Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 Şubat 1964 CUMHURÎYET DIŞ Kıbns ve Tirk Ynnan münasebetleri HABERLER Merkezî Anlaşma Teşkilâtı dokuz Yaşında firkiyede. bir çok masnrn Amerika ve tngiltere fle §nçlnlar, kabahatliier. yamevcut anlaşmalar yenilenni «abalı» lar vardır. Bnnların başmda gayrimenknl miyecek veya uzatılmıyacak sahipleri gelir. Trablnsrarp M. <».*. . Radyo) Bnnlar herkesin gözöndedir. Yayınlanan bir hükümet bildiriI Şimdi. sinde, Libyanın îngiltere ve Ameıbru buhranı fittiko* va Apartımanlan varmış.. diyorrika ile akdetmiş olduğu an'laşhimlefmekte v e dolayulylar Eskiden. malan yenilemek veya uzatmak , le, Tflrk Tnnan mfinase. Han, bamam, dnkkan sahibi! nıyetinde olmadığı ifade edilmekbetlerinde elddt rahatsııdenirdi. Iıklar baag8sterme*i tehllkesi buLondra 24, (a.a. A.P.) Merkezî Antlaşma Teşkilâtı (CENTO) nun doku tedir Tok, varın malına göz diker. Ne yfîmektedir. Bnhrsnm nğnrsnz Lıbyadaki yabancı üszuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle teşkilât Genel Sekreteri Halatbari'ye bir l e rBildiride, kadar nasihat etsen baset eder, in bir •eyrtnl değistireeek bir mncize mesaj eönderen îngiltere Dışişleri Bakanı Richard Butler, «CENTO, geçen yıl bo^ »m>n herhangı Bona çare yok.. onan için bnnlar olmadıgı takdirde, bedbaht Kıbns, yunca da, hür dünyanın çok önemli bir bölgesinde iktisadî gelişme ve barışın %>*^^»™l™l sövlenir. Ama bütün bnnlara rajtemelleri 1930 da Atatflrk ve Veniraen vüzyıllardanheri acaba bn tarafından attlan Tflrk Tu elde tutulması konusunda önemli bir rol oynamaga de vam etmıştır» demektedır. cHaah. şoyle daha iyi .» c a g l e k ı e n m e k t e d i r millet neden parasını binava ' a nan dostlntn ve Ittlfakimn m e n n Ulastırma aJanında CENTO'nun gerçekleştirdiklerinden Bu hükumet bıldınsi, Başkan Ote yandan Genel Sekreteri Hatırır? diye bir arastıran var mıhaline yelecektir. . . . konuşması dnyduğu hayranhğı iiade eden Butler, merkezi andlaşma tes latbari bugün Tahrana gelişinde dır? Bizde irat sahibi iki türlüdur: tki mfistemB deTİet adanu, A U . { u U g i l i d l r . , bu konuşmasınkilâtmtn 2829 nisanda YVashington'da yapılaeak olan Bakan verdıği demeçte, Kıbns meselesi . Rırisi babasından kalmıs malı mnifirk fle Venlıelog, iarihln »kısmı jyadakı yabancı Ur Kons.yi ^ . ^ t j S U 1 . katdarak teskUâtm ç a j ^ a l a , » , yakjn nın hafaza eder. öteki binava yeniden nin uenıo Cento yeiKisınae yetkisinde iumauıgm:, olmadığın;, • detiftinnbler » e 808 yılhk Tttrk • para vatmr.. bannn ikijcî de avnı dan tanıyabilmek fınatını elde etmekten memnunluk duydu n r a a d g r n n p a k t bdlgesine gırmeRom mfieadeleaine son verecek (lk sebeplerle bövle olmnjtur. Bir keadımlan atrmglsrdı. Halbnkl fağnnu belirtmekte, tİngiHere hükümeHnin. gelecekte de teşki ' dlgBİ g ö y i e m ? i bununla beraber re Tiirkivede çalısamıyacak vasta natik Makariofl bnffin Kıbn«"ılâtı desteklemeye devam edeceğinden emin olabilırsfaiz. de , K l b n s t a v u k u b u ı a n k a t i i â m , t.k s o n u c u o U n b u üsleri kald.rması ve haldeki kimselerin sefil olmahafııalardan aflinmek lstenen eıkl mektedir. meseleye sür'atle hal gerektiğini ileri surmüştür. | b i h ederek ması için emeklilik sistemi veva ve hlç kimseye fayda getirmeralf Libyadaki tngıliz uslen ile ilgidise doknnur bir ikramive mevButler'in CENTO Genel Sek | k g n U r Ronseyine katilacağını d. çaresi bulunması temnnısini izhar Tiirk Rnm knramet ve nefretlnin lı antlaşma 20 yıl lüreli olup, 1953 Dr. A A. Halatbary'ye ifade ettikten sonra, «Oyelerin ba etmiştir. rot deeildi. (Barı küçük de\let ismııasır «avas meydanı Tapmı$tır. reteri Sovyet Sefi endişelerinin azaldıgından ve rahat Türkiyeden gelen Halatbari bude Bingazıde ımzaianmıştır Bu üsj tisnalarivle simdi de vazivet aymesajıns Halatba Makartos aradaki ve hançi caro. g&nderdiği uvuvabildiğinden bahsederken, Savunma Bakanı rıs ve emniyetın geliştinlmesınde ! rada birkaç gün kalarak îran dev ler, îngüteremn mali yardımına nıdır). Onnn icin herkes eii a\afrı cevapta, tngıl l e t dfisflnraedlğl ry'nin verdığı retlerden Mareşal Malinovsky Amerikayı «mütecaviz bir oynadığı rolle hepımiz iftihar e ! adamlarıyla görüşecek ve Baş karsılık îngıliz birlikleri ve hava tntarken para biriktirip, âbırı BmmeDışışleri Bakanının dostlnk ve itttfakt dikkate almıya tere . 'bakan Esadullah Alam tarafından kuvvetleri için kolaylıklar sağlıyamemleket» olarak ilân etti rfinde kimseve muhtaç olmadan rak, Tflrklye lle Tnnanistam erael sajında ifade edilen güven T » des debılınz» demıştır ıı. kabul . . edildikten . . . . sonra Pakistan'a . 'caktır. » <eçinebilecek bir irat veva basını leri nfrnna arrn edllmeyen Ihti tekten büyuk cesaret aldıfını bilBugün dokuz yaşına basan CEN gidecektir. Amerıka ile ımzalanan antlaşma > sokacak bir mesken alır.. kflrük Italyın biraı daha ıırır edince Moskova. 24 (a.a. mailere sflrSklemektedir. dirmektedir A.P.) TO'nun uyeleri Türkiye, Pakistan. Halatbarı bu seyahatl, her aene 1970 yılında sons ermektedir Sovyet Sefi Kruçef, bır ttalyan Kruçef fülerek »unlan ıBylemiş1 i r a t i a n n hepsi bSvle olmnstnr. Tenl Tonan Başbakanı Papan. Amerika Dışişleri Bakanı Rusk Jran ve tngilteredır. Amerika tam o ı d u » u g ,bı Cento Bakanlar KonseKahire radyosu tarafından da yanâşirıne verdıeı demeçte, Amerika tir: dren lle tnBnfl arannda yapılaeak d a > Halatbari'ye gonderdığı me üye olmamakla beraber teşkilâtı yinin yılhk HâlS da bn, böyledir. Hftlft memnr toplantısını hazırla yınlanan hükumet bildirisi şoyle hakkındakı endıselerın'n azalmak« Belki de... Beni »*p*tledik ] a r i k r a m i v e l e r i ve tasarmflarivle iklli blr gSrflnne, AHna He A n k a j M j d 8 | CENTO'nun Amerikamn'desteklemekte ve buyük çapta a% mak üzere yapmsktadır son bulmaktaılır «Libya hukümeta oldugunu, fakat Almanya meleri n m ı n . » ranın flıerine çSken kabnnı daSı, t a m destegini haız oldugunu teyid kerî ve iktisadi yardımda bulunbn t a n d a kfiçfik iratlar veva ti, Bırleşık Arap Cumhuriyetı Baştacak mnclıeye vftent vereblllr. etnaiştır. Rusk, önumuzdekı Ba ! maktadır. Kruçef, Londrayı ılyareH tıra meskenler edinmeye gayret edlkanının cumartesi günü Surıye selesının gene de kendısini kor Henfic remnen teyld edlimemis sınd» Avam Kamarasma gittiğini | »orlar. Mısır birliğinin altıncı yıldonumü kuttuğunu ifade etmiştir. Rus lideri bu eörujlerini, ttal anlttmış ve demiştir ki: oımakla beraber, Atlnadan ırelen Bir kısım mal «ahipleH de tırt münasebetıyle vaptıgı konuşmada,, haberleT. Papandrennnn. draruatlk c Derken Churchlll salına ss irat icin ravrfmenknl edlnirler. Libya halkı için ifade ettiğı s a m ı , v a n n â ? l n J u I İ U E ı n a u d 1 İ I # bir te«ebbBse «eeerek Kıbns bnhmi duvgular ,ç,n. gerek kendi ge t l 5 ' h İ r e»™?" 1 ' «ırasındı sçıkla lın« salona girdi. yerine oturdu ve Bnnlar tlcsret vapamıvan kimseranına blr çBıflm yoln aramak hemen »ekerleme yapmaya koyul lerdir. Parasinı bankada veva tahrekse Libya halkı adına teşekkur m ' s t ! T fnere înönfl Ue çflr&şmek nlyetlrıl 25 ölü. 85 yaralı var; en a ı eder.» KruçefMe vaptıSı görüşmelerl !du. Şimdi hStıratmı yazıyor.» | vilStta isletecek verde ravrimentasıdı&im cOstertnektedlr. tnBnfl de 500 Nâsırcı tevkif edildi bugün Moskovadaki vabancı muSovyet lideri, 1 marttan itibaren knle vatırmasının baslıca sebebi arm ntvetl, 14 trnbatta »Christian habirlere nakl<)den Fınaudi Ru» Kafkasvada bir süre dinleneceğinı 1 Türkivede para kivtnetinln tnfiteŞam, 24 (aa.. A.P.) Srienee Monltor» ırazeteslnln OrtaBaşbakanının tngıltere Fransa. t de söylemistir. jmadiven dfltmenldir. Pivasada hlc Hükumet tarafından açıklanALTIN FtYATLARI mnhıblri Rieos'a verdUİ Bıel Eyüp Han • Çu En Lay, ortak bildirisi yayınlandı D talva ve Amerika hakkmdaki his24 2 1964 dıgına »ore. Hıımus'ta «DevBir çelisme ' r z " m a n devlet tahvilStından tnfllâkatta açıSa vnrmnırtn. tnBnü Lahor, 24 (a.a. • Radyo) Pakis• Asya ulkelerıne Bırlesmış Mıl lerinı anlatabiİTiek için ttalvanea Cumhurıjet letin güvenlığı için çok teh96409650 baska saglam kStıt bnlnnmadifrinRisos'a, « lıler o kadar kanstı Han letler Teîkilâtının çeşıth teşekkül bir devim kullanmıs. «Gecelerl. Reşat Hkeh bır komplo ortaya çıKruçefin Einaudi ile ysptı8ı ve d a n d e v l e t tahvilatı da para dfi». 1385013900 ki. ben eminlm Tnnanlrtanda da tan Cumhurbaşkam Eyup Hamıt karılmiî ve çok savıda sılâh bövlc dflitflnen çok deviet adamı ve Kızıl Çin Başbakanı Çu En lerınde tam üyelık verılmev; geınsöoıneoo vatağında ık1 va^ık arasınd» ra Amerikadan fazla gocurmadıfına m e s 1 n e m n v a , i olarak kıvmettrn hat rahat uvuvabilecp*ini hisse dair vaptıgı konuşmadan bir gün düstüefinden, ticaret edemivenler müsadere edilmi";tır » Azız 9550 9600 T8T. Ama nıeTdan bnlnp blr araya Lay, Çın • Hınt anlaşmazliğının reklıligı uzerınde aynı goruşe sadıvor» demijti" sonra. iki Sovyet maresalı Ameri B a r a | a r ı n l gayrimenknle yatırmısgönişmelerle barışçı yoldan ço hıp bulunduklan belirtılmektedir Fransız 9610 9700 Dığer taraftan Bagdat radjellp konniamıyornr» demUtl. Einaudi've göre Krucef'i şimdi kayı «illShsızlanma anlaşmalarınzülebılecegi konusunda göruş birPakistanın laferi 24 a>ar kulçe 1425 1428 vosu. Surıveden alınan han yamndakl Papandren, 18 wa erien dunım. Ba dan kaçan mütecaviz bir devlet» ki haHe ber'.ere atfen dıinku karışıkfste masnm kabahatliier bnnlarbatta. Ynnanistanda 16 senedir esi Hğine varmışlardır ö t e vandan. Bıldirı, Çu En Lav'ın, Eyüp Ha tı Almanvaria mevcut oldugunu olarak ilân etmislerdir Çin Başbakanı ve Pakistan Cumlıklar <ıra«mda 25 kişinin 81dır. Bnnlann bir de psikolo.iik elne rasilanmsran parlaklıkta blr ıte nı Pekinı ziyarete dâvet ettığini snvledıSi <ntikam havasıdır Bu iki Mareşalin silâhlı Kuv nayetleri vardır. Her ay slzden klduğünü ve 85 kısının de yanel sedm zaferl kaıanrnıg ve pres. hurbaşkanı. Kesmir konusundakı Krtıcef. ttalvanl» shrüsmesi n vetler Günü münasebetiyle ver ra ister.. bn kira. bir nkka ekmek ralandığını bildırmiştir ti*in ılrve^lne erlsrnlstlr. Tflrklve. Pakistan Hmdi«tan anlaşmazlıgı tiBinı bildirerek sona ermektedir V EF A T rasında bilha«s htıd\ıt Ihtilafl» dikleri demeçler diplomatik ha aldı?ınız zaman verdi(lnix Bu arada Bevruta gelen para de de. hOtfln ırlva^t partiier. Kıb nın da bu toprakta vaşıyan halkır bıldırinin. sonuç olarak nnın »ulhçü vollardan halll 13 vadaki değisikliklere rağmen, geç ?ibi detildir. Karsılıtı elie tntnlhaberlere gore. Suriyede NlMerhum veterıner Bınbaşı »rzusuna eöre bir çözü™ ekUy , , rıa bnhranında 80 Tssındakl tnBnfl5 P a k i s t a n l n b i r b a a n s ı n ı o r t a zumu U7PTİndc rinrrnn» ve avnı ra , miş yıllardaki konusmalarından mıvan bir paradır. Kiraeınm »inisır taraftan olmakla tanınîzzet Beyın ve Cevıde Hanınön arkannda oldnklannı acıkla le ortadan kaldırılaca&ını ümit kovduğu ba7i sivas! mıişahıtlerce manda Sovve* hudutlarının de' görünürde pek farklı degıldir. mış en az 500 kışı tevkif emın oğlu, Nafıa Örnekol'un rine doknnnr Mal sahibinl zaiim mı«ılardır. Her lkl«t de arnı xa. ettiklerını ifade etmektertır kabul edilmektedir Bu başan Sstir'lemiveceSini «rivlemiş ve de Savunma Bakanı Mareşal Bodı ve cSsıp olarak eSrnr. dilmıs ve bütün Su'ivede fev kıymetlı eşı emeklı veterıner manda teerfibell, dlraretll, llerl Pakistan Dısişleri Bakani Ziilfı Keşmir konusunda mevcut olan mistir kion Malinosvky. bugün kutlanar j Nurı Akbaran'ın ağabevı, Gukalâde hal ilân edilmiştir. realtst ve saSdnvn sahfbf kâr Ali Bntto tarafnrtan hugün Pakistan Hindistan anlaşmazlıgı • Bu hudutlar bİ7e mira? ola yılhk Silâhlı Kuvvetler Günü de' Rfltfln bnnlara ilSve olarak hazıde Çelebı'nin enıstesı. veteadantlan elan InBnfl lle ö t e yandan tçışlen Bakanı zine de her zaman bn (avrimentcele olarak tertiplenen bir basın n ı n Komünist Çin tarafından tarak intıVa' etti Onları muhafaza mecinde sıınlan ifade etmiştir: rıner emeklı Albav M Ali Papandren'nnn basbasa vermeslnve askerl vaü varcîımciM Dr. knllere ?öz atar. Neresinden bir toplantısında. tahmin edilen ta nınmıs olmasıdır Sıvast eörlemcı etmemiz şarf » «Barış gerçek bır tehlike karşı örnekol, Top kıdemlı Binden. sadeer TÖTklerle Ynnanlılara Nurettin Attasi'r.in yay.nla rihten üç gün önce açıklanan K o ı e P e göre. bu hu^us, va1ni7ra Hinbaşı tzzet Örnpkol. Guzın Ça«ndadır Bu emperyalist devletBir hâtıra dığı bir bildiride şoyle defakat bütfin Batı bloknna münist Çin Pakistan bildirisinin distan ıcin deSil. fakat avnra Keş lerinde hazinenin sıkısık kaloz, Handan Yalçın, Turnılmektedır' ralıat blr nefes aldıraeak hanrlı iki e«a« nokta«;ı bunlardır le vanlan lerin tehlikeli siya«etinden do8 devirlerde icat edilmis olan bnhKruçef. Avusturva ile i i Hindistanın bir parça«ı olam r kân Gollu'nun babaları. RuJ ; v.; 4 \. . . . ı . » maktadır. Amerika ile NATO mut bir oonnf çıkmam n n n faıladır. « Dün Humus'ta bir hainmfidafaa vereileri bn kakabul eden Ru<va için de cid hi Çakaloz. Dr îbrahım YalPakistan Dışisleri Bakanı. ortak " " ' ^ I t e f i k l e r i , devrimizin Scil meselele ™" Bfltfin meaele, Papandrfn'rran ler çetesı tarafından, Surıye mış ve dpmistir kiEsas irat verri'i çın. t?zet Gollu, Hâle ve Sel bir darbe teşkil etmektedır bildirinin Çu En Lav'in Pakistanı baglamaktan hi«Ierden n y n l ı p . mfl^terek men• Mısır birleşmesınin vıldönü « Avusturva ile bir ban? ant1 1! iken, vfizde 4 bnhran, vım örnekol'un kayınpederBildiri Pakistan yönünden gel faatlerlne aayanan TOrk mıi münasebetıyle greve teTnnan terkinden önce vavımlanmasmd»laşması yapılması tçin saSa sols mfidafaa vergisivle vfizde lerı. Neriman Halım ve Pesilihların azaltılması volundakı 4 ki sebebin. «Çinh konuklann zl me hiç bir tâviz ıhtiva etmemek ve IHlfakma sebbüs olunmustur Bu haioba^kı yanıvordum Fakat o z» bir antlaşmayı önlemektedirler.» 2* ye çıkanlmıstır. Bn son iki verrihan'ın amcaları, ınsanlık vareti sırasında ortava çıkanlan tedir. Zira. Kotnünist Çinin Birkaprlslerlnden farla 8nem ve 8n ler, Arap halkının Sıyonızm manki Dısislpri Bakanı Molotof. tımsa'ı emeklı Yzb Malinovsky. Sovyet Roket kuv çi mnvakkat kavdivle konmns olbir takım sövlentilere» «on vermek leşmış Milletlere kabulü, ikinci ceTfk verme^Indedlr. ve empervalizme karşı gırişbövle bir nn*la«rranın Bntınin ka vetlerinin yeterli ve hazır o l d u k . d n * n b a l d e kaldınlmamıs ve simbir Bandung konferanjı toplanma Kavhan SAGLAMER ıstegi oldujîurıu açıklamıştır. tiği Şerıa savaşı için hazır|, KADRt ÖRNEKOL « r t l . r . d,vanma lannı söylemis ve sunları eklemi. d i bnnlara da zam yapılmıstır. Bildiride, avrıca. «asker! hazır'« ve Çin Fîint sınır anlaşmazlıŞıIıklarda bulundugu bir »ıraıbul l«ma rmıhalıft, Vıhavet Molotof a 24 2/964 «unu vefat etmistır. tir: Halbnki Tfirkivede ft\İT vergisi da. bu tertiplerinı uvgula hkların, uluslarara«ı anlaşmazhk " « banşçı vollardan haili gibi Cenaze namazı 25'2'964 salı « Askeri kalk.nmamız her za «"«"««• knrnlmnstnr. Tani berkes, mak ıstemiştir Dolayısivle lar için hıç bir ?aman bir çözüm görüşler, uzun zamandanberi Pagüru o£le namannı mutaasıkı ydnetim mahkemesı kuHi R»n rt o ™ » .„ »,,™.H« mankinden daha kuvvetlidir. Bir hrT <!esit ?eürinden mnarven nisyolu teşkil etmiyeceğı» ve iki ül kistan tarafından zaten benimsenkıp Kadıkov Osmanaga carulmasına karar venlmıştır dı. Ben rie o ısırun Avu«turvadah»«ı»ıH» hîr «»b ..,») «>r>ı»iıiir > « bulunmaktavdı pozisyonlu lisans aranmak j) kenin, tam bır silâhsızlanmaya ™ mıınde eda edılerek Karacah beraber empervali't » l d ' neden hina eelirlerinden Bu mahkeme, sanıkları arzu ki .skerlervmin eeri çekeregimiri funva sav.ş. kaçınılmazdevletlerin olm.mak | s° "««erde b.r tek vergı verecektir. nükleer silâhîarın «ınırlanma ve Ravalpindiden Pakistanın sanat tadır. Müracaat: «Lisans» rüahmettekı ebedî ıstırahatgâv b i r V T tehlikeli siya^eti barıs için ger " ' & almmaktadır? Bnlanan süratle vargılamak ü*öv'edim » yasaklanmasına taraftar olduklan ve küHür merkezi Lahor'a gelen muıu ile posta kutusu 176 hına tevdı edılecektır. Mevlâ n n n bİT ,«Beni , sepetledikleri zaman» . çekten büvük tehlike teşkil et•"••' « b e h i voktnr. Izahı zere Humus'ta 'nslivete geçbildirılmekte, ıkı lidertn ikinci Çu En Lay. buradan da DoSu Pagarikı rahmet evleve. Istınbul. v Einaudi. eorusme sırasmda Kru,,, J t«Kîı j . j ı u ı , n . . J . . . . ı , mıştır. bir Bandung konferansı toplanma kıstanın başkentı Dakka'ya geçelUncılık 88772048 Ailesı ve evlâti^rı O s . . . . . ,, . mektedir. Bu hu«u«u nazarı dlk»*»'' deeıidır. Bn saoece alasında faycîa gnrdükleri ve Afrika cektır. l çe"ı hâtıratını vazmava lkna et , , ,, , . ı , . , b.ı.ı,*,, t.t» L S . I . • kate almamız gerekir > tnrkacı knrnazlıktır Işte bovle I! m e > " Çal'Ştıgın, fakat Kruçef ir * U v e vergiler kovabilmek için ak H Cumhurivet 2054,n«eIı bir tarzdaHderinln kendisintsimdi, .tla S t « t e j i k Roket Komutan, Ma , < hi bir S.vvei b l r a k ] I m b i r k d l r G r tıÇını sBvlemistir ftalvan nâsir *?«' Nıkolai Krvlov da sAtnenkaolduMnu ş6ylemi . Ameri Yeni veva az mu«tamel | kadar h.rb M ,,r,,n, vazmadı, k a n stokları yap , J nı, buna karjıhk. Ei»enhower vr Savunmacephane Bakanlı»ının roket l \ ChurchlH'in rhurrhlll'in otobivoerafilerini ntnhivmrmfileHnf ks V» tesislerlnin savıları hakkında açıkmaliveciler vardı ya! O da syrı leme aldıklarnı hatırlatmca Kru lamasını rikretmiş ve ılemistir ki: bir dâva) fakat son verri reforrav a v u n « Btı kadar çef şunlan 8vl. i«tir m •ranmaktadır. .1°.^'* " " denilen verçi zamlannda een« « Havatım baki kaldıSı mud ma için lüzumlu deSildir Ameri.i hazinenin toıüne k n n e r Müracaat: «Ofset» rümuzu ile ı detçe memieke'imin halkı ve dün kanın elinde bu kadar çok sayıda f a T 1 m e na d a f a a vergisi mesken( b a t m ı g ı m i P K . 176 îstanbul. ^ ys bansı için ça'ısmavı tercih roket bulunduğuna göre şu neti , e r d e b j r m i g l i j r a t l a r d a ü f m i s l J ederim. Esa«en hence polı'ıkaeılar ceye varmak mümkündur: Ameri tlâncılık 8fi782047 r,f V*, , . „ „ „ „ , , , , . „ . , „ , . , ık» tecavür gnveleri gütmektedır . , d n r " k i " b n "mfidafaa"Vereİ^nTn »n "CENTO, banşm muhafazasında bir önemli rol oynamakta devam ediyor,, Halatbari, Kıbrıs buhranının CENTO yetkisinde olmadıçjını söyledi Libya, yabancı ülkelere yeniden üsler vermiyecek Hddı'seler T Vur abalıya Eisenhower ve Churchil.'deı. sonra... neden hatıralarma Pakistan, Keşmir meselesinde Kızıl Çinin destegini kazandı Suriyede gerginlih Lisanj Aranıjor Bu sene de en fazla ikramiyeyi gene Türkiye Iş Bankası veriyor! • 1964 Yıhnda 100 Apartman.Daire^i yalnız İŞ BANKASINDA • Cem'an 11 MÎLYON lira tutannda ikramiye yalnız ÎŞ BANKASINDA • Ve unutmayınız, Ofse! Tab Makinesi AIRFRANCE sizleri ,TÜRKÎYE İŞ BANKASINDA ikramiyelerle ilgili herhusu? açıkça ilân ediliyor ve bütün teferruat tasarruf sahiplerinin bilgilerine ^sunuluyor. 7 HÂTA YAREŞMASINA dâvet eder! lstanbul'dakl bütün seyahat acentalannın vitrlnlerf AlR FRANCE reklâm malzemesi ile tanzim edilmiştir. Bu vitrinler tanzim edilirken 7 tanesinde bilhassa blrer hata yapılmıştır. Bütün seyahat acentalanndan veya bizzat lir verpisine mahsnp edilmiyecefi de gelir verrisi kannnnnda yapılaeak bir tâdil ile saglanacak, böyleee gavriraenknl irat sahipleri dlfer gelir sahiplerinden vnzde 12 fazla vergi ödiyeceklerdir. Çünkü Maliye, kolay alınan verrj kavna. fına Işüttır. Ondan ne mümkünse onn almava çalısaraktır. BSylece gayrimenknl irat sahiplerine bir kere daha vnrnlmnstnr. Tam vnr , abalıya, işU bndnr. tşin tnhafı, kfiçük irat lahipleri , için bn oldnkça agır bir hükfimdfir. Çfinkfi bnnlann gelir vergileri nisbeti laten yflzde 20 Içindedir. Mahsnp edilse de edilmese de vnzde 8 aeıktadır. Gelir verglsi, blna vergisini a'«anlar için yeni ihdas edilecek olan bn vflzde 1! mfidafaa vergisi incak masrafa kaydedilebilecektir. Hazine vnzde 20 g5tfirü tnasraf kabnl etmiştir. Bnnnn çöp parasiy le beraher mfidafaa vergisi ynzde 15 ini kaplar. Geriye kalan vüzde hes ile binava bir çivi çakamazgınız. tstenen nedir acabaT | Tasanmn rnhnna gSre devlet, memlekette bOvfik binalar vapılmasını istemiyor. 80 100 tnetrekare binalar istivor. Bnnlann da 2 3 kattan fazla yfikselemiyecpği asikâr. Bir taraftan bir imar kannnn var. Kfiçük arsaları hamnr haline îetirip büyfik binalar vapılmasmı hedef tntar. Bn vflzden bir C"k Uimselerin mülklerinin satılmasına mâni olnr. Belediye vasıtasivle: Ta birlesin! Ta ben satın alaeağım! der. (Ama satın da al maz. Bina harap olnr.) ö t e vandan büvflk binalann yapılma<ına verçi yolnyla engel olmak icin gavrımenknl iradına aSır zamlar vapar 4çıkeası bir servet verçisi te«isine do|rn çider. E bn memlpkptin knlübelerle doldnrrjlması mı mat. InptnrT Hep benim dediÇimdir. Harıne venı veTÇİ ve irat aradıgı zaman kimden evvelce verei alabilıvorsa ırene ona vflklenir Gavrimenl»nl ıradı da bnnlardan birıdir Ros da olsa, doln da oT«a iradı masra'ını korusa veva kornmasa vözde 28 verçi alacaktır. Ve me«hur kira dontlnrma kannnu da hâlâ vü ÂIR FRANCE Cumhuriyet Caddesi No. 7 TAKSİM İSTANBUL'dan temin edeceğiniz listeler üzerinde 7 hata\T işaret ederek bu cazip yarışmaya siz de katılabilirsiniz. TLRKİYE IŞ BA1SKAS1 paranızın... istikbalinizin emniyetidtr Iliaulık: 8660/2031 rürlüktedir. B. FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog