Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

£4fub«t 1964 GELlSf GUZEV. Okurlardan Bin bir gece masalı Yazan: Hamdi Varoğlu Mesleğe yöneltme Stado bir g«kor BayTamı l«çir yetlnde degıldim Ama ben kalcmimi yurvitooojinı öjrlo bir Şekor Bayramı W, ttcg yerde kalemıra benı aurukleyıp goturdugu içın böyle oldu me gıtsin' Bayramlanmızın natıl «*yl«»r ol Tebnklerimıı, âdet y»r4ni bulıun BitMandy ehsiktil «Bn n« jlgidılib baalıklı yan ilgililer Urafındaa Ineelenmiftır; •18 Ocak 1964 gflnfl »aat 14 nralarında Mberaet Eçlvok isimli 14 avhk çocnk, ate» sikareti Ile Zevnep Kimil Haıtanesi Pellki. linliğine mfiracaat etniftir. Tapılan ranaTenesinde Ç*evkta ate*, rekul olarak Sl£ dereee Hakkımı alatnadım ve bogazda hiperimden başka Adapazan, AtatOrk Ilkokaln patolojik bir bulea teablt edileBgretmeni Innall yılmaz yazı tnemiştir. Anjin leşblsi konan çocnk antibİTotik tedavisfne. tayor: «1IM9S3 Uritainden ltibaren bl tntnlmnttnr. Oeee dammn aCezaevi idmreellerinın renni ya firlasan eocnltt çafrnlan bir heıısı ve Valtiiğın onayı ile bes ay kim çoonfnn bn atirlagan dnrn bukumlülere eknma yazma 5g> mn karşmnda ha«taneye levki rettim. mn nvgnn olacağını sSvlemisv Difimden tımagimdan artınp tir. Çocnk bastaneve ratınlıpTerdiğim vöz lira otobdı para ken volda vefat etmiftir.» aı ve egitimin karfilıgi «larak, «Haklısın, 500 L. alacagın var, Umudumuz yok ama fakat Adalet Bakanlıfı bfltceaiBiz de Idtap ne bÖTİe bir ödenek konnlmadıtı içın paran Meneme» eevaistiyoruz... bını aldım. •Tflrk kSvlerinin kltap ft«TaTâyinimi bekliyorum Halk egitimi kararnamesint, Erznrom \ali Hafızpasa Ilk (Bo Sdenek ayda 100 L. <1an asa « gıttikçe artmaktadır. Bnnlsroknln öfretmeni Ynrdagül Bo gı olamaz) dne imza eden Ada dan biriti de cevreslndekl lki yavlfisıvla birllkta nflfnjn 5«0 dsk vazıvor: let Bakanlıtına verdifım dılek• 1963 ders vılı Erınrnm Eçi çeme de avnı mahivette eevap olan Büvıikbnrnak kSrndür. Bir litn Enstıtusu Edrbıvat bölumün aldım Bn dnramnm» savın V« çok eksıtf ol»n bn kovflo ilkokn den mezun oldum. Yedı aydır li ve Mılli Eğitim Müdürti de Innda 80 ötrend oknmaktadır. Gönderilecegini •anmıvomra atâ^in bekliıorum. bır çare balamadılar. Çflnkfl ma gene de kSylfller ve çoenkMilli Efitim Bakanlıfı Halk E lar için kitap ıstivoram. Bn enMıllî fSıtım Bakanlıfına lki defa vaptiîim muracaatlarım da ğıtımı Genel Mudürünün verdiji ları matlnlandıracak .. red Cf\abı mevdanda idi. cevapmz kaldı. Bulent Habort Benımle aynı baklara sabıp Bn darnmnn gazetenızın OknrYd. Sb. ögr«tmen valnız Hazıran meıunn değıl larla basbaşa sutnnnnda ravınEylül meznnn arkadaşlarımın lanma«ını savgılanmla ıstlrbam Büyükburnak koyü Obnık bile ıstedıklerı okullara tayınle ederim. Nahıveıi KONYA Celil Atek Taııyor : «Memleket dfinya (tpınd* btx kansıkhk eşı{:inde. Anıdolnd» vatandaslarımıs aefalet Içinde, pahalılık, döviı darlıgi istıkrs» lar, dıs ödemeler, balkUn toplanan >ardıml»r, bütün bn Mh naeak dnnmlır blıe yetmiyor, ders olmayor, bu dıtardso arHst celbedip kendilerıne dövis yağdırı\oraz. Sıranna gSre ilfif içın dovıı balamıyan biz, fimdl de mtılık elarak şöhret yapmı» olan bevnelmilel bir kadını gündelıgi 5M dolâra memlekete d*vet edıvornı. Bn en üzüntulü zamanıraızda Mand; denen kadını da\et eden ve bn daveti tertıplıvenlere sornyornm, bn »atılık kadın gündelıfi 500 dolâra bn memlekete ne fayda saçlıvacak? Bizde artlst yok mn, biıde Mandv'den daha giizel kadın yok mn, kime ISzım bn Mandyî Benım eıbı duşıinen miltonlarea vatandasın bn hnsnsnn açıklanmanını igtıveceklenni tshmln edi vonım. tlrilılerin bn versiı re öruntü veriei davete mâni «lmalarını Snemle riea rdivornm.» ri yapıldı. S«b«p olarak tflertni daıml takip etraelerl oldngo«dyledıler. Ba.kjuılıgimLz mflr*«m»t eden •atandaşlann bütunfl Ile ilfilen mek lâtfonda balnnmna olıalardı, oznn tamandır vazifeye baflamış olan batün Haziran meranu arkadaflarımla birlikte Erıurnmnn merkezinde bır okala benım de tayinim yapılır, kif dönemfnde arkadaslanradan f6n kalmazdım. Sayın Bakatuo il|islni riea ediyornm. Gereken yapılmış diyorlar! Batı ulkeıerının bazaannda I>A Tıem.ekeümıı vorunden ııyiMi sek o i u l l u gençıenn nıtpetı *n oğretırnde, bazılarında ıse orta oğ favdalar bulundugu kamsmdavız 5823, hselı gençlerın mspetı ı*e retımde başlnan tnesleğe jonelt Bunun ıçındır k! arastırmamırda I «o 26 73 dur Yenı nesıl kumara ılme henuz mıllı eğıtım sıstemımı >uksek oğrenıme devam egıhmı tıfat etmemektedır Kumara a ıjze gırmemıştır Eğıtım sıstemınde le*bıtıne jtT verılmıçtır kanhkları olanlar m«petı ortalama kı baçiDoşluk, yenı neslın oğretım «Lıseyı bıtırdıkten sonra vuk«ek «, 4 cıvannda bulunmaktadır Bu ve meslek seçımırı tesaduflere, çev oğremne devam etmek utıvor mu a'ışkanhkların zararları yenı neııreMnın şuursuz davranıslarına bı «ekhndekı »nrumuza ven le an'atılarak, onlenmeye çalışıirakmıştır Bu gehşımın bir sonu !en cevapıarın değerlendırmesı «oy malıdır cu, orta ogremm çagında bulunan ledır : 8 Yeni neslın gıyınıjıne modagenç kuşak lıse ve ortaokuüarı dol •ı olsrsk n'n tesırı çok azdır Gençler daha ' durmu) ve memleket ıhtıyacından Ceıaplar deÇerlendırme d e çevrelerının tesırınde gıyınfl buro adamının dogmasına »emektedırler D e n ceket v e y a manbep olmuştur tktısaden kalkınma EVET dıyenler 8149 to\a karşı eğılıml olanlar mspetı dı\ e gevelenen lorakı lozlardcn | dugunu unutalı hanıdır, dcrack iaçaHasında olan gen kalmı» ulke HAYIR > 3 64 ortalama olarak •• 7« c i v a n n d a ıbarettı / tıyordum mızde zıraatten sar.aue geçışı sağ Fıkrı YOK ... 4 87 dır. Bırıbınmızın bavramını kutlar, gız de elbet dıkkat etmıjuımzdir hjacak teknık adamın yetısmesı 9 K o n u l a n n a göre tercıh edı ken dudaklarda belıren tebe«suro Seneden seneje gazetelerde çıkan ıçın orta oğretım kademesınde kıı T o p 1 a m 100'en fılımler j u k s e k oğrenım genç ler, bıraz dıkkat edınee, yuzlerde bayram ^azıları >avaş vavaş bırer ve erkek sanat enstıtulerı açılmışLıse oğrenımı vgpmakta sa da son yülara kadar bu okul gençlerın, hemen hemen hepsi um lıgınde Aşk . tarıhı ve tezli ko çızgılenen kaderın bir ıstihzaaı gı masal çesnısme burunmeğe basla. bı sır fvcrdu lar pek fazl» rağbet gormemıstır versıte ve vuk«ek okullara devam dı Bavramların >anı eskı bavramve muzıkal cınal ve dedektıf, lıse Kelımeler \er deği'tırmıs, har«v lann ozellıklennı bılen yaslılar Mevcut unıversıte, >uksek okul•™ « " N ı ı b t t l t n . Igençhgınde a,k kovboy ve mace ketler bambaşka mânalar almıatı ların Jıselerden gelen ogrencı ıh '•91 49 u bulan gençlere fıkn ol bu ozellıklen, unuttukları yahut Her «kutlu oNun» da bır rgeçmıs hıç bılmedıkleri ıçın, bavramı satıyacını karşjıyamaz hale gelme m.y.nlar grupunu da ilâve edecek dra k tl ,tarıhı m ve l tezllv o v eınat ve de. ko ed . e d l , olsun» ahengı her «Allah nıce »e dece bır tatil gunu zanneden gençve muzıtı, 15 yıLık kalkınma hedefmm ve olumak, yuksek cjj e n l me d olumak yuksek c r r e l e devam nelere vetıstırsın» temennı«ınde bır 1 ıncı 5 yılhk kalkınma planının etmek ı s t ı j e n Iıselıler, nııbetinın kal «ırasını takıp etmektedır. lere bayramı anlatmak ıçın bay• Allah bır daha gostermesın» dıle"t 96.36 ya ulajtıgını baıka bir deor, her el »ıkısta bır bas ram y i 7 i l t r ı n ı bır nevı ders çeşnı v i ı l e yuzde yuze yaklajtıgınt go31 verraeğe basladılar O yazılarda temennısı hıssedılıvordu rurüz Bu durum karjısında li«,eram degıl âdeta buyuk bır çocuklara, yabancı bır mılletın lere alınacak oğrencı l a y u ı n ' n don gomulu, geçırmıg msanlara benzıvo asırların karanlıklanna durulmu» bulunması, unıver^ıteleruz Havırlı uğurlu bavram temen asb faslı kalmamı? çok e«kı eelere ve vuksek okullara olan hucuıı'erım zde o buvuk kazavı hatır neklermden soz açmış gıbı bır eda mu onlemeye yetmıvecek ve sozu var edılen muesseslerde normal ojre10 Yenı neslın muzık konu*un lamaktan ve bırıbırımıze hatırlatE*kı bajram'an, e«kı raTiazannımın daha yıllarca yapılabılmesı dakı egılımı lı«elılerde buvuk ço mak'an kokujormujuz gıbı bır ları h a t ı r l n a n l a ' n sımdı, «ıdı» dı ne lmkan vermıvecektlr 'ğurlukla unıversıteh ve vuksek eda vardı Genel öıet ve »onnç | okullularda çoğunlukla Batı muzı Bavram znaretlerıne gidenler ve andıkları eunlerı ma*al)ara has Iatanbul, Ankara unıverııte ve £ıne dojrudur Bundan da izamı | ıkram edı]er ?ekerı yerlerken emı «ımıj» lerle anlatacakları de\ır ba na pek uzak gorL.nrr.uyor nım kı lokmalarını zor vuttular yuksek okullan ıle, lehnmız hse I derecede vararlanılmalıdır z l v a o U n m e d l k ( nb o y v e u u n d ! l d l r l lerı oğrencılerıne u\gulanan bır 11 Yuk«ek oSrenıme deram j Ba\ram gelıp geçtıkten tonra oTıpkı bır binbır gece maaalı an anket çahtma;ı aonunda şu netıce ed«n gençleıın bu^uk çoSunluJu ' nun nasıl eeçtığmı tarıf etmek ıçın ıatır gıbı ler alınmı?tır aıle=nden \ard m E"rmektedır kullandı5ımi7 ««onuk» tiblri de, Hatti, bır varmif, bir yokmu» dı 1 ögreneılerin lri Tetıçmeme Buna raîmen Umversıtelı ve .uk. «karanlık» dempje dılımız varma ye ba'lıv arak sinde kabahat bırind derecede e sek okullu gençlerın 1 58 02 «ı tu dıfı ıçın zorakı kullanılan bır tâ Sltım aıstemınmdır Sırası ıle dı mu\Ie oârercıhk havattnın va?a bır öer sorumlular ögrenctler, aıleler, ma «artlarından memnun deSildırKıbr's Ariasında bajta bız olmak oğretmenlerdır l«r Yuk«ek tah<ıl gençıljıne daha uzere bu'un medenî dunvavı hıçe 2 Gençlerin ivı vetiçmeleri i ıahat şartlar saçlanmahdır |^a^an bır engırı»" cncu ruh'j, bır çın tercıh e»tikl?n ejıt.m, araçtır' 12 Yuksek oSrenım gençılıjh haçhlar rıhııvetı tarıhın, benzenma ıle ojrenım «ntemidır Imn * M î î ı vaptığı me^lek ojre rin ka\detrrpdlSı bır kurb?n bav İ S T A N B U L 3 Buvuk »ehırlerde ozelllkle nimının vadpttıfı î'îtıkba'den u ramı vaDarkcn Tıı>kı\e'iın her koîstanbulda anne ve bsbalann ço mntlu % « 16 n e umutsuzdur Ye|<e«ınde ?eker Bavramı ancak boy 7 T Açılış Kua habprler HaO cuk'arı ıle ıİEilenmeme msbetlerı (tısmekte olan venı ne'ildkı mu<. Ie kut'anabıhrdı fli müzlk S 00 Haberler 8 15 TUrkJler R30 ">aıon orkestraTüksek ögrenlme devam etmek «anıldıgı kadar buvuk dejıldır Ço P e t dengenın ogrenım devre«ınrien o n r a s r ları 9 00 Şarkılar 9 ".0 KUçılk arznsnnda olanların cukl^rı ı!p ılsılenenlcr n «petı «« ' " ı "'a »k borulmaması ıçın Yazıma »rı »07 erle b»»l»m»k nıkonspr 10 00 Kısa hsberler kabul edılmesıyle ancak geçen yıl Sfi "4 bulurken çncukları ile ıleî S"eklı tedhırler aiınmalıdır Kapsn'5 13 L.«elerde oku an Rpnçlerır a i n f VP haba mspetı yuz memleketımız h'elenne girecek 12 00 K sa habprlpr S«ılcn orvıızde vuze varan çoğunl ısu \uk oğrencı toplam savısının dondurul de 10 rıv arındadır tentralan 12 30 ŞarKüar 12 50 <iek nîrenım» de\am etmek arzu ması duçunulebılmıstır Şımdılık 4 Anne \e rabaların çocuVlaHaflf mılzlk 1100 Haberler juk«ek tahsıle devam etmek ıstı m la UgıİPnme \p\a mefeul olma «und?ri'r Bu durum» gore \a \»n> Operatflr ÜroloJ Dr. 1* 15 Piâk dflabından 13 30 ŞarÜnıvrr«ıte ve vuk«ek oku'ların jerler sa\ı«ını kısıtlamaktan ote mspetı %uk«ek bulunma^ına karItılir ]1 50 H?fıf müıık 14 15 ldrar Yolları ve Tena»61 «ııratlp acılma'ina jndılmelı \a d» ÇTrkılar 14 ''O Kon«er Baati de başka bır gayesı olmıyan b u ' ^ n k çocukisrın annp ve babala Havtalıkları Mntehamn vuksek ojıenıme devam ımkanları 15 00 Kısa haberler . Kapamı tedbırın, mealege \oneltme ıle ll JUrıvle fıVren » n ' s ^ M m t > r ı nt«Ga ata«aray Turnacıbaşı Sok daba "nırlandırılma'ıriır Bu çagi*ı bulunmadığını, vuksek oğre1 p p t ı o se\ıjeve ulnsmaktan jrak17 00 AcıHî Kıs» haberler No 12 t'Jur Apt Spat 10 12 1 «Tialann vanı «ıra ılk ve' a orta 1 7nS Vurdun »esl 17 30 Karma nım m u c s e s e l e n ıçınde sanıldığı ve 1419 Telefon 44 14 38 tır. ngrPtımde me«]pîp \oneltme bır faslı 17 57 Kı«a llânlar 18 00 kadar veterh bır hareket olmadıâı S Genç ne«nn eenel olarak m an once başlamsli'1 r Rekiâmlar eeçldl « 0 0 Habernı soylemek ı.'tenı. Çunku, mem (tlancıhk 808<)'19S8) SON vetı«meme«ınd<> aılemn kabahstı ler GUnlOk claylar 19.30 Vergl leketımızm unıversıte ve yuksek konusmacı 19 40 Şarkılar 20 00 «anıldıSı kadar busuk riefeıldır okullannda bugun norroalın ustunKom ın «nlnlan 20 20 Blllmde Genç neslın h m a l ı m ı n d a \ e eenel dekı bır hacımde oğrenım yapıl ola^ak ıjı jetısmeme^ınde aılenın maktadır Zaman zaman ılgıhlerın de ıfade ettığı gıbı, kapasıtesının çocuâu ıle meçpul o'msms<i Kemal ÇağUr yenlhkler 20 30 Şark lar 20 50 Haiıf rrüzlk 21 00 Açık oturum 21 40 Şirkılar 22 00 Heklamlar ppçldl 52 10 Haflf müzlk 25 45 Habpnpr 22 55 Haflf müzlk n o o Pav müzleı 23 10 GPC» konspıi 24 00 Kısa haberlpr • Kapani". t«lT\NBL'L İL RADYOSU 17 S ! Açılış 18 00 Caz plâklan < 13 10 Plaklar »rasında 19 00 Rltm ve rrplr>di 19 30 Aksam rrüzlgl 20 00 Radvo llp îngl lzce 2n n Plâklar ara«inda 20 45 Hıflf mtlzık 21 00 Operalardnn «ahnpler 22 30 Ç>?ltll mtlıik 24 00 Kapanif IST^VnUL POLİS RADTOSO (Kısa dalga 47 43 m ) 10 S« AçıliF 11 00 Şarkılar Zekl M'Jrcn 1! 20 Konu«ma 11 jn StpviİPn seslpr C Valente E Varlas 11 40 Türkülpr Mu raffer Ak?ün 12 00 Knpanıs 15 58 Açılıs l«00 Şarkılar N C«n S TanUrek 16 20 Çav •aaU l«40 TUrküler Ahınet Sez gln 17 00 Kapanıç ANKARA «27 Açılış SJO Günavdın MTin dlnle\icller 7 10 Sah»h müzlgl "45 Ovun havalan 8 00 Haberlpr 3 10 Slzln lçin çalıvoruz 8 10 Kadınların dünva«ı "00 Kapanış 1157 Açılış 12 00 Kiaa haberler 12 02 ö f l e tatlll içln 12 25 KüçOk llanlar 1210 Beraber v» »olp şarkılar 13 00 Haberler 111"i ögle konsert 13 40 Şarkılar 14 00 öfcledpn »onra dans 14 30 Türkfllpr n 00 Kapanıs 18 57 Açılıs 17 00 Kwa haber 1" 02 Yaşar GOvenir ve ar kadaolan 17 T0 încesazdan HOzjam faalı 18 00 ReklAm programlan 18 10 Küçük llinlar 1SJ5 YurtUn »esler 19 00 Haberler 1« 30 Şarkılar 1« 50 Uvkudan once 1» 35 îkl melodl 20 00 Vergl «aı'l 70 10 Şark lar 20 30 Küçük kon«er 2fl 55 KOçük llânlar 2i 00 Kı«a haberlpr 21 02 Mlkrnfonda tlratro 22 00 T B M M «aatl 2215 Caı vp rareilar 22 45 HabPrler 22 11 G«e ktm»erl 23 40 Gece yarwna doğru 24 00 Kapant» AVK^R\ tL RADYOiTT lf 57 Açı'ıs 17 00 Danslı ç*y 1P 00 Radvoda okul 18 »5 tM konçertn 19 25 Haflf mürlk 19 30 Radvo 11» Almanca « 4 5 Almanra müzlk 2*00 YtlınllJBizın müzlgl 21 00 Caı J> 00 8evllen parca'.nr 22 90 Haflf müzlk 21 00 Knpanı? cğrencılenn vuksek oğrenıme öc vam PEiîımırın bılınme^ınde VP buna E^rp ledhırl°r T l kıtlesım! ' " < l r c e 8 n l s 5 a m a m s " o n e m h ° Aı eripkı çonı A. eriekı çn?u'meM yetıştırmek zorunda kalan unıver ^ k v d sıte ve yuksek okullanmızda ıste onlemek ıçın anne ve baba ar ço nılen randımanı almak ve Batı u cukları sevıve'ine ınerpk fıkır unıversıte ve yuksek okullan »evı yıı^'imunu «atlamahriırlar 1 yesınde kalıtelı eleman yetıştırmeu 6 Bos zamanların değerlendır, me^ı ba;ka bır devifle <=prbe^t zapek mumkun •olamamaktadır. Onıversıte ve vuk«ek okullanmi7 man faaln etlennın tercıh *ıra«ı «ayısını, mevcutlann kapajıte ırr vuksek oğrenım gençlığınde okukânlarını kısa zamanda degı=tır na • muzık • t n a t r o . smema mek mumkun olmadığına gore, hs d^n« lı=e gençlıBınde spor mulen lı«elere devam etmekte olar zık sınema okuma tıyatro çok ustunde bır ogrencı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügün< ı » • • • • •• • • • • • •» • • • • » • • • • • • • • • • • • •• » • • • • • • « • • • • • • »• • • • •• • • • • • • • • • • • • » •• 4) Inrac eriılrrek uzere 40 000 ton cavdar mudHetsız olarak sat'c? çıkan!mı=tır Bu satı=a aı* ılsnımız Gen^l Muduılıı&"mti7 ı]p İstanbul, İ7m,r I'=kpn'J"rıın Bolge ve MVrsin Şube Müdurluklenmiz llân tah''^ma ««ıimtstır Pân ve «ahs hu'iısî «artlarımi7 Grnel Mud'J'lıı&ıımfi? Satı« MnrlurhiEunHen ve adı e»cen Bolge ve Şube Mudurluklenmızden rjedelsız olarak alnabılir GFNE1 »TTTH'RLUK (Basın 2412 2007) Ca«*ll!ou ^ ^ 123456789 • Istonfcul'da 4> 7 Içkı, sıgara n' kisrı n ' a n ıır k n m s r eıbı alıçpr^ıiplı \p \uk • • • • • • • ÖLDUREN SlR 11 80LDAN S \ G \ 1 Dlre^snnn başında çalışarak ha\atını kızınma neslegl 2 ldrann kana karışması «onucu mevdana gtlpn hstahk dPnlz taşıtları İçln fırtınalaraan d&ha tph'ıkPİl sa\Uan atmosfpr hâül'îpcı 1 Pu ısada hâls 7annanında ba«ılmı« aıîıı lar bulun^r olr Oeman'ı Padl=?hının adı 4 şapkınlık hall duman gpçmPsl lçlr yapı'mı? yolun Minsı s ClKeh tavır \e hareket ırrupu «Un aal'» an'amına karma bir m ı r fi «Avuç Içlnde» mAnaiina bir kellrae alkolı! fazla kaçırm ş kl^ınln tat«iz ba?irtı«ı 7 Bir çpklnln kısaltılmıçı ter«t ıtdans» anlamtn^ eellr 8 «Mılkpmmel pıırette aldanın^> karçıl gı lki soz 9 Çok büyümü» kasaba. çok neçelt FA1İH 221)171 Pazartesl funlert tatll Her gun »ast 21 de pazar 15^0 da «tsyandlar. Çarşamba »aat 1430 da Paıar ıaat 11 do «l,ocuR Tlyatrosu» RAIHROV 3firı««2 Persemb* günlert tatil HeT eun raat II de Cumartest Paıar 15Jt) 1 r ^ cÇın Çıti' StTK 47^47 Pazartesi gunleıi tarıl Her eun «aar 21 de «Ah Baba, Vah Baba» TFPFHASI 442T57 Pazar Parartesl ÇarŞimba Cuma «aat 21 de Pazar 15 30 da • Mtl Kisı Yazannı Anyor» Salı Persembe, Cumartp«ı «aat 21 de «Carmen» Operasi f S K m < R Cum» rtnlerl »atıl Her rtn «aat 21 de Pazar 15^0 da «Oteln Karln» TENİ KOMFPt 4404IK) Sslı tatil Dıger t*CPIPT 51 rie <T("i»1"i înme» Pereembe Cuma, Ci]martp<!i P a 7 s r ' « i 17 de •Gfilnihal» (Paza 11 de Çar«amhs 14 30 da Çocuk Terr«ılKf>CPK OPKRA « » ? » 8ııar« 21 n Psrarte«ı hanç hrr « c e . cum»rtp<ı parar ve çarsamba 1615 te matınede «G«rpral Çöpcotpn» APFNA 44fi4"S 440704 Salı HRHÇ her rün 18 ve 21 1S te «Sezar ve Klpopatra» (Cumartp«ı pa?ar matıne 1^30 daî A7 \K 2?«>4« KlHTsnfet Orc«n G«nfll Ül\\ Tnni'ilujyi "a'sr+p'i tatil Cuma sııare, Currar*P5i ve Pa'ar matıre ve «uare «îppkCi Merhum» Dıger geceler: «Muhteşem Ser LALE 443595 «Aramızdakl Şeytan». Lt v KS 440380 «Şeytan Bunun NeretındO». LEVENT «Şarkın Sıcak Gecelen. RÜTA 448439 «Aramızdakl Şeytan». S 4 R A I «Pekınde 55 Gun» SÎTE 4T7762 • «Pekınde 55 Gun». ŞAN 486792 «Buçur» T Şoray, T Hakaa TAN 480740 «Gunah Çocuğu». T. MELEK »Çılgın thtıras. TENt AR «Edep«;ız. Şehvet Kadmı». ¥ TAKStM .Pa>!aşılmnan SevpH». TILDIZ 476342 1 «Sevtan Bunun Nero«nıie> 2 «A'îk Tomurcuklan». ALEMDAR «Se\tan Bunun Nerednde». AYSU (KGumruk) ^Macpralar Kıralı» BULVAR «Kalbe Vuran Dusmar,» K r L Ü P 227183 .Şevtan Bunun Nerennde» MARM\RA «Pekınde 51» Gun.. MELFK (Evup) 1 .Kalbe Vuran Dujman», 2 «Belâh Torun» REVK 211'İ25 «Altıncı Kopru!JIK 223=>42 .Pa 'a<ılranan Sevgılı». TEVt 225*12 «Pekınde « Gun» TENİ (BKov> 1 «Kalbe Vuran Duşman», 2 «Varan KADÎKOY • Bir» • w • • • • OPER* 3W(?21 «Pa^lasılmnan Seveıh» REKS 36(1112 «P»kınde S Gui» A Gardner 5 Ö7FV 360994 «Marko Polo» fî) StREYT». 35ffi82 «Sı«lı Geceler» SIN»,R .PpkınHp f, G ı n . KLLÜP (B Pev) ,Geçtı Burai n Pazarı» (Tj • • • • • Emma'Din bahçede ilerleyıçini dınledi. Geoç kadın, kapının zılını çaldı, aonra: Ben, Emma.. dedi Hericonri bep bakıvor, dınlivordn. Bu kadından cidden çok hoslanıvordu. Bu aksamki macera, ne olabilirdı acaba? Kapı birden açıldı ve Emma, Herioonrfn iirperten bognk bir ses çıkardı: Delikanlı hemen ete do^rn kosarak: Emma ne var? dive bağırdı. Fakat kadın eevap vermedı. Birden acele acele birının yüruduğunu duyda •••••••*•• •««••«• Karfiıın» bıriıi çıktı ve ona çarparak maklaştı. Arkaaından bırı daba eelnordu. Hericourt, bunn kolnndan vakaladı ve sordn: «Dur! Kımsin sen?» Adam kendını knrtarmak istedı. Henconrt kolnnn bıraz daha sıktı ve her ikisı dogiişe döjüse vere yu • • varlandı. (Arkaaı var) fRZüRuM "»4 Subat 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Silâhlı ayaklanma Itareketi geıtişliyor Mecbsın danlrii tot>lantısın''q hüfeöme* tarafından göndenlen muhım Kır rapor okunmuştur Bu rapora eöre: Ere^nı Vılâvetinin bır kısmında basgösteren sılâhlı a>»klanma »ıarpk«tı genislemis; Divanhekir fDiyarbakır), Elâziz (Elâzıg) ve Genç ıllpr ne de atlami'îtır Daha da genışlem»ve mussıd Boru1»n r»u ayakJanma murasehetivle adı geçen iüerde bır ay sure ıle ritfı fdare fSıkı YöneHrn) ilân edılmi? bulunmalrta ve bunun karmli] hukıimetce Mpcli«rten Istermelrtedir Öt<> vpnr^n Ks^ine dün gece Ga7i Pasa Hazretlerının baskanlıcında nla*anii>:t"ı bir rnrjiaırft vapmıstır Bu toplantıda dığer ıllerdf rJ= <; v, Yönpfirn flSiınm gprpV»i9j VıelÎTtiimîîtır Dahılıve Vpkili Cpmil Bev de bu konuda kendısıvl* eonı«en Lârım eelen oötün te<Jbirler alınmıstır Durıım ff rikce hTinıın ivi Hıi'unen Içafalar x e İTİ Mare eHen eller tarafınrfan tanrim v« irfar» erfUmekte oldusr anU«nlmaktadır. ^erh Sa'rt ' e a\pne«;i Hin rirrnaeanHasi vananık halkı Uvana te>;\ik edivor T>a"ifrrklaıı be\;>r<nam»>l<>Hen *>ir K'"» hukıim^H teşkil ermek ve bir h?1if» <rp»irTTipU fiKiini fiiHrkieri ojrcn'lmi^riı i > \LK\RIDAV AŞ4GITA: 1 Blr şe"v m nlup clmıvaca^ı hakkında tam bir Inancı bulunmadtf. için haflf endıçp tçlnde balunuş (lki «P'l» kellme) 2 En vuksek rtltbell geBTTLVAR 214W2 Paıarte«l di<nnda her eeneraıln lki başı mahkemeİPrtn toplu < • 21 lfl »e fCarsBinba pumartesl pazar ma• halde Içınde bulundugu hlna 3 tine 1B15 tei «Kart Horoz» Şlkâyet bagırtısı. «gevşek davranroaı OORMFN 449736 8nar« H J 9 Matlrte' Cn4 îslâmın Ilk içlnln befte Ikii dort hallfesinden blrl yenlllkle hlç marte^l Parar 15 te Parartesi tatll 110si bulurmav»n 5 Tersi «yay ı • ma» minuınt GENAR 49^109 Çarşamba haric. luar» 21 18 1 23^56789 felir «o£uk rnev te (Cumartesi ra PazaT marine 15 te) : »tmlerde tppe«Dösman Çiçek GBndermeı» Saat 18 do : mÜKİen açafira «Havvarıat Bahçesl» ve «Cephede Piknlk» lnen 6 Blr GRUP « fGen Ar'da) Cargamba 18 ve 21 15 memurıycte ate «Deni7e Giden Atlılar» vt «Carrar Anaday olarak tekrın SHâhlan» !tf edllen 7 Yülosek fcımmtSTANBTT. 4422M 8uar« H J 8 Matlno! da bulunan, v\Çarsamba, C erterf, Parar 15 te «Mesedi ro lâyetlerlmlzdeo OSnkn bnrmaeanrB "5adık Zeveeleri» Her gün 1815 te MÜnlr blrl 8 Blr ta halledllratt »«kn Ö7kul TopluluŞu «G«meral ÇBpçatan» kı, gece eglentl yerlerlnden, blr ioru Suarelerdo ra pazar ma«date 9 «rÇeşmeden akanı ele ge ı J J KARACA 44B886 tîne 15 te Muammer Karaea: «LihmacTin çlrro» anlamına lki töz , <, Cumhuriveti» • S\\T t OTTJNLARI . Tevhl« Bllre Toplnloîn «Sejbe?» Her gün 18 de, paıartejl 18 ve 21 30 da Tiyairö.ar Oevlet liratrolan Ankara'do BÜIÜK rlVAlKO 1H8<2 Suare J'MO Vaiı tatll Pazartesı ve Cuma suare « Op Henı Kate» Çarçdmba >uaıe ve P^/sı ma'ınp Sı ze ö \ l e Gelnorsa Ö\ ledır. Pervpmbe \ P CU martesı gecelerı «'ienufa> operası Pazar suare «U'ujan Gjzel» Balesi R C c n R IİVAIKU UUSb Suare »Jt< ! » •• zartes! tatll pmat matine 15 te »Topuziu» ODA TİYATRnsıı Hilf» Saat 18 de »artesı tatil «1ioSum Gunü» Pa • • T E \ I SAHVE 117240 Suare 2130 Pazar'eı tatll ya/aı Tj'ir 1 te •Bıımnpn Bu AKı 6 CÇÜNCÜ TtTATRO 117240 Suare 20 T > Pazarte«i tstıi Hazaı matıne 15 te «Ulitjro* MEYUAN 8AH^IKS| I752OC Çarssmb» t B tıl Her pece 2 1 te «Mavi Devrne» 1 S Salı Per?embe. Cuma 1 15 te «New York'ta Bu 8 Pazar», Cumartesı Pazar, Pazartesı 18 15 t« • «Sıl Ba*tan» HALKFVİ flVI'NCI'LAKJ Çarîamba eumartegl pa?at îlilT de 1 «EirtD tçi» J «Bır Rvlprıme. ANKAR*. T t T A T R O s r 154511 Salı Mtıl Pazsrte^ı Çarşamba 18 15 ve 2115 te P?zar 15 30 ve 2115 te «Ölu Canlar» Dığer gunler 18 ve 21 15 te • «Gızlı Ordu». • Lüzumlu Telefonîar * Âsilerin sanldıği bolgeyi gosterir harita (Not Harita, ayni gun çıkan Cumhuriyet'ten aiınmış olup yazıiarı yenı harflere cevrılmıştır) cumhur Hazretlerının \ uk«:pk tasdıklpnne =\ınulmu«tur. ş Dedikodula ra eevap Hah Paşanın olumu etrafınHa bas.nda ılengerl bâzı itham1a ve dedıkodular ver almaktadır Bunlara eevap veren muhalıf erkândan SaVnt Bcv suniarı so\İPmıştır: K Ka\eava Hnbt Pa<;a >:pbehı\pt vermiîtır Meselede kasıt v r a tertın <! \ * bır ıhtımal akla eelemez, Merhumu Ab Beyın • \iırdu&unr!a da şuphe joktur» tTFAİYE: Beyojlu: 44 46 44 İstanbul: Jl 42 23 Kadıkoy 36 08 72 Üsküdar: 36 09 45 Bakırkoy: 7164 66 Adalar : 5160 81 tstınye 63 60 20 * POLİS İMDAT: tnanbul 27 45 00 Beyoğlu 27 45 0] Anadolu Yaka^ı: 27 45 02 Sıbhî Imdat. Beyoğlu 44 49 98 r a'ıh 21 15 95 (Nküdar 36 05 36 KFVT OTTlNCm.ARI «457» Her efln 18 de ParartPSİ 18 ve 2115 te Cargamba tatil (Gulerek GiHn» Sah ve Cuma 15 te»Kalbin g e«i» ve «Halkın Gcrü» KrçtTK SAHNB fOOlrlI Mrarl • Enfin Cerzar) 495852 Pazartert tatil Suar« 21 M Cuma Cumsrtert Pazar 17 de matino: «B0 tfın Kadınlar Gü»pldir» ORALOftLÜ 494935 Parart?!' tatil Her sece saat 2115te (M?tıre Çar?amba 18 ve Cu rrartesı P S 7ar 15 'pi .Kere«teei TeWık Bey» • Ankara'do ALEMDAR 1M136 .Yarın Buımdır. AVKARA 123432 Âtı GencllkB r T Ü K 12407S «ülmpven A=n» GrtLBASl 12221Î «ijıpoevriı» •^Ct 12198* «Yarın Bızımriır. KONAK 120750 . « \«ka Davet» R < Y a .FN,KL* ~ " " " " ' " 1 Bızımdır» ^ ' ^ ^ «Adal3r Şp"tanı» * Dıgpr taraf'an e**^ Örfı tdsrenin ka^uhı 5Pr»k« dıvanı harbler lcurulması hakkındaH Bakanlar Kurulu kararları Feısı TRKN : Demiryoilan 36 04 75 (Havdarpaşa) 22 30 79 (Sırkeci) ATI * S 440R35 «A.rka Sokak» S Hava ard * l CAK : TH Y ( lermınal) EMr.R 448439 .Pek'ndc 55 Gun» 44ı>2«fı Hava Hlanı Ti 82 40 t\Ci 484595 «Pa\ lasılm van S P ^ Î I I I » (T) * \ \PI F { Ueıı/vo lan 41 18 * KONAR 48200*1 «Her Pencereye Bak. Nnhetrı M 44 ıv> m Şehlt Hat » 4» »•••••••••»•»••••••••»»»»«> » » » » İ4n; 44 42 33 44 43 SS Sinemalar istanbul'd' • • • •• • • • • • • •• î • • » • • • • • • • « •.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog