Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mütchassıs Tan'hçilerimlzin hazırladı$t Resimli, Haritah Mufassal Osmonlı Tarihi nin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı. 15 inci ciltler kırkar, altıncı elli liradır. İSKİT YAVINEVİ GÜVEN YAYINEVJ 40. yıl soyı 14212 umhuriyet KÜRÜCÜSU: FUNUS NADt Telgraf v« mektup «dresi: Cumhurıyet liUnbul Fosta Kurusu: tsUnbul No 245 Telefonlar: 22 42 90 22 <2 86 22 « »7 22 4? W 22 42 »9 ÇINGAR Üç gün devanı eden bir pana\ ır çcvresi içinde Kadın Erkek münase'oetlerini gorcekçi bir jçıdan veren roman. İ LH AN E N R o m an REMZİ KİTABEVİ Sc'ı 25 Şubat 1964 Fiyatı: 7.50 Krş. İlâncıljk: 8135/2029 Suikastçı Mesut Suna ve 3 arkadaşı dün tevkif edildi 3 günlük süre doldugundan olay suçüstü hükümlerînden çıktı Kirazoğlu'nun babasının dün ifadesi alındı Özer ÖZTEP bildiriyor Kayseri 24, Inönü'ye su. ıkastı hazırlıyan Mesut Suna'nın, kendisi üzerinde bazı imam ve hocaların tesiri olduğu yolundaki ifadesi üzerine, bu sabah 88 yaşında «Kiraz Hoca» diye tanınan Ahmet Kirazoğlu'nun polis tarafından ifadesi alınmıştır. Bilindiği gibi Celâl Bayar tahliyçsini mütaakıp doğruca Ahmet Kirazoğlu'nun evine gitmişti. Kayseri Darülkülliyesi Aliye Medreselerinde ve eski tmam . Hatip okullarmda hocalık yapan Ahmet Kirazoğlu. muhitte nakşibendi tarikatının şeyhi olarak da tanınmaktadır. Mesut Snnanın esi Kayseriye döndü Suikastçı Mesut Suna'nın eşi Şems Suna ile 4 çocuğu ve Ermeniden dönm annesi Fat. ma Kayseriye getirilmiştir. *rk»M Sa. 7. fifi. « «»* İnönüye suikast olayının tahkikatı tamamlondı İfadeler alınırken Adliye civarında mantar tabancası patlatan 6 kişi hakkında da dün tahkikat açıldı Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Menfur suikast olayının tahkikatı bugün geç vakit tamamlanmıştır. Inönü'yü oldürmek için teşebbüste bulunan ve üç kurşun sıkarc Mesut Suna ile sonradan ilgüeri görülen 3 arkadaşı bugün nobetçi Sulh Ceza Yargıçlığına sevkedilerek tevkif olunmuşlardır. Cuma günündenberi I. Şubede nezaret altında bulunan ve Ankara Savcısı Semih Korkmaz tarafından ifadeleri alınan sanık Mesut Suna ile Kayseriden getirilen 25 kişiden 11 i bugün yeniden sorguya çekılmişler ve Mesut Suna'nın suikasti ile ilgüeri görülen Kayserideki arkadaşlan, kendisine silâh veren Ali Deveci. şoför Sabri Çınal ve boyacı Yunus Erseven saat 19 da I. Şubeden polis i ekiplerinin nezareti altında Adliyeye getirilmislerdir. Bu münasebetle gerek 1. Şube Müdürlüğü ve gerekse Adliye önünde sıkı emniyet tedbirîeri alınrnış, polis ve inzibat kordonları kurulmuştu. 1. Şubeden çıkarılan Mesut Su na ve 3 arkadaşı bir polis ekiı> otobüsüne bindirilmişler ve ark» larına verilen polis otomobilleriv le muhafaza altında Adliye binasna getirilmişlerdir. Bu sırada Ari liyenin ön kapısı kapatılmış, balı çe kapısına ise polis ve inzibai erlerinden müteşekkil 4 kordon kurulmuştur. Ayrıca Adliyenin içinde her taraf polisler tarafın dan aranarak gazeteciler çıkarıl mış ve hiç kimse Adliyenin tçifldr Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Kıbrıs Kamlannın teşkil etmeye çalıştıkları ordunun askerleri eğitim «rasında B. M. bir çare bulamazsa, Kıbrıs Avrupa Konseyinde ele alınacak Avrupalı Dışişleri Bakanlan, gerekirse Adaya bir Avrupa polis kuvvetinin çıkanlması dahil olmak üzere her türlü hal çaresini araştırmak üzere acele toplantıya çağırıldı Paris 24 (a.a. A.P. Kadyo) şekilde yardımcı olacak bütün praKıbrıs buhranını görüşmek üzere tik tedbirleri, Avrupa dayanısması toplantıya çağırılmış buiunan Av zihniyeti ve Avrupa çerçevesi içinrupa Konseyi Asamblesi Daimi Ko de her an almaya hazır olmalıdır.» misyonu, bugün Pariste toplanaBu bakımdan, Asambleyi temsil rak. Avrupa Konseyi Asamblesinin eden Daimi Komite, Bakanlar KoBaşkan Vekillerinden olan Selim mitesine mümkün olan en kısa zaSarper'in cıddi ve çetin müdafaası manda olağanüstü bir toplantt neticesinde Kıbrıs konusunda bir yapmasmı ve yetkisi içinde olan karar tasarısı kabul edilmıştır. Ka bütün tedbirleri almasını tavsiye rarda şöyle denilmektedir: eder.» Avrupa fnzibat Kavveti • Avrupa Konseyi. Kıbrısta düze17 üyeden, Türkiye. Ingiltere, Yu nin yeniden sağlanmasına ve an Arkas Sa. 7, Sü. 4 t« laşmazlığın çözümüne tesirli bir Rumlar Rusya ile açıktan açığa işbirliğine giriştiler Y A ZI S IZ İbrahim Oktem Meclîs'te, «komünizmi biraz da ortanın sagında arayınız» dedi Bütçe müzakerelerinde konuşan Bakan, A. P. sözcüsüne cevap vererek şunları ilâve etti: '<Bir 31 Mart, bir Kubilây olayı olabilir; ama eskisinden daha şiddetle bastırılmak suretiyle» Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Milli Eğitim Bakanhğı 1964 yılı Bütçe Kanun Tasarısının görüşü lüp kabul edıldiği dün geceki otu rumda. Milll Eğitim Bakanı Ibra him Öktetn, çeşitli konulardakı tenkidleri cevaplandırmış, uzun bir konuçma yapmıştır. öktem bilhassa A.P adına Ihsan Ataöv tarafından yapılan konuşma yı cevaplandırmış, Mıllî Eğitim kadrosunda komünist ve sol eğilimli kimseler bulunduğu, haklarında soruşturma açılmadığı, dolayısiyie Bakanın bu gibi kişileri koruduğu volundakı Ataövün ıddialannın mesnetsiz olduğunu söylemıştir. Arkası Sa. 7, Sü 1 de ^ = Z Z S ; Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Kıbrıs müzakereleri tekrar çıkmaza girdi Güvenlik Konseyi üyelerinden Amerika, Jngiltere, Fransa, Norveç, Milliyetçi Çin ve Brezilya Türkleri, Fildişi Sahiİi, Fas, Rusya ve Çekoslovakya ise Rumlan destekliyor New York 24, (a.a. A.P. Radyo) tyi haber alan kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant'ın. Kıbrıs buhranına bir çözüm şekli bulrnak üzere giriştiği temaslardan hiçbir olumlu sonuç ahnamamıştır. Kıbrısh Rumiarın temsilcilerinin Adanın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü teminat altına almak hususunda Güvenlik Konseyinden karar çıkarma gayretlerinde ısrar etmeleri, görüsmeleri çıkmaza »üruklemektedir. Makarıos, cDıştan gelecek bir te(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) m I. Ü. Tıp Fakültesi yönetmeliğinin ikil maddesi değiştil Ankara, 24 (Cumhuriyet ğistinlmiştir. Ş Teleks) tstanbui ÜniversiEklenen fıkra şudur: «Tıp Z tesi Tıp Fakültesı klınık sekFakültesi klinik direktörleri, Z siyonları iç yönetmehğinin bı çeşitli seksiyonlar arasındaki Z rinci maddesine bir fıkra ek ilmi münasebetleri, belli gün : lenmiş, beşinci maddesi de de Arkası Sa. 7, Sü. 3 te r rillllllllllllllllllllllllllMllllırillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllft Snikastçi Mesnt Suna, dün çece nobetçi Snlh Ceza Hâkimlifince tevkif edildikten sonra Ankara Merkez Cezaevine götürülfiyor Doğumun kontrolu ile ilgili kanunun hazırhklan tamamlandı İskenderundaki harb gemilerimizin sayısı 22 ye çıktı îskendernn 24 (Güney llleri Merkez Bürosn Teleks) Cıvarımızda bulunan donanmamıza mensuD harb gemilerinin adedi âni olarsk 22 ye çıkmıştır. Ayrıca Denizcüık Bankasma ait «27 Mayıs» ve 5M) toniuk «Kırşehir» şflepleri Genclkurmay Başkanlığından gçlen bir emirle. Deniz Kuvvetlerinin emrine verilmis ve eemiler boş olarsk harb gemilerine iltıhsk etmiştir. Öte yandan limanımiTda brklrnmekte olan Denizyollanna ait «Gençlik» şilepi de hanıulesini br>şalttıktan sonra donanma emrine verilecektir. ü/fa Snlh Ceza Hakimliğ ine Cumhuriyet Gazetesi'n in 15/2/1964 tarihli ve 14204 sayıh nüshasının 1 n ci sahife 2 nci sutununda (Urfada bir öğretmen Felsefeyi ve tarihi nükte ile birlestiren ünlü vazar iki Atatürk büstünü parçaladı) bas l:kh yazısında bahsedilen olay her ne kadar cereyan etmışse de, büstü kıran Osman Nuri Amasyahnın aklî muvazenesini kaybettiği anlaşılmış, tevkifini müteakıp derhal Gaziantep hastanesine sevkedilmış tir. Urfada, kanunların suç saydığı ırtiçai herhangi bir olay yoktur. Durumun aynı gazetenin aynı «utununda ve aynı puntolarla tavzıhini rica ederim. Nurettin Hazar Vali Yılda yarım milyon kadının çocıık düşürdüğü açıklandı Sağlıh Bakanı, Türhiyede 40 bin bahıma tnuhtaç çocuk bulunduğunu bildirdi Ankarı, 24 (CumhoriyetTelekj) Yüksek Sağlık Şurası bugün, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in başkanhğında top lanmıştır. Sağlık Şurasının bu defaki gündeminde bazı iş hastalıklan hakkındaki dosyaların tetkiki ve adli yıl çahşmaları hakkındaki tenkıd ler yer almaktadır. Toplantıda Bakan Kemal Deır.ir kısa bir açış konuşma«>ı yapmıştır Bakan daha sonra gazetemiz m . aabirine doktorluğun sosyalizasy nu hakkındaki kanunun behem? hal çıkarılacağını, hastanede göre alan doktorlarm muayenehaneler ni kapamak suretiyîe bütün mesa Arkası S». 7, Sü. Z de Türkler ve Müsiümanlar hakkmdaki düşünceleri Voltoire'in Türkler Müslümanlar ve ötekiler Bîr Yunan harb gemisi Meiste Ankara 24 (Cumhuriyet Bugün ilgililerce alınan bir h = 'ıe re göre bir Yunan harb comisi c'imartesi günü, güne}' sahilîerimi'^e Kaş ilçemizin karşı sahillerinde hu 'unan Meis adasına şelmiştir. Türk kıyılarına hpmen bir k JÇ mil mesafedeki Mris'e gclrn Yunan harb senıisi. iki gün kald'kMn «onra bugıin adadan ayrılmış'ır. Derleyen: Osman TENSENI Bir kaç güne kadar Oğuzun Genel Başkanlığı CKMP feskilâtınca benimsendi Ankara 24, (CnmhnriyetTelek*) C K.M.P. Genel Başkanlığına A ı met Oğuz'un seçilmesi geniş yankı Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Cumhuriyet'te CHP İstaıtbul İl İdare Kurulu dün feshedildi arasında Atatttrk'o ait bir saat bulnndu Turhal Şeker Fabrikasının 1924 yılında açılıs töreninde Atatürke hediye edilmiş bulunan zarif bıı ceo saati. dün polis tarafından bu lunan hırsı/lik malları arasında ele gprırîlmıştir Arks kapacınria «G M.K > harfterı kazılmış bulunan saatin, yapılan tahkikat sonunda, 1936 yılında bizzat Atatürk tarafından o tarihlerde 5,5 yaşında bulunan Altan Sandıkçıoğluna hediye edildiği anlaşılmıstır. Tarihî değeri çok büvük olan saatin ele geçirilişi ise. Bakırköy ve Levent semtlerinde 5 Arkası Sa. 7, Sü. 3 te TAYA TRAFİĞİ AKSIYOR Meteoroloji sühunetin artaca&ını bildirmesine rağmen hava soğukluğunu muhafaza etmektedir. İşte ısınmak için yeteri kadar şaz bulamayan bir vatandas âlelâcelc kurduğu odun sobusı ile ısınmanın volunu tutmuç, fakat bu arada yaya traijğiai aksatüfesJ her halde hiç «Jdı&a gçwrmemi}. €&lmmış eşyalar C.H.P. Istanbul İl İdare Kuru:! dün şehrimize gelen Genel Sekr( ter Yardımcılarından Nüvit Yetkin tarafından feshedilmiştir. Son nıahalli «cçımlerrlo SııH;m. İl İdare Kurulunun görevinden ^ FoToğrafr Kalogeropulos ATlNA i ahmet Cezaevinde yasak süre ıcn; uzaklaştırılması sebebi açıklanmaı PAPANDREU MERDİVENLERDEN YUVARLANDI Yunan de propaganria vapmaktan san:k mışsa da, hizipleşmeler olduğu zan ' Yfssıada mahkünıiarından. e^kı genel seçimlerinin galibi 76 yaşındaki Merkez Partisi Lideri Papandreu. polis menıuru Bumın Yamanuiiunedilmektedir. j Dün gece ceç saatlere kadar ya e\velki gün evinden çıkarken ayağı tökezlenmiç ve merdivenleıderı mın yargılanmasına busün Dörpılan toplantıria. fe^ilı kararı Nüvıt >Tivarlanmıştır. Papandreu'nun kazandığı zafer, Yunanistsnda 16 sedüncü Asliye Ceza Ma^krnırn de Yetkin tarafınrian İl İdare Kuıulu nedonberi göriilmcmış parlaklıktadır. Resim verde yatan Papandıeu fcaşlanr"st>r. Hiivıv rlı ' tr^lııt erii • ile yardımuıa kpjan endijeli arkadağlaruu güsteriyor. ' uyelerine acıklaaıuışur, Arkası Sa. 7, Sü. 3 tc ( Cezaevinde yasak süre içinde propaganda vanan B. Yamanoğh'nun duruşmasına başlaniı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog