Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHTTTttTET 25 Şubat 1964 Babası da, anası da bu yolun yolcusu idiler ^Okurlardan Yaşından çok sabıkası olan küçük yankesici Yankesıeılık Adı: Şengul Sovadı. Baldır Ya»ı. 7 Oturdagn vtt: RuınpMi, Haeıtausrev manallegı, gecekonduları.. Gorunusu: Tmtlı. aempatık, can» yakın, kara iaçlı, kars foı lu tekı ve fuıel konusan bır kıx çocufu Onu ılk defa dun Emnıvet Mudurlugu Dolındırıcılık Masası Şefının \amnda gordum Yumuşak koltuklardan bırıne oturmuş, tatlı tatlı maceralarını (') anlatıyordu «Ben, divorda, bu ısı (yankesıcılıgı) »evi>ornra'.. Çek değil altı ay olda çalıgmaja baslıyalı ama, ço fundan backımmdır.. Kim mi ban» ogrettı".. Hıç kım olacak, kendım oğrendım.. Ark»da#Iarla sınemalara gıdiyordak.. On. lar, (kendı vasındaki kıılar) herıflenn cebınden para çalıvorlardı. Bır baktım, ıkl baktım, kavradım i»ü.» Yejıl yun pantılon uzenne mavı beneklı bır kazak gıvraıj bu sevımlı çocufun, Hacıhusrevde yetısen yuzlerce yankesıcı çocuktan bır farkı var Baba*ı. bundan S av onee, Kssımpa Bu doireler birleştirilip tosarruf sağlanamaz mı? Oknvucnmuz Ahmet önvaı y»zıv*r: «Bugnn Tıırklyede k»lkınma bareketlerıni vurutmek ıvın bır çok venı daıreler kuralmakta ve personel mıktarı ds bnna paralel gnnden çnne «labildı|v ne genıslemektedır. Hukumct ıse bunların masraflarım ksrşılamak ıçın en kolsy yol olan vergılrre uffl vapmaktadır. Ual böyle iken mevcat dalr*ler ve mevcut per.onelle ba ışi başarmak mumkun olamaz mı? Pekala olur kanısındayız. Ornek olarak şunu sovlıvevim ki bugttn bir çok illerde avnı gaye gnden vani k8ve biımet eden bır «Devlet Sn Isleri» bır «Toprak Su Isleri» bır «Zıraî Mucadele», bır «Esas Zıraat» daırelerı mevcnttnr. Bnnlann her btn avrı ayrı bınalarda oturnp, devletı her av on bınlerce lıra Kıra masrafına sokmaktadır. Ne olur, bn daırelerı devlet btrlestıremez mı' Meselâ ZiraS Maeadele\ı Esas Zıraata. Toprak Sn dairesını de Devlet Sn Islerine baflavamaz mı* O 13nun blnadan, personelden, vesaıtten, lâstiktrn parçadan bır süru tasarruf «aglamıs ol nr Hem de bn dalreler arasında koordıne bır çalısma olnr Kezi ıllerdekı Ozel Idarelerle Genel fdarelerı bırlestıremez mı"» luluk, difer Vek»let!ere daırelerde lttıbdam edilen meslekdaalanna tanınan hakların kendılerıne de tanınmasını fiddetle arznlamaktadırlar Bngün TSrkıvede en ss leret alan okul bademeleri. maalesef ne elbia«, ajakkabı VJ. çoenk lammı, kaatalık sıgertası, doj»m, ilim yardım paraaı, terfı hakkı, yıllık Izin vs. gibi baklardan faydalansmamaktadır. Bagün, deffl, İrademe, dlve çflpçfilenne bîTe S liran W as balan ve her (flrtfl teçhizatlannı, raefrasatlannı Jemın ederek bır parea alann maddi ba kımdan desteklerint «atlıyan ka rnmlar mn\acehennce, nıçın Mıllı Eeıtım 8akanlı£ı ılgılıleri bademelerıne bn kîdar üvey evlâl mnamplesı cflsterıvor Sabah saat 07 00 den aUşara 18 00 e kadar oknlda de\arnlı kalan ve nöbetinde de okulda yatmak mecbunvetinde olan bn çılekes vatandaşlara yapılan bn hareket reva mıdır" Bötçe hazırlıklarının vapıldıfı qu son gunlerde bn mağdnr kit lenin aesını dinlıvecek bır »agdavu sahıb) arıran bn vatandaşlara maddî vönden destek olnnmasını savın Rakanlık vetkıiılerınden arz re rıca fdenm.» j Inşaat Mühendisleri Ahnacak Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdü rlüğünden : (Izmlt) Gene! Mudurluğumuz Merkez Teskılâtında ve ılende açılacak şant yelerd*> çalıstırılmsk uzsre Şantıye tocrubesıne sahip, b'ivuk çapta de\let ınşaat ıtlennın şantıve veva kontrol şeflıjıni \apmış Kfflf proje ve buro ışlerınde çalışmı$, tecrubelı, Y Inşaat Mıîhendi«,lı»n ıle, Y Mımar Muhendıs alınacaktır. Alınacak personelın 3968 ve 7244 Savılı Kanun hukumlenne Bore avlıklı olarak vazifelendır)lm=leri ve\ a muavven ve muvakkat muddMll hi7metlerd<» çnlıştırılacak yevmı>elı personel tal'matnamesi esaslan dahılınde vevmıve ıl* ıst.hdamlan mumkund jr Askerlığını vapmış urteklılerın belgelerı ıle bırlıkte vazılı olarak veya »ahsen Genel Mudurluğumuze muracaatları nca olunur çefı Zuhre Tako Şengul un an . ..••ııııı.. R o p o r t a j : •••••• nesının r.ı arkadaşı>dı Kazanç •••••« bu febe^ede gızlenmeıdı Bovlece, ılk bakıştı j ankesıcı oldjğunu bılrrek ıçıtı bın şahıt ıstı \ en Şengul, sınema kapılarınf bsş kışı tarafından pusuda arodaşlarından ofrendıgı ya dusurulerek tabanca ıle olme«!egı Zuhrelerın şebekesınde durulmuş Sattlmış Baldır, kıgelıştırmek fırsatını bulmuş rından çok daha lyı yankesıcıyprofesorlerın ırtsına ısmını (eken durust bır hayat surraeye çırmıştı' baçlamış fakat esraraan vazgeEv\elkı gece Beyogiund» «»v çemedığı ıçırı de 2 j ıl hap^e peşınae» dolaşırken jaka'anai gırrcıs Snnra çıkmış ve olduŞengul e «Hıç oknla filtın mı"» rulmuş Annesı Cevrıve ıse. dıve =ordum Guldu «Giltıra bırkaç defa vankesıaılıkten haAeabej ama de\am etraedım. pıshaneve gırıp çıkmi'lardan Rabam ölunce, devam edeme Ama şımdı \ anke«ıcıclığe «pavdım » dedı Bu arada daha çok dos» demış Bu juzden de, ku çevler <o^ledı Yankesıcıhk açuk \ aşta vankesıcılığe başlalemınden venı venı haberleT rrnş sozde Şengul O bovle anverdı Elmaslar şebekesının A latıyordu kısaca aıle hıkâjestdana'da ıvı altın hırsızlıgı v»pnı tıfını Ikı gun once aralarında Ovsa, vssından çok sabıkaıı 1000 er hra pav ettıklerını Ha olan Şengul un \ ankesıcılığe su cıhu«revlerde donen venı yenı ruklenı«ınm bır çok sebebı vardaha bır çok dalaverelen haber dı önce, yankesıcılık yıllardanverdı lspıyoneuluk yapmıvor berı «Baldır Aılesmın» geçım du Farkında olmıyarak, kenka\nağı ıdı Şengul Haeıhusdısme gosterılen samımı\ete ırevde çoreklenen baslıca yannanarak anlatnordu SeMm'ı kesıcı «ebekesının ısme yaravacana vakın tatlı bır çocuktu cak Ç4ga gelmıstı Onu bır çok «Al haben çocuktan1 » Ata«oşebeke ar.gaje etmek ıstıyordu, zu dogrulurcasına bıldııclerını fakat «Zunrelenn» sebekesındc bır bır sov lu>ordu çalı^makta fa\ria \»rdı Şebeke Ancak Şengul Baldır da kendısmden oncekıler gıbı «donu?u olmyar. bır yolun yolcusuy du Yanke^ıcılık kanına iflemı<tı Daha da çok >akalanacaktı zel tasvolnn boznlnp perıjafl bir bale gelditınl g«r«ra m«? Bır maballevi mamflr ederken aâkınlerlnı zor dnrnma d*ffirmek lyı detildlr. tlgill tejklUtın Be Iedıyc ve Nafi» il« temaa ederek bn TOIB derhal en modern «ekılde yaptıraıaaı gcrekir. Tolm okul, hayıroz adays tö™»1 mflf hazineva benzcr> Alâettın BiLGi j Belediye ilgililerinin dikkatine 1/2/963 paaar akfamı tıtanbol Aks»ravda 1 keresta dep«a« bır krater fibi ates püıkkrerek tamen yandıktan aonrs snndnrnldu. AksaraT Kdçuklanrs eaddetın de S ve 7 katlt çıft daireli apart manlann bırineı katlan ve bod rnm katlarında nâlen bır b*n«in istasvonn d»rt kerevte dep«(rn 1 kntn ımalâthanesi • 1 Ta rıtn ilâelan deposn mevtmttBr. Pek çok ıl'de keresteeiler Içtn avrı bır çarfi yapılraıştır. trtanbulda Topçnlar semiinde keret teeıler çarşuı inja edilmıs olmasına ra|men taer nedence depolar bnrava tasınmamıstır. Ma! emnıveti bir van>; hayatlan kommak ıçin Beledivemizı bn imme bızmeiine dâvet edıvor ve bonnn yibı dep»ların aeele kaldırılmasım intantyet nrnmına ıstırhsm ediyaras. Ihmal edilen bir zümre tsmı mahfnz bır oknvnenmnı «Maarıf bızmetınde çahfan bılumum hadcmeler ne \aıık ki hnriın çok rn3£dnr bır dnrnmda, her şevden mahrnm, a^da rline feçfcfk .245 hracıkla geçınmfTe tfrkedilen ho top Millî Eğitim Müdürlüğüne Bahçelıevlerdcn Ahmet Erdoğan vazıvor «BahçelıeTler Basın Kıtennin vanına gazel, modern bır oknl yapıldı Takında açılacak. Acaba Millî Egitım Mudurü geIıp ba okula ba okul vspılır. ken kamvonlardan hozulan ffü Aman dikkat! Bogonlerde piyasadm reklim. cılık adı altında dolandıneılık Tapan ban ratıeılar, ortava çıkmıştır. Bn arada b«n de dalandırıldım. Tatandaslann, Saveilı jtın ve Emnıyetin dikkatini çe • kerim fıret Erdem Şengul Baldır Emnıvet Mııdurlııujunde elma jerken ^ ( ^ . ^ "# saat 18 de İSTANBUL RADYOSUNDA ARC:ELİK BİLMECESİ proğramını dinleyiniz •4) (Basın 2454 2023) İ L A N p^ncerr 2C 30 Kuçük konser 21 00 Saz eserleri 21 1D Blr vazar 7 30 Açı ıç Ktsa haberler Ha bir e«er 21 30 Hıfil müzlk flf müTik 8(10 H»b*rler 8 15 2140 Şarı«ı!ar 22 00 Reklâmlnr Saz e«erl<?rı 8 30 Salon orke« geçıdl 22 30 Haflf müzlk 22 4o traları 9 00 î«tanbuljn »enl Ha*)trler 22 55 Haflf m'Jzlk 9 20 Haflf mJzlk 9 30 Kuçük 2? ro Radvo senfrrl orke=tra«ı < ! kon«pr 10 00 Kısa haberler 2"! •> Dan» mu2igl 24 00 Kwa babfrler K»panıç Kapanı; I t l A N B l L İL RA.DV.O8U 12 00 Açılı« Kı«a haberler 1" 5 Açıiıs 18 00 ÇesltU d«vns "'alon orkestralarndan 12 90 Şar kılar 12 50 Haflf mUzlk 13 00 orkcstraları 18 30 Caz pliklaHaberler '3 15 PUk dolabındin n ]Qf)o Salon orkestralan l'e 13.30 Şarkılar 13 50 Hafıf mü otuz daklka 19 30 Bale müzlgl zik 14 15 Radyo baglama eklpl 20 00 R»dvo Ile Alm»nc» 14 30 Kon«er saatl 15 00 Kıs» 20 15 Plâklar araaınâa 20 45 Hiflf melortller 21 00 Gece krn»erl 22 00 Mozart Requlem I7flt Aç lış Kı«a 17 O Hafıf mOzlk 17 15 Türktl 23 00 Çeşltll mtlzlk 24 00 KapaS ler ı7 30 Erkekler faslı 17 51 nı< K H » ttftnîaT »• 1S 00 R«kUm\ar İSTAVR13L POLtS RABTOİU #>çldi 1°00 Haberer Günlük fh.ua dalga '1 43 m ) nlavîar 19 tl) Kltpp <iatl 1940 10 53 AC1] s 11 00 ŞirklİTIT A14ŞarVılar 20 00 Dünııja açılin ettın U\««ça 1120 Plak dılı İ S T A N B U L bından 1140 Türküler Tatma TUrkân 12 00 Kaspnıç 15 58 Açılı? 16 00 l=tenen f« r kı ar M Mukadd«r E Göndflı 16 20 Dansa çagn 16 40 TUrküler YılCız Tezcan 17 00 Kapanış 16 57 Açıln l"00 Kııa haberler 17 02 Şarkılar İT13 Erol P?kc«n caz toplulufu 17 3© Oeak ba?ı 18 00 Küçük llânlmr 18 0S Reklim programlan II00 Baberler 19 30 Şırkılar 19 M Uykudan Crc« 19 S5 TOrlculer 20 10 Panoram» 30 33 Şârkılar A NK AR A 20 5T KüçOk 114nl»r »1 < Blr M fi 2" Açılış 6 30 Güna^dm •« hlkâve 21 20 Mlkroford» blr vın dlnlçvlcıler 7 30 Sabah mü ao|i«t 22 00 T B M M «««« 7lgl ~ 45 Şarkı ve saz 9 00 2 z n Ylrmlncl yuınlın müıltl Kaberler 8 10 'îızln lçln çalıyo 22 *•> Hab«rl«r M M Oper* »1ruz 8 V» Bu sabahın jarkılan bumttnden 23 40 Goo» Tanaıaa t 00 Kapacı; dognı V 00 Kapınif 1157 Açılıs 12 00 Kı»a haberANKARA tL KADTO8T7 Irr 12 02 ögle tatill içln 13 28 16 57 Açı ış 1740 Dandı ea" Küçük llânlar 12 30 Oyun ha 1B0O Od» mürtfl 1*00 Haflf \alan \e sarkılar 13 00 Haber mtSzik 1» J0 R«dy« ne Tnasaea ler n 15 ö p e kon^ert H 40 n9 41 Fransızea mOslk Î0 00 Şarkılar 14 00 C«"»ttH »cll'<ıtl«r Orkestr» kons«Tl »1 00 Dllek çcşltlı nwlodtlcr 14 30 Saz «*«r pınarı 23 00 B»«lıu»«ın'tn Beerı 14 45 Tü'küler 1^00 Ka slnel aenfonj«l 22 50 Dons maxlpamş gi 23 00 Ka&pnif BAUKESIR ÇIMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞUNDEN 1 Fabrikanuz jhtıyacı ıçın 23000 ton toı bnyit ıle 2000 ton parça komur alanacaktır 2 flıale, 2319«4 Pazartesı günu saat 15 00 te Fabrıkaımzda kapalı zarf uaılu ıle vapılacaktır 3 Tâlıpler, bu jhalalere aıt »arrnamelerı Kavaklıdere Ankara Turkıye Çımento Sanavu TA Ş Genel Mudurluğu, Galata Istantnd Guzel Iztrur handa Ahm ve Satım Mudurlufunden ve Fabrika Mudurluğunden ucretsız tenun edebıhrler 4 Fabnkamız, ihaleyi yapıp. yapmamakta ve en az fıat kaydına bakmaksızm dıledığıne vermeltte tamamen serbesttır (Basm 2137/2025) ».•••••••••••••••••••••>•>•••••••>• Faal 1239 2040 Elemaıı Araıııyor San at Enstıtusu makına boliunu mezunu askerlıgını vapmış eleman aranıjor Isteklılerın mesaî gun ve saatlerınde şahsen muracaatları 23456789 Tiyafrolar Istanbut'da j • ALTINYILDIZ MENSUCAT FABRİKASI A.Ş. Kıralkııı Sokak 95 97, E>up Dtftcıdar Faal 1235 2037 Yazan H Caatlllou ] İ ÖLDUREN SlR 12 İ ş İ O arada yedıji bir yüfflrnk, Herlcourt'n blr hayh »arstı Adam da yerden kalkmış kaçıjordn. Artık HerıeoBrt'nn Bnunde kaçmakt» olan bir gBlseden başka bir şey yoktn. Delıkanlı, (abancasını çekerek kararlaraasına bo?alttı. Fakat çok gtçmedtn bır raotor «esı dnynldu Demek adam kaçmaJa mnvaffsk olrauştn. Birden Emma yanına geldı. Herieonrt: «Slzın hesabınıza çok korktum dedı. Sııi bır daha g9rcmiyeee|im sandım. Kımdı bn adamlar" Ne diye bnrava geldiniz* Havdı konuşunuz Emma » Bırllkte eve dogru vdruduler. Delikanlının şakafından kan akı • >ordn, dndskları patlamiftı. Erama, çok uzjun görünüvordu: «Ranch, bnrada yok, dcdı Demek o da oldüruldu. Caddi mi sovluyorsunuz* Acaba mumkun mu"» Kadmın rensı daha da uçtu. «Eve», herhalde buraları da aramıslar Anlaşılan bnraya gelmekle onları rahatsıı ettın» Peki onUn tanıyor mnsnnnz? Lutfen cevap verin ( Arkası var) Kadınlar Birligi mebus seçimlerî icin iki kadın aday gösterdi trtica hareketi eelisnor 25 Şubat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten SOLD\N S4Ğ\ 1 Şehir \e kaoaba lçl emnlyetl • aglamakla gorevll nnemurlar ıçojul) 2 ^onotme l?l veya yerı tumsek •ckllnclekı engcl 3 YedlJJ leızetll blr ^ emcgin artıklarını dtlı 1« 1" dudaMannın kenarından toplamaya çalıgdn 4 «Glzll olmıvorak ve her keFln nnJnd bulma^a çalış » anlamına karma bır cmir 5 In^anın dogunn "\erl nlan dı\ar tablatüı v«rattıjı bazı felâketlerc boi e derlHr 6 «Beiaz renktckl madenl dlklş dlkme v asıta«ıı» anlam na ıkl snz bir •rru takısı 7 \ anımızdan hızla oeçen kurounun çık«rdıfı fes 8 «Bir rahaUızlıi» ugramı? olan blrllkte dılnvıya gelml? tkl ksrdeş k»rşüı|ı kl «oz 9 Kınun dısı »uç iflemekt* dtrenen kl»l ^ÜKARIDAN ASAĞIYA 1 Alıa v«rt» ııhMi. «vanlif» uı varım 2 Vaktıyle vezirlarln ve| zenglnlerln nlkthnz ol»r*k ya«adıkl»rı k»dınlard«n ltder 3 Ak»ar»y çevretlnde blr » m t nota 4 «Şah Pehlevl'nln mmeleketıne «eyahat «t!» anlamına k«rmı blr «mlr 5 Yll, karnı xil ç«l»r durumd«kl kliL • fBlzl doguranın meckenl» anltmına Ikl *6%. 1 KUçük ç«pt« tlcaret yapanlardan. çev 5 rtllnc» îstarttjul Vallslnin »ova. dı ballrlr « Not» blr erkek »dı 9 Y» karDftnM «ıhklı vahut da hallrdfrnt* f*kl( yaıılı olarak fiklr ve düfUne* tUıs vertsl yııpmı l«l blr h»rfln okunufu FAltH 22U171 Pazarte»! gunleH tatll Her gun «aat 21 de pazar 15,30 da «tsyancılar» <rar<amba «aat 1430 da Pazar taat 11 de «(.ucuk Tıyatro«u» KADIKOY 3611682 Perşemb» gunleri tatll HCT gun »aat 21 d* Cumartesı Pazar 15J0 da «Çır Çın» StTK 476947 Pazariest gunlerl tatll H T * gun saat 21 de «An Baba, Vah Bsha» rKPFBASI 4421S7 Pazar Pazartesi Çarsamba Cuma §aat 21 de, Pazar İS 30 da .Altı Kısı Yazannı Anyor», Sah Perşemb», Cumartesı saat 21 de «Carmen» Operası 0"*KrilAR Cum» eflnltrl tatil Her fün saat 21 rie Pazar 15 30 da «Otelci Kadın» IfcNt KOMEDt «0409 Sah tatil Dıger gereler 21 rie «Tepeder Inme» Persernbe Cuma, Cumartesi Pazarte«ı 17 de »Gülnıhal» (Pazar 11 de, Çarsamba 14 30 da Çoeuk Temsillen) AKSARAT KCcPK OPKRA Î191B • Snar« 21 11 Pazartesı hariç. her gece, eumartesl. pa?ar ve çarsamba 1815 t» mattned» «G«neral Çopçatan» ARESA 446418 440704 Sa!ı hariç her gun 18 ve 21 İS te «Sezar ve K'eopatra» (Cumartesi, pazar matine 15.30 da) AZAK 72824B CJnrıınfeı Ozcao OSnO) Olkü Topluluju) Pazartesi tatil Cuma «uare, Cumartesi ve Pazar matine ve suarc «îpekÇi Merhum» Diger feceler: «Muhtesem SerBITLVAR 214^92 Pazart«td difinda n«r g«c« tl 1» t» fÇtrsamba curaartoıt Dazar matine 18 15 te) «Kart Horot» OORMEN «49736 • Suare SJS, HatİD«t C » m»rfe«i Pacar İB t». Paıartetd tatll <Stnln« ?aWrl!»n GENAR 493109 Çarsamba hariç, »uar» HJ8 t« (Cumarteıi v» Pazar marln* İS t«) ı •Dflsman Çiçek Gflndermet» Saat 18 d« ! «Hsvvanat Bahçesi» ve «Cephede Piknik» GRÜP 6 (Gen Ar'da) Çarsamba 18 v« 21 15 te «Denıze Gıden Atiılar» ve «Carrar Ananın Sıllhlan» taTANBTTV 445238 Bııar» « 4 8 , Mattn«: Çarsamba, C erteri, Pazar 15 t f «Mesedî re Sâdık Zevceleri» Her gün 18 İS te Munir özkul TopluluÇn »General Çöpçatan» KARACA 448868 Ruarelerde »• pszar matine 19 te Muammer Raraea' «Lahmaran Cumhuriveti» S*AT S OTTTVLARI Tevhld Bllee Toplnlntn «Se.be?» Her gun 18 de, pazarted 18 ve 21 30 da KKNT OTT71VCT7X.ARI 4497» Hw rtn 18 de Pazartesi 18 ve 21 15 te Çarsamba tatil (Gulerek Gırin» Sah ve Cuma 15 te «Kalbm Sesı» ve «Halkın Gozu» KCCCR 8AHNB (GOlrli 8urarl • BnglD Cezzar) 49Sn2 Pa?artes1 tatil Suare tl 11 Cuma, Cumartesi Paıaı 1 de matınaı .Bu7 »ün Ksdınlar Gfireldlr. ORALOflLIJ 494035 Pstsrte«i tatil Heı g»ce saat 21 15 te (Matınr Çarsamba 18 ve Cumartesi Pa?ar 15 te) «Keresteei Tevflk Bey» LÂ.LE 443595 «Armmızdaki Ş»yt»ıı». LÜKS 440380 «Şeytan Bunun LEVENT «Sarkın Sıcak Geceleri» RÜTA 448439 cAramızdaki Şeytan». SARAT «Pekınde 55 GUn» StTE 477762 «Pekınde 53 Gfln» S4N 486792 «Bucur. T Şoray, T. Hakan • T*N 480740 «Günah Çocuğn». I MELEK .Çılgın îhtıras» • TEVİ AR «Edepsız, Çehvet Kadını». Y T^KStM «Paylaşılmıvan Sevgıll». YII DIZ 478342 l «Şeytan Bunui) N«re«ınde», 2 «Ask Tonıurcuklan» AIFMÜAR «Seytan Bunun Neresınde». AYSU (KGumruk) »Maceralar Kır«h». • BULVAR «Kalbe Vuran Duşman» KULCP 227183 «Şevtan Bunun Neresinde» MARMARA «Pekınde 5** Gun» MELEK (Evüp) 1 «Kalbe Vuran Duşman», • 2 «Belâh Torun» RENK 211*125 «Altıncı Koprfl» !JIK 223142 .Pailasılmıvan Sevgıll». TENİ 225802 . .Pekınde 55 Gun» TENİ (B Kov) 1 «Kalb» Vuran Duîtnan», • 2 «Varan Bır» KADIKÖY • • OPERA 36082i . «Pavla«ılrmvan Sevpli. REKS VSCtUZ «Peknrie W Guı» A Gardner • ÖZEN 3S9804 . «Marko Pnlo» (1) 4» SCRFYTA 3fin«82 «Sısh Geceler» 4> sr\AR .Pekınde 55 Gün. KVLÜP (BBevı) «Geçtı Buranın Pazan» (T> Ankaro'do Devlet BÜSÜR TİİA1KU 113fı'2 buare 2tı W Valı tatll fazartesı ve Lumı suare « ö p Hpnı Klte». Çarfamba cuare ve Paısr ma'ıne >vı ze ö v l e Gehvor«a Ö' lfdı. Per^embe \ » C u martesı gecelerı \erjfa» opprası Pa7ar suare «Uvuyan GuzeU taı°^ı KftVCK rlYAlKI) lllım, btıart » J l f » «artesl tatil pazar matine 1 te *1 pu/it.. & ODA TÎTATROSII 1111^ Saat \h !»• Ps ı«rtesl tatil «Doüum Gunu» TENt SAHNE 117240 Suare 2n >f1 Pa7aı»r=ı tatll pnzar mstir.p |,"ı te •Hı'r» \ ı H A I, ÜÇÜNCO TtTATRO 117240 Suare 20 "Î0 Pazartcsi tattl Pazaı matine İS te «uıı<tı,> rtıel Tlratralaı M E T I M N SAHNFSİ nvjlp (.•»,wmh. rB tıl H e r g e c e 21 ] ^ te «Mavı D e v m p » s^iı P e r s e m b e , C ı ı m j 18 15 te « N r w V n ı k i » Hn Pazar», C u m a r t e s t Pazar, Pazarte»! 18 l> te «Si! B a s t a c » O 4> # • • • • 4 * 4> • • 4> Lüzumlu Telefonlar • tTFAİZE: Barollu: 44 « 4 4 tıtanbul: Î141Ö Kadıkfiy ! 36 08 73 Uıküdar: 380945 BakırkSyı 7184 88 Adalaı i 51 »0 81 Istınye 83 80 20 • POLÎS tMDAT: Istanbul T7 45 0Ü Beyoglu 27 45 01 Anadolu Y.kası 27 48 02 Sıhht tmdat: Beyoğlu • 44 49 9S Fatıh: 21 19 95 üsküdar 36 05 38 * İRK.N : Demıryollan 36 04 75 (Haydarpasa) 223079 (Sirkaci) * l'CAR : THV (Termlnal) 44lU% Hsva Alanı 73 82 40 * v *PI'R. Denuvolları 4910"* Nobetçı M 44 1)2(1? feehır H a l l a n 44 42 13 44 41 TO I • ? • Istanbulda mOnhal bulunan mebusluk içm Kadınlar Bırlıgı adav olarak Başkanlan Nenhe Muhıddm Hanım ıle \azar Halıde Ed'p Hanımı gostermıştır B rlık kadmların da erkeklerle a\nı haklara =ahip olduklarını beiırten muracaah dun Şehremanetm» (Beledıjeve) jar^'stır Ankara ozel muhabırımızın bıldırdı&ne gore ılk gunlerde mevzıı ve mahdu+ gıbı gorulen ırtıca harekâtı gıttıkçe bu\umektedır Hâdıse bolgesıne yollanan tak\ıve kuin etlen henuz oıa>a maalesef ulasamamıslardır Bu arada tayvarelerımız ha\adan başarılı hareksta haelamıslardır Kadınlar Birlıği Başkanı Nezıhe Muhıddm Hanım O gun çıkan kankatur « Hanımlar hemşıreler eger reyinlzi bana verecek olursanız, mebus nlunca ılk ışım tuvalet eşyası gıimrııklerini kaldırtmak olacaktır» HALRKVİ OVUNCIJLARJ Çar».mba eu martert pacar 21 0T d» 1 «Bvıo tci» > • Blr Gvlenm»» ANKARA TîfATROSf 124SI1 <5»|ı tatil Pazartesı Çarsamba 18 15 ve 21 1S tp Pa/ır 1530 ve 21 15 te «ö u Çanlsr» DıŞer gunler 18 ve 21 15 te «Gızlı Ordu». * Ankaro'da ALEMD*R 1S4136 »Yarın Bızımdır» ANKARA ]2?4?J .AM Gençhtc» B f T f K 124075 . ^n Ask» O/İIBASI 122211 «Sır«e\rı. 1219% Yarn B;mrtır. ,A«ka Da\et. RFNKLİ 1^21ft3 cYarın Bızımdır. t'LFS .Ada'ar Şevtanı» • • Kadehie mki satı«;ı vasak thın gk^am Ankaradan «len bır emırle Vad^hle kesm rtlarak v a^ak edılmıstır rakı sanı «Hivaneti V a t a n i r f K a n u n u » n a pk bir madrlç Bakanlar Kurulu, «Hıyaneti Vatamye» (Vatana Ihanet) Ka nununa fk br madde tt^hft razırlıvarak Buyuk MıUet Meclisine sunmu^tur Tekl f olunan madde ^udur «Dını âlct ıtt haz Prlrnlcrp \e bu suretle tehdı=ı ezhanı mucıp clanlar pn azı ıkı <cne kuıek en dgırı dain olmak uzere cezalandır'lırlar Madde \arın Meclıste gorujulecektu: Sinemalar MI \ s 441 tMhK 4484 tNCt RO\AR »stanbul'do • PELEDtYt: Zab'a 22 Ü 18 , O Mezsr ık ^r 22 01 63 îalan. 32 08 35 . V.a S^ak» S Hayward «Hekınrie M> Gun» p a , ı st , imıvan Sevgılı» (T) «Her Pencereye Bak» *•••••••••••••••••••••»••«»••••»•••••••••••••••••»•••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog