Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TED1 Baştarafı 1 inci sahifede İLiuveniık Konseymı bir tarafa bıcten IngıJtere ve Amerikanın des Bastarafı 1 inoi ı»httede bu konuda bütün partilerf Iıbirlinanistan ve Kıbnı da dahil olduğu rakarak acele Birleşmis Milletl». teğinı sağlamış bulunmaktadırğine c*Jırnnı v» şunlan iöylemishalde, dokuz üyenin katıldığı bu rin toplantıya çagınlmasının temiBu lddla v« ithamların maluatlı Mesut S ^ m n | c e k heriumgi bir Birlesmiş Millet Aynca Brezılya, Milliyetçi Çin, günkü toplantıda, bütün öbiir te ni talimatmı vermiştir. olduğunu da belirten îbrahlm ök tir : aılesı efrmdma bir hareket yapma j l e r k a r a n n l k a b u i e t m iyeceâini bü Fransa ve Norveç tarafından da şebbüsler boşa çıktığı takdirde, Rum basını aynca .îakarios'un smdan korkulmaktadır. tem, konusmasraa |5yl« d*vam «t «Bir 31 M«rt v* bir KubiUy oladinniş bulunmaktadır. Makarios, desteklenmesi beklenmektedir. Kıbrııta barifi korumak fizere bir Törk Yunan ve îngiliz Basbayı olabilir, ı m ı ««kiıinden daha mlftir : Bunun için evin içinde bulunan aynca milletlerarası bir banş kuvKıbnsı hâlen Husya destekiemek Avrupa înzibat Kuvveti kurulması kanlan arasında bir zirve konfe resmî y» sivil polislerde sten ma. vetinin, dojrudan doğruya, Güven aiddetle bartınlınak suretiyle... Fa«T&osinuttan BnceU h»H görüşünün benimsendiği, Avrupa ransı yapılması konusurdaki tek kineli tabanca bulunmaktadır. tçe lik Konseyinin nezareti altında va tedir. Boüviya, Çekoslovakya, Filkat millete hizmet etmek istiyenhatırlayın...» Konseyi çevrelerinVen bildirilmek lifi reddettiğini açıklamaktadırlar. riye girmekte ısrar edenlere «ateş zife görmesinde de ısrar etmekte dişi Sahili ve Fas"ın da Kıbrıs'ı «Bugün memlekette sağda otur ler, su veya bu konuda iftiralarla desteklemesi beklenmektedir. tedir. öte yandan Rumlar evvelki gün emri» verilmiştir. makta fayda umanlar ile folda bu yoldan döndürülemez.. Eğitim [ dir. Eğer beklendiği gibi, U Fakat her iki tez de Güven lik politikası hiçbir partinin malı olaYamanoğlu Karar tasarısı, Belçika Senato de Küçük Kaymaklıda önceden oturmakta fayda umanlann çabaöte yandan yine aymi mülâhaza I Thantın teklifleri bu talepleri ol Konseyi karan için gerekli olan sından doğan bir zıtlasma vardır maz. Milli her konuda olduğu gibi, (Baştarafı 1 inci Sahifede) Başkanı Struye tarafından sunul terkedilen 4 Türk evini kundaklamüşterek noktalarda buluşmamı • len sanık, seçim gününden önce be muştur. Struye. uzun tartışmalar mışlardır. Yangın büyümeden ye ile Mssudun çocuklan okula gön duğu gibi karşılamazsa, Makarios, vedi reyi toplıyacak gibi görünmeve bu zıtlasma memleketi alabilderilmemektedir. Bu bakımdan su Genel Sekreterin plânını da reddiğine zarara götürmektedir. Din zın gerektiğine inanıyoruz.» sinci kısım başmeydancısı olduğun ve tâdil tekliflerinden sonra karar tişen îngiliz askerleri tarafından ikastçı Mesudun »şi ve annesi ile j dedeceğini söylemiştir. Böyle bir diğinden, karar ancak UThant Milli Eğitira Bakanının bu konuş dan, idarece kendisine verilen seç haline gelen tasansımn ?u mânasöndürülmüş ve bir Îngiliz sözcüsü görüşmek imkânı bulunamamak. hâl vukuunda, Sovyetlerin Güven şartlar üzerinde umumi bir muvaegitiminde de böyle bir zıtlaşma yangının gaz dökmek suretiyle çı tadır. Ancak öğrendiğimize göre, lik Konseyinde. UThant'ın plânı fakat temin edebildiği takdirde aiçindeyiz. Tanzimattan önceki hali masmdan sonra Antalya Milletve men kartlarını dağıttığını, Seçira ya geldiğini söylemiştir: lınabilcektir. «Bu karar, ihtiyath, gerçekçi ve karıldığmı ifade etmiştir. hatırlaymız. O zamanki zıtlaşmayı kili îhsan Ataöv söz almış ve Millî Kanununa aykırı bir davranışta bu ilkokulun dördüncü sınıfında oku nın kabul edilmemesi için veto hatırlayın... Türk vatanınl vatan Eğitim Bakanını hiçbir surette ko lunmadığını ifade ile kendisine is pratik bir karardır. Avrupa Konsehakkına başvuracağına muhakkak 3 Rus çeraisi silâh çetirdi yan en büyük oğlu Yusuf Suna'yi Asamblesr, üyelerinden çoğunu münistlikle itham etmediğini söy nat edilen sucu reddetmiştir. yapan düşünce birlijidir. Dün Magosa limanına 3 Rus şile nın babasının bu hareketinden bü nazarı ile bakılmaktadır. lemiştir. îddia makamı, dâvanm süresi i ügilendiren bir anlasmazltk karsı p j gelmiş ve bunîardan 600 sandık yük üzüntü içinde olduğu ve «ba. tmam Hatip Oknllan LThant'ın earesizliği , j gelmiş ve bunîardan 600 sında k U k l ğ ö p Din eğitlmine C.H.P. mâni olma Ikinci defa söz alan Millî Eğitim çinde açıhp açılmadığını tesbit et sında kayıUı? ^kalamıyacağı görü,ü bam bunu mu yapacaktı?» dediği Öte yandan UThant, Kıbrısa gön çıkanlmıştır. Bu sandıklsrır mıştır. Bilâkis, bugünlerde çok söz Bakanı îbrahim öktem, konuşma mek üzere mehil istemiş, duruşma şündedir. Kendimizi, Kıbns nıese de silâh ve sair harb malzemesi bildirilmektedir. derilmek üzere kurulacak milletkonusu edilen ImamHatip Okulla sının milletvekilleri tarafından yan bu sebeple başka bir güne bırakıl lesini hâlen görüşmekte olan Gü bulunduğu söylentileri bulunmak; venlik Konseyi yerine geçirmek is tadır. Gemilerin Mısır'dan ge'.me Mesnd'n annesi konnştnrabilmiş lerarası banş gücüne birlik bullıs anlaşıldığmı söyliyerek özetle mıştır. rı C.H.P. tarafından açılmıştır. Anmak hususunda da güçlüklerle kar temiyoruz. Birlesmiş Milletlerin bu leri de bu konudaki şüpheleri art. cak bu okullar meslek okulu özel demiştir ki : Ankara'daki sorusturma S1rasın ş l l a ş m ı ş t l r B a r ı ş k u v v e t m e katı^••••••IIIflllllllllllfllKIIIIIIIIIIIIIIII yöndeki çabalara devam etmesi tîrmaktadır. ligindedirler. Bunlann alabildigida Mesut Suna'nın bir açıklamada , i l k ü j «Şn Ataövü iyi tanımak , arasınnormaldir. Fakat hiz, Avrupa KonAnkara, 24 (CamhnriyetTeleks) Tıb Fakültesi bulunmaması uzenne Ankaraya a c a k m ü n a s j p ne gelişmesine müsaade edilemez. Taslı bir kadın hunharca yerekU...» seyinin, bütün öbür çabalar boşa s a d e c e K a n a d a . Başkente kış aylannda çöken gotürülen annesi Fatma. o g l u n a m n >i smk de ir t e m i n Anayasa açıktır.. îmam Hatip Oöldürüldn Baştarafı 1 inci sahifede : çıktığı takdirde çatısmaya bir çöt]gl nasıhatte bulunmuş ve «sen bu m ; . kullarımn bir meslek okulu clma «Ataöv konuşurken düşüncelekalorifer dumanlarının kanser yaUlu koyünde, Türklerin köyü kendı başına yapmadın. Yapamaz' a n ) a s l l m a k t a d l r lerde yapılacak klinik toplan züm bulmaya her an hazır olunduötesinde girişilen faaliyetlere mev rinden aynlmadı ve birtakım mâğunun belirtilmesini istedik.» terketmeleri üzerine EOKA'cılar, sın, sana bunu mutlaka yaptırdılar tılannı ve her türlü seksiyon UThant, barıs gücüne katılacak pıcı etkisi olup olmadığı konusunzuatımız ve kanunlanmız karşıdir. sum insanlan isimlerini vererek ilmi faaliyetini Seksiyonlar Avrupa Konseyi çevreleri, teşkimemleketlerin masrafları paylaş! da Türk Kanser Araştırma ve SaSayet bunu uygulıyacak bir îkti suçladı. Eğer elinde vesika varsa, Kurulu karan ile yönetmekle lâtm 15 yıllık tarihinde ilk defa dında 110 vaşında bir Türk kadı tılar oğlum. Madem seni yaktılar. |masmı, Amerikanın da nakliye ve vaş Kurumu biTimsel bir araştırnamuslu bir insan olarak, bunları dar olursa. Turk milletine mutlak görevlidir. Klinik direktörü, olaraktır ki, Dışişleri Bakanları nını çırılçırjlak soymuşlar ve tırsen de konuş artık. Seni' yakalajikmal konularında «lojistik des ma yapmaya karar vermiştir. Emniyet makamlarına vermelidir. olarak fhanet etmiş olaeaktir. nıtı olağanüstü bir toplantıya ça naklarını sökerek işkence ile öl tanlar da yansınlar.» Bunun üzeri|tek» sağlamasını teklif etmiştir. aynı zamanda seksiyonlardan Aksi halde bir iftiracı olarak kala«Vatan icin tehlikeli Ankara havasının duman, zararlı dürmüşlerdir. îngiliz subaylan. r.e Mesut konuşmuş ve isimler veri Kanadanın. Birlesmiş Milletler ğınldığını belirtmektedirler. birinin sefidir. Seksiyonlar caktır. Şu Ataöv'ü iyi tanımak geolaeaklardır» Sarper'in demeci gördükleri bu vahşeti unutamıya meye başlarnıştır. Kurulu o klinikte çalışan prorekir. Bu kisi Makyaveli iyi tatbik tarafından herhangi olağanüstü gazlar ve öze/likle kanser yapan Memleketteki 26 îmam Hatip sistematik fesör ve eylemli doçentlerden Avrupa Konseji üyelerinden caklarmı ifade etmi«I?r ve cesedi [ etmeye çahşmakta ve bunda başabir durum için talep edilecek bir maddeler bakımından Okulunun durumu sizin de arzu Mesnt Sana Bayar ve Kirazoğln kuvveti sevketmek maksadiyle 850 analizinin yapılmasını öngören bu nlı olmakta. Fakat «.unu bilmelikurulur. Klinik direktörü gö Fransa da dahil olmak üzere bir Türklere teşlim etmişlerdir. etmediginiz bir haldedir. ö:?rendile şörüsmüs dir ki, bu yol onu bir gun fena revlerini klinik seksiyonlan çoklan, bugüne kadar Kıbrıs mearaştırmaya katılanlar mevcutlu bir birliği hazır bulun bilimsel Larnakada çarpışmalar oldn ler çeşitli maksatlı telkinlerle yeselesine karışmamak yolunu tut Larnaka kazasına yakın bir köy halde yere vuracaktır. Sayın Atanm düzenleyiciısi ve yürütücü Öt e yandan Savcılık Mesut Su durduğu bildirilmektedir. îngilte içinde derece alan bir tanesine tistirilmektedir. Bu faaliyetler demuş bulunmaktaydılar. Yetkili bir de, köyü terketmek öv size hitap ediyorum: Komünist sü olarak ifa ederler. Klinik isfiyen bir na'nın birkaç defa bölg« cezaevine renin hâlen Kıbnsta 7,000 kadar S bin lira verilecektir. vam ettiji takdirde. bu okullsrdan «özcü. faaliyetin sadece BİTİeşmiş Rum, EOKA'cılar siz olabilirsiniz, ama ben olamam direktörü kliniğin bağlı oldutarafından ba götürülerek siyasi mahkum Bayar askeri vardır. Banş kuvvetinin yetisenler vatan içîn tehlikeli olaMilletlerin başarısızlık ihtimali Ben gecç yaştan beri komünizmle ğu kürsünün kürsü profesörüsılarak katledilmiştir. Daha sonra v^ îbrahim Kirazoğlu ile görü?tü 10,000 cıvannda olması teklif edilcaklardır. karşısında gereken tedbirlerin alınmücadele eden bir adamım... Ben dur.» silâhlarını Türklere ceviren EOKA Şü yolundaki ihbarı da incelemek mektedir«Dini esas alan idare ml Bakanhkta birçok şahıs hakkinda ÖLÜM Değiştirilen madde ise şöy ması için yapılan hazırhklardan cılar iki gün devam eden çarpış tedir. Danimarka ve Norveçin Rusya, istiyor«rnnuz?» sorusturma actırrîım r e suçlu göMuhittin Pekln. Doktor tbraledir: «KJiniklerin döner ser ibaret olduğunu belirtmektedir. malar sonunda 1 51ü ve 1 yaralı Şehirde arama devam ediyor Yugoslavyanm da Türkiye tarafınSarih olalım arkadaşlar Biz bir rülenlerin çekinmeden, görevlerine Sarper, Struye'un karar tasarısıhlm Pekln. Bedla Sakaroğlu, maye kazançlan ile Fakültece vererek çekilmek zorunda kalmış I Kayseri polisi Ankaradan ald.g. ^ n . r e f d e d . i l d l ^ bildirUmektedir.; sistemin ihyasını mı istiyoruz, yok son verdim. Siz işin edebiyatını ya Sadl Pekin'ln babaları. Beynı savunurken demiştir ki: aynlan ödenekleri, kliniğin ge b a Ş lardır. ' talimat üzerine sehirde aramalara *»*«"' sa dini esas alan bir idare mi kur pıyorstınuz, ben bunun uygulamahan Pekin. Ayhan Pekln, Emel " ^ v e t ı n e katılma« Avrupa Camiası içnde cerenel giderleri ayrıldıktan sonyI Pekln. Doktor Mlthat Sakaroğ)umak istiyoruz? Herkes gibi biz de sını yaptım... Türkiye'ye ferlatı devam etmektedir. Bu arada, Me . « « e t m ı ş ü r . Avustralya. BreI yan eden bu kanlı hâdiseler karşıra, seksiyonlar arasında klinik nun kayınpedcrlerl S^flve Ball1 e Müslümanız... Çok şükür dinimiz getirecek zihniyete karsıyım.» sudun baz. arkadaslannm evinde | zşekilde ^ hareketv etmesi beklenmek,^, I a n d a ^S™ ^ aynı direktörünün tasvibi ile tak sında Avrupa Konseyinin kayıtsız cının agabeyt Fethl PeMn ve bütün...» de arama yapılmıştır. Sümerbank tedir. kalması güç bir tutumdur. Kıbnsta Doktor Mustafa Pekln'in amsim edüir. Malî yıl sonunda Siyah gözlüklü, acayip dişli. kaJ işçilerinden Ahmet Kuruöz'ün GaBakamn bu kontısmasında Ancası. Sevln Sakaroğlu, Tuna her selpjiyon kendisine veril kadınlar ve çocuklar dahil olmak barık saçlı Italyamn ünlü şarkıcı j ziosmanpaşadaki evinde de yapilan Bizi ve Kamları destekliyenler talya Milletvekili îhsan AtaBv'ün üzere yüzlerce müdafaasız insan Çocuk düşürme DağIıoğlu, Salîh Pekin. îpek miş paranın sarfı hakkında sı Peppino Dicapri dün uçakla şeh I aramada, büyük bir siş ele geçikonuşmasmı hedef alması, îhsan Bilindiğı gibi Güvenlik Konseyi Pekln, Demlr Pekln. Oya Pekln. katledilmektedir.» Seksiyonlar Kuruluna bilgi rimize gelmiştir. I rilmiş ve ayrıca hakkında bu suç Baştarafı 1 inci sahifede Ataöv ve bazı A.P. li milletvekilNevln Safc»roğlu. Fertt Pekln. Türkiye saat ayanyla~ 22~d'e" y a n n Kıbrıs delegesinin ortada insan verir.» Yurdumuza beş kişilik topluluğu tan dolayı sorusturma açılmıştır. Kıbrıs meselesinı görüşmeye deFusun Pçkln'ln dedelerl, trem lerinin itirazlanna sebep olmus Ierinl hastaneye hasretmelerini he Değiştirilen madde ve ekle baklarının ihlâlini düsündürecek ile gelen şarkıcı. en büyük özelli ' Mesud'u olaydan iki gün önce vam edecektir. Diplomatik kaynak Daelıoğlu'nun büyük dedesl tur. Bakan bu itirazlara kar$ı ar» def tutan kanunun da çıkanlacanen fıkra metinleri bugünkü bir durum olmadığı hakkındaki be ğinin siyah gözlükleri. kabarık sa otomobüle Ankaraya gütürüp sui iar, Güvenlik Konseyı toplantısıdüsüncelerle hareket edenierin Smı bildirmis ve kendilerinin geSALÎH ZEKİ PEKİN Resmî Gazetede yayınlanmış yanı üzerine Sarper sert bir lisan çı ve dişlerinin acayipliği olduğu kast olayını mütaakıp acn süratle nın daha fazla gecıktinîemiyeceğirnevcut oiduSunn kaydederek. dir> gi gibi maddeten tatmini için 23 Şubat paıar tabaht Fethlyeîa, bir insanın haksız yere 24 saat nu söylemiş ve cBir konsere göz Kavseriye döndüeü sırada vakala.ni belirterek, bugünkü ve yarınki tır. konusunun siyasi emellere âlet e çalısmalar yapıldıgıni bildirmiştir. de vefat etmiştir. Cenazest Z 4 hapsedilmesinin ve bu müddet zar lüksüz çıktığımda beni kimse ta nan .Barsamalı» diye tanınan Baj özel istişarelerin büyük önem tasıdiIdiŞini belirtmîs ve sözlerinin bu Şubat 1964 paıartesi günü kalBakan bu arada. dogutmın konfında hâkim huzuruna çıkarılma nımadı» demiştir. ; dınlmıştır. Tann rahmet eyletiD insanlan hedef aldığını «öyle trolu hakkındaki kannnun çıkan! hacttin Sevinçin evinde tekrar bir dığım ifade etmektedirler ' haklarına tecamiştîr. Tahkikat tamamlandı masınm dahi insan devirde, yüzler Ünlü şarkıcı bir pavyonda beş arama yapılmıştır. Bu arada, 7,85 j Güveniik Konseyı üyeleri arasın I eln. ması için gereken hazırlıklann tavüz addedildiği bu maralandıgım. yılda vanm milyon çapında bir tabancaya ait bş adet,da Türkiyemn tuturr.u daha M ' «Komflnlzml, ortanın safında (Baîtarafı 1 inci Sahifede) c e j n s a n m katiedilmesinin insan gece şarkı söyleyecektir. hâncülk: »«89 1032 kadının, kanun dısı müdahaleler bırakılmamıştır. Böylece Mesut da araymız...» Şarkıcının en tanınmış parçalan, m»rmj ele geçirilmiştir. Polis Bar haklanna seni bir tecavüz teskil de bolunmak saretiyle istiyerek Suna ve arkadaşlanm getiren posamalı'nın tab?>ncasını da aramaki Dr. îbrahim öktem, konusmasına etmediğine dair Kıbrıs delegesi ta «Jet Twist», «Saint Tropez», «Ne\v devamla, »Türkiye'nin aydın din çocnklannı öldürdüklerfni, 40 bin lis otosu kordonlar açılarak bah rafından vâki beyanı hayretle ve York Twist» tir. En son plâğı ise, tadır. Ankaradan ahnan bir talimat adamJanna lhtiyaeı olduğu nokta bafcıma mnhtaç çocuk bulundugn çeye alınmış, hiç kimse ile temas elemle müşahfde Pttigini söyledi. «Yes» adını taşımaktadır. üzerine şehrimizde seyyar satıcılık sında hepimiz birleşiyoruz. Gelin nu r e reni kanunun bir çok ak ettirilmeden doğruca nöbetçi SorKıbnsta kaldıracafım gu Yargıçlığına getirilmişlerdir. yapan Zeynel Ceylân çok acele ] hepimiz diğer möşterek noktalar »akhklan ortadan Lefkoşe 2 (Selâhattin Güier 4 olarak Ankaraya polis refakatinde Sulh Ceza Yargıçlığında Mesut bildiriyor) Bu sabahki Rum gada da bîrleseüm, dini, politjkanın ifade etmiştir. yollanmıştır. Suna ve arkadaşlan ifadeleri a zetelerinin verdiği bir habere göîstismar vasıtası kılmaktan uzak Aşagıda yszıh gündem maddelerini müzakere etmek ve ttıtahm. SanH milHyetçiligi fnkâr Necdet Uğur Ünilever î ş lındıktan sonra tevkif edilmişleı re, Rumlar tamamen Ruslann kuSabahleyin Emniyete celbedilen gerekli kararlar almak üzere Şirketimiz Umumi Hcyetinin ve aynı şekilde sıkı muhafaza al caSına düşmüştür. ediyormuşuz gibi, yabancı ideoloSÎNEUASIN'DA Ahmct Kirazoğlu, öğleden sonra ; 21 mart 1964 eumartesi günü saat 10.30 da İstanbul, Asirefendi Genel Müdürlügüne tında Merkez Cezaevine götürülJilerl tetvik ediyormuyuz gibf bir saat 14.30 da serbest bırakılmışt;r Caddesi Şeker Hanmdaki Ş;Tket Merkeıinde adi surette topHabere göre, Kıbns ile Sovyet getirildi müsîerdir. hava yaratılmak isteniyor. (Din Ahmet Kirazoğlunun evinde de a lantıya çağırılmasma İdare Meclisiıruzce karar verilmiştir. Rusya arasında kurulması düşünü elden gidlyor) gibl raveylalar koDaha önce 12 de Savcı Semih rama yapıldığı öğrenilmiştir. An Eski Belediye Bajkanı Necdet Şirket Anasözleşmesi hükümlerine göre, sayın hissedarlapartılmak lsfeniyor.. Komunizmi Uğur, Ünileverîş Genel Müdürlü Korkmaz ve Yardımcılan tekrar 1. len direk uçak seferleri için gecak yapılan bu aramada herhangi len üç kişilik Sovyet heyeti ile nmızm hamil oldukları hisse senetlerini, eeçici hisse senedi ff* ****** ortanm solunda defil, ğüne getirilmistir. önümüzdeki Şubeye gelmişler ve tahkikatlarmı bir şey bulunup bulunmadığı hu ! makbuzlarmı veya bunları Şeker Fabrikalanna; Şeker Fabrilutfedinlr biraz da ortanın «afında günlerde 15 gunlük bir Avrupa ge ikmal etmek üzere son bir defa da Dışişleri Bakan Vekili Aruzos a susunda bilgi verilmemektedirrasında görüşmeler başlamıştır. kaları Çiftlik Müdürlüklerine veya Bankalara tevdi •ttikleriııe Renkli Sinemaskop filmi. •rayınız» demfytir. zisine çıkaeak olan Necdet Uğur, ha Mesut Sunayı lorguya çekmiş öte yandan Ahmet Kirazoğlunun Görüşmelerin yarın tamamlanarak gördüğü büyük rağbet üzedair alacaklart; hisse mikdar, numara ve adetlerini mnhtevi îbh öktem, bundan sonra, dönüşünde görevine başlıyacaktır. lerdir. İki saat devam eden bu sor jak ifadesinin ahndığı sıralarda, Kayrine bir hafta daha devam eguda, şimdiye kadar dinlenen bü <3jn imzalanması beklenmektedir. müsbit vesaikini toplantı güni'mden bir hafta önee Şirket Meri Bölge Cezaevinde de müebbet i decektir. Arttstleri: tün tanıklann, malumatma mü Sözde ticarî olan bu h«yetin başŞŞfl biryr gri^ Ş^ggjı almaĞİ^Tfca rftmur. pse mahkum oğlu eskî ît.P. \ İfe NATHAUK WOOD , Tacaat edilen bütün şahıslann ifa ka maksatlarla geldiği aşikârdır. 4WRMMMQpN^l^^ ve kfr re ayseri mÜIetrekili T.B.M.M. Baş i Esasen Kıbns ile Rusya arasında j ROBERT WAGNER delerinden ortaya çıkan bazı hu • zarar hesabı, toplantîdan 15 gün evvelinden itibaren «ayın kan vekili îbrahim Kirazoğlunun suslar yeniden sanığa sorulmuş ve böyle bir hattm açılmasmın koj hissedar'anmızın tetkikine âmade bulundurulacaktır. da ifadesi ahnmakta idi. miklîğini herkes idrâk etmektedirîlâncılık 86722030 son cevaplan tesbit edilmiştir. TÜROBEL Sanayl ve Ticaret Anonim GÜNDEM: Sabaha karaı saat 3 sıralannda Çünkü, geçen yıl da bütün sene | ' 1 1963 ydı işlem ve hesapları hakkında İdare Mecllri v* Şirketinden: da Kayseriden getirilen Zeynel jboyunca KıbrMtan Rusyaya 50 yol Murakıplar Raporlarınuı okunması ve tasdiki, VEFAT Şirkeömfaln Hissedar^r tTmum! Heyett I I mart 1964 earisimli bir şahsm daha ifadesine lü cu gidip gelmemiştir. 2 1963 yılı bilânço ve kâr ve zarar hesaplanmn taadiki ve zum görülmüş ve Savcı Semih şamba günn s a a t 1430 da İstanbul, Tophane. Salıpazan Hanı Devlet Demlr Yollan MuhaGaye, lilfib yardımını İdare Meclisi ile murakıpların ibrası, M SWket W( sebe MüdürlUtründen emeklt Korkmaz, saat 6 ya kadar bu sahkolaylaştırmak nJ ^ k e * " 3 e âdi surette toplanacaktır. Huriye Bllsev'in zevcL Aydın. 3 1963 yılı kazanç payının tevzi şekli ve zamant hakkında sm ifadesiyle meşgul olmuştur. öğrenildiğine göre Rusya bu hatBılsnco ve K'r ve Zarar Hesabı Sirketimiz Merkezinde Yılmaz ve Özen Bllsev'in babakarar alınması, öte yandan bugüne kadar ifade ta tepkili uçaklar koyacaktır. lan Neclâ ve Sevgl'nln amcalan saym hlssedarlann tetkikine âmade bulunmaktadır sine müracaat edilmek üzere Kay Sovyet 4 Anasozleşmenin 23 üncü maddesine göre İdare Meclisi Selâhattln Çnruh'un enlştesl propaganda teşkilStınGÜNDEM: seriden Ankaraya getirilen 25 kişi dan olan bu heyet üyeleri a''ele âzalarmdan ikisinin yerine yenilerinin seçilmesi, ZEKİ BİLSEV 1 Baskanlık dîvanı seçimî, 2 İdare Meclisi vs muraden 8 i bu sabah serbest bırakıl olarak, çatışmaların yeniden baş5 1964 yılı için murakıpların seçilmesi, Hakkın rahmetlne kavuşmuşmıştır. kıp raporiarile bilânço ve kâr ve zarar hesabının okunması ve 6 T. Ticarlt Kanununun 334, 335 ve Şrrket Anasczleşmesinin tur. Cenazesl bugün Hacı lama ihtimali üzerine ne şekilde 25 kişiden 6 sı Mesut Suna'nın silâh ve cephane vardımını yapamuzakeresi, 3 Hesapiarm kabulü ve İdare Meclisi ve muraBayTam Camlinden 881e nama37 inci madd^leYi hükümlerine eöre, Idare Meclisi âzalanailesi efradıdır ve bir gect nezazını mütaakıp kaldmlacaktır. kıbm ıbrası hakkında karar ittihazı, 4 Müddeti biten İdare na yapabilecekleri işlemler için selâhiyet verilmesi, Tanndan rahmet niyaz eylerlz. rette kaldıktan sonra serbest bıra bileceklerini plânlamaî:t:iıiırlar. Meclisi âzalannm seçimi, murakıplann seçimi ve ücretlerinin 7 İdare Meclisi âzalan ile murakıplar ücretlerinin tesbiti. Makarios. tekrar Birleşmîş Ailesi kjlmıştır. Dört kişi de tevkif ediltesbıtr, 5 idare Meclisi Reia ve âzalanna Türk Ticaret KaReklâmcılık 390/2036 Milletlere bayrnnıyor miş olduğuna göre, hâlen nezaret nununım 334 ve 335. inci maddeleri veçUle muaraele ifasma Cumhuriyet 2051 altında bulunanların sayısı yediye Dun gece yarılarına kadar demezuniyet verilmesi, 6 Hksedarknn dilekleri düşmüştür. vam eden Rum Bakanlar Kurulunun toplantısı sonunda, Makario>8 3 ırünlük müddet doldn Cumhuriyet 2042 Sabahleyin saat 6 da Savcı ve New York'ta bulunan heyetlerlne muavinleri, îçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Ankara Valisi, C.K.M.P. Ankara Emniyet Müdürü ve diğer ilgililer, bir kaç saat istirahat ede(Baştarafı t inci Sahifede) Or bilmek için şubeden ayrılarak ev uyandırmıştır. O lerine gitmişler ve öğleye kadar Eski Genel Başkan Yardımcısı istirahat etmişlerdir. Hasan Dınçerin adayhktan önoe 2 nci nevi Çamaşır Sabunu almacak Bütün bunlar olurken, Ceza Mu' vazgeçmesi ve sonra ısrarlar üze! rine 1 20 ton 2 nci nevî çamaşır sabunu açık eksUtme usulü ile hakemeleri Usulü Kanununa göre kalması Ahmet Tahtakılıç'ın ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAVti muteahhidi nam ve hesabma eksiltmeye konulmustur. olay suçüstü hükümlerinden çık', yaptığı konuşma ile adaylığını • , İSTANBUL t Eksürme Ankarada TCDD binasmda toplanan Komisyonumıştır. Sebep. 3 günlük suçüstü j koymıyacağını bildirmesinin, O muddetinin bugün saat 12 de dol: fuz'un büyük miktarda oy sağlamuzca 26 mart 1964 perşembe günü saat 15. de yapılamasına yol açtığı i'eri sürulmektecağından talinlerin en geç bu saarte muyakkat teminatlan muş olmasıdır. ktanbui Galata Fannmacttar Suikastçi Mesut Suna ve 3 arka dir. ile birlikte Komfsyormmıızda bulunmaları şarttır. T«l: « 1 3 114* 04 38 1946 yılından bu yana Turk siya. daşının tevkifine karar veren Sor3 Ssrtnamesi, Ankarada Malzeme Dairesinde İstanbulda gu Yargıçlığı, Ağırceza Mahkeme sî hayatında isim yapmıs Oğuz'un yp ğ Sırkeci Gar binasmda İstanbul Alım ve Satım Komisyosinde dâva açacaktır. Genel Baskanhğa seçilmesi C.K.M. nunda ve iTmirde TCDD'njn İzmir Mağazası Müdürlüğünİlâncılık: 8093/2033 P. teşkilâtında da benimsenmiştir. Mantar tabancaa de görülebilir. Öte yandan Mesut Suna ve 3 arkadaşının Adliye binasında ifade(Basın 2555/2050) leri almmakta iken, saat 21 sıralannda o civardan geçen bir taksinin içinden havaya mantar tabancası atılmıştır. O sırada Adliye önünde bulunan, Ankara Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Cemal Tural, taksinin derhal yakalanmasını istemiş ve tâkip sonunda içinde 5 kişi bulunan otomobil polis tarafından yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta Ticaret Kamımı Me esas mııkavelemiz hükümlerine vtyaotomobilde bulunan Mustafa DurŞirketimiz hiasedarlar umumi heyeti 14 mart 1964 eomarmuş adlı şahsm mantar tabancasılarsk fttihat Deeirmenciiik Tijrk Anonim Şirketi Hissetlarlar tesi günü saat 11.30 da HaydaarpafpAnkara asfaltı üzerinde nı ateşlediği anlaşılmış ve aynca f Uzunçayır mevkiindeki İdare Merkezimizde âdiyen toplanacakUmumî H=v«;ti 19fi4 senesi rnartımn 25 mcı perşembe gürrü, kime ait olduğu tesbit edilemiyen ssat 11 df Şirk?t Merkpzrnin bulunduğu yer. Galata, Ömer Abit tır. Hâmiline ait hisse senetleri sahiplerinin Türk Ticaret Kabir de sustalı bıçak otomobil içtnfîsnmda. birir'ci katfa. 111 ilâ 115 numarala yazıhanelerde, aşammmran 360. cı maddesi veçhile giriş kartı almak üzere hisse de bulunmuştur. S'daki njznsmey: müzakere etmek üzere âdiyen toplantıya , senetlerini Millî bankalardan birine tevdi ederek makbuzunu dâvpt olumır Sanıklar derhal II. Şubeye geti f toplantı tarininden en geç bir hafta evveline kadar Şirketimiıe rilmiş Umumî Heyet tonlantısma iştirak etmek isteyen bissedarilmisler ve tahkikata baîlamlm.ş f j b r a 2 e t m e l e r i v e y a H s s e s e n etlerini doğrudan doğnrya Şirketır. Mantar tabancasını atan Musl=inn hâTi!İ oH"Vian hisseleri en geç 15 mart 1964 tarihine katimize veyahut Beyoğluİstiktâ} caddesi No. 347 de İdare Mectafa Durmuş bunu sarhoşlnkîa yap dar Sîrketîrni? Merke^ine yatırmaları lüzumu hatnlatılır. lisimiz bürosuna yatırarak giriş kartı almaları lâzımdır. Nama tığını iddia etmiştir. Tı'irk T4oarpt KsnMnnniTn 3fi? inci maddesi mucibince şiryazılı hisse sahiplerine gonderilen dâvetiyeler giriş kartı hükînönfi'ye küfreden nezaret ketimizin 1953 vılına ait kâr ve zarar hesabı ile, bilânço. yıllık mündedir. Bilânço Kâr ve Zarar hesabı Şirket Merkezi ve altına alındı raoor ve mu^akıp ranoruntm toplantt taribinden 15 gün evİdare Meclisi Bürosunda 28 şubst 1963 tarihinden itibaren hist u u t 24 (Telel«wl») Kandıra vel, Galata. Ömer Abit Hanmdaki Şirket Merkezinde hisseilçesinin Eğercili köyünden AP li sedarlanmırm tetkikine fimadedir. darların tetkikine âmâde bulunduğu sayın hissedarlara bildiMuhtar Zafer Aygün, köy kahveGÜNDBM: rilir. sinde Ismet lnönü*ye küfreden divanı seçimi, Mehmet Ercan adlı bir şahsı jan 1963 maamrte ve hesaplan hakkmda fdare Meclisi ve mudarmaya ihbar etmiştir. Suçlu ne1 IPK3 serıpsj muamelâtına dair İdare Meclisi rapornntm, Banyo, fayans ve lâvabolarmız rakıplar raporlart ile BilânçoKâr ve Zarar hesabının zaret altına alınmış. Dâvanm açılbilânco ve kâr ve zarar hesabının okunrflası, okunması ve müzakeresi, ması için Başbakandan izin isten2 Murakıo raporunun okunması, BİR TECRÜBE YETER Ekstra VIM'in oksîjenli köpüğü sayesinde rniştir. T 3 BilânçoKâr ve Zarar hesabının tasdiki ile İdare Meclisi 3 İUre l* Pc!isi â/a'armın ve murakıplann ibrası, Klrti bir tavanın yansmı Ekstra ve mtrraktplann ibrası, kânn tevzi tarzı hakkında karar 4 Temettiiün tevzii Vıakkmda karar, VIM ile diğer yarısııu her hanpırıl pırıl parlar. Mis kokulu Ekstra VIM ittihazı ve tevzi tarihinin tesbiti, 5 M'Hdetleri biten İdare Meclisi âzaları yerine ycnilermin gi bir ternizleme tozu ile tefniz4 İdare Meclisi seçimi ve ücretlerinin tesbiti, Yeni veya az müstamel «f^rnesi. leyiniı. Aradaki fark derhal tencere. tava ve diğer bütün mutfak 5 1964 yılı murakıplarmın intihabı ve ücretlerinin tâyini, 6 Trbre Meclisi âzalanna verilecek huzur haHannın tesgSia carpacaktır. 6 İdare Meclisi Reis ve Âzasina Türk Ticaret Kanununun biti, eşyanızı da tertemiz yapar. 334 ve 335. ci maddelerinde yazılı muameleleri ifaya mezu7 1964 senesi için murakıp tâyini ve ücretlerinin tesbiti, makinesi aranmaktadır. niyet verilmesi, 8 İdare Meclisi âzalaraıın şirketle ticarî muamele yapmalaMüracaat: «Plâstik> rümuzu 7 Tutanağı Umumî Heyet adma imzaya selâhiyetli zevatın rına rrc7ii"'v°t verilmesi hakkında karar. seçilmesi. ile posta kutusu 176 îstanbul tttibat neJrirmencilik JJ^İj. İdare Meclisi JB 3 Öktenün konuşması Atatürk'ün saati Baftarmft 1 inei iahlfede #T ıoyduklan »nlasılan Natnık Kocakırbas ve Ali Atamer adlı iki sabıkalı hınızın yakalamşı ile mümkun olabilmiştir. Levent Nisb«tlyt Caddesi, 38/1 numarada oturan Muhittin Sandıkçıoğlunun evin dcn çaldıkları bazı esyalar arasında Ata'ya ait saati de götüren iki sanık, nezaret altına alınmıstır. Avrupa Konseyi Kirazoğlu Boştorsb 1 inci tahifede CrüveMİik Konseyi Ânkaranın kalorifer dxraan!arının analizi yapıhfor Pepino Dicapti geldi YENİ MELEK Şekor Sigoria Anonin Şirkeffinden: Umumî Hey'et Toplanhsı İçin Dâvel CILCIN İHTİRAS HEYET TOPLANTISI Bütün BOYA işlerinizde namullerini küüanıniz TGDD İsletmes! Merkez Alım ve Satım Kcmisyonu Reisliğinden: İLAN OTOSAN saniyede İttihat Değîrmencilik Türk Anonim Şirketinden: Otomobil Sanayii A.Ş. UMUMİ HEYET TOPLANTISI temizler parlatır! Plâstik Enjeksyofi EN KUDRETLİ TEMİZLEME TOZU Cumhuriyet 2035 ' i l â n c ı l ı k : 867Ö2046 İlâncılık: 8687/2049 Cumhurivet 2041
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog