl» rına çıkan mesele'ere mılli men (aatlerıne en ujgun hal çarelenn bulacaklarından emınız» denılraek tedır Askerı mudahalevı ve bu gıbı usullerı «takbıh» ettıgını sovlıjen Kruçef bu meselenın çozum jolu olarak Guvenlık Konsevmı goster mekte ve konunun burada tartışıl nnası ıçm bır «çağrı» da bulunmak 'adır Kruçef bu çagrıja ve takbıhe u K a v s e n , 25 ( ö z e r Ö z t e p bıldırı r u ' a ıkı g a r d ı v a n ı n te^hısı ı l e t e s \ a s l a m ı $ t ı r D e l ı l l e r ı n b u v u k bıı Nulmıyarak askerı müdahalede bu Sıjası mahkum olarak h t ed l m ı ş o l m a k t a d ı r kı^mının e l e geçn»>sı ve o l a v ı n a > Arkası Sa 7 Su 1 de vor) Mesut Suna'mn 1 ayda 2 defa siyasî mahkumları ziyaret ettiği anlaşıldı Bölge Geıaevi gardiyanları suikastçıyı teşhis etti. Kayseri Sümerbank bez fabrikasında genis bir idarî tahkikata başlandı Ka\serı cezaev nde vatan e s R ı Kavserıdekı «orusturma vavasladı nı^larının \akalanmdsı «orııştuı k t ı d a n n B M M B a ş k a n v e k ı l ı tb K a v s e r ı t m n n e * M u d u r l u ğ u ı l e mavı d u r d u r m u s t u r P o l ı s valnız rahım K ı r a z o g l u s u ı k a s t ç ı M e s u ' S a v c ı l ı g ı n ı n A n k a r a v a n ı v a b e t e n bazı talı n ısnctarria > r ı p r e yap^ Arkam S a 7, S u . S da Suna vı tanımadığı yolunda ıfade a p m a k t a o l d u g u «oru<turma va EKONOMI Yurtta ve Dünyada •k Turkıve ve baslıca ulkeler de perakende fıyatlar •k ReformJar ^erçekleşmeıse • Dısany» Turk ışçı akını>la ılgılı ıktısadı sorunlar •• Teknık elemanlar taşrav? * ve şantıvelere gıtmıvorlar •k tstanbul geçınme ındeksı vukseh>OT •• Resmî * Gaz»te'de geçeı hafta Büyük ciftciler kendilerine ağa adı takılmasını istemiyorlar ISuvıt Vetkın Vergi kan«nlarının görüsülmesi gecikiyor Ankara Î5, (Cumhurıvtt TeiekO Vergı reform ve 7amlarını ongoren kanun ta «arılarının Mıllet Meclısındekı muzakeresının gecııtnje»ı nın, hazınenın bazı kdjıpla rına >ol açacagı bugun ba7i vetkılıler tarafından ıfade e (Arkası Sa 7 Su 8 de) Ayrıca, Türkiye Çiftçi TeşekküIIeri Genel Kuru I lunda toprak reformu tasansı tenkid edildi ] a n an faahyet raporunun gırış kıs mmda soyle denılmektedır «s O n zamanlarda Turkıjede sol gajret ve malum kasıtla culann n y l e y e n l b l r s m l f >arat,ıralştlr çalısan ara Zl sah T o p r a k ustUnde , ,, o p r a k a g a s ] 0 , b, u m u m l e f k â f a , b u m u m l e f k â f a o p r a k lste a g a s ] 0 r a kt a k d l m e d l l m e k CHP Kadıköy ilçe idare Kuruluna da işten el çektirildi Ankara, Î5 (CumhurıvftTeleks) «Turkıje Çıftçı Teşekkullerı Federasvonu» nun Bırıncı Genel Ku ru unda konuşan delegeler «Toprak reformunun masa başında gız lı hazırlandığını goruşlerının alın madığını. ılen surmuşler ve ken a enne .Topras T g d l denılme=ınden dolavı vakınrmşlardır d ^rahk 1962 de çeşıtlı bolgelerde t e t ; e k k u I l e r l n m b l r a r a v a nmektedı ş a r t l a n altında butun varl.ğ. ıl m e m ı e k e t dov f e m m e ( J e CHP Merkez ldare Kurulunun loırduklar, bu federas>okararı ıle CHP lstanbul ll ve Ka nun ılk genel kurul toplantıs, dıkoy ılçe ıdare kurulunun gorev bugun Aıakarada vapılmı.tır K u r u l u (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) 1 ' a "f.ndan haz.r 'iıııtııllllıtııııılıııııııııııııııııııtııııtıııııııııııııııııııııııııımıııııımıiM: ıle «ermayemlr l s t l h s a l I n I b fe y a Yanlış yol Bu vapılmak ı«tenen bu «ienî ıftıravı Turjcıye çıftçılerı adına nefretle reddetmeM \azıfp telakkı ederi7 Arkası Sa 7, Sn. 3 te „„, , ^h az k l s m ] n ] 0<Jeven ı çlftçllenmJ2e , ,,„„ bır A.P meselesı degıldır Bız o kanaattrvız kı aklı basmda = ve pariının ıdaresını ehnde tntan veya ıçınde çalısan hıç kım E se valnız bir »ırası tesekkülü Ati\\. onunla beraber memle E ketı de, sonu bılmmıven macerava surukleme>ı dusünemeı. = Bu bakımdan suıkastçı Mesut'un \ P 'lı olması veva olmama = sını önemlı görmemek gerekır Zıra snıkastı vapan \t eğer = var«a ınç ortaklarının hepsı Adalet Partılı olsalar dabı, bu, = korknnç ola^da partı olarak \ P nın ıstırakı bulunduğn an E tstanbul Sana}i Odası halen lamına felraez, gelmemelıdır Istırak bır fııldır ve ceza ka E Meclıste gorusulmekte olan \ergı nnnlanna jöre soçtor. Fiil nnsnrlariTİe tesbıt edılemedıSı E reform tasarılarını desteklıjen ılk Oenelev kadmları kendilerine yer gosterılmesını ıstedıkten laman, snç da tekevvün etraeı Su var kı, eğer varatılan ya = meslekı te«ekkul olmustur sonra Vılâretten cıkıyorlar hnt faydalanılan hava bir olavın meydana gelmesınde rol ov = Dun bır bıldırı vavınlıvan Sana namışsa, o zaman meselenin uzerınde valnıı bukumet olarak ~ vı Odası Yonetım Kurulu «olumlu defil, hattâ Adalet Partisi olarak da durmak ıçerekır. Zıra = tedbırlerın daıma vanında olduğu bngün Ismet Paşa'va atılan knrsnnlar, yarın ıktıdardaki her = nu ve vergı adaletım temın edeceV. hanji bır politikacıva da ahlabilir. Ve sonunda bır gun de i her tedbırı desteklıveceğını» bıl mokratik duzen sadeee hStıradan ibaret kalabılır. E Arkası Sa 7 Sü 6 da 4dalet Partısı, esefle sBvliyelim ki, ne olavdan once. ne de sonra E üeri Batılı ve devrimcl TürkİTenın siyası tesekkuln olarak = ivı bır ımtihan yermemisiir. Gerçı Meclısie konusma \apıl E Kadınlar kendilerine yer gösterilmesini istiyorlar mıs, olay tel'ın edilmiş ve partinin bu mesele ıle ılyisı olma E dığı beHrtilmiştir. Ama bnnlann vanında tntnm olarak, partı, = Beyoglu Abanoz sokağında oulu lundugu bu 44 genelev ın «=anat u bir tfirlfl olavı meydana getiren sebebin veya sebeplerin kar E nan 44 genelev nıhavet evvelkı ge tıcaretten» ahkonulmaları sırasm şısmda açıkça vazivet slmaraıstır. Bilivoruz ki, partinin ıçin E ceyarısından sonra resmen faalı da en ufak bır hadıse cere>an et de ve basında Târkiyede feriei fidisin tehlikesini RÖrenler = >etten menedılmıstır memıştır ve grerici gelişmelerin blr gün memleketi korknlan noktaya = Edınüen bılgne gorp 40 jıldan tl Zuhrevı Hastalıklar ve Fu eftirebileeefini heiaplıvanlar var&r. Ancak bnnlar da, ya : ber' zaman zaman 300 u asan \e husja Mucadele Komı«\onunun 1 7 Ankara, 2S (CmnhunvelTeleki) ümmetçi takınunın arkasında seslerini dnynramamakta ya r sıkalı kadınm faalıvet halınae bu Arkası Sa 7, Su 1 tf Ticaret Bakanhğı 1964 yılı buthttt ilerde leçilenemek korknrivle «essiz kalmayı tereib tt z mektedirler. Ovsa tehlike o kadar buvümektedir ki, vnkarda E çe kanun tasansı Mıllet Meciısı da ışaret ettifiraiz fibi sess izlık belki de hiç seçılemnnek = nın dun gece geç «aatlere kadaı «rıbi bir neticeyi çabnklartıracakhr. E devam eden oturumu »ırasında jo\vnea seslerinî çıkarmıyanlar bir rana, akordn bozukların bn r rusulerek kabul edılmıştır Partı grup sozculerı ıle kısııei olaydan sonra ise karıstıklannı tSrmek. gerçekten huıun ve r riei. Kimisi partiyi temlze çıkarmak Içln menfnr »nıkastı bır z duşuncelerını açıklamak amacıyle tertip jibi çSdTermek çabannda, kitnisi de biıatıhi yobaz ol = şah sları adına soz alan uvelerden dnfn Için o ^flrabnn savnnmasını rapmaktadır. r ^onra Bakanlığı ıle ılgılı tenkid Bakanı »leselâ bnnlardan biri, Ankaradaki olayı ola|an bir katil teseb E lerı cevaplıyan Tıcaret bfisfi kabnl ettijini açıkça sövluyor. Hattt »eçinı propagan = Fenn! islımjeh tarım ve sanayi Arkası Sa. 7, Sü. 2 de dası sıraMndıki konnsmasında suikastin tertip oldugnnu bi : le ileri sfirfivor. E ımdı insafla düsünelim: *.dam A.P.li Ter» defil, Adalet Par = tisıyle olavın Hisigi vok.. Pekı. ya bn kunnfmalar, ya bn tu ; tnm nedir*.. Z Iste mesele bnrada.. Tntnm bfivle oldnkça, parii, teblı? fistüne E teblif çıkarsa ve gnıkastçı Mfmt'un. arkadaslannın A P 'lı ol = madıfını her gnn ılân etse vıne de vatandasın kafasındakı E »orn isaretı kaldtrılamaz aksme süpheler busbütün artar. = *ma divecekler kı baıılan süpheler artarsa artsın, bıze ınanan = tzmır, Î6 (Telefonla) Sehrı kıtleler yeter. Nazarî nlarak öyle, fakat tatbıkatta yetmedıği mızde ıkı resıtal veımek u/«re \L nı de ne çabnk nnuttuk? E mıre gelen tanınTus anatksr İdil Ecret GÜRESrv E Bıret bugun c " ° T ' " " ' ' * %«l tığı 1AZISIZ Arkası Sa 7, Sü, S de Sanayi Odası verpi reformınıu desteklediğini açıkladı vermışse de, gardı^anlar son bu «V ıçınde «ıkı defa /ıvarete geldı lemışlerdır Gardıvanların Mesut Suna v eshıs ettıklennı fade eden tmn \et Muduru Zulfı Agar bunlanr mlerını dçıklamamistır Ö1e yandan bolge cezaevındek ıvası mahkumlar Kavserıve gel Böylece mevkufların sa yısı 5 e çıktı, nezaret dıklen gundenberı a'n bu hurrı altına alınanlardan 2 sı serbest bırakıldı et ıçınde oldukların ian cezaev ıne \nkara 25 (Cumhurıvet Teleks) Nnazı \k\u^ nube'çı Sıılh Cez<gır p çıkan /ıv aretçıleun nuvıyet Başbakan tnonu ve vapılmak ıs Mahkemesınde sorgusunu mutaa erı te>bıt "dılmeme <t" iır Bun ın enen «uıkastın 5 ıncı sanığı bu kıp saat 23 te te\ kıf olunarak sıne sonucu olarak da \l»sıt buı a nır jece saat 23 te tevkif olunarak ce muhafaza altında ve dıkkatı çek ce7aevını zıyaretı logrjian dn ie\ ıne eonderılmıstır Arkası Sa 7 Sü 4 te Dun geee tevkif olunan 4 kısıden >nra bugun 1 Subede nezaret al nda bulund jrulanlardan Cela! Ba ar ın hızmetcısinın kocası ve arık Mesut un ıfadesınde kendısı ne tesır ettısı bıldırılen Nı\a7i A^vuz saat 22 30 da I Şubeden a lındrak muhafaza altında Adhve ^ınası^a getırı mıs ve nobetçı Sjlh Ceza Hakımlığıne sevkedıl mi'tır Bu munasebet'e gerek 1 Sube etrafmda gerekse Adhve bı rjsınaa gereklı ınzıbatı tedbırler A ınmış \e gecenın ılerlemıs saat eımdpn favdalanan polısler gaze tecıler.n dıkkatını çekmeden sa Gülhane Hastanesine ka nıgı Adlıveve getırmıslerdır Bayarın hizmetcisinln kocası dün tevkif edildi Emekçı luks mallar ucrel malları uretım malları ne demektır' • \ e baskaları * 5. sahifeye bakınız 67 Harbjye öğrencisi dün yedikleri yemek yüzünden zehirlendi hk durumlannın Idırılan öğrencilerin sağiyi olduğu bildiriliyor \nkara 25 (a a ) Harb Okulu îenme olavı gorulmuş \e bu oğilgıhlerınden ogrenıldığıne gore rencıler derhal Gulhane Hastanebugun saat 18 45 sıralannda 67 sme kaldırümıslardır Harb Okulu oğrencısınde ogle \e Hastanede gereklı tedavılerı vamegınden olması muhtemel zehır (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Türkler Müslümanlar ve ötekiler «Masum lâtıfecılık gulerek vazıma bıraz nese katsa da eerektırınce durunı gavet cıddı olurum » Ticaret Bakanı, " Enfiâsyon yoktur,, dedi Abanoz sokagındaki genelevler kapatıldı dıyen unlu filozof VOLTAIRE'in Turkler ve "Vhıslumanlar hakkındaki ıncelemelerinden Osman YENSENI'nin derledığı yazı serisi Cuma gunu Gumhurivet'te E E Z = = E E E E BKI KOYLU, BIRI KOY BAKAM 3 uncu Inonu hu E kumetının kuruluşu ıle bırlıkte ıhda^ edılen Ko> tslerı Bakan E lığınm, bu Bakanlığın başına getınlen Dr Lebıt Yurdoğlunun E gayret ve enerçısı ıle çok ışler başaracağı anlaşılmaktadır E Yurdoğlu butun yurdu karış karış dolaşmakta, kovden ko>c E sırasmda atla, sırasında traktorle gıtmekte, kojlulerle bırbkte E yemek yıyıp onlann dertlerını dınlemektedır Yukarıdakı fo E toğraf, Yurdoğlunu (solda) Çemışgezek ılçesının Çaluşagı ko E \unde ıhtıyar bır koylu ıle d»rtlesırken gostermektedır E İdil Biret'iıt parmakları 115 bin dolara sigortalı 'llllllllllllUIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIlT. Tapulama Kanunu bir seminerde tartışıldı DPT yetkililed, «Once tarım reformu diyenlerin arka düşünceleri olmak gerekir» dediler i ncı tabılede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog