Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UVJ vvnn U J C Uz tı l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ııııİııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııırııııııııııııııi'|iiıı Ne oluyor? Her kövde bir cami, her btıeakta blr fld eami, her Uçed» dört bes cami, her şehirde bes on canri ve İstanbul, Ankara, Ixmir gibi biiyük şehirlerde camiler, camiler... Bu camilerde vaazlar vaazlar... Kesin sayısını bilmiyoruz. Ama «üphesiz elll bin üstnndeki bu camilerde söylenen vaazlan kerrat cetveline vumnuz. Türkiyenin otuz milyona yakm vatandaşı diz çoküp bu vaazlan dinlemektedir. Binlerce vaaz. yüz biıderce vâaz... Camilerin knbbesinde çeçici ve vatandaş aklının kafatasmda sürekli yankılar bırakıyor. Ne radyo. ne gazete. ne kitap... Ne devlet, ne hükümet, ne idare .. Açık acık söyiemetiyiz ki yüzde yetmiş alfabesiz bn millet en biiyük eğitimini vaazlardan almaktadır. Kim vermektedir bn vaazlan? Gene yüzde sekseni oknma yaxma bilmiyen, mektep, medrese görmemiş bocalar? Ne »öylüyorlar bn vaaziarda? İste orası bilinmeyendir. Bazi gazetelerimizin Ramazan sayfalarmı otaz güo boyımea izlemişseniz, bu konnda yakm bir fîkriniz obnns demekfir. Çönkü saygı değer basmımnın Ramazan sayfalarmda tam otnz gün müslümanlıkla hiçbir münaseheti obnfrvan hnrsMeri. ma«allan. ilkel nydurmalan okuduk. Bnnlar açjkça vatzjldı. çizildi. Düpedüz din ticareü yarışına cıkıldı. Rntatif «ahrpîprinin böyle bh yanşa çıktığı ülkede cahil hocaya ne demeye hakkimız ohır? O da, söylenir söylenm « knhbede kavbolan. ama alfabesiz vatandaşm kafasmda siiinmeyen izler bıraban viarmı her tfiriii kontroldan nzak bir kaygmziıkla verecektif, Şaom iriraf edelim ki, bngnn Tfirktyede vatandası etkfflven en huyiik ve genig egjtfm budnr. En büyük ve ?eniş teşkîlât bndnr. Bn teşkilâtta devrimd v» aydmlık din adamlan da ıshrnp içindedirler. Taaasnp. din müessesesinl ele geçirmistir. Bn durumu görmemek için başnnm başka yöniere çevtrmekJe, deveko«n gibi saklamhaç oynnnna edcmak arasmda bir fark yoktnr. Yıllardan heri bn oyrm oynanmakta Turldyede... İmkâjı olsa da her camie Mr ae* abcı matdne yerleştinek, snnra da hn bandian bir araya toplayıp dmlesek, Türldyeıto neler olup hittiğini en sağlam ölçüler içinde ancak o zaman değerlen direbilirta. Görlinmeyen bir el eözlerttnh» nril rm çekmftör? Yok*a aklımızj başmnrdan mı almiîtır? Türfdyede Savcılar ve okuvnrnlar gfizTerirî gazetelere. Utaplara ve her çeşit yayma çevtnalg. Her Savcılık hfironmtla fıkralann, makalelerin altı kmnnn kalemla çizilerek dikkatle oknnnyor. «Tehlikeli fikirler» anyoruz yaymlanmıs eserlerde... BBfBn bonlann Rtesrfnde, her btri btrBr aerbea* kur«ü olan neier söyleıdynr? T t habeH yok bTmdan? OTmnarm pToeramlannı dikkatle g&zden reç're™, Sgretmenkrt fcılı Inrfc yarnrak ifiHp eden, teiti? üstÖBe teitiş, ihbar üstfine ihbarla bnnnlfa» bir idarenin, ortammda yasıyorur. SanH tebliice. bplMi nfr e$«imle diplom» ahıus ve eönde düzenli ders pro?rami Halanm ö&retmenden gelecekmiş gibl... Öto yanda oknl«nz, dipiomastz. kitensız ve hatta <^>gnntajhı «1fafcmfr Hçün her (an vatandaça der« flstüne ders. vaaz üstüne van» vertjorlar? Kirasenin ne kontrol ettiği var? Ne mcrafc eftiîH VBT? Xe somp aradıji var? TürHyede din adamlıSı ne haldedir? Acaba kntsal bir anTam ta*Twa»i ferpirm knTimilnr. beHrB bir »iyagt (örüşfio •• lOTIMgıınclanm elhıde mi knUanılmaktadır. ffiç kimsey» itbam ehn^k. hic kimseyi roçlamak nlyetind» deSilV. A™ ortsda bir sereek vardn kl o da çndnr: Turkiveyl knraklarms bir bflvSk teskilât He halk arasmdaki kar?ıgeçlıklı alış vrriçin meyvalsn agacm cdn dallanna bntnn agırlığıyla yiiklenmi^ir. DallaT ha kml*, ha kmlacak... Ij islen geç«oura vab çekmek para etmiyecektlr. =haberleri Kıbrıs problemi Metroyu bir Alman firması yapmak istiyor Mucip Ataklı 1 D Ü Ş Ü N C E L E R | Psikolog Gözüyle lİlllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllIIIIII!lllllllllllllll|||||||||||||||||ir|llll İnönüye suikastYazan: Dr. Fikret ÜRGÜP Blr zaman önce bn »fltnnlarda Kennedy'nin öldürnlmesindeki psikodinamik faktörleri aıaştırmıştık. Böyle önemli bir hikâyede ölenin de, öldürenin de bazı psikolojik etkiler ile öyle bir davranısa süruklendiklerini ve bnnların neler olabileceklerini incelemek istemlştik. tnönü'ye yapılan snikastin ertesi günü, tlhan Selçnk'nn yazdıgı gibi: «Cana kıymak istiyen kisiyle, eanına kıyılmak istenen adamm kişilikleri, yapılan isin anlamını ortaya koyar^ tnSnfl' 7e yapılan snikastte, cana kıymak istiyen klşiyl bn davranısa sürükiiyen psikolojik, sosyal ve politik faktörler henüz kesin olarak ortaya çıkarılmıs değildir. (Mamafih, tnönü'yü Bldürmeye karar vermiş olan Mesnt Snna' nın yakından çekilmi< resimierine dikkat edilirse, yflzündeki deği«mex ve heyecans» ifade, gözlerinin bos bakısı rnb hastalığından suphe ettirir. 27 Ma\ıstan beri öldürmiye niyetli olduğn tnönü'ye, «ates ederken; memleketin hayrına ise mnvaffak olsnn, memleketin bayrına değilse mnvaffak olmasın» diye konnsmaya da psikolojik muvazenesi yerinde olan suikagtçilerde pek raslanmaz.) Yanmızın konnsu, suikast olayının bizi yakından ilçilendiren şahsiyeti, lnönü'dür ve onnn kisiligi, çelismesi ve basarılan çogn kimseler tarafından, herkesin kendi anlayıs imkânlarına göre bilinmektedir. Psikolojik ihtiyaçlann en derini, kendini realize etmek, (Self realisation) diye anlasıldığına göre, tnönü bunun ileri derecelerine nlasmıs bir sahsiyettir. tlban Selçuk yazıyor: « Benim istikbalirn, mazimdir, demis. Snikastten sonra Büyük Millet Meclisinde: Naçiz sahsım üzerine vnkmbnlan olay sebebiyle gösterdiğiniz ilçi, âlicenap hislerinizin lutnfkâr bir gösterisidir. Memlekete hizmet yolnnda keadini vakfetmiş insanlara milletvekll lerinin ilgisi tarihe geçecek niteliktedir» diyor. Basın toplantısında ise: «Memleket askı ile siyasete giren, b> ibtimalleri göze almalıdır... Siyasi hayatımızı idare eden bütün temsilctlerin âlicenap ilgileri yeni nesil için cesaret verici, enlan teşvik edicidir.» bir İnsanın Blflmden korkmayv ii, hayatta Utedlgl yere varmif oidnlnna hissetmesi diya aalaşılabilir. Blr d* kendi hayat tecrübelerinin ve bir amaç ogrundaki çabalannın, yeni nesillere örnek olmasını aağlamak gibidir. Ote yandan, hayatta kaldıgı, ölümü atlattığı için insan hayata büsbütün sanlabilir ve baskalannın kendisine karsı davranıslan hnsnsnnda yeni seylerin farkma vanr. Süpbesiı ne hissettiğini »Bylemek lornnda defildir ve yüksek ideallerini gerçekleştirmek için, bSyle 5nemli olaylar karşıgında çevresinin çösterdikleri reaksiyonlar dan istifade eder ve tnönü istikbal için yeni nesillere demokrasi yolnnda MTasmayı devrederken; ınikaat olayına karsı gBsteriIen ilgi ve ıcmpatinin istikbaldeki anlasmalar için fimit verici oldngnnu tekrarlıyor. Böyle büyük sarsıntılara sebep olabilecek bir olayda, öldür mek istiyen, Sldürülecek olan yanında, bir de asıl olaydan sorumlu olması gereken yakın çevre vardır. tçinde yasadıgımız kritik devrede, kendisine bel baÇIadıŞımız büyük bir devlet adamımn yasamasından sorumlu olmamız, en nfak bir ihmalde bnlnnmamamız gerekir. Bir basbakanın, blr devlet baskanının herhançi bir zaman, bir mecznp veya satm alınmıs bir kaatil tarafından öldürülmesi beklenebilir. Nitekim, snikast olayından sonra en yüksek rütbeli kimseler, snçlnnun emniyetini kornraak için foto muhabirlerinin önüne barikat kurmuslar. Bn da Oswald'ın Sldürülroesinden alman dersi gBsteriyor. Ama, bn tedbirler daha önce alınsa gerekti. Şükür olsnn ki, nfak bir ihmal yüzünden Inönü'yü kaybetmedik. lllllimilllllllllillllllllllll TEŞEKKÜR Vefatı İle blzlerl »onruı acıl»r» garkeden çok kıymetll variıgırmz KADRt YAMAN'm hastalıgı ıırasında çok yakın alâka ve yardımlannı eslrgemlyan Sayın Prof. Dr. OSMAN BARLAS'a Cerrahpaşa hasUhanepi Dahllly» Kllnıgl Basa&lstanlanndan Dr. SALİH ve Dr İSMAÎL BPVler İle Aflstan Dr Kerlm özcan, Dr. Yasar Yıldırım, Dr. Sevinç Palamar, Dr. Yavuz ve bütün kllnlk personelıne. ayrıca cenaze torenlne gfisterdlkleri alâk..dan dclayı 1 incl Ordu Kumandanlığı ve Mferkez Kumandanlıgma aile dostumuz Prof. Dr. SAFA KARATAY"a. yakın alâkalannı estrgemlyen I E.T T. Umum Mudürü Sayın General Orhan titer ve bütün 1 E T T Umum STOdurlügü meneublnlnp. aynca cenazeslnde bulunan eve kadar gelen. telgraf. telefonla taziyetlerlnl blldlren ve çelenk gönderen akraba ve dostlanmıza ayn, avn tesekkür» büyOk acımu m«ni oidugundan muhterem gazetenlzln tavassutunu rlca ederlz. . Afleaf &••••••••! Cumhurry»t Karşılıkh duKıbnı olayltnYazan: rum eîitlifi sagnın patlak venseci lıyacak jekilde nüüzenne gerçeği yefu» kaydırmaları rinde görmek üzevc arazı mübadeleEm. Hv. Gnl. re arkadaşim Kadsi yapmak. Mecidıyekoy Yenıkapı arasında n Kaplan'la bıryapılacak olan Metro için bir Al lıkte. 22 Ocak 1964 geceii tayyare, edilnuş. meyve ağaçları kesilmiş Mabaüi idarelerin icraabnda man firması tekliflerde bulunmuş ile Kıbrıs'a gttik Lefkoşe hava a tir. istiklâl sağlamak ve bu mustakil tur. Firma temsılcilen, Belediye Halen tesiri hissedilmiyen bu mahallî idareleri cemaatleri Ce» lanına ayak bastiŞımız andan itiBaşkanı Haşim lşcan ile de konubaren de'in bir kin ve nefretin, tahribatın. kısa bir müddst sonra maat Meclisine karsı lorunalu kılşarak, gorüşler'nı bildirmişlerdir. Rum gözlerden hınç!» hrlıyan a çok büyük ve yıkıcı tesirleri ola mak. Bu suretle Beledıyenın elinde Cemaat temsildleri ve farancaktır. kwleri ile kar?ılaştık bin daha önce yapılmış olan ıkı mümessilleri ile Bu hızin manzaraya, üs^ün si tör devletlerin Tariht baglarla b»»1t olduğoınşaat teklifi bulunmaktadır. Anlâhlı rum çetecilerine, kemiyet ve ortak bir üst idare ile müsterek kamns, atalanmızın kanlan ile «*cak, en elverislı tekhfin tesbiti ikeyfiyet bakımından yetersizüSi mu hizmetleri ve cemaatler arası çın, 1 Mart olarak ılân edılen tek ladıklan Yeşil Ada'da idik artık de ilâve ettiğimiz zaman ada Türk hukukl problemleri halletmek. çaSlardan bu gün* dek if kabul süresi. 1 Hazirana kadar eski lerinin fecl durumlan bü^ün cıp Türklerin dıs dünya fle her ce^itll mi'letleTİn hükıimferma oluzatılmıstır. Buna, bazı firmalann lakhğı ile ortava çıktr. îste Zu türlü dıs münasebetlerint temin etüdlerini bitirmediklerini bildire dugu bu »da 400 »enelik marisbı rich ve Londra anlasmalannın va edebilmeîeri için birer deniz ve ie Türk'ün hasmet ve harnasetirek mühlet istemleri de lebep olnin en mümtaz 8rneklerini bün ratmak istediji devlet Kıbns hö hava giriş kapısı saîlamak. muştur. kümetinin ekserivetini temsıl e S uncü safha: Federal Devletin 1 Hazirana kadar yapılacak tk ye^inde tssımaktadır. eavri kurulması safhasidır. Bu tafhada Bu tariht efcek doiavısiyle den Rurn sorumlulannın ifler Beledıyece incelendikten son inkişafına g5re ya kanme«ru davranısîan reticesiride bu k] Türk v»rî,Sı, »on ra tatbika konulacak proje seçıle olarak «ık yasama esasına müstenid, veda Londra ve Zurich and duruma pelmis bulunmaktadır. cektir. Seçilecek projenin, Beledi lasmalan ile tescil ve tasdik edilBu pün icin adada en Scil ve ha[va avrı bö!i»e esasına dayanan iki yeye malt kolayhk göstereck ve mistir. vatf mesele can ve mal emniveti ' küçük devîetle üç garantör devlensaatı kredı ile yapacak firmaya Bövlece Ada flzerindeki Türkle nin saSlanma'ı saranti 8İ»'na tin İTtirak edeceSi bir federal Kıbait olacağı anlasılmaktadır. devleti kurulmalıdır. rin, Rum toplumo ile esit haklaT ahnmasi me«ele«Hir Burra tahakBunun tahnkkuku için su tedbiressr=ma dayanan bir şefcttde va«a kuk ettirebilmek İcin gerceVleri Harb Malullerinin ailelerine malan ksbııi edi'mMir. Yeri dev mutlaka kabul etmeV ve bÜTÜk lere ihtivaç vardır: et kurulurken R\ımlann Yuna bir szimle bu gerçekler Bzerine Adanın Rum ve Türk kesimyardım devam ediyor lerinin tesbiti, kaynaklann bn nistan't llhaV Ktekleriyle Türkle efilmek eerekir Türkiye Harb Malulü Gaziler rin tak<im isteklerinin uzlajtınl Ce=itH eŞilimlere «ahip ol»n bölgelere aktanlması ve mubadeŞehit, Dul ve Yetimleri Cemiyetı ması fikrl Artanın karierini tayin Kıbns Ru"i1arınn büvük çoSun lesi. tstanbul Şubesi, muhtaç üyelerine de ba<hca hareket noktan olmus 'USUÜUH müsterek eaveM vardir tkinci safha faaliyetlerinin geyardım. yapmağa devam etmekte ur. Adadan Türkleri tpmizVTrıek vey» liştirilmesi. dir. Dün de bir grup üyeye ayni Be?li Federal Devletin ve Mec Aslında bu iki istegin uzlaçma hâkimivetleri altma almak. yardımda bulunulmuştur. nna ImkSi voktu. Türk te*i Ada Bu save f^halrkiıV etrfirter lisinin kurulması. Merkezt bir serbest bölge îstanbul Şubesi bu arada, bir da kuvvetli bir otorite teminatı «onra va *îno«:tei ?erceklestirmek harb malulü gazinın Üniversitede altmda hak ve hürrivetlerine sa veva \KTLVHer1n büktm oîma=i meydana getirilme>d. Federal devlet sistemi hali okuyan oğluna da 250 lira vermis hip olma sr7u«un(ian doîmakta iKomünfst Kıbns devletini hazır durumun halli için ilk adrm tir. â\ Türk görüsu An» vatan idare knrmak olmalı. bundan scnra nihaî hal Esnaf ve Sanatkârlar sosyal inden ayn kaliıa ıstırabı vanın Ada Rumlannın •% 40 AKEL tarzı olan taksim icin gereken çada, dünya barısını koruma flkrine Komünist Parti«inin üvesi veva sigorta istiyorlar Minad semnatiîanıdır. Bu büvük tehlike !ı«malara azimle devam edilmellEsnaf ve san'atkârlar hükümet Bu eor3'fln i«abeH. ion olaylar nin batı bloku tarafından hassasi dir. ten bazı taleplerde bulunmaktadır dolavuivle »cıV blr sekilde bellr vetle eBz önfınde bulundurulms^ı Bütün bu tedbirlerin tabakkuku lar. Türkiye Esnaf ve San'atkârlar • hfir mnietlen'n geîeceV+'ki emni için azim ve iyi nlyetle hareket etn i s bulunmaktadır. Teşkilâtı Konfederasyonu bu koiçin z?rtındir Bi?e düsen mek sarttır. Bu prensiple hareket Çünkü. karsı taraf fikH labit hanuda hazırladığı raporunda istekvazife i«e bu tehlikevi bütıin dfln edildigi takdirde birind iafha 1 ine «elmis blr olutnsuı emelin leri özetle şöyle sıralamaktadır: vava efetprecek her imkâna bas çin en çok üç av, ikinci safhanm :avizsiz güdümünfl vspmaktadır. Esnaf ve san'atkârlar sosyal «tabakkuku için bir sene ksfl gelevunr'V olmalıdır. gortaya bağlanmahdır. Aynca Ea Bu durum kairsutnda kurulmus Ülkü birli&l olmtvan iki ee bilir. Müteakıp ?afh»lar için de inaf ve Küçük San'atkârlar kmnu olan genç Kıbns Cumhurlvetinin maatin adada bir srsda yaşamala ki, azami üç yıllık bir çalısma g»va«ania»ı mömkön olsmazdı. nu da derhal çıkarılmalıdır. yeve bizl ulastırabilir. Nltekira, Enosis arka fikrl an n, bilha««a «on oTaviardan aonra Bütün bu faaliyetleri idame et' Memleket içinde imftl «dilen ve mümkui deSİTcllr. imzalandıktan bir kaç tirirken aslı ihm»! edilmiytcek öncelikle esnaf ve küçük aan'at asmalar Adanın NATO ve CINTO ikftrlar tarafından kullanılan; ke sene sonra 21 Aralık 196S günü dn oldufu kadar Tflrkiye ve Yu olan önemli bir husus, karşı tara, patlıvan silâbların seslerivle teme! reıte, kontrplftk, deri, ponelen esnanistan icin de stratesik Bnemi fın gizli enıel ve faalivetlerini dik ] ya, elektrik malzemesi gibi ham siz bir enmhuriyctin katline vardır NATO flve»! Yunanistan'ır katle izlemek ve gereken tedbirraaddelerın normlan tesbit «dilme beb olmustur. bn gerçeSi «amimivetle ktbul et leri zaman geçirmeden almak olKıbnstaki buffinku dnrum lidir. mesf bansçi InsanTar nisrak en bu mahdır. Bu humıstalrl ihmal bflvflV temennimizdîr. Kıbns'm Ko tün iyi niyetlerlmize ragmen bizi Esnaf ve küçük san'atkârlan il görünflştedir: ^«rükllvebillr. gılendiren çeıitli vergiler basitlef 1 Adanın, hfltttn Hmanlan, mflnizmin bir u«sü haline gelrae«i. Hava meydanı, muhabera Irtlbat batı dflnyası için hallec7nmesl çok Kıbns olaylan zuhnr edineeye tinlmelidir. lan Rumlann elindedlr. kadar durumnn îyîce kavranmamı? çflç Wr problem yaratseaktır. Tasarruf bonolarının, devlet borç ve gereken tedbirlerin ılmmarmt Türkler dış dünya ile teerlt ı Kıbns Anayasan Makarioa talan ve belediye harçlan karıılığı oldugn gerçegi yanmda, olaylardllmis vaziyette bulunmaktadır. rafından ibla! ediimlş ve Kıbns olarak alikalı daireler tarafından dan sonra hükumetin tutumu mem Ada flzerindekl ulastırma sebekeHflküraetinin Rum kanadınm hflalmman temin «dilmelidir. nuniyet ve emniyet vertddir. GerTazife ile çalıaan esnafm tarifeçekiere crygundur. leri makul hadde çıkanlmahdır. nin koBtroifl de hetnen* hemen kilde Törkleri Imha İcin »evk ve Bondsn tonra da hOkflmetlmlzin i rumlann elinde v . kontroHtede^^. Yıllarea önce tesbit ediUn tariiegayri mejru hale sokmu* bulun azimli ve eesurane hareketini beklerle latıy, esnaf için yıkım ol dir. TEŞEKKÜR Bu yuzdm Türkler adantn her maktadır. lemek en büyük temennimizdir. maktadır. 19 Şubat 1964 tarlhlnd* ebedltarafında, tecrit •dilml» nfifuı a ttte bu Bnemli huıuslar, goıden Çok zor bir problemin. halli ile yete lntlkall ile blzlerl unutuldaeıklan hallnde çepeçevr» ıa uzak tutulmıyarak adaya yeni karşı kar?ıya bulunduğumu» bo maz teeseürlere garkeden muhvunma ile, nefsi müdafaa il« var •ftatü verilmesl, NATO devietleri devreds milletçe birlik ve beraberreTtı alle relslmlz lıklanm korumaya çalısmaktadır nin ana fllrri olmalıdır. Bu gerçek lik halinde bnlunmammn katl zaEmekli P.T.T. Müdürü lar. Törk kashnlerinde Türkler lerin ısıgı altında blzim yapaea rureti memnuniyetle ifade edelim YAŞAR ŞADİ ÖZER'in dalgalanan her Türk bayraSının ğıraıı ve takip edeceSimiz hareket k i mahdut çatlak sesler müstesna cenazeslne gelmek. defln meraetrafında mflcahidi, thtlyan, ka tarzı üç safhada tatbik edllmeli, bütün »lyas! partiîerimlz tarafın«İTiiinde bulunmak. gerek teldin v» çeeugu ile bir Blflm kalım Aralıklı yağışh j dan kabul ve ifade edilmişür. Bungraf, telefon ve mektup yazdir. mücadelesine girismlı bulunmak 1 nci safha: Adada emnlyctln dan sonraki safhada da Hükumeti mak ve gerekçç evlmlze kadar geçecektir tadırlar. Ada'da htlen ortaçag huii h ü d 1 gelmek ffurettyle acımız» lçtlrak her müspet davranısınin «1saflanması «afhasıdır. Bu safhada f eden akraba, dost ve komgulaAkdeniz bölgesinin sabll kesinv kuku hflküm sflnnektedir. Bu anmıza rainnet va fOkranlanleri ile Trakya ve Ege bölgeleri caip durumun tabll sontıeu olarak: ana hedef can ve mal emniyetini 7»st partilerimizce Türk'e has amızı arz ederlz. safiavarak Türklerin ikrlsad! ç5 j »» «nlayıs içinde desteklenecegi parçalı bulntln, Karadeniz bSl • Türk bSlgeleri, kamu hiz küntüve maruz kalmalarını 8nle huzuru içindeyiz. metlerinden ya tamaraen mahrum mek olmalıdır. Bunun için f« ted Tann haklı olanın yanındadır. gesi çok bnlntla yağmarla, edilmis. ya da her an ısbote edilHakhyız. Başaracak ve kızanacaCumhuriyet 2M3 ney dogn Anadoln bölgesl karla mek tehdidi İle karfi karfiya bı birlerin alınması zaruridir. Adada emnivet ve asavi?i gakarışık yagmarln, iç Anadela rantör devletler veya NATO devdoğa Anadolu, Marmara bölgele rakılmıstır. ri ile Afyon çevreleri çok bnlnt b Ticart hayat dormnttur. Kı leti eri vasıtasıyla süratle temin «tIn ve arasıra kar yajfışlı geçeeek zılay'm yardımı harlç dif dflnya mek. ÖL Ü M tir Hava sıeaklıklan batı böl{e ile ygrdımlasma va ticart mflna Llmanlann. hava raeydanlanCevdet. Behçet ve Hikmet Avrup» tetkik leyahatinden sebetler k«ilmistir. nın ve sahillerinin kontrol altın» lerde değlşmiyecektir. Aroymak'ın sevgili anneleri, dönmüş, eskisi gıbi hastalannı ŞEHRİMİZDE e Yiyecek ve ejya ıtoku u|almarak Rumlann nllhlanmamna Pehmi ve Besim Aroymak'ın Harbiyt Valikonağı C»d. No. zun bir müddeti karjılryaeak du engel olmak Şehrimzide hava bugün ptrçal nundi değildir. herr=ıre'pri 7/1 de kabule başlamıçtır. Rum çetelerini sillhtan teerit bulutlu ve zaman larasn sulu kar d îç piyası feica ujtrtmı», pa etmek. Tel: 47 47 46 BEDRtYE AROYMAK yağışlı geçecektir. Isı en yüksek ra todavültt atgart >ıad4« hımis Emnlyerl tahakkuka metnur 23 Şubat Pazar günü Hakkın 4, en düsük i»e 1 derece ol«caktır tir. rahmetine kavusmuştur. kuvvetlerin kumandanmj, musteCumhuriyet 2034 Cenazeîi 25 Şubat Salı günü e Okullann hunharca baskın rek politik bir hevetin emrlnde ŞUBAT 25 ŞEVVAL 11 ları hedef olmamaıı, Sfretmenle bulundurmak. Evüp Sultan Camii Şerifinde öğle namatım mütaakıp Edirrin Türk topluraunun varlık »» 2 nei »«fha: fdarenln yeniden nekapı Şehıthjindeki kabrisvasına katılmalan dolayısiyl« bir dfizenlenmesi «afhasi; Bu sıfhada, tanına defnedilecektır. Gflmrflk pozisyonundaki Çakaçı müstesna hep^i kapatılmıstır. Türklerin adadaki dağılışına göTanndan rahmet dıleriz. koslovak lisansları alınır. g Emniyet mülâhazası ile göç re mevcut zaafiyeti gideTecek ve Aroymak Ailesf Telefon: 44 ÎS 68 muhtar idareler kuraeak tedbirler V ] 6.40113 37 13.3O|17.S4U».aSI yüzünden, terkedilen Türk kftyleri alınmalıdır. JRumlar tarafından yakılmıs, yıkılg "37112 001 1 31111 W MHS/ttKS' Cumhuriyet 2018 'mıs, mallar talan ekinler tahrip Bu tedbirler sunlar olabilİR 1 Şüphesiz ki, Inönü Blflmden korkmuyor ve her tehlikeyi atlattıktan sonra yasama gncü artıyor ve ideallerinin yolnnda bir yeni bamle yapıyordnr. Fakat eğer onnn varhçına ihtiyaç hissediyorsak, bizitn ona sabip olmamız ISzım degil midir? Bizim kültürümflzde iıleri hâIt kalan kadercilikten knrtulmıya çalısıp realist ve raayonel olraays çalışmalı her halde. Son elime geçen CJLP. yi gavnnan Aklı dergisinde; «Ecel gelmetnönü'nün BlBmden korkmadı yince» başlıkii yanlar ve resim gını göstermis olan sayısu haaltları var. «Gökten, tsmet Pa> yat tecrübeleri olmustur. Kisl sanın bir Türk knrşnnnna knrölümden korksa da korkmaaa ban şitmesinin memleket hayda, her atlatılan Blüra tehlikenna olmadıfeı hüknıunu vermissi, insanın kendine güvencinl lerdir.» genç nesiller de bile arlınr ve Inönü'nfin söyledifi kadereillkten kartalamayışa 5rgibi, yasamak enerjisi artar. nektir. (Snikastten sonra neşe içinde Öteki ,yazı1anmıxda da fistün görürrnüstüT.) Ama bn Kennedy'nin ölünaünü in»elerken üze de dnrduğnmnı gibl, kisiler ve irisan tepltınılarl'lcendilerinden rinde dnrdnğumnz («lümsfizlüve birbirlerinden aornmlndnr • £e tnsnç) tan çok fsrklı, blr nelar ve bn sommlnlnğn, kader vl yasadıkça »ırtı yere gelmeve başka billnmes knvvetlere menin rerdifi kendlne gnvena aktarmakla blr sey elda ediled«y?usnduT. Her yenllmeyis, mez. Bn yan poiltlkayla ilgili sembolik olarak, kendinden ft» olmadıfına fire, anlatmak istün görülen bir babaya karşı tediğimiz, înBnfl gibi bir sahsikazanılan bir basarıdır veya bnyet kendi hesabına Blfimden na benzer bir yenme ihtiyaoını korkmaa ve her knrtnlnftan karşılar. tnonn'nfin mikaat kar»onra daha rençlesir ve aktif sısındaki davranı«ı realist v» olursa da ona ihtlyaoıınn elsakindir. «Naçiz «ahana Szerindukea onnn hayatını kornmakde vukn bnlan olay» diyor, 5Him tehlikesi olan saikaste. Bn tan «orumln oldnğnmnsn hisset nıektir. da ölütuü kabnl edişin verdigi Onnn İçin inBnü'ye, geçmis cesareti gftsterir. olsnn, değil, bir daha «bmyaeak «Mazim, istikbalîmdlr» dlven diyebilmeliyiz. Dr. Kayır Doy KENT OYUNCULARI G Ü L E R E K G İ R İ N (Komedl 2 Bölüm) Nisanda bajlayacak, Bursa, Afyon, Konya, Adana, G. Antep, Izmir, Ankara turnesi dolayısiyl» YALNIZ 5 HAFTA Her gün 18 00 pazartesi 18 00 ve 21.15 te KAJLBİN SESİ HALKIN GÖZÜ fKomedi) Haitada yalnız iki jrün. Salı ve Cuma saat 15.00 te tenzilatlıdır. Dâncdık: 8683/2044 73.11 İeUMHURlYETİn lefrikasi: 36 Diavolos perl tin Aysell Bırak artık Aysel'i; hasta olacaksın! diyordn. Ama mümkünü var mı? GBrilyor, dBnmflşler, pencereden ilâna bakıyorlar. Şimdi Mnrat, manikttrcü, madam Frenkyan, bepsi karısmıslardı lâfa. ŞSkran hanım sesin! ynkselt. ti. Müthis ayıpfıvor AyseM: A .. Çok »ov«nz knrmif, meSer. Herseyin bir nsnlfi var. BByle olnr mn? Sn vazıyı totup tam karsıva asmam... tn. san otsnır birasr bun«a vıl ekmpfin» vemi»«in bn aflamın .. DimitTİ ba«im ««iHdı Bn sBfr ler vara«ins mpr1»ı»Ti olırvnrdu: Herke». aklı hae'ida rıerbes onnn tarafından. Ona hak veriyor. GSzlerf dolacak neredeyse! Dayanamadı. Gazetesini bırak<ı: vanlanna ereldl: Em de. hanumefpndi, ne vaptı bilirsiniz? ne zaman kl n" diyor . SBvledikce hır«lanıvordn. Y0kızarıyor, nefesl sıklasıyor. Küçük çırak Niko, ona bakarak için için gnltyorda: Hafta mnnnda, o da gidiyor. Oda reçeeekti dflşmana Btekiler gibi: Avsel hanım Mehmedi ta Knrtnlnstakl evine kadar rSndermis, bnrada aldıfından bir kat daha fazia para vereeeSini sBvletmisti ona. fstelik, kalabahk dflkkan*. bahsiş çok olnr! XXI tlkin, hasto diye, doktora flISn gdstermege kalktıiar: boynna midesi bnlanıyor; yedlgini çıkanyor. Üsfitt* mfl? Apan dlsftt mi var? Bayagı meraklanıyoriardı. Birden, annenin aklma geldl: Ayol, ne ramandır şey g»r dfifffı yok bn kızın... Mesele anlaşıldı: Gebeydt tpek! Aysel ksrtmıu geenıU: SÖTle diynrdu; sövle, klm den? Sövle <ie ?eberteyim ann; kafasını kırayım! Ne kadar «ıkısttrsalar nafile! Afzmdan ISf alamırorlardı. Pnt fibl dnray»r. dnray«tr. Cevap vermlyor. çjsneli Mehnet a*». Bofm» %• ^ Ş Deli olacaklardı: Naılı? Ne leme rezil olacagıı. îyisi ml... r«de? Ne samanT Her dakik» kendiniz çaresine baksUm, beraberier! DflşAnfrrorlar, kafM ffin sonra, ptamr «abakı, falannı yornyorlar, heaaplıyor kflçflk kıı kardesinl erkenden lar... Baska türlü olamaz: Dflk «vandrhh: kaa aeılaeagı nrada, haurlık Haydi. aenl giydireyim d« larla nfranrlarken, anne d« 5 fidellm. teye beriye koşnyor, tpek yal NereyaT nrj kalıvordn evde. Birisl da Naıaye olaeak? Doktora, lrveımlatir odaya! Sfltçfl mfi? tabit. Karnuı boytsün mft behv mem mn? Havagsseı mt? Taa> •a... y»k«a kapısı mı? MntlaİB llve«cgis? •dar. O edepslf, • narans»az! O laman, hle «mntadıklan btr Neredevse Ostfine «allanaeakşey oldn: tpek ran de*il fvmIar! |Tnro aldırtmata!: Bmkmaaa, evlSdıını SldttvBonvada, fpek blr HUMBI «ydarmak sonrnda kaldıt Evet, rtnleT. Tavrnnnı parçalat birgfln evde yalnızken, dıaan benla) elferparemil... ÜıfSne vanhnca, I T M da blrisinin letlendlfM d»ymn». Kapıeılar da yekmn»... iraTkırnagv başladı * Kim? Ne («ftvor? diye merak Kaaflller!.. «tan«r ıMI. etraiv, tekerlekll Iskemleriy!» Annesi: koridera eıkrp bakmfa. Hle, ama Sns, diyorda; svı! Bagırhiç tanımadıfı blr adam. Brkek masını blllyorsan, • laman bayanma ffelmia, «Hanuı bey bn •partnnanaa BH etvrayer?» diKıı kOstahIa»ıyor. Hla »iatv ye tormvf. «Hayır» deyinee Aa, Mkrans fene tpefl •dava, ken maaı yok: Corta olmadı ki! Ben kendM de girmls, kapamıa kapıvı. dlm Irtedim. Bafırmadın mı? Ü<tflmfls4e Aysel sinirlendi Ona •mnzInmm var. Dnyarlarni! lanndan tntnp sarstı: Korkndan batıramamif, tytol Nene güvenivorsan da çoAnnesi dBrBnflyor: e«k yanacaksın'. Neve? kime? Daf baauıda mıyn! Cadde Zaten kendm bir belâsın. Bir Bsttinde bir yerde rflpe fBnikinci beli *ana mı çıkaracakdüz olnr mn bn?! Nasıl adam • m basımıza"! dı? genç ral? ihtiyar mı? ne giyt«ini fücfrnS birakmn, nirav misti? mıs, bn doktoru hnlmas, fitPolise baber verecektl: vakamis, randev alnııstı. lasınlar sa eanavan. Cezasını Hı«nndan çimdik cimdik sHversinler. assınlar! yordn tpeSîn kollannı: Avsel onn vatıstırdı: Vallahi, daha ba<ka kim Ncreden bulacaklar! San aenİB gaUeainl çekmmn, arttk. E Atarım tkinhrl de aaka|m. Ne = hallnn vana gBrfln! S Baktılar, tertllkla elmvseak. E tyiükle eahrtılar: E Bak, sekerim; •«• yapa E n. Annem de yaalandı; E y«k. Klm bakaeak ba ço E e«|»f Keiay mı sanıyormra? E Bori yıkanaeak, maaaaaı plşe E eek; aflar, karm afnr.. Blr E sftrn de maaraf: hastanesi, dek E tom, l l i a , pndrası, ne bileyim? = yatafı, ymgsnı, arabaaı... § fpek, «dofnracaŞınf» diyor, E baska Iâf etmiyordu: E KBşenin basında dilenirlm E de bakarnn çocngnma! S Knrnaniıfa basvnrdnlar: E Peki, gel, yalnı* mnayene E etaln. Belki gebc dejtflahı. G»r E •dıı blr kera... E Teee... e kadar aptal mı? Bir E l|na atarlaT, bayıltırlar, sonra E da... yagma yok! Eğer gerektr E se, ancak bilmmiş, tanıamıa, s namnsln bir doktora gider. O E da annesiyle, ablasıyla beraber E defii. Ya dört nnmaramn da E dmna yalvarır, ya kapıcının k» E nstna . <Hledea sonra Sırmayla Ra E bert geldiler. E Annesi, Sırmayı bir kâşeye çekti. Dvnmra anlattı. O da çok E ssstı körtaja rsn olmamanna Aklı almıvordu: Deliydi tpek, E düppdüz deli! E Benim basıma gelse. hiç du sünmezdim bile, diyordn; hiç diişunmezdim bile. E BAÎ OSCAB: PBOF. MACERALARb NAZtMENADt * ECVET GÜRESİN * Genet Tıjm MfMOrB Sanffit CumhuriYet Sayın 25 Knrns Ura Ki. Lira Kr. BeneUk • agiık S ajlık TBJO» ANKARA BOKOSb t Atatflrk tluıvar Yonat Ao Telefon ı 12 »5 M. U MM D 12 0S ÎC, 11 57 M OGl) Tm Sarvtel» kaydımn kamnaa Umaâa. Gazpternlze gftnnerllen yazılar ko» oolsun. kcmulmasiB tade •dllmez * flanlardan mpsuilrpt kabul olun. ma». Abone ve Hftn tslerl İçin tartın OstOnn «Abone* f t y ı tfian VECDİ KIZILDEMÎB * blertm <U)«> tdara adea Sorumla MMOr: t&M 150.00 80.00 (4M Fatlrj PHSS Mahallpei Sokagı No 6 Dtvarbakn Cdefnat înn Baan ve Tayan CtTMHtntlYET Matbaacrhk v« CasetedUk T. A 5. Cagalnglu Balkrvl Sokak N a S0«l Küçukaaa.t Meyrîam Edlrn» öanı ADANA r^lpf c • 455C Bu gs7.p*m. BASTN AHLAK YASASINA nvmBvı tashhfH Ptm1?ÖT ••• » » • • » » • • • • • • • • • • • « • • » • GONEY tLLKKt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog